DE WEEK IN ONS LAND Nederland verliest zijn rijkdom Dï^I6I(ODIDGGD in het Öoll^sleüen Schoenen vrij Er lichten twee Oogskens D t i i s Mgr DEMOL uit Congo terug I 1947 i t I I i 7 KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN LvSA t 1 Bureelmementos Beursagendas Wandkalenders 1947 Wie heeft recht op de Vrijwilligermedallle Ons Wandkalender A- ZATERDAG 4 JANUARI 1S47. PRIJS PER Nr: 2 FRANK BU1TENLANDSCH overzicht X A I EEN-MAN TORPEDO bij SANSEN-VANNESTE i 500 OOSTENRIJKSCHE KINDEREN TE BRUSSEL AANGEKOMEN A MARY CHURCHItL TROUWT OP 11 FEBRUARI A LEGERNIEUWS L1JKSCH Telefoon S. t Dit man. PÉ VLAEMYNCK. aan haast uitsluitend beïnvloed door Bij Belgische families ondergebracht. <*WV*M****M*^*i en ge en Gasthuisstraat 15, TOPKRING* de aan Jongelui soms onverwachte perten. Deze Daiische een-man torpedo, waarover <le Dnitsrhers zooveel op hef maakten tijdens den oorlog:, als zijnde een geheim wapen, is than* gedwongen zijn leven te slijten als een museum stuk. Hier ziet ge zoo'n boot in The Imperia! War Museum te Londen, dat een dezer dagen her opend wordt. ET koningsfeest werd niet al leen binnenhuis beleefd, doch weldra verschenen de drie ko- nlngen openlijk op onze stra ten. Van oudsher gaan de klei ne lieden uit de buurt rond om het oude koningenlied to zingen. Hoe ze er soms gekleed uitzien, is een heele beschrijving waard. De eerste met een roetzwart gezicht, waarin hagelwitte tanden lachen, gloeiende oogen en tersche wegen hadden ze hun kamee- len voortgedreven. Naar het schijnt zouden thans de rellkwiën der hei lige Drie Koningen berusten in Keu len. Hoe die daar terecht kwamen? De schedels van de heilige koningen, welke eerst toebehoorden aan Con- stantinopel, werden bij den eersten wegnemen. peen jammerei en het is ontii vcronlschutdipin! ->U‘j rof beschaaft map in de> sijn dan be en eens dat dii mate gevorden *t meer dan bil _..J zijn gree, Èn kon iets hen meer an die kleurrijke kara- de sprookjespracht van schenken i'oor het Kind en de Moeder... een weelde zonder weer- Ba, goud en wierook, al wat kos telijk is voor dat... Kribbekind in een stal! jaar misten we onzen stoet! Mis sen was 't... en ’t ging ons niet, die sterrestoet was een stuk eigendom geworden op de pa rochie. ;ad is ’t vieren van Drie- 'nfeest heel en al verge- ^wdeten. J** waren we het oud tevan ware en ZOn' Een'iavond verloren gemaakt ■SH V0Or de ^,I^es! Nieuwe maatregelen zijn voorge- schreve», wat betreft de rechtheb benden inzake de Vrijwilligersme-dail- le 1940-1945. In tegenstelling met de vroegere maarregelen, die voorschreven dat enkel Belgische of vreemde burgers zonder eenige militaire verplichting of die vóór 8 Mei 1945, een dienst verbintenis voor den duur van den corlog hebben aangegaan, aanspraak mochten maken op de medaille van den vrijwilliger, wordt besloten deze medaille toe te kennen aan de vol gends klassen van personenBel gische of vreemds burgers, die, vóór 8 Mei 1945, een dienstverbintenis voor den duur van den oorlog hebben aan gegaan of als vrijwilliger gediend hebben: bij het Belgisch Leger, bij de Weermacht, bij de Belgische sectie van de RAT. en van de Royal Navy. Militairen met verlof zonder soldij of met onbepaald verlof, die aan de krijgsverrichtingen in Engeland of in Miixiens-dewklassen-194Ö ere oude- Afrika hebben deelgenomen. re, die gevolg gegeven hebben den oprceip om vrijwilligers voor de oprichting van de eenheden welke in België, in Nederland of in Duitsch land zouden strijden. Deze bepalingen gelden met voor de beroepsmilitairen. den ’t. Maar wel de blijde gift van ons volk. Hebben we dan klaar ingezien dat wij zoo geluk kig zijn te mogen leven in den glans van die Ster? en dat het itoch zoo danig donker is in die streken waar «die» Ster niet licht? En wij denken aan onze Zen delingen die, na concentratie kamp en gevangenis, op de pui nen kijken van hun kapel, van hun weezenhuis. van hun school en hospitaal! in China en de Phi- lippijnen!... de Ster verdween, de Ster die begon te lichten. Niemand kijkt meer van achter ’t gordijntje, wijl door koude of regen, door wind of sneeuw