Boksmeeting Voetbalvraagstukken SPORTVERSLAGEN Onzen Pronostic voor morgen Zondag in li9 Provinciaal De verklikking van de mannen der Witte Brigade van Lichtervelde nerkSikisers stuen terecht HET WEKELIJKSCH NIEUWS F. C. Poperinge C. S. leper W. S. Houthulst E. Wervik WEDSTRIJDEN VOOR MORGEN ZONDAG R. C. De Panne S. V. Veurne UITSLAGEN EN KLASSEMENTEN VAN ZONDAG II. V. V. Koksijde S. C. Le Bizet S. K. Vlamertinge E. Watou 0FFÏCÏEELE BERICHTEN EN BESLUITEN Bevoorradingskroniek 14 December 1948. De voetbalscheidsrechter, die man met zijn breeden rog maar ook met zijn onbaatzuchtige voetballicfde, staat soms voor problemen, die, alhoe wel ze op het eerste zicht heel eenvoudig lijken, toch wel een flinke dosis doorzicht, maar vooral gezonde rede vcreischen. Zooals we in deze kolommen reeds schreven zijn liet gewoonlijk de supporters die het hardst roepen op den scheidsrechter en hem het hevigst uitfluiten, die gewoonlijk het minst van de spelregels niet kennen. Deze plaag, want zoo kan men het noemen, bestaat niet alleen In Eeigie, maar in alle landen waar het voetbalspel hoogtij viert. Ook Engeland, het land van het voetbalspel, kent dergelijke problemen, bij zooverre dal de pers zich daarmede is gaan bemoeien en door het opgeven van dergelijke vraag stukken, de theoretische kennis van het voetbalspel bij het publiek tracht omhoog te werken. We onderlijnen hier graag het opbouwend werk van de Engelsche Pers, doch stellen ondertusschen met spijt vast dat andere op sensatie beluste bladen» in ons land juist liet tegenovergestelde doen... zonder dan nog te gewagen van sommige artikels verschenen in een lokaal Sportblad i> dat wel verschijnt «TER BEVORDERING VAN DE SPORT», maar in feite artikels opneemt van sommige, letwel «sommige» reporters die wat de voetbalkennis aangaat, er nog het eerste woord van moeten leeren, cm verder niet te gewagen van de tact en hoffelijkheid die ze, bij 't uitwerken hunner artikels, radikaal over het hoofd zien. liet moet niet gezegd dat de eerlijke sportbeoefenaars en rechtgeaarde sportmannen dergelijke procedé's ten rechte afkeuren en bedeeld Sport blad dan ook reeds zijn weinig benijdenswaardige faam bij Jicn verkor ven heeft. Nu, genoeg daarover. Aldus komt de buitenspelregel het meest aan de dagorde te staan, vermits het groote deel der vragen betrek hebben op de tientallen gevallen waarin al dan niet van buitenspel sprake kan zijn. Gezien den buitenspel regel het voorwerp was van onze laatste bijdragen, en we daarin zoo wat de bijzonderste gevallen behandeld hebben, zullen we daarop niet terug- keeron. en ons heden beperken met het vermelden van een paar vraagjes waarop de Brltsche footballfans aan het blad «Daily Minor» antivoord konden geven. Een bijzonder interressant gevalletje was het volgende: Bij een wed strijd van de Engelsche Ligue, 2» afdeeling, kreeg een back een recht- streeksche vrijschop te nemen van juist bulten het strafschopgebied. Daar hij meende dat de doelverdediger den bal verder zou kunnen intrappen dan hij dit zelf vermocht, besloot hij dus den bal achteruit naar zijn keeper te spelen. lïii deed dat echter zoo ongelukkig dat den bal in eigen doel belandde! Welke beslissing diende de scheidsrechter te nemen? Was het doel geldig of niet? Door het protest dat de supporters van die eene club lieten hooren, werd reeds voor de eerste maal bewezen, hoe weinig er wel van de spelregels op de hoogte zijn, en de antwoorden die op het blad toe kwamen koud»n niets anders, dan die overtuiging bevestigen: want het grootste deel der antwoorders was van meening dat liet doel geldig was! En een doel aangeteekend in dergelijke omstandigheden kan niet aanvaard worden, want de regels zijn formeel: Indien, op vrijschop toegestaan aan de ver." -di rende partij buiten haar eigen strafschopgebied, de bal over haar eigen doellijn of dcór haar eigen doelvlak buiten spel gaat, moet een hoekschop toegekend! worden! Zoodat de scheidsrechter die in dit geval een hoekschop toegekend had, het wel degelijk bij het goede einde had, terwijl anderzi'ds de echte kenners wel even medelijdend zullen geschokschou derd hebben bij deze uiting van, laat ons openhartig zijn: domheid! Volgende week zullen we nog enkele dergelijke vraagjes behandelen, want, waar in Engeland deze vraagstukken een groot sukses kennen, slaat het buiten kijf, dat ze ten slotte ons eigen voetbalpubliek ook ten goede komen... Van de big three is h< 1 stellig Cercle leper, ciat morgen het hardste jobks zal hebben. Deerlijk Sp.rt, dat naar ce Had; stede op bezc-ek komt, ls nu eenmaal geen katje om zonder handschoenen aan t vatten, getuige daarvan is zijn mooie vierde plaats in de rangschikking. Ik durf echter betwijfelen dat de Sporters op het veld van da rocd-witten iets zullen winnen, en ik zie dan ook Cercle na een mooie partij, de beide puntjes thuishouden. Waregem staat voor de in schijn gemakkelijke verplaatsng naar Wer- vik, maar... als het noodig.is, kunnen de Eendrachters ook hun man staan, dat heeft Earing Blankenberge aan den lijve ondervonden. Waregem zal zich echter wel niet laten verrassen er. den gan-chen inzet bemachtigen, De leiders krijgen l.et thuis aan den slag tegen Toekomst Meenen. Een wedstrijd zender veel historie dus, die een flinke afgetsekende zege aan de Ratten zal brengen. Een aantrekkelijke match mag ver wacht worden te Wakken, alwaar de zwart-witten uit Blankenberge op be zoek zijn. De Mandelzcnen hebben verleden week te Deerlijk slaag ge kregen, terwijl de Daringers te Mid- delkerke ook beide puntjes zagen ver vliegen, zoodat beiden iets gced te maken hebben. Gezien echter Wak ken van hst veldvcordeel geniet, zul len we hen dan maar, al is het zon der groote overtuiging, favoriet ge ven. Ciub Poperinge ontvangt zijn ge stemde gebuurs uit leper. White Star heeft voor zijn verplaatsingen, een indrukwekkende reeks suksessen op zijn actief, want buiten de nipte ne derlagen tegen de leidersploegen Wa regem en Oercle leper, werd, op ver plaatsing nog geen enkel puntje ver speeld. De Hoplanders mogen dezelf de eer opeischen voor hun thulsmat- chen, want tot hiertoe verspeelden ze thuis nog maar 3 puntjes, waarvan, dan nog 2 tegen Cercle dat toch een der tenors is. Met de forme waarin rood-geel thans verkeert geloof Ik echter dat de rood-witten hun derde nederlaag op verplaatsing tegemoet gaan, pf zijn Verleure en cs. van een ander advies? Houthulst krijgt te Herzeeuw nu percies geen gemakkelijk kar wijt Je op te knappen, en het zou mij niet verwonderen moesten de Boschkan- ters een puntje aan de grens laten. Komen Ds ..Panne ls een open wedstrijd, waarin de lokalen wegens hun veldvcordsel toch een nipte zege zullen Weten te behalen, Lauwe Veurne, Torhout Nieuw- poort en Middelkerke St Baafs, worden voor de thuisploegen gezond- heidswandelingetjes, uitzonde ixig ge maakt misschien voor de eerste match, die toch wel door Lauwe zal gewonnen worden. Laten we nu eens zien wat we als uitslag bekomen: P.C. WAKKEN D. Blankenberge. F.C. KOMEN R.C. De Panne. W.S. LAUWE S.V. Veurne. F.C. HERZEEUW HOUTHULST. F.C. TORHOUT S.V. Nieuwpoort, R.C. HARELBEKE T. Meenen. G.S. MIDDELKERKE St Baafs. E. Wervik S.V. WAREGEM. F.C. POPERINGE W.S. leper. C.S. IEPER Deerlijk Sport. S.V. Blankenberge is bye. ie Pro».: S.V. Blankenb.Poperinge 23 Ren.: PoperingeLe Bizet (gesch.) 