Voetbal Boksnieuws Voetbalvraagstukken isa 'I kort Onzen Pronostic voor morgen Zondag in II* Provinciaal SPORTVERSLAGEN Zl December 1945. HET WEKELIJKSCH NIEUWS ■Bladzijde 7. F. C. Roeselare F. C. Izegem F. C. Poperinge C. S. leper S. V. Veurne WEDSTRIJDEN VOOR MORGEN ZONDAG WOENSDAG 25 DECEMBER (Kerstdag) UITSLAGEN EN KLASSEMENTEN VAN ZONDAG 1.L E. Wervik S. K. Vlamertinge E. Watou 300.000 KGR. HARING OP EEN DAG TE DU1NKERKE UIT HET STAATSBLAD BEDRAG DER PACHT PRIJZEN IN NATURA Varloensvleeech Volle melk of hoeve Verleden weck hadden we het hier in deze rubriek, over enkele vraag stukken die (".oer de Engelsche pers aan zijn lezers op regelmatige tijdstip pen gesteld worden, om aldus aan de supporters en regelmatige bezoe kers van de voetbalvelden, gelegenheid te geven, hun voetbalkennis aan te dikken. In aansluiting op het vraagstuk dat we verleden weck behandelden, stelde de Daily Mirroraan zijn lezers een tweede vraag die evenwel betrek heeft op het zelfde spclbceld, nL het nemen van een vrijschop door de verdediging. Thans betreft het een vrijs cl i op die door een verdediger genomen dient te worden, van op een punt, gelegen binnen het strafschopgebied. De back die den schop te nemen heeft, wilt zooals in het eerste geval, den bal aan zijn keeper spelen. Nogmaals mist hij, en belandt het leder in doel. Is dit doel thans geldig? Nogmaals kwam het blad aan een verrassend resultaat: Méér dan 70 procent der antwoorders sloeg den bal mis! (Niet vergeten dat het in Engeland, het land van den voetbal, gebeurde!) Waar het grootste deel der inzenders, op grond van het voorgaande ge val, eveneens besloten had tot hoekschop, was er thans nogmaals een deel dat het doel zou toekennen, terwijl slechts 28 der inzenders de vraag juist beantwoordden: nl. dat dc vrijschop moest hernomen worden, ge zien den bal het strafschopgebied niet verlaten had! Een andere zeer interessante vraag was do volgende: Een aanval wordt gedaan op het doel van de ploeg A. Een der voorspelers van do ploeg B schiet naar doel. De bal die langs den grond scheert zou stellig langs het doel gegaan zijn, maar op een gegeven oogenblik bolst hij tegen het lijf van een hond, die 'op het speelveld gcloopen was. Door de aanra king met den hond week de bal van zijn trajekt af en kwam hij in het doel terecht! De scheidsrechter die het doel toekende kreeg een fluitcon cert je naar de ooren! Waren de fluiters in hun recht, of had de scheids rechter gelijk? Nogmaals waren da antwoorden verschillend, en degenen die het bij het rechte eindje hadden waren nogmaals in de minderheid! Heel weinig voetbalcnthousiasten gaven den scheidsrechter gelijk, en toch! Waar is het stukje reglement dat het doel zou afkeuren, niettegenstaande het op een niet al te regelmatige wijze aangeteekend werd? Een der regels van het spel, voorziet zelf het geval dat de scheidsrechter zich op het trajekt van den bal bevindt en dezes koers wijzigt, waardoor het doel aangeteekend wordt! En ook in dit geval moet het doelpunt toegekend worden, op voor waarde nochtans, dat de bal niet terugkaatste op den referee, op het oogenblik dat hij door een verdediger met doel- of vrijschop weggewerkt wordt. Want in dit geval is de regel van toepassing welke we verleden week bespraken, en waarover we hierboven nog een kleine bespreking houden. Zooals men ziet, zijn er veel gevallen, en zelfs schijnbaar eenvoudige, die onmiddellijk de supporters in twee clans verdeden, en oorzaak zijn van veel mceningsverscliillen. En, om nogmaals op den zelfden nagel te kloppen, moeten we wijzen op de rol, welke de sportpers kan spelen in de opvoeding, zoo moreele als stoffelijke, van den sportman, in ons geval, den voetbal liefhebber. En daarom, dat we zoo gaarne deze bovenstaande voorbeelden aanhalen, omdat er voor ons zoo veel te leeren valt aan de methodes die door het bij uitstek sportieve Engeland aangenomen werden. Een propere en voorbeeldige sportpers, kan niet anders, dan propere en voorbeeldige sportmannen opleiden! RODE. Bijzonder één wedstrijd trekt onze bijzondere aandacht, namelijk deze, welke Houthulst en Harelbeke tegen over elkaar stelt op het veld van •erstgenoemden. Houthulst beschikt wel niet meer over dezelfde sterke ploeg van verleden jaar, maar Schol- loert en Cie kunnen tooh nog gevaar lijk zijn voor de besten. Dit zal ech ter niet beletten dat Harelbeke zijn beste shoes zal dienen aan te trekken om de puntjes uit den brand te red den, wat ze ook doen zullen. Waregem ontvangt Komen en zal zich niet laten verrassen, terwijl Oercle leper te Herzeeuw zich terde ge zal moeten Inspannen om tooh to winnen. Intusschen zullen de beide Blanken bergenaars getuige kunnen zijn van •en interressante partij, die tusschen de lokale Daringers en het sterke Deer lijk zal betwist worden. Deze laatste ploeg liet Zondag te leper een al Ier- besten indruk en is stellig bekwaam •en nipte zege te verwerven. Ook te Meeuen, bij Toekomst, valt •en zege der bezoekende Gold Star- mannen van Middelkerke te voorzien, terwijl Wakken aan Poperinge nu eenmaal geen gemakkelijk hapje zal hebben en zich met een drawn zal mogen tevreden achten. W.S. leper ontvangt S.V. Blanken- berge en zal zijn actief wel met een paar eenheden kunnen aandikken, wat lk ook verwacht van De Panne dat Nieuwpoort op bezoek krijgt. Veurne-Wervik en Lauwe-Torhout zullen aanleiding geven tot hardnek- kigen strijd maar toch wel aan de lokale ploegen gelegenheid geven twee kostbare puntjes te verwerven. Sc Baafs ls bye. Als samenvatting bekomen we dus: W.S. IEPER S.V. Blankenberge R.C. DE PANNE S.V. Nieuwpoort S.V. VEURNE Eendr. Wervilc S.V. WAREGEM F.C. Komen W.S. LAUWE F.C. Torhout T. Meenen G.S. MIDDELkERKE F.C. WAKKEN F.C. POPERINGE W.S. Houthulst R.C. HARELBEKE Herzeeuw CS. IEPER D. Blankenberge DEERLIJK SP. Bye: St. Baafs. S. K. Roeselare Racing GentS.K. Roeselare 20 Sporlkrings voorhoede ontgoochelde geweldig. We wisten dut de verplaatsing naar Racing Gent als gevaarlijk diende aan zien te worden, doch kenden aan de lei ders de meeste kans toe. Maar... we vernamen dat S.K. In de vervanging van back Van Coillie dienden te voor zien die wegens een begin van roodvonk ln een kliniek diende opgenomen te worden. Ongetwijfeld konden de Sport- kring:rs van dezen zv/aren handicap ge wagen, maar dat is de ware reden der nederlaag niet gebleken. De eertijds zoo gevreesde voorhoede was werkelijk ln een off-day en bracht er ten andere niets van terecht. Het hoeft dan ook geen wonder, dat ons ts Gent de vraag gesteld werd, of dit wer kelijk i e voorhoede was, die reeds 60 doelpunt.n scoorde. Nochtans zette de wedstrijd op pulk* wijze in. Nu enkele minuten S.K.