de sterrestoet door ’t dorp trekt,... voor de Missies! In ’t oogskens, stoet uitgaat. bevindt zich in dit nummer. Daar het niet in het blad zelf gedrukt is, maar wel op een bijvoegsel, doen onze Abonnenten en Lezers best goed na te gaan of ze het werkelijk ontvangen heb ben. Dit kalender wordt GRATIS I de Lezers aangeboden. Zij, die ons blad door een onzer verkoopers toebedeeld krij- gen, moeten het den verkoo- per vragen wanneer zij er geen zouden gekregen heb ben. brokje. Zijn manier eigen zóu de Vla ming het Driekoningenfeest vieren. De vooravond werd het toonecl van een huiselijk familiefeestje. Er werd gedronken en gezongen, gesprongen en gedanst, tot middernacht. De feest vierders lieten zich fijne panz.ekoe- ken, stevig met boter en bruine sui ker bestrooid, welgevallen. Bij het ledigen van glazen wijn en kannen gerstebier, aten ze hun buikje rond als een ton. Eenmaal lekker gesmuld en gebanketeerd, begonnen de jolige en welgmutste genoegens van den avond. De keerskensdans was gul in zwang en ’t vroolijke liedeken van Keersken in de lanteem, Is mijnheer pastoor niet thuis? Is nu nog door velen gekend. Al w.g- gelwaggelend, schokkend en botsend, werd achter en rond de flikkerende kaarsjes gesprongen tot iedereen neerviel van vermoeienis en «blaas- uit» het einde van den dans betce- kende. Om twaalf uur scheidde gansch het gezelschap, verblijd en verheugd; en men wen-chte malkaar den goe den nacht. En op menige plaats placht men dan ook drie kaarsjes voor de deur te laten branden ter eere der Drie Koningen om bevrijd te blijven van kwade geesten en toove- raars. Het koningsmaal of het kiezen van den koning werd langen tijd in cere gehouden, ’s Morgens vroeg werd reeds de bakoven witheet gestookt met droog «parrenhout. De gulzige spijzen: de gele^koningskoek, een pot groots winterperen met suiker be strooid, patrijs en kalkoen, ’t werd cr IJICX1 - ningskind vereeren en, in ’t eigen 4- rwan nipf-St* BESTUUR EN REDACTIE: 3 Sansen Gebroeders Gasthuisstraat 19, e Poperinge Postcheck 47.C3.60. S ABONNEMENTSPRIJS VOOR: België (tob Nieuwjaar)1W.frank, j» Belgisch Congo 3,fr. p. weck. S Frankrijk Holland 3,fr. p. week. S Andere landen 3,50 fr. p. week. Weerom trekt de stoet uit, over straat en landweg, en weerom blijft die zoete kerstmuziek lijk de nevel boven ons dorp hangen. Een stoet? Waar al onze jonge kerels meegaan, alsof 't een pro cessie ware. land, wist men niets! Jongens en gapers moeten die karavaan uitgeleide hebben ge daan wanneer, na vruchteloos zoeken en vragen die Oosterlin gen de baan insloegen naar Beth lehem. Ze volgden de ster! die lichtte ginder hoog, die ook lichtte In onze streken zoodat onze vaders eveneens den weg vonden naar dat kind van Bithlehem. Die ster licht nog, goddank, in onze streek. Mocht haar licht nooit verdooven! A Van die stoet hebben we zoo Vele herinneringen. De Drie Ko ningen? Europa hangt vol mees terwerken van Vlaamsche schil ders. Optochten en stoeten, dat was nu, dat Is nog steeds in- Vlaams - bekoren vaan 1’ het Oosun; met de vorstelijke ge- allemaal In geschoven om smakelijk te bakken of te braden. En 's avonds wijl de kaarsen op den heiligen drle- tak brandden, werd de koningsdisch klaargezet als voor een bruiloftsmaal, •t Laatst van al werd de koningskoek, waarin de boon verborgen zat, opge- dlscht. De oudste van het gezelschap sneed met plechtig gebaar den koek stuk. Elk nam zijn deel, schuchter, nieuwsgierig. Gretig, doch aarzelend terzelfdertijd, werden de tanden In ■t appetijtelijk gebak geprent en... aal... oho! daar knarsten de tanden bij een der feestgenooten op de boon af. Hoera! de koning was gekend... soms ten spijt van schuchter verlief den, want... De koning moest zijn ko- nlnginne kiezen met een flinken zoen. De gouden kroon van stevig lijnwaad, met goudlaken ovemaald. werd den koning op het hoofd geplaatst. Het heele gezelschap stond recht en toen de nieuwe koning zijn glas ledigde, werd eerbiedig gezegd: de koning drinkt. Ja, dat koning kiezen bracht soms een beetje Jaloerschheid of een tikje knagend chagrijn mee en apeel- Als we klnders waren, hadden we «steiTem.an »V'Hij was ons, schoollooperkes, sympathiek, havelooze kerel; met hem liepe we meê,... de sterrestoet! Aan leder deur herhaalde hij zijn dn - koningenliedje wijl zijn ster a maar door draaide. Een verloopen ventt toc was hit c.n? sT-np^nek: jaar na Jaar kwam hij uit de buurt tot hij op de parochie z^lf .cjncur rëntïT kreeg en achterbleef. »k hope dat hij zijn- o°8?nn,h^ mogen, sluiten in den glans van die Sterre Neen, voor de kleinen bleef er niet veel over van het vieren van Dertiendag! 