ZOEKERS Stevens RADIOS 14 December 3)e Hmulet van be 1Rani Sociale Wetten Fiwm LlPJt ■S» v*„r,ïc„„,tK fiebtoeèets UITVERKOOP LEGERSTOCK OPENSTAANDE PLAATSEN te KOOP PICK-UPPS STOFZUIGERS iStevens Gebroeders 0LIEN VETTEN RIEMEN SNOECK ALMANAKKEN 1947 A. DUM0NCEAU NA EEN DAG VAN HARDEN ARBEID MOOS J&d kléine EEN WONDER VAN KWALITETT f~4~. Prijs: 3150 FR. 245 FR. DECEMBER EEN BILJET KOLONIALE LOTERIJ PIANO CNUDDE j LABORATORIA MULLIE m tun. ft Vemiyu Bladzijde 8. HET WEKELÏJKSCH NIEUWS OH! MANNEKEN uit de Maan, Bijna is 't niet u gedaan. Oh! Lieve, bleeke bloem Van den eeuwigen nacht. Gij die dankt uw roem Aan uwe klaarte, licht en zacht. Die ge, als 't naar 't duister wendt 's Avonds over onze wereld zendt. Zeg het maar, Is het waar, Gaat g'ons laten steken? En in duizend stukken breken? Vaartwel dan ondertussehen Allemaal de llefdekussen Gewisseld, duizend malen Onder uwe blonde stralen!... Ik heb 'n briefje van den grooten dichter, James Jeens. waarin hij me zijn beklag doet. Het schijnt dat er weer eens een slimme kop is, die uit gerekend heeft dat vóór 1950 de maan uiteen zal bersten in honderdduizend kleine stukskens. Hij legt dat zóó uit, dat de maan alle dagen -'n stapke dichter komt bij de aarde. Ge weet allen met welke onbeschrijfelijke snelheid dit geschiedt en ge kunt er öan ook 'n gedacht vormen van wat er zou gebeuren als 't Manneken uit de maan met moeder aarde zou in botsing komen. Met recht en reden zoudt ge mogen zeggen, nu is de maan naar...de maan». Maar op den aardbol zou de afwaseh toch ook naar de vaantjes zijn. Dit alles, als de ge leerde bol gelijk heeft. En al.s som mige anderen gelijk hebben, dan Is het mogelijk dat vóór dien tijd een atoompasUlieken ons allemaal naar... ■de maan helpt. Hetgeen Ik verwensch, met ver, uit den grond van mijn hart. Want plezierig is anders. 't Is een echt plezier,zei Sus Lameer, tegenwoordig aan uw oogcn te laten werken. En slim dat die dok- toors zijn. Ze nemen zoo permente- lijk uw twee oogen uit uwen kop en leggen ze daar vóór u op de opera tietafel Maar dat is toch onmogelijk antwoordde zijn vriend Pol Kaviet. Waarom onmogelijk? Maar man, 'k heb mijn eigen oogen daar toch zien liggen DAT ER VEEL GELEGEN is aan iets te zien en hoe te zien bewijst het volgende: In Schotland woont een boer Zijn naam die is: Cornijt, Die speelde een slimmen toer Aan Mieke, zijne geit. Die geit die wou niet eten Bicef mager als een graat. Begon opeens te vreten Beging zelfs overdaad. Wat was er nu gebeurd. Mieke geit wilde niets anders eten dan frisch, .groen gras. Maar op al de weiden van Cornijt was er geen pijltje groen fineer te vinden. Nochtans staken zij- *'ne hooizolders proppensvol met... hooi. Maar er is zooveel verschil tus schen hooi en frisch gras als tusschen een flesch Bordeaux van 1923 en een van 1945. Ik spreek van ondervin ding! Maar hier is c'oudste flesch de beste. Hetgeen niet het geval is met het hooi. En zcoais we gezegd heb ben, Mieke bleef mager en at niet. Hewei om zijn geit er nu toe te be wegen toch te eten, heeft hij haar... een groenen bril opgezet. En sedert dien vermindert de hooischelf van Cornuit dat 't een plezier is om zien. Zoo zijn er ook veel menschen, iegu Marenta, die we te goed of te slecht beoordeelen. naar gelang door weiken bril zij bekeken worden Dit gezegde laat- Lamme toe te be sluiten dat Marenta zoo intelligent spreekt vandaag. Hij staat er ver stomd over dat ze nog geen enkele stommiteit uitgekraamd.heeft. Ik heb hem geantwoord dat hij misschien niets verliest met wachten. GIJ OOK NIET, Manneken«, zegt Lamme, «ik beklaag u! «Waarom beklaagt gij mij Lam me? Hewel 't is morgen Rozemarijn- tje's verjaardag en 'k heb haar een nieuwen hoed cadeau gedaan Hoe hebt ge mij daarom te bekla gen. Lamme? i' Wel. omdat Rozemarijntje mor- genamiddag haar nieuwe hoed aan Marenta zal laten zien DUS BEGINT LAMME me reeds Jn goed humeur te zetten. Voeg daar bij dat Marenta's jongste spruit daar op zijnen troon aan 't kraaien en huilen is dat hooren en zien ver gaat, dat het tien uur van de avond is en dat ik reeds sedert drie urn- san de moeder van die kraaiende en huilende spruit verzoek hem te bed le leggen, dat Sinterklaas pas voorbij is en dat die ook niets gratis geeft, dan kunt ge denken dat ik Rozema rijntje met haar verjaardag ook ver wensch. 