- HET WEKEUJKSCH NIEUWS H)e Hmulet van be 1Rani Fonoplaten Pt PHILIPS PHILIM Stevens f Kroniek onzer Bevoorrading Sociale Wetten "PHILIDYNE" In breede scharen aan den hemel H©S mm ieder week fthuas ontvangen? HET WEKELIJKSCH NIEUWS INSCHRIJVINGSBULLETIJN Te beginnen vanaf 20 Dec. GROOTE SOLDEN- EN REKLAAM-WEEK GEZ. CROMBEZ, St-Janskruisstr., Fopcringe. NOODSLACHTINGEN GEVITAMINEERDE OLIËN DYNA D2-D3-A&D3 LEVERTRAAN DUIZENDE GENEZINGEN HANDELAARS I VAN STALLE BOERDERIJEN NOG OVER DEN PRIJS VAN HET DORSCHEN STEVENS GEBR. Aankomst v. NAAIMACHINES LANDBOUWERS! HUWELIJKEN DEPOT van NAAIMACHINES GELDLEENINGEN AAN LANDBOUWERS LANDBOUWERS WERKGEVERS PROVEN OLIËN VETTEN RÏE 3VE El M HET IS DONKER...EN DE WEG STIJGT i MOO* dat ik u moet verlaten. Wees niet boos om mij. En nu, goeden nacht.» EEN WONDER VAN KWALITEIT1^* EEN_WONDEg VAN TECHNteK 3750 LIKEUREN - WIJNEN - APERITIEF Oud-EubHssementen Bleunar S. P R. T WILLEM TELLSTRAAT 57, BRUSSEL .?,0EtKP: grossisten-depothouders MATRASSEN Wol, Kapok, Flocon, Beddegoed F1NANC1EELE ORGANISATIE Buitendienst 3 AGENTEN-MAKELAARS CONSTRUCTOS DE KOLONIALE LOTERIJ 18 MILLIOEN Welk een Nieuwjaarsfeest voor de winners! (1383) OPENSTAANDE PLAATS KERSTDAG NIEUWJAARSFEESTEN .PIANO CNUDÖE j HOENDERKWEEKERS Ij ASEPTA en ELIXIR MQRW LABORATORIA MULLIE (553> BEESTENMARKT, HALLE t VervolaU Eiadzijde 8. qrnmtmmKmmmimamimaimamKmmmmmMmmmma—immmmmKmmmmmimmmmfmimmmmmm DIT GAAT OP 3 MANIEREN: 1. - Vraag aan onzen Vcrkooper dat hij TJ wekelijks HET WEKE UJKSCH NIEUWSthuis bestelle. Hij zal dit stipt doen aan den prijs van 2 frank per nummer. 2. - Geef uw adres op aan de Bode vanneer hij bij U aan huis komt en vraag hem een abonnement op het WEKEUJKSCH NIEUWS S. - Vul onderstaand inschrijvingsbulletijn in (knip het uit) en steek het in een OPEN omslag met zegel van 10 centiem. Stuur uw omslag dan af aan «HET WEKELIJKSCH NIEUWS», Gasthuisstraat 19, Pope ringt. Orniergefeekende begeert een postabonnennicnt: NAAM ADRES GEMEENTE (STAD) (Handteeken) Wie volgens manier 2 of 3 een abonnement vraagt, zal enkel ons blad ontvangen met Januari 1947. Het mooie, zonderlinge natuurleven. Het gaat niet over bommenwerpers. Het gaat thans over verhuizingen, "t Is de mode. Gansche stammen en volken verhuizen. Niet alleen uit Bi kini, doch ook in de Europeesche Sta ten. Volksverhuizingen dus? Ook daar over gaat het niet, doch dezen keer ever een verhuizing die even interes sant ls. Het verhuizen der vogels, het hekken der vogels! De late zomermaanden en de herfstmaanden brengen ons Jaarlijks het zoo treffende feit der vogelsche volksverhuizingenDuizenden en duizenden der gevederde zangers, die ons jolijt wanen in 't zomerseizoen, trekken met pak en zak naar andere gewesten. De vogels trekken... Een heele we reldreis! Het is nog zoodanig lang niet dat wen er achter gekomen is dat zooveel vogels zoo n grocie herfshrais maken. Groote wijzen uit vroegere eeuwen dachten dat de vogels allen bleven slapen in het moeraswater. In 1766 snog schreef een beroemd natuurkun dige dergelijks dwaasheid neer. Er zijn natuurkundigen geweest die een groot stuk van hun leven hebben besteed cm den vogeltrek te onderzoeken. Bijzondere vogelstations werden ingericht, zooals het groote station op het eiland Helgoland, waar de groote vogelkundige H. Gathe 60 jaar verblijf hield, en langs de Balttsche zee het beroemde station van Rossitten. Hoe ging men te werk? Jonge vo gels werden er geringd en wie elders zco'n vogel aantrof, levend of dood, liet het aan het station weten, zco- dat men nog al zeer volledig de reis wegen en manieren onzer trekvogels- heeft kunnen nagaan. Waar trekken ze naartoe? Naar 't wanne Zuiden, zsggen we met een tikje jaloerschheid in de stem, weg van koude en armoed-e. Dat is echter zeer vaag geantwoord. Men heeft immers zeer verscheidene reiswegen opgeteekend: De sterk te trekker is wel de kraan vogel die uit het hocge Noorden komt, riil.uit Lapland. In zoo'n groot getal trekken ze naar den Nijl (Egypte) dat de Nijlosvers er werkelijk van kri oelen. De ooievaars maken het al even bont. Van uit de zeldzame daknesten waar ze neg langs den waterkant van de Noordzee wonen trekken zij reeds in Oogst het Zuiden in, zelfs tot in Zuid-Afrika, dat is asjeblief esn afstand van 12 000 km. En zsggen dat zo met de Lente tsru-gkeeren