int Vrede op de aarde - i 2 Autovrachtwagen met munitie DE WEEK m DE KBRK ontpleff 3e Jabbefce Zeven dooden est achi mmv qewmim De documenten van Lissabon Zij hadden gelijk En de Koningskwestie... Leve de scheurpartijen Zal het voor Januari zijn Vlamertinge huldigt zijn 2 gesneuvelde militairen Hoe staat het met de Middenstand West-Vlaanderen in HET WEKELIJKSCH NIEUWS 21 Decenüor 1343. BRIEF UIT BRUSSEL ZWARE BRAND TE DIKSMUIDE Een gansche woning uitgebrand LE QUOTIDIEN HOUDT OP TE VERSCHIJNEN REDDING DOOR MIDDEL VAN HELICOPTERS Onder de dooden bevinden zich enkelen uit onze gewesten, o.a. een inwoner uit Langemark en een uit Brielen Twee slachtoffers van de zware ontploffing;. IN HERDENKING VAN 1940. GOUDEN PRIESTERJUBILEUM VAN MGR COPPIETERS BISSCHOP VAN GENT HELPT DE VOGELTJES! MISSIENIEUWS OPVOERING VAN HET H. BLOEDSPEL TE BRUGGE IN AUGUSTUS 1947 BLIJDE KERSTMARE! KERKELIJK NIEUWS Priesterlijke Benoemingen. A PRIESTER OP 75-JARIGEN LEEFTIJD PLECHTIGE WIJDINGEN DROEVIG TRAM ONGEVAL TE WOUMEN Vrouw door een tram het hoofd afgereden VROUW DOOD GEVONDEN TE WESTVLETEREN Bij 't gelui der Kerstklokken ROND EEN INTERVIEW. TREINONGEVAL IN DE STATIE TE DIKSMUIDE AUTO-ONGEVAL TE ZARREN HET TOILET VAN DEN OLIFANT A. M DE POLITIEKE MOORD OP SCHEPEN CORNELIS TE AALST ZESJARIG KINDJE IN HET WATER GEVALLEN TE ALVERINGEM Door moedige man gered. vermeld; wij doen IwWanoc* ftut. {bladzijde 2. Wanneer we hier verleden week Schreven over de vrijspraak van de Iheeren Verwilghen en Devoghel, be weerden wij nog In veile oprecht heid dat de regeering aan het land niet de mlhste richtlijn gegeven had tijdens den duur van de bezetting. Wij schreven dit met des te meer Bekerheid, omdat wij ons herinner den dat men dhr. Spaak, polltiek- Overlevende minister uit de Londen- >che ploeg, hierover ln het parlement E" iterpelleerd had en dat dhr. Spaak r vierkant en kordaat verklaard dat de regeering nooit het min- ite contact gehad had met het zgn. Comité Gallopln dat op 10 Mei 1940 de opdracht ontving als geheime raadgevers voor het land te dienen. Pas enkele dagen nadat we onzen laatsten Brief geschreven hadden, werden echter een reeks brieven ge publiceerd die In den loop van het jaw 1941 door de heersn Spaalk en Gutt geschreven werden aan dhr. Cattler. Deze heer Cattler was de verbindingsman van het comité Gal- lopin. Het is dus duidelijk dat de regee ring van Londen wel ln verbinding geweest Is met het bezette land. Het is dan ook moeilijk de ver klaringen, door Spaak in het parle ment afgelegd, anders te qualificee- ren dan als pertinente leugens. Des te meer daar de Minister van Bul- tenlandsche Zaken gepoogd heeft zijn verklaringen kracht bij te zetten, door beroep te doen op het feit dat men hem nog nooit op leugens be trapt heeft. Met de documenten van Lissabon ln het- bezit, krijgt deze bewering" een eigenaardig uitzicht. Men zou inder daad geneigd zijn ze als volgt te in terpreteeren: lk heb al dikwijls ge logen, maar ge hebt men nog nooit kunnen betrapen! Deze keer Is hij echter leelijk be trapt en met welke karpelsprongen hij zich dezen keer uit den slag zal trachten te trekken, dat mag joost weten I Iedereen herinnert zich nog de ha telijkheden door de communisten naar het hoofd van diegenen ge zwaaid die de Belgen na de capitula tie aangezet hadden, opnieuw aan het wark te gaan. Ook naar den Koning Werd hierom met modder gegooid. In veel zgn. collaboratie-processen en veroordeelingen heeft dit argu ment verder ook een groote rol ge speeld. De betichten hebben zich bij na altijd beroepen op de richtlijnen door het comité Gallopin gegeven. Dat argument was het nu dat dhr. Spaak hen door zijn beruchte ver klaringen uit de handen heeft willen slaan. (Hier zien we dus nogmaals een bewijs dat de linksohe regeering tot het uiterste gegaan is om de epuratle en repressie moedwillig in een on rechtvaardig spoor te leiden). Daarvoor zijn dan de documenten van Lissabon van uitzonderlijk be lang. Inderdaad, in een brief van Mi nister Gutt van 22 Februari 1941 le zen wij: Ik heb hun duidelijk gezegd dat wanneer men honger had, men moest eten, dat om te eten men moest voed sel koopen, dat als er niet genoeg is in het binnenland men in het buiten land moest koopen; dat men hier voor over deviezen moest beschikken; dat om deviezen te verkrijgen, men in het buitenland moest verkoopen... Ik weet zeer goed dat thans bijna alles oorlogsmateriaal is of met den oorlog in verband staat cn dat liet de kooper is en niet de verkooper die kiest... De regeering keurde bijgevolg de politiek van het Comité Gallopin, van de secretarissen-generaal goed, want Indien men moest uitvoeren om te kunnen eten, moest er Iets gepro duceerd worden dat men kon uit voeren. En dan komt dhr. Spaak, zonder blikken of blozen, van op de Kamer tribune verklaren dat de regeering geen contact genomen had met en geen richtlijnen gegeven had aan het bezette land. Schijnheilige leugen, waardoor men moedwillig de oorzaak