1 Bijna op ieder dorp gaat weer de sterrestoet uit... Studenten- werk? >t is mogelijk maar in elk i geval: deugdelijk werk. 1 Over wegen en straten en, bijna lijk te Hakendover, over land en weid, gaat de stoet, trekt of slen tert langs hof en huis het heele dorp rond. Een stoet, een echte stoet, waar alleen de... kemels niet te vinden zijn. Peerden zijn er bij, peerden om al onze oude Vlaamsche schilders Jaloersch te maken. Zwartjes en bruintjes loopen meê, de sterre licht en straalt, en over ’t dorp hangt het zoet muziek van onze oude kerst- en drie-koningen- liederen! Wilden die... jongens, ze hadden waarachtig in sneeuw, regen, wind of koude nagenoeg heel de parochie meê. Wat hadden die jongens nu toch in hun kop gesteken?... een sterrestoet? En hier en daar bleef een deur gesloten als de «beur- zenier» aanklopte of belde... Weerom al een bedelpartijtje! Of ze ’t niet gepeisd hadden... ja, ze hadden zi] het altijd bij het rech te einde en de... portemonnee oiep in den broekzak! Maar de sterrestoet ging ’t vol gende jaar weerom uit; en ’t was een warestoet geworden, zoo niet in ’t wilde, maar lijk een «ooit processie. De vrekken keken T W. ’.-wr. achter het gordiint e! Voor de Missies gingen ze 1 rond, die jonge kerels en... vijf Zondagmiddag kwam te Schaai'- oeek-Brussel, een lange, bestofte trein w>e. Hierin bevonden zich 502 Ooeten- rijksche kinderen die naar België ko men om er gezondheid en herstel te vinden. Oostenrijk is arm, uiiigeput en to taal ontredderd. Voedselvoorziening cn sociale toestanden zijn ellendig. Met d»e hulp van den Nationale j Diexm t van Hulp aan Eurc-peeorhe Kinderen en het Werk der Kin- deifn in Open Lucht slaagde -Ca ritas &thoMca er in het overko men van 500 Weinschf kinderen en ■■■'hst enderWWW® ka Wjhk-s te or- garrfsecren. Bij de aankomst t? Brussel werden de kleine bkvkneusjes, rnieswi van de lange reis, per autoc;'.r naarf K A.J.-Centrale gerond, waar eer. fllni" warme maaitijd op'-c-'kend wand. Hier werden ze in den na middag daor de respective pleeg ouders aij/haald. Gedurende 6 maanden zullen dere kleine Ocste^-ijkers de verzorging krijgen die zs »co noodig hebben err volledig opgetoapt zoo hopen wij naar Weenen terugkeeren. Caritas Catholiea» gaat na deze prestatie niet op zijn lauweren rus ten. Het werk neemt zich voor ock de Honr-e .sehe kinderen een der ge lijk verblijf België te beniden. I - - -- J— I vw»A vvn uagcu, til wu Cl kwam Dinsdag te Evere per vliegtuig p meisjes. Van deze geboorten wa- wederopbouw in Polen nagaan. -»• I I—.n.i v.n^— Gedurende hetzelfde tijdvak wer-1 gezondheid, is eveneens uit Brussel >r, iitt --‘vertrokken naar Congo om er een reisje te doen. Dat Ministers, reizen, daar gaat niets tegen op, maar dat zij zulks doen op kosten van den las lente ta ler zal zeker velen niet aanstaan. Naar verluidt reizen de HH. Buissc- ret en Terfve, nu als Ministers en dus op kosten van den Staat. Heer Marteaux daarentegen zou een pri- véreis maken. (Zie vervolg 3’ blad) DE MAKELAAR IN KOFFIE SLUIT ZIJN WINKEL Iedereen heeft, toen hij naar school ging, nog stukjes gelezen van Multatuli over Saidja en den Buffel of over de Banjir. Velen hebben ook van dien Nederland- schen schrijver het boek gelezen tMax Havelaan waarin op mees terlijke wijze gescholden wordt op den stijven deftigen Hollan-\ der, den makelaar in koffie, die zich rijk maakt met het zweet en de miserie van de inboorlingen op Java. Of de toestanden der Javanen in dat bock wel heel juist zijn weergegeven welen wij niet, want Nederland genoot in de wereld den faam de