cm hier hun eieren te leggen, him jongen op te brengen, en den volgen-den herfst weer die avontuurlijke reis aan te gaan. Wat vooral belangwekkend ls bij de reis van Jonker Ooievaar, die zoo'n groote rol speelt ten onzent bij den kindjeskoop, is zijn geweldige vrees voor water. Ock de bergen ontzien zs. Ze laten de Alpen links liggen en vliegen er omheen. Maar het water! Om de Mlddellandsche zee niet te moeten oversteken trekken de ooie vaars van Noord- en Oostzee in trechtervormige treklijnen naar de Zuid- Oosthoek van Europa, naar den Bosphoruis in Turkije. Ze wippen er over naar Klein-Azie, hebben toch nog het Suez-kanaal over te vliegen om dan eindelijk rechtdoor van Noord tot Zuid, het heele Afrikaansche vas teland te overvliegen, tot het land der Boers, waar ze den Broedergroet brengen uit het verre Nederland. Ooiovaars uit West-Eurcpa weten ten Zuiden van Spanje d-e straat van Gibraltar liggen en trekken al over het land der broederna oorderljen naar Noord-Afrika. Er zijn over de vrees voor water en zes heel wat anekdoten te verhalen betreffende de ooievaars. In den zo mer van 1936 nam men per vliegma- chien 23 ooievaars mede die vijf we ken oud waren. Wat zouden die vo gels nu doen in een land waar de ooievaar onbekend is? Dank zij de ringen heeft men hun hachelijk zoe ken en tasten kunnen nagaan. Ze z:t- t«n bij trekkerstijd zeil naar het Ha agje: Waarom naai, in de richting van Oostende, maar durven niet verder op en kee- ren, bij het zien dor zee, naar Dover terug. Van 12 Augustus tot 6 Oktober zwerven ze aldus rond, tot ze, ge scheiden en ver weg van elkaar ten slotte dien ©©duchten pas oversteken, om nooit (meer naar dit ongastvrije land. terug te koeren. Afrika is het paradijs der trekvo gels. Niet alleen onze ooievaars en c'e kraanvogels vliegen er heen, ook de kwikstaart, de nachtegaal, de zwa luw, het roodstaartje en de oeverloo- per. De spreeuw maakt het anders. Die zoekt het Westen en trekt van hier uit naar Engeland en Ierland, waar ze bij mlllioenen overwinteren. Heb ben ds zwaluwen hun bijeenkomst rond torens en masten, de spreeuwen slaan, bij duizenden samen, in volle gelederen, als een wolk doorheen de lucht, zoodat de kinderen er bij joe len en jubelen van pret als ze zoo- iets boven hun hoofdjes zien heen trekken. Wat al sprookjes en fanta- siën hebben we niet geschapen in on ze kinderkopjes toen we de wondere vluchten van al dis vogels zagen: de kraanvogels in mooien wigvorm, die trompetten alsof ze ten oorlog togen; de grauwe ganzen of vriesganzen die in V-vorm voorbijtrokken. De wilde eenden vliegen in. kettingvorm, of schuine lijn; bergeenden vliegen in lange reke met languitgestoken hals en zonder staart noch pooten, zou je zeggen; zwanen vliegen cok schuin. Veel vogels vertrekken alteen. Vin ken, bergvinken en leeuvverikkcn trekken er echter soms met heele vluchten van door; een reiger trekt zijn hals in bij 't vliegen en zit heel hoog; maar de ooievaar reikt ook zijn hals zoo ver hij kan, ge ziet cok zijn sierlijke sfceltpooten achteraan zwieren. En nu nog een vrr trekken de vogels? Eenvoudig, hoor ik U zeggen, om dat het hier zoo koud wordt en er geen eten meer voorhanden is. Doch er zijn welli-cht nog andere onbekende oorzaken; Hoe komt het anders dat een kooivogsl, die een heelen zomer zoo go-ed en rustig zat, en nu zelfs in den trektijd niks te vrëezen heeft, voor honger of koude, plots zoo woe lig, zoo instinctmatig onrustig wordt. En zie eens, de gierzwaluw trekt er reeds op half Oogst van door. En dan begint ook reeds de ooievaar te trek ken, en dit wel, in een tijd dat het land nog één festijn is van kevers, kikkers en springhaan-tjes. Spijtig dat er zooveel ooievaars achterblijven in Afrika, c-mdat ze ginder niet be schermd worden en dat er gindseh ook zooveel sterven door vergiftiging, voortkomende van de springhanen- zwermen die met arseniek en gassen worden van kant gemaakt. In 'de laatste dertig, veertig jaren zou het getal ooievaars in Nederland vermin derd zijn met 65 Zouden die vo gels naar het Zuiden niet aangetrok ken worden door een bijzondere uit straling? We zouden hier haast kun nen spreken van een soort zesde zin, waarmee ook de duiven zoo mild be deeld zijn. De wetenschap der toe- kom-t zal ons daar wel meer over loeren, nu we al zooveel geleend heb