Uii 't Poperingsche I SU?. SjSï >■».- vv LIVE LIJKS CH NIEUWS ■m 4 Januari 1947. vav-^v WATOU RENINGELST NIEUWJAARWENSCH UIT IEPER BOEZINGE ZILLEBEKE MEDEDEELING AAN DE LANDBOUWERS STERRESTOET EEN NIEUW ADRES LOONBOEKJES BELGISCHE HYPO- THEEKMAATSCHAPPIJ en SPAARKAS BELANGRIJKE VERGADERING VOOR DE LANDBOUWERS KRISTEN VOLKSHUIS ROESBRUGGE-HARINGE n^tadjn\X^ A do Vertoon Hoek op VLAMERTINGE BEVEREN a.i IJZER KROMBEKE ELVERDINGE WOESTEN WESTVLETEREN OOSTVLETEREN BESELARE gekwek611 r°l aan dCn lin!:crv’<’et TAALLESSEN BERICHT STERRESTOET ten voordeele der Missies POELKAPELLE ZONNEBEKE LANGEMARK aluin biljart KOSMOS-REIZEN dikkebusch ploegsteert KERKELIJKE KALENDERS UIT POPERINGE n& x i (1430) 2. 3. (125) SCHOUWBURG VAN POPERINGE (1431) In 15 achteruitgang GENEESKUNDIGE DIENST op Zondag 5 Januari 1947. Geneesheer: Dr Ryon. Apotheker: Hr Notredame. Veearts: Dr Dereckx. op 3 en 4 Januari ten voordcele onzer Missionarissen! Geel uw milde gift! DUlVEinTNTOONSTELLING op Zondag 5 Januari 1947 In de Nacuwe Stad Veuxnebij temi Dewxkwe, Veumesiraat 3, van 0 tot 13 der duiven van ADRIEN 1AVA. (1526) In Weri^ Vlaanderen bij Omer telis, Casselstraat, ven 10 tot 13 u., in een 5O-tal duiven van MAURICE •EOREUS, MAURICE DEVOS, een i 't zelfde ras, algeméén kampioen i 1939 en tn 1946, eerste kampioen xte duiven boven Parijs, 1» kam- oen boven en beneden Parijs met jaarlingen. Komt zien en oor- lelt de beestjes Tan <fcn echten ■mpioan. (1527) «CAFÉ DE LTSSPÉRANCEbij VOETBALMATCH Op MAANDAG 6 JANUARI 1947, (Driekoningen) to 14.30 uur, op ter rein «Kouter», Groote Voetbalmatch tusschen St-Elooi’s Club Poperinge en F. C. Watou. Ieder' sportliefhebber' wordt er verwacht! MILITIE Lichting 1947 - Keuring Da zitting voor keuring der milltla- nen "47 van Poprrlnge wordt gehouden te leper op 21 Januari aanstaande. Derby! Zondag a.s., moet ieder voetballief hebber er aan houden den eersten match van het nieuwe jaar bij te wo nen en dus met zijn ploeg de ver plaatsing mee maken naar Brielen. ‘t Ligt nu ook eenmaal aan de ach terdeur. Sterrestoet. De studenten zullen de aloude tra ditie der schllderadhtlge sterrestoeten in eere houden. Zatemamiddag te 2,30 u. zal de bonte groep, zingend door onze straten trekken. Het is te hopen dat de Drie Konlngen de deu- Ere" Zie vervolg hiernevens. Wist U? Dat Eerw. Pater Daniël Dclanote, missionaris van Scheut, in Februari naar Kongo vertrekt? Dat hij daar zijn broeder Marcel gaat vervoegen die daar reeds Missionaris is? Dat er spraak is van een tombola in to VOOR UW BREIGOEDEREN EN HANDWERK GERIEF M. LEURIDAN. Priesterstraat 13, Poperinge. BOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN VAN BELGIE Afdeeling leper. Het Bestuur verwittigt de leden van den Bond dat het zal overgaan tot de vernieuwing der vermlnde- ringskaarten cp de Belgische Spoor wegen op: Dinsdag 7 Jan.: beginletters A, B, C. Woensdag 8 Jan.: beginletters D, E, F, G, H, I, J, K, L. Donderdag 9 Jan.: beginletters M, N, O, P, Q, R, S. Dinsdag 14 Jan.: beginletters T, U, V. W. Woensdag 15 Jan.: overblijvenden. Telkens van 6 u. tot 8 u. 's avonds in «Café ThéoMeenenstraat leper. Alleen deze gezinnen die minstens 4 kinderen tellen beneden de 21 jaar, hebben recht op verminderingskaar- ten. KATHOLIEKE HARMONIE «Ste CECILIA Op Zondag 12 Januari ek. geeft onze Harmonie een kunstconcert voor de eereleden. Programma volgt aan staande week. (1505) SCHIELIJK OVERLIJDEN. Ter boltra bij René Cappoen-Van- derbeke. Maurits Dewulfstraat, had den enkele klanten Dinsdagavond Oudejaarsavond gevierd en de vrouw des huizes had hen nog steeds be diend. Rond 1.30 u. ’s morgens 1 Jan., werd de herbergierster plots onwel, wijl zij in kaar zetel zat en gaf wel dra den geest, tengevolge eener hart- aderbreuk. Aan de Familie Cappoen-Vander- beke, bieden wij onze rouwdeelne- tnli'.g. bij V. fiANSEN-VANNESTE, Gasthuisstraat 15, Poperinge. PRIESTERS VAN DE WEEK 6t-BertinuskerkE.H. Vandenberghe. St-Janskerk: E.H. Del eye. O. L. Vrouwkerk: E.H. Vanwalleghem. VOETSPOREN. Deze zullen niet meer voorkomen op uw linoleum zoo LAVÉCIRE gebruikt, die wascht en beent en terzei verrijd bard -doet blinken. r duiven, van ANDRÉ CREUS, eer- kamproen 1946 met de jonge dui- n. Een verzameling prachtige liors kamende van niet overtroffen ulevliegers. Een bezoek, een be ken is de moeite waard. Het de verBomelmg vliegers der tce- nst.(1493) Duivennieuws. Op Zonda,g 3 Januari 1947, groote Prljskamp-Tentoonstelllng van reis duiven, bij Wed. Dewancker. Op Maandag 6 Januari 1947, groo te Duivenkeuring door den vermaar den keurder Cyriel Vandeweghe, uit Ingelmunster. Begin om 9.30 uur. Op Zondag 12 Januari 1347, groo te Algemeene Vergadering. Geen en kel liefhebber mag ontbreken. (1462) Tooneclfeest. Zondag 19 Januari komen d» mannen van do uit Watou, ons verlus tigen met Hugh Scottof De Licht toren dramatisch tooneelspel en eene reeks kluchten uit het bovenste schot. Houdt allen dien dag vrij, want het wordt Iets buitengewoons. Kerstfeest. Nadat de plaatselijke AC.V.- af- Op MAANDAG 6 JANUARI, te 15 uur, bij Arthur Orijm, belangrijke vergadering voor alia landbouwers. Er zal worden gehandeld over de nieuwe wet inzake de Maatschappe lijke Zekerheid. Het An-ondissementscomité der C.V.P. alsmede de C.V-P.-man- datarissen Senator D. R. De Man en Volksvertegenwoordigers Lus. Deschodt en Jer. Stubbe, bieden aan al de afdeeiingsbe- sturen, aan alle leden der partij en aan geheel de bevolking hun beste Nieuwjaarswenschen. - GENEESKUNDIGE DIENST op Zondag 5 Januari 1317. Geneesheer: Dr V. Snick, Maloulaan. Apotheker: Hr Snoeck, Gr. Markt. DE KONINKLIJKE TOONEELKRING ROEYSCHE BAHBARISTEN Op ZONDAG 2, MAANDAG 3. en DINSDAG 4 FEBRUARI 1947, drie prachtige vertooningen van: «DE KROEGZANGERES beroemd drama in 7 tafereelen door S. Marot en Halevy, opgevoerd ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van den Heer Jos. Vandermeulen. 