beste en de meest menschelijke kolonisator te zijn. In één zaak sloeg het echter zeer juist den nagel op den kop. nl. dat de rijkdom van Nederland vooral lag in zijn Oost-Indische kolonie, waarvan Multatuli zelf met geestdrift schreef als over een gordel van smaragd die zich daar slingert om den evenaar Insulinde was inderdaad voor Nederland een bron van onuit puttelijke rijkdommen. Niet al leen de Hollandsche koffiemake- laar en de sigarenfabricant heb ben er fortuinen mee verdiend, want die kolonie bracht jaarlijks 3 ',e op van de wereldproductie aan olie, 37 van de wereldproductie aan rubber, 17 van de tinvoort- brengst, 27 té tan de tinproductie, 19 r.h van den thee, 91van de quinincopbrengst, enz., enz. Met den oorlog nu viel die in komstenbron droog. Nederland werd door Duitsch- land bezet, en Indonesië door Ja van. Doch geheel de oorlog door bleef de hoop van eiken Neder lander gevestigd op tden Oost». Eens de bevrijding gekomen zou het zwaar beproefde Neder land cr zich weer vlug boven op werken, dank zij vooral zijn In sulinde. Het uas dan ook een uiterst hard ontwaken, wanneer de be vrijding niet het verwachte re sultaat opleverde. Dc makelaar in koffie mocht zijn winkel gesloten houden, de Sumatra-tabak bleef uit en dc naphtc vloeide niet meer door de pipelines en dc tankschepen naar Nederland. Wat was er gebeurd? VAN COLLABORATEUR TOT PRESIDENT VAN DE RÉPUBLIEK Het is tamelijk normaal dat een oorlogscollaboratcur ook na den oorlog ten eerste rangsrol blijft spelen wanneer de vijand de over winning behaalt. Dat een Quis ling echter president van de re publiek u’ordt wanneer de vijand geslagen wordt, dat is geen alle- daagsch feit. En dat is het wat in Nedcrlandsch-Indië onvermijde lijk aan 't gebeuren is. Dit is voorwaar een van de pa radoxen van dezen oorlog. Ter wijl Mussert. die tijdens den oor log met de Duitschers meespande, gefusilleerd werd, daar wordt In genieur Soekarno, die in dc kolo- nie met de Japanners meewerkte, ANNEER dit jaw, dc drie koningen weer ann onze deur aankloppen en met veel lawaai soms en een aller- klcurigsto ster, de aanbid ding der Wijzen verkondigen, laten we niet na hen onzen penning te gun nen ten voordccle onzer Zendelingen, die onbaatzuchtig zich tusschen de wilden verspreiden om hen het geloof, belicht door de sterre van Bethlehem, te verkonden. Voor onze Missionaris sen zal het een gulle ontvangst we zen, en daarbij... al ware het maar om een zwart gezichtje den withel- deren hemel te toonen. K. H. ■--- PviJeen, ’t zijn paters noch gees- -ip- e»uw- lialljken die... bedelen voor de Bedelen! Neen, ook dat is ’t N in een droom gewaarschuwd Ij^- om niet terug te keeren naar -Herodes, gingen zij langs een- ^✓anderen weg weder naar hun land. Met deze woorden eindigt de evan gelist Mattheus zijn verhaal over de veropenbaring, van den mensch&)*bo- ren God, het Kindeke Jezus, aan de wereld De grootste beteekenis van het Driekoningenfeest in de gedachte van onze volksmenschen is wel de aanbid ding der Drie Wijzen uit het Oosten. Nochtans Driekoningen of Epiphania bezit een diepere godsdienstige betee kenis. De kerkelijke plechtigheid van dezen dag verheerlijkt immers de drie groote bekendmakingen of veropen- baringen van Jezus, den menschge- worden Zoon van God. Een eerste veropenbaring was die aan de heidenen, in de verpersoon lijking van de Drie Wijzen uit het Oosten. Een tweede bekendmaking is die aan de Joden in het doopsel van Christus in den Jordaan. Een derde is eindelijk Jezus’ veropenbaring in den bruiloft van Cana, het begin van zijn openbaar leven. Het eerste openbaar maken, name lijk de aanbidding der Wijzen, heeft het meest onze voorouders getroffen. Onze voorouders zagen in deze ont moeting van het Kindeke met de Wij zen, wellicht hun eigen intrede in het Christendom, waarnaar ze midden de heidensehe wereld zoolang hadden ge zocht. Dergeiijke gebeurtenis in hun leven kon met niet genoeg luister en verheerlijking bedacht worden. Het Driekoningenfeest, dat in de vóór christelijke tijd eerder op heidensehe grondslag stond gebaseerd, kreeg plots een