3—1 Zooals de 2-3 cijfers laten vermoeden, heeft rood-geel het verleden Zondag- te Blankenberge niet onder de markt ge- hadden, al ls de zege ten volle verdiend, toch bleken de S.V.-ers allesbehalve ge makkelijke klanten te zijn. De lokalen startten met windvoordeel en nestelden zich onmiddellijk ln ons kamp, waar onze verdedigers al hun kunde moesten aanwenden om onheil te voorkomen. Langzamerhand echter geraakten onze mannen Ingespeeld en leidden enkele gevaarlijke aanvallen. Het was bij een dezer aanvallen dat de lokale portier zich den bal liet ontglip pen en meteen voor de eerste maal het nakijken kreeg. Onze aanwezige sup porters waren begrijpelijk ln hun nop jes met dit eer."he doelpunt, niet voor lang echter, want reeds enkele minuten later konden d? kustmannen den gelijk maker netten. Zonder dat de stand nog veranderde, kregen we tot aan de rust verder verdeeld spel. Na de koffie had rood-geel windvoor deel en miek daarvan dankbaar gebruik om onmiddellijk de S.V.-ers op verdedi ging te dringen. Hun achtertrio, met back Ballegeer als uitblinker, bleek ech ter moeilijk te verschalken en, spijts een afgeteekende meerderheid, was het slechts na een kwartier spel, dat oqze linksbinnen er in gelukte den lokalen keeper een tweede maal te verslaan. De kustmannen werden nu voortdurend op hun doel geplakt en hoe onze mannen zich ook Inspanden, ze gelukten er maar niet ln dit overwicht in doelen om te zetten. Het waren daarentegen de lokalen welke, op ontsnapping, een eer der kansrijk tweede doelpunt wisten aan te teekenen. Tot overmaat van ramp werd portier Defrancq, bij het duikelen, aan den schouder gekwetst en zag hij zich verplicht het spel te ver laten. Deze numerieke minderheid be lette onze mannen nochtans niet, verder het liooge woord te voeren. Ben tiental minuten vóór het einde werd dan ook het meer dan verdiende derde doelpunt genet. De S.V.-ers zetten nu alle zeilen bij, Aaar, hoe ze zich ook weerden, ze konden het niet verdér brengen dan tot aan onze backlijn, waar al hun aanval len steeds schipbreuk leden. Alles samengevat, ls de. 2-3. zege meer dan verdiend voor rood-geel, als men ln aanmerking neemt dat er gedurende ruim een half uur met tien maü diende gespeeld en dat, spijts deze numerieke minderheid, onze mannen steeds afge- teelcend de meerderen waren, Dit belet nochtans niet dat we Quaghebeur en maats reeds beter zogen prestoeren dan verleden Zondag. Het. doorslechte weder en de hevige wind waren nu ook aller minst geschikt tot vertoon van degelijk voetbal. T 'n slotte hebben we kunnen besta- tlgen dat de S.V.-ers, ondanks hun eer der flauwe klasseering, nog steeds over een niet te versmaden elftal beschikken, met als uitblinkers Ballcgeer, Nayaerts en Naert die verleden Zondag zijn her- optreden deed en stellig de gevaarlijk ste klant was ln het lokale aanvals- kwlntet. N'o'g een woordje van lot voor de trouwe supporters die, spijts' de tame lijk zware verplaatsingskosten en het gure weder, er toch aan hielden rood geel naar het verre Blankenberge te vergezellen De Heseryeu ontvingen het bezoek van S.C. L« Bizet TI. Toen aan de rust de rood gelen verdiend met 3-1 leidden, werd de match, wegens den aanhouden den regen, terecht geschorst. Zondag aanstaande komen de Ieper- sche White Starmannen ons eerste èlf-" tal ln eigen vesting 'tarten. Dat rood geel aan Lesage en maats, die dit sei zoen pulk presteeren, stellig geen ge» makkelijk hapje zal hebben, staat bul ten kijf. Nochtans meenen we dat, zoo onze mannen met hun beste spel uit pakken, belde puntjes ons moeilijk kun nen ontglippen. Supporters, een mooie partij ln 't ver schiet; het wachtwoord weze: Alleman naar den Kouter. Aftrap te 15 uur. De Beserven spelen 's voormlddags, eveneens aan huls, tegen White Star leper II. Het wordt hier eveneens een mooi partijtje, van hetwelk de winnaar moeilijk te voorspellen valt. P. S. Op Zondag 22 December doet rood-geel de verplaatsing naar Wakken. De supporters welke begeeren mede te reizen, worden verzocht hun kaart ln het lokaal te willen afhalen vóór Vrijdag middag 20" dezer. Prijs 35 Ir, Na den Vrijdagmiddag zullen er geen kaar ten meer verkocht worden. II Prov. C.S. Ieper-F.C. Komen 41 III Spec. C.S. Ieper-W.S. Houthulst 5—1 De ontmoeting tegen F.C, Komen heeft van de rood-wltten lastig werk ge vergd. Niet dat de grensjongens zich overtroffen. Neen! Ondanks heel wat goeden wil en inspanningen wisten ze de C.S.I-ers niet ln enge schoenen te brengen. Gedurende de gansche partl) stond een felle bries van doel tot doel en kwam een kille motregen de spieren verkleumen om verder het terrein ai- lengskens ln een modderpoel te herscha pen. Aanvankelijk moest Komen, dat het stopperspilspel pratlcéerde, aan niets anders dan verdédigen denken. Zoo'had keeper Dujardln reed3 ettelijke malen cem kaars laten branden» alvorens Car- pelsomstreeks het kwartuur, op mees terlijke wijze een eerste doelpunt lukte. De opening was gevonden en een tien tal minuten later Stonden Ook Del'Haye en Beddeleem met elk een fras 1, doel punt achter hun naam. Met 3—O-stand voor de Ieperllngen kwant de paus». Tot dan. toe hadden we nog maar één enkel gevaarlijk manoeuver. met als, plotpunt een ver schot van linksbuiten Meurlsse op hét actief, der gasten moeten no- tcereh. Tijdens de tweede beurt kampten do weersomstandigheden met de Walen. D» grond lag uiterst zwaar. Oercle begon met pasjes langs de verstijfde grashalm-, pjes, om aldus het nadeel van den wind te mlnimalLseeren. De physlsch goed- bedeelde Komenaars trapten den loo- d.en bal van het eena kamp naai- het andere, terwijl Soenen en maats de re pliek boden met een zlg-zag van klei ne pasjes, omdat ze naar het einde toe het ronde dingniet ver uit de voe ten meer