ben over astheirgolven, raiduo, wichel roeden enz. Algemeen wordt thans aanvaard dat die trek er reeds is van uit den ijstijd, toen loeit ijs, dat van de beide Polen naar den Evenaar afzakte maar steeds opnieuw en verder de vogels uit hun broedplaatsen heeft ver jaagd. Enkele vogels blijven hier den win ter doormaken, zceals cciza stoute doch gezellige musch. En in donkere hoeken en kanten hangen de vleermuizen heele winters en leven van hun vet. Ze hebben ook zooveel niet van doen, want hun lichaamswarmte daalt gemiddeld, tot 8", bij sommige zelfs tot 1» en men heeft hun harteklop geteld: 8-19 kloppen per minuut. Zoo kunt go, beste lezer, al eens wat meespreken over hetvraagstuk der trekvogels en uw kinderen, die altijd zooveel moeten weten, wat sehccmietl uitleg geven! K. H. SS Mengelwerk va:i Het Wekcli j V;sch Nieuws Nr. 25. - ciocr H. COURTKS MAIILER. Ik denk nog altijd aan do mooiegeven, mijn zuster heeft mij geschre ven. Daar stond neg een boodschap in het beste is dat je den brief zelf leest. Daar is hij. Eva gaat naar St Moritz. Ramberg las den brief met klop pend hart en stralende cogen. Vikter dacht lachend: die heeft het flink beet. Nu, ik gun het hem en Eva. Eva vertrok dus naar St Moritz. Pre da had deze weken nog minder dan anders te deen en ontmoette Gerhard maar heel zelden. Zij ge voelde zich geheel overbodig, en wist niet hoe dezen toestand te dragen. En Gerhard dacht er vergeefs ever na hoe hij het zou aanleggen, haar geheel uit zijn nabijheid té verwij deren. Dat hij het niet langer ver dragen kon haar te zien, dat voelde hij. Zijn liefde was, vreemd genoeg, steeds sterker geworden hoe hope- looser hem deze toescheen. En hij wist, dat bij r.iet tot rust kon komen, zoolang zij in zijn nabijheid was. Maar cok Preda zei tot zichzelf, jjdat zij dezen toestand niet langer sa! er dan wel to !•--•t'n, wat hem zou kunnen dragen. Zij beefde, als b k-' oezemt en ik loon de kans j hij, wat nu zelden gebeurde, eens jj' s te - - dacht hij. I nut haar sprak. ramberg ontmoette zei Een- cverviel haar plotseling een gedachte: manceuvredagsn. Gij belden ook? Spreekt ge dikwijls over on.? Met Kerstmis zal het nog heerlijker wor den. Zorgt er maar voor dat gij bei den recht lang verlof krijgt. En nu genoeg voor heden. Schrijf mij eens naar St Merltz dan schrijf ik weer terug. Vergeet niet baren Ramberg te groeten natuurlijk cok (van Gerhard. Met hartelijken groet en kus Je Eva. Deze brief had Eva veel heefd- br.kens gekost en haar broer Viktor las torn torn hij torn kree, met een verstolen lachje. Eva schreef hem anders zeer reldm en dan zeer kor te brieven. Hij rol tot zichzelf dat in dit schrijv-.: wrl tot moeste bestemd wr.s voor Hans Ramberg. Daar hij geen vermoeden tod welke verden king C'Orhard f"t:n Ramberg kceo- tsrto, en bij ricts t'-en óm verbin tenis mol ton Stoter had in te bren- ('--ht'hij tot 't verstandigste F""'borg den getoton brief te laten Het Manneke utt de Maan heeft ons dees week geen e.pistel laten ge wonden. Over zijn wedervaren kre gen wij geen mare. Wie weet, ligt het met zijn beddebak niet ergens vast gevroren in de ijskoude luchtlagen boven Siberië! We verhopen evenwel dat het zich uit die vastknellemde na tuurelementen zal weten los to krij gen en a.s. week zonder fout zich te genover on as op hem beluste lezers 'te verantwoorden. In alle geval, spijtig genoeg kunnen we deze week van ons Man neke» niets laten geworden. «Man neke we rekenen op U voor aan staande week! C" bij de Alle verkoop van opgemaak te fcleedlngestukken, alsook voor kinderen vanaf 7 jaar. Alle grootten - Spotprijzen. Aarzelt geen ocgerjblik en wendt er U in volle ver-trouwen. Groote keus cn bediening. Komt onze keus bezien, U kunt oordeeten. Dank op voorhand. (1341) Bij deze laat U M. Van Bier vliet, Priester - str., Poperinge, weten dat hij alle noodslach- tingen van koelen, paarden, zwijnen, levend of dood, ten huize afhaalt en betaalt. - Tel. Pop, 423. (65) bevrijden van ziekten en rachitisme uw kuikens, kippen, varkens, enz... US1NES VERMYLEN N.V. (1409) BAASRODE. hh Ik moet je de groeten van thuis «Misschien wil hij trouwen, en sta Talrijke bevestigingen. P"EEN alleen de Ste-Cabrini-Zalf geneest het. Eiso'nt het bij uw Apotheker cf tegen terugbetaling: Prijs 60 fr. Laboratoires VOXIVA, Boomjaardstr. 