'k Heb een artikeltje gevonden ln een gazet uit Conchitta en 'k ga dat Marenta eens onder den neus wrij ven. Als de sterren en de maan "s Avonds aan den hemel staan Moeten kleine kinderen slapen gaan. Om 's morgens na de zoetste droomen Frisch en vroolijk uit hun bed te ko- [men, Bij 't eerste kraaien van den haan. Dat is misschien een beetje wel geaeid. Maar ghctot me toch alle maal verstaan. Een teeken dat ge heel slim zijt. De burgervader van Oonehitta vindt dat ook (nietdat ge slim rijt, maar dat over dat vroeg naar en uit bed). Hewel de vader der burgers van Conchitta die te- veelt dat overal waar kinderen be neden de 14 jaar na negen uur 's avonds nog niet te bad waren deze kinderen 7 lepels -kasterolie moesten innemen. Hier vindt men neg zooveel kinde ren op straat of in de herberg na negen uur. Zouden soms de ouders, hier... geen 7 iepels wonderolie verdienen? SOLDAAT KARO TIER, die ver diende geen olie, maar wel enkele dagen. Hce dat gekomen was? Wel heel simpel. Karo was met Marieke door de stad aan 't wandelen en toen ze daar zoo arm aan arm voor een schoentn a-gaal jn stonden, schrok Kara Tier toch eensklaps zoo erg. omdat hij nevens zich zijn kapitein herkende, 't Wilde nu toch wel luk ken dat hij den osset ie r, waarbij hij ordannar.ee was, tegenkwam, met z'.Jjl. lief aan den arm, (Karo, niet de pssefier). En geen permirsie heb ben! -Zoo maar schampavie gespeeld! Ka... Kapitein,» hakkelde Karo Tier. ik ben met ons Marieke mee mosten gaan naar den dentist voor een tand te trekken. Marteken is mijn zuster, ziede! Ja. ja, dat weet ik wel,zei de kapitein... «ze Is vroeger ook nog mijin zuster geweest. Acht dagen, in gerukt, marsch! EN ZOO VEtRDIBNT DE EEN dat en d'ander da-:! Rn dit hier Zal veel plezier Doen Aan menig kappoen Die totnogtoe Liever lui was dan moe. Helaas, het komt een beetje laat! Geleerde bollen hebben weer een on derzoek Ingesteld en zijn tot de slot som gekomen dat huis-werk meegeven aan kinderen niet goed is. De vijf of ze-s uur die een kind doorbrengt in de klas, v«rgen reeds genoeg geestes inspanning. Ik asg, 't is een beetje laat. 't Man neken hadde liever gehad, waren, ze d-aar enkele jaartjes vroeger mee voor de pinnen gekomen. Zekerzegt Marenta, dan zou uw geest waarachtig zoo ver niet ver sieten zijn. En, voegii ze erbij, vergeet niet Manneken, dat een vriendelijke vermaning van hen die we liefheb ben, als een gebod is 'k Weet niet wat Marenta vandaag bezielt, maar 'k zal voor alle zeker heid maar voort-pennen. ALS GE DIE BLADEN leest dan vraagt ge u soms ook af waar de geest der jeugd, nu gevaren is. Of welke gerst e-r de jeugd beheerscht. Eens worden kinderen groot. Hij was 15 jaar oud. Had vaders geld gestolen En was daarmee gaan dolen. Niet alleen Maar getweén. Ze telde 16 jaar! En zoo was 't jonge paar, Gelijk de duivel op zijn sokken, Er stil vandoor getrokken. Ze zijn niet ver gekcopen. Aan de Fransche grens werden ze netjes te rug naar huis gestuurd. Als ik de papa was 'k zou eens rap zijn broek- s-ke afstropen en mijn foloote hand over zijn bloote hespen sireelen. Er wordt wel gezegd: Er zijn geen kinderen meer! Maar zijn er nog wel ouders? Een ander geval. Ook 'n jeugdige knaap die daar te Brussel bijna een moord1 bedrijft. De ouders, deftige menschen, zijn totaal onder den in druk. Maar hoe gebeurt dat alle maal? Ouders, ziet uit uw oogen! Weet hoeveel geld uwe kinderen be zitten. Weet steeds de herkomst er van. Weet welke films ze gaan zien. En het bijzonderste is wel het vol gende: weet met wie ze omgaan. Som mige kinderkarakters zijn zoo zwak. Met mooie beloften van slechte ka meraden ziim ze zoo gemakkelijk te overhalen. Ouders, z:-et er steeds naar, van in hun prilste jeugd: Als 't kindje vroom en schi'klijk Is Bil niet en speelt met booze knapen, Zoo mag het in de duisternis Na zijn gebed, gerust gaan slapen: Want die bij jeugd, de deugd be- tracht, Heeft d-'en-gelsn tot zijn legerwacht. Zooals men 'heeft geleerd van jongs [af aan, Zoo zal men later cok bestaan. Plant dus niets dan deugd In 't harte van de jeugd. Want steeds zal ze beminnen, Hetgeen ze vroeg had in de zinnen! Want denkt eraan! Op den stroom des levens, drijven meer wrakken dan plezierjachten. Manneken, ge hebt zeker 't pree- ken in?... vraagt Marenta. Ik geef geen antwoord, maar denk: Wijze lieden weerleggen meer met zwijgen dan met spreken! EN ZOO WAS LAMME eens aan 't visechen toen er een heer passeerde die vroeg: Hebt ge al veel gevangen? Al twintig karperszei Lamme. Zoo? antwoordde de heer. Ge weet zeker niet wie ik ben? Ik ben de eigenaar van dezen