kregen. Meurlsse eu Demeers- acman kregen huh kans. maar keeper Dumalln, oplettend en lenig, duikelde prachtig het gevaar weg. Een «hands» van Lesage zou de bezoekers ln staat stellen langs Demeersseman een ver diend tegendoelpunt te scoren. Waarop de locale midden-voor Del'Haye voor goed het speelveld moest verlaten. Bed deleem kreeg hierdoor meer werk op te knappen en Carpels weid de kans gebo den de bordjes op 4—1 te brengen. Nog maals zaaide Beddeleem herrie voor de muit van Dujardln. doch de deklat red de en... scheidsrechter Paemelaere uit Moeskroen, op de hoogte van zijn taak, floot het einde van den slaafschen ar beid. Vallen we de spelers niet al te las tig. De omstandigheden waren alles behalve hrlUant. Onderlijnen we slechts de goede prestatie van Beddeleem en C. Dumalln, alsmede het uit den vorm zijn van Ch. Doolaeghe. De nieuweling Van- denbossche dient bij een ander gelegen heid aan het werk to worden gezien, wil men concludeeren of het rechtsbul- ttinprobleem al dan niet een oplossing heeft gevonden. Het Ille Speciaal plaatste W.S. Hout hulst met 51 ln de minderheid. De Woudsporters namen het eerst voor sprong," maar aan de poos hadden Devos en Cherchye de bezoekers reeds tot an dere gevoelens gestemd (21). Cleppe, Mallllard en de oude rat Cherchye ver wezenlijkten naderhand de 51-cljfers. Zondag 15 Dec. 194C: Opnieuw twee matchen op het Augustlnusstadlon. De reserven krijgen te 10 uur E. Wervik op bezoek en bij een gebeurlijke overwin ning van Depuydt en Cle, kan de titel van «Kampioen Ille Spec. B.» de rood- witten niet meer ontglippen. Versaevel en zijn mannen ontvangen Deerlijk Sp., nummer 4 der puntenta- bel. We voorspellen een harde match, waarbij Dumalln en maats de volle maat zullen dienen te geven, willen ze Deer lijk de nederlaag toedienen en aldus hun voorsprong op de gro.n-wltten aan dikken. Noteeren we, dat de ontmoeting der eerste ploeg voorafgegaan wordt door de Inhuldiging van het vaandel der pas- gestichte C ,S .1 .-supportersclub «DeMan- W. S. I sper S.K. St Baafs—W.S. leper 0—3 file Spec.: W.S. leper,W.S. Lauwe 00 White Star start met windvoordeel en zit voortdurend ln de «gevaarlijke zone» der tegenstrevers. De doelman der tliuis- spelers doet zich hierbij meermaals on derscheiden. Na een 15-tal min. spel zal W.S. er ln gelukken het openlngs- doel te netten; en één min. later ls het al 2-0. Het terrein komt gladdlg, de wind steekt rop en een aanhoudnede regen verhindert alle verdere balcontrool. Een 10-tal min. vóór de rust lukken de stermannen nog een 3» doelpunt. Hiermede wordt de rust bereikt. Met den nieuwen opzet vertrekt W.S. met wind en regen ln 't gezicht, waar bij St Baafs van het windvoordeel ge niet om een paar aanvallen op te bou wen en Thuur eens aan het werk te stellen. De verdediging houdt echter stand en stilaan neemt W.S. terug de teugels ln handen tot het einde der wedstrijd. Een kwartier vóór het inruk ken krijgen we voorwaar een echt hon- denweder. De W.S.-voorwaartsen, die voortdurend ten aanval zijn, hebben alle zicht door den regen verloren en menige mooie kans voor een nieuw doel punt wordt hierdoor verkeken en met den reeds bereikten stand van aan de rust wordt het einde van deze voetbal partij bereikt, waarbij we de 22 spelers waarlijk dienen geluk gewensebt voor hunnen moed bij dezen lastlgen voet balwedstrijd, veroorzaakt door het slecht weder. Het III» Spec, kwam uit aan huls te gen White Star Lauwe. Belde W.S.- pioegen waren elkander waard en ver deelden broederlijk de belde puntjes. Zondag a.s. doen belde W.S.-ploegen (A -n Bes.) de verplaatsing naar F.C. Poperinge. De III» Specialers wonnen aan huls met 3-1. Het ls aan onze klep pers thans hun beste schoe's aan te trekken, want een weerwraak ls som tijds zoet. De A.-ploeg komt zoodoende tegen over een harde tegenstrever te staan. Deze derby kende steeds een hard ver loop en het ls ounoodlg verdere vooruit zichten neer te pennen. Eenieder wee: wat deze ontmoeting zeggen wil. Zullen E. Verleure en zijn- maats Zondag een 3» nederlaag dezer competitie op ver plaatsing kennen, of zullen we deze ge vaarlijke klip met brio omzeilen? Wat we zeker weten, 13 dat W.S. starten zal niet als een gewonnen ploeg, maar even min als een verloren! A-mannen, we wen schen u veel geluk en het beste! Er wordt de supporters, die deze ver plaatsing wenschen mede te maken, ge vraagd zich ten spoedigste te laten In schrijven, teneinde het bestuur dei- club ln da gelegenheid te stellen een voorbeeldige regeling te treffen voor de verplaatsing. Prijs 10 fr. Supporters en supporteressénZondag a.s. allen naar Poperinge. alwaar ge waar voor uw geld. zult krijgen 1 Inschrijvingen ln 't lokaal of bij de vrienden Crombez Alb. en Vanden- broucka Alph, II* Prov.: HouthulstLauwe 6—3 IIISpec.: leperHouthulst 5—1 Houthulst won den opgooi en White Star werd tegen regen en wind ge plaatst. Nochtans vallen de bezoekers eerst aan en Bollez mag reeds ln da eerste minuten kennis met den grond maken door een bal ln hoekschop te duikelen. Aan de 5» min. krijgt Van- daele het leder toegespeeld, centert mooi ln waar Emlel Gunst ln de vlucht het eerste doel voor Woudsport aanteekent. Enkele minuten later krijgt Pleters de bal, geelt door aan Uleyn welke hoog voor doel plaatst, Deroo bokst weg doch ln de voeten van Vandewalle, die "Nr 2 blnnenjaagt. Door den voortdu- renden regen begint het terrein gladdlg te worden. Het spel golft op en neer, BIJ Houthulst missen Gunst en Van- dasle nog open kansen. Rust 2-0. Na de koffie ls het weer Lauwe dat het eerst ten aanval trekt en Ro-llez opnieuw doet duikelen. Voor niet lang echter want feeds aan de 47» min. lukt Gunst Nr 3 met eengrondscherend schotAan de 50» niln. schiet Vandaele van op zijn hoek ëeii vierde doel binnen; 4-0. Houthulst begint op zijn voorsprong te teeren en aan de 58» min. lukt de linkervleugel van White Star een tegen- doel 4-1. Aan de 68» min. corner voor de gasten en de bal belandt voor de tweede maal ln het net: 4-2. Houthulst voelt het gevaar naderen en Vandaele maakt1 er op zijn eentje 5-2 van aan de 70» min. De gasten lukken langs hun centervoor aan da 80» min. een derde doel: 5-3 Twee min. later en 't wordt corner voor Houthulst, een back ontzet doch Danneel onderschept en van op 30 meter brengt hij den stand op 6-3. De localen wonnen verdiend dezen wedstrijd. Goeie leiding van den heer Da cru. De Specialers trokken 's voormiddags naar C.S. leper. De lccalen werden de eerste 35 min. volledig Ingedrukt. Ze lukten het eerste doelpunt langs