een goed resultaat en dan is Kerstavond daar Continental AAN ONZE LEZERS KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN Staking in de Antwerpsche Haven ONZE KERSTNOVELLE Naar Vrijhandel Voedingswaren 1* JAAR. Nr 29. PRIJS PER Nr: 2 FRANK. SCNRIJFMACHIENEN BUITENLANDSCH OVERZICHT KOLEN ZOEKEN! Siberische koude die nog wei enkele dagen zou kunnen duren Ifceustfeest IN AAN ONZE CORRESPONDENTEN ABONNEMENTEN VOOR BELGIE VOOR 'T BUITENLAND ONS KALENDER 1947 ZATERDAG 21 DECEMBER 1946. BESTUUR EN REDACTIE: Sansen Gebroeders w Gasthuisstraat 19, p": bj pHSr| Poperinge pS pi IS I tg? Telefoon 9. Posteheok 47.63.60. K5,CS"E®r wix SEFFENS LEVERBAAR: nieuw model, sterk en met alle verbeteringen, aan 6.000 frank, bij: SANSEN-VANNESTE, FOPERINGB. WIE EERST BESTELT, WORDT EERST BEDIEND 1 ABONNEMENTSPRIJS VOOR: Boigië ttct Nieuwjaar)2,frank. Belgisch Congo 3,fr. p. week. Frankrijk Holland 3,fr. p. week. Andere landen 3,50 fr. p. weck. mtuiniuvuMWtfbvv'Mnawoi 5S2ELL323E23S en dat die kennis al voldoende was. Wij kunnen het met deze zienswijze absoluut niet eens zijn, want wie zegt u juist wat er daar gebeurt op die plaatsen die onder het veto vallen: produceert men er atoombommen, V-wapens oj nieuio oorlogstuig dat nog veel moorddadiger is. Men weet het niet. Dat wekt dan weerom wan trouwen zoodanig dat alles onge daan iverk is. Molotov heeft dan achteraf wel verklaard dat het gek ivas te ver onderstellen dat de Staten die over het vetorecht beschikken daar misbruik zouden van malzen om de controle ie sabotecren, maar duidelijk is toch niet het kenmerk van de resolutie die werd aangenomen. En ook de verdragen waarbij de Staten zich zullen verplich ten geen atoombommen, gas- en uitroeiingswapens te vervaardi gen, zijn nog niet onderteekend. Eer het zoover is zal men zeker nog ivel een paar maal tegen den llussischen muur aanloopen, TOCH MOETEN WE HOOPVOL ZIJN Uit bovenstaande bedenkingen blijkt dan ook dat er nog heel wat doornen, ivolfijzers en schiet geweren op den weg van den vrede liggen. En toch wordt deze vergade ring van New-York als een zeer vruchtbare bijeenkomst aangezien en is er in de internationale at mosfeer blijkbaar een groote ont spanning ingetreden. De verklaringen van dhr Spaak leekten van de welgezindheid en het vertrouioen in de toekomst. (Misschien zal de nabije toekomst voor hem hier in 't land ivat min der aangenaam zijn na de publi catie van de documenten van Lis sabon... - Zie hierover onzen Brief uit Brussel nota van de red.) Ook Byrnes sprak zijn tevre denheid uit en Bevin gewaagde zelfs van de vredeszon die aan 't dagen gaat. Voortgaande op krankentitels, pers- en radioberichten, mogen oningewijden of menschen die niet verder in de zaak doordrin gen dit officieel optimisme wel deelen. Gaat men de zaken ech ter uitpluizen dan komt men tot de vaststelling dat lang nog niet alles rooskleurig is en dat er nog heel wat zal moeten veranderen vooraleer de wereld in vrede kan ademen. De internationale samenwer king is inderdaad nog steeds ge bouwd op zeer gebrekkige over eenkomsten en moeilijk verwor ven compromissen. Elke groot macht tracht nog altijd door de lakens zooveel mogelijk naar zijn kant te trekken en de regelingen die tot stand komen, zijn in den grond slechts koopjes. De echte ivare vredesGEEST is er nog niet, en daarom zal de echte vrede ook nog niet komen. Omdat'we echter ait ideaal niet kunnen bereiken moeten we daar om niet gaan zuurpruimen en zwart kijken. Al