-sup- prematie veranderde de partij van uit zicht en kwam Gent overtuigend ln de meerderheid. Gobin verdedigde zich flink, om toch geklopt te worden op een boegen bal. Zeggen we maar dade lijk dat dit doelpunt het eenlge door de /ïa ringers genet, zeer verdiend was.' Na de rust was het de beurt aan d« Sportkri&gers om het offensief te lel den dat twintig minuten lang aanhield, doch nul doelpunten opbracht. Nadien kwam Racing Gent weer aan vallen en op scl Jt van den stootkrach- tlgen Deburk bezeerde Gobin zich bij het duikelen. Dit bleek wel een handi cap. want als de Raclngere nogmaals aandrongen, zag Gobin het leder onder zich binnen vlie en. Hiermede was de partij gespeeld en behaalde Racing Gent een meer dan verdiende overwinning. Voor 29 Dec. wordt een oefenwedstrijd voorzien tegen het excellente elftal van Ukkel Sport. We zijn benieuwd hoe de oprrtelllng er zal uitzien, daar ongetwij feld nieuwe gezichten zullen aan het werk gesteld worden. F.C. RoeselareUnion Doornik 11 Koud weder en spelpeil onder hei vriespunt. De wedstrijd zette goed ln voor de lokale aanhangers, daar Club met een allesgevend spel uitpakt*. Maar nadat Mestiaen op strafschop de sooor opende, scheen de strijdlust geluwd. Het valt ons dan ook wel moelïllk verdere licht punten uit dezen strijd uit te diepen, daar Union Doornik erg onbeholpen deed, zoodat we tenslotte kunnen kj- gen: de gelljko stand zal wel de beid* ploegen bevredigd hebben. Was het door Club gelukte doelpunt van weinig groot formaat, dan was dit van da bezoeken het al evenmin. Bij een flauw ontzetten van doelman Houthoofd kwam het leder terecht bij Union's linksbuiten, die desa» gelegenheid niet lift voorbijgaan om het leder krachtig terug t« schieten. Hierbij beging Houthoofd de onvergeef lijke flater, den bal met de eane hand le willen plukken, zoodat dit onvol doende gehouden, ln het net terecht kwam. Ook mldvoor Van Calenberghe, d» «x-Anderlecht speler die thans als «pe- ler-trainer bij de Walen optrad, vond gelegenheid om op een paar meter voor doel gekomen, vlak ln Houthoofd'* han den te schieten, als wanneer hij maar Ln te leggen had. Ook zijn vls-i-vls D* Ciunan, bracht er weinig van terecht, en verkeek kansen dat het een aard had. Alleen Mestiaen was min of meer zich zelf. Club hoeft zijn aanhangers, na het prachtresultaat te Oudenaarde behaald, deerlijk Ontgoocheld, Hoeft het dan wel gezegd dat reeds een half uur vóór het einde talrijke toeschouwers er genoeg van hadden, deze Siberische koud» ver der te doorstaan en dan ook ontevreden het terrein verlieten. Club Roeselare kan ontegensprekelijk beter en ls dan ook zijn supporters *ea klinkende revanche verschuldigd. F.C. IzegemSt. Kortrijk 11 Het spelgehalte van dezen kamp stond hoegenaamd niet zeer hoog, wat groo- telijks het gevolg mag genoemd worden van den staat van het speelveld. Wat d* eerste epeelhelft betreft, toch waren de aanwezige toeschouwers et ta melijk tevreden over, want van tijd M tijd leverden da txtdM ploegen aan genaam en vlug samenspel. Alhoewel Club Izegem licht de meerdere was en de gevaarlijkste aanvallen ondernamen, toch was hun 1O-voorsprong aan de rust niet voldoende geruststellend. De lokale aanvallijn was weinig schotvaar dig. De halflljn Oorteville- Bogasrts- Wlndels speelden alle drie een bljzon- der» wedstrijd. Mindere prestatie als naar gewoonte zagen we van ons back- paar, terwijl bij onzen doelwachter Georges merkelijk» verbetering t« ont waren was. De eerste tien minuten der herneming 7erliepen ln het voordeel van Kortrijk, dat alle gelegenheden benutte en een maal onze halflljn voorbij, waren te uiterst gevaarlijk. Het bleef dan ook niet langer uit want de gelijkmaker eet alras in Georges' netten. Dat was de belooning voor den moed en de vurig heid waarmed* d« Kortrijkzanen be zield waren. Onze reserven wonnen aan huls m»t 8O tegen S.K. Roeselare. Doelwachter Vermaete speelde een schitterende wed strijd. De Juniors moesten naar Knok- ïe en wonnen er afgeteekend met 78. Benevens onze doelschutters speelden Gulllemljn, Ghesqlere en Vanassohe een uitnemende match. F.C. IzegemF.C. Ronse. Gezien er geen voetbal meer voorzien ls tot 5 Januari heeft het Bestuur van Olub gezorgd Voor een vriendenwad- strijd. Zondag 23 December te IS uur komt F.C. Bons» Izegem bekampen. Een schoons gelegenheid voor de lae- gemseh* spelers, om Iets bl] te leeren. «Ou i II* Prov.: Poperinge—leper 00 Res.: F.C. PoperingeW.S. leper 41 Dat rood-geel het tegen de flink op dreef zijnde White Star mannen niet onder de markt zou hebben, daarvan was ledereen overtuigd; nechtans zouden zeker weinigen hebben durven voorspel len dat de leperllngen uiteindelijk MJ machte zouden zijn op den Kouter helft van den inzet te ontfutselen. Zeggen we onmiddellijk dat de be zoeken, zooals trouwens elk ooggetuig# heeft kunnen beatatlgen, deze haïv« overwinning niet verdienden en, «1 wa ren ze ln de eerst* helft licht de .meer deren, toch sullen zelfs de lepersoh» supporters moeten toegevon dat ones mannen vset beter verdienden ih d* St* half-time. Immers, gedurende deze 42 minuten spel beheerschten Sandra maat* volkomen dsn toestand en hst overwicht dat se nu betoonden was oe- ksr betl wat meer afgeteekend dat dit der leperllngen vóór de rust. Het was dan, ook h**l aeld«n dat da bezoeker» nog ln slaagden de middenlijn ts overschrijden. Rn toch, splits deze over- donderend* meerderheid, kon rood-gsri «r maas nlst ln gelukken Lesage t» ver* staan. Dit was te wijten ©enerzijds aan de onkane met dewelke onze mannen te kampen hadden, anderzijds aan het treuzelen van ons aanvalskwintet dat al t* weinig naar doel echoot en talrijk* prachtkansen liet teloor gaan. M niet misstaan n&DDtfu» al* men daarbij ln aanmerking n«*tnt dat een flagrante penalty, ten voordeel» oneer mannen, niet werd toegekend. Dit belet nochtans niet dat ons elftal, op rijn geheel genomen, een eerder matig* partij vertolkte en heel w.it min pree* te«rd» don d* vorige Zon n. Ten blotte hebben we küuhea besta- tlgen dat Voorzitter Dene.n óver een degelijk elftal beschikt, dat heel wat vooruitgang gemaakt heeft sedert ver leden seizoen. Het beste ploegonderdeel la stellig de verdediging met als uit blinker keeper Lesage. Naar onze mee ning -berust de stevigheid van dit sob* tervlo, dat nog maar 20 doelpunten op zijn passief te boeken kreeg, meer op de flinke keeping van een Lesago doa op het spel der belde baoks. Met een portier van minder formaat tusschen d» palen zouden de White Stgir mannen zeker heel wat van hun waarde