diep christelijk karakter. De eeuwen hebben deze veropenbaring dan ook in een scherper daglicht ge steld. Waar er in den beginne geen spraak was van «koningen» of «drie», heeft de tijd, met zijn groeiende ver- eering voor het Goddelijk Kind en de Aanbidding uit het Oosten de hei- densche afgezanten met een waar diger en verhevener zending omhuld. In den beginne sprak men van drie, vier, acht sterrenwichelaars of ster renlezers, wijzen genoemd, tot Tertul lianus deze wijzen tot koningen om doopte. Het getal drie vindt wellicht hierin zijn oorsprong dat er drie offer gaven worden vernoemd bij de aan bidding. Het goud beteekende hun geloof in de vorstelijke waardigheid van het Kind; de wierook was een fW^denis van Jezus Godheid, en de myrrhe was getuigenis van het geloof in zijn menschhe.d. Secshiedenis bracht mee, dat u jd'' :e drie Koningen, Gaspar, Melchior ,;r’ n ct' «lle«n bet Oosten doorkruist hadden, maar cok op Wes- ...«..«WW** yr- den en meer doorzicht luidden in 'ztiz L.j spra in Europa irijrêiiHgersniet over schieten, maar over Tot die klaarziende menichcn u-e na duizenden van zijnlZnd^^tên ^noorlog tot jonkheer Tjarda van Starken- J borgh Steehouwer. Dr ran Hook onderhandelde. En dit verwekte een storm van proteit in Neder land. Zelfs de toenmaligs mi nister-president. prof. Schermer horn, laakte hem omdat hij met collaborateurs onderhandelde. Maar toen Schcrmerh»rn telf naar Indonesië trok, leerde hij dc i toestanden beter inzien, en na korte dagen zat hij met Soekarno aan dezelfde tafel. En zoo kwam het verdrag tot stand, waarbij de Indonesische republiek als een souveretne staat werd erkend. Op de goedkeuring n\ van dat verdrag aoor Nederland zitten de Indonesiërs te wachten. Maar zc wachten niet al te kalm, want de 92.000 inlandsche soldaten, die onder bevel staan van den gene raal Soedirman. houden van een schictpartijtje. Dat is echter nog zoo erg niet. Maar er was bedon gen dat Celebes niet bfy de nieu we republiek zou behooren en dat alles daar rustig zou blijven. Maar tijdens dc jongste weken ging ook daar nu dc revolutti aan het broeden, zoodat de Nelerlanders, die al meestal hel om geleend hadden naar dc stem der gema tigden, nu plots steigeren en weer schieten r roepen fn plaats i an onderhandelen En zoo lezen we dan sp dezen oudejaarsavond in de wereldpers berichten dat dc Nedertandsche generaal S. H. Spoor het inzicht I zou hebben de Indonesische rc- gccring door wapengeweld omver te gooien. Óf dit wel dc stem vtr. het ge zond verstand is. valt t: betwij felen, want wanneer het tot een doorgezet conflict moet kamen, dan xc.l cr veel Nederlandsen bloed vloeien en uiteindeUfk zul len onze noorderburen toch het onderspit moeten delven. Een be volking van 72.000 009 zielen wordt immers niet in bedtnang ge houden door een slaat die er slechts 9.000.000 telt, wanneer die 72.000.000 werkelijk tot een peil van beschaving gekomen zijn dat zc zichzelf kunnen rc- gccren en dat den hunker naar een onafhankelijk bestaan hen beslist in het bloed gevaren is. HET TIJDPERK DEK KOLONISATIE IS VOORBIJ In een Frcnsch tijdschnft ver scheen vóór enkele toeken een opzienbarend artikel onder den titel: Japan heeft den oorlog ge- tconuen. En de stelling "an den schrijver was de volgende: Japan heeft militair den ocrlog verloren, maar zijn gedachte: de vrijheid van Oost-Azië, triomfeert. Kijk naar Ir.dtë, kijk naar Indo-Chi.ia, kijk naar Indonesië. En inderdaad in die drie landen moeten respcc- tievcliik Engeland. Frankrijk en Nederland duimpje leggen. Azië wordt eigendom van de Aziaten, Nu kunnen die landen probcc- ren met de wapens de overhand te halen, maar in hun binnenst/ weten zij reeds dat ze nrrlorcn zijn. Gaan zc nu door met schie ten, dan uordt dc breuk eens- daags fataal en dan cal het Azia tisch nationalisme bijtend anti- blank zijn. Worden zc nu eehtci tot ondcrhandclingen en recht matige toegevingen bereid gevon den, dan kan cr daar een belang rijke gedachten- en belangengc meenschap ontstaan, die de oor zaken van zeer teel conflicten ii de toekomst kan - Hierbij helpt en jeremiecren