Uit't Poperingsche |§Lj*gI NAAIMACHINES e HET WEKËLIJKSCH NIEUWS UIT POPERINGE BRAND IN VOLLE NACHT TE POPERINGE Van 7 tot 8.000 pond hoppe tij brand vernield OOSTVLETEREN KRGMBEKE ST-JAN-TER-BIEZEN ELVERDÏNGE MUZIEKAKADEMIE GEVRAAGD KERKELIJKE KALENDERS ELKERLYC en DRIE DAGHE HERE fr lyfl Hect- maelbrancke, MET DE KERST- EN NIEUWJAARSFEESTEN OORLOGSSCHADE WATOU EEN NIEUW ADRES BERICHT ZAK-AGENDAS ROESBRUGGE-HARINGE JAARLIJKSCHE MQNSTERPRIJSKAAR- ROESBRUGGE-HARINGE PRACHTIG DANSFEEST Meststoffen, L&ntlbouwkalk en Vervoer wendt U in volle vertrouwen bij O. T1LLIE-MERLEVEDE, Abeelestw. 8, Popcringe. Met dank op voorhand. (1428) ZWENDEL IN RANT- SOENEERINGSZEGELS VLAMERTINGE WOESTEN DUIVENVERKGOPING VERMAKELIJKHEDEN LOONBOEKJES bij V. SANSEN-VANNESTE, (1431) Gasthuisstraat 15, Poperinge. LANGEMARK DUIVEN. TENTOONSTELLINGEN DAVIDSFONBS KERSTFEEST v Op Kerstdag 25 December e.k., geeft het Davidsfonds, afdeeling Po peringe een Kunstfeestje ten beste aan zijn leden, dit te 16 uur stipt ih i de zaal van den Katholieken Kring. Dit kunstfeestje wordt uitgevoerd dcwj* kinderen en Is dus ook uiter aard een kinderfeest. Alleen de leden i en hun gezin worden toegelaten. Deu- ren open te 15.30 uur. !B December 1946. B—mimini n HM—asam g|AI»0VU»IMWW*SWWaWWUIIMMWI||(ttl! GENEESKUNDIGE DIENST Zondag 22 December 1046 Geneesheer: Dr Ryon. Apotheker: Hr Oreuis, Veearts: Dr Ostyn. IV<u' nsdag 25 December (Kerstdag) Geneesheer: Dr Vanwalleghem. Apotheker: Hr Kestelljn. Veearts: Da- Dereckx. Geltcnbond. Op Zondag 22 December, te 2.30 u. stipt: Algemeen® Vergadering in «De Verbrande Molen Renlngesteenwcg, bij Mar«cl Figoureux. Meester Plateau uit Bikschote komt spreken. Daarna me- dedeellngen en als opsluit: een prach tige monster-tombola. Davidsfonds. Voor de tweede maal bezocht de Westvlaamsche Dienst voor Smalfilm onze afdeellng. Ondanks regen, kou de en wind waren de leden buitenge woon talrijk opgekomen. Zelfs de leden uit Renlnge en Westvleteren waren op hun post en ze werden voor hun moeite beloond. «La Bandex-a», werd afgerold. «Char iot zorgde er verder voor dat «Hen met een lach naar huis trokken. Kerstfeest. Gezien het groot succes dat de Rond den Haard-avond verleden jaar oogstte zal de V.B.JH. op Zondag 29 December, te 6.30 u. een Kerstavond-rond-den- haard» geven. Wie verleden Jaar van dat gezellig familiefeest genoot, zal er aan houden ook op dit feest aanwezig te zijn. Iedereen ls welkom. Tooneelfeest. Hun proefstuk ls een meesterstuk gewordenzegde Eerw. Pater Pauwe- lijn na de vertooning... en dat zal wel de meening geweest zijn van allo aanwe zigen. En de meenlng van ledereen ls ook «dat er te Oostvleteren, dringend een nieuwe, ruime, comfortable tooneel- zaal noodig ls.Maar onze «man nen s hebben zich niet laten ontmoe digen door de gebrekkelljke uitrusting en de allerhande bijkomende moeilijk heden. Onder de kundige en volharden de leiding van Meester M. Debruyne hebben zij een toppunt bereikt ln de Oostvleterenschs tooneelkunstAl len, de nieuwelingen ln het vak zoo- Wtel als zij die reeds vroeger «op de planken kwamen, dienen om hun flink optreden hartelijk geluk gewenscht. Ook een woord van lof voor de flinke muzikanten die de vertooning met pas sende en aangename muziek opluister den. Op Zondag 22 December te 8 u. volgt er een tweede vertooning voor hen die snljts wringen en duwen niet binnen zijn geraakt of die verleden Zondag niet konden komen en ook voor de talrijke liefhebbers die het een tweede maal wil len zien. Tooneellevcn. Op Zondag 22 December, in de Pa tronagezaal, Prachtige Tooneelavond Ingericht door de Plaatselijke B.J.B.