ver- ileaen. O# Be*»roe» ontvingen het beao van White Star H en bleven nipt met 4-3 cijfers aan de winnende handBen kwartier vóór het einde stondén De* wickers en moats nog met 1-3 ln hst krijt. Toen eohter ontketenden ze een geweldig tegenoffensief dat hun uit eindelijk een verdiende 4-a zege bracht. Zondag eJt. doet rood-geel de verre en gevaarlijke verplaatsing naar Wak ken. Ben gemakkelijk hapje wordt het fteuig nlst voo« onze mannen *n se zullen zeker met hun beste spel dienen uit te pakken willen ze lets van den Inzet bemachtigen. Voor de supportera: vertrek aan het locaal te 12,30 uur. De Reserven zijn op bezoek te Vla- mertlnge waar ze het best tot een af geteekend© overwinning kunnen bren gen. Op Kerstdag krijgen we op den Kou ter de uitgestelde match tegen F.C. Tor hout. Nogmaals dus een alles behalve gemakkelijke karwei voor rood-geel. Supporters, niemand ontbreke. Af trap ta 15 uur. PB. - Op Zondag 29 December doet lo elftal de verplaatsing naar Daring Blankenberge. Wie begeert mede te rei zen wordt verzocht zijn kaart ln het lokaal te willen afhalen vóór Vrijdag middag 27 December, dit ten etndo alle schikkingen voor de reis te kunnen tref fen. Prijs per kaart: 40 Fr. Uit verslag F.C. Poperinge en WJ3. leper laten we weg de eenlge regels die betrekking hebben op 't Incident dat plaats greep na de match, omdat deze er heel zeker niet toe bijdragen om de kalmte en noodzakelijke spor tieve verstandhouding te dienen. Zulke feiten zijn te betreuren en spelers die hun zenuwen niet mees ter zijn, zouden door htm Bestuur moeten geweerd worden. Voetbal moet een liefhebberij blij ven en moet niet vergaan ln veoht- partij. Met spijt 'bestatigen wij wij spreken van ln 't algemeen dat zelfbeheersching, het eerste gebod bij de spelers, meer en meer zoek geraakt op onze terreinen. We vra gen ona dan ook terecht af wat het worden zal eens de returnmatchen ln gang en op 't einde van 't seizoen. Bestuursleden, waakt over uw te zenuwachtige spelers en overdreven supporters. Die bewijzen de sport slechten dienst en moeten heropge voed of geweerd; onverbiddelijk. Voetbal is te schoon spel om door een onbeduidend aantal onverant- woordelljken ten onder te gaan. W. S. leper F.C Poperinge—W.Sleper 00 Res.: F.C. PoperingeW.S. leper 43 Hi deze wedstrijd start W.S. met windvoordeel en nestelt zich dan ook voortdurend ln het kamp der tegen strevers. De hoplanders hielden zich gesloten doch konden niet beletten dat hun doel duchtig werd aangevallen. De aanvallen der thulsspelers zijn niet zoo gevaarlijk als bij de bezoekers. Quage- beur probeert eens alleen er van onder te muizen doch hij vindt ln Vanraes een trouwe waakhond. W.S. blijft maar ten aanval waarbij schoten van links en rechts. Ja, zelfs van Sabbe en Ds- bruyne maar geen geluk kennen. De rust brak aan met blanken stand waar W.S. reeds een of twee doelpunten op zijn minst kon aangeteekend hebben. Met den nieuwen opzet dacht F.C. dat het uur voor W.S. geslagen was doch ze hadden met de W.S.-verdedl- glng vergeten af te rekenen. Het back- paar met stopper Debruyne liet Pope ringe maar geen kans. Vandecasteele maakte zich wel eens meer dan dik omdat hij Sabbe niet voorbij kon ste ken. Dan nam Club het Initiatief om van op verren afstand naar doel te schieten, doch Lesage vloeren van op verren afstand behoord meestal niet tot de mogelijkheid. De W.S. verdedi ging was niet te doorbreken en hoe Poperinge ook maar speelde, door de backs geraakten ze niet W.S. bleef ook niet met de handen ln de zakken staan en aanvallen langs Wallaert en Tressy bezorgden d# kelkoppenwel eens klppenvleesch. Zoo kwam het einde van dezen hard- betwlsten wedstrijd waarbij belde ploegen zich met een gelijk spel moesten tevreden stellen. Een 1-1 uitslag ware wellicht beter geweest. Da B Ploeg verloor te Poperinge met 4-3 nadat WH. de leiding had gekend met 1-3. Het ln verdediging spelen was hiervan d* oorzaak. Zondag a.s. krijgt het OTe Spec, om 10 uur C.S. leper op bezoek. Indien de onzen met moed deze partij aanvatten kunnen ze wel den helft van den Inzet behouden. De A ploeg krijgt S.V. Blankenberge op bezoek. Dez» ploeg prijkt niet op een brio plaats li. de rangschikking, doch zulke ploegen zorgen somtijds voor de verrassing van de dag. Als we even tjes nagaan dat W.S. ln de 5 laatste wedstrijden 11 doelpunten aanteekendè en slechts 1 doorliet kunnen we W.S. als favoriet laten starten. W.S.-spelersl Opgelet echter... zorg om Uwe plaats in d* rangschikking nog te verbeteren! A. F. IIProv.: C.S. leperDierlijk Sp. 32 IIISpec.,- C.S. leperE. Wervlk 23 We voorspelden een harde match voor Doolaegh* «n Cle, ter gelegenheid van de komst van Deerlijk Sp. De feiten heb ben ons ln het gelijk gesteld. De bezoe kers, geholpen door het windvoordeel, vielen ln de eerste beurt ruim zooveel aan ais d« rood-witten, maar Versaevel is ln uitstekende conditie en bood goed het hoofd aan den stormloop. Langs de overzljd» was het keeper Van- houtte dl» de CS. Ieper-forwards schaak mat aetts. Tot aan de 19* min. bleef de stand onaangeroerd. Alsdan moest back Byttebler tusschenkomen, op aan dringen van Vandenbossch*HIJ deed het onbehendig en de doelwachter moest zich terdege Inspannen om het leder uit den linkerbovenhoek te boksen. De bal kwam bij Beddeleem, die voorscho telde aan Decaluwé en tusschen een wemeling van spelers tipte Fonske de bordjes op 10. Verdeeld verliep ook het verder gedeelte van de eerst» helft, terwijl de scor» geen verandering on derging. Na de rust kende Sport een daverenden inzet. De rechtbulten rende langs rijn UJn, zwenkte een weinig naar binnen, om met een krachtig schot C. teeken voor de ontketening van een Dumalln te vloeren (11). Dit was het Cercle-offenslef. De portier der gasten kreeg occasie om zich te onderschelden. Een schot van Del'Haye wilde hij met den roet ontzetten, maar rechtsbuiten Vandenboaeche had het manceuver voorzien en Vanhoutte bracht de cijfers op 21. De druk vóór den Deerlijkschen doelmond bleef aanhouden. Een pas van R. Beddeleem zou sin M. Del'Haye de kan* geven den Oercle-voorsprong op 81 te brengen, Daarmedo daalde het tempo en de groen-wltten memoreerden, omstreek» het half uur, even htm flink pptroden der eerst» helft. Mldvoor Ver stroef* verschalkte, aan de 35» min., O. Dumolln (39). Meteen brachten de laatst» 10 min. wederom spannenden strijd. Cerole, behield ten slotte tot het einde en verdiend haar nipte winst soor». Op het harde Augustlnusstadlon lieten de Deerlijknaren goede Impressie na. Ia de CS. Ieper-rangen waren De- calutré, Versaevel en Beddeleem het best op dreef. Onderlijnen we nog het