22, Wemmel-Br. (1261) DE BEDEELING DER MELKZEGELS Wie krijgt nog' versche melk? Van 6 Januari 1947 af zullen er twee stelsels voor de verdeeling der melkzegels moeten worden toegepast, namelijk: 1. In de gemeenten van meer dan 10.000 inwoners en in zekere andere mét meer dan 3.000 en minder dan 10.000 Inwoners. Uitgifte van drie reeksen zegels, te weten: nr. 11A, nr 11B en gewone zegels nr 11; 2. In al de andere gemeenten: uit gifte van een bijzonder zegel nr 11 afgeleverd zonder onderscheid aan al de rechthebbenden. De bijzondere zegels nr 11 en de gewone zegels nr 11 zijn uitsluitend geldig op het grondgebied van de ge meenten die ze ln omloop brengen, terwijl al de zegels nr 11A en 11B bruikbaar zijn in gansch het land. Nochtans zijn van 6 Januari 1947 af de zegels 11A en UB (blauwe fond met rooden druk) niet meer geldig in de gemeenten met speciaal 11. Er zijn dus vier soorten melkzegels voorzien die volgende waarde hebben: Zegel nr 11A: uitsluitend voorbe houden aan kinderen van 0 tot 3 jaar en aan personen, die door zekere zware ziekte aangetast zijn. Zegel nr 11B: uitsluitend voorbe houden aan kinderen van 3 tot 8 Jaar, aan zwangere vrouwen en aan zieken in behandeling ln de hospita len, klinieken, sanatoria en gelijkaar dige Instellingen, met uitsluiting van de godshulzen en de rustoorden. Gewoon zegel nr 11voor al do an dere rechthebbenden. De zegels nr HA en 11B geven recht cp versche melk, geëvaporeerde of gecondenseerde melk ln doozen en oplosbare volle melk ln poeder. Tijdelijk geeft het gewone zegel nr 11 uitsluitend recht op geëvapo reerde of gecondenseerde melk ln doozen en oplosbare melk in poeder. De bijzondere zegel nr 11 geeft zon der onderscheid recht op versche melk, geconserveerde of geconden seerde melk in doozen en oplosbare veile melk in poeder. In de steden hebben de zwangere vrouwen en de jonge moeders, die gewone zegels nr 11 krijgen, dus geen recht meer op versche volle melk. De verkoop van melk op de hoeve mag gedaan werden tegen afgifte van de voorrang gevende zegels nr HA en 11B en de bijzondere zegels nr 11. Mogen neg enkel een verbruik van versche melk door gewone zegels nr 11 rechtvaardigen, de producenten welke voor hun persoonlijke behoef ten en deze van hun gezin slechts zegels nr 11 van deze reeks zouden ontvangen. De reeds uitgegeven melkzegels voor periode van 0 Januari 1947 tot 4 Februari 1947 zullen omgewisseld wor den, aangezien de zegels nr 11 in flu- weelachtigen rooden druk op Oos- t-ersch blauwen waarborggrónd niet meer geldig zijn voor de gemeenten met minder dan 10.000 Inwoners, en niet mogen gebruikt worden op de andere gemeenten. GEWONE ZEGELS NR 11 GELDIG OP BEPAALDE GEMEENTEN Voorloopig blijft de verkoop van melk op de hoeve, tegen afgifte van gewone zegels nr 11 waarop de datum 7-12-1946 voorkomt, toegelaten ln do gemeenten van minder dan 5.000 in- woners. PAARDENVLEESCH OPNIEUW GERANTSOENEERD Het paardenvleesch moet opnieuw zooals gewoon versch vleescli wor den aangekocht tegen zegels. Iedere zegel nr. 10 zal dus recht geven op 125 gr. paardenvleesch. INGEVOERDE EIEREN VRIJ! De verkoop van Ingevoerde in- maakeieren ls vrij. HAVERDERIVATEN VRIJ Het besluit van 10 October 1945, waarbij patlnage en verkoop van ha- verderivaten werden geregeld, ls af geschaft. WINKELIERS MOETEN VOOR RADEN GERANTSOENEERDE EETWAREN AANPLAKKEN De kleinhandelaars moeten bij den Ingang van hun 'winkel een tabel ophangen, vermeldend per product: Aantal ingeschreven klanten; ln 't bezit gehouden voorraad op 1° dag van rantsoeneeringsmaand; nader hand ontvangen hoeveelheden met datum van ontvangst; hoeveelheid per klant; 'kwaliteit; prijs. DE KAAS VOOR ZEGEL Nr 27 Zegel nr 27 waarop de datum 7-12-1946. voorkomt, geeft rcoht op een rantsoen van 150 gr. gesmolten kaas. Dit rantsoen dient aan den ver bruiker afgeleverd op volgende ba sis; 50 gr. gesmolten kaas 25 t.h. en 100 gr. gesmolten kaas 30 t.h. en (blokkaas) INGEVOERDE APPELEN TEGEN 18 FR. IIET KGR. Het ministerie van Econcmisohe Zaken deelt mede dat de ingevoerde versche appelen mogen verkocht wor den, Indien zij aan den verbruiker ln oorspronkelijke verpakking wor den aangeboden tegen den prijs van 18 fr. het kgr. BESTELBONS worden U spoedt* af geleverd bij SANSEN GEBROEDERS (1333) Gasthuisstraat, Poperinge IIET LANBOUWKANTOOR 22 - Wuytslel - 22 MERK SEM-Antwerpen^ VERZET en BEZORGT LAND- en TUINBOUWZAKEN overal ln Belgie en Frankrijk. Vraajg onze kastel, lijsten, doch schrijf ons tevens wat U zoekt. GROOTE KEUS VAN KLASSIEKE MUSETTE en alle DANSPLATEN bij: Vanden Peereboompl. 