Geld hof Jacques, en hadden reeds verschei dene doelkansen verkeken. Aan de 35» min. werd Hoorelbeke Roger aan de knie gekwetst en moest het terrein ver laten, zoodat Houthulst tot 10 man herleid werd. leper lukte dan ook wel dra twee doelen. Zoodat de rust met 2-1 bereikt werd. Het einde kwam met een 5-1 overwlnnning der Would-be kampioenen. Voor Zondag e.k.: Het eerste elftal doet de verplaatsing naar Herseeuw. Supporters, laten zich Inschrijven bij Bené Gunst. Prijs: 25 fr. De reser- ven spelen aan huls tegen deze uit Lauwe. jSiadzijde H, E.. Wervik-F.C. Torhout 1—1 Hr Sausen laat om 3 uur den opgooi betwisten, die gewonnen wordt door Torhout. Het weder ls niet van de par tij en .Eendracht moet het opnemen tegen Wind en met 10 man, want spe ler Vermeulen, dis soldaat ls, was te laat toegekomen en kwam pas na tien minuten spel ln lijn. De 2 elftallen zijn aan elkaar gewaagd en de lokale doelwachter Carton moet éérst Ingrijpen. Wervik laat niet be gaan en D'Halluln schiet aan de 6e mi nuut reeds naar doel, maar de bezoeken de doelwachter verwerkt ln corner. Wervik blijft aandringen. Daar heb ben we 'n nieuwe doorbraak van D'Hal luln die mooi centert naar Gryson. De ze laatste schiet roos ln den linkerhoek en dat aan de 7e minuut. Torhout valt langs den rechterhoek aan, die hard centert aan do 9» min. Carton kan het harde schot niet hou den. hij lost den bal. De bezoekende midden-voor heeft niet de minste moei te daar de doelwachter op den grond ligt, om den gelijkmaker te netten. Het regent aanhoudend en de spelers lijken modderklompen die over het veld trappelen, gedirigeerd door een doornatten scheidsrechter. De Wervlksche half-lljn houdt goed stand tegen de prachtige voorlljn van Torhout, waar de lnslde-llnks eenlge prachtige staaltjes van voetbal ten beste geeft. De rust breekt aan met 11- stand, wat de Juiste weergave van het spel ls. Na de koffie heeft Sint Pleter zijn Uemelalulaen, nog meer opengezet. Men Aftrap te 15 uur. EEUE-AFDEELING Standard C.L.—U. St Gillis Van Nuffel. Berchem Sp.St-Nlklaas Ceulemans. O. Charleroi—Lyra De Braeketl. LIersche S.K.F.C. Luik Franken. Beerschot A.C.La Gantolse Roeykens. S.C. AnderlechtF.C. Brugge Debatisse. Boom F.C.Racing C B. Jorssen. C.S. Vorst—Antwerp F.C. Bcmwens. Eendr. Aalst—White Star Dassonville. F .CMechelenbye AFDEELING I REEKS 13. R.C. DoornikA.S. Oostende Decap. St. LeuvenA.S. Ronsa Maeck. U. NamenR.C. Mechelen V. d. Bossche. R.C. LokerenKapellen Quaeyhaegeps. Cl. RonseCharleroi S.C. Smits. C.S. BruggeR.C. Tienen Lucq. Vlg. HanimeOude God Sp. Govaerd. S.C. MeenenTubantla F.C. Versyp. KortriJk Sp.: bye. BEVORDERING REEKS D St. MoeskroenS.C, Wasmes Lengle A.E.C. BergenA.A. La Louvlère X. B.C. GentS.K. Roeselare Jacobs M. S.V. Wevelgem -KnokkeF.C. Depraetere. U.S. CentreS.V. Oudenaarde Solbieux. F.C. Roeselare^U.S. Doornik Ysebaert. V.G. Oostende—Un. Jemappes Zandt. IzegemSt. Kortrljk Kauwenberghs. Èoussu Bols: bye. II" AFDEELING PROVINCIAAL WakkenD. Blankenberge Kerkhof. KomenDe Panna Busschaert LauweVeurne Pottüius. HerzeeuwHouthulst Sansen. TorhoutNieuwpoort Bouckaert. HarelbekeT. Meenen Adams 31. MiddelkerkeSt-Baafs Geeroli. WervikWaregem Degryse A PoperingeW.S. leper Roesbeke. C.S. leperDeerlijk Eoeraert. S.V. Blankenberge: bye. II* GEWESTELIJKE A Steenbrugge—Fl. Zedelgem Delanoye. Ex. ZedelgemKoksljde Maes Ern. OostroczebekeSt-Kruls Di Vlaemynck. OudenburgS.K. Torhout Louw. TieltIngelmunster Dcdeken Meulebek-eGistel Boert. DentergemArdoole Maillet. II" GEWESTELIJKE B BrlelenLe Bizet Denifs. AalbekeKuurne Vandepitte. LuingneAvelgem B S. Letienne. VlamertingeBlssegem David. terrMoorslede MoenMoorslede Dewulf. Dottenljs: bye. III» AFDEELING A GltsOostduinkerke Verkeyn. Koekelare—Den Haan Hoste. LlchterveldeDosko Beveren De Beuf. 14.30: RuddervoordeAdlnkerke AUqo. WulpenVeldegem V ande'acluse SIJsele'Helst Verstappen. JabbekeAssebroek Steen. Wendulne: bye. Ill* AFDEELING C LedegemDlksmuide Laliousse. ZonnebekeMoorselé Lef ever M. DadlzeleOeluwe Willems. StadenBeselare Monteyne. Rekkem: bye. Ill" SPECIAAL B 10.00PoperingeWo5. leper D'Heedens. 10.00: LauweHouthulst Van Heule. Le BizetVlamertinge Provoost. C.S. leperWervik Lanckriet. Toek. MeenenKomen Naert R. III' SPECIAAL C 10.00: F.C. BruggeDi Panne Rondelez. KoksljdeVeurne Coudevüle. S.V. Blankenb.Nieuwp, Dé Ussnyder. 10.00: Middelkerke—Gistel Nolf. D. Blankenb.—Oudenburg Zonnekeyn. St-KrulsTorhout De Keersgieter IV* SPECIAAL B R.C. Lauwe—Blssegem Delva. BEGINNENDE CLUBS B SlljpeRekkem Verhaeghe. Passchendale—St-Elools Zoi'tarclt. LangemarkRisquons Tout Osstyn. ElverdlngeR.C. Lauwe Mouiersncy Geluveld: bye, moest waarachtt» veel clubllefde bezit ten, om ln zulk weer verder te spelen. Aan de 58e minuut lost de midden voor van de bezoekers een praclrtschot. dat op de lat terecht komt. De bal botst weer ln 't spel en de lokale doelwach ter slaagt er slechts met moeite in den bal ln corner te verwerken, die echter niets oplevert. Langs den anderen kant heeft Gryson twee corners afgedwongen die .allebei door de verdediging worden weggewerkt. Aan de 65e minuut mist Panuecoueke een gereedgemaakt doel. Het binnentrlo brengt er vandaag niet veel van terecht. Aan de 75ê minuut herbegint Pannecou- cke nog eens, doch tevergeefs. De beide elftallen schijnen te zuilen berusten in den uitslag, alhoewel er nu en dan nog prachtige pogingen worden gedaan. Na enkele klassieke tusschenkomsten van belde doelwachters fluit de scheldrech- ter het einde, wat beide elftallen be vredigen zal. BIJ Torhout vermelden we deft doel wachter en den Inside-links. Bij Wer vik D'Halluin en .de halfUJn. De 2e ploeg won aan huis tegèn Ko men met 100. Zondag hebben we den grooten schok aan huls tegen Waregem. We hopen dat, als het weder van de partij zal zijn, we een faire match zullen te z'ch krij gen. We wedden op Wervik. Aan de spe lers,. onze pronostlek' alle. eer aan te doen. Zorgt, dat we. pa. den match hun nen Jubelen. Het 2e elftal bekampt Zondag de lei der Cercle leper. We zien hen nipt on derdoen. Rac. Dp PanneRac. Harelbeke 13 De big-match van het seizoen ls ach ter den rug en eindigde, zooals algemeen verwacht, met een overwinning der be zoekers. Het is Harelbeke die den op gooi wint en ze kiezen windvoordeel. Seffens zijn de bezoekers ten aanval eh op voorzet van Mens maakt Robert Nop- jie het eerste doelpunt van deze partij, dit aan de 5» min. Ze kennen ongeluk wanneer De pauw van ver op de dwars- lat schiet. Op de 17e min. lukt Velglie een tweede doelpunt. De rust wordt bereikt met 2-0 stand, gevleid