Notarieele Aankondigingen FINANCIEELE KRONIEK ZOEKERS Verbond van Ambachten en Neringen te Roeselare VRAAG HET WEItELUKSCIi NIEUWS 4 Ha. 98A. 80 Ca. BOUW- GRONDEN en ZAAILANDEN 2. EENE WEIDE Hectaren 58 Aren 85 Centia. t ZAAI- EN WEILAND Een goede en welbebouwde HOFSTEDE EEN WOONHUIS met 19 A. 05 Ca. land EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS Een schoon en welgelegen RENTENIERSHUIS Een gerievig WOONHUIS Een zeer schoon en gerievig BURGERSHUIS met HOF HUISMEUBELEN MOBILAIRE VOORWERPEN MEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN. MEUBELS, LANDALAAM, gï^OOI, enz. .(1418) EEN WOONHUIS MET HOF EEN ZEER SCHOON EIGENDOM'S COMPLEXE HANDELSEIGENDOM BLANKENBERGE ZEEDIJK - CENTRUM f,geschikt voor allen handel,^ 215 m2, fa?. 7,00 Ki., 17 pl. Dadelijk beschikbaar.jj EEN WOONHUIS UIT TER HAND TE KOOP EEN HUIS TE KOOP TE HUUR EN OVER TE NEMEN OVER TE NEMEN Twee aaneenhoudende WERKMANSWOONSTEN en BOUWGRONDEN SCHOON RENTÈNIERSHUIS Een allerbeste HOFSTEDE Een schoonen blok ZAAI- EN WEILAND Een schoon cn welgelegen HOFSTEDEKE EEN WERKMANSWOONST HOFSTEDE te Stavele KOKSIJDE EEN HOFSTEDE EEN ZEER WELGELEGEN HANDELSHUIS DE PUINEN VAN EEN WOONHUIS EEN PERCEEL BOUWLAND HOVENIERSPOST, groot 1 ha. RENTENIERSHUIS Eert gerievig WOONHUIS MAGAZIJN MEUBELS en verdere roerende voorwerpen l OPBRENGSTHUIZEN WOONHUIS BAKKERIJ- PASTEIBAKKERIJ EEN WOONHUIS VIER HUIZEN TWEE WOONHUIZEN EEN WOONHUIS Schoon en gerieflijk HUIS MET TUIN EEN SCHOON RENTENIERS- OF HANDELSHUIS Werkmanswoningen, Bur gershuizen, Handelshuizen, Renteniers- en Heerenhui zen. - Bouwgronden. Geriefiijke BURGERSHUIZEN NOTARIS HEI y EKELIJKSCH HIEUUIS OPBRENGSTEIGENDOM MUZIEKHUIS ALB. DE HOLLANDER Statiestraat 4 - leper. MONDHARMONICA'S GEZINSVERGOEDINGEN TEN V00RDEELE VAN ZELFSTANDIGE ARBEIDERS BANK VAN ROESELARE nvj Noordstraat 34, Roeselare B@3@?fgriik6 uit@@nz@Sfëng over de Stuyrverpüchtënfgen KINDEREN VEROOR ZAKEN ONTPLOFFING IN KOELINRICHTING TE NEW-YORK 88 Dooden te betreuren. 21 December 1948. J TE KOOP Personenwagens Camions - Camïonetten. Bij Ets. GYTHIEL V. Jfc A. Duinkerkeslr. 26, Poperinge. VRAAGT PLAATS GEVRAAGD TE KOOP GEVRAAGD PER OKKASIE TE KOOPI DECAUViLLE RÏGGELSj BREIEN MET DE HAND ALLE SOORT BRANDHOUT Hit dankt op voanbanA (1W pladzijde Cw Studiën van de Notarissen 'CASSIERS te POPERINGE tn PIETERS te REN1NGE Kantoor van den Notaris A. LAUWERS te XEÏ'ER MAANDAG SO DECEMBER 1948 m 2 uur aeer stipt 's namiddags, te Ooëtvleteren., in het gasthof Sint •etoastlaangehouden door M. Riem, OPENBARE VERKOOPING VAN Stegen te OOSTVLETEREN, langs n steenweg Ieper-Veurne. Ge bruikt door den medeverkooper Mr Leon Vansteehelman, tot 1 Oct, 1947 Balts 7.000 fr. 's Jaars, vrij van lasten. Ingesteld: 800.000 frank. regen te KAASKERKE, groot ha. 86 a. 10 ca. Gebruikt door M. Prosper Bruselinck met recht ffen pacht tot 1 October 1947, mits è.300 fr. 's jaars, vrij van lasten, f1807) Ingesteld: 400.000 frank. Studio van den Notaris CASSIERS te POPERINGE DINSDAG 81 DECEMBER 1946 HU 2 uur »eer stipt namiddag, te ranln-gelst, in het Gasthof 't Oude Gemeentehuisgehouden door M. Vercruysse, ten verzoeke der Commis- Cfe tan Openbaren Onderstand der Bteciccinte Reningelst, tXPENBARE VERKOOPING VAN Mfegen t« RENINGELST, in den ftaatóhoek, Sekt ie E, Nrs 76», 772c, M3, 778a en 780. Gebruikt door MM Kinders Leeuwerck-Hullaert. Op den instelprljs van 90.000 frank MM Hectare. Bij plakbrieven in 8 koopen ver- |e«M. (1339) lS«BHMISXB!iSSBBBBX3E!£gE3 Studiën van de Notarissen CASSIERS te POPERINGE en VROMAN te MEENEN. OP WOENSDAG 8 JANUARI 1947 cm 3 uur stipt namiddag, in de Ge hoorzaal van het Vredegerecht, Groo ts Markt Albert I, te leper, OPENBARE VERKOOPING ln één zitdag vani GEMEENTE KEMMEU West de Kassei van Rcningclst naar Kemmcl, groot volgens tittel Ha.: 4-24-28. en volgens kadaster Sie A, Nrs 3®3a, 419, 420, 421, 425, 426, 612a, 614a en 615, Ha.: 3-95-70. Verdeeld in 4 koopen. Gebruikt zonder geschreven pacht door de Wed. Henri Bekaert, mits 5.040 fr. 