1» Plaats 25 fr.; 2» plaats 15 fr. Genummerde kaarten te verkrijgen ter herberg De Stadsschaal 1) 166 Windey H. (P.) - - - 2) 115 Creus G. (P.) 127 BrutsacrtA. (R.) 3) 123 BchaeghelA. (R.) 125 Warlop (P.) 4) 85 Parent L. (R.) 125 Lefevre (P.) 5) 63 Boels H. (R.) 100 Marrcy (P.) 6) 62 Samyn G. (R.) 95 Laseure A. (P.) 7) 112 Creus E. (P.) 60 Samoye O. (R.) Verloren. Deze week werd een Erken- ver voer tegen prijsvermindering van 50 gevonden cp naam van Ver- straete André, Pottestraat, Poperinge. Ze kan terugbekomen worden bij Meester Vandenberghe, Poperingestr. Watou. Een gansch nieuwe klak werd gevonden in ’t straatje tusschen de Kleine Markt en de Winnezeelstraat. Inlichtingen bij A. Maerten. Schieting aan het liggend spel. In de zaal Loones werd Zondag een schieting op het liggend spel gegeven. 22 schutters lieten zich inschrijven. De hoogvogel werd neergehaald door Loones Henri. De zijvogels door Par- ret Cam. en Staelen Ignace. Op tweede Kerstdag schoot H. Loones er den hoogvogel. Jer. Debruyne haalde den tweeden hoogvogel neer. Ontspanningsavond. Op Zaterdag, 4 Januari, in de St- Martlnuszaal: reuzo-prachtige film- vertooning met als hoofdbrok: «De Slag cm Londen.» En cm iedereen te voldoen is er daarna een daveren de klucht! Wat moet er meer cm een prachtigen avond te hebben? Begin s*'pt te 6.30 u. Dus iedereen cp 4 Ja nuari in de St-Martinuszaal tot steun van het werk der heernen: Redt de jeugd! Lokaal St Sebastiaan. In de algemeene vergadering werd de feestzaal H. Loones zaal met overdekte boltraen liggend spelvoor winterschieting, als lo kaal verkozen met 39 stemmen, tegen 9 voor deze van 't Oud Gemeente huis». Zondag 29 Dec. werd ’n schie ting gegeven. slierde ze op 'n brak de arm. Dr het kind cn alles Goed nieuws voor hare spaarders iaf 1-1-47 is de intrest op groene irbockjes ais volgt: tot bei bedrag van Fr. 30.090, op bet gedeelte boven die (1491) Kerstfeest. Zondag laatst beleefde onze Werk- liedenverecniging een blijde Kerst avond. Eerst een paar grappige nummer tjes en daarna een begeesterende spreekbeurt van onzen Volksverte genwoordiger Mr Stubbe. Hij sprak een hartelijk woord met harde waar heden tot de bomvolle zaal: bijzon der aan de vaders en moeders, die talrijk aanwezig waren. Daarna volgde een hartelijk woord je van Z.E.H. Pastoor. Nu kwamen onze mannen op de planken met een tooneelstukje. Een welgeslaagde proef! Dit mag u aanwakkeren tot meer en beter. Mannen, gij kunt; pakt maar aan! Als slot volgde de uitloting van de talrijke prijzen van den tombola. Heeft iedereen geen prijs, iedereen is tevreden naar huis gekeerd over den goedgeslaagden avond. Wij wen- schen veel zulke! Het geeft aan het bestuur moed om te werken. Auto in de gracht. Vrijdag namiddag wilde een per sonenwagen op de Staatsbaan Icper- Poperinge, ter hoogte van Den An ker een ander voertuig voorbijste ken, terwijl een auto uit de tegen overgestelde richting kwam aangere den. Door het kort remmen en de gladde baan, zwenkte hij links af en kwam in de gracht terecht. Alles be paalde zich bij stoffelijke schade. Ons Dorp Floreert. Alle kunstminnende menschen, zoo als Paly ten andere, die het sprookje «Jenny's Kerstfeest bij de Kabou ters» hebben meegeleefd zullen on getwijfeld dezen zin geuit hebben: Moeders uw kinderen zijn verrukke lijk! Werkelijk het naïeve en soms diepgaande kersttooneéltje met zijn locaal cachet dwong iedereen bewon dering af. ADRESWIJZIGING. Het bureel van de Rijksiandbouwkundige der 8» Omschrijving (An'cndisssmenten: leper-Veurne-Diksmuide) is overge- bracht naar de D’Hondstraat Nr 23, IEPER. Da Rijkslanidbouwkundige houdt- daarbij nog raadplegingen op volgen de zitdagen: IEPER: lederen Zaterdag, D’Hond straat Nr 23, van 9 tot 11 uur; - In het Ganzeken Vande Peere- boomplaats,'van 11 tot 12 uur. POPERINGE: lederen Vrijdag, in l’EspéranceGroote Markt, van 10 tot 12 uur. VEURNE: Den 2^ en 4« Woensdag der maand, in «l’Espérance», Groo te Markt, van 10 tot 12 uur. DIKSMUIDE: Den l'> en 3" Maan dag der maand, «In de Vrede», Groote Markt, van 10 tot 12 uur. ninoskaart» rechigevende cp het j. cv* irnai» f-iwon nrncuormincprirer De Rijkslandibouwkurdlge, ANDRÉ DECLERCK. Schielijk overlijden. De 72-jarlge Edmond Roose is Za terdagavond tijdens het avondgebed, op zijn stoel ineengezakt en schielijk overleden. AUTO-ONGEVALLEN Zondagavond jl., rond 18 uur, kwam een auto in zig-zag de Gast huisstraat ingereden en reed er nabij de poort van Hr Alb. Denys, twee voetgangers aan welke in zeilde rich ting op het voetpad stapten. De auto reed ooor, zonder naar de slachtof fers om te zien en naar een getuige zou de autovoerder direct na de aan rijding zijn lichten hebben gedoofd. Door de aanrijding moet het glas van een der autolichten gebroken zijn daar glasscherven ter plaatse bleven liggen. De twee voetgangers, Roger Mas- schelein en Marcel Lowyck, beiden uit Vlamertinge, waren ten gronde ge stuikt en beide hadden verwondin gen opgeloopen aan linkerbeen en Massch. nog aan der arm. Een hun ner moest erg bloedend naar het O. L. Vrouw Gasthuis overgebracht worden ter verzorging. De tweede gewonde werd er eveneens verzorgd, maar bei den konden naderhand nog huis waarts keci-en. Naar alle waarschijnlijkheid moet de auto op het voetpad gereden heb ben