voor de lokalen. Tijdens de tweede helft bou wen de bezoekers mooie aanvallen op en hun spel ls veel beter dan dit der thuisspelers. Op de 15» min. is het nog maals Velghe ule een punt aanteekent voor zijn ploeg. De Panne bekomt op de 22» min. een penalty, die door Gaston Lauwaert ln doel wordt omgezet. De score blijft zoo, niettegenstaande De Panne ln de meerderheid ls. Een speler van Harelbeke wordt nog gekwetst en moet het veld verlaten, dit 20 min. vóór 't einde. Verdiende overwinning. K.S.V. VeurneS.V. Nieuwpoort 50 Deze lang verbelde derby ls, zooals verwacht, een lokalev zege geworden. Doch zulke verpletterende cijferszul len zelfs de versLoktste Veurnsche sup porters niet voorspeld hebben. Maur voor eigen volk legde Yeul"ne zulk een oplaaiende geestdrift aan den dag, dat de zege hen niet meer kon ontsnappen. De match: In een régenachtig en tamelijk koud weder, komen belde ploegen op het groe ns veld. De tribuun ls proppensvol en van daaruit komen dan ook "de meeste aanmoedlglngskretenIn het btgln van dezen wedstrijd ls er mooi spel "te be speuren. Veurne kampt moedig, niet tegenstaande wlndnadeel en slrlemen- den regen. Na een kwartier spel krijgt Ameloot een balletje toegespeeld en schiet naast den. paal, welgemikt, bin nen. De S.V.V.. aangemoedigd door dit succes, trekt steeds ten aanval en een schot van onzen mldvoor wordt door den bezoekenden keeper ln eigen netten verwerkt (2-0). Nog vóór de rust zal Ameloot, met een schulvertje Nr 3 bhi- nenleggen. Rust: 3-0. Hierbij mogen we gerust verklaren dat er moot spel werd geleverd. Na de koffie wordt Nieuwpoort Inge drukt en Veurne nestelt zich aanstonds vóór den Nleuwpoortachen doelmond. Een vrijschop wordt door Estlenne on houdbaar blnnengestuurd; doch het doelpunt wordt vernietigd, daar onze spil te vroeg schoot. De 2» maal vliegt de bal echter nipt over de deklat. Kort nadien ontstaat er geharrewar vóór het doel van S.V.N.; en een hunner backs schiet zelf prachtig binnen (4-0). Veur ne, uiterst gelukkig, valt het meest aan en enkele min. na het 4» doelpunt be sluit Ameloot de reeks (6 0). De matoh ls gespeeld eu Veurne neemt vrede met EERE-AFDEELING St Niklaas —Standard 2—3 Antwerp—Beerschot 2—1 F.C. Luik—Aalst 3—3 BoomBerchem 04 UnionAnderlecht 25 Lyra—Vorst 31 GantolseF.C. Mechelen 2—2 F.C. BruggeLIersche 60 Rac. BrusselO. Charleroi 3—2 White Star: bye. Algemeene rangschikking HouthulstLauw» WervikTorhout MeenenHerzeeuw. Middelkerke—Dar. Blankenberg® Deerlijk—Wakken S.V. Blankenberg;—Poperinge De PanneHarelbeke Algemeene rangschikking O. O. V. D. V.-T P. 1. Charleroi 15 9 2 4 34-15 22 2. Berchem - 15 8 2 5 41-26 21 3. R. Brussel 15 8 3 4 39-33 29 4. Anderlecht 14 7 3 4 44-29 18 5. Mechelen 16 6 4 6 38-22 18 6. LIersche 15 7 S 3 37-40 17 7. Lyra 14 7 s a 24-23 16 8. F.G. Luik 15 7 8 2 34-22 18 9. Antwerp 15 7 7 1 S5-33 15 10. White Star 15 5 6 4 27-38 14 11. St Niklaas 16 6 8 2 26-45 14 12. Standard - 15 S 7 3 29-30 13 13. Gantolso 15 5 7 3 30-36 13 14. Vorst 15 5 7 3 28-35 13 15. Boom 14 5 7 a 18-26 12 16. Union 15 5 8 2 32-36 12 17. Aalst 15 4 8 3 27-32 11 18. F.C. Brugge 15 S 9 1 30-40 11 19. Beerschot 15 a 9 4 17-29 8 G. a. V. D. V.-T P. 1. Harelbeke 15 13 1 1 55-17 '27 2. Waregem 15 13 1 1 72-26 26 3. C.3. leper 15 12 2 .1 51-22 25 4. Deerlijk 15 9 3 3 33-20 21 5. W.S. ïeper 15 8 5 2 31-20 18 6. Middelkerke 15 7 4 4 33-24 18 7. D. Blankenb. 15 7 5 3 40-28 17 8. Wakken 15 7 5 3 42-34 17 9. Poperinge Houthulst 14 7 5 2 30-21 16 10. 16 6 6 4 36-27 13 11. Wervik 15 6 6 3 31-30 15 12. Komen 15 5 6 4 30-39 14 13. Lauwe 15 5 7 3 30-33 13 14. Herzee u/w 15 S 7 3 17-27 1» 15. De Panne 10 5 8 3 31-46 13 16. Veurne 16 6 9 1 29-50 13 17. Torhout 14 5 7 a 26-28 12 18. S.V. Blankenb. 16 3 10 3 23-43 9 19. Meenen 15 2 10 3 28-54 7 20. Nieuwpoort 15 1 12 a 18-57 4 21. St Baafs 18 1 13 a 18-57 4 EERSTE AFDEELING Reeks B A. OostendeLeuven 13 Tienen—Vigor Hamme 3O R. MechelenDoornik 120 KapellenTubantla 2—0 Kortrljk Sp.Lokeren 3l Oude GodF.C. Ronse 02 A.S. RonseNamen 33 S. CharleroiC. Brugge 5-0 S. C. Meensn; bye.' Algemeene rangschikking a. G. V. D. V.-T. P. 1. Leuven 15 13 2 0 47-18 26 2. 3. Charleroi 15 10 2 3. R. Mechelen 15 9 3 4. C. Brugge 15 8 3 5. Kortrljk Sp. 13 8 5 6. Tienen 15 8 5 7. A. Ronse .15 5 5 8. Cl. Ronse 15 5 6 9. Lokeren 15 3 7 10. Vlg. Hamme 15 3 6 11. A. Oostende 15 5 7 12. Tubantia 15 4 7 13. Kapellen 15 5 8 14. Mesnen 14 4 8 15. Doornik 15 4 9 16. U. Namen 14 2 8 17. Oude God 15 3 10 BEVORDERING KEEKS D. Eussu-BolsWevelgem 52 Knokke—St. KortriJk U. DoornikV. Oostende OudenaardeF. Roeselare S.K. RoeselareMoeskroen WasmesBergen JemappesU. Centre In LouvlèreRac. Gent F.C. Izegem: bye. Algemeene rangschticking 3 61-14 23 3 45-12 21 4 38-25 20 3 30-20 19 2 33-25 18 5 28-38 15 4 18-19 14 2 18-35 14 6 19-24 12 2 27-38 12 4 14-30 12 2 27-37 12 2 20-33 10 2 28-57 10 4 23-34 8 2 21 45 8 9—0 1—2 1—1 1—0 Ultg. 1—3 1—9 G. G. V. D. V.-T P. 1. U. Centre 15 10 1 4 38-18 24 2. S. Roeselare 15 11 2 2 60-29 24 3. Moeskroen 15 11- 4 0 51-18 22 4. Oudenaarde 15 8 2 5 40-28 21 5. La Louvlère 15 9 6 0 41-29 18 6. Izegem 15 7 5 3 35-32 17 7. Wevelgem 15 6 5 4 35-30 16 8. St. Kortrljk 9. F. Roeselare 15 8 6 3 27-27 15 15 6 7 2 22-25 14 10.. Wasmes 14 5 6 3 35-36 11 11. Ti. Gent 15 6 8 1 24-24 18 12. Bergen 14 4 7 3 20-37 11 13. Ui- Doornik 15 3 7 5 22-28 11 14. Jemappes 15 4 8 3 18-34 11 15, Knokke 15 2 9 4 20-47 8 16. V. Oostende 15 4 11 0 34-56 8 17. Boussu-Bol3 13 4 12 0 27-52 3 TWEEDE PROVINCIAAL St. BaafsW.S. leper 0—4 C.S. pieperKomen" 4- 1 Veurne—Nieuwpoort 5—0 II» GEWESTELIJK A. ArdooleZedelgem (gesch.) 6—0 Fl. ZedelgemMeulebeke 34 IngelmunsterOudenburg 51 St. Kruis—F.C. Tielt 8—1 GistelOostroozebeke 04 KoksljdeDent.rgem 43 II» GEWESTELIJKE B. Le BizetMoen Sp. (50) (gesch.) 42 R. BlsségemF. Luingne 32 Kuurne Sp.Vlamertinge 22 MoorsledeAalbeke 35 S.V. Kortrljk—Dottenljs 5—0 AvelgemBrlelen 63 Algemeene rangschikking D. V.-T. P. 2 34-13 22 3 33-24 21 1 47-26 19 3 39-29 17 4 25-15 16 0 26-17 12 4 31-20 12 3 21-33 12 1 25-31 11 0 32-42 6 1 19-42 5 2 16-41 5 1 14-44 4 A. AdlnkerkeSIJsele gesch. OostduinkerkeJabbek» 03 AssebroekKoekelare 02 VeldegemLlchterveld® 02 Den Haan—Wendulne 1—2 Helst—Glts 2—0 D. BeverenRuddervoorde 72 III" AFDEELING C. MoorseleDadlzele LedegemRekkem DlksmuideZonnebeke Geluwe-Beselare BoezlngeStaden III" SPECIAAL B, C.S. leperHouthulst F.C. Poperinge—Le Bizet VlamertingeT. Meenen W.S. leperLauwe WervikKomen G. G. V. 1. S.V. Kortrljk 13 10 1 3. Avelgem 13 9 1 3. Aalbeke 13 9 3 4. Le Bizet 13 7 3 5. Blssegem 13 7 2 8. Moeskroen 11 8 9 7. Vlamertinge 12 4 4 8. Moorslede 13 5 8 9. Dottenlj3 12 5 6 10. Brlelen 13 3 10 11. Luingne 12 a 9 12. Kuurne 12 1 9 13. Moen 12 1 10 III* AFDEELING gesch. 