's jaars, boven de lasten en véraekerürgspremie Opzeg van pacht is gedaan geweest. N.B. Al de landen zijn gedrai neerd. (Zie plakbrieven met plan). (1289) IBBBB3BXBBBBSBBBSBBGBBBBB Kantoren der Notarissen A. LAUWERS to IEPER en F. CAMBIER te WALCOURT MAANDAG 6 JANUARI 1947 |p 2 uur zeer stipt namiddag, te jfwertnige, Bertenplaats, ter herberg 1t>» Vischmarkt», OPENBARE VERKOOPING VAN te POPERINGE, Woesfon- nweg 45, sectie C Nr 123q en 124ik, door Arthur Willems, zon- geschreven pacht, mits 100 frank, maande, boven de lasten. (1417) IBBBBBBBBBBBBMBBBfiSBB Studie van den NOTARIS W. de SAGHER, IepersCraat 66, Poperinge. Mowaarder der minuten van den Notaris Van Cayzcele. VRIJDAG 27 DECEMBER 1946 ft| I uur namiddag, in de herberg Lpe Zwarte Leeuwbij M. Theo- Catel De vos, Abeelesteenweg 184, te SOpWlragé-Abeele, TOEWIJZING VAN ueente WATOU, Abcelesteenweg. afhankelijkheden en 15 a. 80 ca, gelegen te Watou, Abeeleeteen- 87bis, bekend op het kadaster E, Nrs 70öb en 705c. lts tngebeld: 67.000 fr. drie maanden na de toe- (1396) ISaa3SSB8SiS3a23EZ£S2 Kantoor van den Notaris VAN EECKE te FOPERINGE OT DU P nu E"*>er? SBWick DINSDAG 24 DECEMBER 1046, 8 uur namiddag, te Poperinge, tett rg «De Kantienbij Jufïr. lekere, St Jans Kruisstraat, INSTEL MET PREMIE VAN afhankelijkheden en 2 aren be en grond en tuin, te POPE- JE, ter Noordzijde der Brugge - at. Bewoond door M. René Bossaert, Bonder schriftelijke huur, mits 140 fr. Maandelijks. (1338) Kantoor van Deurwaarder los. HANNEBOUW te POPERINGE. OP DONDERDAG 9 JANUARI 1947 om 2 uur stipt nanoen, te leper, ln de Gehoorzaal van het Vredegerecht, Groote Markt Albert I, INSTEL VAN Gemeente Zillebeke, wijk Canon, langs steenweg Ieper-Meencn Nr 17. met afhankelijkheden kiekenhok en grooten hof, groot 21 a. 25 ca. Gelbruikt zender geschreven pacht door Marcel Dewilde mits 210 fr. te maande, betaalbaar op voorhand. Electrische verlichting. Bezoekdagen: Ganscli den Zater dag en de andere dagen van 0 tot 11 uur. Overslag: Donderdag 23 Jan. 47. (1395) Studie van den Notaris A VAN DER MEERSCH te IEPER. OPENBARE VERKOOPING VAN GEMEENTE VLAMERTINGE met afhankelijkheden e'n 18 aren be bouwden grond en zaailand, gelegen langs den steenweg naar Renin g$st, genaamd Bellestraat Nr 63, bij de hérberg De Impo tenten Gebruikt zonder geschreven pacht door M. Marcel Vercruysse, mits 120 frank per maand. Te bezichtigen eiken Dinsdag en Donderdag namiddag, van 2 tot 4 u. EENIGE ZITDAG: MAANDAG 80 DECEMBER 1946 te 2.30 uur namiddag, ter herberg «De Impotenten», bij Emiie Messine, Re- ningeÉtsteenweg. (1336) Studie van dén Notaris A VAN DER MEERSCH te IEPER. UIT TER HAND TE KOOP STAD IEPER ih goeden staat, staande Lombaard straat, 51. Voor alle Inlichtingen zich wenden ter studie. (1335) EBB5SBESBBBSaB^5BBBSBB3SSi9 Studie van den Notaris ERNEST DE COCK, te IEPER. liBRKWEERDIOE VERKOOPING van TE POPERINGE. VRIJDAG 27 DECEMBER 1946 I» 1-30 uur namiddag, ln de feest- fitai van Ons Huisieperstraat, (Skfiiit bij de Markt te Poperinge, Srorüt er openbaar verkocht: t Volledige slaapkamers met bed, Wesort, lavabo, nachttafels en epie- fSikasaen, 8 Schoon© eiken eetplaatsen. 10 Groote eai klein© salon- en kèu- fcmfeuffetten. 6 Panen clubzetels, 2 Voltaire®:-te Is, fcMfcera tafels, 60 stoelen, lavabo's, Boohttafels, wollen matrassen, spie gels, wasebkern, bloemstadns, lavabo- femlturcn. Houten en Ijzeren bedden, herberg tafel®, ladders, enz., enz. Oomptante betaling en gewone voor- Stonden. Temtoonste'lilinig den Vrijdagmorgen ét vesrkooping voorafgaande. (1437) Kantoor van Deurwaarder #Oa HANNEBOUW te POPERINGE OPENBARE VERKOOPING VAN TE LOKER, MAANDAG SO DECEMBER 1943 Bi 1,30 uur namiddag, in. hst hotel Asürid Scherpentóerg te Lok-er, ge- tteudien door Hr Vandetoussche, zal ét openbaar worden verkocht Toog en bierpom-p met darm. 160 CUacen, herbergtafels, stoelen, fhonographe met platen, naaim achten «Domastiquebedden en kieerkas, f regenmantels, strijkijzers. Kruiwagen en stootkar, aalkuip, ftoohen, kuipen, handzagen, kapmês- 4»n, enz., enz. Oomptante betaling en gewone voor waarden. (1436) aBSUBBSSBilSiaSlSSSBSBSSBSSm Kantoor van den Notaris DEKKEN te Rocsbrugge-IIaringe, 05» MAANDAG 30 DECEMBER 1946 osn 1.30 uur namiddag, ten huize van Ben Heer Cyrtel R.obyn, in. de Pope- lÉBgestraat, OPENBARE VEILING VAN Gewone voorwaarden en konrptanit 8» betalen. (1408) Kantoor van den Notaris DEKKEN te Koesbruggc-Haringc. O» DINSDAG 31 DECEMBER 1946 8Bt LS0 uur namiddag, ten sterfhuizfi fto Vbouw Wed. Henri Trawant, OPENBARE VEILING VAN OVERSLAG IN EEN ZITDAG OP ZATERDAG 18 JANUARI 1946 te 2 uur stipt na-middag te leper, in Hët" ZweerdGroote Markt-, van: TE ELVERDINGE Veurnesteenweg 22, groot 2 a. 27 ca., wel geschikt voor rentenier of uittre dend landbouwer. Vrij van gebruik. Ingenobïredlnig met de -gteldtelling. Sleutel: Veurnesteenweg Nr 20, te Elverdinge. (1404) Studie van den Notaris R. VAN DEN BOOGAERBE te IEPER OPENBARE VERKOOPING VAN STAD IEPER eertijds bewoond door wijlen Hr Cot- jeau de Pattyn, en bestaande uit: 1) Schoon Hoerenhuis met huis ■voor bewaker en garage met twee verdiepen, D'Hondtstraat 23. 2) Burgershuis, St-Jacobstraat 18. 3) Schoon Bouwgrond met groote garagen, St-Jacchstraat. 