bij het ongeval. De politie, spoedig ter plaatse, ver nam dat de betrokken auto Abeele- waarts was gereden en maakte het signalement ervan over; langs achter was immers een flets vastgebonden. Uit Abeele werd daarop vernemen dat een auto, met fiets aangebonden, langs het toJbureel was doorgereden, Watouwaarts. Uit Watou kwam het bericht dat aldaar uit Abeele was toegekomen de auto van M. D. uit Watou. De Rijkswacht van Watou heeft thans een onderzoek ingesteld om vait te stellen of deze auto wel de aanrijdende wagen is. M. D. en R. V., eveneens uit Watou die hem vergezelden, verklaren niets bijzonders opgemerkt te hebben bij hun door trekken van Poperinge. Melden wij nog dat een der slacht offers een 6-tal weken werkonbe kwaam zal zijn. Dinsdagavond, rond 19.30 uur kwam A. L., wonende St Jorisstraat, per fiets langs de Bruggestraat huis waarts gereden. Rechtover het Moe derhuis werd hij evenwel aangereden door den auto van Jer. L., Brugge straat ter Stede, die achter hem kwam aangebold. A. L. werd van zijn fiets op het voetpad geslingerd en ver wond aan rechterarm en hand. Zijn fiets was tevens deerlijk gehavend alsmede zijn kleederen. Het komt iedereen voor dat in de laatste tijden zooveel auto-ongeval- len voorgekomen zijn, niet alleen in stad maar ook in gansch het land. Het is onbetwistbaar dat, zoo voor enkele dezer ongevallen, de betrekken autovoerders bekwame chauffeurs wa ren geweest, zich niet onder den in vloed van den drank hadden bevon den, deze vermeden zouden zijn ge weest. Te veel autovoerders beseffen niet genoeg dat zij niet alleen hun eigen leven in handen hebben, maar ook dit van andere menschen. Er kan dan ook niet genoeg gewe zen worden op de noodzakelijkheid dat van elk autovoerder een rijgetuig- schrift zou worden geëhcht en dat te gen dronken autovoerders streng zou moeten worden opgetreden door de ordediensten. C.V.P.-ZITDAGEN Op Vrijdag 10 Januari 1947 zal on ze vriend volksvertegenwoordiger Lu cien Deschodt, alhier zitdag houden in de Katholieke Kring van 9.30 uur tot 11 uur. Op Zondag 12 Januari 1947, zal be stendig afgevaardigde eveneens in de Katholieke Kring van 9.30 u. tot 11 u. zitdag houden. De aandacht der bevolking wordt erop gevestigd dat het dienstbetoon vanwege de C.VP.-mandatarissen vol ledig kosteloos geschiedt. Voetbal. Dabestuursvergaderlng van Maan dag 23 December heeft met de goed keuring van den welwillenden eige naar, beslist voortaan te spelen op het terrein van de Wed. Boenen, Haringestraat. Prijskaartingen. Uitslag 4e proef bij G. Vanenghe- landt (46 deelnemers). 1. Devisch Henri Wullen Louis; 2. Vandenbroucke Dan. Coulier O. 3. Quagebeur Maur. Neudt Henri; 4. Butaye Marcel Clays Georges; 5. Beghein Jerome Decarne Rob. Algemeene Rangschikking: Behaalden in totaal: 10 p.: Van denberghe M.; 8 p.: Candaele Jozef en WuCten Louis; 7 p.: Ryon Michel; 6 p.: Coudron A., Desmyttere D. en Gombeir G.; 5 p.: Blanckaert E., Top R.; Maelstaf H. Denys G. en De visch H.; 4 p.:Vandenbroucke D., Coulier O., Desmyttere L. en Deso- mer H.; 3 p.: Quagebeur M„ Neudt H., Beghein R. en Vanengelandt G.; 2 p.: Butaye M., Clays G., Vanden broucke S., Blomme A. en Depreeuw G.; 1 p.: Ryon M., Vandermarliere A., Quagebeur C., Lahaye A., Devisch M„ Beghein G. en Decarne R. De B.J.B. op de planken. De B.J.B .speelde tooneel te Krom- beke 22-12-46. ’k Zie geern jong too- neel. Daar vindt men nog gezonde natuur. Vergeten en Vergeven van den ouden Putman is een wonder stuk. Lang geoefende acteurs kan het nog steeds begeesteren... en eerste lingen mogen het aandurven. Jongens ge hebt goed uw rollen ver tolkt. ’k Zag geem dat beslaafd sta- mir.é baasje en Tamboer was een echte goedhartige makelaar. Bekaert had boerenhooveerdij en van Marcke passende boerentrots, ’k Heb nog maar weinig schooner veldwachters gezien geheel het stuk door. En Tiste was de trouwe boezenknape zoo simpel eenvoudig, ’t Was zeker wel de moeilijkste rol... die schijnbaar on gevoelige, snikte zoo diep bij zijn stervende meester. Nolle was de treu rige echte dronkaard... maar bleef toch in de lijn, 't Was ook moeilijk. Nant, de sympathieke van het stuk, de onbeholpene, de stugge heeft op sommige oogenfclikken buitengewoon gepresteerd. B.J.B. van Krombeke met dat stuk moogt ge overal op de plan ken komen. Een raad: veel oefening, veel luids lezing bij u zelf. Een tooneel is geen lachpartij, maar het deftig weerge ven van echte levenstooneelen, van wat alle dagen gebeurt op straat, trein, huis, bosch en weide, natuurlijk doen! Ge had een flinke jongen' voor de kinderrok Bevoorradingsnieuws. De landbouwers moeten Dinsdag- voormiddag hun melkzegels indienen. Deze week zullen machtigingen uitgereikt worden aan de bakkers op Dinsdag- en Donderdagvoormiddag. Ongelukkig Levenseinde. J. C., garagist alhier, heeft Dinsdag jl., na terugkeer van een begrafenis te Wcesten, een einde aan zijn leven gesteld door verhanging. De ongeluk kige, gehuwd en vader van 4 kinde ren, moet gehandeld hebben in een vlaag van zwaarmoedigheid, veroor zaakt door het verlies van een zoon die, vóór enkele maanden gestorven was, na een heelkundige bewerking ondergaan te hebben. Bevoorradingsberichten. Maandag voormiddag: Inbrengen der vervallen melkzegels door de melkproducenten. Den zitdag van den afgevaardigde van den dienst Landbouwonderzoek zal zcoals vroeger doorgaan den Woensdag namiddag. Deze week zal -het bureel van den Eevoorradingsdienst slechts Maandag, Dinsdag en Vrijdag voormiddag open zijn. Fiimvertooning. Zondag, 5 Januari, een buitenge wone kans: hier wordt in de meisjes school, dorpplaats, de