thans als een .......m.,» voor zijn schietpartijen tn pen dat men dat volk heeft. Kolonisatie I grond niets anders I schavingsuerk, j werk in hoope of af is. is het niet meer dan bil lijk dat het moederland lost, om alleen nog door bandei van economische dankhaarheü ermee verbonden te. blijven. Indien de blanke naties dit be grijpen, dan kan de wcreldvred er veel bij irinnen, want zoo z koppig aan een uitbuitingspolt tie!: gaan vasthouden, dan is ee van de volgende oorlogen die tr mogen vernachten een verbitter de striid tusschen blank en gee Goede kolonisatieintenties tij hiervoor niet voldoende, want hel is met goede intenties gr plavcid. Men moet op tijd e stond kunnen afstand doen. V. WESTEEJJNCK. Een besluit ta Fxt Gki&tiAad Vt schenen. mek*t, <!nt cle nn.r bcSreffrrde ckn vertoop ai verdeel inj .-schoen waren, net 1 J naast 1917 wv.rdt lU'CtrtóAesi. Dit brteeck<T>t dus hot «kvlt vi het puv.- -uMrl-rl roor <ta schannr Bza «ndfer besltrit b-t aalt dat ml Mens 25 th. <’Jrr reixenen nxrt» verkocht worden trgen do «vXjctiV de prtjïcn. Voor den yrlj» U er du» wvex «m» •cbterjxxatxt gitzwart kroezelhaar en een lang rood vrouwenkleed dat tot op de op gekrulde schocntoppen bengelt. Dc tweede heeft een witten tulband om zijn mageren kop gewonden, zwart paardenhaar op de lip geplakt om een Indrukwekkende snor te vormen. De derde koning draagt een vlassen baard en een kroon uit gevlochterf stroo op 't hoofd. Hij Is breed en groot,, met slunsige windels om zijn boenen gewonden en een wit hemd dat boven zijn broeksbanden uit schiet. Zc dragen een kleurig sterre- wiel met kaarsjes, linten, strekjes en kleinere sterren bezet. Uit een schorre keel weerklinkt een zwaar heesche Jongensstem: Wel, sterre! gij moet zoo stille niet [staan. Gij moet met ons naar Bethlehem [gaan, Naar Bethlehem, de schoone stad! Waar Maria met haar kindeke zat. ’t Sterrewlel gaat aan ’t draaien als 1 een wirwarrel van alle rcgcnboogkleu- ren en met hevig crescendo herhalen j ze twee, driemaal dezelfde stroof. Doch benevens hun liedjes welke zinspeelden op drie Koningen en de W’ondere ster, durven de sterredragers het aan te zingen voor hun eigen zak: Een oordje om te vieren: Dat gaat met goed gemak! Schiet eens in uwen zak. Dat gaat met groot gemak. En dan Mijnheer een oordje Om kermis t houden, als ’t u blieft. In sommige steden en dorpen ziet men gansche groepen met sterren en fakkels en ruiters doer de straten trekken al zingend van Konlngen- alhier en sterrc-aldaar Dergelijk vroolljk gezelschap groeide af en toe aan met een ezel en zelfs met Hcro- des. Deze laatste onder de gedaante van een... zwijn. Herodes, de wreed» kindermoordenaar, zag er nog zwarter uit dan de koningen. Hij werd overi gens geslagen en begekt dat het een aard was. Nu, Herodes verdiende niet beter. kribbeke lichten twee wanneer die sterre- Het huwelijk van Miss Mary Chur chill met kapitein Christophe! Soames der Goldstream Guardsis op 11 Februari vastgesteld. De inzege ning zal plaats hebben in St Mar garet’» te Westminster. kruistocht naar Milaan, ter vereering meegenomen. Keizer Frederik Bar barossa, welke deze laatste stad ver woestte, nam dezen heiligen krijgs buit mee naar Duitschland, en ver trouwde hem toe aan Reinhold van Dassel, toenmalige aartsbisschop van Keulen. Allengskens werd Keulen een centrum van volksdevotie tot de hei lige Drie Koningen en vele pelgrims uit onze gewesten togen er heen om bescherming van de reizigers uit het verre Oosten» af te smeeken. Van Keulen is afkomstig het Drie Konin- genbeeldje met den gekenden tekst er onder: Dit beelt is geraeckt aan de hoof den van de H. Drij Contnghen tot Ceulen en is goet voor rysende per sonen, leghen onghelukken der we gen, hooftpyn, vallende sieckte, cort- jen, tooverye en alle soorten tan qua- len en haestighe doot. Niet te verwonderen dat het Drie koningenfeest diep inwortelde bij ons geloovige menschen. E echt ware godsdienstzin waarmee het feest werd be dacht, werd dra aan Vlaamsche leute gepaard. Plezier en leute ligt den Vlaming in ’t bloed en daarbij houdt hij van een smakelijk Mjr Da