0—2 gesch. 2—3 0—5 5—1 gesch. 31 6—1 0—0 10—0 III* SPECIAAL C. D. BlankenbergeMiddelkerke 30 OudenburgS.V. Blankenberg» 13 De PanneSt. Kruis 11 NieuwpoortGistel ultg. TorhoutKoksljde 173 VeurneF.C. Brugge 38 IV» AFDEELING B, Rac. LauweS. Moorsled» 42 MoorseleLedegem 50 ZonnebekeBlssegem ultg. Beselare—Geluwe 5—4) BEGINNENDE CLUBS A. MeesenWestouter 0"5 HoutemWaasten ultg. ProvenPoelkapell® uitg. BEGINNENDE CLUBS B. R. LauweGeluveld 01 RekkemSt. Elools-Winkel onb. R. T. MoeskroenPasschendal® 51 LangeinarkElverdlnge 52 deze-forfait-score. Onze ploeg 13 verder volop de meerdere, doch do stand zal ongewijzigd blijven. Oververdlende -zegepraal voor K.S.V. Veurne, tot groote spijt onzer geburenl Onze voorlljn heeft puik werk verricht; en 't was steeds Ameloot, die zorgde voor de afwerking. Keeper Bossuyt werd maar één keer ernstig bedreigd en kon den bal dan nog prachtig met de vuist wegwerken,; overigens was er zeer weinig of geen gevaar voor onze verdediging, bewijs van de heropstanding van K.S.V. Veurne Zoo ls onze puntentahel nogmaals met 2 eenheden aangedikt, waaruit we mo gen besluiten dat Veurne zich bepaald zal losrukken. Zondag hebben we LauweVeurne op het programma. Dit zal blijkbaar tot een mooie kamp uitgroeien, daar belde ploegen van het hetzelfde gehalte schij nen te zijn. Onze voorspelling ls een drawn, maar We zouden gelukkig zijn, met een uitslag zooals te F.C. Komen behaald Onze 2» ploeg heeft onaangenaam vérrast, én kon niet op tegen het fijne passenspel van de club uit Brugge, die eventjes met 3-8 de puntjes wegkaapte. De scoore ls wel wat overdreven, doch alle. ooggetuigen zullen het met ons eens zijn, dat de conibinatle's van da mannen van Louts Versyp veel beter verzorgd waren. Ook de afwerking was goed. Nu, daSrohi geen' moed .verliezen mannén. Zondag a.s. kunt ge te Kok sljde deze bittere nederlaag wreken. V.V. KoksijdeDentergem 43 Deze partij werd gespeeld ln een plas- sendèn regen. Onmiddellijk ls Denter gem teil aanval en met een ver schot is keeper Vahdenbroele gevloerd. Kok sljde herstelt het evenwicht en op doel- worstellug kan Calcoen gelijkstellen. De lokalen zijn ln meerderheid en op een mooieu center van A. Sesler, kopt de rechtsbuiten juist boven de dwarslat. Nog enkele mooie kansen worden gemist en met 1-1 stand wordt er gedraaid. Pas ls hernomen en de bezoekers nemen voorsprong. Even daarop kan Vander- haeghe met een ver schot cle ploegen gelijkstellen. Op een ontsnapping ls het alweer Dentergem die de leiding ln han den neemt. Koksljde stelt nu alles ln het werk om de puntjes thuis te hou den. Op een goed opgebouwde aanval weet Vanderhaeghe er 3-3 van te maken. Het Is A. Sesier die de leiding bezorgt aan zijn ploeg. Met 4-3 wordt het einde van deze felbet wiste partij gefloten. Goede leiding van scheidsrechter Lates- te. Zondag a.s. verplaatsing naar Exc. Zedelgem. S.C. Le BizetSp. Moen (gesch.) 42 Moen treedt vlug ln actie en teekent reed3 een doel aan de 2» min. op vrij schop. Niet ontmoedigd door deze te genslag zet Bizet het spel terug ln en maakt het do bezoekende verdediging lastig. Ze vallen herhaalde malen "aan maar de Moensehe portier laat zijn net ten. ongeschonden. Op corner aan de 8» min. net de lokale linker-vleugel den gelijkmaker. Men krijgt geen mooi spel te zien, de spelers hebben moeite om hun even wicht t® behouden op het glibberig plein. Aan de 13» min. zendt de lokale kee per het leder ln eigen netten, wat voor Moen een tweede doel beteekent. Door deze tegenslag komt Le Bizet terug op dreef eu krijgt weldra de bovenliaud. gansch de bezoekende club wordt op verdediging teruggedrongen. Aan de 27» min., wordt den gelijkmaker de netten Ingezonden door den center-voor op zenden van den rechter vleugel. Twee min. later een 3» doel voor Bizet, be werkt door zelfde spelers. De rust wordt gefloten met 3-2 cijfers Ln 't voordeel der lokalen. De tweede tl JU wordt goed Ingezet. De llnker-vleugel zendt naar den cen ter-voor die geen moeite heeft om da bezoekende doelwachter een 4» maal he» nakijken te geven. De Moensehe spelers laten zich ont moedigen en na 15 minuten spel laat de keeper zijn mannen ln steek en weldra volgen anderen zijn voorbeeld. Scheidsrechter Nuyten van leper moet het einde van de match fluiten daar er maar 3 Moensehe spelers meer op het veld zijn. A. L. Kuurne Sp.S.K. Vlamertinge 22 Een wedstrijd die zonder veel om haal weinig om het lijf. had, waarin beide ploegen zwak presteerden daar het modderig veld en de aanhoudende re gen als spelbrekers optraden. Geduren de de eerste helft waren de S.K.-man- nen voortdurend in den aanval maar het gebrek aan doelschutters deed zich sterk gevoelen, want zoo ze de geboden kansen hadden benut, zou de stond aan de rust (2-1) er heelemaal anders heb ben uitgezien. Na de koffie werd echter Tjeter sa mengespeeld en toch duurde het een 20-tal minuten vooraleer Thevelln met een ver schot belde ploegen kon gelijk stellen (2-2). Nog menige aanvallen stuitten op een goeden doelwachter en onder den strlemenden regen, wanneer ledereen dacht dat de match zou ge- schortst worden, trachtten beide ploe gen het winnende punt aan te teekenen. Zoo kwam als een verlichting voor spe lers en supporters het eindsignaal met een puntenverdeellng, die zeer gevleid ls voor de locale ploeg. De reserven deden het beter en zen den de Meenenaars naar huls met ledi ge hailden (6-1). We wenschen doel wachter Hennebel, dia .zich hij een d,ulk2ling kwetste, een suoedig herstel. Zondag a.s. speelt S.K.V. op het ter rein van Moorslede tegen Blssegem. Vertrek om 1.15 u. De 2» ploeg doet de verplaatsing naar Ls Bizet'. NieuwkerkeF.C. Watou 14 F.C. Watou was Zondag laatst de gast van Nieuwkerke en bracht het tot een heerlijke overwinning. Vanaf het start sein namen de onzen het ernstig op eu drongen door de verdediging der loka len, waar de stand na korten tijd ge opend werd door Hubert. We beleefden een mooie voetbalpartij en spel onder vriendenDe rust werd gefloten - met 0-2. Geldhof Albert zorgde voor het kop pel, vóór hij -rusten ging. Na de koffie werd er niet op de lau weren gerust en Nleuwkerke's doelwach ter moest neg een paar malen 't leder uit zijn kool halan. Dat was 't werk van Cauweller en Gaston Geldhof. De gast- heeren konden dan ook de eer rsdden. Het eindsignaal werd gegeven mst een 1-4 overwinning der wit-groenen. De lei ding was Juist en onpartijdig. TE POPERINGE OP ZONDAG 15 DECEMBER X94C. Eduardo-Mars en Llsazo-Vandorpe. Op Zondag, 15» dezsr, zal de boks- sport opnieuw haar hoogtepunt berei ken te Poperinge. In de zaal Norman- dle gaat een prachtige boksmeeting door. Twee bsrospskampen over 8x3 staan op het programma, alsook zes mooi® llefhebberskampen over 3x3. Manager Debreus, flink gesteund door Voorzitter Vanbruwaeue, durfde het aan dit reuzenprogramma voor elkaar te brengen. Poperinge krijgt deze maal de gelegenheid oin twee Brusselsche teno ren strijd te zien leveren tegen Mars en Vandorpe. Mars-Eduardol Belden eerste serie boksers I Meer dan elkaar waard I VendorpeLisaeol Belden ln pracht- form 1 Sportmannen, allen er naar toel VOLLEDIG PROGRAMMA: 1. Nationale Hoofdkamp over 8x3 Eerste serie-boksers; Eduardo (Halle, 62 kgr.) tegen Maïs (Veurne, 62 kgr.). 