-af deellng. Wordt opgevoerd, te 6.30 uur: «Verge ten en Vergevenbekroond drama ln 3 bedrijven. Kaarten te verkrijgen in De Zwaan bij Jozef Carton, enkel op Zaterdag 21 December van 9 tot 12 ure 's voormiddags. Op Zondag, aan de zaal, worden geen kaarten meer verkocht. PRIJZEN DER PLAATSEN: Steunkaar- ten: 100 frank; 1ste rang: 80 fr.: a« rang: 10 fr.; 3e rang: 6 fr. Geen genummerde kaarten. Die eerst kómt, eerst maalt Vinlteniersgilde <t Be St-Jansvink Algemeen® vergadering op Zondag, 22 December om 6 u. stipt, ln 't gewoon lokaal bij Daniël Millevllle, voor de wer kende- en eereleden. Dagorde: Aangifte voor het avond maal dat op 27 Januari zal plaats héb ben. Allerlei mededeellngen. Het bestuur rekent op de tegenwoor digheid en de aangifte van alle werken de- en eereleden. HELA, Jef, waar gaat ge met die gescheurde botten? Wel, Jan, naar Elverdinge, bij CYRIEL KESSEL, leperstraat 24, die vulcaniseert, dit met waarborg. Vroe ger deed hij he) in Noordschote. Hij dankt op voorhand. (1379) KERSTMISSEN De Kerstmissen worden op vol gende uren gecelebreerd ln onze ver schillende kerken: Woensdag Kerstdag 25 December St-Bertinus: te 6 uur (ln polyphonle) O. L. Vrouw: te 6 uur. St-Jan: te 6 uur. O. L. Vrouw Gasthuis: te 5 uur, toe gankelijk voor de geloovlgen. In St-Slxtusabdij te Westvleteren: te 1 uur (vooraf het Officie). Op ZONDAG 22 DBCEMB3R aas»* staande, te 14.30 uur, in den Stads schouwburg, LEERLINGEN-CONCERT EN PRIJSUITDEELÏNG. Schooljaar 1945 194C De ingang is vrij. leper, 10-12-1946. De Beheerraad. PROGRAMMA: 1. Naar Wijd en Zijd, F. A. Gevaiert gedongen door de leerlingen cier noïenleerklassen. 2. Beroemd Menuet, I. J. Paderewskl opus. 14 voor klavier, Mej. Olie vier Suz„ 1» eerv. meld, met ondersch, (mikl- delb. afd. 1946) 3. a) Ik ken een lied, W. De Mol b) Avond, L. Blommc C) Les Noces de Jeanette V Massé Hr Delahaye Rob., 1» eerv. meld. met groote ondersch. (lagere afd. 1946). 4. Andante - All. Mod. J Ktengel uit het oonoerto v. cello, Mej. Debruyne A., 1» eerv.. meld. met groote oiidensch. (middelb. afd. 1946). 5. a) Wat ware mij het leven, Btomimo b) Kerstnacht, E. Wamitoach c) 't Avond, L. Blomirw» Mej. Lamb recht Suiz., 2» pr, m. ondersch. (hoog. afd, "46) 6. Grave, G. F, Handel Allegro Mod. uit de 4-> Sonate ln re gr. voor viool, Mej. Rondelez Jacq., pe m. ondersch. (hoog. afd. "46) 7. a) Hamlet (duo) A. Thomas b) Don Joan (duo) W. A.Mözart Mej. Lamtorecht Suzanne en Heer Delahaye Robert. 8. Allegro L. V. Beethoven uit de Son. Nr 8 v. Sclavlor, Mej. Vanden Bede Franctne, 2» prijs (hoog. afd. 1946), 9. Uitreiking der diploma-s 10. Vadcrlandsch Lied y-CaahjpenhOuA gezongen door de leerlingen der notenleerklavyen. BEKWAME KLEERMAKER. Hoog loon. Standvastig werk. Zich aan bieden: Maur. Staessen-Bottez, In den Franschcn Soldaatleperstr. 19, Popcringe. (HOS) CEHRISTEEÏJK WERKERSVERBOND Op Donderdag 26 December (2a Kerst dag) ln de feestzaal van het Christelijk Volkshuls, grootsch Kerstfeest., Inge richt door de verschillende opvoedende vertakkingen van het A.C.W Het programma omvat: Stemmings nummers. Uitbeelding onzer Vlaam- sche gezinnen rond de Kribbe. Hoort do Peestklokken lulden! «Kerst avond tooneei in 2 bedrijven, opge voerd door de K.A.J. rEen Kerst gebeuren». teoneelspel ln 4 sohulfkens, door J. Ternier, opgevoerd door do K.W.B. Prijzen der plaatsen; Leden s, 3 ea 4 fr. Niet leden: 10, 8 en 8. fr Kaarten winket Ziekenbond: Zondag, Maandag en Dinsdag, 22-23 etx 24 Decem ber, telkens van 10 tot 12 uur. Voor* behouden plaatsen kunnen verkregen worden mits 1 fr. opleg. De leden wor den verzocht hun lidboekje »oor t» leggen. 4® Zondag der Maand Broederschap van 't H, Kiaïl Jezus van Praag. Te 8.30 uur; CommuÉiemis voor 39 kinderen en hunne ouders. Te 3.30 uur: Maandelijksche ver gadering. Kinderen, we verwachten u ln groot getal. TURNFEEST Op Vrijdag 27 December 1946, t« 8 uur, in den. Stadsschouwburg to leper, richten de Katholieke St-Mi- chlelsturners van leper een puiks avond in. Op het programma prijken lenigheids- en ontspanningsoefenin gen, enz. Kaarten aan 20, 15 en 10 fr. te bekomen bij de leden. FILMLEIDING van 19 tot en met 24 December 1346 (volgens den Kath. Filmkeurraad) N. B. Onze filmleiding kon alléén instaan voor de hoofdfilm; niet voor de bijfilm. VOOR ALLEN: Aanbevolen, OUD IEPER: «Nurse Edith Cavell a, historisch drama (A. Neagle) VOOR VOLWASSENEN COLISEUM: «La Terre Rouge» (D« Roode Aarde), Deensche Weer- etandsfilm. MAJESTICLa Route Impériale soldatendrama (J. Katelain, P, EU Wilm, K..von Nagy). P. S. FLORA: «Lady of hurlcsq\ inlichtingen ontbreken. OUDERDOMSPENSIOENEN Het Gemeentebestuur van leper Ia terug ln het bezit van de