voortreffelijk werk van Vandenbossche als rechterwlng en het zoeken naar een Zondag heelende rust vanwege M. Del'. Hay«, die ondanks een minder blakende conditie, steeds een te duchten klant voor hst «elotpunt» blijft. Mallliard en de reserven zijn hun «form* van het seizoen-begin kwijt. Rechtmatig oogstte E. Wervlk den vol len bult (3—2) tegen een samenstelling die mag terugzien op haar matste pres tatie van het seizoen. Zondag 21-12-46: Het IH* Speciaal komt ln lijn bij W3, leper. We ver wachten van Devos en OU een revan che over de reoente nederlaag. De A-ploeg trekt naar U. S. Herzeeuw. De Walen, met een zwakke voorhoede, beten tij dens de Jongste weken duchtig van zich af en kunnen bogen op een der sterkste defensies der reeks. Daar ligt de hond Sbonden I Schotvaardigheid zal aldus rood-wltt* aanvallers stellig niet mis staan. Supporters kunnen mederelzen aan den prijs van 25 fr. Vertrek te 18.15 uur. W. S. Houthulst 1—0 ff* Prove HerzeeuwHouthulst tilSpec.: Bout/wiltLauwe Bil *en ijzige koude werd de ver plaatsing naar Herzeeuw aangevat. Op het plein aangekomen waren er geen kleedkamers te zien... er moest zelf naar kleedkamers uitgazien worden. Eon tien minuten gaan» en we warén op de «plaats», dan ln vliegende galop naar het veld, waar Heer Kansen de spelers tusschen de lijnen riep. De bezoekers waren nog niet warm of de localen doel den reed» aan de 25» nee, het eenlge doelpunt der partij. Het plein lag heel »a»d «b »n held» langs belde kan ten over. In t begin van den wedstrijd moest Hoger Danneel voor enkels minu ten het terrein verlaten, daar hij ge raakt was en zich moest laten verzor gen. Toen hij terug opkwam, was het de beurt aan Schoflaert Marcel, die bruusk aangeloopen werd en op 't ach terhoofd en arm kennis maakte met den grond, zoodat hij moest weggedragen worden. De gastheeren richtten nog en kele welgemikte schoten op doel, doch Rollea Maurice hield goed stand. Eeni- gen tijd voor de rust kwam Marcel te rug op. Do gasten vielen ook goed aan, doch de verdediging hield stand. De rust werd dan ook bereikt met 10 stand voor de gastheeren. Vernoemen we nog dat Herzeeuw gedurende de eer ste helft «5h penalty te verwerken kreeg, doch hem nevens zond. De strafschop moest nogmaals hernomen worden, daar een Woudsportspeler van plaat» verloo- pen had. Ditmaal ging de bal... meter» naast het doel. In de tweede helft werd Rollez het eerst op da proef gasteld, doch voor niet lang, want Houthulst voelde het gevaar. Gedurig werd de locale doelman op do proef gesteld, doch het geluk was met hem. Een sahot van Pleters werd onvol doende gered, doch de bal liep langs de doellijn ln corner. Een schot van Uleyn werd door de back gestopt, doch sprong tegen de doelpaal ln corner... en zoo verder, zoodat het einde bereikt werd met de 10 scoor voor Herzeeuw. Houthulst verdiende op zijn minst een drawn, daar gansch de tweede helft ln hun voordeel verliep. De specialere namen het aan huis <-• tegen deze van White Star Lauwe. Onze reserven stonden weer eens goed ln 't gelid, met als spil Vanderhlnst (hoewel de gebroeders Raes, Verstraete en Van- haelwljn dienden vervangen)Het eerst* doel van Woudsport werd rond de 20o min. genet door Waeyaert Hubert. Na de rust, rond de 10« min., gaf Van derhlnst een vrij schop, welke bij een back belandde. Deze werd ln 't nauw gebracht door Waeyaert en stuurde ln eigen netten. Enkele minuten voor de rust, kreeg Claes den bal toegespeeld, centerde mooi naar voor, waar Waeyaert niet aarzelde nummer drie te netten. Zondag e.k. grijpt voor de eerste ploeg de grootste schok van het seizoen plaats, namelijk de komst van R.C. Harelbeke, de huidige leider. '3 Voormiddags krijgen de specialere S. C. Le Bizet op bezoek. Sportliefhebbers, op tweeden Kerst dag, zijnde 26 December, heeft Woud- sport's jaarlijksch feest plaats, ,'s Mor gens, om 9 uur, H. Mis voor alle over leden spelers en supporters, 's Mid dags noenmaal en gezellig samenzijn, 's Avonds, om 5 uur, groot bal ln de cinemazaal: Prlntaniawaarbij de trekking van Woudsport's reuzentom- bola. Niet min dan 50 prijzen ia natural Liefhebbers, welke nog niet voorzien zijn van loten, kunnen deze bekomen bij de Woudsportspelers. Alles laat een overgroot succes voorzien, zorg dus op tijd voor uw loten, want deze eens ver kocht, worden er geen nieuwe bij gemaakt. Supporters van Woudsport, houdt dezen datum vrij. t Zal de moei te loonen. Tot 26 December dus ln de zaal «Prlntania», om 5 uur, dit ls het rendez-vousvau alle supporters en wees van uw loten voorzien. Wie er niet kan zijn op de trekking, kan toch zijn prijzen afhalen, daar alle winnende nummer# zullen kenbaar gemaakt worden. H. M. lit Prov.: Lauweveurne 04 Op het mooie veld van W.3. Lauwe, dat jammer genoeg zoo hard bevroren was, heeft onze 1* ploeg, nogmaale twee gouden puntjes veroverd. Dit succes hebben we vooral t* danken aan onze dappere verdediging, om htm secuur werk, ln de lo helft verricht; en dan ook aan onze, thans zoo productieve voorlijn, vooral na de rust. Veurne; laat het ons maar rechtzinnig beken nen, heeft lang gesukkeld om 2 gepaste Insldes op te stellen, doch nu 13 deze handicap overwonnen, en da zoo lang verbelde binnenspelers werden gevon den to den persoon van Degraeve R. en Heugnebaert A„ die ln d» laatste wedstrijden uitmuntend waren. Voor A. Reynaert, werd het wijze besluit ge troffen, hem als back op te stellen, daar hl) thans, op deze plaats, ten volle zijn machtig shot kan plaatsen. Zoo gaat onz* ploeg een mooie toekomst te gemoet. DE MATCH: Lauwe ls eerst ten aan val eu Bossuyt wordt reeds aan de 5e min. gevaarlijk bestookt. Doch onzs doelman tipt den bal over. Veurne reageert doch ook de W.S. verdediging weert zich prachtig. Da lokalen komen nu geweldig onder doom, niettegen staande de bijtende koude, doch Gil bert kan 3-4 gevaarlijke balletjes mees ter worden. De lokale voorlijn kan on mogelijk onze verdediging, die schit terend op dreef ls, overrompelen. Al dus komt de rust, waarbij ons achter trio zekerlijk een bloempje verdient. In de 2o helft, zien we echter Veurne uit zijn schelp komen en de gevaarlijk ste aanvallen lelden. Na herhaalde pogingen kan Eecu Nr 1, op mooie wijze netten. Kort daarop ls het weeral onze rechtsbuiten, die een balletje toegespeeld krijgt, en een man dribbelt op een manier waarvan hij alleen het geheim kent, en 't stuift ln de geburen 0-2. We zouden onsportief zijn, moesten we niet alles neerpennen. Want na dit 2e doelpunt bekomt Lauwe penalty. Een reuzekei wordt gelukkig voor ons, kans rijk gered, niet door de keeper, maar door de paal. Aldus verkijkt