vijver en ge zit hier te visschen zonder vischver- lof <i Hum! zei Lamme, en gij weet zeker niet wie ik ben? Neen was 't antwoord. Hewe-l, ik -ben de grootste leuge naar van 't dorp! En omdat ge van mij niet hetzelfde zoudt denken, zullen we de' bce-ken toedoen en naar andere waarheden zoeken voor de volgende week! Het Manneken uit de Maan! IBBBBBBBBEBBBHBBBBEBBBBBB VOOR HEROPBOUW of HERSTEL LING VAN UW EIGENDOM wendt U tot de firma CONSTRUCTOS JOZEF II STRAAT 7b OOSTENDE (1063) Mengelwerk van Het Wchelijksch Nieuws Nr 24. asm door H. COURTHS-MAHLER. Eva gevoelde zich deze dagen on uitsprekelijk gelukkig. Zij had Ram berg lief, en wist dat haar liefde werd beantwoord. Geen enkele schaduw verduisterde haar geluk. Zij wist en vermoedde niets van de zorgen en het Veed van haar broer. Gerhard wist zich uitmuntend te beheerschen. Niemand merkte iets van het leed dat zijn ziel vervulde. Dag na dag werd hij in zijn hou ding tegenover Freda koeler en ge- slctener. Heel vormelijk en terughou dend behandelde hij haar, en nooit sprak hij meer een woord met haar dat niet strikt noodzakelijk was. Soms vroeg ze zich verschrikt af of zij hem zelf misschien aanleiding had gegeven zijn houding tegenover haar te veranderen. Had zij mis schien in een oogenblik, waarin zij zichzelf vergat, haar gevoelens voor hem verraden, en meende hij daarom haar duidelijk te moeten maken, welk een klove er tusschen hen be- stond? Bij deze gedachte zou zij het van schaamte en leed wel hebben wil len uitschreien. Ook. zij werd van dag tot dag koeler en vormeiijker, cm hem heel duidelijk te tcoren, dat zij in hem niets zag dan haar chef. Zij paste zich aan zijn houding aan. En zoo verrees er een muur tus schen hen, die steeds toooger en hoo- ger werd, die hen scheidde en be klemde, zoodat ze niet meer vrij kon den ademhalen. De een wist niet van den ander hoe zeer hij er onder leed. Wei had Gerhard eens, toen hij zich snel naar Freda omwendde, gemerkt, dat zij hem met treurige oogen aankeek. Maar hij geloofde niet, dat deze treurigheid hem betrof. Misschien weet zij nu dat haar liefde gevaar dreigt, dat Ramberg haar wil verlaten en opgeven, dacht hij. Zoo kwelden deze twee menschen elkaar, die zoo graag alles voor ei kaar zouden zijn geweest. Zoo gingen de weken voorbij. De manoeuvres wa ren reeds lang afgeioopen. Eva had Freda weer verscheidene keeren ver zocht bij haar te komen. Freda had nu meer tijd dan ooit. Zij wist niet, hoe het kwam, maar Gerhard von Ruden had van dag tot dag minder voor haar te doen. Hij was urenlang in het directiegebouw, en was hij dan weer thuis dan hoorde zij hem wel in zijn kamer, maar hij riep haar niet. Dikwijls lagen 's morgens vroeg de brieven die zij moest beantwoor den, met schriftelijke aanteekeningen over het Pntwoord reeds in haar ka mer op haar plaats. Moeilijke op drachten, die eerst uitvoerig bespro- «o> GEMEENTE LEISELE Oproep tot de candidaten voor de openstaande 'betrekking van VELD WACHTER. Do Gemeenteraad brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de betrek king van VELDWACHTER in deze gemeente te toegeven is en er eerst daags zal overgegaan worden tot het opmaken van de lijst der candidaten, voor te leggen aan den Heer Gou verneur der Provincie. Do personen dóe begeeren hun ctTt- dldatuur voor te dragen, worden ver zocht hun aanvraag bij het Gemeen tebestuur in te dienen vóór 19 Decem ber aanstaande, per aangeteekend schrijven. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van de volgende stukken: 1. Uittreksel uit de geboorteakte: 2. Getuigschrift van goed gedrag, zeden en burgertrouw; 3. Militiegetuigschrift 4. Afschriften der bekwaamheidsge ituigschrif ten; 5. Eventueel afschriften van stukken, waaruit blijkt dat de voorkeur rechten van itoepassing zijn. Wettelijke wedde. IDe candidaten zullen een medisch onderzoek ondergaan. De candidaten moeten de voorwaar den vervullen, voorzien door artikel 55 van het landelijk wctbcek. De voorkeurrechten, ingevolge de wet van 3 Augustus 1919 21 Juli 1924 en den omzendbrief van het Ministe rie van Binnenlandsche Zaken van 1 Mei 194S, zii-n van toepassing. Verdere inlichtingen kunnen be komen wonden op het genneentesecre- tariaat. 4-12-46. Namens den Gemeenteraad: Op 'bevel: Da Burgemeester-Voorz. De Secretaris, C. Vandenberghe. X. Pillaert. (1287) ELVERDINGE Commissie v. Openbaren Onderstand De plaats van ONTVANGER der C.O.O. is 'te begeven. Voorwaarden: 1. - Belg zijn. 2. - Voldaan hebben aan de militie- wetten. 