formulieren voor de aanvraag van öüderdomspen- sloen zonder onderzoek, en laat aan de belanghebbenden weten dat de zitdagen zooals vroeger zullen gehouden worden den Donderdag- en Vrijdagnamiddag, telkens van 2 tot 5 uur. BENOEMING De Heer André Declerck, uit Kok- sijde, landbouwkundig ingenieur, werd benoemd tot Rijkslandbouwkundig In genieur van het arrondissement leper. GENEESKUNDIGE DIENST Op Zondag 22 December 1848 Apotheker: Hr Vemdammte, RijseJstir. Geneesheer: Dr Cousin, Meenenstr. Op Woensdag 25 Deo. (Kerstdag) Apotheker: Hr Vanrobaeys, Boterstr. Geneesheer: Dr Daelemans, Elver- dingestraat. HOEFSMEDERIJ De leergangen van hoefsmederij zul len beginnen op Zondag 9 Januari om 8 Uur. De lessen worden gegeven door Dr Veearts Roger Ostyn, Poperinge, ln de smidse van Heer Henri Vandermarlie- re, gediplomeerd Meester Hoefsmid, Rij- selstraat, 176, leper. Inschrijving vóór 1 Januari bij Heer Dr Veearts Roger Ostyn, Casselstraat, Nr 61, Poperinge. Vlaamscha en Franse he Prijs: 3 frank. Binnengekomen bij v. sansen-vanneste, (1311) Gasthuisstr. 15, Poperinge. DAVIDSFOND SBESTUREN van loet omliggende van leper houd MAANDAGAVOND 23 December wij:, want te leper, in den Sttadi&schouiwburg, om 20 uur, gaat het Middeleeuw- sclie spel door. Het wordt opgevoerd door het «Vlaams Toneel». Kaar ten 'bekomen vanaf 18 December, «Café Boerenhol», Vanden Peere boom,plaats, leper. DE ST STEPIIANUSMIS IN DE O. l. VROUWKERK De Pleohtige Sint Stephanusmis (de mis der drie Vragen) zal opge dragen worden aan het H. Drlevul- dlgheidsaltaar op 2e Kerstdag om 8 uur Daarna zegening met de relikwie van Sint Stephanus. DE B.J.B.ers OP DE PLANKEN! Op Zondag 22 en 29 December en op Maandag 23 December, telkens te 18 u. stipt, ln den Kath. Kring, treden onze boerenjongens opnieuw voor het voet licht. Eerst wordt opgevoerd, het boelend drama ObsessieHet hangt ons bet beeld op van den schrijnenden zlele- gtrijd van den professor eener kliniek. Na ernst en drama volgt lach en dolle klucht: «Het nieuwe Kindermeisje». Wie een3 naar hartelust Wil lachen, kome zien! Knarten te bekomen ln den Katholie ken Kring, lederen Zondag en Vrijdag, tusschen 10 en 12 uur, vanaf Zondag 15 December. priesters van de week St Bcrtinuskerk: E.H. Vandeniberghe. St Janskerk: EJH. Deleye, O. L. V rouw kerkELI. Vanwalleghem. verkoop - herstel Af alle modellen H Alles voor alle merken. kl I«(l3 Veurncstr. 36, Popcringe. (12) Het magazijn van Heer CamHIe Covemaeker, gelegen langs de spoorlijn, waar do brand woedde. Een gedacht der aangerichte schade kan de foto niet geven omdat het nieuw en sterk gebouw aan het vuur weer stond, maar binnen werd veel schade aangericht en ook op de zijkant dia we hier geven brandden deuren en poort uit. Alleen merken we op dat het boven-middclgcdeelto van het dak uitbrandde. koopt een blijvend geschenk ln heit HUIS A. OREEL-BATTHEU, Garenstraat POPERINGE. Saccochen, porte-feullles, porte-mon- naies, llseusen, enz., alles ln echt leder. Verder: halsdoeken, sjer pen, dames- en kinderhoecten, gaines, borsthouders, enz. AUe Corsctten op maat. (1429) BURGERLIJKE STAND van 10 tot 16 December 1946. Geboorten. Meul Ginette, Wa- terlngstr. 20. Gryson Mariette, v. Ploegsteert. Boudry Antoon, v. Be- selare. Verfaillie Daisy, v. Holle- beke. Platteeuw Werner, v. Lan- gemark. Lecointre Hubert, v. Lan- gemark. Timperman Freddy, Ca- pucienenstr. 54. Lamaire Lena, v. Westvleteren. De Meyer Rita, Lom- baardstr. 9. Bonte Eddy, Bascule- straat 17. Overlijdens. Doolaeg-he Joseph, depot-overste bij den ijzer weg, 60 j., echtg. Tancré Urbanie, v. Moeskroen. Pensivy Anclré, 1 m., v. Berck-siu-- Mer (Fr.)Mostaert Yolande, 1 m v. Noordsehote. Barbez Gilbert, 15 d., v. Hollebeke. Dervaux Eve lina, huishoudster, 53 j., echtg. For- ret Hilahe, v. Zillebeke. Huwelijksbeloften. Lozie Roger, mekanieker, leper en Vandevelde Ma ria, naaister, Sint Pieters-Woluwe. Brlsmail André, daglooner, Wijt- schate en Degroote Denise, fabriek werkster, leper. Vèys Mathlas, handelaar, Vlamertinge en Deroo Frangoise, z. b., leper. Omey Gil bert, vlashandelaar, Desselgem en Vandenberghe Simonne, vroedvrouw, leper. Huwelijk. Roger Charlier, me kanieker, Vitrival en Deruyter Jean ne, z. b., leper. BURGERLIJKE STAND van 12 tot 19 December 1946. Geboorten. Creus Franclne, d.v. Guldo en Ghesqulere Elza, Rcnln- gelststeenweg 69. Gouvvy José, z.v. Maurice en Glorie Honorlne, West- vleterensteenweg 60. Pareyn Jac queline, d. v. Michel en Fieu Allda, Westvleteren. Overlijdens. Vancayseele Ca- willle, 72 j., echtg. v. Bossaert Her- mana, Vlamertinge. Depoorter Reml, 41 j., ongeh., Brabantstr. 