W.S eeu mooie kans en naar het elude toe komt onze voorlijn weer ln actie, om de lakens uit te deelen, 13 min. voor het einde ls het Debergh die een 3e doelpunt ter wereld brengt, waarbij hij bewezen heeft zijn shot nog niet verloren te hebben, en dat hij Zondag 11. zijn laat ste niet onderteekend heeft, ls zeker... De lokale supporters denken dat het zoo al welletjes ls, en verlaten dan ook grootendeels het veld. Thans zijn er nog een 8-tal min. te spelen en mld voor Ameloot legt nogmaals de lokale achterhoede in luren, en de bordjes wijzen 0-4. Door hun prachtig 2* time vooral, ls het Veurne gelukt te over winnen, misschien wel met wat gevlei de cijfers, want Lauwe verdiende de eer te redden, Ameloot nu, kon slechts éénmaal scoren, doch werd van geen vin gelost door de lokale backs, terwijl onz» ande re forwards meer vrijheid kregen. In een woord: prachtig resultaat voor K.S.V. Veurne! Wie herinnert zich nog de slechts nipte 0-1 nederlaag van Lauwe, opge- loopen tegen den leider uit Harelbeke? Zondag a.s.: Prachtige match op 't voorplan: K.S.V. Veurne IWervlk X. Wie liefhebber ls van mooi spel, moet deze match bijwonen. Wervlk ls een gevaarlijke klant; maar we geven ons Veurnaars een groote kans op zegel Onze 2* ploeg kon te Koksijde even tjes 13 doelpunten aanteekenen, zon der eentje tegen. Alle verdere uitleg is belachelijk. Zoo wisten onz# belde ploegen samen 17 goals ta scoren, zonder zich zelf, ook maar een keer, te laten vloerenl A/trap ta IS uur. EEltE-AFDEELING P.O. LuikF .O. Mechelen Heuten. White StarBeerschot Debatisjc. La GantolseLlersche Alsteen. LyraS.O. Anderlecht Ceulemans. Racing C.B.Berchem Sp. Wouters. Antwerp F.O.O.C. Cheïlerol Rochua. P.O. BruggeStandard O.L. JorSsen. U. St-GlllisBoom F.O. Luoq. Eendr. AalstC.S. Vorst Smidts. St-Niklaassche S.K.: bye. AFDEELING I REEKS B. S.O. MeenenUn. Namen Janssent. BEVORDERING REEKS D S.O. WasmesA.E.C. Bergen Van Nuffel. VRIENDENMATCHEN F.C. IzegemClub Ronse Depraetera, St. MoeskroenKortrijk Sp. Knokaert. II* AFDEELING PROVINCIAAL W.S. leper—S.V. Blankenberg» Lietaer. De Panne—Nieuwpoort Van Loocka, VeurneWervlk Sansen, WaregemKomen Delaere. LauweTorhout Vanüepitte. T. MeenenMiddelkerke Deyys. WakkenPoperinge Vandevelde. HouthulstHarelbeke Kerkhof. HerzeeuwC.S. leper Roesbeke. D. BlankenbergeDeerlijk Delanoye. II* GEWESTELIJKE A IngelmunsterExc. Zedelg, V. d. Berghe. SteenbruggeMeulebeke Busschaert. St-KrulsOudenburg Everaert. Koksijde—Tielt Nolf. TorhoutOostroozebeke V. cl. Driessche. GistelDentergem Verbiest. Fi. ZedelgemArdoole Marti. II* GEWESTELIJKE B Bissegem—A.A. Moeskroen Nuytten. BrielenMoen Beyens. KuurneLuingne Sauer. S.V. Kortrijk—Vlamertlnge De Wulf. B.S. AvelgemAalbeke V. d. Bulcke R. MoorsledeDotten!Js Maes Emiel. Le Bizet: bye. III* AFDEELING A WulpenDosko Bevejren Wil'.ems. KoekelareGlts Lateste. WenduineAdinkerke Verstappen. AssebroekOostduinkerka Deloof. Sljsele—D. Ruddervoorde Geerolf. JabbekeDen Haan Louw. Lichter veldeHelst Verkijn. III' AFDEELING C DiksmuideDadizele Van Lede. MoorscleRekkem Zoetardt. GeluweStaden Declercq. BeselareZonnebeke Da Gryse A. Ledegem; bye. III» SPECIAAL B 10.00 u.: W.S. leper—C.S. leper Provoost. 10.00: HouthulstLe Bizet Osstyn. WervlkToek. Meenen Deltomme. KomenLauwe W.S. Decrraene Remi. VlamertlngePoperinge Verkaeghe. III* SPECIAAL C TorhoutMiddelkerke Meerschaert. 10.00: VeurneS.V. Blaak. Momerency. 10.00: GistelSK. St-Kruls Zonnekeyn. 10.00: De Panne—D. Blank. Boute. OudenburgKoksijde Servaes. Nleuwp.F.C. Brugge Van de Lacluse. JUNIORS PROV. REEKS 10.00:St. Moeskr.St. Kortr. Holvoet. IzegemS.C. Meenen Dg Vlaemynck. F.C. RoeselareC.S. Brugge Decorte. 10.00:Kortr. Sp.—S.K. Roes. Letienne. A.S. OostendeKnokke Monteyne. 10.00: C. Brugge—V.G. Oost. Rondelet. BEGINNENDE CLUBS B GèluveldRIsq. Tout Lahousse. Langemark: bye. PassohendaleSiijpe Bouckaert. St.-Elools Sp.R.C. Lauwe 14.30: St-EIoolsLauwe V. d. Bulcke Alf. EekkemElverdinge Delva. II» PROVINCIAAL PoperingeTorhout Bonte. II0 GEWESTELIJKE A OostroozebekeKoksijde Vierstraete. DentergemExc. Zedelgem Dedeken. MeulebekeSt-Kruis De Beuf. II0 GEWESTELIJKE B A.A. Moeskr.S.V. Kortrijk Knockaert. 14. Aalst 15. Vorst 16. Boom 17. Un. St. GUlls 18. Brugge 19. Beerschot W 18 15 13 18 16 8 3 6 9 10 10 S 30-34 13 3 29-28 13 2 13-27 12 2 35-40 12 1 31-47 11 4 18-31 8 EERSTE AFDEELING Reeks B Vigor HammeOude God 20 R. LokerenKapellen P.O. 10 S.O. MeenenTubantla 01 F.O. RonseS.C. Charleroi 12 St, LeuvenA.S. Ronse 11 C.S, BruggeR.C, Tienen 01 Un. NomenR. Mechelen 00 R. DoornikAH. Oostende 41 Kortrijk Sp.; bye. Algemeent rangschikking G. G. V. D. V.-T. P. 1. St. Leuven 16 13 3 1 48-18 27 2. S. Charleroi 16 11 2 3 62-15 25 3. R. Mechelen 16 9 3 4 45-12 22 4. C. Bruggo 16 8 4 4 38-25 20 5. Tienen 16 9 a 2 34-25 20 6. Kortrijk Sp. 16 8 5 3 30-20 19 7. A. Ronse 16 6 5 6 29-32 16 8. Lokeren 16 7 7 2 19-25 16 9. V. Hamme 16 4 6 6 21-24 14 10. Cl. Ronse 16 5 7 4 19-21 14 11. Tubantla 16 5 7 4 15-30 14 12. Kapellen 16 5 9 2 27-88 12 13. A. Oosteud* 16 5 9 a 28-42 12 14. Doornik 16 5 9 2 32-58 12 15. Meenen 15 4 9 2 20-34 10 10. U. Namen 15 2 8 6 23-54 9 17. Oude God 16 8 11 2 21-47 8 18 10 1 6 39-19 26 16 11 3 2 60-31 24 18 12 4 0 55-18 24 16 8 2 6 41-29 22 16 7 5 4 37-30 18 16 T 3 4 36-33 18 16 9 7 0 42-31 18 16 6 6 4 23-28 16 16 6 7 3 24-26 15 16 T 8 1 26-24 16 15 5 7 3 36-40 13 15 3 7 3 22-38 13 10 3 7 8 23-29 12 16 4 9 3 19-37 11 18 6 11 0 37-57 10 16 2 10 4 20-49 8 16 4 12 0 27-52 8 B. WervikWaregem Sp. 0—1 Scheidsrechter Degryse stelt om 3 uur volgende elftallen in lijn: Eendr. Wervik: Carton, Six, Demeyer, Aubln, Penet, Samyn, D'Halluln, Ver meulen, Pannecoucke, Declercq, Gryson. Waregem Sp.: Decabouter, Destoop, Vandoorne, leprae tere H., Depraeter* Theophiel, Memeyere, Vanden berghe. Glstellnck, Damman, Dujardtn, Van- hauwere. Ruim 1600 toeschouwers waren opge komen can deze belangrijk* match bij t» wonen, Waregem Sp. had de ver plaatsing gedaan mei een groot aantal supporters waarvan sommigen sirenen en schaltulgen mechadden dm hun spe lers aan te moedigen, BewlJ* te meer dat Waregem de verplaatsing niet ais een lolletje had aanzien. Waregem wint den toss en op een hard bevroren plein zijn ze al seffens ten aanval. Aan de a* rnhi, dwingen o» réed» oómer af. Wórvlk laat niet begaan en gééft goed de répllek aan de kandidaat kampjöb- jftü. Aan de 8* min, lost Vermeulen een schot dat met groote moeit* dóór dén bezoekendea doelwachter wordt ge- hoüd&e W&cgem speelt prachtig en staat technisch hooger dan de lokalen.. Maar Wervlk bijt meer van zieh af en ls vlugger op den bal en den man af, De 1* helft geeft ons menig staaltje mooi voetbalspel te alen, meestal echter op 't middenveld. Aan de 40 min, schiet D'Halluln hard, maar nevens doel. Da verdedigingen houden stand en rust treedt ln met blanke scoor. Na de koffie spelen de elftallen nog vlug ger en de talrijke supporters zijn opga G. G. V. D V.