7, (342) IEPER aan de wettelijke H?]® prijzen. Herstel- 1 ln gen en toebe- pfSgariMgw hoorten. - Komt IfinH 21611 en °°r<Jeelt- M. VERDOENE, Casselstraat 5, (433) IEPER. IBSBBBBBBSlSBaSBBSEBaKSSBB' Uw werknemers zullen op 1 Ja nuari 1947 onderhevig zijn aan het stelsel der Maatschappelijke Veiligheid. Ontlast U van alle werk en ver antwoordelijkheid, wendt U tot: M.Z.W. D. Sociaal Sckrctariaat aangenomen door het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg onder Nr 550. Brugge: 16, Auguistinnerel; Oostende: 7, St, Peteraburgstraait. Elanltenbergc29, Leon Dujardinstr. leper: 6, de Haernestraat (1331) Gij hebt zooeven ln eenlge slecht ingelichte bladen gelezen: de dor schers, in sommige streken, eischen enz... Op het gevaar af, ons te herhalen, achten wij hier opnieuw te moeten zeggen wat wij reeds elders gezeid hebben. Het woord «eisch» ls niet van pas, en de dorschers eischen niets. Ze trachten integendeel, ten koste van veel moeilijkheden, hun brood te verdienen. En wij verstaan niet, dat dezen die het dorschen ken nen op zulke wijze redeneeren. Over eenige weken immers, na lang redetwisten met de bevoegde Ministe- riën en de afgevaardigden der land bouwers, verkondigden zekere land bouwersbladen dat, als men de eischen der werklieden aanziet, de prijs van het dorschen minstens 51,50 fr. moest bereiken per 100 kgr. Eenige dagen later, publiceerde het Staatsblad een officieel e prijs van 48 fr., behelzende alle benoodigheden, t.t.z. brandstof, smeerstof, werkkracht .en koorden. We hebben altijd geprotesteerd te gen dezen prijs die te laag is, en dit schrijven bedoelt aan de verbruikers te toonen, dat de dorschondernemers niet mogen verantwoordelijk gesteld worden voer den hoogen prijs van het dorschen. De cijfers hieronder geven overigens een beeld van den tegenwoordigen toestand: lk zal terstond zeggen dat het zeker boter voor de dorschers zou geweest zijn hun materieel in de schuur te laten staan in plaats van te werken. 't Is zeker onnoodig te herhalen dat, binst den geheelen duur der be zetting, de prijzen van het dorschen altijd te laag waren, maar in dien tijd waren er schikkingen met de zwarte markt. Het is geen geheim, en de publieke overlieden weten het zoo wel als de pachters. Nu, en sedert de bevrijding, willen de dorschers dat deze ongezonde mis bruiken verdwijnen. Daar is ongeluk kiglijk niets van, de dorschers weten wat hun stuk machien kost, of een band, of een riem. Wat meer is, de prijzen die wij aan de landbouwers ter hand gesteld hebben waren gegrond cp een werk kracht aan 1,50 fr., per zak en per man, voor de 500 eerste zakken van de week, plus 25 voor de anderen. En wat zien wij? In 90 der ge vallen, is het onmogelijk een werk man te bekomen aan min dan 1.75 fr.; voeg daarbij de sociale wetten, want een groot getal dezer werklieden wil hun deel daarvan niet dragen. Dat alles opgeteld, maakt meer dan 25 van het hoofdsalaris. De prijs der koorden is verhoogd met 3,60 fr. per kgr., de ijzerdraden tot het drukken der strooi gebruikt, kosten minsten een fr. meer dan de prijzen die tot basis gediend hebben. Een nieuw gereedschap kost een half millioen: voor een seizoen van 10.000 zakken dat maakt een amortizatie van 5 fr. per zak. Men zou ons kunnen zeggen: ge moest niet dorschen. Het ware de beste oplossing geweest, gelijk we het hoo-ger vermeld hebben, maar de dor schers hebben het algemeen voor het eigen nut verkozen, zij hébben het dorschen begonnen, en zullen het moeten voortzetten. Doch de winst van het seizoen 1946 zal nietig zijn. Zeker, de prijs der granen is te laag: ls het een reden om de dor schers verantwoordelijk te stellen voor een toestand dien zij hiet ge wild hebben? G. GAILLIEZ, Algemeen Secretaris van den Na- tionalen Bond der Dorschonder nemers van België. Estinnes-au-PIont. Zoekende Boer, ontwikkelde Jon geman, lees en herlees het éénige boek, voor U gemaakt: «Vlaam- scho Boer, Waarheen? 