1. Depuydt Sylvlè, 79 j., ongeh, Peper- «traat 6. Assez Zoë, 60 j, wed. v. Maddelein Theophile, Beleëdstr. 2. Vancayzeele Achilles, 67 j, eehtg. v. Rosseel Luciana, Abeelestatiepl. 16. Degryse Emma, 70 J, echtg. v. De- ïanghe René, Westvleterenstw. 13. Papegaeye Carolus, 85 j, wed. v. Ver- eecke Maria, Bruggestr. 85. Van- desteene Camille, 70 J„ wed. v. Bon- duelle Evelina, Krombekestr. 47. Huwelijk. Vanhove Franciscus, meubelmaker, v. De Panne en Cay- eeele Alice, huish, v. Poperinge. Huwelijksbeloften. Beddeleem Geri, beenhouwer, v. Deurne en Du- mon Marie, z. b, v. Poperinge. Van Rie Oscar, soldaat, v. Oedelem en Jengember - Rachel, fabriekw, v. Poperinge. Suffys Leopold, bedien de en Butaye Raymonde, werkster, b. v. Poperinge. Pittellioen Camillé, eehoenmaker, v. Poperinge en De Trog Antoinette, z. b, v. Proven. Vanhuyze Maurice, timmerman en en De Graeve Jeanne, z. b, b. v. Po peringe. Ferla Eric, fabriekw, v. Poperinge en De Mesmaeker Alice, fabriekw, v. Hamme. Hausple An dré, smid, v. Poperinge en Quaghe- beur Maria, 7, b, v. Rr'oven. De- crock Lucien. löndb,-v. Pdperlrigé en Woutters Jul'iénné, z. b,'v. Watou. zitdagen IEPER en BRIELEN: Maand. 23 Dec. PROVEN: Dinsdag 24 December. STA VELE: Vrijdag 27 December. IEPER: Zaterdag 28 December. Provinciaal adres voor Oorlogs schade, vroeger Kasteelstraat l>Kort- rijk, is overgebracht naar Prins Leo- poldbtraat 8, £t-Kruis-Brugge. De geteisteixlen worden verzocht alle correspondentie naar het nieuw adres te sturen. DE VERKEERSREGELING IN DE GASTHUISSTRAAT Zooals men weet wordt het statlon- neeren ln de Gasthuisstraat slechts toagelaten ln volgenden zin: op de paar-dagen langs de zijde met num mers met paar-getallen, en aan de andere zijde op de dagen met een on paar cijfer. Vroeger waren hiervoor signaal platen aangebracht met een S >- teeken, maar deze hebben fel gele den binst de oorlogsdagen en zullen naar wij vernemen, door nieuwe worden vervangen. VERSLAG: ft Punt: Verslag der laatste zitting van 19 November 1946. Aangenomen. I» Punt: Periodiek onderzoek der kas van den Gemeenteontvanger. Aangenomen. Jt Punt: Wijzigingen te brengen aan de begrooting der stad voor het dienst jaar 1946. De Raad brengt een aantel wijzigin gen aan het gewone deel der stadsbe- grooting over het dienstjaar 1946. Tengevolge deze wijzigingen vertoont de stadsbegrooting zich yoor het gewoon gedeelte, als volgt: Inkomsten9.351.338,46 Uitgaven: 7.845.070,53 Dus een overschot van: 1.508.267,93 4t Punt: Verlenging der benoeming van de vijf tijdelijke politieagenten. De vijf tijdelijk benoemde politieagen ten worden ln hunnen dienst behouden voor een nieuw termijn van 3 maanden, eindigende den 81 Maart 1947. Tooncelleven. Nog staat de vertooning onzer meis jes klaar ln 't geheugen of daar komt een nieuwe groep namelijk de Boeren- Jëugd-B.J.B.op met het gekende too- rjeelspel in drie bedrijven «Hugh Scott óf «de Lichttoren». De Juiste datum is neg ïilet bekend. We mogen ons aan Iets fijns verwachten. Vtrlorcn. Gedurende het Cecillaféest werd een paar bruin lederen handschoenen ver geten in.hét lokaal. De eigenaar kan ze ttrugbekomen hij Gabriel Decae, «Oud- Gemeen tehuis Vergadering der Krlsten-Arbeiders: Zondag 15 December, hield het Kris- ten-Arbeidersverbond een vergadering ter herberg «De Eendracht» bij J. Val- laey. Om 18 u. opende E. H. Rooryck de vergadering en stelde de sprekers aan de toehoorders voor. Heer Felix Vander- beke gaf er een kiaar beeld over maat schappelijke zekerheid welke nu vanaf 1 Januari 1947 in werking treed. Heer Gerard Hansen sprak begeeste rend over de werking van het Kristen Syndikaat ten voordeele der gesyndi- keerde werklieden. De