2. Beroepskamp over 8x3: Llsazo (Halle, 58 kgr.) tegen Vandorpe (Poperinge, 58 kgr.). 3. Zes Liefhebberskampen over 3x3 tusschen: Modesto (Poperinge) en Ward (Veurne): D'AUequtn (Pop.) en Dlcky (Veurne); Blanckaert (Pop.) eu Frltz (Veurne): Vaneecke (Pop.) eu Llgneel (leper); Dauchy (Pop.) en Ceunlnck (leper); BourgoD (Pop.) en Vanhoutte (leper). Aanvang der meeting t© 13 uur ln de zaal Normandie, cp Zondag 15 D1- cember 1946. -- Kaarten op voorhand t>e bekomen bij R. Vandorpe, Sport- oafé, «In den Appel», Dulnkerkestr.. Nr 4. Telefoon Nr 424. De Krijgsraad te Brugge is Maan dag' jl. overgegaan tot de behande ling van de zeer erge zaak van ver klikking welke tijdens de bezetting te Lichtervelde zich heeft voorgedaan en welke zooveel slachtoffe heeft geëischt. Te Lichtervelde was namelijk tij dens de bezetting een weerstands- groep opgericht wier activiteit er voornamelijk in bestond wapens te verzamelen die bij de landing van de geallieerden zouden gebruikt worden. De beweging breidde zich uit tot Roeselare, Torhout en omstreken. Op twee maanden tljds werden door de Duitschers echter talrijke aanhoudingen verricht, niet alleen van weerstanders, maar ook van bur gers. Het leed geen twijfel dat ie mand hen verklikt had. Allen werden naar Dultsche con centratiekampen gestuurd. Slechts en kelen keerden terug. Dertien personen van Lichtervelde en vier Torhoutenaars werden door een Dultsche rechtbank ter dood ver oordeeld en naderhand onthoofd. Het zijn: O. Vermandele, Dhr De- baeke, Burgemeester Callewaert, G. Baert, G. Dewaele, A. Craeynest, G. Tanghe, C. Maetens, O. Moeyaert, J. Hocrne, T. Oolpaert, H. Demeyer, A. Denolf (allen uit Lichtervelde), M. Vanderhaeghen, A. Vandewalle, T. Pannecoucke, I. Strubbe (uit Tor hout). Hun vonnis werd uitgevoerd te Wolfenbuttel, op 15 Juni 1944. R. Verstraete, M. Dewale en Cou- vreur G. staan opgescl .wen als ver mist. O. Demuynok en O. Van Rycke- ghem kwamen om in die kampen. Door wie die on gelukkigen feite lijk verklikt werden bleef steeds eer der onduidelijk. Ten dien tijde na melijk vertoefde te Torhout een afgezet Waalsoh priester, zekere Caumonfc, die er voedingswaren verzamelde, maar in feite in dienst stond van de Gestapo. Deze wist het vertrouwen te winnen van ver zetsmannen en kwam aldus in het bezit van talrijke inlichtingen, die hij de Duitschers zou overgemaakt hebben. Caumont werd evenwel in 1942 te Brussel door weerstanders neer gekogeld. Een eerste veronderstelling is dat Caumont de hoofdverklikker zou zijn. Caumont (kwam regelmatig naar Lichtervelde, won er het vertrouwen van den wèerstander Maertenr en kwam aldus te weten da.t er een wapenhandel te Lichtervelde en Tor hout bestond. Hij briefde zulks over aan den S. D. te Brussel, die op zijn bemt den S. D. van Gent verwittig de. Na in een hinderlaag te zijn ge lokt, werd Maertens (hij had name lijk aan Caumont, een agent der Duitschers, een revolver verkocht) aangehouden. Na or.menschelijke fol teringen legde hij gedeeltelijke be kentenissen af en vernoemde een makker. Deze op zijn beurt vernoem de een andere weerstandei' en alzo o is de gansche grcepeerir.g aingehou den geworden. De tweede stelling is deze van de publieke opinie en waarbij de be schuldigden die thans voor den Krijgsraad verschijnen zouden zijn betrokken. Deze stelling is de vol gende: Een weerstander, Craeynest, zou aan den beschuldigde Odlel Ram- boer voorgesteld hebben tce te tre den tot de Witte Brigade, en. zou hem enkele namen van weerstanders heb ben genoemd. Ramboer zou zulks overgemaakt hebben aan beschuldig de Vanderhaeghen die, die inlichtin gen aan de Duitschers zou hebben overgemaakt waarop de oorlogsbur gemeester Qodderis naar de Kcm- mandatuur van Roeselare zou ge roepen zijn geweest en alles later zou verklikt hebben aan de S. D. te Gent. De Krijgsraad zal thans ook uit te maken hebben welke de juiste stelling is. DE BESCHULDIGDEN De beschuldigden zijn: Godderis Maurice, uurwerkmaker, oorlogsburgemeester, wonende te Lichtervelde; Van Lerberghe Octaaf, electrieker, schepen be Lichtervelde; Vanderhaeghen Maurice; Ramboer Emmerik, postbediende; Van Rooze Marcel, wonende allen te Lichtervel de en Ramboer Odiel, gemeentese cretaris, wonende Zwevezele. DE BESCHULDIGINGSAKTE Door den Hr Krijgsauditeur Vos sen werd tegen de "betichten volgende beschuldigingen voorgebracht: De eerste betichte, Godderis, was eigenlijk uurwerkmaker van beroep, maar werd burgemeester in 1942. Hij was lid van het V.N.V., S.S., De Vlag en vertrouwensman van den Sicher- heitsdienst te Gent. In 1942 maakte hij een lijst op van elementen die hij als gevaarlijk en on-sociaal be stempelde. Hij gaf tevens persoon lijk bevel de lijst op te maken der mannen zijner gemeente tusschen den leeftijd van 18 en 50 jaar, ten einde zulks ten dienste te stellen der Werbestelle. Persoonlijk nam hij deel aan aanhoudingen van 8 perso nen, nl. Melchior René (Jood), De- blalere, Priem, De Smet, Brouckaert, De Backer en Couvreur. Hij ontbood deze personen in zijn bureel en ver wittigde daarop de Gestapo, die de menschen in kwestie aanhield. Ten slotte heeft hij 25.000 fr. verdiend als judasgeld vanwege personen voor wie hij optrad bij de Duitschers. Van Lerberghe Octaaf, electricien van beroep, was eveneens, V.N.V.