Uit 't lepe eenensc he I Boekhandel Uit 't Roeselaarsche Het gaat er om het geluk van aw kind Uit pt IzegeI ïrijdap-morgefl atouwsjes Kerst- en Nieuwjaardagen 21 December 1943. NIEUWKERKE MEESEN PLOEGSTEERT WAASTEN WIJTSCHATE UIT MEENEN GERECHTSZAKEN VLIEGTUIG TE PLETTER GEVALLEN IN ALASKA BESTEEK ELKAAR DAN MET EEN BOEK... DE TROUWSTE VRIEND! A. DUMONT-VUYLSTEKE Ooststraat 17 - ROESELARE UIT ROESELARE Ouders leest dit UÏT IZEGEM Icramcnters dim ld wM Bladz-'jde 4. HET WEKELIJKSCH NIEUWS BOEZINGE A-C.W. Db Jaarlijksche feestvergadering J/eeft aan de leden een aangename ^vond versohaft. Ernst in de diepge voelde rede van hun voorman Volks vertegenwoordiger Stobbe, die het had over de beschaving v. d. werlc- "teian die aldus zijn plaats kan en 'moet bekleeden ln de m: atschappij. Ernst in het welgemeend dankwoordje van Eerw. Heer Pastoor, die zich noemde de echte godsdienstige com munist, die niet houdt van bluf, maar van werkelijkheid naar het voorbeeld van den Goddelijken Meester. Leute in het beroemde blijspel door de mannen van Langemarlc opge voerd, waarbij de lachspieren de om- staanders warm mieken. Voldaanheid in de tombola waarbij elk lid een prijs mocht ln ontvangst nemen.^Met één woord: 't was wel. Kinemavertooning. Zondag 22 December te 4.30 cn te B uur ïn de Parochiale Feestzaal, Brugstraat, wordt afgerold: Een kleine wereld». Op Kerstdag is er een prachtvertooning. 's avonds te 6 uur alleen, met 2 hoofdfilmen: «Rint-Tin-Tin» (de vermaarde poll'.le- hond) en «De LeugenietEn de laatste Zondag van het jaar nog eens kinema, met een nieuw programma. De zaal zal telkens goed verwarmd worden. Davidsfonds. De afdeeling houdt aan hare vóór- ftorlogsche jaarlijksche tradities, 't is te zeggen dat het Kerstfeest wordt Ingezet op de vooravond met eene Algemeene Feestvergadering, te 6 uur ln die Parochiale Feestzaal, Brug straat, -waarna de leden en tooneel- llefhebbers de nachtplechtigheden in de Kerk kunnen bijwonen. Het pro gramma van den feestavond belooft. Om echter aan elkeen de gelegen heid te geven den tooneelavond bij te wonen, heeft er eene tweede ver tooning plaats cp Donderdagavond (2* Kerstdag) te 6.30 u. Gezien de plaatsen eiken keer beperkt zijn, is het aangeraden deze op voorhand te bespreken bij Meester Roger Carpen- tier, Brugstraat. Landfcouwwerklieden. Het A.C.V/. belegt eene buitenge wone vergadering op Zondag 29 De cember, 's voormiddags to 11 u., bij de Wed. Degeaelle-Samyn, met heelë Interressante mededeelingen over mutualiteitsbelangen. Gaat er dus aden naartoe. Gcitcnbond. Zondag 29 December te 17 u. in de Kloosterklas Algemeene Vergadering met voordracht door Meester Plat- teau, en tombola. ZUIDSCHOTE Werk v. d. Akker. Ten einde geen herbergiers te be- hadeeligen in hun herbergkermis hebben we besloten onze algemeene .Vergadering te houden op Donderdag ?!e Kerstdag te 16 uur bij ons lid De ceit re Daniël. Mogen we een dringen den oproep deen opdat velen in de ycrgadeliing zouden aanwezig zijn,| dirar het lidgeld dient vernieuwd en Jwe voor 1947 graag weer aan 89 leden zouden geraken. Wie belet is betale bij de eerste gelegenheid aan den 'JSehrljver. Oude en nieuwe leden £ijn welkom en mogen deel nemen aan de prijskaarting die volgt op de Vergadering. Allen cp post. Ook van Aanpalende gemeenten nemen we le den aan. DIKKEBUSCH Verdwenen. Na een openbare verkooping was er In een drankgelegenheid der plaats een abat-jour in Amerikaansch aanbod te koop. Het hoogste bod kwam van de kaar tende tafel en was geopperd door C.P.-Toen hij zijn spel eindigde en den koop wiïöe afhalen, was deze ver dwenen, Den grappenmaker of ent- vreemder wordt dringend verzocht deze lamp terug te bezorgen bij C. Pïjck, Crommenelst, te Vlamer- tinge. BESELARÉ Burgerstand. Geboorte, Nuyteu Daniël, s. August en Tlteca Elvlre. Overlijdens. Jeremis Tavenler, fehtg. Marle-Loulss Samyn. Fran- êtes ^BOucké, wed. Marle-Loulse Erulez. -Maria Massctoelein, d. v. Kamlel en Boë Van. Belie. Eugenie Vonderlynck, O. r. Emlel en Juliana Baeten. Era tor» Vandermeersch, echtg. Clement JEïonrl Pauwels. Euphrasi» Larnout, tchtp. Teoflel Mathys. Huwelijk, Maurice Debaene, met t éne Lament, b. te Beselare. LOKER Bonte Avond. Zondag 22 en Maandag 23 Decem- t>er, te 5,30 uur stipt, prachtige Bonte Avond, opgevoe l door de too- beebnaatschappij «Jong en Vrij» in Öe zaal der meisjesschool. Kaarten bij H. VercLru, lepersteenweg, 30, Lo- feer, De- zaal wordt verwarmd. KEMMEL Burgerlijke stand. Geboorte Tamcré Walter, v. Gaston en Dolst Vlctorlne, Hoerengilde. Voordracht Zondag 22 December, om 11 uur, belangrijke voordracht voor on- fea ieden, ln toet lokaal «De Engel». Als spreker treedt op: Heer Boon, toe- zlchter van den Belgischen Boerenbond, fcet a)3 onderwerp: Maatschappelijke Ze kerheid van den Landbouw. Jaarlijksche Feestvergadering aart de HSoerciigilche." Donderdag 26 December gaat de Jaarlijksche Feestvergadering Goor en wordt Ingezet met een Plech tige Mis om uur, voor de afgestorvene leden. Te 10 uur fiimvertooning met twee belangrijke films: «Nieuwe Wapens te- fcen Insektenen «Plantenziekten». Daarna wordt een spreekbeurt gehou den door E.H Deianote, over «Dc Wer king van de Centrale en Plaatselijke Or ganisaties Tot slot: Monstertombola. Tooneelavond. Donderdag 2£ December, stipt te 18 uur, ln de feestzaal van het «Casino», Opvoering van *De twee Gebroeders». (Ir am a ln 6 bedrijven. Daarna het blij spel «Mijnheer vraagt een Knecht». Wij Wenschcn den nieuwen tooneelkrlng, piet zijn eerste optreden, veel sukses. K.A.V. Zooals leder Jaar viert de christelijke vrouwengilde haar kerstfeest en wel op Zondag 22 December. Dit jaar krijgen do leden en alle be langstellenden de gelegenheid een voor dracht met lichtbeelden bij te wonen ln de feestzaal van het klooster. Die voordracht over O. L. Vrouw van Fati- rna wordt gegeven door den W. E. P. Berchmans uit Le El.