Mcl. afkomstig uit Watou, uit Congo terug. Na eenige weken rust hoopt hij in Maart naar zijn Missiewerk, in Congo te kunnen te- rugteccren. Wij werschen Morscigrjeur een op knappend rustverblijf. iWm**»*»^X*M<*»***AM*/4*^*» -v—-o - uit het Oosten die karavaan Tiaar Jerusalem trok, ’t Gebeur de wel meer dat koopliên of sol-’niet meer; de jongens ondervin- daten door die stad trokken. Het i land van de Joden was immers tn dien tijd de... autostrade die Oost en West verbond, Azië met Afrika. Maar die vreemden kwa men zoeken, ze kwamen een Ko- ERTIENDAG! ’k Weet niet hoe het bij u is, maar bij ons is het olijft het.. Dertiendag. Ver- of verloren Maandag is dar de Octaafdag van Der- GOED NIEUWS VOOR ONZE GRENS,ARBEIDERS De werkloozenverjoedinjen geregeld Sedert 23 December zijn talrijke grensarbeiders, die in de Fransche textielnijverheid werden tewerkge steld, tot werkloosheid gedwongen. De heerschende kolenschaarschte heeft uitzonderlijke beperkingen van het electriciteitsverbruik noodzake lijk gemaakt en talrijke textielonder nemingen verplicht het werk tijde lijk stil te leggen. Een andere categorie grensarbei ders, de bouwwerklieden worden eveneens door het gure wlnterweér verhinderd den arbeid voort te zet ten. Het A.C.V. heeft dadelijk de noo- dige voetstappen gedaan bij de be voegde Fransche Overheden, om voor alle werklooze grensarbeiders de ver goeding te verkrijgen die de Fran sche arbeiders ontvangen. Deze po gingen werden met succes bekroond. Overeenkomstig de wettelijke bepa lingen zullen de patroons voortaan ook aan de Belgische grensarbeiders de werkloozenvergoedingen uitbeta len. 11.51* GEBOORTEN IN SEPTEMBER i vertrokken en dan nog per extra- aijuci» ue maana oeptemoer 1946 vlucht. Hr Terfve zal op het slot te werden 11.514 levende geboorten aan- Wilanox bij Warschau te gast zijn - en i voor een 8-tal dagen, en wil er den Hr Marteaux, Minister van Volks- werk zijn. Hen wordt het loon van de gewone dokwerkers uitbctaald. Van 21 tot 28 December hebben de soldaten reeds 39.426 ton steenkool gekst ber.'Jvrns veel fruit, levensmid delen en andere goederen. Het rende ment van de soldaten is natuurlijk niet zoo goed als dit van de dokwer kers maar het geeft toch groote vol doening. MINISTERS ZIJN OP REIS. MAAR OP WIENS KOSTEN? Hr Van Acker, toen hij Eerste- Minister was, ging graag eens naar Portugal. Onze huidige Minister van Binnenlandsche Zaken, den Liberaal Buisseret, heeft het den Heer Van Acker willen nadoen en is enkele da gen geleden eveneens naar Portugal afgereisd, in gezelschap van zijn echtgenoote en van zijn dochter. Vooraleer het land van den Salazar te bereiken heeft hij nog een om reisje gemaakt alover Barcelona en Madrid. Hr Terfve, onze communistische Minister van Wederopoouw, is niet ten achter willen blijven en is, even eens in gezelschap van zijn echtge- ncote alsmede een lid van zijn kabi- en 7.377 sterfgevallen Inet: P<Lr vUo8tui? naar Warschau vertrokken en dan nog per extra- Tijdens de maand September 1946 i vlucht. Hr Terfve zal op het slot te gegeven, waarvan 5.852 jongens 'ren er 406 onwettig. den 7.377 sterfgevallen geboekt, waar van 4.011 mannen en 3.366 vrouwen. Er werden anderzijds 8.896 huwe lijken aangegaan. In den loop van dezelfde maand, is het aantal geboorten met 15,79 vermeerderd, vergeleken met de maand September 1945 en het cijfer der sterfgevallen met 0,75 ver minderd. DE WEDDEN DER ONDERWIJZERS De Setiaatscommissie voor het Openbaar Onderwijs heeft haar on derzoek inzake de vaststelling der wedden van het onderwijzend perso neel beëindigd. Da Commissie heeft o.m. bij de Regeering den wensch uitgedmkt dat liet maximum der wedde zou bereikt worden na 25 jaren voor het «full time personeel en dat zoo men 100 1 voorsteU voor het barema van den licentiaat atheneiimleeraar, dit van den regen:- op 80% ervan zou be paald. worden, de onderwijzer 8.10 van den regent en de frocbelondcr- wijzeres 9/10 van den onderwijzer. De Regiering heeft er mede tage- stemd dat de aanvangswedde zou worden bepaald op 43.200 fr. per jaar met een maximum van 75.600 fr., zonder