is het werk van de O.V.v. ook zeer gebrekkig, er is maar die ioeg of... oorlog en daar verlangt nu wel niemand naar. Het is dan ook in het interna tionaal leven zooals in ons dage- lijksch bestaan: beter een slechte overeenkomst dan een goed pro ces beter een slechte interna tionale organisatie dan een goe de oorlog. V. WESTERLINCK. In den nacht van Zaterdag op Zon dag Jl. is de vrieaetnaai ons even on verwacht als ongewenseht lcomen be zoeken. Zondag morgen had het im mers hard gevroren en sedertdien is hieraan nog niets veranderd. In offlcieele taal, ttz. in deze van het Weerkundig Instituut van Ufckel, heette het dat een reusachtige anti cycloon uit het Oosten ook over ons iand was opgedaagd en- dat deee ons een koudegolf medebracht welke nog dagen aou blijven duren. Gezien cy cloon nu een wervelstorm, ttz. een geweldige storm met draaiwinden be treken!;, wil een anti-cycloon een anti-stormofte schoon weder be ttekenen in 'betere verstaanbare taal. In den Zomer is het dan gewoonlijk mooi weder, maar warm, maar in den Winter ook wel heldere hemel maar bitter koud. En dat hebben wij nu. Dit niet alleen in ons landeke maar over ge heel Europa en ook in Siberie waar do thermometer 70 teekewde. Zoo erg is het bij ons niet, gelukkig, maar de 10 werd wel overschreden in lagaren zin. Met ons huidig tekort aan brand stoffen, spijt de kolenslag gewon nen is is de vrieaeman zeker wel geen aangename gast. Hier in onze gewesten hebben wij nog droge koude, maar verder in Europa, en ook in Hoog België, waar 25 opgenomen werd, kreeg men sneeuw meteen. Naar verluidt is er toch wel goede hoop dat bij. het verschijnen van dit blad milder weder mag worden verwacht, ten minste in de eerstvolgende dagen. Laat het ons intuisschentijd verhopen. In' Nederland is het er eveneens zeer koud en merkte men tempera turen aan tot 12 graden. Te Parijs kreeg men 10 graden en aan de Riviera kwam het zelfs tot kachel- weder maar de temperatuur bleef-er evenwel nog tot +2°. In Tchecko-Slowa-kije teekende men 20° aan. In Italië sneeuwde het te Bologna. In Engeland kende men eveneens zeer lage 'temperaturen met sneeuw erbij. Londen kende daarbij verleden week Donderdag, ln den laten avond, een uitzonderlijken zwaren mist, in zooverre dat autos en bussen ter plaatse moesten blijven staan en het zelfs moesten opgeven toen zij, met 'behulp vair voetgangers gewapend mei zakdoeken en fakkels, voor hen uitliepen. Zelfs de Engelsche Konin gin werd door den mist verrast en slechts met toehulp van talrijke po litieagenten die den weg uitbaanden met fakkels kon zij, na een receptie te hebben bijgewoond, haar paleis terug-toereiken. Schepen en vliegtuigen moesten tevens elk verkeer stopzetten dien nacht. Voor ons zelf wordt ook nog sneeuw in het vooruitzicht gesteld, zoodat wij wellicht een witte Kerstnacht krijgen. Het ziet er daarmee naar uit dat de Winter- 1946-47 heel wat kouder zou kunnen zijn dan de drie voor gaande, om weer aan te sluiten bij de eerste drie koude oorlogswinters. Hoewel de koudste maanden gewoon lijk Januari en Februari zijn, heeft December in de laatste jaren toch ook zijn deel in de koude gebracht. In 1939 gaf December 14 dagen vorst, waarvan 8 van 5 gr. of minder (absoluut minimum 7.8 gr.)in 1949 19 dagen vorst, waarvan 8 van —5 of minder (ahs. min. 8.8); in 1941 12 dagen vorst, waarvan 2 van 5 of minder (abs. min. 8.9)ln 1942 11 dagen vorst, waarvan 1 van 5 of minder (abs. min. 5.7); in 1943 15 dagen