-.et te 2 uur. Op dit feest worden speciaal uitgc- noodigd de ouders van onze schoolkin deren die zooals vroeger hun kerstge schenk zullen ontvangen ter gelegenheid van dit feestje. Kerstnachtmis. Wij vernemen dat een middernachts mis zal gezongen worden ln de kapel van het klooster. Burgerlijke stand. Huwelijksbeloften. Holletaeke Elle, mekanlekar, te Wevelgem cn Godart Yvonne, fabriekwerkster, te Meesen. Overlijden. Delporte Henri, 80 J., echtg. Deleu Maria. Kerstdag. Op Woensdag 25 December, Kerstdag, zal de Kerstmis gezongen worden xe 8 uur en opgeluisterd door het plaatse lijk mannenkoor, die de tweestemmige Mis van toondichter Desmedt zal uit voeren. Te 7.30 uur wordt.door de schoolkin deren het Kindje Jezus naar de kribbe gedragen, gevolgd van een Engelenkoor, onder het zingen van Minult Chré- tlens Hierop volgt een Mysteriespel «Dui zenden Sterren beglanzen den Hemel». Tooneeüevwv bij onze scouts. Op Zondag 23 December wordt een Tooneelavond Ingericht door de scouts van Meesen en gaat door ln de zaal van Hotel de Ville op de Marktplaats Deze feestavond sluit met een keste- looze Tombola voor al de aanwezigen. Plaatsbespreking bij Marcel Houdsn- dijeke. Marktplaats. Bevoorrading. Melkzegcls. De rechthebbenden op melkzegels worden verzocht hun ze gels Nr 11 der komende periode, begin nend op 6 Januari, bij te houden ter 21 December, van 8.30 tot 12 uur, be doeling van vccvoederzegcls aan de landbouwers die tijdens de maand No vember 80 van hun melklevcrings- verpllchtlng voldeden. Burgerlijke stand. Geboorten, Delacgre Michel, De- bacq André. Lebelle Daniel. Huwelijk. Weyne Achilla, te Floeg- steert en Folens Madeleine, te Houplines. Huwelijksbeloften. Bouchaert Lécn, te Ploegst-art en Capelle Marie-Louise te Luik. Knockaert Hen 1, te Ploeg- steert cn Roseau Bertha, te Armentlèros. Overlijd ens. Urlmonprez Louis, 75 J. Vandenbusoche Jules, 79 Van Elslanda Luclen, 29 J. Ouderdomspensioenen. De aanvragen worden op al de Maan de gen en Zaterdagen, van 14 tot ld uur, ln ontvangst genomen op het bureel 1 (la verdieping-gemeentehuis) Parochiale werken. Op Zondng 29 December heeft ln de feestzaal van do Patronage een groot Familiefeest plaats, ten voordeele van de parochiale werken van ES.- Pieter en paulusparochle. Tot slot reuzentombola, waarvan la prijs een rijwiel en talrijke andere nuttige prijzen. Bijgevoegde zegels v. grensarbeiders. De grensarbeiders die zich on den gestelden dag niet konden aanbieden, kunnen hun bijgevoegde brood zegels af halen op Maandag 23 December, op de gewone uren. Burgerlijke stand. Huwelijksbeloften. Jullen Montreu, wever to Houtem cn Lottegler Simone, dienstmeid te Houtem (voorh. Waasten) Burgerlijke stand. Geboorte. Dumont Chrlstlane, d. v. André en Braem Allee. Huwelijk. Platteau André, te Voor- mezele en Dekijndt Blanche, te Wljt- schate. Huwelijksbeloften. Brlsmall André, Wijtschate en Degroote Denise, te leper. Davidsfonds: Tooneelavond. Op Zondag 22 December richt de plaatselijke afdeeling van het Davids fonds een tooneelavond ln ln de feest zaal van het gemeentehuls. Op het pro- gramma: «De Zwerftocht naar het Ge- omruiling op een nader te bepalen da-I luk», drama ln drie bedrijven en het turn. blijspel Een koddig Misverstand Veevoederzegels. Heden Zaterdag Gordijn stipt te 5.30 uur. BURGERSTAND Geboorten. Debruyne Gerda, Leegweg. Vandermeersch Marie- Therese, Bruggestraat. Caliens Danny, Leopoldstr., te Wevelgem. Debeuf Rita, Bruggestr. Fievé An- nie-Claire, Dronckaertstr. te Rekkem. Verhelst Oswald, Bruggestr. Saelenis Nicole, Pastoor Ooulonstr. te Rekkem. Legrand Jean-Marie, En- gelandstraat. Ameye Anne-Marie; Leegweg. Debrouwer Gerda, Wa- bisstr. Coucke Urbaln, Wervik- straat. Ceulenaere Daniel, Land- bcuwstr. te Moeskroen. Huwelijk. Lewis Rosser, meka- nieker en Vromman Odette, mode maakster. Overlijdens. Braems Angele, 71 j., Rijselstraat. Noliet Maxu'ice, 52 j., Bruggestr. Berten Auguste, 89 j„ Deleu koer. Gryson Johnny, 27 dagen, Sint-Jans-Molenstraat. Onraet Camille, 56 j., Prinses Elisa- bethstraat. VERKEERSONGEVAÏ.X.EN Op de Groote Markt alhier werd de auto, bestuurd door R. Ferret, aangereden door een autobus, waar van de voerder onbekommerd zijn weg voortzette. Niettegenstaande zijn voertuig beschadigd was, zette Ferret een achtervolging ,ln. De aanrijder was M. V., uit leper. Vancuypeene A. werd door een voorbijsnorrende auto omvergewor pen. Zijn rijwiel werd beschadigd. Vandenbossche A. wilde uit wijken voor een oprijdende autobus en kwam daardoor in botsing met een personenauto. Hi-j werd op het gaanpad geslingerd en liep verwon dingen op. De stilstaande aut-o van H. Pycke werd plots aangereden door een trac tor met een aanhangwagen. H. Pycke zette de achtervolging ln en kon den dader Inhalen. BELANGRIJKE SMOKKEL VANGST Tolbedienden onderzochten den auto van A. Notebaert uit Kortrljk en ontdekten verscheidene doozen met uurwerkglazen, ter waarde van 137.000 fr. Deze zaten verborgen ln de achterzitting van het voertuig. De voerder verklaarde de waren te Rij- sel