hierbij rekening te houden van vergoedingen, o.m. verblijfsver goedingen. haard,vergoeding, gvr-jis- en g-eboortetoelagen, enz. De kwestie moet thans ve«ter nog behandeld worden zoo in Senaat als in de Kamer. STEEDS STAKING - IN DE_ ANTWERPSCHE HAVEN. Te Antwerpen blijken de stakers nog niet geneigd het werk te herne men en dé bozen willen niet onder handelen zoolang het werk niet wordt hernemen. Soldaten blijven voort, ingezet. Meer dan 2.000 zouden er reeds aan het president van de Indonesische republiek. Hoe is dit gebeurd! Zooals elk volk dat een ze ker beschavingspeil bereikt heeft, baas wil worden in eigen huis, zoo ontstonden ook op Java en de andere eilanden van Ne- derlandsch-Indie nationalistische •r‘ --- j,., ook van de partij, zoodanig dat\gaf aanleiding tot de heftigste hij in 1934 door de Nederland-twisten, waarbij de kampen sche reyeering verbannen werd. - landsch-Indië op acht dagen tijd\ veroverden, was I’ steeds in ballingschap, maar toenl kelaar in koffie wat, die wilde was zijn uur gekomen. De gele\ natuurlijk schieten en de kolo- bezetters verklaarden immers dat] nie volledig terug veroveren.Maar zi) den strijd hadden aangebon-] er waren ook menschen met ge- neering; menschen die Java ken- Zooals de Nieuwe Ordc-bewe-de evolutie der tijden. Zij ngen in Europa vrijwilligers] ken niet over schieter, van arbeid in onderhandelen. i en ac legers aan het j Tot die klaarziende mensc zoo bracht Soekarno behoorde Dr van Mo-sk, die cr toe slavenarbeid te gaan ver-1 noemd werd, richten op Borneo en Nieuw- Guinea, is dienst van Japan. En twaalf uren nadat de eerste atoombom Hiroshima in stof ge slagen had. beroemde hij er zich nog op, dat duizenden Indone sische jongelingen dienst geno men hadden als zelfmoordpiloot bij de Japansche luchtmacht.’ Op 13 Augustus 1945 gaf hel Rijk van de Rijzende Zon zich echter verloren. Een tweede atoombom op Nagasaki had hen den genadeslag gegeven. De oorlog was gewonnen, maar Indonesië was niet heroverd. De geallieerde troejwn waren nog ver weg en veel te weinig in aantal om zoo meteen die onmetelijke gebieden te gaan bezetten. Zoo bleven de Japansche soldaten meester in Indonesië. In die omstandigheden nu zou Japan de beloften van vrijheid en onafhankelijkheid houden die het blijkbaar vóór de neder laag zoo goed als vergeten was.: Twee dagen na de capitulatie riep het Japansche leger dan ook dc onafhankelijkheid uit van de Indonesische Republiek en stelde hr Soekarno aan als president. Vanaf dien dag nu verliepen er nog 6 weken, vooraleer dc Brit- schc troepen, onder Lultenant- Gencraal Christison, Java bereik ten. In die tijdspanne had Soc-\ karno het leven van zijn nieuwe republiek eenigszins kunnen orga- nisceren, en toen dc Britten en dc Nederlanders voet aan wal wilden zetten, werden zij op ml- trailleuscn en kanonnen onthaald. Dit duurde :oo 14 maand kostte aan de Engelschcn 600 sneuvelden. 1220 gewonden 320 vermisten. ONDERHANDELEN OF SCHIETEN? Dat was men kan het zich voorstellen voor de Nederlan ders een ontnuchterend ontwaken. Het gehecle politieke leven boven onze Noordergrens werd dan ook tijdens het jongste jaar het vraagstuk van hun rijkt ko lonie. Met angst zagen onze buren het spookbeeld van de armoede voor hun oogen opdoemen: Nederland totaal uitgeput en den Oost voor goed kwijt. Dat maakte veel menschen ze nuwachtig en opvliegend. Alles draaide rond de groote vraag: stroomingen. Daar was Soekarno\ schieten of onderhandelen. Dit ook van de partij, zoodanig dat\gaf aanleiding tot de heftigste hii in 1934 door de Nederland-1 twisten, waarbij de kampen “•hc reyeering verbannen uerd. scherp tegenover elkaar gingen Toen de Japanners nu Neder- landsch-Indie op acht dagen ti)d\ Wie den Oost niet kend». w.» veroverden, was Soekarno nog imperialist, nationalist M ma- was zijn uur gekomén. De 9ftê\ natuurlijk schieten en. de kolo- zij den strijd hadden aangebon- - keren van Groot-Azië. Zoo werd Soekarno hun gingen ronselden voor den i Duitschland en de legers aan hei Oostfront, i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1947 | | pagina 1