4) ZE3 schocne Bouwgronden, Sint- Ja-cobe-raat. INSTEL: Maandag 6 Januari 1947 OVERSLAG: Maandag 20 Januari '47 in Hotel ExcelsiorGroo-te Markt Koning- Albert, leper, gehouden, dooi* Hr A. De Groote-C-omette. Recht van samenvoeging. Ja Inslelpremie. Bezoekdagen: Eiken Dinsdag, Vrij dag cn Zaterdag namiddag, van 14 tot 18 uur. Zich wenden bij den huis bewaker, D'Bondstraat 23. (1357) UIT TER HAND TE KOOP inlicht.: DEREYER, Béigïëiei 6, (1247) ANTWERPEN. Studie van den Notaris THE VEI JN te MEESEN. OPENBARE VERKOOPING VAN met afhankelijkheden, grond en land te D1KKEBUSCH, Wiadevtteg Nr 18, groot -samen 43 a. 5 ca. Hiet huis met lochting is gebruikt tot 1 April 1947, door de m-edEver koopster Marguerite Timperman, mits 70 frank te maande boven, dc lasten en assurantie. Het land ts vrij van gebruik. Eigendom van de familie Jules Tun- psirman. Overslag: Maandag 23 December 194® <xn 2 uur namiddag, in de herberg «De Vlerstraat», bij Medard Degrau- we, Kem-mel, Vieretraat. Slechts ingesteld 62.000 fr. (1360) Zoekt g'iets t'huren of te Hoepen; Zoekt g'n meid, 'n plaats of wat? Wacht niet langer, maar plaats nog heden 'n Kleine ZOEKER in one bladf GROOT GERIEVIG HANDELSHUIS mcrcerle, met breed® inrijpoort, rui me bijgebouwen, grond en tuin, groot 4 wen 20 centiaren, TE MEESEN Ovci'nomlng van handelsfonds, koop waren en handelsm-eglster*. Wendt U bij Notwie Thevelin, te Meesen. (1290) IBBBDBaDaiBBBaBOBBaBHBIBaD Studio van den Notaris DE TA VERNIER te LANGEMARK. OP MAANDAG 23 DECEMBER 1946 om 14 uur, te Langemark, Zcmnetoefce- straat 8, bij Hir C. Gedcyn-De-puydt. TOEWIJZING IN EEN ZITDAG VAN te LANGEMARK, Poeikapellestr. 80, groot 2 a. 66 oa. Gebruiker: Heer Maurice Debruyne, mits 60 fr. per maand. (1355) IBBBBBEBBBBBBBBBBSBBBBiBBB Verscheidene HOEVEN tn Brabant en West-VUaaradlereni. Een kleine HOEVE, insgelijks HAN DELSHUIS, op Va uur* grens, Waien- provinci-e. - Fortuin verzekerd. Er mag een Jaar proef gedaan worden. Verscheidene HOEVEN ln Walen land. Enkele goede KAKEN ln Antwerpen en Brussel. Schr.: Delannoo, Ide, Zillebeke, (1412) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSiS Kantoor van den Notaris ALI'ONS VANIIEE te MOORSLEDE UIT TER HAND TE KOOP be POELKAPELLE, dicht bij dc Dorpplaats, WaUemolenstraat, samen groot 5000 m2. Naar keus van de liefhebbers kun nen de woonsten afzonderlijk en al of niet met bijvoeging van bouwgrond verkocht worden, (1407) UIT TER HAND TE KOOP Aan den boord van IEPER met hof beplant met fruitboo- men, grroot 5 aren. Bijtsonder ge schikt voor nis tand landbouwer. Thans verhuurd zonder ter mijn. Voordeelige prijs. Schrijven bureel van t blad onder Nr 1358 (1358) Studie van den Notaris WESTERLINCK te HOOGLEDE MAANDAG 23 DECEMBER 1946 am. 3 uur stipt namiddag, ter herberg «Het Stampkot», bij Mr Ch. Despe- ghel, te Staden, wijk «Stampkot», TOESLAG VAN Gemeente Staden, wijk «De Ondank» samen groot 2 ha. 52 a., staande en gelegen langs de gravler De Zoete- straat Bewoond en gebruikt door de me deverkooper Heer Julien Despeghei, mits 2520. fr. 's jaars meer de belas» tlngen, met "recht van pacht tot 12 Maart - 19ül, Verdeeld in 4 koopen. Zie plak brieven met plan. Recht van samenvoeging. Afzonderlijk ingesteld, samen j' (1415) 241.000 frank. (E3SBBBBHB3EB3BBEBBBBBESE3 Studie van den Notaris WESTERLINCK te HOOGLEDE DINSDAG 24 DECEMBER 1946 om 3 ure, namiddag, ter herberg Het Koophandelshuis t, bij Hx Jules Cromibez, te Staden, TOESLAG VAN Gemeente STADEN - Berg. samen groet 1 ha. 54 a. 50 ca,, ge legen te Staden, Berg, dicht de spoor- weglijn leper-Oostende, palende oost de Kinders Désiré Despeghel en Remi Lefev*ea*e, West Cyriel Bieyne en Henri Catrysse, allen te .Steden, nog west Jules Geldhof en deelhebbers' te Tor hout, noord Leon. Vermeei-sch té Hooglede. Verdeeld in drie koopen, met recht van samenvoeging. Gebruikt door M. Maurice Van Oraenest, landbouwer te Staden, mits de jaarlij ks-che pachtprijs van 700 fr. per gemct, tot 1 Oktober 1950. Afzonderlijk ingesteld samen (1353) 158.000 frank. IE Studie van den Notaris WESTERLINCK te HOOGLEDE VRIJDAG 27 DECEMBER 1946 om 3 uro namiddag, ter herberg Den. Gouden Hoorn», bij Mr Victor Gunst, te Staden, Markt, DEFINITIEVE TOESLAG VAN GEMEENTE STADEN L mét afhangen en land, samen groot 1 hectare 45 turen. Verdeeld in 3 koopen. Zie plakbrie ven met plan. Met recht vam samen voeging. Ingesteld: 200.000 frank. II. met ongeveer 49 aren land, bêwoondi en gebruikt door de medeveiriooojper M. Oswald Everaert, werkman te Staden. Verdeeld ln 4 koopen, met recht van samenvoeging. Afzonderlijk ingesteld, eaimen i (1416) 100.000 frank. Studie van den Notaris J. D'HOORE te BEERNEM. XHT TEDR. HAND TE KOOP groot 8 hectaren 37 aren 49 oentiaren. Voor inlichtingen, zich wenden ter studie. (1390) SBiSHUBBBBBKHBSSBIEBlISlBBlilliB UIT TER HAND TE KOOP met woonhuis, schuur,stalling, land en gras. Groot 1 ha. 52 a. 29 ca., palende Zuid aan de Papedreef. Eigendom Hr Bmlel Vanhee, Voor tniiohtinigien zicli wenden Hotel AstridDuinkerkclaan 27, Da Paraw. 