van een onbekende ontvangen te hebben, -met de opdracht die naar Kortrij-k over te brengen. Hij werd ter beschikking gesteld van het Par ket van Rijsel. SMOKKELWAAR AANGESLAGEN Op den tram Geluwe-Meenen wer den door de kontrooldiensten ver scheidene fcgr. tabak aangeslagen, die... aan niemand bleken toe te toe- hooren. BOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN De jaarlijksche algemeene vergade ring van den Bond had plaats onder het voorzitterschap van Hi- Paul Ise- baert, ln vervanging van Hr J. Deleu, die ontslag neemt. Ruim 700 perso nen waren aanwezig. De nieuwe Vooi"zitter bracht hulde aan Hr Deleu, die zooveel jaren heeft geijverd om het welzijn van den Bond. Daarna bood hij Hr Deleu het Eere-Voorzitterschap aan. Tenslotte kwamen H.H. Six en Depraetere aan het woord. De vergadering werd be sloten met een tombola. OP RUST Na meer dan 40 jaar dienst to de tol-administratie komt Hr Luitenant H. Verhack zijn pensioen te nemen. Hl] was reeds sedert Mëi 1334 luite nant te Meenen. Ter gelegenheid van zijn uibdienettredtag had er een ont vangst plaats ingericht door het tol- personeel. Brigadiers Builctoent en Ghewy en onder-brigadier Vanden- WINGJENE Burgerstand. Geboorten. Clarissa Lutgardis, Cl v. Julien en Julia Vanden buverie; Steelandt Noel, z. v. Gerard en Maria Maonhout; Verst-raete Erna, d. v, Rudolf en Yvonne Degrande; Van- cleele Angéle, d. v. Julien en Rachel Desmet; Vanwanseele Nicole, d. v. jozef en Marie Dujardin; Vermeersch Willem, z. v Maurice en Plavie Mill- cam; Uttenhove Marcella, d. v. Maü- jflee en- Yvonne Vanden Berghe. Huwelijk. Callewaert Roger van met Simonne Degraeve .Wildenburg van St Jan. Huwelijksbeloften. Decock Frlts Ïan Meutdbeke met Declcedt Frida; «grain Georges met Derijckere Ma- tla. Overlijdens, Dufour Lucien, z. v. Cyriel en Maria Devries-e, 6 w.; De ern ct Anna, d. v. Edmond en Mclanle yanthornout» 44 Jaar; Volckaert Vic tor, echtg. v. Maria D'Hulster, 72 j.; Verhelst Charles, wed. Emcrence Ver- haeghe, 87 j.; Van Pachtenbeke Hen ri, z. v. Eduard en Louise Bruneel; Sap Jules, echtg. v. Bertha Vanden bussche, 47 J, Groote Gezinnen. De bloelende Bond der Groote Ge zinnen belegt zijn Jaarlijksche Al gemeene Vergadering op Zondag 22 dezer, te 15 uur, ln den Kath. Kring. Op de dagorde komen voor: belang rijke voordracht, mededeelingen en tombola 1 Davidsfonds. De vierde Davldsfonds-avond gaat door op Vrijdag 27 December te 6.30 uur 's avonds in den Kath. Kring. Het Is niemand minder dan W.E.P. Mestdagh uit Deinze die optreedt met een prachtige voordracht met lichtbeelden over Poolreizigers Al le leden en ander liefhebbers op post, want het zal do moeite waard zljnl dirlessche drukten hun erkentelijk- head en dank uit in naam van ganseh het personeel. Een geschenk werd' hem aangeboden, Wij wenschen dat Heer Luitenant Verhack nog lang inoge genieten van zijn welverdlendie rust. VERLOREN Six R., uit Klerken, heeft zijn brlevemtasch, inhoudend© geld en waardepapieren, verloren. Deltoaer© A. heeft een armband verloren. Guliiemyns M. was zijn nieuw kostuum komen afhalen. Toen hij huiswaarts keende stelde hij vast dat het pak, welke op di© voorkant van zijn fiets geplaatst was, verdwenen was. Gestolen of verloren? EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN Hr Jules Deleu en Hr Richard Six, onderseheidelijik Voorzitter en Secre taris van den Bond der Kroostrijke Gezinnen, ontvingen het Burgerlijk Eerciteeken van 1« klas voor 20 Jaar trouwe dienst in den Bond. Het Eere- tseken 2" klas werd toegekend aan de HE Nowé J. en Degroote M., se dert 10 jaar lid dier Commissie van dsn Bond. Otjzs beste gelukwenschem. GELUWE Tooneelfeest. Op Kerstdag, te 17 uur, wordt to de de Feestzaal Desseto, Koelstraat, door Onder Ons opgevoerd': GE LIJK OOK WIJ VERGEVEN», too- neelspel in drie 'bedrijven. Dit stuk speelt in een boeren-mllieu. Meer dan honderd Jaar geleden werd de haat gdboren tussoben Ruim zicht en de OlmenhoeveDie haat, geslachten lang gevoed en op gezweept... aangewakkerd van ouder op ouder, wordt in dit tooneelspel op markante en tragische wljae ten too- neele gebracht. Tooneellicfheibbers! Een éénige ge legenheid om in de stemming van Kerstdag een opvoering te zien. Het «Onder Ons «-Orkest zorgt voor aangepaste stemmige muziekuitvoe ring. Wie neg geen voorbehouden kaarten heeft genomen, zorge er on middellijk voor! Bijzondere aandacht! In tegen stelling met wat eerst werd medege deeld gaat de 'tweede opvoering NIET door op 2» Kerstdag, maar op ZON DAG 29 DECEMBER, te 17 irur. Met deae opvoering neemt Onder Ons deel aan de Provinciale Tooneelwcd- strijd voor de Rodenbaehmedaillle (2« categorie). UIT WERVÏK BURGERSTAND Geboorten. Delva Magda, d. v. Rogei' en Carton Maiie-José. De- pa-eiz Lydia, d. v. Gaston en Ver- scheuire Zoë. Vandamme Stephaan, z. v. Marcel en Wijckaert Simonne. Vulsteker Rudi e. v. Edmond en Knockaert Zulma. Overlijdens. Venbeke Hélène, 68 J., echtg. Taillieu Victor. Delva Magda, jongkind, d. v. Roger en Carton Marie-José. Naessens Ma ria, 85 J., wed. Beyls Edmond. Ver- visah Ailxe, 72 j., echtg. Degeyteie Emdle. Huwelijksaflcondiglngcn. Deman André, wever te Wervik en Veicaaner Marcella, weefster te Wervicq (S.). Leroy Roger, fwT te Komen en Therry Marlette, fw. te Wervik. Janssens Noibreoht, aubogeleider te Heule en Bruggeman Demise, stopster, te Wer vik. Vanlancker Pierre, z. b. te Geluwe en Hazebrouck Marie, z. b. te Wervik. Domy Paul, fabriek werker te