vergadeitolg werd besloten met een oproep aan te sluiten en zich te laten vereenigen. Allerhande vragen werden gesteld en uitgelegd en een twintigtal werklieden teekenden hunne aansluiting bij. De bijdragen voor den ziekenbond zullen om de veertien dageri door een plaatselijke bode t-^ji huize afgehaald worden. Begin van brand. Maandagmorgen omstreeks 5 u. werd de Rousbruggestraat ln rep en roer ge steld door het klaroen der brandweer. Bij Cam. Verïynde was er namelijk een schouwbrand ontstaan en ds vlam men sloegen hoog op. tie pompiers wa ren snel'ter plaats maar konden den vuurhaard doven zonder water te moe ten spuiten. Buitengewone vergadering voor de landbouwers. Zóndag 22 December worden alle le den en' niet-leden van de hoerengilde dringend verwacht ter herberg de Een dracht, bij Juies Vallaey. Seffens na dc 8 u. mis wordt daar, door een specia list Inzake maatschappelijke zekerheid een uiterst belangrijke uiteenzetting ge houden, Wilt gij dus Ietwat op de hoog te zijn van de nieuwe wet, wilt u we ten hoe de loonen na nieuwjaar <neen steken, en wat u te doen staat om geen last te hebben? Dan hoeft u daAr op post te zijn. Alle landbouwers-werkgevers worden er dus dringend verwacht. Schuttersgilde Onze schuttersgilde houdt op tweé- de Kerstdag haar Jaarlijksche algemee- ne vergadering bij Urbaln Goudenhoof'd ter herberg «In het Paviljoen». Dagorde: lezing van het jaarverslag. Toestand der kas. Bespreking voos den feestdag en mededeellngen aller hande. VOOR UW BREIGOEDEREN EN HANDWERKGERIEF M. LEUKIDAN, Priesterstraat 13, Poperinge. (1430) KATHOLIEKE HARMONIE SINTE CECILIA Aanstaande week, algemeen» herha ling den Vrijdag 27°, te 8 uur. Onze Bestuurder zal er zijn. Alle muzi kanten worden er verwacht. Geen trommels noch klaroenen. Het Muztekconcert, dat moest uitge steld (worden, zal plaats hebben op Zondag 12 Januari. AFBRAAK ONDERSTANDEN De stadswerklleden zijn dezer da g-en druk bezig met de afbraak van den ónderstand welke tijdens de oor logsdagen gebouwd werd op de Bo termarkt. Het verdwijnen van dezen óorlogstouvenlrzal zeker en vast onze Boter- én G-roote Markt verbe- teren.Vernioedélijk zullen de andere onderstanden, o. m. op de Paarden markt, zelfde lot worden beschoren. De volgende handelaars ln IJeer en ijzerwaren, maken hiermede hun klanten bekend, dat hunne maga zijnen zulten gesloten zijn van 26 DECEMBER tot 3 JANUARI 1947 's morgens Albert Denys pvba, Paardenmarkt, Poperinge. A. Derfys-Lebbe, Gasthuisstraat, Pope ringe. A. Denys-Lebbe, Elverdingcstr. leper. De Lombaard, Blinde Liedenstr. leper. Gebroeders Rofïiaen pvba, Ieperstr., Poperinge. (1334) REMI DEPOORTER het slachtoffer van het doodelljk werkongeval dat zich vorige week heeft voorgedaan en waarover wij in ons laatste nummer alle bijzonder heden mededeelden. De ongelukkige viel namelijk op Donderdag 12 De cember jl. van een stelling ter fabriek van De Werkende Bieen kwam er om het leven. Maandag jl. werd hij ten grave gedragen onder een grooten toeloop van Familie, Vrien den en Kennissen. te verkrijger, bij: V. SANSEN-VANNESTE, (1310) Popcringe. VERBOND DER WEGGEVOERDEN Popcringe en omliggende. KERSTFEEEST 1946. Op Zondag 29 December 1946, te 17 u. stipt, in «De Stadsschaal prachtig Cabaret door de Gorma's», ten voordeele van het Verbond der Weggevoerden» te Poperinge. Ingangsprijs 20 en 15 Fr. Genummerde Kaarten bij B. Cla- bau, Goudenhoofistraat 8, Poperinge. De leden bekomen op vertoon der lldkaart gratis een toegangskaart, af te halen op voornoemd adres. HOEKJE DER HUISVROUW De School voor gszins- en huishoud- Vrpleiding,' weiké jaarlijks 10.000 huis vrouwen bereikt, vestigt zich Vanaf Fe bruari voor 'drie maantlrte Poperinge, Rekhofatraut (.in het- lokaal tier- Vak- «chopl). Volgende, reeksen van.30 uren kynnen «r gevolgd worden: 1) Bovehgoéd voor vrouwen: Kleed, bloes; rok. vóorschoot (uit oude of nieuwe* stof). 2) Bovengoed voor kinderen: Voor Jongens: bio sbroek; schort, manteltje. Voor meisjes; Kleedje, bloes, schort, manteltje. 3) Werkklécding. voor mannen: Werk-, vest, werkbroek, frakschoït, öyeral, py jama, manshemd en onderlijf. Vaii tedere reeks wordt er één les' gegeven p:r weck, ln den namiddag, Var. LSD to't' 4 uur. Gij vrouwen, die IT b.