11346) Studie van den Notaris PIERRE DENIS to NUEUWPOORT. OP MAANDAGEN 23 DEC. 1948 EN 6 JANUARI 1947 telkens om 3 uur *s namiddags» ter herberg «La Libertébij den: Heer Oharlcs Demeyexe, Groote Markt, te Nieuw poort, Respeellevelijkcn Instel en Toeslag van STAD NIEUWFOORT L thans dienstig voor café, Langestr. 87, groot 1 are 24 centlaren. 2. - Langestraat 65, groot 42 oentiaren. Met alle gebeurlijke rechten op oor- logssohadievergoieding. Zichtbaar den Maandag, Woensdag en Vrijdag van 10 tot 12 uur. Met gewin van M lnstelpromle. Gewone voorwaarden. Voor alle verdere inlichtingen elch wanden ter studie van voamioeinden Notaris P. DENL3, Kofastr. 8, Nieuw- poort. (1346) IBBBBBBBBBBBBBBBBBSB5BBBM Studie van den Notaris PIERRE DENIS te NIEUWFOORT. OP MAANDAGEN 30 DECEMBER 46 EN 13 JANUARI 1947, telkens om 3 uur 's namiddags, ter herberg La Libertébij den Heer Charles Demeyere, Groote Maakt, te Nieuiwpoort, Respeellevelijkcn Instel en Toeslag van GEMEENTE BOOITSHOEKE palende de Proest Dijkvaart en den weg ven Booitshoek-e naar dm steen weg Bcoi-tehceke -DiksOTUide, groot 10 aren 89 cen-tiaa-en. Miet gewin van Vs InstelpiteJnle. Gewone vooi-waanden. Vrij van gebruik. Voor alle verdere inlichtingen tóch wenden ter studie van voornoemden Notaris P. DENIS Kokstr. 8, Nieuiw poort. (1329) iBBSBsaasQBËXisasaBBasESiüa Studie van den Notaris PIERRE DENIS te NIEUWPOORT. UIT TER HAND TE KOOP OOSTDULVKERKE - DORT Vrij vaar gebruik. Voor alle verdere inlichtingen tóch wenden ter st-u-die van voornoemden Notaris P. DENIS, Kokstr. 9, Nieuw- poort. (1339) aEBSHa£2&Eig£B235SS33EffiE03 Studiën van de Notarissen 8WENNEN te NIF.UWPOORT en FLOOR t« VEURNE WOENSDAG 8 JANUARI 1947 om 10 uur voormiddag, ln de Gcliooa*- zaal van den Heea* Vrederechter, te Nleuwpoort-, Langestraat, STELLIGE TOEWIJZING VAN Gemeente Ramskapelle a/ Ijzer KOOP I: Een gerievig mei ongeveer 2 a. 72 ca. erf, Dorp- plaats Nr 6. Slechts ingesteld: 80.000 frank. KOOP II: kunnende dienen voor winkel, met Ongeveer 1 a. 60 ca. erf, Dorpplaats 4. Slechts ingesteld: 30.000 frank. Beide huiizen zijar onbewoond1.. Sleu tels bij M. Arthur Duron, te Raans- kapelle. Recht van samenvoeging voorbe houden. (1413) IBSBBBBSgBgBBBSaSMSaSÜSBK UIT TER HAND TE KOOP 3 verdiepen, 20 m. gevel, gelegen Kas teelstraat 79, te DE PANNE. Inl.: Zuidstr. 62, Veurne. (1363) IHSBB5IBBBBSÏB0glSSBBS01BQB Studie van Deurwaarder O. GYSELEN te VEURNE. GEMEENTE IZENBERGE OPENBARE VERKOOPING VAN DONDERDAG 26 DECEMBER 1946 (Tweede Kerstdag) om 1.30 uur e-eer stipt namiddag, ten sterfhui as van wijlen Mevr. Wed. Pie- ter Bouekzoon-e, Oude Molenstr. 29, te Izenberge, opsnbare verkooplrug, van: MEUBELS: Een schoonc kleerkast, bedden, jachtetoof in nieuwen staat, een. schoons lrcckstoof, buffet, tafels, stoelen, commode en verdere mobilai re voorwerpen. Allerhande KEUKEN GERIEF en LINNEN. BRANDHOUT, waaronder een es- schen boom. Gewon© voorwaarden. Oomptan te betaling. (1406) laBBBHBBBSISSÜISgiHBËgSSSaeBB Studie van den Notaris ACKER MAN te HEULE. STAD ANTWERPEN center van stad. Opbrengst netto: 7 (1399) IBS UIT TER HAND TE KOOP met afhankelijkhedenop Dorp, te KROMBEKE, met stok LAND, groot 60 aren. Inl. -bij A. DAENINCK, Dorp 26, Krombcke. (1366) EBnaSBBBS&SaEQSSSBEa&iSSSSB MEN VRAAGT OVER TE NEMEN te Pc-peringe, leper of omstreken, Tus- schenperscnen zich onthouden, a.u.b. Adres ter druikkerij, (C.133Q) IBBEEBffiSaüESHKffiSEESÏSIiaM® Studie van den Notaris G. VANDENAMEELE te WATOU. MAANDAG 30 DECEMBER 1946 om 3 uur namiddag ter herberg De Pauw», bij M. Maurice Vandenforu- waene, te Watou, Btokstraat, OPENBARE VERKOOPING VAN GEMEENTE WATOU met 12 oren van bebouwd» erf, hof en zaailand, staand© en getogen te Watou (Pauwhock)eectl© D, Nr» 492R en 4-92W. Bewoond, en gebruikt door Wed. C. Strayc -Vandonabcelemits Si5 fir. te maande, zonder gesehr. pacht. (189Ö) UIT TER HAND TE KOOP ter gemeente VOGRMiEZELE. Zeer goed gietoigeai. Adres ter Druktonlj, .