-er en stond in bizonderen gunst bij de komandatuur te Roeselare. In 1942 nam 'hij het schepertschap waar te Lichtervelde, zulks buiten den ge- VERDEELING EN PRIJZEN VAN KOFFIE In het Staatsblad van- 6 December verschijnt een besluit betreffende de verdeeling en de prijzen van do koffie. De verdeeling zal omvatten: Een verdeeling van gerantsoeneerde koffie en een verdeeling van niet-gerantsoe- neerde koffie. Maximumprijzen van gerantsoe neerde koffie: aan verbruiker: 27,50 fr. het kgr. (gebrande)22 fr. het kgr. (ongebrande). Op de verpakking moet gedrukt worden: Standaardkoffie- Tegen aegeis verkocht. De prijs van niet-gerantsofcneerde koffie moet op een ingewikkelde ma nier berekend worden, doch mag' niet meer bedragen dan 55 fr. het kg. (gebrande) en 43 fr. het kgr. (onge brande), aan verbruiker. De invoerder moet zijn koffie ver- koopen aan den Handelsdienst der Ravitallleerlug. Deze dienst verkoopt onmiddellijk de koffie terug aan den zonden invoerder tegen een prijs die 2 fr. het kgr. hooger mag zijn! MAXIMUMPRIJZEN 23,80 Fr VOOR EEN Kgr. PUDDING - POWDER De prijs door den verbruiker te be talen voor pudding-powder, wordt vastgesteld op 1,4 fr. voor een zak je vaii 50 gr. en op 23,80 fr. voor een pak van 1 kgr meenteraad cm. Hij staat ook recht streeks betrokken in de verklikking van de Witte-Brigade-kden. Daaren boven heeft hij Verstraete |.VJbert verklikt (deze laatste kwam Hl Duitschland om), evenals den land bouwer Cloedt Michel, uit Lichter velde. Geen bepaalde feiten staan ten laste van Vanderhaeghen Maurioe, V.N.V.-er en Ramboer Emeric. Van Roose Marcel, integendeel, was een der hevigste verklikkers. Samen mei Godderis, lid van het V.N.V., De Vlag, was ook lid van Algemeene S.S. en Waffen-SH.; hij was aanwezig bij de aanhouding van den wette- lijken burgemeester Callewaert, uit Lichtervelde, Deze werd later ln Duitschland onthoofd. Hij nam met de Duitsohers deel aan de opspodn» gen van werkweigeraars en hield de genaamde De Sloover Maurice en Van de Caveye aan. De laatste verdachte is Ramboer Odiel, gemeentesecretaris. Hij was de sluwe vos, de kerel die achter de schermen werkte. Hij zelf ging naar den Sicherheltsdienst te Brus sel om de afzetting van burgemeester Callewaert te bekomen. HET GETUIGENVERHOOR Na lezing der beschuldigingsakte werd overgegaan tot het verhoor der talrijke getuigen. Een der belangrijkste getuigenis sen was deze van Majoor Laer.en, die samen met de slachtoffers in het kamp van Esterwegên heeft verble ven en al de beschuldlngingsaktea heeft gelezen. Als slotzin van ieder akte stond het volgende: De overheden der ge meente Lichtervelde aanzien beticht* als ongewenscht en als vrijschutter. Vooral dit laatste moet zwaar gewo gen hebben, .zoo gaat getuige verder voor de aangehoudenen, die mij zeg den dat deze woorden voor hen da doodstraf zouden beteekenen. Vol gens de slachtoffers mij verklaarden, werd Caumont als hoofdplichtlge be schouwd, maar het schepencollege heeft den genadeslag gegeven. Op de zitting van Dinsdag ver klaard een gewezen 3. D.-agent, ze kere lihorez, dat Godderis hem een lijst van 50 personen had getoond en gezegd had zijn best te hebben gedaan opdat allen zouden worden aangehouden. Volgens Lliorez alsmede naar een gev:aen chauffeur van de S. D. zou Caumont de eerste verklik ker zijn geweest en zouden, na een eerste aanhouding, deze aangehoude ne na folteringen andere namen heb ben bekend en zou zulks met ver dere aangehoudenen hetzelfde zijn gebeurd, Hr De Mauw Alfons, stichter van de Witte Brigadegr&ep te Lichtervel de, meent echter dat Godderis ds feitelijke verklikker is geweest. Hr Albert Becelare, die eveneens in Es ter we gen opgesloten Is geweest, jntmt dat Caumont de eer-te verklikker is geweest maar dat de slachtoffer^ zulk zwaar lot hebben ondergaan doordat het schepencollege van Lichtervelde hen zoo zwart had afgeschilderd bij de Duitsohers. Hr Callewaert, nost- diende te Lichtervelde, sfend echter de tweede versie voor. Getuige De'anoit Adelson wijst op de schuld van Godderis' bij de aan houding te Rumbeke van den Jood Melchior René. Op de zitting van Woensdag wer den andermaal talrijke getuigen on» derhoerd. Onder deze. bevonden zich verschillende die in Dultsche kerker» bitter lijden hebben doorgemaakt. Al len legden zeer bezwarende getuige nissen af ten laste van de beschul digden en de eene verklikking na da andere komt steeds hun schuld ver zwaren. MOORDPOGING OP 78 JARIGE VROUW TE LICHTERVELDE ZIJ MOEST GETUIGEN IN DE VERKLIKKINGSZAAK Maandagmorgen werd te Lichter velde de 78-Jarige vrouw Weduwe Couvreur in haar woning aangetrof fen met diepe verwondingen aan het hoofd. Zij lag nevens de kachel, buiten bewustzijn,badend ln haar bloed. Het vrouwtje moest Dinsdag ln d* zaak der weggevoerden uit Lichter velde en Torhout als getuige optreden. Naar de verklaring van geburen was Nathalie er zeer opgesteld voor het gerecht haar meenir.g te mogen uiten. Haar 36-jarigen zoori, Gaston, die in 1942 aangehouden werd en naar Duitschland weggevoerd, Is nog ver mist. De onzekerheid over het lot van haar zoon baarde het oudje groot* zorgen. In het huls werd rdets geroofd AARDAPPELBEVOORRADING VOOR ZES MAANDEN De verbruikers, die een aardappel bevoorrading wenschen voor 6 maan den, ttz. van 7-12-48 tot 4-6-47, dier.en zich hiervoor in te schrijven bij hun kleinhandelaar vóór 15 December. Het betreft hier natuurlijk de ver- brulkers die geen aardappelkcntrakt hebben afgesloten. GEEN VERSCHE MELK MEER VOOR DE ZEGELS Nr 11 Sedert Dinsdag 10 December JL mag, bij besluit van het Ministerie van Ravitailleering, geen vcrsche melk meer verstrekt worden voor de gewone ziegeis Nr 11. Deze blijven echter recht geven op gecor.dens:er- de of geëvaporeerde melk, of op melkpoeder, namelijk 1 doos gecon denseerde melk of 300 gram melk poeder per 2 gewone zegels Nr 11, Zegels Nr 11 A of 11 B blijven reolit geven op versche melk, ook op ge condenseerde of geëvaporeerde melk WIJZIGING AAN DE VLEESCHRANTSOENEERING 450 Gram ingevoerd schapenvleesch verstrekt. De vleeschrantsoeneerinig van den huldigen rantsoentabel wordt ais volgt gewijzigd: Voor zegel Nr 9 ontvangt men buiten het rantsoen van 300 gr. ing». voerde vleeschconserven 150 gr. inge voerd schapenvleesch. Voor zegel Nr 10 ondergenummerd 13 en 14, buiten de 300 gr. ingevoerde vleeschconserven, 150 gr. ingevoerd schapenvleesch. De bestemming van zegels Nr 10 (1 tot 12) blijft ongewijzigd (125 gr. 95 gr. zonder beenderen). DE NIEUWE SPECIALE ZEEPZEGELS Elk speciaal zegel F. T. geef: recht op een stuk toilet- cf huishoudzeep en elk speciaal zegel P.T. op 125 gr, wasohaeep. BOTER UIT DENEMARKEN. Naar verluidt zijn 19.615 vaten van 50 kgr. Deensche boter ln ons land toegekomen. De Provincies Antwer pen, Brabant en Henegouwen zullen ermede bedeeld worden. De andera Provincies moeten zicii met eigen* produktie verhelpen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 7