-kommert om het wélaijii vanuw gezin, er wordt U ten «enige c^egenhcid aangtboclen, laat ze niet onbenut voorbijgaan. Dc iiischrljviag moet gés'chiedeji .vóór 10 Januari. Het inschrijvingsgeld bedraagt- pér cursus: 30 fr. voor de leden van de K.A.V.; 100 fr. voorniet-leden. Mc; kan zich. laten inschrijven bij de wijlurieesteressyi van de K.A.y. en ook bij Mevr. Jos. Deroo, Rekhbfstr, 11, Poperinge. PRACHTIGE FILMSPORTAVOND Ingericht door de Pooeringsche .Wie lerclub «'Hoppeland op Dpndeidag 20 Dcccmhrr ('la Kerstdag) in de Zaól Pa lace; om 19' uur. Op het programma: De Ronde van Vlaanderen 1946 (Winnaar- Rik Van etcenbeifiivn); Gent-V/evclgem, voor Bé- rocpsrenpCTn: Brussel-Moorslede, voor .Beroepsrenners; Fathé Journal; Éeri1 prachtige film over alle mogelijke sporten. Twee uur en half prachtige spart- fllmen. .- DAVIDSFONDS AFD. IEPER Voordracht Op Vrijdag 20 December 1946 te 8 uur zeer stipt, gaat in de Feest zaal der H. Familie, G. de Stuersstr., 4, leper, de voordracht over De mo gelijkheden van het Witte Doek», door Heer J. Botermans, Filmcriti cus. Leden betalen 3 frank inkom geld; niet-leden 5 frank. Tooneei Wij heben ons reeds mogen verheu gen ts leper, 'benevens een reeks ge wone voordrachten, op een reeks keur- voordrachten. Ook kregen we onze Iepersche Kunstenaars (Muziek- en- Zangavond) op de planken, thans komt het «Jeugdtheater» van Brus sel een opvoering geven van Smidje Smeeoen 'totaal nieuwe en omge werkte vertolking v. h. oude sprook je in 8 tafereelen. Dit gaat door op Maandag 23 December te 2 uur in den Stadsschouwburg. Het gaat een (ongehoord suoces tegemoet. Denzelfden avond eveneens in den Stadsschouwburg te 20 uur, krij gen we de opvoering van Elckerlyc voor het voetlicht, alsook «Drie Da- ghe Here» een sappige klucht. Twee meesterstukken uit de Mid-deleeuw- sohe Nederlandsche Letterkunde. De ze worden opgevoerd door liet Vlaams Tooneei OPENBARE VERPACHTING VAN 2 STANDPLAATSEN VOOR FBIT- EN GEBAKKRAMEN Het schepencollege zal op Maandag 6 Januari 1947 om 15 uur ten Stad- huize overgaan tot de openbare ver pachting van 2 standplaatsen voor frit- en gebakkramen, een op de Groote Markt en één op de Statie plaats te leper.. De aanbiedingen dienen onder ge sloten omslag en per post aangetee- kend op het stadsbestuur toe te ko men vóór den 3 Januari 1947 en op den omslag de vermelding te dragen: openbare verpachting standplaats fritkraam. Het lastenkohier is ter inzage op het f'tadssecretarlaat. De Secretaris, De Burgemeester, A. Versailles. J. Vaiiderghotc. OP ZONDAG 22 DECEMBER 1946 MANILLE TING in den Café AU CASINO bij Maurice Morent, Markt-, Roesbrugge. 2080 Fr. prijzen gewaarborgd onverschillig het aantal deelnemers, verdeeld als volgt: 400, 325 300, 225, 200, 156, 125, 100, 75, 50, 40, 35, 30, 30. Voor alle gemak kan men inschrij ven van heden af. Men speelt 2 tegen 2, aangeduid; dooi- het lot. Aanvang om 5 uur zeer stipt. Inleg 15 frank. Verdere voorwaarden zullen ter plaats bekend gemaakt worden. Goed verwarmde zaal. ELK ZEGGE HET VOORT! De inrichter: Maur. Morent. (1400) KAJOTTERSNIEUWS Afdeellng Poperinge Öp Dinsdag. 24 December a.s. gaat er te 7 uur.' stipt een Kerstviering door in het Patronaat, (Zusters Pau- iinen. Bceschepestraat) voor alle Ka- jatters. en Jong-Kajotters. Iedereen op post! TE LAAT. Hebt U nog noodt een proefneming gedaan met Lavécire? Beproef het op meubelen en par ketten. U zult vaststellen dat het Lavécire cntvuilt, wascht en boent. Biljart-Vricndenmatck tuscbcn Roesbrugge en Poperinge, ln Den Vetten Os te Poperinge, op Zon dag 1.1. gespoeld. Uitslag van de matchen: (ij Punten; (2) Beurten; (3) Hoog ste reeks; (4) Gemiddelde. BRAND Zondag j!., rond'17 uur, werd enze brandweer opgeroepen, daar een schouwbrand was ontstaan in een huis der Bruggestraat. Alle gevaar werd spoedig uitgeschakeld. GEMEENTE WATO-U ZONDAG 22 DECEMBER 1946, te 18 uur, in die nfeuiwe moderne zaal bdj EIENRI LOONEIS, Groote Markt, met eigen orkest, gegeven ten voor deele van het Pompierakoa-ps van Watou. Alle Watounaren die de brandweer genegen zijn worden er verwacht. Allemaal welkom. (1435) Landbouwers - Ncringdceners Aannemers, voor uw 123 Eehaeghel A. (R.) 125 Warlop (P.) FILMLEIDING OINE RÓYALFrïVkat Iétcn van Elisabeth van Engeland». Mooi en Psychologisch'dralr.a met B. Davis én- E. Flynn. t-'VÖor volwassenen. CINE PALACE: Óp Vrijdag, Zater dag en Zondag, 23 - 21 en 22 De cember 1S46: Jane EyreHo rn luit. drama mej J. Fontairie. Vpó.r volwasscjien piet voorbehoud. Óp Maandag,:Dinsdag en Woens dag. 23 - 24 én 25 December 1946: Ames Rebelles met T. Power en J. Fontaine. 