geweest is van veel verdachtmakingen en veroordee- lingen. Ook op stuk van de koningskwestie zijn de documenten van Lissabon van belang. Men zal zich inderdaad nog herin neren dat nogmaals dhr. Spaak en eveneens van op de Kamertribune gezegd heeft dat de Koningskwes tie dateerde van 28 Mei 1940, aange zien de Koning dan aan zijn plioht te kort gekomen was. En nu lezen wij ln een brief, door dhr. Spaak zelf op 22 Februari 1941 ftan dhr. Cattler geschreven, letter lijk het volgende: Wanneer wij België verlaten heb ben, dan vreesden wij niet alleen een tnilitaire, maar ook een politieke tamp. Wat er ook van zij, zoodra Jyij overtuigd waren dat de politieke famp zich niet voordeed, hebben wij S|>nze houding gewijzigd en sedert Ju- $M hebben wij de zaak van de monar- 4e t beter gezegd die van den Ko ng nooit meer gescheiden van de Uelglsche. Nu kan Meneer Spaak nog eens komen beweren dat de breuk tUsschen de Koning en de regeering (of tus- sohen de koning en het land) in feite ontstaan is op den vooravond van de capitulatie. Wat is dat toch allemaal klein zielig Denken die heeren dan werkelijk dat ze alles moeten en mogen doen om zelf te kunnen doorgaan als on feilbaar? En meenen zij werkelijk dat ze, om dat doel te bereiken, met mod der mogen werpen naar het hoofd van ledereen? Dat ze eens oprecht zijn en een voudig bekennen welke fouten ze zelf begaan hebben. We zullen ze hen grootmoedig vergeven, omdat wij we ten dat missen menschelijk is, en omdat ze anderzijds onmiskenbare verdiensten hebben. Maar dat ze dan om Godswil het zelfde doen tegenover de andere men- schen. Het wetsvoorstel Catteau ls er dus door en de Dernière Heureen de Drapeau Rougekraaien triomf. Ze blokletteren: «De anti-democra tische kieswet is gewijzigd! Zien, zei de blinde. Wat beoogt dit wetsvoorstel? Het kiescijfer voor de verkiezingen van den Senaat zoodanig te wijzigen, dat kleine partijen gemakkelijker candidaten kunnen verkozen krijgen. Dat moet natuurlijk ten goede ko men aan de liberale en aan de com munistische partij. Men vraagt zich echter af of dit wel de stevigheid van het regime zal bevoordeelen. Integendeel. Met dat systeem gaan wij den weg op van Frankrijk, waar we vóór den oorlog niet minder dan 37 partijen hadden, met het daarbij passende gevolg dat men kent, nl. dat elke stabiele re geering in Frankrijk onmogelijk was geworden. Indien men dat democratie wil noemen, goed. Maar wlj-heeten het liever anarchie. Of denkt ge niet dat het een warboel wordt, wanneer het kiescijfer zoodanig wordt, dat elke duivenmaatschappij of elke vin- kenzetterssociëteit haar volksverte genwoordiger of senator kan krijgen? Het is eenvoudigweg belachelijk en de bedoefcng steekt dan ook de oogen uit: de meerderheid van de C.V.P. verminderen. Wij vreezen echter dat de liberalen zullen gestraft worden langs den kant waar ze gezondigd hebben. Inderdaad, Zondag jl. werd te Brussel de Partij van de Vrijheid gesticht door den gewezen liberalen Senator Loumaye, die aan de huidige liberalen verwijt dat ze zich volle dig laten meezuigen ln 'bet commu nistisch vaarwater. Wij willen nu geen voorzeggingen doen. Het kan zijn dat de partij van de vrijheid een even groote ontgoocheling te gemoet gaat als de TJD.B. Anderzijds weten wij echter dat zeer veel liberalen denken zooals dhr. Loumaye. De liberale Partij loopt dus groet gevaar een deel van haar ef fectleven te verliezen ten bate van de partij van de vrijheid. Zoo zou het dan ook best kunnen gebeuren d^t de wet Catteau, door de liberalen gewild, hun eigen on dergang zal bezegelen, omdat het nieuwe kiescijfer zal toelaten dat enkele volgelingen van dhr. Loumaye het parlement zullen binnentreden, ten nadeele van de liberalen. Zoo zullen ze hun verdiende straf krijgen. Men spreekt nu reeds 2 maand over de regeeringswijzlging. Gaat die ei' dan komen of niet? Ja. Dat weet iedereen én uit de re- geeringskringen én ln de C.V.P. Alleen is het niet zooals de regee- ringsbladen het tijdens de laatste weken graag voorstellen, nl. dat de C.V.P. bedelt om in «de regeering te komen Wie het politiek leven van dicht bij kan volgen, weet beter. Hij weet bv. dat sommige liberalen het echt beu zijn en de C.V.P. smeeken om te willen onderhandelen. Hij weet dat Ihet tijdens de jongste vergadering van het Bureau van de B.S.P. een echt onweer geweest ls: dhr. Liebaert, Minister van Economische Zaken, Maandag morgen, 16 December 1.1. omstreeks 5,30 u., is een hevige brand uitgebroken, in de Eesenweg te Diks muide, in. de café, bij Aliberic Osaer. De oorzaak dezer ramp zou te wijten zijn aan een onvoorzichtigheid. De dienstmeid zou een cigaret ontstoken hebben op haar kamer, aan die-ach terkant van het gebouw, daarna zou ze op de voorkamer geweest zijn, toen ze terug kwam stond het achterge bouw reeds in brand. De brandweer van Diksmuide werd aanstonds ver wittigd, doch wegens de vorst was de waterbevoorrading zeer moeilijk, waardoor het moedig poompierkorpe ln het reddend werk zeer bemoeilijkt werd. Gansch het gebouw ls uitge brand, doch de aanpalende hulzen konden gelukkig gered worden. Het Brusselsch blad «Le Quotidlen» deelde ln zijn Dondiardagochtemdmum- mer mede dat het blad op het einde van deze maand niet meer zal ver- uahijmeo- moest er absoluut uit. Hij weet dat socialisten zelf het initiatief genomen hebben om, samen met C.V.P.