Wexvicq-Zuld en Deput Mai^gueilte, fabriekw. te Wervik. Na de vrijspraak van Verwilghen en De Voghel DE AUDITEUR-GENERAAL IN BEROEP De Auditeur-Generaal ls ln beroep gegaan tegen het vonnis van den krijgsraad, waardoor de voormalige Secretarissen-Generaal Verwilghen en De Voghel werden vrijgesproken. De zaak zal dus opnieuw door het Elf soldaten gewond. BRENGEN GEZELLIGHEID IN DE HUISKAMER GuH>ran3sen - Het geslacht Björndal Singer - «Vaarwel mijn Broeder» Gulvaag - 't Begon ia een midzoinernacht S. Saïminen - Katrina Sven Hcdin - Mijn leven als ontdekker Llewellyn - Hoe groen was mijn dal Bo'sehvogel - Het hof der drie koningen D. Du Maurier Rebecca enz. enz. enz. 200 fr. 150 fr. 1 225 fr. 110 fr. 90 fr. 16ó fr. 149 fr. 155 fr. U het gewenschte. (1380) Alle aankondigingen en kleine Zoe kersvoor Roeselare, worden aan- vaard biji MEVR. WED. GALLET-DEZEURE Noordstraat 32, ROESELARE. Deze, alsook allerhande tijdingen e n mededeelingen, mogen daar afge leverd worden tclko weck tot den Woensdag namiddag 15 uur. APOTHEEKDIENST Op 22 December wordt de Apo- theelcdienst verzekerd door Hr. De- france, Meenensteenweg. Op Kerstdag 25 December.' Apo theker Dochy, 3 Hoogledesteenweg. VOOR UW BRILLEN Barometers - Thermometers Verrekijkers wendt U tot hét Huis E. GERMAIN HOET (1292) St-Amandstr. 10, ROESELARE BURGERSTAND Huwelijksafkondigingen. Charles Goodrun, soldaat bij het Engefcch legisr te Willing Kent (Engeland) met Irène Paaisais, bediend© te Roe- selaxe. William Duooulombier, we ver te Roeselare, met Ge-caigette Ger- manpré, z. b. te Oostende. Andreas Cappelle, handelaar te Roeselare, met Yolarude Cappeke, bediend© te Ar- dooie. Gustiaaf Pillaert, haarschik- ker te Roeselare, met Bernice Tan- ghe, haarschikster te Torhout. ïtené Oarton, rnetsCT, wed. v. Stefanie Goddeeris, met Elcdda Vcrhaeghe, z. ib., wed. v. Gustaaf Houtlioofd, bei den te Roeselare. Maurits Delie, mekianieker te Oosbnieuwkérke, met Gcdieliev-e Comeitte, onderwijzeres te Roeselare. Huwelijken, Anecharius Bolle, aardewerker te Hooigiede, mot Rachel Alleman, haspelaarster, wed. v. Michel Caj'tan. Arthur Delforoe, geldom- halier, met Yvonna Veirsbraete, z. b., wed. v. Jeroom Villez, b. te Roeselare. Geboorten. Bartel Ponsaerts, z. v. Maurits en Gaimana Rcoss, St-Jcois- straat 18. Michel Vanclooster, z. v. André en Elza Vanhoutoe, v. Torhout. Daniël Dydooghe, z. v. Arthur en Oodellev© Leenkneigt, van, Glts. Christiaan Seaux, z. v. Jozef en Esther Vuylstelke, Graverostr. 50. Irma Hoste, d. v. Juul en Maria Van- deweighe, v. Wtogene. Lutgarde Doop, d. v. André en Rachel Fhlypo, v. Rumbeke, Dirk Van Leuven, z. v. Alfcns en Irène Baetens, v. Rum beke. Mevcia Vandeputte, d. v. Frans en Marcella Cloet, St-Joseph- straat 41. Rik Denduyver, z. v. Maros! en Elvira Ryokx, v. Hand zame. Lydia Renter, d. v. Walter en Thoodoi-a Dudas, Popeliersbr. 1I4B. Gilbert Goossens, z. v. Hendrik en Maria Declercq, Kermissstraat 14, Jackie Vandenbossche, z. v. Valeer en Maria Six, V/everl&str. 43. Werner Eggermont, z. v. Maurits en Yvonna Carette, v. Rumibeke. Donald Preyeis, z. v. Albert en Julia De- coene, v. Houthulst. Bcrtmnd Ver mant, z. v. Remi en Maria Vermcor- tele, v. Hooglede. Valeer en Jean- nine Debruyne, z. en d. v. Victor en Julia Vanneste, Baasrodestr. 3. Jenny Pilem, d. v. René en Germalne Anseeuw, v. Houthulst. Jolian De cock, z. v. Michtel en Louisa Pirkner, V. Beveren. Noël Sintubto, z. v. Aohte-1 en Livtoa Vande Walle, Brug- gestw. 71. MarleiPaul» Hiostens, d. v. Georges en Julia Vereecke, v. Rumbe,ke. Hedwfo© Bi-eyne, di. v. Maurits en Juliette Nuyttens, Greene straat 40. Ruddy Billiet, z. v. Karei en Maria Rosssel, H. Verrieststr. 19. Rita Caster, d. v. Jeroom en Jo- slma Cadens, v. Torh'Out. Sterfgevallen. Valeria Deooster, 67 j., wed. v. Omer Debaoker, Statie- dreef 68. Scmja Vanderheere, 11 d., d. v. Jules en Margareita Domeis, Meenenheirweg 107. Cyriel Dubous- son, 75 j,, kruidenier, wed. Leonia Logier, leperstr. 143. Cyriel Boe toen, 09 j., ijzciiiandelaai', wed. v. Emilia Vainibeiselaeire, v. Beveren. Mlchiel Van Isacker 37 j., brieven besteller eohtg:. v. Elisabeth Vanthom- me. v. Llchtervelde. Dora Vereruys- se, 1 J., d. v. Mauafts en, Martha Noppe, Mandeliaan 201, Agr.ès De- burggrave, 18 J., z. b., v. Moorslede. Marbgareta Balcaen, 50 J., kloos terzuster, v. Rumbeke. Robert Veys, 32 J, kolenfcoopman, wed. v. Alice Dscoene. Maria Boutens, 61 jaar, wed. v. Daniël Van Eeckhoutte, St-Hub«rtetraat 26. de Weversmaandag viert zooals het past voor de belangrijkste industrie der stad. We rekenen er op dat allen ons referendum-briefje zullen beantwoor den en naar we uit de eerste uitsla gen kunnen opmaken zullen er zeer veel ja's zijn. Textielarbeiders en Arbeidsters aan U de keuze, zal Roeselare voortaan «Weversmaandag» vieren, ja of neen? DRUKWERK WORDT AANVAARD bij: MEVR. GALLET-DEZEURE Noordstr. 