vorst, waarvan 4 van. 5 of minder (abs. min. 7.2); ln 1944 11 dagen vorst waarvan '6 van 5 of minder (abs. min. -7.5). De koudste temperaturen der laat ste jaren werden opgeteekend in Ja nuari 1940 (—18.7 gr.) met 30 da gen vorst in de maand, in Januari 1942 17.9) met 28 dagen vorst, ln Februari 1940 15.6) met 16 dagen vorst, in Februari 1942 14.3) met 28 dagen vorst en 17 dagen sneeuw, en in Januari 1941 10.4) met 24 dagen vorst. De koudste temperatuur in België waargenomen was op 25 Januari 1881: 20°2 onder nul. Van dergelijke recorden spaar ons Heer! Bitter koud is het, en de verwar ming in liuis stelt voor moeder de vrouw een... onoplosbaar vraagstuk. De foto hierboven is geen foto van binst den oorlog. Toen waren we dat gewoon... toen was het oorlog. Neen, de foto is een recente opname van TWEE jaar na do bevri jding, een opname van een moedertje dat met sjerp om hel hoofd koolkes zoekt om wat eten te kunnen verwarmen voor haar kroost! Dat... twee jaar na de bevrijding. Wie was het ook weer... die enkele maanden geleden pochte voor Kamer en Senaat... dat de kolenslag gewon nen was.» Van die overwinningweten wc lntusschen allen reeds mee te spreken. We wenschen onze Lezers en Lezeressen een Zalig en Vroalijk las: In die dagen nu verscheen een besluit van Keizer Augustus, om een volkstelling te, houden over heel de wereld»... Ik ken het bijna nog van buiten... dat verhaal van Kerstdag uit het Evangelie van St Lucas. Eenmaal in 't jaar las vader ons iets voor: op Kerstdag. Dat was een gebeurtenis en we luis terden, met meer aandacht dan naar 't sermoen ln de kerkWaar achtig dat was Iets bijzonders, er was een buitengewone stemming, een wijding. Vader stond daar midden ons, waarachtig als een soort hooge-priester. Plechtig las hij voor uit dat oud boek, een erf deel in de familieHet Nieuwe Testament Na de lezing werd het boek op zijn plaats gesteld. We hadden een kinderlijken eerbied voor dat boek... vaders-boek. Herinnert gij u nog, hoe we vroeger Kerstdag vierden thuis? We gaan terug naar de oude tra ditie. goddank! Kerstdag is het eroote familiefeest, de schoonste herinnering aan al de Kerste-kin- deren die de Heer aan het gezin schonk, die godskinderen werden gedoopt omdat... ja, omdat over nagenoeg twee duizend jaar in dien stal en die kribbe God zelf mensen werd! Kerstdag wordt weer gevierd thuis Rond het kribbeken de kleuters die zoo innig-vroom naar het kindje kijken. Dat kindje dat ze ■oo goed kennen, zoo goed begrij pen, beter misschien dan veel grooten die in hun leven gepoogd Lebben veel te... vergeten uit hun kinderjaren. Dkt kind spreekt tot de kinders en ook tot de... ouders! In zoovele gezinnen is er iets veranderd sedert dat stalleken en dat kribbeke weerom hun intrede hebben gedaan! Net als vroeger wordt weer in den huiskring over dat kind gesproken, Immers de kinders zijn zot van dat simpel verhaal. Wij grooten kregen jaar op jaar ln ons blad óf Zondagsblad prach tige kerstvertellingen. Zij wer den geschreven door de groot meesters van de letterkunde; ze werden in alle talen overgezet. We lazen, we verkneukelden er ons aan: legenden, vertellingen van allen aard; piekfijn! En we vergaten het eigenlijk gebeuren! Ook dat verandert! God dank. HET ONTWERP OP DE OORLOG SSCHADEVERGOEDING De Commissie voor den Wederop bouw van de Kamer heeft Dinsdag ji. het wetsontwerp op de coriogsscha- dèvergoeding verder onderzoclv» Zekere wijzigingen aan het Rcgee- ringsontwerp werden reeds goedge keurd door de Commissie. Aldus werd o.m. besloten het bedrag van de ont- slaging van reoht cp vergoeding te rug te brengen tct 1.500 fr. zoowel voor onroerende als voor roerende goederen waarde Augustus 1939 cok viel de bepaling wag inzake het fiscaal inkomen van de geteisterdea om recht op vergoeding te hebben. LINKSCHEN WILLEN COK WIJZIGING BIJ NAAMAF- ROEPING IN DEN SENAAT Enkele weken geleden vreeg den Hr De Dorlodot in de senaat do naam- afroeping dit na het vertrek van al de C.V.P.