128 biz. gr. form. Prijs 45 fr. P.Ch. 236.28 VAN STALLE, Merksem. (728) Wacht niet langer een gel. chrlst. Huw. aan te gaan met het voor U ideale wezen uit onze dulz. leden. - Schrijf om docum. en lijsten naar: «De Gelukkige Toekomst», Postbus 11 Dcinze of Postbus 231 Brussel (1) of Postbus 381 Antwerpen. Al. geh. Dagel. verlovingen. Het Nationaal Belgisch HuwelijkswJrk. (699) IBHBBBBBBBBBBSBBBBBBflflBaBr bij den gekende 11 ROOSE CYRIEL, mecanicien, DHondtstrnat 12 - IEPER. (tegen de Markt). Nieuwe praoht- en luxe meubels, In vallend© koppen, ronde spoelen, stek ken achter en voor, geschikt voor stop- en borduurwerk. ZIG-ZAG atelier- en schoenma- kersmachines, vanaf de eerste week van 't jaar 1947. Komt zien en oordeelt. Occasiemachines, toebehoorten, olie en naalden. Herstellingen van alle merken. Gewaarborgd. (1394) lQBB!BBBE9BB!EBSBBBBflB3BBBB NATIONAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKREDIET Openb. Instelling (K.B. v. 30-9-'37) WARMOESBERG 65 - BRUSSEL. Tel. 17.52.48. Voordeelige voorwaarden, aangepast aan teder geval (geringe kersten). Bijzon der voorwaarden voor oorlogsgeteisterde landbouwers. R;ntevo;t 2 ft voor de leeningen toe gestaan krachtens de Besluitwetten van 30-11-44 en 12-6-45. Aangen. gewestelijke vertegenwoordigers: GHESQUIERE A., 25. Maria van Bur- gondiëlaan, Brugge. DEVOGHELAERE M„ 114, Roeselarestr., Moeskroen VANDEN WEGHE A.. 13, Hendrik Con- sciencestraat, Roeselare. SINNAEVE M., 2, Gas '.ulsstraat, Diks- (372) mulde. vermijdt alle straften en boeten, ver vult uw verplichtingen in zake Maat schappelijke Zekerheid uwer arbei ders. Aansluiting bij den R.M.Z. is verplicht vóór 1 Januari 1947. Alle Inlichtingen bij J. CARTON, Toekomststraat 15 (Nieuwe Militaire Kerkhofstraat) POPERINGE. Sociale Diens:-; - Boekhouding. - Fiscale Zaken. (Invullen belastings- formulisren.) (1313) GEKARD DEBERGH, beenhouwer te PROVEN, maakt bij deze bekend dat hij vanaf 7 December e.k. een WINKEL OPENT, Statiestraat 66, Proven. Bij hem ook te verkrijgen alle slag CIIARCUTERIE. Genadige Prijzen. Trouwe be diening. (1265) fWIWaa8B4,ii<afcr«a»i«|tT».«4 Steeds in voorraad GEWAARBORGDE Caoutchouc voor AUTOS en MOTOREN TRAKGRIPP-BELT Neemt een proef bij SPLENDID OIL WORKS en oordeelt zelf. Diksmnidcstw. 278-280, ROESELARE. (1292) Vraagt het bezoek van onzen Vertegenwoordiger. Tel. 1240. ik hem daarom in den weg. Hij vreest misschien dat voor zijn aanstaande vrouw een jonge secretaresse onaan genaam is.» Zij huiverde bij deze gedachte tot in het diepst van haar hart en staar de naar de zacht neervallende sneeuw, die sedert dien morgen was begonnen te vallen. Een soort heimwee naar Royapet- ta ontwaakte in haar. Het stond bij haar vast, c'at zij daar heen zou gaan, als zij de Kronaufabrieken verliet. Toen zij dien dag met Krilger en zijn vrouw bij het avondeten zat, merkte zij dat belden met zeer treuri ge gezichten op hun borden keken. «Wat scheelt u? Ge ziet er zoo treurig uit. Hebt ge slechte berichten gekregen? vroeg Freda. Mevrouw Kriiger onderdrukte haar ontroering. «Ach, freule von Waldau, wij zijn allen bedroefd, omdat u ens wilt ver laten. Wij zijn zoo van u gaan hou den. Freda richtte zich met een ruk op. «Wie zegt u, dat ik u verlaten v;il? Ik 'heb het bericht me© ithuis gebracht,» zrimijnheerKrüger. «Pas -heden heb ik vernemen, dat de ou dere dame, die nu bij de directie correspondente is, bestemd is als nieuwe secretaresse voor onzen chef. Freda had het gevcel alsof zij vas ten grond ende-r haar voeten verloor. Weet u dat zeker, mijnheer Krilger, dat de dat te voor mijnheer von Rudsn is aangenomen? Krilger knikte. Ja stellig, freule von Waldau. Mijnheer von Strehlen heeft hot mij zelf gezegd, u zou niet lang meer op de Kronaufabrieken blijven, dat heeft onze chef hem reeds voor ecnigen tijd gezegd, en heeft hem verzocht een nieuwe secretaresse voor .hem te zoeken, een oudere. Freda keek strak voor zich. «Kan ik mij cp uw woorden be roepen, nüjnhecr Krilger?Dit klonk alsof tot slechts rne-t moeite over haar lippen kwam. Krilger knikte. «Stellig! Mijnheer von Strehlen heeft er heel offlciël over gesproken en de nieuwe secretaresse is ook reeds sedert den eersten October hier. Wij dachten, dat zij voor een der direc teuren hier was. Maar dat is niet zoo. De kantoorbediende zeide mij dat onze chef reeds sedert weken dage lijks in tot directiegebouw op zijn prlvékantoor met de nieuwe secreta resse werkt. Nu vielen