3. - Van goed gedrag en leven zijn. 4. - De gemeente bewonen binnen de 3 maand na de benoeming. 5. - Ouderdom, ten minste 25 jaar e<n ten hoogste 35 jaar zijn, deze ouderdomsgiens wordt verlengd met 5 jaar voor de Oudstrijders 1914-1918 en daarmee gelijkgestelden. Wedde: 1.503 frank per jaar. De aanvragen, vergezeld van een uittreksel van gebooróeaikt, een ge- tuigischri-ft van goed gedrag, zeden en burgertrouw, dienen per aanbevo len schrijven gezonden te worden aan den Hr Jerome Vandenbussche, Voor zitter der C.O.O., tegen 18 Dec. 1946. De Secretaris, Leon Vandenberghe. De Voorzatter, (1327) J. Vandenbussche. «o» GEMEENTE WOESTEN De plaats van TIJDELIJK VELD WACHTER is te begeven. Inlichtingen en voorwaarden te be komen op het Gameen'teeecretariaat. Aanvragen per aanbevolen brief uiter lijk per p>ost te .bestellen op 29-12-46, aan liet adres van den Heer Burge meester. De Secretaris dd., De Burgemeester, G. Verfaillie. (1285) Noppe F. OPENSTAANDE PLAATS Gesinistreerden Coöperatief van Veurne-Ambacht en Westkust, Ooststraat 2, Veurne, PLAATS VAN BOEKHOUDER TE BEGEVEN. Aanvraag onmiddellijk in te die nen. (1380) 9BBBBBBBEEBBBBBBBBEBBBBBB ELEKTRICITEIT Voor uw Elektr. Installaties; - Drijf kracht en Waterleidingen; - Walsch- machines, Motoren, herstellingen, enz. wendt U in volle vertrouwen tot het HUIS JOZEF CHAERLE-TOP Abeclestecnweg 38, Poperinge. Spoedige bediening. - Met dank op voorhand. (12S4) IBEBBBBBBBBEBBBESBEBBBBCaB NOODSLACHTINGEN Bij deze. laat U M. Van Bier vliet, Friester- str., Poperinge, weten dat hij alle noodslach- cingen van koeien, paarden, zwijnen, levend of dood. ten huize afhaalt en betaalt. - Tel. Pop. 423. (65) IBBflBBXBBBSBSflBBBBSBBBBBE DUIZENDE GENEZINGEN Talrijke bevestigingen. SPEEN alleen de Ste-Cabrini-Zalf geneest het. Eiseht het bij uw Apotheker of tegen terugbetalingLaboratoires VONIVA, Boomgaardstr. 22, Wemmel-Br. (1281) Wie ons per blief inlichtingen vraagt, gelieve 2 fr. in postzegels bij te steken voor kosten van antwoord. A.T.D. is Adres Ten Bureele. Gelieve V dus te wenden tot ons Redactiebureel. Volledig Beenhouwersalaam, alsook "Steekkar, draagvermogen 409 kgr. Jules Deyiok, ötavele. (C.2S1) /"Wede Camion. Kasteelstr. 14, Oost- U vteteren. (1367) panarie vogels, abcok een. Wasch- keern. Bij Rami David, Proven- steenweg, Poperinge. (C.282) Accordeon diatonique, 3 reeksen to- nen, 8 bassen. Genadige prijs. Hoekjestraat 52, Stavele. (C.283) 0 Buitenbanden, maat 609 x 16, en 4 Binnenbanden voor auto. Te Po peringe. - A.t.D. (C.2gy5) elektrische Waschkern en Fornuis. Bij Julien Gcsquiero, Komstraat 5, Poperinge. (C.286) pick-Upp, automatiek met 8 platen, Terrasee miet 8 zetels, 2 tafels en 2 zonneschermen, Kindervoiture en 3 Damesfietsen met nieuwe banden. «In den Anker», Vlamertinge. (C.287) Triporteur, cp goede banden, Elek trische Motor, 3 PK. 180-220, Vrouw- velo in goeden staat, en Schapers hond, vrouwe! geslacht. A.t.D. (1338) Q roote Cuisinicre-Stoof, in goeden staat. Doornstr. 16, Pop. (1369) Cchoone groots Cafétoog met loket, in plich-pine. Bij M. Sinaeve, ho tel «Leopold», Nleuwpoort-Bad. (1370) Qamion alsocik Wagen, beiden in zeer goeden staat. Draagvermogen 6.9CO kgr. Bij Roger Deelerck, Hen drik Debergthstr., Oostvteteren. (1371) Molomsfoof, ganseh nieuw. Bij Ge zusters Huyghe, Elvetrding®. (1372) Qoede Hofhond. Bij August Huyghe, Paterhoek. Westvlêteren. (1323) A ccordeon chromatique, 3 r. en 85 b., zoo goed, als nieuw. Nieuwstr. 202, Alverki-gem. (1295) Qamion «Chevrolet», in goeden staat. Goede banden. 2 Ten. Alsook twee Rcmorquen van 2 en 1 ton. Bij Michel Wybo, Ieperstw. 43, Pcperlnge. (1296) ■yulbus voor beenhouwer, inhoud 10 kgr., in nieuwen staat. Ieper straat 94, Poperinge. (1297) Moto Triumphonlangs nieuw. 3-50 cultouteur. - A.t.D. (C.278) "JNvee Broedmachines, verwarming met pebroollampen; een van 400 en een van 600 eieren. Zoo goed als nieuw, aan genadige prijs. Bij Ger. Decock. Zuidhoek, Beselare. (1298) Twee Camions en 1 Wagen. Draag vermogen 4.000 kgr. Alles in goe den staat, alsook twee Karren. Bij Hilaire Vercruysse, Boeschepestr. 