32, ROESELARE. (922) Een Amerikaansch militair trans portvliegtuig vloog te pletter tegen een loods te Fairbanks, kort na het opstijgen. Elf Inzittende soldaten werden bij deae nieuwe vliegtuigramp gewond. De ramp zou toe te schrij ven zijn aan de hevige koude daar de -moiaren aangevroren zouden zijn onder een temperatuur van -30 gra den. DRUKKERIJ BOEK- EN KUNSTHANDEL HUIZE BREUGHEL (921) Zuidstraat 6, ROESELARE. ivwvwmswzw&wnmwwitwtfV AAN ALLE ARBEIDERS EN ARBEIDSTERS DER TEXTIELNIJVERHEID IN DE MANDELSTREEK Verleden week werd er een refe rendum gelicht tot het personeel van de textielfabrieken van Roeselare teneinde de loontrekkenden uit het textielbedrijf te raadplegen cl zij er ja of neen voor te vinden zijn can Weversmaandag (2« Maandag van Januari) te vieren. Daar waar de metaalbewerkers Sint Elooi vieren, de hout- en bouw vakarbeiders Sint Jozef, de drukkers St. Lucas, de diamantbewerkers H. Petrus en Paulus, de bakkers Sint Nikolaas, de mijnwerkers, kolensjou wers Sint Barbara, de schoenmakers Sint- Crispyn, de naalers Sint Anna, enz... Is het niet meer dan redelijk dat ook de voornaamste nijverheid van Roeselare do textiel ook haar pa troon Severlnus viert. Ardoole viert sedert lang Wevers- maandag, de vlasibewerker® hebben den 2' Maandag van Januari nog nooit gewerkt, de heele Lelestreek met inbegrip van Kortrljk, heeft al tijd Wevers-maandag gevierd. Daarom vragen wij aan do Roe selaarsche textiel-arbeiders of zij ilet werrschen dat da Rodenbachste- MGR ANTONTUS DEMETS AAN HET WOORD Vrijdag 13 December, te 20 uur, was de bovenzaal van het Stadhuis bomvol. Alle Davldsfondisleden en zelfs mlet-leden wilden hun warme sympathie fcetoosieai voor Mgr De- mots, Redemptorist, Oud-Hoofdaal moezenier van het Belgisch, leger to Engeland, titelvoerend Bisschop van Cadosia, Ooadjuteur van Mgr Moris, bisschop van Roseau, welke allen reeds kenden daar hij het nieuw koorts- kapellek© had ingewijd kort na de bevrijding. Mgr sprak ons over het geheimzin nige Britsch-West-Indië en verder over het invasie-leger. In ontroerende v/oorden schetste hij de werking' van onae Jongens in den vreemde gedu rende de tang© oorlogsjaren, en hun daadwerkelijke hulp in cnae bevrij ding. Hij legde vooral nadruk op de offers die onze jongens zich hebben getroost, zelfs het offer van hun leven. SAMENKOMST VAN HET HOOFDBESTUUR K.W.B. Zaterdag a.s. 21 December te 14 U. In Gildemhuis 1. Kattenstraat 81, komt 'het hoofdbestuur van het Arr. Chr. Werkersverbond Roeselare- Tielt samtn. GEWESTELIJKE SOCIALE SCHOOL ROESELARE Alle leerlingen worden uitgenoo- digd tot de les die doorgaat op Zon dag 22 December te 9.30 u. stipt ln de Pauzenzaal van Gildenhuls I, Kat tenstraat 81, Roeselare. TENTOONSTELLING Kunstschfidier R, Frenay, uit Wen- duin©, stelt in de zaal Cloet, Heriri Hoxriestraat, zijn werken ten toon nog tot en met Zondag 22 December. Toegang vrij. Alle dagen vanaf 10 u. tot 12.45 u. en van 14.30 u. tot 17 u. FAMILIALE LEERSCHOOL Maandag 11. ■werd een keurige voor dracht gegeven in de Centrale voor Kath. Actie door Heer L. Roels, eere- inspecteur-gemeraal L. C., over De natuurlijke grondslagen van 'het Hu welijk welk© hij vooral van phylo- aofisch standpunt uit beschouwde. Er was een groot© belamgistelltog, Maandag 30 December handelt Z. E. P. Dr Broeckaert over De bo vennatuurlijke grondslagen van het huwelijkWij verwachten een tal rijke opkomst. Iedereen die 18 jaar voorbij ls, wel kom! GROOT VERBROED INGSFEEST II. HARTEBONDEN VAN HEEL DE STAD Op 22 December hebben wij de groote Bondsdag en Jubileum van de H. Hartebond Mannen van Sint Amandsparoohie. Te dier gelegenheid zal te 7 u. een plechtige dankmis worden gecelebreerd voor al de Bondsleden, met Algemeene Com munie. Mooie gedachtenissen wor den uitgedeeld. Wij Ijveren voor het duizendste lid. Onder alle H. Missen speciaal sermoen gepredikt door den Dlocesanen Bestuurder van de Hei lige Hartebonden, Z. E. P. Salletz, en omhaling om tie onkosten van den Bondsdag te dekken en voor den verderen uitbouw van den H. Harte bond. 'a Namiddags te 14.30 uur en 's avonds te 19 uur opvoering van een Kunstvol Mysteriespel, waaraan meer dan 120 uitvoerders deelnemen. Bondsleden iets heerlijksoh ten bes te voor U gegeven in den Schouw burg «Patria». Haast UI Uw kaart laten numme ren a.u.b. in Boekhandel Roeland Ooststraat. Bondsleden, U imoogt dat niet mis sen 1 MISSIE HEILIG UUR. Donderdag 1L te 7 li. 's avonds in het Kerkske van de Eerw. Zusters Arme Klaren, was er Missie Heilig Uur geleld door Eerw. P. II. Peetere Css. R. Hij mediteerde over het «Kerstgetij van de Zielen». MOOIE RADIO-UITZENDING Reeds meermalen mochten onae Roeselaarnaars de radio afstemmen op een of ander uitzendpost om hun eigen Stadsgenoot en te 'beluisteren, o.a. bij de Kunstvolle uitvoering van het Maria-koor en de Jaargetijden van Haendel. Maandagavond om 8u. mochten ze nogmaals het radio-toe stel afstemmen op Kortrljk en dit maal voor Zuld-Afrikaansche liede ren te beluisteren, die werden gezon gen door de Scout» van de Roden- baahstede. Stijlvol werden deze liedjes uitgevoerd 1 We wenschen onze Jongens een hartelijk proficiat en verlangen hen ln 't kort nog eens te hooren met hun stemmige zang en muziek, die ons zeer in den smaak viel! GROOT ONGELUK VERMEDEN 'Zaterdagavond, omstreeks 6.30 uur, kwam da genaamde G. V. in beschon ken toestand' huiswaarts. Ter hoogt» van da Mosstraat-Noordlaaa (Hoog ledesteenweg) sukkcld© de man op de baan en viel op den weg. Op het zelfde oogenfolik kwam een auto- vrachtwagen uit de richting Hoog lede gereden en was geen 10-tal me ter meer van den man verwijderd. De autovoerder echter behield zijn koelbloedigheid, en met een behen dige zwenking op het voetpad omzeil de hij den toedronken man, en ver meed aldus een zwaar ongeluk. Voor bijgangers tbc het handig manceuver van den autobestuurder niet hadden bemerkt, kwamen ijlings toegespron gen, daar ze het ergste vreesden. Met een zaklamp werd toegelicht, er scheen echter niet» aan de man te mankeeren. Men kwam evenwel tot de vaststel ling dat de fiets van G.V. verdwenen was. AUTOBOTSINGEN Op den hoek der Leen- en De- laerstraat botsten twee autos op el kaar; alles bleef tot lichte schade. In de Leenstraat botste de melk- kar van zeker Lanssens tegen een stllstaanden auto, geparkeerd aan de Oarage Ncscda. Hier ook viel slechts lichte schade te betreuren. FILMNIEUWS Week van 20 tot 28 December. IN OUD ROESELARE, Statlcplein; Correspondent voor het buiten land IN ROYAL NOVA CINE, Ooststraat: Kampioen IN CINE THEATRE, Gazestraat: Do Twee Wezen VOOR DE TOONEELLIEF- HEBBERS Op Zondag 29 December te 14,30 en te 19,30 u., en Donderdag 2 Ja nuari 1947 te 19,30 u.: De aktueele Atoom Revue. 