(1419) Studie van den Notaris V. BELAHAYE te DIKSMUIBE. OP MAANDAQ 23 DECEMBER I94« om 3 uur *s namiddag®, te Klerken, ter herberg bi j M. Petra» Vanlcrbw- glie, Kcikptoin INSTEL VAN GEMEENTE KLERKEN (Kerkwijk eu Zwartegat) (waarvan een ©taande op 6 a. 70 ca. cyrwsgrond, betootrende aan de Com missie van Openbaren Onderstand van Woumen) met afhangen, bouw en weiland, groot 00 a. 80 ca., sec tie B NT 901, 90h, 418m, 418n, 418/0, 417a, 417b en 417c. - Verdeeld ln 2 koopen. Boid» koopen gebruikt, hiet eene door Hr René Cövemaecker, zonder actorift, het andere door Mr Oaimllle Pysson tot 1 October 1952, mlt» 1120 frank 's Jaara boven de lasten. Instelpremie, (1343) Studiën van de Notarissen P. DELAHAYE te D1KSMUIDE, t. CASSIERS te POPERINGE cn R. DE VISSCOHER te DENTERGEM. OP DINSDAG 7 JANUARI 1947, om 2 uur 's namiddags, te Zaanren, ter herberg De Kraiskalsljd»bij Mr Victor Verheile, Gemeente ZARREN '(Zarreniinde Kerkewljk) met tuin, bouw- era hooiland, Beetle A Nrs 613g, 614n, 6141i, 194a, groot 66 o. 80 ca., verdeeld ln 2 koopen. Gebruikt door Mr Alberic Coubhez, handelaar te Zarren, tot na den overslag. (1403) UIT TER HAND TE KOOP gelegen ln een der bijzonderste stra ten van IEPER. Zich wenden: Peperingestraat 9, leper, (1159) 8BZSSXS8SEBSSSBEIBEBBB99BB Studie van den Notaris de GRAVE te LOO. OP DONDERDAG 2 JANUARI 1947 om 2.30 uur namiddag, te Loo, ten Stadliulze, bij Julien Ma/tthys, DEFINITIEVE OVERSLAG VAN GEMEENTE NIEUWKAPELLE met bouwgrond eraanhouttende, Iter dorpplaats, groot 4 a. 66 ca. Vrij van gébruik met 1 F&braari ajs. Eigendom van Mevr. Wed. Charles Ghuusse. Slechts ingesteld: 80.000 fr. (1414) UIT TER HAND TE KOOP STAD IEPER In alle prijzen en grootten. •Zich wenden tot G. BOUR- DEAU, 76 Rijseistraat, IEPER. Tel. 163. - Spreekuren ln den voormiddag. (1359) wtóBifesS23««iSafc^6SSa*i8ate«S®toSeb^ UIT TER HAND TE KOOPENt te St JAN-bij-IepCr» Gupfitige Bgigins langs steenweg Ieper-Eru«:ge, Zich wenden; Statie straat 5, Langemark. (1405) .jgJSSHBSSSBEI aan uwen Heer dat hij uw aankondiging doet inlasschen in zoo eljt V er zeker van dat ze U de beste vruchten op leveren zal. WIJ VERZEKEREN U DE HOOG STE OPBRENGST VAN UW GELD DOOR AANKOOP van een nieuw modem IMCO y, 2 Wapenplaats, Oostende. Tel. 71.428. (1420) «EiSEEiEISaESaSSfflEBiSESSsaBBS Ze zijn aangekomen! Uit Amerika! do nieuwe IN PLASTIC aan den ocmgelooflijkiem prijs van 45 FRANK. Dit in hiet Muziek huis DE HOT iT ANDER, Stattesir. 4, leper, (1434) De, besluitwet van 6 September 1946 en 'het besluit van den Regent van 7 September 1946, brachten vereohil- lendJ wljtóigingen aan het regime van de geainavergOèdihgeti' voor niet-loon- fcrekkienden. Hun voornaamste doel is het be drag van de gieztasvergoedingien, dat op het yooroorlngsch. peil vastgesteld gebleven was, ite verhoogen. Het moet zoo .dicht mogelijk het bedrag dat heden voor d!e loontrckkenden en de bazoöidiging van toepassing is, bena deren, Zij toeocgen eveneens het voor deel van de gezinsvergoedingen uit te breiden tot den leeftijd! van 18 Jaar voor de kinderen die d© school blij ven bezoeken. Nochtans hebben die nieuwe bepa lingen het uitreiken van de geboorte- premie niet voorzien: Ziehier de nieuwe barema's die van het tweede semester 1046 af toege past worden: Halfjaarlijteclie Interest TOESTAND NATIONALE BANK PEll 12 DECEMBER Geen abnormale bewegingen. Aanwinst van 15 miUioen goud. Uitgave van 240 millioem deviezen tot dekking van het deficit onzer handelsbalans. Het papier op België vermindert met 280 millioen, de voor schotten aan den Staat met 75 mil lioen. De foiljettenomloop daalt ln evenredigheid met circa 450 millioen. DE VRIJE DEVIEZENMARKT De daling van het goud en de vreemde bankbiljetten is vrij alge meen. Voor de eerste maal sinds 1941 daalde het goudpond beneden 1.000 fr. Nog scherper is de daling van het pa pieren pond dat nagenoeg op zijn of- ficieelen koers terugviel. Dit verschijn sel ls vermoedelijk te wijten aan een massalen Invoer van Engclsche bank biljetten. Ook de terugloop van de Fransche en Nederlandsche banknoten houdt aan. Momenteel noteert de Fransche frank 0,18 frank en de Nederlandsche gulden 8 frank. De voortdurende aan- koopen van textielwaren door inge zetenen dezer* landen in de Belgische grensstreek, cal hieraan wel niet vreemd tójn, BIJ benadering kunnen de vrije koersen ala volgt weergegeven wor den) bank- ffoud biljetten Pond 880,— 177,50 Dollar 177,50 61,— Fransche tr. 795,— 18,— (100 Ir.) Zw. fr. 670,— 19,— Gulden 750,— 8,10 Beg. 20 fr. st. 680,— Agentschappen: IEPER, Diksmuldestraat 22. VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE, DIJ ver 7. Alle Bank-, Beurs- en Wissel verrichtingen. Voordeelige voorwaarden. (20) AANKOOP EN CESSIE VAN VREEMDE DEVIEZEN OP TERMIJN Het Staatsblad van 13 December publiceert het reglement nr 21 van het Bclgisch-Luxemburgsch Instituut voor den Wissel waarbij de modali teiten vastgesteld worden volgens wel ke voortaan aankoop en cessie van vreemds munten op termijn toegela ten tójn. Theoretisch