85 Parent L. (R.) 125 Ls-fevre 68 Bals H. 49 24 5 2,04 100 Marrey R. 100 24 13 4,16 "62 Samyn G. (R.) 62 23_Ï4 2T7 85 Laseure A. (P.) 80 22 17 8,63 S3 "Verliaege J7(P.) 82 23T3_S,56 60 Samoye O. (R.) 60 23 9 2,60 Hiermede leidt Poperinge dus met vier winstmatchen tegen drie verliesmatchen. Donderdag 19 Deo. waren er return- matchen ln 't lokaal te Roesbrugge, bij Oscar Blootacker, op de Markt. Toekomende week uitslagen. Voetbal. Op Tweede Kerstdag speelt F.C. Roesbrugge tegen St-Eloolsclub van Po peringe. te 2.30 uur. Dit wordt vast een schitterende over- wtnnlg van ons pas heringericht voet- halteam 1 H. Familiekapel. Vliegende Wiel. Het snorde in ra zende vaart voorbij. Een bomvolle zaal met luisterende toehoorders! Het war.de moeite waard! Doch hun voorbljtoeht was vreedzaam geen ongelukken, zoodat met Kerstdagavond, te 6.30 uur, de Kabouters ook eens naar de wereld ko men gevlogen. Dat zal eveneens het zien waard zijn! TooneelUefhebhers, Familieleden: komt het Jaar sluiten met een gezelligen Kerstavond en. gij zult het niet beklagen! Hoe rijmt men dat te z.arnen?' Die het vorigo nummer van «Het Wc- kelijkseh Nkuwsgelezen heeft, zal zich heel zeker niet goed verstaan heb ben hce Paly, het Vliegende Wiel go- lukwenscht met zLJn genummerde kaarten en den Bev'oorradlngsdicnst laat deelnemen aan een Voikscross! Het was echter een kleine zetfout! Rond dc kachel! Wanneer de Winter ln het zicht ls en de kolen voorraad veilig ln den kelder, dan denkt u reeds aan een huilenden ■wind, een ronkende kachel en een aan genaam boel:. Daarom laat u nu reeds Inschrijven ln do plaatselijke boekerij waar er een rijke keus ter uwer beschik king wordt gesteld. De boekerij ls eiken Zondag open van 11 tot 12 uur. Dulvcnücfhebbers! Op Kerstdag, ln Café de la Gare btj Wed. Marcel Huyghe, groote prijs- kamptentoonstelling van reisduiven. De keuring geschiedt door drie ervaren vreemde keurders, niet deelnemende aan den prijskamp. Landbouwers! Zondag 22 December om 11 uur, ln de bovenzaal St Joris, uiteenzetting van do sociale wetten betreffende de werk gevers! Nieuws in 't kort. Den zitdag van den bediende van den Dienst Landbouwonderzoek en Leveringen zal deze week en vol gende week plaats hebben op DINS DAGNAMIDDAG van 1.30 u. tot 4.30 ur, Verloren: 1 paar handschoenen. Gevonden: Huisdeursleutel; bos kleine sleutels. Terug te bekomen op bét gemeentehuis» Leest U graag af en toe een Fransch boek? Steeds BOEKHANDEL LEVET SC0NE P. BBAS-DEKLERCK. (125) G. dc Stuersstr. 4, leper.. Kent U Richard LLEWELLYN? Maak er kennis meê. Koop Qu'elle était verte ma vaJIéc 478 blz. 81 fr. op 2* Kerstdag, Donderdag 26 Dec., bij ICAREL DEGROOTE, 4 Groote Markt, Fopsringe, te 15 uur, -van een 40-TAL ZIJNER BESTE KWEEK EN VLIEGDUEVEN. Deze duiven zuilein worden ten toongesteld op Zondag 22 Deoamlber, ten zijnen huize, alsmede op den dag <kx verkooping, téïïoemis vanaf 10 uur. (1445) SINT JÖZEFSKEKK DER PATERS KARMELIETEN TE IEPER Kerstmis *1946 Dinsdag 21 December: Kerstavond. Te 2 uur: Plechtige Vespers. 's Avonds te 9.30 uur wordt de Kerk geopend voor de plechtigheid van Kerst nacht: Ingang kloosterpoort. Niemand wordt toegelaten zonder toegangskaart. Te 10 uur: Kerstnacht-Metten. Te 11.40 uur: Processla van. uit het klooster in de kerk. Woensdag 25 December: Kerstmis. Te 12 uur; Middernachtsmis. Het St Jozefskoor zingt. 