1 Proloog en 2 bedrijven. Teksten van Tooneeleider den Heer W. Van- dezar.de. Muzikale aanpassing van den Orkestleider: Heer W. Ostyn. Op Zondag 26 Januari 1947 te 19,30 u. Ben gesproken opvoering welke de kieskeurigen zal bevredigen. Half Februari: Gezellige Dansavond bij uitnoodiging met allerhande at tracties, Zang- en Dansnummers. Begin van de maand Maart: Ka- baret-Crochetavond met de verzeker de medewerking der beste Revue- Artisten waaronder Jaa-k De Voght van Antwerpen. Als slot van het tooneelselizoen. Op Zondag 4 Mei te 14,30 u, en te 19,30 u. en Donderdag 8 Mei te 19,30 u. LenteRevue 1947 Dus een welgevuld programma, waarin alle liefhebbers hun gading zullen vinden. Onthoudt goed deze data en bespreek op tijd uw plaatsen, wilt gij niet teleurgesteld worden. Nadere berichten volgen door plak brieven en andere aankandigingen. AAN AL ONZE GOEDE BONDS LEDEN VAN HET H. HART, MANNEN EN VROUWEN VAN ROESELARE Roeselare houdt op Zondag 22 De cember een Groot Verbroederings- en Winterfeest. Een vreemde groep met medewer king van hun Ste Ceciliakoor, St Gre- goriusgild, Symphonisch Orkest. meer dan 120 uitvoerders komt aan de Bondsleden iets heerlijks ten beste geven in den Schouwburg «Pa tria». Fijne kost voor oogen en ooren en - ooral het hart, de hoofd schotel: «Groot Mysteriespel Iets eenigs!... Ge moet dat zien! Eerste opvoering, speciaal verzorgd door do vrouwenbonden van het H. Hart, te 14.30 u. Tweede opvoering, speciaal ver zorgd door de mannenbonden van het H. Hart,, te 19 uur. WESTROOZEBEKE Davidsfonds. Het plaatselijk bestuur der Davids- fcndsafdeelm'g noodigt de leden en hun gezin uit naar het Kerstfeest, gehoudan op 22 December, te 4 uur, in d© patronaatszaal. Hierbij de uit- stippeltog van het programma: 1. Inleidend woord; 2. Samenzang: «Stille Nacht»; 3. Voordracht door Heer Frans Ra' mon; Heer Ramon, de letterkundige die zooveel bijval genoot met zijn laatste boefc: «Het Hof der Driekonin gen is een van onze boeiendste cau seurs. Hij is gekend om zijn prach tige: Kerstvertellingen 4. Samenzang: «O Denneboom»t 5. Kerstboom met aangename ver rassingen voor onze leden. Wij ver wachten alle leden naar dit Kerst feest en natuurlijk ook de kinderen. Niet leden betalen 10 fr. STADEN Burgerstand van 4.12 tot 17.12/46 Overlijdens. Deschacht Marie- Louise, 63 jaar, echtg. v. Verslyppe Aloyse; Vandersyppe Félix, 73 jaar, echtg. v. Vandersyppe Adrlenne. Huwelijksafkondigingen. Vande- walle Achiel, kleingebrutker, alhier met Vereist Magdalena, bh., te Poel- kapelle; Pommé Charles, kolenhan delaar, met Degrave Germalne, land bouwster, belden alhier. Mededeelingen. Voederzegels voor melkkoeien: Maandag 23 December, 's voormld- dags, van 8.30 tot 11.30 uur, letters A tot L.; 's namiddags van 1.30 tot 4 uur, letters M tot Z. Telling Wlnterbezaaiingen: Van af 2 Januari e.k. wordt overgegaan tot de telling der bezaaiingen en het vee. Ieder aanglftepllchtige wordt verzocht een briefje met aangifte ge reed te maken, tegen dat de teller zich aanbiedt. Wie op 8 Januari e.k. nog niet zou bezocht zijn, wordt ver zocht hiervan aangifte te doen op het Gemeentebestuur-Bevoorradlngs- dlenst. NOG UIT T VEURNSCHE HOUTEM (Veurne) TooneeL De tooneelkrlng Vermaak to de Kunstuit Houtem-Veurne, voerde dit jaar de operette op Baron Seliin- kelbeen», vain J. Missirme. Het werd een succes zonder weerga. Viermaal liep de zaal bomvol. Heb was waarlijk drie volle uren mooie muziek en drie volle uren lachen. Iedereen was te vreden over ffloo'n mooie avond. Wl] wenschen dan ook de spelers en dien kring van harte geluk met hun ge slaagde opvoering en het behaalde succes. DOODGEWAANDE KEERT TE WELKENRAAT TERUG Zekere Georges Heldner, wonende te Welkenraat werd ln 1843 aange houden door de Duitsohers en overge bracht naar het concentratiekamp v. Oraniënibiu'g. Voor de laatste maal werd hij gezien ln een marsch naar den dooden sedertdien meende men dat hij dood was. Enkele dagen geleden nu hebben zijn vrouw en beide kinderen bericht ontvangen dat hij cp den terugkeer is uit Rusland en binnenkort ver hoopt thuis te zullen zijn. GRANAAT ONTPLOFT IN MUNITIEOPSLAGPLAATS TE HOEILAART Te Groenendaal - Hoeilaart, ln een munitie-opslagplaats, is een Duitsohe zware achtergelaten granaat tot ont ploffing gekomen. To Brussel werd de ontploffing duidelijk gehoord. In den omtrek van Hoeilaart werden talrijke ruiten stuk geslagen bij de ontbranding. Persoonlijke ongevallen zijn er evenwel niet te beUcuxea, ■millMIMMI 'Illllil IIIH De kerk is bekommerd met het ge luk van haar kinderen. Zij kent den verderflijken invloed, die slechte lek- tuur uitoefent op den geest en op het hart. De kerk wil haar kinderen be hoeden voor deze gevaarlijke lezin gen die eiken dag de wereld worden ingezonden. Zij stelt zich niet tevre