-ers, een sociaal-economisch programma op punt te zetten. Hij weet echter ook dat er nog moeilijkheden zijn, zooals de Ko ningskwestie en liet technisch ender wijs, die eerst uit den weg moeten werden geruimd. Maar dat er wijziging komt, lijdt geen twijfel. De anderen zijn t'ein- den adem. Ze loopen niet meer, ze gaan niet meer, ze kruipen. De C.V.P. smeekt niet, maar wil een eerlijke formule. Nog wat geduld. Het komt, 18-12-40. v - ij», s SSK Als het moelH'ke reddingen geldt dan zijn de helicopter zeer nuttig. Der gelijk toestel, dat een tnensch gered heeft die cp een vlot ronddreef op zee, brengt den geredde over naar egn reddingsscliip. Zoekt g'lsta t'huren of te lcoopcn; Zoekt g'n meid, 'n ptaats of wat Wacht niet langer, maar plaats nog heden •n Kleine ZOEKER in ons blad/ Korporaal LEGRAND MAURICE uit Brielen. Geboren te Elvcrdinge op 25 Juli 1911, echtgenoot van Vrouw Marie Mey- froodt, vader van een kindje van 5 jaar oud. Te Jabbeke, ln de onmiddellijke nabijheid van het krijgsgevangen kamp aldaar, worden door het 2" ont- mljningsbataljon de mijnen verza meld welke -hier en daar gevonden worden, om ze dan naderhand te lar ten springen. In dit kamp is dit or.t- mijnlngfibataljon ten andere gekan- tonneerd. Enkele mannen waren er Dinsdag middag toegekomen met een lading onschadelijk gemaakte zee- en land mijnen. Na aankomst van dsn ca mion waren onmiddellijk een aantal manschappen aan het werk getogen om die mijnen op een anderen ca mion over te laden. Het was toen rond 12 u. 30. Door een totnogtoe ongekende oor zaak deed er zich op den eersten wagen een geweldige ontploffing voor, door dewelke de beide wagens uiteenge rukt werden en verscheidene meters weggeslingerd werden, wijl talrijke ruiten en pannen van de omliggende hulzen stuk vlogen. Zeven mannen die er aan het werk waren weiden tevens door de ont ploffing gedood, namelijk zes ontmlj- ners en een bewaker, wijl negen an deren gewond werden. Door de ontplofing was ook brand in een der barakken ontstaan zoo dat de brandweer van Brugge opge beld werd en te 14 uur ter plaatse was en de brand bestreed, vier barak- Soldaat GOEGEBUER ODÏEL uit Langemark. Geboren te AartrijJce op 28 Oogst 1916, echtgenoot van Vrouw Lucie Lechat, gehuwd in Juli 1045, en vader van een zoontje van 7 maanden. ken brandden echter af. Roods Kruis autos waren cok spoe dig ter plaatse zoodat de gewonden, na een eerste verzorging, overge bracht werden naar het militair hos pitaal te Breedene. Be dooden wer den er eveneons vervoerd. Het Parket van Brugge stapte ter plaatse af en stelde een onderzoek, naar de oorzaak der ramp ln. Veron dersteld wordt dat een der mijnen die op de vragen was gestapeld, bij vergissing niet onschadelijk werd ge maakt. Dit voorval heeft in de streek groo te 'beroering verwekt. Ziehier de namen der dooden: Goegetouer Odiel van langemark; korporaal Legrand van Brielen; De Coeyere Oscar van Gent; De Block Georges van Brugge; Gemodts van Scherpenheuvel; Rabbijns Henri van Lanaksn. Tenslotte een zekere Omer De Fraeye, een burger. De namen der gekwetsten: Baes Gaston van Slnt-Andrles- Brugge: Servais Arthur van Sinte- Kruis-Bugge; Sergeant Willame van Gent; Meurice Gerard van Brielen, echtgenoot van Vrouw Maria Cove- inacker, vader van 3 kinderen; kor poraal Allaert van Meisbroek; Tul- linckt van Scherpenheuvel; Gouery Marcel van Scherpenheuvel en Van Gencke Raymond van Roosbeek (Tienen). Op Donderdag 12 December, ter gelegenheid van de overbrenging van het stoffelijk oversohot der twee sol daten, Henri Bouve en Jules Vlae- mynck, belden gesneuveld in de om streken van Hasselt is het Initiatief om een blijk van erkentelijkheid te uiten door de gansche gemeente tot een algemeene hulde uitgegroeid. De indrukwekkende stoet, gevormd door de plaatselijke vereenigingen: Muziekgilde, B.J.B., K.A.J., Sportver- eenigingen, Overheden van Kerk en Gemeente, waarbij zich Komman- dant Maertens, afgevaardigde van het Ministerie van Landsverdediging, had gevoegd, de brandweer, de oor logsvrijwilligers en de oudstrijders, leidden het stoffelijk overschot naai de Kerk, waar een duizendtal parochi anen hadden plaats genomen. Na de Kerkelijke Plechtigheid vergezelden de talrijke aanwezigen beide gesneu- HENRI BOUVE van Vlamertinge, zoon van wijlen Cesar cn van Rachel Quaghebeur, geboren te Vlamertinge den 6 Februari 1919 en voor Vorst velden naar hun laatste rustplaats, waar 2 lijkreden uitgesproken wer den; de eene door Hr Clement Ver- straete, oorlogsinvalied, namens de Oud-Strijders; de andere door Hr André Debryeke. Symbolen van Vaderlandsliefde en