-Senatoren uit c!o verga derzaal met het bekende gevolg dat de Senaat niet meer in getal bleek te zijn en de zitting moco; worden geschorst. Da Linkschen zouden gaarne nog dergelijk gebeuren vermijden en heb ben daarom voorgesteld dat een vraag tot naamafroeping zou moeten gesteund worden door 19 leden die dan nog in de zitting aanwezig zou den moeten blijven. Voor de Linkschen blijven dus alle middelen goed om de oppositie tegen te werken. DE WEDDEN DER ONDERWIJZERS Zosals men weet heeft oiize Re geering nog steeds geen besluit ge troffen inzake de wedden der onder wijzers en worden hen nog steeds voorschotten betaald in afwachting dat het Parlement hun weddescha- len vaststelle. lntusschen zal andermaal een voor schot aan de onderwijzers verstrekt worden, namelijk 4.000 fr. aan de wereldlijke en 2.000 fr. aan de geeste lijke onderwijzers, in mindering op het achterstallige voor 1945. Anderzijds heeft Minister Vos ver klaard dat de Regeering bereid is da wedden der onderwijzers te bepalen op 19.200 een coëff, 2,25, zegge 43.200 fr., en ds maximumwedde op 38.600 fr, met coëff, 2,25, zegge 86.850 fr. GENERAAL PIRON HOOFD DER BELGISCHE BEZETTINGSTROE PEN IN DCITSCHLAND Minister Defraiteur, heeft gene raal Piron tot hoofdbevelhebber be noemd van de Belgische bezettings zone in Duit chland cn van de Bel gische bezettingstroepen. (Zie vervolg 5biel.) Ik kan 't niet verhelpen maar al die wondere Kerstvertellingen en -legenden, heel die berg let terkunde zegt me niet zooveel als dat eenvoudig evangelie-verhaal uit St Lucas. Neen, dat is geen vertelling, dat is waarheid! Gods woord! Vaders gewoonte Is gewoonte gebleven in de familie... traditie! 't Is vaders oud boek niet meer... Kanunnik Van Tichelen, zaliger, bezorgde ons een vertaling van «Het Nieuw Testament». Ik hope dat de traditie mij zal overleven. Kerstdag familiefeest! Hebben we een schat van Kerst dag-liederen? Is er een volk dat zooveel Kerst-; liederen bezit? Als 's avonds de keerskes bran den bij het kribbeke en kleineren, en grooteren oude en nieuwe Kerstliederen zingen,... kom, dan kan geen concert het halen, wil lens nlllens doet ge meê en alj wat ge zingt krijgt zijn volle be-' teekenis. Vrede op aarde aan alle men-, schen die van goeden wille zijn! Ge gevoelt het aan uw eigen stem, aan den klank van uw stem, hoe gij het waarachtig over de heelej wereld zoudt willen uitzingen. Ge gevoelt zoo goed, zoo diep hoe de vrede in uw eigen huis kring ergens... hangt en allen warm maakt. De stemming van dat samenzijn thuis, dat begrij pen van het Kerstfeest vervult grooten en kleinen! Kerstfeest... familiefeest! Ik denke, lijk zoo velen aan den ouden thuis, 's Morgens naai de vroegmlsse de herder - kens misse, met de lanteern meê over de besneeuwde wegen. Uit ilen nacht in de hei-verlichte pa rochiekerk. Alles veel schooner, Veel pakkender dan naar gewoon te, met... tot slot het «Adeste»! Drie missen hooren,zei moeder, <van wege de driedubbele