57, Poperinge. (1300) lloppezoogers, 6.000, Hallertau. - Bij Jerome Huyghe, 70, Westvleteren- steenweg. Poperinge. (1301) gcnzine-Motor «List-er», 5- P.K., in zeer goeden staat, met lucht8.fkoe- ling. - A.t.D. (C.271) Cen Reep, 24 m. lang, 5 cm. dik. - Adres ter drukkerij. (1324) Cen Reep, 12 m. lang, 3 om. dik. - Adres ter drukkerij. (1326) Cen nieuwe Houten Barrlere, in twee doelen, van 5 m. breed. - Adres ter drukkerij. (1326) Tonge Jachthond. - Adres ter druk- kerij. (C.280) gchoone Wagen op gumimiibandten. draagvermogen 5 i 5 ton. geschikt voor landbouwer, ook dienstig als re- morque. Nieuwe Driewielkar, eveneens op gummibanden. Stootkar op gum mibanden. Pietersoven, zoo gced als nieuw, in omstreken van Veurne. - Adres ter drukkerij. (1328) goterkarn, Tuimelaar en Koomkuip, zoo goed als nieuw. Bij Vanden- bulcke Jerome, Teinpelarestraat 10. Oostvleteren. (C.260) rvuitsche Schapershond, 4 maanden. Pottestr. 7, Westvleteren. (1261) Qkkasle Piano, vanaf 9.000 fr. - In!: Noordstraat 14. Veurne. (V.65) 1 aagstammige Fruitboomen, 1» keus, op type. Bij F. Kestier, Doorn straat 8, Poperinge. (C.213) PERSONENWAGENS Camions - Camionetten. Bij Ets. GYTHIEL V. A. Duinkerkestr. 26, Poperinge. Station Automobile. (1268) VRAAGT PLAATS Chauffeur-Mecanicien, in het bezit van alle materiaal voor noodige herstellingen. - A.t.D. (1260) pacteur voor zwijnen, te Roesbrogge- Haringe en omliggende. - A-dros ter drukkerij. (C.284) Jongeling, 17 jaar, bij bakker of pas- teibakker. - A.t.D. (2.38) ALLE HUISHOUDARTIKELEN bij: IEPER, Vanden Feereboompl. 7. POPERINGE, Ieperstraat 5. Het meest gekende huis der streek, met het best ingerichte technisch station der Provincie. fcji ilBl «KtajitfMh ^B»n<l>i ilWI» Steeds in voor aad GEWAARBORGDE Caoutchouc voor AUTOS en MOTOREN TRAKGRÏPP-BELT Neemt een proef bij SPLENDID OIL WORKS en oordeelt zelf. Diksmuidestw. 278-280, UOESELARE. (1292) Vraagt het bezoek van onzen Vertegenwoordiger. Tol. 1240. V ;«n moesten worden, schenen er niet r.iecr te zijn. Kn a.'s zij de brieven die gereed waren ter onderteekening bracht, was hij, of niet in zijn ka mer of keek niet naar haar op Zoo had Freda dus nu meer tijd dan ooit om Eva gezelschap te liou- aen. Maar dit beviel haar volstrekt niet. Zij had het drukkende, verootmoedi gende gevoel, dat zij haar noog sa-a- ris niet meer verdiende. Dikwijls stond zij op het punt een einde te maken aan dezen toestand, en hem ronduit te vragen, waarom hij zoo weinig voor haar te dr.cn had. Maar stond rij dan voor nem en zag in zijn hard gesloten gelaat, dan be gaf de moed haar. Al dien tijd was Eva onveranderd tegenover haar gebleven. Maar zeer opvallend li-alt Gerhard zich nooit meer bij zijn zuster zien, ais hij wist, dat Freda bij haar was. Na tuurlijk viel haar dit op. Ook Eva merkte dat er tusschen haar broeder en Freda iets niet in orde was. Vervuld van Hans Ramberg en haar jonge liefde had zij vergeten heel erg op haar omgeving te letten. Maar nu drong het eindelijk tot haar door, dat Gerhard Freda om den een of anderen reden ontweek. Ze was er den persoon niet naar om zulke dingen zwijgend te laten voorbijgaan. Op zekeren dag nam rij haar broer bij den arm en keek hem doordrin gend en vragend aan. Gerhard, vergis ik mij, cf is er iets tusschen jou en Freda von Waldau gekomen, dat een verwijde ring veroorzaakt? Het valt mij op, dat jij nooit meer komt theedrinken of aan tafel verschijnt, als zij er is. En jij, evenals zij geeft mij den in druk alsof gij beiden een stil leed te dragen hebt. Het is mij, alsof je haar met op2et uit den weg gaat. Kan dat waar zijn? Zijn gelaat trilde van onderdruk te ontroering. Een poesje worstelde hij met zichzelf. Daarna haalde hij diep adem en zei met schorre stem: Jo hebt goed gezien, Eva, ten minste wat mij betreft. Ik vind het prettig dat je er zelf naar vraagt. Ik wil geen uitvluchten maken, maar Je eerlijk zeggen, dat mijn hoop, in be trekking tot freule von Waldau ver nietigd is. Ik ben er achter gekomen, dat zij cen ander liefheeft. En je zult begrijpen, dat ik nu eerst met mij zelf in hot reine moet komen, mij met de gedachte moet verzoenen, dat ze voor mij verloren is, en ik haar met andere gevoelens moet ontmoe ten. Daarom zou ik je willen vragen, noodig haar nu zoo min mogelijk uit het liefst nooit meer om de avonden bij ons door te brengen.» Geheel onthutst sloeg Eva de ar men om haar broer, Mijn arme, arme Gerhard Hij schudde met een flauw lach je het hoofd. «Maak je g^n zorgen over mij, Eva, ik kom er wel overheen. Ten slotte moeten immens niet al onze GEVRAAGD Dckwame Meubelmaker of Schrijn werker. Bij Michel Degrauwe, Re- ningelst, (1373) Meisje, liefist van den buiten, om in klein huishouden te helpen, Sagon, Gent?raat 19-21, Ize-geim. (1374) focdc, deftige Meid, om te dienen bij Vrouw alleen-. Iepcrstr. 