praohltge En- gelsché oorlogsfilm: «De Slag om Engeland» (battle of Britain) ver toond, een klankfilm. Wij herinneren, ons nog hoe wij in '40 de vliegtuigen van de Luftwaffe telden die 't Westen introkken en naar Engeland vaarden! Wat ze gin der uitrichtten en welk_.lot min be schoren was, dat zullen wij hooren en zien in deze film! Een eerste vertoonlng voor de kin deren heeft plaats te 2.30 u. Prijzen der kaarten: 5 fr. Een tweede vertoonlng voor de groo te menschen, waartoe de kinderen niet worden toegelaten, te 6 u. Prij zen der kaarten 10 en 15 fr. Kaarten te bekomen bij Hr Almé Boise. Vertrek naar de Missies. Het nieuws is toegekomen dat E. P. Daniel Delanote, missionaris van Scheut, cn zoon van Heer en Vrouw H. Delanote-Outtiez alhier woonach tig sedert verleden jaar, op tienden van Februari naar Congo vertrekt om er zijn broer Marcel te gaan ver voegen die aldaar reeds is sedert ’t einde van 1939. Vóór zijn afreis wordt een afscheidfeestje belegd, vernemen wij, mot een groote tombola... en...! Maar daarover meer later, als wij er meer over vernemen! Rond den Haard. Het is altijd goed als er concuren- tie is, ook in tooneel. Zoo hebben on ze B.J.B.-meisjes al hun krachten in gespannen om evenveel of meer suc ces te oogsten als de mannen Of er nu «evenveel» cf «meer» succes was zullen we maar wijselijk onbeslist laten, om geen partijdigheid te laten blijken, maar het was heel zeker een gezellige avond. In ernst en leute werd het heele kerstgebeuren herdacht, ge zellig vereenigd rond den haard niet als een groep kwezels, maar ge zond en vroolijk. Een woord van Lof en dank aan alle openbare verdoken of ge heime» medewerksters en medewer kers. We hopen op het Kerstfeest 1947 allen terug te zien, ja zelfs de drie Koningen met hun drie «kemels!? of mogen we nog vroeger iets ver wachten van onze B.J.B.-meisjes. Ze mogen in alle geval altijd rekenen op de sympathie en de belangstelling van alle liefhebbers van gezonde ont spanning. MERYNTJES GIJZEN’S JEUGD door A. DE JONG. is een verhaal van een verstandig kind, dat door dó armoe al heel vroeg in contact komt met de harde zijde van het leven. Deze roman heeft in Nederland een weergaloos succes geoogst. - Dun- druktÉógave - 764 blz. - geb. 189 fr. Voer volwassenen. BOEKHANDEL LEVET SCONE P. BRAS-DEKLERCK, G. de Stuersstr. 4, leper. Lucia. wed Keig. Claenebout Daar hij zijn geboortestreek moeilijk kon vaarwel zeggen, verkoos hij maar bij zijn dochter Zulma intrek te ne men. Zoo heeft hij van zijn 70 jaar af ononderbroken het huiselijk leven van zijn geliefde dochter medege maakt. Hij bleef steeds de geëerde ouderling van de omgeving. Gekoes terd door do beste zorgen van zijn dochter zou hij neg menig jaar in Gods rijk vertoeven. Alles was er naar gericht ean hcndandjarige cp ons dorp te krijgen. Helaas, de droevige oorlogsjaren die hij voor de derde maal meemaakte hekb' i her- neer gesmakt. Stilaan begaven zijn krachten tot den dag waarop het eeuwig leven aansluiting bracht cm in der eeuwig heid op rust te gaan. Zoo is hij !n den ouderdom van 92 jaar een zoeten dood gestorven. Kristen Syndikaat der land- bouwarbeiders. Grondige veranderingen en schone verbeteringen kernen met 1 Januari in voege veer de irndbouwarbeiders. Dat wisten ze! ’t Gaf dus niets, da vinnige koude en bijtende vorst! Ze waren cn de v-raadering in de Patronage, en talrijk! Ze wilden de toepassing van de wet cp de Sociale veiligheid kennen. Leo Cardocn cn Feliz Vcrbeke na rren het woord cn zitten de toestand klaar uiteen. Moeilijkheden werden cpgelost en talrijk" vragen beant woord. De wagen is aan ’t rollen! Wie stapt in? Uw kaartje nemen bij Leo nard Bouwers voor Syndikaat cn bij Yvcnne Nuytten voor Ziekenbond! Ongeval. ’t Was sterk gevrozen! Het twaalf jarig mei.je, A. Copeleu, kwam van school. Onderweg ijsbaan, viel en... Defever verzorgde kwam in erde! Muzieklessen. Door de zorgen van de plaatselijke muziekmaatschappij Ste Cecilia zal er een nieuwe lessenreeks in notenlcer gegeven worden. Hier wordt aan alle jongelingen die iets voelen voor mu ziek een prachtige gelegenheid gebo den om zich de muziekkunst eigen te maken. De lesisen zullen aanvangen in den loop van de tweede week van Januari. De leergang zal een zestal maanden duren. De jongelingen die verlangen tnee te doen mogen hun r.aam opgeven bij den heer Gemeen tesecretaris. Het spreekt vanzelf dat hot nutteloos is de leesen te komen vólgen als men de zaak niet eriwtlg opneemt of absoluut geen aanleg be zit om muzikant te worden. Deuk ech ter ook riet dat het zoo verschrikke lijk moeilijk is! Het is vooral een kwestie van geduld en volharding. Het beetuur der maatschappij ver wacht talrijke, jonge, ijvervolle ele menten. J^ptettCTd bij het vac-w'x'aai- 50-jarige Achille Degraeve, en 0I) 00 firma: Lambert p-_ te Armenitières, werd door De overheid greep in. C. M. en H. leefden in onmensche- lijke toestanden op de Groote Markt en waren er niet over te spreken hun eigen huis te verlaten, alhoewel ze niet meer In staat waren zich zelf te verzorgen. Donderdag 11. viel H. ech ter van den trap en liep een wonds op aan ’t hoofd. Haar hulpgeroep deed de buren opdagen, die voor ds zcoveelste maal de overheid kwamen inlichten. Nu werd er gedwongen en de ouderlingen werden naar ’t ouder lingengesticht gebracht, waar C. reeds den volgenden morgen overleed. Naar ’t B.J.B.