den met deze te brandmerken als zijnde tegen het geloof en de goede zeden, maar ook verbiedt zij het le zen. van dergelijke geschriften. Nooit ls dit verbod zoo noodzake lijk geweest als thans. De zending van de slechte pers schijnt er, nu meer dan ooit, op aangewezen; het hart van de nienschen te bederven en hun verstand te benevelen. Veel dagbla den spotten met godsdienst en pries ter, ze houden geen rekening meer met de persoonlijkheid mot hst ge weten van den march. V/at de mees te van onze romans be.treft zij zijn zóó goed gecombineerd, cm de slech te begeerten van het menschelljk hart, te prikkelen, te streelen, te vol doen; dat ze elke hand die ze aan raakt, de blik die ze leest, het hart dat in contact komt met de passies die ze voorstellen, bezoedelen. Aan de kuiperij, aan het wangedrag, aan de wellust, aan de echtbreuk ontleenen zijn hun voornaamste materie. Men heeft gezegd dat de literatuur de expressie of de uitdrukking ls, van Ideeën en zeden van een eeuw: Indien dit princiep waar ls, wat moeten wij denken over de zeden en de Ideeën van de 20 eeuw Pijnlijk ls het om te zien, hoe de jeugd vooral, met gretigheid zulkda- nige slechte lezingen ln zich opzuigt, zonder de gevolgen van een on voorzichtige nieuwsgierigheid te be rekenen. Maar zijn er dan geen genoeg de gelijke cn leerrijke boeken en tijd schriften, die goed zijn geschreven en bijdragen tot geestelijke en zedelijke verheffing. En deze boeken leest men niet 1... Goede dagbladen en tijd schriften zijn overal te krijgen, maar men staat er tegenover met een ze ker misprijzen, en men verkiest de onzedelijke en de ongodsdienstige. Veel van onze kristen families schij nen ook dit verbod van de kerk te zijn vergeten 1... Slechte dagbladen en boeken worden ln hun hulskring teruggevonden. Moeders die nochtans heel delicaat zijn, laten toe dat hun kinderen romans lezen, die gekend zijn om hun goddelooze principes en schaamtelooze literatuur. Om zich te verontschuldigen maakt men de opmerking; dat men moet kunnen lezen, om zich een opi nie te vormen. Maar leest men wer kelijk alles?... De slechte boeken en. de slechte dagbladen, ja; maar d* goede, deze die voor de waarheid dur ven uitkomen, leest men ze? Neen, men leest de slechte, maar niet d» goede. En wie karr ongestraft ongods dienstige en onzedelijke lektuur lo zen? De fatale invloed van een ver- derfelijken vriend ls genoeg gekend. Geeft aan een deugdzamen jongen een slechten vriend na weinig tijd is hij bedorven. Een slecht boek, dagblad, of tijd schrift, is dit niet gevaarlijker dan 'n slechten vriend? Laten wij liier aan. halen de woorden van Etlenne Lamyt De ziekenhuisrotheid welke uit onre hospitalen vardwenen ls, be vindt zich in de boeken». Om zich. een opinie te Vormen!... Maar de opi nie var' een goed kristen moet dl» nog wel gevormd worden? Vindt men nlot, ln het H. Evangelie uitgelegd door liet onfeilbaar leergezag van d# Kerk zijn geloofs. en gedragsregel? Geeft het II. Evangelie zelf niet aan welke onze houding moet zijn tegen over slechte lektuur. «Indien uw rechteroog een gelegenheid ls tot zonde rukt, het uit, en werpt het ver van u. Neemt het sterkst gebouwd men- schelijk gestel, cn geeft het dagelijks een dosis vergift, denkt gij dat het lang daaraan zal kunnen weerstaan!.. Hoe zou het religieus temperament dan kunnen weerstaan aan het dage- lijksch vergift van slechte lezingen, die geheel zieleleven ondermijnen. Klachten hoort men overal, dat het geloofsleven zelfs in de beste van on ze Vlaamsche dorpen zienbaar ach teruitgaat. Een oorzaak? Het lezen van slechte beek-en, dagbladen, en tijdschriften. Te wapen! Een tegenoffensief moet worden ingezet. Weleer voerden d» katholieke vrouwen van Boston een georganiseerde strijd tegen zedelooz» tijdschriften, en niet zonder succes. In New-York konden de Katholieken door blok te vormen, de gemeene bla den lilt de openbare verkoopplaatsen doen verdwijnen. Te Spitsburg, negen groote Katho lieke vereenlgingen gingen in protest tegen The Sunday Telegraphdie het aandurfde oude schunnige ge schiedenissen te publlceeren. Wat zij vermochten, dat kunnen wij ookl Werkt allen daaraan medel Ver spreidt en leest de goede pers!..., GENEESKUNDIGEN ZONDAGDIENST Zondag zal de geneeskundig» BURGERSTAND Gtiboorten. Charlie Cagnie, Schoolstraat, 41. Hendrik Buysse, Lendelede. DicLier Cheysens, Len- delede. Jeannine Delaere, Emel- gsm. Raphael Gheysens, Lendele- de. Maria Hespeel, Rumbeke. Bianca Walaert, Wakken. Gerda Devcldere, Emelgem. Eddy Codron, Masteneikenstraat 8. Annie Ver meulen, Emelgem. Overlijdens. Isidorus Soenens, Pastoor 63 j. Ingelmunster. Ver- maut Rachel, 32 J. Roeselarestraat 262. Romanie Viane, hulshoudster 58 J. Krekelstraat 228. Huwelijksafkondigingen. Lucien- ne Himpe, onderwijzeres, 28 j., met Jozef Seynaeve, onderwijzer, 26 jaar, b. alh. won. Gentll Devogelare, koerwerker, 35 J. alh. won. met Joan na Deleu, huishoudr, 34 J. won. te Emelgem. Leon Tuyte, wever, won. t© Roeselare 47 J. met Julia Vens 49 J. alh. won. FILM OVER DE FEESTEN DER DANKKAPEL Binnen kort zal hier ter stede een splinternieuwe en heel belangrijke fllnr kunnen vertoond worden over heel het verloop van de wording: ontwerp, plan en opbouw en inhul- dlgingsfeesten van Izegem'» Dank- kapel. Voor leder stadsgenoot zal het wel Iets eigenaardigs zijn, nog eens ln lichtbeelden al de feesten en gebeur tenissen mee te leven die de Dank- kapel tot stand bracht. In den fltea onbreekt het