's Morgens vanaf 5 tot 11 uur, onon derbroken HH. Missen en alle kwartier H. Communie, Te 6.30 uur; Gezongen Herdersmis. Te 11 uur: Plechtige Hoogmis, gezon gen door het St Jozefskoor (zelfde pro gramma als 's nachts). Na de Hoog mis: Pauselijken Zegen. Te 2.30 uur: Plechtige Vesp'ers. Te 5 uur; Plechtig Lof. Het St Jozefs koor zingt. Na het, Lof: Feestsei'moen door E.P, Raymond. Donderdag 20 December: 2s Kerstdag. Te 9 uur: Plechtige Hoogmis. Te 5 uur: Plechtig Lof. De kerk zal gedurende de Kerstdagen verwarmd zijn. Vergadering Landbouwwerkliedeti. Zondag 22 December te 10 uur la Den Tap is er een belangrijke ver gadering vcor de lahdbouwwerklie- den. Dé landbouwers worden er cok verwacht. Hot Statuut van de Maat schappelijke Zekerheid, die in voe ge komt irnet 1 Januari 1947 wordt er uiteengezet. Tevens zal een afgevaardigde van de Kas voor Gezinsvergoedingen van de Kristen patroons zitdag houden op zelfden dag en uur in het zelfde lokaal. Het ls van groot belang, zoowel voor landbouwers ais voor landhouw- werklieden. Wie het aanbelangt ko me dus af. De Benzine-Koning komt terug. Op Kerstdag 25 December te 16 u. stipt in het lokaal Den Tap geeft de K.A.J. een ouderavond en een klucht in 3 bedrijven zal opgeveerd worden. Wie mag er komen? Ieder een die eens hartelijk wil lachen en een gezelligen avond doorbrengen. Inkomprijs: voor de ouders van Ka jotters 5 fr. Voor anderen 10 fr. Kaarten bijDewachter Julien, Poel- kapellestraat. Ciné Royal. Zaterdag 21 Dec. om 7.30 uur, Zonrl; 22 Deo. om 2-5 en 8 uur eu Maand::»; 23 Dec. om 7 uur, «De onsterfelijke Sergeantoorlogsdrama. (Kind. tc:g.) Kerstdag te 0 en te 7.80 uur tn 2» Kerstdag te 6 «n te 7.30 uur: lirrs. ille, mes amours met Rula Cairo eu orkest» ZONDAG 23 DECEMBER 1946. POPERING-E. Prijskamp op den Biljard, «ïn dé Niéuwe Stad Veufne», hij Réini Dewiekere-Lietaért; 400 fr. prljBEu, verdeeld als volgt:' 120, 100, 80, 60 cn 40 fr. Hoogste serie 1 flcseh wijn. Inleg 10 fr. (1385) POPERINGE. Herbergkermis «In de Zon», bij Maurice Lonclce-Lei'v myte, Elvercüngesteenweg. Er fa ook. een konijn door den uil te verboden, alsmede 4 onbekende prijzen gratis te verloten. Maandag kandeel. (C.'309) POPERINGE. Herbergkermis «lil *t Roosje», bij Cam. Vanheel, Krom- bekestraat. Maandag kandeel. (C.304) POPERINGE. Herbergkermis «In de Violette», Keer van den Omme gang, bij Wed. Decorte-Heze. Maan dag kandeel. (C.303) KERSTDAG 25 DECEMBER 1948 POPERINGE. Herbergkermis «In 1 Hof van Commerce», bij Gaston Ooghe, Elverdingestéenweg. Kandeel op 2« Kerstdag. (C.305) POPERINGE. Schoon konijn door den uil te verhollen «In de Kompcrnollebij Leon Deberdt; gegeven door Urbain Duroy. Nadien Dansfeest. (1433) ZONDAG ZO DECEMBER 1946 POPERINGE. Herbergkermis «In d« Galgestraat», bij Nestor Deprez. Konijn van 4 kgr. door den uil te Tarbollen. Maandag kandeel. (C.302) De c-nderzceken, ingesteld naar aanleiding van verschillend© zaken van zwendel in valsche rantsoenze- geis en diefstallen van echte rant- soenzegeis, maakten reeds gcede vor deringen en totnogtoe werden een 30-tal lieden aangehouden welke bij die zaken betrokken zijn, Te Gavere o. in. werden valsche zegels ontdekt en 6 personen aange houden. Te Assohe werden om zelfde fei ten drie personen ingerekend. Te Turnhout worden nog steeds meerdere valsche zegels ontdekt en ook hier werden reeds 6 schuldigen achter olot en grendel gezet. Te Antwerpen werden twee aan houdingen gedaan evenals ln Brussel, wijl te Gent 7 lieden ingerekend wér den wegens venkoop van echte zegqls. Te Ninovö ging het om valsche be- voorradingsbens en hier kwamen er vier personen achter slot. Te Deurne, evenals to Faal, werden eveneens enkele personen aangehou den. To Beveren anderaljids drong een gemaskerd en gewapend persoon bin nen in do rantooeneeriiie'sdieaiöten en deed er zich een l.(KK)-'tal toroc:dacigel6 afleveren» WEET GIJ?... Dat de boomen in de «^oorgang- straat afgehakt werden. Dat hst reeds verschillende ma len voorgevallen is dat we slechte de correspondentie 's namiddags ont vingen. Dat op Maandag 23 December do opvoering doorgaat in den Stads schouwburg van Elckerlyc j, en van «Drie Daghe Fiérej>. Dat dit geen alledaagschs op voering is en cr heel 'zeker grooite belangstelling bestaat» IIANEKOP-VEE VOEDERS KWALITEITSVOEDERS VAART ROESELARE, (1123) Tel 376 -1047.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 3