treedt dit regime in voege op 16 December. Practisch zul len er evenwel nog enkele dagen ver- loopen vooraleer de banken tot de toepassing ervan kunnen overgaan. INTERNATIONALE MUNTFARI- TEIÏEN VASTGESTELD Na lastige besprekingen in beslo ten vergadering over de evolutie der deviezen in de onderscheiden landen van de wereld, is een aanvang ge maakt met de eerste poging in de geschiedenis Om tot een internatio nale wi6seloontrole te komen. Bij het verschijnen van deze regels, zullen de administraties'van het in ternationaal valutafonds vermoede lijk den wisselkoers van 33 naties reeds vastgesteld hebben op een peil dat lichtjes lager is dan het huidige, De koers van den Belgischen frank zal op 2,28267 Amerikaansche cent vastgesteld worden en dien van den Nederlandschen' gulden op 37,69 Ame rikaansche cent. Óp tójn persconferentie van 11 De cember Jl. heeft de heer Gutt ver klaard, dat deze maatregel een groote stap vooruit is naar de regularisatie van de handelsbetrekkingen en een voordceligen factor vcor de uitbrei ding van den internationalen handel. NIEUWE MINIMUM WEDDEN DER BEDIENDEN Een ln het Staatsblad van 12 De cember Jl, bekendgemaakt Ministe rieel besluit bepaalt het volgende: Worden goedgekeurd de beslissin gen die op 26 Augustus 1946 door de bevoegde commissie genomen werden en waarbij de bedragen der binden de minimumwedden voor de manne lijke bedienden van ten minste 21 jaar oud, vastgesteld worden op: 2.900 fr. per maand voor de eerste zone (grootsteden). 2.C50 fr. per maand voor do tweede zone (steden boven de 30.000 inw.) 2.400 fr. per maand voor de derde zone (steden en loealiteiten bene den de 30.000 Inwoners). De minimumwedden voor de vrou welijke bedienden van minstens 21 Jaar worden vastgesteld op 80 van de bedragen voorzien voor de manne lijke bedienden. DE WERKLOOSHEID IN BELGIE In den loop van de week van 1 tot 7 December 1946 beliep het dagelljksch gemiddelde van de door de volledige werkloozen verloren dagen ongeveer 40.500 eenheden, hetzij een vermeer dering van 3 tegenover de week er voor. Deze vermeerdering is nage noeg uitsluitend te wijten aan sei zoenoorzaken. BELGISCH - DEENSCHE ONDERHANDELINGEN In de eerstvolgende dagen wordt een samenkomst voorzien van de Bel- gisch-Deensche gemengde commissie die de lijsten der goederen zal vast stellen volgens dewelke de uitwisse ling tusschen beide landen in den loop van het jaar 1947 zal geschieden. DE DUBBELE BELGISCH- FRANSCHE BELASTING Naar luid van een mededeeling van het Agentschap Belga, zouden de Fransch-Belgisohe onderhandelingen met het oog op het voorkomen van een gelijktijdige belasting in de Bel gische kapitaalbelasting en de Fran sche solidariteit'-'belasting, op het punt staan een gunstig resultaat te leve ren. LOOPENDE UITGIFTEN Compagnie Beige des Chemins de Fer et d'Entreprises. Ateliers de Construction de la Mcuse. Ougrée-Marihaye. Sceiété de Rot-hem. Compagnie Beige pour les Industries chimiques. Chemische Producten van Tessender- 1 oo. Grande Brasserie du Lion. AANGEKONDIGDE UITGIFTEN Ateliers Germain. Métallurgique de iPrayon. Chemische producten van Nieuwpoor.t Société chimlque du Hainaut. TREKKINGEN Oorlogsschade 1922. 286* trekking van 10 December 1946 Het lot van 500.000 fr is toegekend aan reeks 100.969 n. 7. Het lot van 100.000 fr Js toegekend aan reeks 100.969 n. 11. De andere obligaties van deze reeks, alsook al de obligaties van de reeks 133.872 zijn uitkeerbaar aan 312,50 fr. of aan 300,— fr, naar gelang zij al of niet omgezet tójn, krachtens het koninklijk besluit van 11 Mei 1935. STAD ANTWERPEN 1903 Leening van IOO.OOO.OOO frank. 207* trekking, van 10 December 1946. R. 67.072 N. 22 uitkeerbaar met 25.000 fr. N. 46.955 N. 24 uitkeerbaar met 2.000 fr. N, 44.072 N. 22 uitkeerbaar met 600 fr. R. 64.828 N. 23 uitkeerbaar met 600 fr. Oud» Nieuw» 1 kind:: 90 450 2 kinderen: 240 eoo 8 kinderen: 640 1500 4 kinderen: 1050 2340 6 kinderen: 177-0 8480 6 kinderen: 2490 4620 7 kinderen: 3210 6760 8 kinderen: 8930 6900 9 kinderen 4650 02401 10 kinderen: 6370 9160 Ieder kind! vanaf het tiende 720 1140 m unee® en meer Spijts het gure weder was de bo venzaal van het stadhuis Maandag- namiddag' dichtbeaet, (oen dhr V. Noseda, Voorzitter van het Verbond van Ambachten en Neringen het woord nam om den voordrachtgever in te leiden. Hij drukte zijn vreugde uit over den groei van het Verbond, dat reeds 3.000 ambachtslieden en neringdoeners van het Gewest Roe selare groepeert, en alles in het werk wil stellen om haar leden dienstbaar te zijn, en om de verdediging van de middenklasse door eendrachtige sa menwerking te helpen behartigen. Daarop begon Advocaat