41 bis, Poperinge. (C.291) Cabriek Besproeiers Rïvolta zoekt persoon op, verkoopor van land bouwmachines streek loper, Poperin ge, Veurne, RoeseLaie, Kortrijk, wel ke aan haar Firma schreef zonder vermelding van zijn adres. Adres la ten geworden aan Fubiclteit He-Ka, Eeklco, welk® overmaakt. (1375) eerlijke Meid, minstens 20 jaar, bij Weduwe. Goed loon, kost en in woon. Aanbieden: Piaata Nr 19, Gul- Wenvblj-Kortrijk. (1376) Uferkzame Persoon, in elke belang- rijke ge-meent® van Vlaanderen, voor het verspreiden van werk van Sociale Hulp. Ernstige bijverdienste. Schrijven aan A. S., Astridla&n 33c, Asssbroek. (1330) gekwame Zink- of Loodbewerker. Bij Maurice Deerock, 38 Reningefet- straat, Poperinge. (1305) Qoede Meid, in katholieke familie. Kunnende koken en voor kinderen zorgen. .Geen wasch. Koet en inwoon. Goed loon. D® Pannelaan 57, Adln- kerke. (1307) Meisje, bij landbouwer, om te helpen in boerderij. Te Poperinge. - Adres ter drukkerij. (C.277) Qoede Meid, minstens 18 Jaar, voor licht werk. Hoog Icon. - Café Jeannelepersche steenweg 322, Meenen. (1308) Qoede Meld, to Gent. Hoog loon, goede kost en Inwoon. In!: Apo theek Notredame, Groot® Markt. Po peringe. (1257) Qoede Meld. Kost en inwoon. Potte- straat 33. Poperinge. (1213) Qoede Meid. Kost en inwoon. Potte- straat 16. Poperinge. (1214) Dekwame Kleermaker. Hoog loon. Standvastig werk. Zich aan/bieden: Maurice Staessen-Bottez, In den Franischen Soldaat», Ieperstraat 19. Poperinge. (1103) TE KOOP GEVRAAGD I lieren Tafels en Stoelen. «Méli», Pannelaan 57, Adinkerke. (1329) IBHaBXBBaaHHMHBIlBIS LANDBOUWERS! Uw werknemers zuilen op 1 Ja nuari 1947 onderhevig zijn aan het stelsel der Maatschappelijke Veiligheid. Ontlast U van alle werk en ver antwoordelijkheid, wendt U tot: M. Z. W. D. Sociaal Sekretariaat aangenomen door het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg onder Nr 550. Brnggc: 16, Augustinnerei; Oostende: 7, St PeterEburgetraat. Biankenberge: 29, Leen Dujardinstr. leper: 6, de Haemestraat (1331) SBBBBBBBBBBBBIBBBBBB3BBBB HET GULDEN BOEK van den BELGISCHEN WEERSTAND onder de bescherming van het Mi nisterie van Landsverdediging, vraagt VERTEGENWOORDIGER mannelijke of vrouwelijke, voor Brus sel en het gansche land. Eerlijk en mét goed voorkomen. Schrijven: Service Diffusion, Livornostraat 144, Brussel. (1332) IBSBBBBBBBBBflfllBBBBBBBSBB Groote Snoeck Almanak 18 fr. Kleine Snocck Almanak 3 fr. Te verkrijgen: Boekhandel Sansen-Vanneste, Poperinge. HANDELAARS! BESTELBONS wonden U spoedig af geleverd bij SANSEN GEBROEDERS (1333) Gasthuisstraat, Poperinge SSSBBBSaBBaaBUSKBBBSitaaEB rprai^ Breuklijders! loopt het gevaar van verknooping niet. Wendt U in volle vertrouwen tot de oude firma (Gesticht in 1885) Verschlllige Belgische en Fransche Brevetten. NIEUWE GEPERFECTIONNEERDE BREUKTOESTELLEN zonder veeren noch elastieken, draagbaar dag en nacht, Buikbanden, Breukcorseletten. De Specialist, voorzien van alle toe stellen zal kosteloos raad en uitleg geven van 10 tot 13 uur te: KORTRIJK den vierden Maandag van iedere maand (23 December) «HOTEL DES FLANDRES» (Station) ROESELARE den derden Dinsdag van iedere maand HOTEL JAVA», 16, Ooststraat, van 10 fcot 13 uur. VEURNE den derden Woensdag van iedere maand, «CAFÉ FLANDRIA» Groote Markt 3, van 11 tot 13.30 u. IEPER dear derehn Zaterdag van iedere maand, «HOTEL DU NORD», Statiestraat 63, van 10 tot 13 uur. BRUSSEL ter zetel der firma alle Woensdagen en Donderdagen, van 9 tot 5 u., Rue de la Meuse 65-67. VOOROORLOGSCHE KWALITEIT. WETTELIJKE PRIJZEN. Raadpleegt uw Geneesheer en vraagt hem wat hij over de tos- stellen DUMONCEAU denkt. Zij heb ben de schoonste onderscheidingen in de wereldtentoonstellingen bekomen. Antwerpen en Luik 1930: Gouden medalie; Parijs-Vincennes 1931: Groote prijs; Buiten wedstrijd - Lid v. d. Jury. Brussel 1935: Groote prijs. Lid van de Jury. OPGEPAST De firma A. DU MONCEAU doet geen valsclie beloften van genezing. (1354) LANDBOUWERS WERKGEVERS vermijdt alle straffen en boe-ten, ver vult uw verplichtingen in zake Maat schappelijke Zekerheid uwer arbei ders. Aansluiting bij den R.M.Z. is verplicht vóór 1 Januari 1947, Alle in-liohtingen bij J. CARTON, Tockomststraat 15 (Nieuwe Militaire Kerkhofstraat) POPERINGE. Sociale Diens;. - Boekhouding. - Fiscale Zaken. (Invullen belastings- formulieren.) (1313) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB PROVEN