lotsverbondenheid, leer ons sterk te staan en moedig het offer te brengen, dat de toekomst van ons misschien ook nog eischen kan. Zij zijn beiden gesneuveld op de hei Verwijderd ver van huis, Voor U en ook voor mij, Voor 't Vaderland en 't Kruis! De familiën .BOUVE en VLAE- MYNGK danken langs dezen weg alle vereenigingen en parochianen, die deel genomen hebben aan deze hul de. JULES VLAEMYNCK van Vlamertinge, zoon van Alois en Maria Glorie, ge boren te Vlamertinge den 29 Juli 19X3 en Land gesneuveld te Hasselt op en voor 't Vaderland gesneuveld te 19 Mei 1949. Hasselt op 19 Mei 1949. Zondag Jl. vierde Mgr Coppieters, Bisschop van Gent, zijn gouden priesterjubileum. Omwille van zijn gezondheid heeft de Bisschop ver zocht dit feest zonder luister te wil len vieren. Het mag evenwel niet zijn, dat deze gebeurtenis onopgemerkt zou voorbijgaan, ncch ln het bisdom Gent, noch ln heel het Viaamsche land, want de persoonlijkheid van Mgr Coppieters heeft beteekenis, ook buiten de grenzen van zijn bisdom. Doctor en Meester in de Godgeleerd heid, doctor honoris causa in de Se- mitiesche talen, ©ere-kanunnik der kathedraal van Haarlem, comman deur in de Leopoldsorde en onlangs benoemd tot assistent, bij den Pause lijken Troon en tot Romelnsch graaf, is Mgr Coppieters in den echten zin een excellentie lil de kerkelijke we reld. Van de K&nunnlkessen-Mlsslona- rlsscn van den H. Augustlnus te He- verlee vertreikken de volgende missie zusters naar Philippijncn: Dame M. Clalre (MeJ. E. Vemielre, Steen©)D. M. Theo- nille (MeJ. Mad. Boulet, Borgloon); D. M. Albert» (MeJ. Sim. Heyde, Zo- mergem) Antillen: D. M. Wi'llibald (MeJ|. Marg. Cornells, Beernem)D. M. Phi- lémone (Mej. M. Callaerts, Berlaar). Indië: D. M .Landrada (MeJ. Rac'h. Verstraete, Hooglede) D.M. Emerica (MeJ. Suz. Vandemoortele, Hooglede). Congo: D. M. Pelagic (MeJ. Jeann. Bonte, Sto Margriete)D. M. Renil- da (MeJ. Alma Soenen. Kromfoeke). De Winter is daar. Nu begint wel een heel droeve tijd voor de lieve vogeltjes. Immers wan neer de sneeuw in dikke vlokken neerdaalt en heel de aarde onder een mooi tapijt stopt, dan vinden de vogeltjes geen zaadkorreltje, geen wormpje, niets... Wie zal zeggen met hoevele ze tijdens dit Jaargetijde, bij gebrek aan eten en drinken sterven? Ja, ook drinken missen ze, immers de vriezeman vriest alle waterkens en plasjes dicht. Kinderen met een medelijdend hart borstelen alle dagen de sneeuw weg op de koer, voor de keukendeur. Zij werpen daar broodkruimels en andere etensrestjes. Heel gauw bemerkt een vogeltje dat er wat te smullen valt. Het komt, doet blijgezind zijn buikje deugd, even later komt er een twee de, dan een derde, weldra een heele zwerm, 't Is of ze 't mekaar vertellen dat daar iemand voor hen zorgde. Het goed kind heeft ook een bakje met water bulten gezet, er voor zor gend dat het water lichtjes warm we- ze, dan bevriest het niet zoo gauw. Och, ik weet het, mijn lieve lezers en lezeresjes zijn allemaal beste kindjes en zij doen dit alles Iedere Winter. Tijdens de Zomer komen dan de dankbare vogeltjes in de lommer rijke boomen van hun tuin zitten en zingen, hun kleine weldoeners ter eere, de mooiste voolsjes die ze kervnen. J. Naar wij uit zeer vertrouwbare bron vernemen, sal bet H. Bloedspel ln de maand Augustus 1947 op die Groote Markt te Brugge opgevoerd WOTdm. Hoeveel vwtoaninigien er zulten ge geven. worden, ia nog niet uitgemaakt. 22 DECEMBER 4« Zondag van den Advent Vandaag begint de H. Mis met één der meest bekende woorden lilt het boek van Isaïas, den grooten profeet: «Forate, coeli!» «Dauwt, hemelen, dauwt van uit den hooge en dat de wolken den Rechtvaardige regenen 1 Voor ons, ln onze streek en ons kli maat, doet dat wel een beetje vreemd aan, dat beeld van dauw en regen; maar voor de Joden was het zoo sprekend, ïn het Heilig Land ls het water zoo kostbaar, het water van beek en bron, maar ook het'water dat welde en akker beschermt tegen de droogte. Want dat ls één van de gevreesde kwalen, ginder: de droogte, de langdurigs hevige zonne brand over de vlakte,'die gras en gewas verschroeit en de hoop on den oogst be dreigt. En dan kunnen we het ons voorstellen, hoe de menschen ginder kunnen verlangen naar dauw en regen, ln de heete zomerdagen. Dan wordt dit beeld van den grooten Ziener zoo pakkend: «Rornte, coeli!«Dauwt, hemelen en dat de wolken regenen den Rechtvaardige»: dat wil zeggen, den Godsgezant die Gods geschonden rech ten komt herstellen en 's menschen schuld aan Gods gerechtigheid komt delgen. Want DIEN hebben wij noodlg. gelijk het uitgedroogte veld dauw en regen behoeft, als dagenlang de zon het levengevend^ sap uit de gewassen heeft gezogen. Waarom zouden wij dan niet, ln dez© laatste dagen van den Advent, ons heimwee naar den Verlosser uitzin gen met diezelfde woorden? Waarom zouden wij ons hunkeren naar den ech ten en eenlgen Vredevorst geen lucht geven met diezelfde verzuchting? Och .1a, Heer, wij verlangen naar UI Kom, kom terug op onze wereld, kom terug ln ons hart, want onze wereld ls door de hitte van haat en oorlog een woestijn geworden van dood en 'troosteloosheid; ons eigen hart ls door het schroeien van drift en zonde een onvruchtbaar braakland gelijk: «Dauwt, hemelen en wolken, zmdt uw rezen», den Redder van mensch cn mensohheld, Jezus onzen Heer! 22 Dec. 4» Zondag van den Advent. 