-T P. 16 8 3 5 37-18 23 16 9 a 8 44-27 23 1-8 9 3 4 40-33 22 15 8 3 4 51-30 20 16 8 8 3 42-43 19 13 6 4 6 38-22 18 15 7 5 3 27-26 17 16 8 7 1 38-32 17 16 7 7 a 35-27 16 16 a 7 3 33-33 15 16 a 7 3 32-37 15 16 5 1 4 29-41 14 17 6 9 3 27-48 14 BEVORDERING REEKS D. U. CentreOudenaarde 11 V.G. OostendeUn. Jeifiappes 31 A.E.C. BergenLa Louvtère 21 St. Moeskroen3.C. Wasmes 41 S.V. WevelgemKnokke 20 Rao. GentSJC. Roeselare 20 F.C. Izegem—St. Kortrijk 1—1 F. C. RoeselareU. S. Doornik 11 S.C. Boussu-Bols: bye. Algemeént rangschikking G. G, V. P. V.-T. P. 1. U. Centra 2. S. Roeselar# 3. Moeskroen 4. Oudenaarde 5. Wevelgem 6. Izegem 7. La Louvlère 8. St. Kortrijk 9. F. Roeselar» 10. R.C. Gent 11. Wasmes 12. Bergen 13. U. Doornik 14. Jemappcs 15. V. Oostende 16. Knokke 17. Boussu-Bols TWEEDE PROVINCIAAL WakkenBlankenberge 22 KomenDe Panne ultg. LauweVeurne 01 HerzeeuwHouthulst 10 TorhoutNieuwpoort 35 Harelbeke—Meenen 50 Middelkerke—St-Baafs 50 WervlkWaregem 01 Poperinge—{W.S. leper 00 C.S. leper—Deerlijk 32 Algemeent rangschikking G. G. V. D. V.-T. P. 1 60-17 29 2 73-27 28 1 54-24 27 3 37-23 21 4 33-24 20 8 31-20 19 4 42-29 18 4 41-44 18 5 40-28 17 2 30-21 17 3 31-31 15 8 18-26 15 1 33-50 15 4 29-33 14 3 30-37 13 3 83-45 13 2 29-34 12 3 24-44 2 8 23-69 7 4 21-61 0 8 18-61 4 A. 7—1 2—2 3—1 4—0 1—0 4—1 2—2 6. Moeskroen 12 7 8 7. Vlamertlnge 13 4 4 8. Moorsled» 14 8 7 9. Dottenijs 12 5 6 10. Bflelen 14 3 11 11. Moen 13 2 9 12. Kuurns 14 1 10 13. Luingne 14 2 11 III* AFDEELING A. GltsOostduinkerka KoekelareDen Haan LlchterveldeD. Beveren RuddervoordeAdinkerke WulpenP.O. Veldegem F.C. Sljsele—F.C. Helst III* AFDEELING C. LedegemS.V. Dlksmuld* ZonnebekeMoorsele DadizeleGeluwe StadenBeselare RekkemBoezlng» Algemeens rangschikking G. G. 13 10 0 27-17 14 8 31-23 13 2 23-35 12 1 25-31 11 0 33-55 0 2 22-33 6 8 16-47 5 1 20-47 5 9—0 0—2 33 O—l 0—7 2—6 1—6 1—1 2—3 5—0 V. D. V.-T. P. 2 1 45-12 21 2 46-13 21 1 51-19 21 1 36-17 15 1 22-27 13 1 31-33 13 0 22-52 8 1 20-32 5 0 9-72 0 1. Beselare 2. Moorslede 13 9 3. Rekkem 14 10 4. Geluwe 13 7 5. Zonnebeke 12 6 6. Dlksmuld* 13 6 7. Staden 13 4 8. Dadizele 11 2 9. Ledegem 13 0 III* SPECIAAL B. Poperinge—W.S. leper 43 LauweHouthulst 03 Le BizetVlamertlnge 2—5 C.S. leperE. Wervik 23 Toek. MeenenF.O. Komen 01 Algemeens rangschikking G. G. V. D. V.-T. P. 15 18 15 10 15 15 15 15 14 15 15 14 0 83-16 26 2 55-27 22 1 49-29 19 4 37-26 18 4 37-38 18 2 33-31 14 0 87-53 12 1 31-69 9 2 82-69 8 0 22-75 4 1. OH. leper 2. Wervlk 3. Lauwe 4. WH. leper 5. Komen 6. Houthulst 1. Poperinge 8. T. Meenen 9. Vlamertlnge 10. Le Bizet III* SPECIAAL a F.C. BruggeDe Panne KoksijdeVeurne S.V. Blankenberge—Nieuwpoort Middelkerke—Gistel D. BlankenbergeOudenburg St, KruisTorhout Algemeent rangschikking G. G. V. D. V.-T. P. 1. D. Blankenb. 13 12 1 0 39-11 24 2. S.V. Blankenb. 15 11 8. Club Brugge 14 10 3—1 0—13 3—1 4—0 1-0 4. F.C. Torhout 8. Veurne 6. De Panne 7. Oudenburg 8. St-Kruls 9. Middelkerke 10. Nieuwpoort 11. Gistel 12. Koksijde 18 15 14 18 1* 18 13 14 19 I 8 8 T 8 10 8 14 1 56-22 32 0 72-31 22 2 53-46 18 2 66-47 16 2 37-36 12 0 46-29 12 1 42-44 11 0 31-40 10 1 31-42 9 1 27-48 9 15-58 2 IV* SPECIAAL Rao. LauweBissegem Algemeent rangschikking 2—1 1. Harelbek* 18 14 1 2. Waregem 16 13 i 3. CH. leper 16 13 a 4. Deerlijk Sp. 16 9 4 5. Middelkerke 16 S 4 6. WH. leper 16 8 6 7. D. Blankenb. 16 7 6 8. Wakken 16 7 3 9. W. Houthulst 16 6 6 10. F.C. Poperinge 15 7 11. Wervlk 16 6 7 12. Herzeeuw 16 6 7 13. Veurne 17 7 3 14. Komen 15 5 9 15. Lauwe 16 8 16. De Pann» 16 6 8 17. Torhout 15 6 8 18. S.V. Blankenb. 16 3 10 19. T. M:enen 16 3 11 20. Nieuwpoort 16 a 12 21. St-Baaf3 17 i 14 II* GEWESTELIJK SteenbruggeF.C. Zedelgem Ex. Zedelgem—Koksijde OostroozebekeSt. Kruis OudenburgS.K. Torbout TieltIngelmunster MeulebekeEg. Gistel DentergemArdooie 1. R. Lauw» 2. Geluwe 3. .Moorslede 4. Bissegem 5. Moorsele 8. Beselare T, Zonnebeke G. G. 14 II 14 13 14 18 13 13 V. D. V.-T. P. 1 64- 9 25 8 54-22 19 2 50-23 18 1 29-35 15 1 39-24 13 9 36-40 10 0 12-72 4 JUNIORS GEWESTELIJK A Eindrangschikking 1* Rondt 1. Veurne 1 1 0 43-11 10 2. Nieuwpoort 8 4 1 1 30-23 8 3. Torhout 9 2 4 9 15-28 4 4. Gistel «911 10-38 1 SCHOLIEREN Reeks D. Algemeent rangschikking a. a. v. d. v.-t. p. 9 T 2 0 29- 8 14 1. Wervik 2. Wevelgem 3. Komen 4. Poperinge 5. Le Bizet 6. Meenen 7. Kortrijk Sp. 8. WH. leper 9. S.C. leper 10. T. Meenen 0 28-13 12 8 13-11 10 1 10- 9 10 1 20-16 3 l 17-16 I 10-21 0 17-18 0 18-26 0 13-39 EERE-AFDEELING BoomRac. Brussel 01 LlerscheF.C. Luik 51 Berchem Sp.St. Niklaa3 31 AnderlechtF.C. Brugge 71 E. AalstWhite Star 32 VorstAntwerp 13 StandardUnion St. Gillis 43 BeerschotGantolse 12 Ol. CharleroiLyra 33 F.C. Mechelen: bye. Algemeene rangschikking 1. O. Charleroi 2. Berchem 3. Rac. Brussel 4. Anderlecht 6. Llersche 6. Mechelen 7. Lyra 8. Antwerp 9. F.C. Luik 10. Standard 11. Gantolse 12. White Star 13. St. Niklaas togen over 't faire en mooie spel van belde elftallen. ft Aan de 60 min. wil d» lokale back Demeyer den bal aan den doelwachter geven, maar Damman ls er als de kip pen hij en de lokale doelwachter mag zich omdraaien. Wat 'n gejubel bij Waregem en wat 'n ontgoocheling bij Eendracht. Dat spijtig misverstand tusschen de verde diging brengt Waregem ln een bevoor- deeligdo positie, Wervlk wil kost wat kost den gelijk maker netten. Efi daar hebben we 't bijna .Vermeulen komt alleen op 10 m. voor 't doel en h(J vindt ongelukkig nog de kans om er nevens te schieten. De voorlijn van Wervlk blijft sukke len en de eindstand luidt 0-1. Waregem wint eerder kansrijk deze falrbetwlsten match, daar waar een 1-1 stand, de Juist* weergave war» ge weest. BIJ Waregem vermelden we 't gan- sche elftal en bil Wervlk het volbloed paard Declercq alsook kapitein Sik. Het 2» elftal deed het beter en ging de leider Cercle leper ln eigen vesting kloppen met 2-3. Waarlijk Jongend go hebt onze pronostlek omvergekegeld. Proficiat! Zondag moet het 1* elftal naar Veurne. Als de voorlijn niet beter bij schot la zien we Wervlk nipt onderdoen. Aan de spelers onze pronostlek te be schamen. Algemeent rangschikking G. G. V. D. V.