-toeneelfeest geweest? ’t Feest zelf was effenaf mooi en onze verwachting is niet beschaamd geworden. Het tooneelspel Hugh Scottbracht hooge spanning en die pe ontroering en Ds Duiveldeed de zaal menig maal in een schater lach uitbarsten. Met zulk spel zijn de B.J.B-ers zeker van weer een volle zaal te hebben voor de opvoering van 12 Januari. BURGERSTAND Van 26 Dcc. 1948 tot 2 Jan. 1947 Geboorten. Heyman Jenny, d. v. Robert en Declercq Germana, Kom- straat 64. Vandorpe Mare, z. v. Robert en Tremmerie Jeanne, Duin- kerkestr. 4. Houwen Eddy, z. v. Adrien en Debruyne Albertine, Pe perstraat 8. Goudenhooft Jacque line, d. v, Georges en Ghesqulere Mar tha, Ouderdomsteenweg 78. De- rycke Edgard a v. Henri en Michel son Helena, Proven. Gesquiere Noel, z. v. Gaston en Vandepubte Anna, Watousteenweg 24. Demuy- sere Paul, z. v. Camille en Verbrigghe Maria, Stavele. Gesquiere Geri, z. v. Gaston en Ver Brugge Martha, Ouderdomsteenweg 55. Vanbells Gilbert, z. v. Gasten en Maecke4bsrg Rachel, Pollinkhove. Delbaere Odette, d. v. Urbain en Oreel Marla, Korns traat 102. Overlijdens. Bruynooghe Maria, 65 j., echtg. v. Suffys Camille, Eoom- gaardstr. 27. Top Joseph, 3 m., Dasdreef 19. Brysboert Marla, 75 j., ongeh., Boeschepe. Vanderbeke Ariela, 57 j., echag. v. Cappoen René, M. Dewulfstraat 3. Huwelijken, Beddeleem Geri, beenhouwer, v. Deurne en Dumon Marie-Joseph, z. b., v. Poperinge. Suffys Leopold, bediende, en Butaye Raymonde, werkster, b. v. Poperinge. Vanhuysse Maurice, timmerman, en De Gracve Jeanne, z. b. beiden v. Poperinge. Van Rie Oscar, soldaat, v. Osdelem, en Jengembetr Rachel, z. b. v. Popsringe. Huwelijksbeloften. Wheaton Ha rold, hovenier, en Room Jeanne, naaister, beiden v. Poperinge. Ds- schuytter Albert, landb. v. Watou, en Vanhoucke Louisa, z. b. v. Poperinge. Cappoen Maurice, mekaniaker, en Deckmyn Helena, z. b. beiden van Poperinge, Devas Albert, Jandw. v. Proven, en Vandevcord» Marie- Louise, naaister v. Poperinge. Leert de moderne talen, in groep of privaat. Weldra grcepEkssen voor het aanleren van. de nieuwe spelling van het Nederlands, en een reeks volks- lessen in dis Franse taal. Alle vertalingen uit en in het Frans, Engels, Duits en Frans. Voer inlMfatrngan en inschrijving: 79 BRUGGESTRAAT 79 POPERINGE. FILMLEIDING e ROYAL. «De Twee Straat- •cezenavorjtnundrama met T. ,yan en R. Lirineston. Voor PAL-éCE. Op Vrijdag 3, Za- rdag 4 cn Zundag 5 Januari: 10 Schonden boven Tokio, oor- gsdraosa met Sp. Tracy en Jhon- n_ Veer alien - aanbevolen. Maandag 6, Dinisdnp 7 en Wcens- g 8 Jan.: «Votez Grand’Mère fitiedramn met A. Lucan en M. ane. Voer allen. S3HBEWDB1MI5MBB133» ermakelukheden GROOTE TURN-GALA DER KATH. ST MICHIELTURNER8 Het heeft menigeen genoegen, an deren voldoening geschonken, eens de jeugd van leper aan het turnen te zien. De eenen vonden het misschien als een herinnering aan vervlogen jaren, anderen in het prestatievermogen van zijn medeburgers ten opzichte van vreemdelingen. In ieder geval mag het geheel als een goed-geslaagde avond gerekend worden, misschien het optreden van Quax en zijn negerfamilie terzijde gelaten, die minder sterk uitvielen, doch een deel van zijn achterstand met zijn sketch goedmaakte. De scouts vormden een aangenaam intermezzo, waar zij in den beginne misschien aan hun optreden niet ge noeg levendigheid besteedden, bleek hun tweede ver- chijning reeds suc cesvol te worden. De filmvoorstellingen waren even wel een enorm succes. Niemand had zich verwacht aan een dergelijke opstelling van num mers. Integendeel, men verwachtte zich aan een zekere eentonigheid, voortspruitende uit een reeks op el kaar gelijkende klassiek-rythmische bewegingen. Het was evenwel een onverhoopte verrassing en dit wel in den zin, dat de klassieke bewegingen aanwezig waren, doch met een dergelijke soe pelheid en bevalligheid uitgevoerd werden, dat zij als een aantrekkelijk heid voor het oeg werden. Men mag zeggen dat iedereen, zelfs de meest sceptische man bij het binnenkomen, glunderend ver trok. Overigens waren de kundighe den van onze lepersche turners ver bazingwekkend uitgebreid. Zoo ongeveer het gansche gamma van oefeningen aan barren, rek, vrije oefeningen, werden met een juist heid, een regelmatigheid voltrokken, welke niet alleen een lenigheid vra gen, doch kennis van zaken die niet in één dag verkregen wordt. Met ze kerheid mag aangenomen worden dat zij menlgen vrijen stand hebben die nen te benuttigen om deze resultaten te bekomen. Hetzelfde geldt voor de groote af- deeling. Mannen van reuzenkaliber werkten daar zoo maar eventjes praktisch 4 uren aan één stuk door, waarbij iedere oefening het maximum van hun krachten opeischte. Het was een algeheele revelatie mannen met een dergelijk uithoudingsvermogen hier terug te vinden. Verder nog twee woorden van lof. Eerst en vooral aan de Werviksche tummanifeBtanten. Msnschen van ge vorderden leeftijd worden over het algemeen stram. Hier werd het even wel bewezen dat turnen zelfs voor stramheid bij oude lieden bewaart. Hun prestaties waren bewonderens- waardlg. Het ander gaat naar den Voorzitter van de turners, hr Seys V. Iedereen weet dat het moeilijk is iets samen te stellen, maar nog moeilijker het samen te houden. Dat heeft hij vol bracht. Het is hem zelfs mogelijk ge bleken een dergelijke gala er op na te houden, reeds twee jaren na de bevrljding, gezien alles uit den grond weer werd gestampt. Dat getuigt voor het taai uithoudingsvermogen van dien man, waarvoor wij vol lof zijn. Ter gelegenheid van den inventaris zullen de winkel en de magazijnen der Firma STEVENS GEBROEDERS, Vande Peereboomplaats 7-9, leper, GESLOTEN rijn op MAANDAG 6, DINSDAG 7 en WOENSDAG 8 JA NUARI 1947. (1493) «DE TWEE MICHELS Het is dees maal geen moord, ook geen ongeluk dat plaats zal hebben op het podium in het Volkshuis, maar het zal iets worden uit het bovenste schof. De twee overal gekende Mi chel’s kernen, na langen tijd niet meer in Poperinge geweest te zijn, terug naar de stede en zullen ons ver gasten met een Bonte-Cafcaret-avond vol luim en ontspanning. Voorwaar f iets dat de menschen van deugdcen- xston VanlbniwtCTie, Groote Markt, de ontspanning niet mogen na laten bij te wonen. Alle dagen kaarten te bekomen het Volkshuis tusschen 9 en 12 u. Genummerde plaatsen aan 10. 