23 Dec. Mis v. d. vorlgen Zondag. 24 Dec. Vigilie v. Kerstmis. Geen verplichting tot vasten of vleeschderven. 25 Dec. Kerstmis. 26 Dec. H. Stephanus, 1ste marte laar. 27 Dec. H. Joannes de Evangelist. 28 Dec. HH. Onnoozelo Kinderen. 29 Dec. Zondag ln het Kerstoctaaf. VOLKSVERZEKENS! t Is middernacht!... De klokken [luiden, Wijl ieder kristen ziel nu zwijgt! Wait wil dit klokkenspel beduiden?... Dat voelt uw bert, dat jublend hijgit! Hoor in den nacht het Kerstlied [zingen! Die Overstemmen ln de lucht, Komen de blijde mare brimgen, Wen ieder van verlichting zucht 1 O groots vizioen, in donfcre nachten! Breng rust en lidht en liefde meê! Schenk, waar de Volkren zó naar [wachten, Reehtveerdigheid en Wereldvreêl Besclare - 1946. GEO, Zijn HoogiW. Exc. Mgr Lamiroy, ■bisschop van Brugge, heeft benoemd: Tot PASTOOR-DEKEN: Te Kortrijk: Z. E. H. Verhelst, pastoor te Kr.okke. Tot PASTOOR: Te Waasten: E. H. Lode wijk, pas toor te Les Ballons (Berzeeuw) Te Wervlk: E. H. Desmedt, pastoor te Wijtschate. Te Wijtschate: E. H. Doucy, pas toor te Damtne. Te Berzeeuw (Les Ballons)E. H. Davoldere, onderpastoor te Iaegem. Te Knokke (Ste-M-argaretha)E. H. Desmet, pastoor te De Panne. Te De Panne: E. H. Frans Van Ryokegem, bestuurder van heit Kloos ter der Broeders var» Dale te Kortrijk en Proest der Christelijke Werklieden. Te Da mmeE. H. Daman, onder pastoor van O. L. Vr.-kerk te Kortrijk. Zeer Eerw. Be-er Deken Verhelst zal plechtig ingehuldigd worden te Kortrijk op Driekoningen, 6 Januari. Graaf Joachim du Plessis de Gre- nadan, vader van den beroemden be velhebber van de «Dixmude», is op 75-jarigen leeftijd tot priester gewijd, tijdens een plechtigheid die plaats greep ln de kapel der Dominicanen te Angers. Ais vrijwilliger maakte hij in 1914 deel uit van het 65* infante- riereigiment als onderluitemamt. H2J .beëindigde den eersten wereldoorlog als luitenant-kolonel. Z. Exc. Mgr Lamlroy zal op Zater dag 21 December, in de kerk van 't Groot Seminarie, de mindere or den en de wijding van diaken toe dienen. Geen priesterwijdingen werden de zen keer gedaan. Werden tot diaken gewijd E. H.: A. Baert, van Heestert; Fr. Baert, van Gullegem; Herman Bernolet, van Brugge; G. Bonte, van St-Pieters-op-den-DiJk; J. Brigée, van Tielt;, L. Canniere, van Rumbeke; M. Oarpentier, van Meulebeke; P. Cornlllie, van Geluwe; A. Ooussement, van Meenen; O. Deceuninok, van Passchendale; Rog. Decock, van Overboelare; O. Vercouttexe, v. S'» Kath. (Ku-urne) A. Decuypere, van Ledegem; Fr. Defoer, van Markegem; O. Deprez, van Kortemark; Marc. Deryckere, van Roeselare; Jul. Devos, van Poperinge; Dewaegeneere, van Zwevegem; L. Dewulf, van Assebroek; M. Dewulf, van Ingelmunster; Am. Dezeure, van Tielt; Od. D'Heygere, van Kortrijk; S. Florizoone, van Adinkerke; A. Germonprez, van Meulebeke; M. Oheeraert, van Wielsbeke; Jos. Hubaux, van Moeskroen; M. Lannoye, van Egge.waartskapelle; Hub. Lemarcq, van Tiegem; K. Leper, vam V-eurne; Rob. Lerberghe,, van Houtem CV,); P. Lommez, van leper; R. Phljrpo, van Staden; A. Pollet, van St-Anclrles; 3. Roose, van Oostnieuwkerke; R. Rubben, van Oostende; Joe. Seynhaeve, van Meulebeke; L. Termote, van Aarsele; M. Van Coppenolle, van St-Truiden; Jan Vandamme, van Veurne; M. Vandemaele, van Meenen; Jos. Vandenheuvel, van Brugge; R. Vandeplassche, van Kortrijk; A. Vanirueck, van KoksJJdie; D. Van Parys, van Kanegem; J, Van Wynsberghe, van Hulste; Dan. Verhelst, van Kanegem; M, Vertriest, van Rulselede. We vragen onze lezers een steu nend gebed voor deze nleuw-gewljden, Maandag namiddag rond 5 u. heeft zich een zeer droevig on,geval voorge daan te Woumeru Ete Wed. Van Dammc, coiffeuse, wonende in de Woumenstraat te Diks muide, ongeveer 45 j. oud, kwam met de tram van Merkem. In Woumen moest er veranderd worden. Tijdens het manceuvreeren liepen de reizigers wat over en 't weer om zich tegen de koude te beschermen, opeens kwam de tram afgereden,, be tuurd door Gaston Windels. Op enkele meters afstand klaxo-neerde deze, doch ln- plaats van achteruit te gaan, ging Wed. Van Damme vooruit, met liet ■gevolg dat zij tusschen den eersten en den tweeden wagen gevat, op de rails viel, en het 'hoofd afgereden werd. Zij.was op slag dood. De rijks wacht van Klerken heeft een onder zoek ingesteld en h-et parket van Veurn-e is ter plaatse afgestapt. Vrijdag 13 December jl., tegen den avond; vonden -ge-buren het lijk van de Wed. Henri Druant. De vrouw, die alleen thuis ls bij dage, lag op haar koer bij den geitenstal. Veldwachter en Rijkswacht werden bijgehaald. Een dokter stelde de natuurlijke dood vast, tengevolge eener hartkwaal. De dood