geboorte van den Messias! Ik was al een heele Piet geworden voor ik dat begreep. Thuis, maar ja, 't is weerom ■oo en "t is beter geworden, want onze jongeren werden gedrild en geschoold; nu is het een heerlijke kermistafel geworden. Jongens ge haalt er eere van! Kerstdag: familiefeest! Ik weet nog hoe we eerst rond het kribbeke stonden geschaard. Dat kribbeke bracht ons immers dat goddelijk kindje thuis. Zoo ■prak ons kindergemoed. Biecht maar op, 't was bij u niet anders. Nog mochten wij niet neer- ritten; wel aan onzen stoel recht staan. Want nu was het de jaar- lijksche groote ceremonie. Aan den muur in de keuken hing een groot schap. Daar zaten de boe ken in: moeders keukenboek, onze kerkboeken en nog enkele andere... vaders boeken' Vader ging zelf zijn boek nemen en... Vrede! Is er een vredesfeest als Kerst dag? En denken dat zoovele geleer de en geslepen diplomaten maan den aan één stuk zoeken om vrede I te... fabrikeeren! Moesten ze lijk de herders, sim pel en vroom naar de kribbe gaan! en om vrede bidden bij dat Kind.J Houden we met beide handen den huiselijken vrede vast die met Kerstdag meer dan ooit in] onze... keuken hangt. Bewaren we dien vrede, dien het Kerstkind ons schenkt... grooter schat be-' staat er niet! Zalige Kerstdag!... volgens oude Vlaamsche traditie! PÉ VLAEMYNCK. In kabinetsraad vergaderd, heeft onze Regeering een ontwerp van be sluit goeagekeurd betreffende de re geling der distributie van voedings waren en producten die tot de aller eerste levensbehoeften behooren. Dit) besluit zal de Regeering in staat stel-! len geleide]jik het regime soepeier le' maken teneinde tenslotte tct de vrij-, heid terug te keeren. De Raad be-f sloot eveneens de ten bate van de-, boterfabrie'ken vastgestelde subsldiën af te schaffen. i In alle die Landen tellen wij Abonnentcn en zij ontvangen regelmatig hun blad. De Abonnenten uit het Bui tenland zullen willen zurgen dat de abonnementsprijs ten onzen burcele betaald worde door een Familielid in 't Binnenland ver blijvend. Abonnementsprijs kan steeds voldaan worden mits storting van het bedrag op Postcheck- rekening 47.63.60 der Gebroeders Sansen, Poperinge. De abonnementsprijs voor heel het jaar 1947 bedraagt 100 fr. Abonnementen kunnen ons aangevraagd worden bij invul len van Inschrijvingsbulletijn op 8« blad dat on3 onder omslag met zegel van 10 centiemen mag toegestuurd worden. De abonnementsprijs voor 't Buitenland voor heel het jaar 1947 bedraagt: Voor Belgisch Congo: 15G belg. fr. Voor Holland: 156 belg. fr. Voor Frankrijk: 156belg.fr. Voor Engeland: 182 belg. fr. Voor Amerika: 182 belg. fr. Voor Canada: 182 Belg. fr. Voor Australië: 182 belg. fr. Daar het Woensdag aanstaan de, 25 December. KERSTDAG is, wordt er natuurlijk in onze druk kerij NIET gewerkt. We vragen dus DRINGEND onze Heeren Correspondenten te willen EEN DAG VROEGER ALS NAAR GEWOONTE hun copy ln te sturen. Aiie sport- verslagen moeten ons den Dins dagmorgen toekomen. Wat den verkoop van ons blad betreft, daar doen zich geen wij- zwingen in voor. We verschijnen als naar gewoonte. We rekenen er op dat onze HH. Correspondenten dit verzoek zullen in acht nemen en bene vens onzen welgemcenden dank, wenschen wij hen ook een ZALIG KERS XT «-EST. De Redactie. zal aan alle Lezers gezonden worden met het eerste nummer van 1947, 't zij Zaterdag 4 Ja nuari. Zoo krijgen allo nieuwe Abonnenten ook een wandka- lender.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 1