20 en 25 fr. ONS KERSTFEEST Zooals ieder jaar kwam op tweede Kerstdag de groote familie bijeen van het A.C.W. cm deel te nemen aan de Kerstfeesten die gehouden werden in ons lokaal. ’s Namiddags was het de beurt aan de kinderen. Zooals ander jaren liep de zaal bomvol met onze kleine gas ten, die de zaal in geestdrift brachten door hun feeststemming en gezang. Na de eerste Iterstnummertjes die voorgedragen werden door de kinde ren van de K.A.V. en door de V.K.A.J. werden ze aangenaam verrast door het afdraaien van een klein filmpje van Mickle Mouse die de pret der kleine kleuteren ten top dreef. De avondvertooning voor de vol wassenen schonk ons weer een bom volle zaal; moeders en vaders verge zeld van hun groote kinderen. Het programma der vrouwen werd terug opgevoerd nadat de voorzitter van het A.C.W. ons reeds volop in de kerststemming had gebracht dcor rijn gloedvol woord over het Kerst kindje. Het optreden van de vrouwen werd gevolgd door het tooneelstukje: «Sanders gaat naar de Kerstmis» geschreven door onzen Reglreur Mau rice Degcrsem. Het stukje, tot in de punten verzorgd, werd door de spe lers goed vertolkt. Daarmee was onze kerstviering weerom voorbij en de groote familie van het A.C.W. trok tevreden en in goede stemming huiswaarts. Aan allen die medewerkten en het hunne bijdroegen tot het prachtig lukken van ons zoo mooi en grootsch feest, sturen wij onzen innigen en hartelijksten dank. We vragen hen dien weg voort te bewandelen in dienst van gansch onzen Kristen ar beidersstand. INGEREKEND M. Br. bevond zich op Nieuwjaardag in dronkenschap en ging rond 15 u. lawaai maken voor de Rijkswacht en ook In een horberg der Veumestraat. De man daagde de Rijkwachters uit zoodat hij tenslotte wegens :maad, opstand en dronkenschap de doos in- gedraald werd tot zijn roes over was. Ert zal ton slotte nog een WEET GE... Dat in het jaar 1946 voor gansch leper 562.000 H. Communiën uitge deeld werden. Dat in het Jaar 1945 het getal 597.000 was. Dat dit dus een achteruitgang daarstelt van 35.000 H. Communiën. Dat dit een na-oorlogsch ver schijnsel is die zoowat overal te be speuren en te betreuren valt. Dat de lauwe christenen weer om dienen vuriger te worden. Dat dit wellicht komt omdat nu geen ronkende en gevaarlijke vliegers meer boven onze hoofden voorbijtrekken. leper voorbijreed, brak het stuur van zijn auto, waardoor deze tegen een boom teecht kwam. Door de greote schok vocral van den aanhangwagen van den auto werd Leon Fierens ds boretkas ingedrukt en zijn zoontje Etknne, zeer erg gekwetst aan zijn been. Beide slachtoffers werden cn» middellijk overgebracht naar het O.I* Hospitaal te leper. Onze oudste inwoner ovcrleücm August Morent, geboren te Lange- mark, cp 1 Februari 1355, is over leden. Vanaf zijn prilste jeugd was hij een harde werker. Zoo was hij ook hij diegene die in hun jonge ja ren graag op de akker tornen. August werd hoeveknecht geduimde enkele jaren, dorir zijn toekomst lag niet op tie zware labeurgror.dtn. Teen hij tot de jonkmansjaren uitgroeide was het weefgetouw hem zeer aantrekke- liik. Zao werkte hij zich op om in de toekomst een eigen weefgetouw te kunnen hanteeren. Toen hij zich be kwaam voelde een huisgezin te stich ten, nam hij tot echtgenoote wijlen Em'.’de Bak.iert, geboren te Lange» maik den 2 November 1853. Zoo trad hij in ’t huwelijk den 10 October 1884. Deze stoere wever wist 5 kinderen op te brengen, waarvan er heden nog 3 in leven zijn. Zoo wroette hij ge durende 10 jaar aan hst weefgetouw tot het vervaardigen van dozijnen la kens en andere lijnwaden. Daar de omstandigheden het uit wezen, dat er meer te verdienen was door to leuren, met kleergoederen. verkoos hij van zijn getouw af te zien. Zoo heeft hij ongeveer 30 jaar onafgsibrciKn op rijn poet geweest, om geregeld zijn streekgenooten in klcerstoffen te voorzien. Ondertus- schen heeft hij ook tegenslagen ge kend. 't Was een zwaar verlies, toen hij zijn vrouw verloor in Jan. 1913; doch geknakt was hij niet, want steeds bleef hij de trouwe huisvader van vroeger. Zelfs het pijnlijk ver lies een zijner dochters in dat zelfde jaar kon hem niet ontmoedigen. Zoo voortgaande vielen ook de miseries van den wereldoorlog 1914-18 hem te beurt. Ook hier werd hij op de proef gesteld, wanneer een zijner zenen het leven verloor cp ’t veld van <£r. Doch alwie August kende weet wel dat de kuze «Morgen gaat het beter» hem eigen was. Steeds dé getrouwe die naar van den arbeid en even humo ristisch gezind, stapte hij zoo de ouderlingsjaren in. Na den oorlog sprak ook voor August de wet van komen en gaan. Nu de kinders hun eigen weg waren opgegaan, zou hij zich bij een van hen cp rust begeven. Een greep leerlingen van het St-Vincentiuscollege trekken op Zaterdag 28 December, alsook v op Zaterdag 4 Januari, door de R straten van leper, ten voordeele 7 van de lepersche Missiezusters L Q op de Philippijn en. Daar immers V J is de nood buitengewoon groot. n Het past dus dat de opbrengst 5 van den Driekoningenstoet dit L a Jaar zou ten goede komen aan 3 s de volgende stadsgenooien die f g daar werkzaam zijn: namelijk g J Moeder Marie-Angeline (Jufir. F d Jeanno Valcke), Dame Maxie- h Gustavine (Juffr. Gerarda De- F d lahaye) en Dame Marie-Martin (Juffr. Gabriëhe Santy). Mocht S J aan do leerlingen een warm ent- L y haal vanwege de lepersche be- 0 S volking te ‘beurt vallen. E ren cn de portemonnees niet zullen gesloten vtodetn. Landbouwers - Ncringdocners Aannemers, voor uw Meststoffen, Land?