m-o-est reeds ingetreden zijn van vóór den middag, daar de aardappe len bijna gekookt stonden op de uit gedoofde stoof. De dochters, waar van de jongste nog maar 16 Jaar oud ls, werken overdag uit bij een landbouwer uit het gebuurte. Z-e wer den met omzichtigheid verwittigd van de droevige ontdekking. Als we kinderen waren, en zelfs nu nog, hoe oud en veranderd we ook zijn, altijd hebben we met bijzondere vreugde dezen allergezelligsten Hoog dag van Kerstdag zien naderen. Er hing lijk entwat van bijzondere weel de in do hulskamer, zoo'n warmte ein innigheid, zoo'n stukje geluk dat ge op een Kerstkaart terugvindt: zach te knersende sneeuw daarbuiten, pin kelende sterretjes, kerstklokj-es ln een oud kerktorentje, en daarbinnen kerstkoeken, kerst-gans en kerstpud ding... En het kribbeke met het zoete kindek-e Jezus, cn al die ke-erskens, twintig, dertig, meer... En herders en koningen er om -heen, en het kerst liedje met den zilveren timber van een onschuldig kinderkc-eltje. Weer zijn uw eigen kinderen thuis gekomen van school, gezond en -pront lijken blieken, en ze hebben met een gouden glans ln hun blauwe kijker tjes gezegd: «Moeder, 't ls Kerstdag, we gaan algauw weer 't kribbeke uit halen...» En verleden Jaar riepen ze: Vader, gaat ge weer een kerstboom- ke halen naar t bosch? Och vader! Verleden Jaar ls hij doorheen slijk en koude en natte met een kerstboompje thuis gekomen, hij heeft er aan gekapt en gekleund, getimmerd er gepareerd, hij heeft zijn handen geprikt en herprikt aan de hulstetakjes rondom 't kerstkrl-b- betje, heeft keerskes geplant... Hé moeder, gaan we 't kerststal letje uithalen? En gij staat daar, gij moeder!... En het vizioen van de vroe gere kerstdagen komt u voor den geest... Ja het nog helder gebleven vizioen der ooorlogsdoe-rstdia-gein. Hoe gelukkl-g I Goddank, nu ls alles weer anders. Ge roept naar vader: «Hoort ge, va, de kerstkribbe komt weer voor den dag! Gaat ge een boompje ha len? En vader knikt. Het kerststalleke wordt uitgehaald, de mooie ster prijkt er boven met Het Wekelij-ksch Nieuwsbiedt hen zijn christelijke deelneming aan.groote zilveren hoofdletters, de heer- Met dess vmag op die lippen tre den wij binnen ln de studeerkamer van E. H. FRUYTEER, Provinciaal Middenstandsproost en Onderpastoor van het verloren dorpje Oekene, bij Rumbeke. We voeden ons onmiddel lijk in het arsenaal van waaruit de middenstan-daslag in West-Vlaanderen bevoorraad wordt. Indrukwekkende rijen boetoen en een zee van tijd schriften, dagbladen en pakjes van alle formaat overtuigen ons onmid dellijk diat we voor het beantwoorden van -bovengemelde vraag aan het juiste adres zijn -toornen aanbellen. We stellen don ook dadelijk vast dat de mond spreekt van den over vloed des harten en luisteren naar de interessante uiteenzetting over het werk dat in -het 'korte tijdsbestek van een haf jaar reeds werd afgelegd. Het is op de Provinciale Stu diedag van 28 Mei Jl. dat de her nieuwde werking van het Provinciaal Mldder-itand-sverbond werd aange kondigd. Het wenk dat ons te d-oen stond was onmetelijk. De midden standsbonden van West-Vlaanderen telden in totaal hoogstens 4.000 leden, en het Provinciaal Secretariaat ont ving 1 fr. van elke ledenbijdrage. Het was dan ook niet te verwonderen dat alle centralisatie en coördinatie vol ledig zoek was. Heele gewesten ston den, zonder organisatie of telden slechts een paar verspreide en ver vallen bonden zonder bepaald pro gramma, zonder richtlijnen, en met een beperkt dienstbetoon aan de le den. De genaamden Emiel Serryn en Al- fons Lenez beiden van Eesen, kwa men van een reis uit het buitenland, met den trein van Brussel naar huis terug. Toen zij het station van Diks muide naderden ontstond er discussie over de zijde langwaar men moest afstappen. Beiden keken langs een kant uit. Doch langs de zijde alwaar Alfons Lenez stond was de deur niet goed toe en door het naar bulten kijken viel deze eensklaps open, met het gevolg dat de jongeling naar bul ten stortte. Hij werd bewusteloos op geraapt. Een dokter werd ter plaatse geroepen, deze stelde enkele vleesch- wonden vast aan aangezicht en han den. Langs de groote baan van Zarren naar Staden, kwam een vervoerauto, ■bet-tuurd door W.P. uit Roeselare, en beladen met runderen, gereden. Op het gehucht genaamd Zarren Smidse», alwaar de -baan. zeer glib berig was, kon hij zijn stuur niet meer meester met het gevolg dat de zware vrachtwagen in de gracht te recht kwam. Alles bepaalde zich bij stoffelijke schade. De olifanten worden graag verzorgd. Teneinde zo geen kwade luim te doen krijgen tijdens de opvoeringen ln het clrkus, is het een heel werk om het tollet van mijnheer olifant to maken t Boven ziet men een oppasser bezig. We moeten zeggen dat de meeste plaatselijke besturen onzer plannen van hernieuwing volmondig bijtraden en dit legt reeds uit hoe West-Vlaan deren spljte alles toch in Septem ber jl. met een flinke delegatie aan het Middenstandsoongres van Leu ven deel