Freda plotseling do schel len van de oogen. Dat was dus de re den, dat zij tegenwoordig zoo weinig te doen had. HIJ betaalde haar voor diensten, die hij voor 't grootste deel door een ander liet doen. Zij voelde een beklemmend govoel bij zich op komen, alsof een koude hand haar keel toekneep. En tegelijk voelde zij zich ln haar trots gekwetst, veroot moedigd en als een lastig persoon terzijde geschoven. Had zij ha r taak niet tot zijn te vredenheid vervuld? V/as hij onte vreden over haar? En waarom had loch neem! U de helling gemakkelijk, omdat Uw PHILIPS Philidyne uitrusting U een uit stekende verlichting verzekert zonder eenige r orkbare Inspanning. ISSaBBBaSBSSBBBBBBBBBSfflESBi BEaSBefflEBBtEBBEHSEmBBSHEES hij haar dat niet openlijk gezegd, waardin gaf hij haar nietv haar ont slag? Misschien uit medelijden? Mis schien had hij haar destijds uit me delijden niet laten gaan om haar weer niet eensklaps broodeloos te maken. Hij had zeker verondersteld, dat zjj haar betrekking zou opzeg gen, zoodra haar contract het haar toeliet. En dat zij lntusschen naar een andere betrekking rondkeek. Ge durende dien korten tijd stond hij daarom een uitzonderingspositie toe, behandelde haar als een dame, om dat 2K nu toch eenmaal op de boot als gelijken hadden omgegaan. Daar om had hij ook dadelijk voor een plaatsvervangster gezorgd in alle stilte, om haar niet te kwetsen. Nu zij echter den termijn had la ten voorbijgaan, zonder iets van weg gaan te zeggen, was haar blijven hem pijnlijk geworden. Daarom zijn te rughouding. Hij wilde haar niet bruusk ontslaan, daarom betaalde hij liever twee secretaressen. Zoo verklaarde Freda alles. Een gloeiende bics steeg in haar gelaat. De trots der armen, haar gevoelige, gemakkelijk beleedlgde trots verhief zich en stijfde haar den rug. Zij stond op. Zij kon geen bete door de keel krijgen. Ik dank u voor deze mededeeling, mijnheer Krilger en nu u het toch eenmaal weet het is waar, ik ga weg en heel spoedig. Er zijn omstan digheden gekomen, die mij dwingen te gaan. Hot spijt mijzelf heel erg, Den volgenden morgen wachtte Freda niet in haar werkkamer, tot dat Gerhard üiaar riep. Zoodra zij hoed en mantel had afgelegd, klopte zij aan zijn deur en op zij.i «bin nen» ging zij de kamer ln. Zij was heel bleek, maar kalm en zichzelf meester. In een 6lapeloozen nacht had hij haar kalmte herkregen, ten minste de uiterlijke kalmte. Gerhard keek slecht3 vluchtig op, toen zij binnenkwam. Ik ben nog niet zoo ver, freule, zei hij, veronderstellend dat ze met hem wilde werken. «Vergeef mij, als ik u stoor, mijn heer von Ruden, maar ik verzoek u mij, voor een persoonlijke aangele genheid, eenige minuten gehoor te geven. Hij legde den penhouder neer en keek haar nu recht in het gelaat. Hij zag hoe bleek e:i strak ze er uit zag. «Gaat u alstulieft ritten, wat wenscht u? vroeg hij. Esn diepe trillende zucht ontsnapte haar. Zij bleef staan. «Ik wilde u tets vragen, mijnheer von Ruden. Gisterenavond hoorde ik, dat u reeds sedert de eersten Octo ber een nieuwe secretaresse heeft aangenomen. Ik moet daaruit opma ken, dat het mij niet gelukt Is u met mijn werk tevreden te stellen. 21 December TrPS 509 U -S*Jr Wttuüt] Phijs: mactnj reereboomplaal* r9 Stotzuisers - Hadi0'9 Electri^e CuWnicreri trlsche motoren -- VeovarmlncstoesteUen. «Re ElectrUche <m8) ren Luxe voorstelling. «401 te verkrijgen bij: ALB. DEGRAEVE-DELANGHE, Krombekestraat 76, Poperinge. ALLE HERSTELLINGEN van ressorts en netels worden er dankbaar aan vaard. a377) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa vraagt voor <to streek: IEPER, VEURNE, DIKSMUTDE, Alleen werkzame en eerlijke candida- ten kunnen in aanmerking genomen worden. Schrijven: Hoofdinspectie voor West-Vlaanderen, G. Vercruysselaan 36, Kortrijk. (1362) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBB VOOR HEROPBOUW of HERSTEL LING VAN UW EIGENDOM wendt U tot de firma JOZEF n STRAAT 7b OOSTENDE (1063) zal opnieuw verdeelen op ZATERDAG 28 DECEMBER Het super groot lotu Twee en een half millioen. Een groot lot van een millioen. Twee loten van een half millioen. Zes loten van een kwart millioen. Twaalf loten van honderd duizend frank. En 33.840 andere loten van 200 tot 75.000 frank. Bij Bcvoon-adingisdienet ZHLS- BEKE Ls een plaats van TIJDELIJK BEDIENDE, vrouw, met gedeeltelijk» prestaties. Ouderdom: 18 tot 30 jaar. Mid delbaar of gelijkgesteld onderwij» vereisciit. Toepassing der voor- keurwetten. Wettelijke wedde. Aanbiedingen per aangeleeksnden brief, aan ëca Heer Burgemeester Ziilebeke, vóór 1 Januari 1047. iiliebeke, den 16-12-1946. De Burgemeester, (1411) Baron Picric de Vir. 