>ouwkalk en Vervoer wendt U in volle vertrouwen bij O. TILLIE-MERLEVEDE, Abeelestw. 9, Poperinge. Met dank op voorhand. (1428) Kerstboom. Op Zondag 29 December werd de Kerstboom, aangeboden door het Kristen Werkers verbond van Lange- mark, aan de kinderen van de aan gesloten leden, geplukt.. Niet min dan 300 kinderen waren aanwezig. Het was werkelijk een echt familie feest, zulke feestjes doen deugd en zijn gezellig. De vreugde der kinde ren was overgroot bij het In ont vangst nemen van hun geschenken. Het Kristen Werkersverbond had ook onze oudjes niet vergeten. Na afloop van deze feesten werd het Ouderlingengesticht bezocht en aan elk oudje zijn kerstgeschenk gegeven. Ook daar waren de mannen door de oudjes welgekomen. Burgerstand December 1946. Geboorten. Eemey Geert ,z. v.' Maurice en Roselle Martha. Ver- meersch Jacqueliive, d. v. P„oger en Coussement Beatrice. Cardoen Herna, d. v. Roger en Deraedt Yvon- Vrouw Hospitaal te leper. dale, z. v. Gerand en Demey Marie- Louisa. Engels Tania v. Passchcn- dale, d. v. Oscar en Dedryvere Mag dalena. Degraeve Dina v. Pas- schendale, d. v. Michel en Maesen Maria. Garreyn Roland, z. v Geor ges en Vandekerkhove Marie-Louis'» VandevivK-e WilUani», d.v. Albert en Salens Maria. Decrolx Rosette d v Henri en Carrein J. Desmerii NoëL la, d. v. Jules en Dierynck Madeleine Beernaert Gilbert, z. v. Julien en Panasiuk Aleksandra. De-aete Noël, z. v. André en Pattyn Jwnne Huwelijk. - Beernaert Darüfl ?a' brickwerker em Pittillion Maria’ te' brlekwerkster, b. v. Zornebeke Ia' Overlijden* - Santy Gaston 55 j z. v. Joannes en Rcynaert Inéi, Bekaert Eudoxla, 66 t L naert CamSa, echte"’ richten? Dat de opbrengst ervan Arthur, ten goede zal komen aan zijn missie werk in heb verre Kongoland? Dat U over deae tombola weldra meer zult vernemen? Kerstklanken. Zooals de vöóroorlogsche jaren zijn de Kerstnacht- en dagplechtigheden indrukwekkend geweest. Voorafge gaan door een ontroerend Kerstspel: Stroopers in Kerstnachtdoor tco- neelliefhebbers van het Davidsfonds meesterlijk opgevoerd, zijn de Plech tigheden in de kerk met middernacht zooals nergens doorgegaan. Kwart vóór 12 uur was de kerk bomvol en het engelenkoor ving aan: «Kcmt Kristene zielen...nadat de Profe- _tiën van Isaïas en heb Evangelie der Middemachtmis waren voorgelezen. Een Hoogmis, door het tweestemmig koor begeleid, bracht de menigte in voorbereiding tot de H. Communie, waaraan meer dan 600 aanwezigen deel namen. En zoo ging het Kerstfeest door... met Dageraad- en Dagmis, telkens door een groote menigte bijgeweend. ’s Namiddags onder Vespers en Lof waaraan opnieuw de geloovigen tal rijk deel namen, werd het Mysterie van den dag in een dlep-gevoelden preek meegevoeld en begrepen. Ja, de menschen van Boezinge ver staan nog de beteekenis van het Kerstfeest en leven het mee: Vrede aan de menschen van goeden wil Gevonden. Een Inwoner uit Kaaskerkc vond aan het Bcezinge-ws, Vrijdag 27 jl., een niet ingevulde fietsenbon en een bankbriefje erbij. Deze persoon, hr R. Maeckelbergh, hovenier te Kaas- kerke wenscht de .rechthebbende er van terug in het bezit te brengen. Ze mogen zich tot hem wenden. Pi'ijzenswaardig initiatief. Eerlijk! Kinema. Vertoonlng heden Zaterdagavond te 7.30 uur en morgen Zondag, 5 Jan. ’s avonds te 4.30 uur en te 8 uur. Be nevens Wereldnieuws,, Cowboyfilm, kluchtfilm en tusschenin den humo rist Freddygekende stipdanser in zijn repertorium, de nieuwe productie van 1945: «Liefdelied». Gr«»saiibeider ruyere, mecanieker i eten iteT? Wdens de werkzaamheden den linker voet verpletterd. dZLnS ^’evcriJ A. Salmon ,we-rd kerdulm X~°'LRsP-?ncourt> den Un.' en van een klinkbout De tg monteerder Verkeersongeval. «Rcmarln» had een v-.'iiX? T*-13-13 tusschen dan motorist «teT? wonende Am-jcntiers- «raat, Ploegsteert en den fietser etoel De Bandt Nleppestraat. De wieL ujder liep enkele lichte kneuzingen LP. doch zijn voertuig werd buiten ge- Smartelijk Ongeval gesteld- De motorfietser Samijn >dag voormiddag Le Zer ,„aan !'et rechterbeen gekwek f^i-il rijn broeder Joris, die op duozitting had plaats genomen schouderontwrichting opliep, ’.ONDAG 5 JANUARI 1947 -ERDTNGE. Eerste Tap, ter ..st-JoriS'-, MJ M. Blanck^rt- putte, (15J6) TVLETEREN. Schoon Ko elen uil te verhollen, in De >i tol Fjnnin lMteeuv.’S. Cregc- Vonbee. - NDAG 12 JANUARI 1947 21INGB. Monsterprijskamp Biljard, «Dl «m Vetten Os», cress, Bertecplsa LOCO Fr. 3<«, 220, 180, HO, 100 en 60 50 Sr. aan Mxca e \c€1's r» ronde (40 punten). IrJeg aria te 15 uur. (DAG 12 "JANUARI 1947 POTNK-ERKE. Groote Prxjs- in Mandüen; 1.000 frank •'Sa t Jageishofby G. ili* UITBETAILN DER STAATSPRE- MIE VAN 0,25 FR. OP UITGEVOER DE AARDAPFSLKONTRAXTEN Volgende stukken dienen ter beta ling voorgelegd: 1. Rood formulier van het aardap- pelkcntrakt. 2. Ranisoeneeringskaarten van eet bare produkten van al de op het kontrakt vermelde personen. 3. Eenzelvigheidskaart van het ge zinshoofd. 