nam. Doch de groote massa der middenstanders scheen te slapen. Wel werd nu en dan eens een stem vernomen die protest aanteekende te gen een of andier maohtsmisbrulk waarvan de -middenstand het slacht offer was, doch die verspreide stem men gingen verloren in het rumoer, omdat ze niet gedragen waren door de eenstemmige getuigenis van allen die hum zelfstandig bestaan bedreigd zagen. Het kwam er derhalve op aan de openbare meening te beroeren en een sterke -beweging aan het rollen te brengen die de middenstanders langs hun beroepsbelangen aangreep en in één standsorganlsatie voor de verdediging hunner gemeenschappe lijke -belangen samenbracht. «En hoe werd deize groote taak aangevat, Eerwaarde? <i Natuurlijk niet zonder moei lijkheden, dooh ook niet zander suk- ses. Eerst werd een reeks massa ver gaderingen belegd in de voornaamste centraBrugge, Iaegem, Kortrijk, Roeselare, waar de HH. J. Houben, Nationaal Sekretaris van de Belgische Middenstandsfederatie, en P. Eeck- man, Provinciaal Secretaris van het Oost-Vlaamsch Middenstandsverbond, de talrijke aanwezigen voor het dl- lemna plaatsten: eenheid en orga nisatie-, of... prolebarisatie en verdwij ning. Ook ln -kleinere gemeen ten wer den volksvergaderingen voor den mid denstand belegd. Achtereenvolgens towamen aan de beurt: Waregem, Wingene, Torhout, Ingelmunster, Ar- dooi-e, en eerstdaags nog Nieuwpoort, Diksmuide, Veurne e-n De Panne. Al d-eze vergaderingen hadden niet alleen een gumstigen weerslag op de aanwezigen, maar, langs de propa ganda en d-oor de medewerking der bi-aondersce locale bladen werd het publiek stilaan gewaar dat er iets aan -het roeren was in de rangen van den middenstand. «Werd er nog iets anders ge daan dan propaganda, Eerwaarde? -Zeker, en meerdere beroepsver- eeniginigen hebben ondervonden dat liet ons ernst is met de verdediging der mldderistandsbelangen. Medewer king werd verleend aan vakbladen en beroepsvergaderingen, het stichten van beroepsbonden, in verstandhou ding met de betreffende beroepsfede raties werd in de hand gewerkt, voor drachten over technische onderwer pen van algemeen nut werden inge richt en druk bijgewoond. Ook werden toursussen voor mid- denstand'ssckretarissen -belegd inet het gevolg dat reeds op meerdere plaat sen een sekretarlaat voor dienstbe toon of regelmatige zitdagen konden worden Ingericht. Aldus te Avelgem, De Panne, Diksmuide, Izegem, Ingel munster, Torhout, Nieuwpoort, Veur ne, Waregem en Wlr.-gene. Wat ik niet begrijp, Eerwaar de, ls het volgende: van waar haalt U de middelen om zoo'n grootsoh werk te ondernemen? Het spreekt vanzelf dat we voor het uitbouwen van een mach tige middenstandsorganisatie noodza kelijk over een beginkapitaal moeten kunnen beschikken. Daarom ook heb ben we een provinciale tombola in gericht. «Is dat geen gewaagd stuk? Het wordt een echte epidemie met de tombola's en de menschen moeten liet toch eens moe geraken. Zeker, doch dezen keer gaat het om hun eigen belangen te dienen. We hebben in een paar maanden tijds persoonlijk bijna 500 huisbezoe ken afgelegd tij vooraanstaande mid denstanders en werkgevers. Aldus konden we, dank zij de edelmoedige steun der middenstanders zelf 300 prijzen verzamelen waarvan de min ste zeker meer dan 100 fr. koopwaar- de hebben. In alle gemeenten van West-Vlaanderen werden loten ge plaatst, en ©en stoute nieuwigheid op gebied van tombola's eerstdaags worden aan 20.000 werkgevers der provincie een paar loten opgestuurd met gefrantoeerden omslag voor even tueel» terugzending. WIJ Kljn over tuigd dat doze blijk van vertrouwen een gunstige weerklank zal vinden. Het ls ln elk geval reeds duidelijk dat dez© tombola voor het Provin ciaal Bestuur een welkome gelegen heid was en ls om bij duizenden mid denstanders de gedachte te versprei den van de dringende noodzakelijk heid der organisatie. Deze propaganda op den man af zal dan ook ln het komend jaar zijn vruchten afwerpen. WIJ zullen cxns beet doen... We wemschen U veel sukses, Eerwaarde, ln het belang van d» zaak die gij verdedigt, en waarvan zeker veel afhangt voor d» toekomst van heel het volk, waarin de midden klasse de beste waarborgen biedt voer vrede, arde «n welvaart, lijk© woorden welke weleer de zwle- rige Engelen in den eersten Kerst nacht hebben gezongen: «Glorie aan God ln den Hoogen, en Vrede op aar- de aan de menschen van goeden wil! Twintig eeuwen is het geleden dat in de donkere heidensche wereld van een grootsoh keizerrijk, de stem uit den hemel klonk: «Vrede!» Op den dag van Christus Geboorte! Twintig eeuwen iang werd er door de navolgelingen van dit Goddelijk Kerstekindeke gewerkt, geofferd, ge zwoegd, gepredikt, alle moeite inge spannen, om de wereld een ander aangezicht te geven: een andere w». reld. Een wereld gegrondvest op dl» schoone, die aanbiddelijke, heeriljk» leering van het Klndeke Jezus: «Glo rie aan God Hij ls de opperste, de eenlge groo te Baas, Hij alleen heeft alle recht, en hoeft niemand te kennen. Hij ls