GERARD DEBERGH, beenhouwer te PROVEN, maakt 'bij dea® bekend dat hij vanaf 7 December e.k. een WINKEL OPENT, Statiestraat 66, Proven. Bij hem ook te verkrijgen alle slag CHARCUTERIE. Genadige Prijzen. Trouwe be diening. (1265) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB N. V. STEENDRUKKERIJ VONKSTEEN, Langemark. Gewone vergadering op Donderdag 9 Januari 1947, te 14 uur, ten socialen zetel. DAGORDE: 1) Verslag van den beheerraad: - 2)Goedkeuring der balans en winst- en verliesrekening; - 3) Ontlasting aan de beheerders en commissaris; - 4) Statutaire benoe mingen. (1340) vermoeit U niet. onnoodig om avonds huiswaarts 1e leeeren Kiest een electnsche ri) wielultrusting die den weg goed verlicht zonder fwDtc inspanning Uwerzijds. IBBISBBBBBBBBBBBEESBEBEilIBBSDVIEBflBBBBBBflBBBBBBBBHBBBB wenschen in vervulling komen, is het niet zoo? Zij leunde met haar wang tegen zijn arm. Och Gerhard hartewensohen moesten altijd vervuld worden om dat het tegendeel zoo heel treurig is. Hij trek haar naar zich toe en streek over heur haar. Het drukte hem zeer, dat ook haar hartewensch niet vervuld zou worden. Het zou mooi zijn, Eva, maar het is, helaas, maar zelden het ge- va! Zij wierp zich aan zijn borst. Zeg dat niet, Gerhard als mijn hartewensch niet vervuld zou werden -dan zou ik het liefst sterven, zei zij hartstochtelijk. Hij schrikte, Hce zou hij het haar duidelijk maken dat zij dcor Ram berg bedrogen werd? Het was hem niet mogelijk haar den doodelijken steek toe te brengen. Hij beet zich op de lippen en zei ontwijkend Dus, niet waar, Eva, je vraagt freule von Waldau niet meer hier te komen? Het was duidelijk op Em's ge laat te lezen, dat haar dit onaange naam was. Dat zal haar opvallen. Hij keek nadenkend voor zich. «Het beste zou zijn, Eva, dat je cenlge weken op reis ging, je kunt best een beetje afleiding gebruiken. Mevrouw von Roda kan je vergezel len. En dan komt de verandering hier vanzelf. Als je na weken terug komt, noodig je freule von Waldau in het geheel niet meer uit. Dan valt het verder niet meer op. Eva knikte aarzelend. Ja, dat zou gaan. Maar het is toch jammer. Ik moet je zeggen, dat ik Freda zeer lief heb gekregen. En ik zou erom hebben gewed, dat zij je zeer lief heeft. Dat ik mij zoo zou vergissen? Weet je heel zeker dat ze een ander lief heeft? Ja, Eva heel zeker. Vraag niet verder ik vergis me heel stellig niet. «Ach, hoe jammer, ik had het mij al zoo mooi voorgesteld als z® je vrouw zou zijn. Ge past zoo buiten gewoon goed bij elkaar. Maar daar het niet kan, zal ik het je niet moei lijker maken, maar je trachten te helpen. Ik zal je wensch vervullen en eenige weken weggaan. Maar kan ik je nu met je bedroefd hart alleen laten? Ik zal alleen zijnde het- 't best met mezelf uitvechten. Waar wil Je heengaan? j, Hij hoopte twee dingen van deze reis. Ten eerste dat door haar afwezig heid de omgang tusschen haar en haar mededingster verbroken en in andere baaien geleid zou worden, en ten tweede dat Eva's gedachten door verandering van Ramberg zou den worden afgeleid. Eva zuchtte verlangend. Het liefst naar Berlijn, Gerhard.» Hij schrikte. «Neen, neen. Eva, dat gaat niet.» T/PE 209 U f1 f>er maanj v„« GROOTE KEUS V AN" ïlcc. Stof«ulgera - Kadlote cutsinlèren Eitui.Tbe Verwann^t»^ GESCHENKEN Het beste geschenk, datgene welke ze allen bevat OF EEN TIENDE VAN DE KOLONIALE LOTERIJ. DE GROOTE LOTEN: Twee en cen half millioen. Een millioen. Tweemaal een half millioen. Zesmaal een kwart millioen. Twaalfmaal honderdduizend fr. Talrijke andere loten van 2<H) tot 75.000 frank. Trekking op 28 December. (1337) TREKKING VAN DE 15« SCHIJF 1946 van 7 December 1946. Een- De biljetten waarvan heden het Nr eindigt op: winnen 0 369610 500.009 fr. 17220 75.000 fr. 19640 20.000 fr. 60690 75.000 fr. 1 l»y>l 50.000 fr. 2266 1 20.000 fr. 68171 73.000 fr. 2 2 200 fr. 35232 250.000 fr. 9142 5.000 fr. 40072 100.000 fr. 200373 2.500.000 fr. 07782 20.000 fr. 4 66514 50.000 fr. 29954 75.000 fr". 5 6153 10.090 fr. 77855 20.000 fr. 30985 100.000 fr. 6 34606 250.000 fr. 3326 2.500 fr. 06926 20.000 fr. 53536 1 00.000 fr. 146 1.000 fr. 67066 50.000 fr. 7176 2.500 fr. 7 0097 2.500 fr. 193737 l.OOO.OCO fr. 9357 2.500 fr. 387 l.OCO fr. 8 219418 500.000 fr. 29838 1 00.000 fr. 05068 50.000 fr. 9 50 5C0 fr. 5089 5.000 fr. D® tienden van het biljet winnen het tiende van het bedrag toegekend aan het overeenstemmend geheel biljet. De loten worden na 9 Juni 1947 niet meer uitbetaald. De betaling door de Postkantoren zal op 8 Maart 1947 eindigen. en allerhande Engelsche en Amerikaan sche -ARTIKELEN in de Café Kurgondi.scli Schild Koning Albertstraat 11 DIKSMUIDE, en in de Café De Trompette Noordstraat 24, ROESELARE. Alle werkdagen open v. 9.30 :<x, 5 30 u. 