-T. P. 1. Oudenburg 14 12 1 1 55-18 25 2. Ingelmunster 14 11 3 0 35-13 22 3. Oostroozebeke JA 9 2 3 45-13 21 4. Steenbrugge 14 9 3 2 44-20 20 5. Ardoole 14 8 4 2 37-24 18 6. Exc. Zedelgem 12 7 8 2 31-28 16 7. Meulebeke 14 6 6 8 40-35 15 8. Dentergem 14 8 5 3 31-27 15 9. St-Kruis 14 5 7 2 33-31 12 10. Koksijde 14 5 8 1 27-38 11 11. Gistel 14 3 10 1 18-32 7 12. Fl. Zedelgem 15 2 11 2 25-58 6 13. S.K. Torhout 14 1 10 3 19-48 5 14. Tielt 15 1 13 1 11-64 3 II* GEWESTELIJKE B. BrielenS.C. La Bizet 12 Aalbeke Sp.Kuurne Sp. 5—0 LuingneB.S. Avelgem 23 VlamertlngeBissegem 22 Moen Sp.—Moorslede 4—1 A.A. MoeskroenKortrijk Ultg. Algemeens rangschikking G. G. V. D. V.-T. P. 1. Avelgem 14 10 1 8 46-26 23 2. S.V. Kortrijk 13 10 1 2 35-13 22 3. Aalbeke 14 10 8 1 54-27 21 4. Bissegem 14 7 2 5 29-18 19 6. Le Bizet 13 7 3 3 36-27 17 KADETTEN Reeks A. Algemeent rangschikking a. G. V. D. V.-T. P. 1. S.K. Roeselar* 5 5 0 0 28- 2 10 2. F.O. Roeselar* 4 8 1 0 16- 2 6 3. F.C. Izegem 5 4 10 15-12 6 4. Geluwe 4 1 3 0 2- 9 2 5. C.S. Itper 5 1 4 0 4-19 2 6. YlamcUng* 5 1 4 0 2-23 2 BM lbNENDE CLUBS A. SUJpeiveókem Sp. 2—2 Passchenis.lt—St. Eloois-Wlnkel 06 Langemarit -h!' quons-Tout 30 Elverdmse?>fc. Lauwe 83 I '$emeent rangschikking 1. Langemark 2. St-Eloois-W. 3. Gel»-.t,:d 4. Elverdmj- 5. Rlsquons-Tout 6. Passchendal» 7. Rekkem 8. Slijpe 9. Lauwe G. G. V. 11 9 10 11 11 10 9 9 10 D. V.-".P. 2 45-19 ?,0 1 42- 4 fl 0 39-23 14 1 38-36 11 2 34-30 10 3 33-22 9 2 15-29 6 1 11-40 3 0 12-57 0 BEGINNENDE CLUBS B. Algemeent rangschikking 1. Poelkapell» 2. Proven 3. Houtem 4. Westouter 5. Waasten 8. Nleuwkerk» 7. Meesen G. G. u a u 10 u u 12 12 -<0»- S. C Le Bizet BrielenLe Bizet 1—t Reeds d» 1* min. moet de lokale ka pitein Devlo het terrein verlaten Wegens kwetsuren. Gebruik makend van de wind en hun numerieke meerderheid dwtn- de bezoekers Brielen op verdedl- »g. De uitstekende oenterhalf vah Leien, Dutho, steunt rijn achterhoed* Jdaart meplge gevaarlijke situatie óp. fjebrdedérs vaabecelaer* laten d* ge legenheid niet voorbij gaan om tegen aanvallen uit t# voéren maar d« Buset- sche verdediging waalct. Aan de 23* min. wordt de scoor ge opend door d* linkervleugel der bezoe kers. Het spel 1» meer verdeeld ln den loop van d« 2* tijd, Brielen speelt mot bree ds openingen ln de vleugels tëfwljl Le Bizet het kort passensp^). toepast. Zoo worden meermalen gunstige situaties geschapen maar d» spelers van belde kampen aarzelen al hun krachten te geven en het «pel tot h*t maxlöium op te voeren. Aan dt 65* min. gaat den Blzetschem inter 8 spelers voorbij en kogelt van op 25 metera onhoudbaar binnen: 0-2, Brielen wil d* eer redden en lukt aan da 85* min. op olgemee- nen aanval van de voorlijn; 1-2. D* be zoekende keeper wordt geraakt en moet het plein verlaten. Le Bizet wU zijn bolde punten behouden terwijl Brielen zoekt gelijk te etellen. Er wordt niets meer geteekend en het einde wordt ge floten met 1-2 cljter3 dl» de juist» weer gave zijn van het geleverd» speL S. K. VlamertingeRac. Bissegem 22 Op het harde terrein van Moorslede ls onze ploeg er ln geslaagd de uitslag 22 voor een vierde maal te herhalen. Van 't begin af zag men dat er van gebonden samenspel weinig zou ln huls komen, daar de spelers moelljk hun evenwicht konden behouden. Wanneer Mlel den toss wint en tegen wind opzet, toonen de mannen van Bissegem zich gevaarlijker, passen zich beter aan en nestelen zich voor een 20-tal minuten voor het doel van keeper Debruyne, die zich tweemaal laat verschalken 02. De S.K. V.ers zijn bepaald ln een slechten dag en kunnen slechts af en toe het doel van Bissegem ln gevaar brengen. Enkele minuten voor de rust weet Frutsaert met een boogschot den uit loopenden keeper te verschalken 12. tn de tweede helft, wanneer ledereen denkt dat SJK.V. thans het Initiatief zóu in handen nemen, ziet men om de beurten beid* ploegen onsamenhangen de aanvallen lelden, waarvan alleen te vermelden zljnj de persoonlijke poging van G, Cauliez, die het leder Juist langs het doel zendt en een alles gewaagde duikeling van keeper Debruyne ln de voeten van den emtnenten centervoor Ajnsye. Nog enkele minuten zijn te spelen: Een mooi* aanval langs den rechtervleugel, de bal belandt bij den ongodekten G. Leroy, die met een kei hard schot belde ploegen gelijkstelt 22, Zondag as. verplaatsing naar Kort rijk Vertrek om 1 uur. De 2* ploeg versloeg de grensbewoner» van Le Bizet ln eigen vesting: 25 en zal Zondag zijn zegereeks voortzetten op den Pot- hem, tegen Poperinge. Aan de familie van den Heer Karei Oetljn, dl* vorig* week schielijk over leden la, biedt SJC, Vlamertlng* haar christelijks deelneming ain. D. V.-T. P 1 45-20 17 0 25-20 14 1 37-22 13 1 36-22 13 2 24-23 12 1 29-40 9 0 8-57 0 P.O. WaastenF.C. .Eendr. Watou 6- Spljts het gur* weder trokken onze wlt-groene spalers met een tiental sup porters naar Waasten, om er een vrien denmatch te spelen, 't Werd voor onze Jongens een verplettering. Alhoewel de 6-1 scoor voor Waasten zeer gevleid ls en de wlt-groene met een greintje ge luk wel een paar doelen meer hadden kunnen aanteekenen, blijft het toch een duidelijk en zeer tastelljk bewlja dat er moet geoefend worden gedurende da week. We slikken dez* pil maar door en doen 't een naaste maal betert Te Beloeui vermoordde een arbei der zijn werkmalrker om hem te be stelen. Hr Grandgagnagc, Algsmeen S*- kretaris van den Belgischen Bok»- bond is nabij Gosselies het slachtof fer geworden van een auto-ongevkl en liep hierbij verwondingen op. Te Beziers, (Frankrijk) werd een knaapje aangehouden op het spoor omdat het geen reiskaartje had. He* kind droeg een pak, maar toen dit openmaakte vond men er verdoo- vingsmiddelen in ter waarde van fl millioen frank. Te Ninove onUtond een groot» brand in de stekjesfabriek Merck* en C". Verscheidene arbeiders werden verrast door het vuur; vijf hunner werden verbrand, waarvan één aeu» zijn verwondingen overleed. Te St Jans-Molenibeek, iBrusaei) ontstond brand in de lokalen van da «Daring Club». De schade wordt ge raamd op 200.001! frank. Ongeveer 6.500 visschers zouden met hun sahepsn Ingevroren zijn <fl> de Kaspische Zee sedert een 2- tal weken. IJsbrekers en vliegtuigen zijn ter hulp uitgetogen. Te Oostakker ging een dol ga- worden haan de mensohen, welk» ta zijn bereik kwamen, te lijf. Het dl«r moest worden afgemaakt. In de Abdij van Tea: Kamere», bij Brussel, ontstond brand. Er groote schade. Het Cartografisch Instituut werd bij dezen brand ge teisterd. Te Eine-bij-Oudenaarde g-eraak- een 6-jarig knaapje onder de hoSFOB van twee paarden. Het kindje werd getroffen door een hoefslag en de kaaksbeenderen verbrijzeld. Te Amsterdam geraakten olifanten van een cirkua ln onderlin ge ruzie en braken los. De medgt» die de aankomst van den drkus ga desloeg, vluchtte ln