A. Bau- wens van Waregem, zijn klare en interessante voordracht over De rechten en plichten van eigenaar en huurder Vooraf wijdde hij enkele beschou wingen aan het eigendom in het al gemeen. Vervolgens schetste hij op eenvou dig» en klare wijze de rechten en plichten van eigenaar en huurder zooals die uit de wettelijke bepalin gen voortvloeien. Vroeger was de eigenaar Inzake rechten bevoordee- ligd t. o. r. den huurder. Sinds de- oorlog edhter tójn de rollen omge keerd. Vooreerst overliep ©preker de drie soorten verpachtingen. Landpacht geldt voor een eigen dom met minstens li Ha. land. Wat de haudelspacht betreft, onlangs ls er een besluit verschenen dat, op aandringen van den midden stand, de opzegging van alie huurcon tracten betreffende handels- en nij verheids- of am-baohtsexploitaties schorst ingeval ze schriftelijk en met een aanvangsduur van drie jaar wer den afgesloten. In de toekomst zul len deze contracten over een langen .en hernieuwbaren termijn moeten loopen. Wat de gewone huishuur be treft, het is zeker aan te raden steeds een echriftelijk contract te eischen, op zegelblad, dat alle gegevens be treffende duur, prijs en staat van het huis opgeeft. De eigenaar is verplicht het huis te leveren in goeden staat, behoudens de afwijkingen in het huurcontract vermeld. Hij ls ertoe gehouden de groote herstellingen op zich te nemen en heeft het reoht af en toe te ko men tóen. De huurder heeft tot plicht het huis te gebruiken als een goed huis vader de huurprijs te betalen en de kleine herstellingen te verzorgen. Bij groote schade moet hij den eigenaar verwittigen. Om het huurcontract te beëindigen ls het, zelfs wanneer het contract hiervoor den datum bepaalde, geraad zaam een vooropzeg te nemen, van I of 3 maand, volgens de wijze van betaling. Bij verhuring zonder vas ten datum is vooropzeg verplichtend. De wet van 1945 heeft hierin ten bate Van den huurder groote wijzi gingen aangebracht. De eigenaar ls verplicht opzegging te geven door deurwaardersexploot of bij aangetee- kenden brief. In geval de huurprijs in 1939 hoo- ger was dan 2,400 fr. per jaar, is de huurder alsdan verplicht verlenging te vragen bij den vrederechter, en zulks binnen de 14 dagen na de op zegging. Daarop komen beide partijen in verzoening. Komen ze niet ak koord, dan is de huurder verplicht zijn eigenaar te dagvaarden en de beslissing van den vrederechter te aanvaarden. In geval de huurprijs min dan 2.400 fr. bedroeg, geniet de huurder van de wettelijke huurverlenging. Dan moet de eigenaar zelf den huur der dagvaarden. In beide gevallen beslist de vrede rechter slechts ten gunste van den eigenaar, wanneer deze kan bewijzen genoodzaakt te tójn zelf zijn huis te komen bewonen of er zijn ouders of kinderen ln te huisvesten. De opzegging moet steeds vermel den dat de huurder 15 dagen tijd heeft om verlenging aan te vragen. Spreker besloot met den wensch dat alle aanwezigen eensdaags het geluk zouden hebben eigenaar te tójn en zelfstandig hun eigen zaak te voeren. De talrijke aanwezigen die deze voordracht aandachtig beluisterd hadden vernamen met genoegen dat Mter Bauwens de volgende maanden terugkomt om achtereenvolgens te handelen over de rechten en plichten van den middenstander in het han delsrecht, en tegenover de fiscus. A. M. Spelende kinderen hadden een vuurtje aangelegd ln een veriaten ijsfabriek 1e New-York. Enkelen tijd nadien ontplofte de fabriek, den kelijk zijn de aanwezige ammoniak- dampen ontploft en ontstond er brand. De pompiers waren spoedig ter plaatse en bevochten het vuur, wijl talrijke bewoners van een in de onmiddellijke nabijheid staande flat gebouw in de vensters ervan de werk zaamheden der brandweer gadesloe gen. Plot® viel de achtermuur ln en kwam tfrecht tegen het vermelde flatgebouw zoodat dezes voorgevel eveneens instortte, talrijke bewoners bedelvend, wijl 94 personen op de laatste verdiepingen ingesloten wa ren» Zes pompiers werden door ontplof fingen van hun ladders geworpen en kwamen in het vuur terecht waar door zij omikiwamie». Ih totaal kwamen 38 personen om het levea bij dcae nieuwe brandramp. Wie ons per brief Inlichtingen mangt, gelieve 2 Ir. in postzegels bij te stek*» voor hosten van antwoord. A T D. Is Adres Ten Bureele. vtfcN U dus te ivcji .cn tot ons Redaotighnml p.jfoppezoogers (blokjes), 6.000. Hallfsr. 1 tou. - BIJ Jerome Huyjhe, West. vle&arenstmr. 70, Fopering?. (1301) ïonge Duitsclio Schapershond, «wen maanden oud. Trouwe wakn*. - Adres ter drukkerij. 