de onvergankelijke Heerscher van d» wereld. Maar een Heerscher vol lield» en goedheid. Vrede der menschen! De onschat bare waarde van den vrede kennen wij slechts ln oorlogstijd, wanneer w« -hein missen. Dan vooreerst beseffen we wat die Engelen-woorden ln den Kerstnacht beduidden. Hoe aangrij- pend-schoon, de vreugdezang der En gelen om de kribbe... En toch hoe me nigmaal heeft het nietig menschdom, den vrede niet vertrapt? Hoeveel keer stond een mensch tegenover een mensch, bezeten met helsch kwaad en verraderlijk venijn. Och kom, d» vier oorlogsjaren waren maai- al t» droevig. Er ls rédding, bevrijding ge komen, maar of het werkelijk vred» ls? Dien vrede welke alle menschen wensdhen, de Engelen aan het aard rijk toejubelen? We denken te v»«l aan het eene en te weinig aan het andere. We smachten te veel naar vrede, maar geven we Glorie aan God? Den vrede zullen de menschen al leen bekomen met twee dingen to doen: geen anderen Oppersten Baaa dan Dien van Hierboven erkennen, en ten tweede, hun evenmensch gereo zien, zeer geren. Ja zoo geren als hun eigen zeiven! Doch gij weet zoo goed als lk wat er van die nieuwe leering geworden ls, wat ze er mee uitgesto ken hebben: Ik ben de -baas, en geen andere, roept er een links of rechtsI... Glorie aan God, of godsdienst, oude wijvenpraat, roef, op zolder er mee... afgedaan Liefde tot den evenmensch? Larrto pakken wat ge kunt, geen eerbied meer voor het recht van de zwakken en kleinen, herstel van het oude on- menschel! jke gebruik: Wie meest macht heeft, beschikt over alle rechtl Wat er gebeurt onder de menschen dl-e gedoopt zijn en zi-ch christen menschen noemen, doch waar aUe» Jaloerschheid is, kwaadsprekerij, blljd- sohap om de vernedering en het on geluk van een ander, loeren op me kaars geld en goed om mekaar klein te krijgen, bloedige ruzie maken om een stukje erfenis, alles opslokken en de kleinen en armen niet kennen noch helpen, deugnieterij ln geldza ken en commercie, in alles maar één kant en één zake zien: hun eigen bate!... Een rotte wereld van kleine g*- dachtjes en onderkruiperij, valsch» held en nijd. En wat dag op dag, jaar op jaar onde-r de kleine menscthjei gebeurt, die verdeeld zijn ln klikskes, families, straten, wijken, dorpen, vindt hierin zijn oorzaak, dat de voikerer tot op heden de beteekenis der heili ge woorden uit den Kerstnacht niet begrepen hebben. De vrede onder is menschen wordt slechts gevonden bi) Hem, die zelf Vrede is. Brandt duizend kaarskes, bidt uw lippen stuk, doet duizend novenen... maar als ge voortgaat met te looche nen en te miskennen wat geldt alt opperste wet van het christendom: Liefde voor uw gebuur, vrienden, fa milie, enz., dan spreekt ge u zelf te gen. Kerstdag weae het schitterendst» Licht van den Vrede. Samen met gansch de familie gaan we knielen voor de kribbe, richten onze blikken naar hooger, prevelen Innig deze be- teekenlsvolle woorden: «Glorie aan God». Och, 't doet- zoo'n deugd aan hart en ziel in dien heiligen Kerst nacht bij den stal te knielen. G» voelt uw hart herleven, met duizend nieuwe gevoelens bezield, alsof plots de Redder u nabij was. En HIJ li er,, juist zooals negentienhonderd Ja-ar geleden. Want om onsentwll, laat hij zijn [paradijs; en heeft voor zijn palels zijn ar- [men stal verkooren. HIJ leyt hier op hoey, HIJ leyt hier op stroey, hij beeft van kou, en weent van rouw, den haeghel en wynd bestormen het klndt, 't en zijn maar slechte doekskenJ [daar men hem ln windt Op dezen Kerstdag galmt het uit de zilveren Kerstklokken, roept het uit elk nederig kribbeke: Vrede op aarde aan de menschen van goeden wille. En van goeden wille beteekent allereerst: mekaar beminnen, heersch- zucht en zelfzucht afleggen, aan elk een geven wat het zijne ls. Een heerlijker Kerstgeschenk en Kerstdagwensch kunnen we onze le zers niet aanbieden, dan onderling» Vrede, Rechtvaardigheid en Llefda K.H. Wij verhaalden reeds, hoe enkel» weken geleden een viertal leden v*n de O.F.-afd-eeling van Aalst aange houden werden in verband met den moord op Schepen Cornells, gepleegd kort na de bevrijding te Aalst. Mevr. Cornells, die aanwezig wa» bij de afslachting van haar gemald, komit thans drie der aangehoudenen te herkennen als zijn moordenaar» Op 10 December gingen beide kin deren van landbouwer Maenens, Al- verlriigem, respectievelijk 6 en 8 jaflf oud, naar school langs de baan Nieu we Herberg - Al veringera. Op zeker oogenblik sukkelde de kleinste 1® het water van de uit haar oevers ge treden beak. Het kindje werd doof het water meegesleept cn onder de® aldaar gelegen duiker getrokken, wel ke tot drie meter diep ls. Hr Prosper Vandewoude, rentenier te Alveringem. die daar juist bij toe val voorbijging, het ongeluk mettóf de, begaf zich op levensgevaar af W water en onder den duiker en wl* na heel wat moeite het kindje terul op het droge te brengen. Zulke moedige daad als bcwezé® door Hr Vandewoude dient zeker

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 2