paniek weg. m een korte vlucht konden de olifanten door de cirkusmannen bedwangen ln het drkus gebracht worden, dat zitfh eenlg ongeluk had. Te Mélin wierp een hulsbMfl brandende benzine op twee (flapendfl huurders. Eén ervan, een vrouw, be zweek aan de opgeloopen brandwon den, haar man werd zeer ernstig ge wond. De dader is aangehouden. •Te ChapedJe-lez-Berlaimon» heef» een kerel zijn zuster vermoord en pleegde daarna zelfmoord door ver hanging. Jaloerschheid inzak* behan deling thuis ia de oorzaak; men meende dat zijn zuster bevoordeehgÉ werd door hun ouders. Voor de haven van Hamburg werd een haal van T meter langt* gevangen door visschers, die groote moeite hun vangst met netten naar de haven konden Daar werd de reuzen viach hij middel van een kraan uit het water getild. Het beestje woog S ton en naar men meent, sou het 300 jaar oud stfe. De lever woog 400 icgr. De huid sf worden gelooid en ds vlach self sas ten goede komen aan ds rantsoenen- ring van de bevolking van de stad. Nabij Berlijn, in een munil opslagplaats, werd la voorraad katoen ontdekt door een bende smots* keiaars. Een deel van deze stof heit» ben zij doen verwen en verwerken tot nachthemden. Een deel ervsa vreré reeds verkocht, zoodat veel ners thans slapen gaan met h hemd waarmede zij plots in de lucht kunnen vliegen. Te Brugge is een garagist ver stikt geworden tengevolge ontsnap ping van koolzuur teweeggebracht door het te lang draalen van een auts motor. De man werd zon '.er bewust zijn aangetroffen, maar men hoo** hem te kunnen redden. Zes man zullen met een vlot van wal steken vanaf de kusten van Peru en hopen met hun vlot na vier maan den drijven op den Stillen Oceaan de Polynesische eilanden te zuljen be- re.tcn. Men zal zich zeker wt'. af vrager. die lieden hun zin: en weJ ni-t «iis.en. Enkele weken geleden werden tre Brusselsche advocaten door de Frcuisehe toldiensten geknipt toen zij poogden over de grens, ta geraken, met groote waaide aan deviezen. Door de Rechtbank van Avasnes werden zij thans veroordeeld tot 2 maanden gevang en elk 100.000 fr. boete; meteen worden de waarden. 'He zij bij zich hadden en een waar- ue van 5 millicen frank vertegen woordigden aangeslagen en loopem, zij nog een boete op van ru':n 23 millioen frank. Een Antwerpenaar die door de Fransche toldi-ansten eveneens be trapt werd met 328.000 Fransche fr. en 65.000 fr. Belgisch geld, liep een boete op van 3 millioen frank. Te Mechc'en zijn twee oudjes verstikt geworden door gas, ontsnapt langs een defecte rubberen gasbuis. De man stierf, zijn echtgenoote hoopt men te kunnen redden. Zeventig visschersbooten hebben Zondag te Dulnkerke 300.000 kg. bo ring aangebracht. V. V. Koksijde Exc. zedelgem—Y.V, Koksijde Op een uiterst hard terrein ward dez» match betwist. Koksljd* leidde d» «erst* aanvalen, doch «r werd niet op do*l ge schoten. Ook de lokalen deden enkele gevaarlijke aanvallen, doch doelman Vandenbroele liet niet begaan. Het was kapitein Achilla Sealer dl* aan de 28* m, den stand, opende. Met 01 stand trad de rust in. Na de koffie komt Zedelgem gevaarlijk opzetten. Ze hebben met de 1* min. reeds aucoes langs hun mld voor, die onhoudbaar blnnenkogelt. Een kwartier later ls de stond 21. Nu zet Zedelgem alles ln hst werk om hun voorsprong nog aan te dikken en spelen hard door. Keeper Tandenbrools staat echter pal en het ls op een moolen aan val van Koksljd», dat Sealer een 2* doel punt aanteekenti 9—0 is ds juist* uit slag. Zondag us. op ons terrein tegen da hekkensluiters F.O. Tielt. Mannen, een gelegenheid om d# puntjes andermaal thuis ts houdoa. Indien de soldaten van de partij zijn, voorspellen we een af geteekend* zeg» d«r v.V. Boy». VANDORPE dwingt den Spanjaard LIZA ZO tot ojjgave in de 7* round. Technische uitslagen der brksmeeting ta Poperinge Liefhebbers 3x2: FRANS (38 kg. Pop.) doet match nul met FRITS (38 kg. Veurne). VANEECKE (56 kg. Pop.) wint met de punten v. Lesage (56 kg. leper). Liefhebbers 3 x 3: MODESTO (60 kg. Pop.) verliest op punten van Deckers (62 kg. Veurne). BOURGEOIS (58 kg. Pop.) verliest op punten van WARD (58 kg Veurne). DALLEQUIN (47 kg. Pop.) verliest op punten van DICKY (50 kg. Veurne). DAUCHY (57 kg. Pop.) dwingt LIG- NEEL (57 kg. leper) tot opgave ln R. 2. Beroepskamp 8x3: MICHTETB (62 kg. Halle) wint met de punten van MARS (62 kg. Veurne). Zeer spannende match met een tech nisch betere Michlels. De Brusselaar treft beter en Juister dan de Veurenaar. Verdiende overwinning van Michlels. Internationale Hoofdlcamp 8 x 3: VANDORPE (57 kg. Poperinge) dwingt den Spanjaard LIZAZO (57 kg.) tot opgave in d« zevende round. Vanaf de eerst» ronde zijn de belde boksers zeer aanvallend en leveren een zèer spectaculalren kamp, tot Llzazo door een zuiveren dlrekt van Vandorpe ln de zesde round naar het vilt gaat en de gong'hem d» redding brengt. BIJ het aanvangen van de zevend» herneming is Llzazo nog niet voldo»nd» hersteld ea wordt hij afgetakeld door een schit terend» Vandorp». Do verzorger van den Spanjaard werpt dan ook, om erger te voorkomen, d* spons. Verdiende overwinning van den Poperlngenaar dl» opnieuw zijn klas bewezen heeft, GONGSLAGEN Op Kerstdag ontmoet Vandorpe op nieuw Servaeg» t* leper ln revanche en ditmaal over 8x8. Op het eind* van Januari 1947 komt Vandorpe uit ln revanche tegen den Spanjaard Llzazo te Brussel. Op een boksmeetlng te Brugge dwong Wimms den Nederlander Te Nu$ tot opgave In round 4. Op zelfde meeting verloor de Brug geling Deltombe met d« punten v*t» Nol Klein (Nederlander) Te Gent verloor Sexvaege op puntea van Deschuytter. Te Vichte won Hubroeck met pun ten op Corber. Te Mechelen hebben Lucldarme en Saerens een match geleverd ln 8 rounds van 3 minuten. De wedstrijd elndlgd* onbeslist. Het was een vlugge kamp, waarin belde boksera een evenwichtig gevecht leverden. De ini producten of mét verwijzing naar producten of waxen bedongen pachtprijzen moeten op voet van d« in onderstaande tabel vermeld»» prij zen ln geld. worden om®eat'. 185 fr. de 100 Uj 220 fr. da 100 kg| 210 fr. de 100 kgj 105 fr. de 100 tji 180 fr. de 100 W 05 fr. de 100 ka 3'50 fr. de ton; 35 fr. het kg; 39 fr. het teg; 15 fr, 't kg. ortgei 27 fr. 't kg. onigesl 2.25 den liter 2.'t stuk. Gerst en winter®, Tarwe Rogge Spelt Haver Aardappelen SuUcerbiete» Hoevoboter Fabrtókaboter Rundsvleeseh Eieren Voor d» tn bovenstaande talbel niet vermelde producten, of waren, ge schiedt de omzetinig op voet van de offlcieela prijzen of, bij giebrsk aan oflj-cieele prijizen,, op voet vim de nor male prijzen die in awan® zijn. j

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 7