14215 Akkasie-Velo in goeden staat, mist nieuwe banden. Bij Jules Qhaeie, Veurnestraat 34, Poperinge. f 0.308) «Pu-re Widen - luchtbanden, roet as en naven, dienstig voer bseotaa- wa.gen of driewielicar; tweo Luchtban den met binnenbanden. Rechte Obus- sis, garasch in ijizer, dienstig voor aan hangwagen of camion, 3,60 op 2 tn» Zware Houten Voorwielen, oamiptopt met ring' en ressort®. Twee Voorwie len met ijizeren beslag voor licht» camion®. - Adres ter* drukkerij. (1422) Twee Hondenjongen, Duit scha selra- pers, 6 weten oud. Bij 'Wed:. Bet. boo, Fottestr., Westvleteren. (1423) Volomstoof, in verlakt, aan genadig» prijs. In goeden staat. - Adres ter drukkerij. 0.313) kanarievogels, alsook een Wascli- keern. Bij Remi David, Proven- steenweg, Poperinge. (0 482) Accordeon diatorüque, 3 reeksen te- ncn, 8 bassen. Genadige prijs. Hoekjestraat 52, Stavele. (0 283) O Buitenbanden, maat 690 16. en 4 Binnenbanden voer auto. To Po peringe. - A.t.D. (0.285) /Woote Cuisinière-Sloof, in goeden staat. Doomst-r. 16, Pop. (1369) famion alsook Wagen, beiden ln zeer goeden staat. Draagvermogen 6.000 kgr. Bij Roger Deolerek, Hen drik Debergthsta*., Oostvleteren. (1371) Goede Hofhond. Bij August H'iyffhe, Paterhoek, Westvleteren. (1323) A ceordcon chromatique, 3 r. en 35 b, zco goed als nieuw. Nieuwste. 2621 Alverlragem. (L295) Gamion «Chevrolet", in goeden staat Goede banden. 2 Ton. Alsook twe» Remorquen van 2 en 1 ton. Bij Maohel Wybo, Ieperstw. 43, Poperinge. 12%) Twee Broedmachines, verwarming met petroollampeneen '/w. 400 en een van 600 eieren. Zoo goed o!» nieuw, aan genadige prijs. BI: Oer. Deeock. Zuidhoek, Berelare.'; (1298) Twee Camions en 1 Wagen. Brnig- vermogen 4.000 kgr. Alles ln gle den staat, alsook twee Karren. Bij Hilaire Vercruysse, Bceschepèstr 57, Poperingé. (1360) Cchoonc Wagen op gun*.r.>tbarjliem u draagvermogen 5 6 ton. gi-rohifat voor landbouwer, ook dienstig ris re- morque. Nieuwe Driewielkar, eveneens op gummibanden. Stootkar op gum mibanden. Fieterroven, zco >sd als nieuw, in omstreken van Ve-urne. Adres ter drukkerij. (1328) Qkkasie Piano, vanaf 9.000 fr. - M.; Noordstraat 14, Veurne. (7 65) Station Automobile. (-1068) Meisje als kutschvrouw, te Poiwrlnga, Adres ter drukkerij. -CM06) Cchoenmakcrsgast, reeds twee joal op stiel geweest. Inl. Pauwels !o:;„ Processiestraat 100, Komen. (1427) Uacteur voor zwijnen, te Rsesbnjigge- Haringe en omliggende, - Adres ter drukkerij. (C.284) jongeling, 17 jaar, bij bakker of pas- teibakker. - A.t.D. (238) Ulinke Bureelbedicnden, mannen of vrouwen, zelfs knappe beginnelm- ?en, voor organisatie in 't Ieperseha. Zeer goede voorwaarden. Schrijven ter drukkerij, onder letters F.RIA, (1424{ Goede Meid, minstens 16 jaar. bij Mevr. De-puydt, Dikkabuschsteeni- weg 2, leper. '1425) Heftig Meisje, 16-17 jaar, om in huis houden te helpen in klein gosia met 1 kind. Zich aanbieden alle da gen tot 15 uur: Sint-Pieteijska-ai SZ, Brugge. 1426) Jïckwame Meubelmaker of Sehri n- werker. Bij Michel Degrauwe, tto- ningelst. 1373) Goede, deftige Meid, om te dienen bij Vrouw alleen. Ieperstr. 41 bi* Poperinge. C.291) Goede Schrijnwerkersgast, bi; Marcel Philip®, mek an ie ke schrijnwerken} te Loo. 139'.) Jjerlijke Meid, minstens 20 jaar, bij Weduwe. Goed loon, kon, m in woon. Aanbieden: Plaats Nr 19,-Gui- legem-bij-Kortrijk. 1376) Werkzame Persoon, in elke belang rijke gemeente van Vlaanderen, voor het verspreiden van werk vaa Sociale Hulp. Ernstig» bijverdienste. Schrijven aan A. S., Astridlaan 33e, A sse-broek(1330) goede Meid, in katholieke familie. Kunnende koken en voor kinderen zorgen. Geen wasch. Kost cn. inwoon. Goed loon. De Pannelaan. 57, Adtor kerke. 1307) goede Meid, ts Gent. Hoog loon. goede kost en inwoon. Inl: Apo theek Notredame, Groote Markt, Po peringe. (1267) Goede Meid. Kost en inwoon. Potte- straa-t 3-3, Popéflnge. (1213) Goede Meid. Kost en inwoon, Po-tte- straat 16, Poperinge. (1214) gekwame Kleermaker. Hoog loon. Standvastig werk. Zich aanbieden: Maurice Staessen-BotU z, ln drn Framohen Soldaat Ieperstraat 19. Poperinge. (1103) IJzeren Tafels Cn Stoelen. Méll Pannelaan 57, Adinterk», (1329) dienstig voor brijtetoakfcerij, wedde-afsluitinigein en banie ren,, in alle lengten en breed ten, lichte en zware, aan ge nadige prijs. "!r 4 BIJ ERNEST KESTELYN, Landbouwer, Westouteiv (1433) BA AIS, zoo voor mannen, als voor vrouwen: 120 fr. met mouwen te 80 fr. zonder mouwen. Voor kinde ren aan 60, 50 en 40 fr. Ocik alle andere soort-BREIWERpS- Thuis te bestellen bij: 1 WED. DEMEESTEB, (C.296) NIEUWID liHË. 8BBtaflBBSHa«xEBS*30aiia8ii*aiivi VERKOOP BIJ: JULIEN DEVOS, Tri. 493. Bocschcpestraat 27, FopcringA van -- Xrr 't groot en in 't, klein. Op alle .lengten en dikofn, ZReS gonaiisie prijzen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 6