overigens niet aan leuke tafereeltjes waar meer dan een stads genoot zal verrast zijn, zijn hoogst elgen persoontje te zien flgureeren in onverwachte houding of gebaar. GROOT KERSTFEEST Op Zondag 29 December a.s. geeft de Kristen Burgers en Middenstands bond voor zijn leden een prachtig Kerstfeest. Een flinke groep artlsten uit Oostende zal optreden en zijn geestige vermakelijke nummers ten beste geven. Een mooi versierde kerstboom, beladen met geschenken, zal onder de aanwezige kinderen, be neden 12 jaar, verloot worden. Ver ders, een igratis-tombola met ver scheidene waardevolle prijzen voor de aanwezige personen. LETTERKUNDIGE EM. VAN IIEMELDONCK KOMT Op uitnoodiging der Izegemsche af deeling van het Davidsfonds komt al* vast op Maandag 27 Januari 1947 de gevierde letterkundige EM. VAN HE- MELDONCK uit TURNHOUT, de schrijver van tal van zoo gegeerde Davldsfondsboeken. Denken we maar even aan De Harde Weg van ver leden jaar en aan het boek Agnes dat we voor een paar weken ontvin gen. OPVOERING VAN DE «LUSTIGE BOER» In de feestzaal van het Kristen Werkersverbond zal op Zondag 22 December te 3 uur, op Woensdag 25 December te 3 uur en op Zondag 29 December te 3 uur door den plaat- selljfcen iteoneelgroep 't Vlinderken van den Tooneeleopgevoerd wor den: «De Lustige Boer» suksesvolle volkschc operette in drie bedrijven. Br zijn 75 uitvoerders. Kaarten te bekomen bij den Se cretaris Kesteloot Michel, Omme gangstraat 49. FILMNIEUWS Zaterdag te 7.30 u., Zondag te 2.30, 5 en 7.30 u„ Maandag en Dinsdag telkens te 7.30 u., vertoont men in: KINEMA PATRIA, Groote Markt: In liet verleden gevangen met Greer Garson en Ronald Colman ln de hoofdrollen. KINEMA PAL ACE, Groote Markt: «De Bliksenii'uiter (Vervolg) KINEMA PLAZA, Kruisstr.: Scar- face, publieke vijand Nr 1 Op Kerstdag 25 December, dus Woensdag, te 2.30, 5 en 7.30 u., Don derdag 2» Kerstdag te 2.30, 5 en 7.30 u. vertoont men ln; KINEMA PATRIA: De Lelie van Brockyneen meesterwerk naar het boek van Betty Smltt. KINEMA PLAZA: «Het Spook van de Opera de reuzcnfllm in kleu ren, met Nelson Eddy. KINEMA PALACE: «Kerstdag van Liefde met Lenny Synn, de dub belgangster van Deana Duibln, Vooraf eea uitgelezen bijfllaj, de dienst als volgt geregeld worden: Apotheker: Vieren Roger, Dam, 68. Geneesheer: Debevere J., Neder- weg, 107, telefoon 814. Witgele Kruis: Juffr. Genevlev» Ameye, St. Amar.dsöerg, 1. Op Woonsdag 25 December zijnd» Kerstdag: Apotheker: Beeckaert A., Roesela restraat, 206. Geneesheer: Vankesbeeck Edgard, Hondstraat 13, telefoon 277. Witgele Kruis: Marie-Therese Hol voet, St Pietersstraat 7. KRISTELIJKE ARBEIDEKSVROUWEXGILDE. De Kerstviering der Kristelijfc» Arbeidersvrouwengilde zal gehouden worden op Zondag 29 December ln samenwerking met K.W.B. - K.A.J. en V.K.A.J. in de feestzaal van de Gilde. Toeg-amgakaarteu met een nummer voor de tombola zullen U ln de eerst komende dagen door dl wijkmeesters te koop aangeboden worden. «KERSTMIS IN DE VLAAMSCHE SCHILDERKUNST» Op uitnoodiging der plaatselijk* Davidsfondsafdeeling komt de emi nente kunstkenner Prof. Dr Jozef Muls, aan de hand van lichtbeelden, dit onderwerp behandelen op Maan dag 23 December, te 20 uur, in d» verwarmde feestzaal van het St-J»- zefscollege. DE PENSIOENGERECHTIGDEN Nogmaals weae er aan herinnerd dat de aanvragen voor ouderdoms pensioen worden aanvaard telkens van 2 tot 4 uur op het Stadhuis. Al degenen welke oordeel en te weinig pensioen te trekken niceten hunne aanvraag vernieuwen voor den 1 Jan. Om het duiderlijker te maken volgt hier het bedrag dat ieder moet trekken die zijn volledig pensioen heeft. 2796 fr. voor man en vrouw samen per drie maanden, 1396 fr. getrouwden van tafel cn bed geschei den. 1871 fr. de ongehuwden en cl* weduwnaars of weduwen. Z. H. de Paus heeft een Ketst- dagboodschap gezonden naar de duit- sche soldaten nog ln krijgsgevangen schap. Aan de dui'tsche krijgsgevaia- genen in itallaansohe kamjren deed hij pakjes uitdeelen. President Truman heeft de noo- dige maatregelen genomen om da >- vering van levensmiddelen en kolen naar Europa te bespoedigen. In Italië heeft de republikeln- sch© regeei'ing het akkoord van Lo- teroneu. vroeger gesloten tussohen het Vatikaan en Mussolini, oecJge- keurd. De communisten hetotan te gen dis goedkeuring geprotesteerd; natuurlijk! In Antwerpen willen de patroon* niet ingaan op de eischen der sta kers maar verklaren zioli bereid tot onderhandelingen, Naar «Belga> Vrijdagmorgen meldde, zou het werk Vrijdagmorgen hervat worden. Minister Bevin, bij zijn terug komst in Engeland, zegde heel tevre den te zijn over den uitslag en beter verstaiidhoudLnig onder de vier groo- ten. Hij voegde er echter bij dat hef grootste werk nog voor de deur stand en wel wanneer in Maart de kwestie der regeling met Duitechlamd zal aangevat worden. President Truman is ermede ak koord dat mits voorwaarden, ver plaatste i>ersonien zich ln de V. fl. zouden vestigen. Schikkingen waren genomen om er to dit jaar 39.000 te ontvang'sn. Er zijn er echter maar 5.000 toegekomen. Voor 't ver-vol| zulten gemakkelijker voorwaarden toe gestaan worden. o De koude blijft aanhouden. Doa- deitiagnamiddag was cr lichte vert» taring, 's Avonds echter werd streak nachtvorst aangekondigd, en inder daad het was zoo. Vrljdarrmorge# te 11 uur was liet 13' op den tlx*» mometer op onze binnenkoer. Vrij dag op de markt t© Poperinge, wit# üUirteldüDdiï®,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 4