'k. KERSTBOOMEN BLOEMEN PLANTEN HULS R. BEAUPREZ-HUYGHE (Ged, Tuinbouwkundige) Doornstraat 34 - POPERINGE. Tel. 103. (1316) GROOTE KEUS V.AN: SCHRIJFBOEKEN STUDENTENBOEKEN en allerhande SCHOOLGERIEF bij SANSEN-VANNE3TE. (401) Gasthuisstraat 15, Poperinge. SCHOONE KEU5 van nieuwe NAAIMACHINES voor huishouden, zig-zag. Kleerma- I kers,- Schoenma kers-, Leder- en' zakstopmachiriiss. tf Met volledige waarborg. - Hers'.eiün- gen aller merken. - Vervangst ukken, - Olie en Naalden, bij: HONORÊ VAN LKKSEEi'GiUl (432) lepers trant 85 - Viamertinge^ {HEEL HET HUISGEZIN JUICHT want vader beloofde voor de feestdagen een j Vcldersstraat 9, GENT. 1140) Verantwoordelijke Uitgever Jan SanxK Valkstraat 20, Poperinge wwww LANDBOUWERS! Wat baat he; uwe zieke tonnen, hanen cn kirkens cn< esmiddeie toe te dienen, indien gij c!c goede niet voor handen hebt. De twee wonderproduktcn zijn: tegen snot en cholera, om uw dieren gezond te houden; doet de spijzen goed verteerer., om meer te doen leggen. Moirva: de flesch, 50 fr.; - flesch, 20 fr. Asepta-pillen: 20 fr. de doos; - Ascpta-poeder: 20 fr. tie doos. In ALLE APOTHEKEN of rechtstreiks schrijven raar: WWVVtAMIMrMnnfUVVUUMnfWVWfVVVWMMmAAiMAAMMWVlri vooral daar ik den laatsten tijd ge merkt heb, dat u mij zeer weinig werk geeft. Ik kan niet verdragen, dat u mij'betaalt voor een betrek king, die ik niet vervul, en daarom vraag ik om ontslag het liefst ua- delij'k. Hij was heel bleek geworden zoo bleek als zij en zijn gelaat trilde. Daar stond zij voor hem, trolsch en recht met die prachtige zuivere fier heid, die geen halfheden duldde. Een hevige smart doortrilde hem, dat dit prachtig echepsel door de liefde tot een man, die deze liefde niet waard was zich had laten verlokken in een onzuivere verhouding. Nooit had het hem scherper bedroefd, dat zij voor hem verloren was, dan op dit oogen- blik. Maar tegelijk zeide hij tot zich' zelf, dat inu de gelegenheid gekomen was, zich te veriresen van de kwel ling, die haar tegenwoordigheid hem veroorzaakte. Het was waarheid, dat hij om niet zooveel met Freda samen te moetèn zijn, ginds in het direciiege- 'bouw met de nieuwe secrtares.se werkte, die hij, in de waan* vsrkse- rend, dat Freda zijn vrouw zou wor den had laten aannemen. Deze nieuwe secretaresse was een oudach- tlge, weinig bekoorlijke, alledaagsehe persoonlijkheid, zij wns bij verre na niet zoo bekwaam als Freda, maar hij kon ten minste rustig met haar wer ken. Wel maakte hij zich nu groote zorg, wat er van Freda zou worden. Maar hij wilde en kon haar niet hou den, hy was aan bet eind van zijn kracht. En ook voor Eva was het beter dat zij ging. Op «keren dag zou Eva tactJ moeten vernemen, dat Ramberg haaf echtgenoot niet kon worden, omdat hij verliefd was op Freda von Wal dau. Fn dan mocht deze niet meef hier zijn. Hij haalde diep adsm. «Ik moet u een duidelijk, kort ant woord geven op uw vraag, freule. IH erken heel stellig uw groote kennis, uw buitengewone bekwaamheid. Maar ik houd het ondanks dat toch voor onvermijdelijk, dat wij scheiden. Ik beken u eerlijk, dat ik mij niet vrij voel tegenover tt, daar wij eerst op ander terrein tegenover elkaar heb ben gestaan. Ik moet naar mijn ge voelens meer consideratie voor u ge bruiken dan een chef tegenover zij» ondergeschikte kan doen. Daaroifl keek ik in stilte naar «en plaatsver vangster voor u uit.» Moeilijk kwamen dezo onware woorden, die zijn gevoelens moesten verbergen, over zijn lippen. Freda had dezen slag ontvangen zonder met de oogwimpers te trillen. Haar fierheir hield haar staand». Maar zij was bleek tot aan haar lip pen en haar blauwe oogen waren bij na zwart van opwinding. En waarom heeft U mij dit niet reeds lang openlijk gezegd, mijnJ heer von Ruden? Waarom gaaft n mij zulk een verootmoedigende rol, waarom liet u mij destijds niet dade lijk gaan. toen ik zuiver voe'end ho» onze positie was, onze zakelijke ver» bindingen wilde verbreken?

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1946 | | pagina 8