's Zendags van 920 tot 12 uur. VRIJE TOEGANG. Aankomst van een gxoo'.e partij Amerikaansche, Engeteche. Cinadee- sche textiel waren waaronder Cana- rteesche 3 4 vesten beter din leder en gevoerd met schapevach'. water dicht, afkomstig van de Amerikaan- sche marine (Alaska). Impenneab'.es. khaki hemden, pull-overs, lede ten ves ten. enz., enz., te lang om alles te melden. Komt zien, alles ls in vovraed. Gezien or.z® overgroot® iioeveel- heid gelieve ons een bezoek :e bren gen. (1289) KERSTDAG NIEUWJAARSFEESTEN KERSTBOOMEN BLOEMEN PLANTEN HUIS R. BEAUPREZ-HUYGHE (Ged. Tuinbouwkundige) Doornstraat 34 - POPERINGE. Tel. 103. (1316) SCHOONE van nieuwe NAAIMACHINES voor huishouden. I zig-zag. Klerrma- kers,- Schoenma- I kers-, Leder- en11 zakstopmachir.iss. Met volledige waarborg. - Herstellin gen aller merken. - Vervangstt'kken. - Olie en Naakten, bij: HONORÉ VAN LERSB23GHE (432) Ieperstraat 85 - Ylamertinge. HEEL HET HUISGEZIN JUICHT want vader beloofde vi»er de feesldagen een Voldersstraat GENT. 1140) Verantwoordelijke Ui! ge vei Jan Sausen, Valkstrcat 20. Poperinge IAA^YVWMWMWfWlj 1 LANDBOUWERS! HOENDERKWEEKERS! Wat baat het uwe zieke bennen, v. hanen en ktekens geneesmiddelen F, fj, toe te dienen, indien gij de waxej goede niet voor handen b. "tot. De twee wo-nderpredukten zijn: ASEPTA en ELIXIR MORVA tegen snot en cholera, om uw dieren gezond te houden; doet de spijzen goed verteerer, om meer te doen leggen.. Morva: de flesch, 50 fr.; - li flesch, 20 fr. Asepia-pillen: 20 fr. de doos; - Asepta-posder: 20 fr. de doos. In ALLE APOTHEKEN of rechtstreeks schrijven naar: (533) BEESTENMARKT, HALLE Kerstmis niet weg zal blijven.» Maar hij schertste niet. Het was zijn innig® wensch, dat het Eva zco goed in St Moritz zou bevallen, dat zij niet voor het fsest thuiskwam. Zij was daar heel graag en bad an ders steeds gebedeld er langer te blijven. Daarom zond hij haar juict naar St Moritz. Zoo werd dan besloten, dat Eva over enkele dagen zou vertrekken. Freda hoorde het den volgenten mor gen. Eva kwam bij haar cn vertel de het haar, zich verontschuldigend, dat zij gedurende de dagen tot baar vertrek door de toebereid en geen tijd rr.eer had cm Freda bij zich te noodt gen. En Freda had in 't minst geen vermoeden waarom deze ru zou plaats hebben. Den avond van dien dag schreef Eva een brief aan haar broer Viktor. Dez® luidde "'«ÏÏB Mijn beste Viktor. Gerhard vindt het noodig, dat ik eenige weken met mevrouw von Roda naar St Moritz ga. Ik zcu veel liever naar Berlijn zijn gegaan om inkoopen voor het Kerstfeest te doen. Nu moet alles per brief geschieden. Maar half De cember ben ik zeker weer thuis en dan zien wij elkaar spoedig weer, Ik verheug mij zeer zeer op Kerst mis. Groet baron Ramberg heel har telijk maar vergeet het niet Je bent in zulke dingen zoo vergeet- aohtig. HIJ moet het met Kerstmi* gezellig bij ons hebben, en Jij na tuurlijk ook. We zullen recht vroo» «Waarom niet? Je weet dat ik nergens liever ben. Hij drukte haar hoofdje tegen zich aan, alsof hij haar tegen een groot gevaar moest beschermen. Mijn kleine Eva, maar dat gaat toch werkelijk niet. Ramberg zou denken dat je om hem kwam. Zij glimlachte schalks. Ach, ik geloof niet, dat de gedach te hem heel onaangenaam zou zijn. hij zou het ook niet heel mis hebben. Hij keek haar ernstig aan. Eeti vrouw moet tTOtsch zijn en zich laten vinden, Eva. Zij bloosde. Een poosje keek rij voor zich. Daarna zii zij haastig: Je hebt gelijk. Gerhard, ik ga dus niet naar Berlijn. Ramberg zal immers met Kerstmis weer hier zijn. Ach, Gerhard wat verheug ik mij daarop! Dat genoegen moet ik ver dienen, is 't niet zco? En daarom zal ik verstandig zijn. Maar waar zal ik dan heengaan?» Hoe zou je over St Moritz denken, Eva? We hebben een vroegen winter. Daar moet reeds alles ln vollen gang rijn. Je kunt er vier volle weken blijven. Dan ben je acht dagen voor Kerstfeest, weer hier en kun Je de voorbereidend® maatregelen nog ne men, gesteld dat 't Je daar niet zóó goed bevalt, dat Je daar Kerstmis wilt overblijven.» Eva lachte. «Goddank, Je kimt weer schert sen. Je weet toch heel gw-d, dat lk

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 8