4. Een volmacht wordt vereischt van diegenen die hun geld niet per soonlijk komen afhelen. De uitbetaling geschiedt cp de vol gende dagen, telkens van’s.Sö tot 11.30 uur en van 2 tot 3 uur. Maandag 6 Jan.: Dikkebuschsteen- weg (pare nummers). Dinsdag 7 Jan.: Dikkebuschstecn- weg (onpare nummers). Woensdag 8 Jan.: Elverdingestraat. Donderdag 9 Jan.: Gevangenlsstr., G. Gezelleplein, G. Poortstr., Gracht- I straat, Grimminkstraat, Grcenestr Groote Markt. Vrijdag 19 Jan.: Hoornwerk, Jan- seniusstraat, Heere Janstraat. GROOTE SPORTAVOND op Dinsdag 9 Januari te 20 uur in de zaal Coliseum Sportfilmen over wielrennen boxssn, voetballen, athletiek, enz. Alsook opnamen over sport In de streek. Demonstratie turnen. Enkele Uefhebberskampen, ver zorgd door B. c. leper. Causerie door E. P. Van Clé. Interview met vooraanstaande sportmannen en oude gloriën, geïl lustreerd met lichtbeelden hunner bijzonderste foto’s. Gevraagd: Albric Schotte, Roger Desmet, Van Dorpe, J. Vanhove, Ro bert Braet, Michel Vandenhouwhede Odlel Taillieu, Julien Delbecque, Al- fons Gesquière. Kaarten te bekomen in alle sport- lokalen. llllllllllllilllliUIIIIIIillllM^^ Uitslag van dan prijskamp, gespeeld in Café «L’Union», Diksmuidestraat te leper: 1. René Phlypo-Raymond Priem; 2. Degrcote Lucicn-Ccols Ge rard; 3. Hnevegteer Victer-Verschoore Robert; 4. Noyez Valère-Arttaur Pin- telon; 5. Pierre ArfeuóKe-Willy Root- saert. Er waren 44 deelnemers. De prijs voer clubs werd gswonr.cn door «Arni ca! lokaal «De Karper», Vischmarkt. NICE: 12 dag., cp 12-1, 1 en 16-2, 2, 16 en 30-3. CHAMONIX, 12 dag., 12-1, 1 en 16-2. Inl. en programmas bij P. Van Bm- waene, Bruggestr. 81, Pop. (1506) VERLOREN EN GEVONDEN. Verloren: grijze want; twee geld beugels; r.etzak bevattende hand- tasch, boek en bril; paar klnderhand- schoenen. Gevonden: grijze regenmantel; tres sleutels; want; kam en spiegeltje. Inl. ten politiebureele. deeling een geslaagde vergadering be legd had voor de landbeuwarbeider* heeft ze nu een schitterend kerstfeest op touw gezst. De leden en nleuw- leden werden vergaat met een mon- stertombcla. Het feast kende een uit bundig succes. Een onvoorzichtige Rooker. M.L. had na zijn dagtaak zich bij het vuur neergevleid en onder het rook:n eener cigaret zijn dagblad («oorlccpön. De warmte deed hem deugd en hij sluimerde weldra in. Toen rijn vrouw enkele oogenblikken later den keuken inkwam, was ze juist op tijd cm het vuur te dooven die zijn kleederen aan het vatten waren. On der het slapen was rijn cigaret hem ontvallen en had het vernielend werk begonnen. Den zelfden M.L. heeft enkele uren later zich een diepe wende toe ge bracht bij -het vellen van een konijn. Geslaagde Avond. Door den plaatselijken Studenten- groep werd ei- in de Patrcn vatzaal een welgeslaagden Tconeelavcnd ge- belangstelling was groot Onderwijzer M. Waignein naaide eer van de opoffering voor jn groep talentvolle medewerkers m€esterlijke wijze opvoering van: De Man met het Lid- t-^xen gevolgd door het blijspel: «Noppie de Ongeluksvogel.» De toe- chouwers waren het eens te veikla- -n oat ze neg veel verwachten van onze studenten. BERICHT AAN DE HOUDERS VAN MELKVEE. De melkveehouders dienen de melkzegels 11A en 11 B der periode 7-12-1946alsmede de boterzegels nr4 in te brengen ten stadhuize bu reel 4 op Maandag 6 Januari 1947 's voormiddags. Hun bijzondere aandacht wordt erop gevestigd dat de melkzegels uit gegeven In de omliggende gemeenten b.v. Watou, Proven, Krombeke, West- vleteren, Oostvleteren, Woesten, El- verdinge, Vlamertinge, Reningelst, Westouter of verder met ingang van 6 Januari 1947 niet meer geldig zijn te Poperinge. BERICHT AAN DE RECHTHEB BENDEN OP MELKZEGELS. Do rechthebbenden op melkzegels worden erop opmerkzaam gemaakt dat de melkzegels 7-l-’47 niet gel dig rijn op het grondgebied der om liggende gemeenten. UITBETALING DER AARDAPPELPREMIE Laatste dog. Aan de laatkomers zal een laatste maal de gelegenheid worden geboden tot het afhalen der premie voor con- tractaardappelen, op Vrijdag 10 Ja nuari 1947, 's voormiddags. Men moet het rood contractformulier meebren gen. Verolleman Anita. wS T Devrouet? Hélène 68 j. wed van Heyte Eugène. Werkongevallen. Albert Var.de- in de garage La- 1 Biljart-Vriendenmatch. Uitslag van de retummatchen tus schen Roesbrugge en Poperinge, bij O. Blootacker, te Roesbrugge, op Donderdag 19 December gespeeld: (1) Punten; (2) Beurten; (3) Hoog, ste reeks; (4) Gemiddelde. 1. 2. 3. 4. 166 18 42 9,22 131 Verbriïj’he D. (R.) 85 18 20 4,72 - 115 24 13 4 7g 121 24 21 5,04 123 19 21 6,47 25 18 7 1,33 85 31 16 2,74 105 30 18 3,50 68 19 16 3,57 55 18 17 3.05 62 25 8 2,72 85 24 13 3,54 54 20 11 2,70 60 20 8 3,00 Hiermede heeft de klub van Roes- brugge dus schitterend de return- match^n gewennen met 5 tegen 2 en in totaal dus over de 2 matchen met 8 tegen 6. Het zal ons genoegen doen Pcpe- ringe de gelegenheid te geven voor een revanche en voort te verbroe deren met de faire klub die ons het eerst heeft uitgenoodigd. E, P. CAPPOEN IN TRANSVAAL AANGEKOMEN. Op 17 Oktober jl. vertrokken, is E. P. Cappoen, na een reis alover Lourdes. Fatima, Lissabon,Dakar, Lobito, Elisabethville op 12 December jl. te Johannesburg, in Transvaal, goed toïgekcmen. Van daar uit werd hij door rijn geestelijke overheden ge stuurd naar de St Mary’s Mission, te Krugersdorf, een gemesnte niet veraf van Johannesburg gelegen. Aan E. P. Adrien Cappoen wenschen vrij een rijke zielenoogst in dit verre Missieland. - Vlaamsche en Fransche - Prijs: 3 frank. Blnn^ngekomen bij V. SANSEN-VANNESTE, (1311) Gasthuisstr. 15, Poperinge. IlimHIlffllW» GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GOEDGEKEURD Door de Bestendig Deputatie van Westvlaanderen werden de verrich tingen van de laatste gemeenteraads verkiezingen van Poperinge goed gekeurd. BERICHT AAN DE OORLOGSGETEISTERDEN Vanaf 4 Januari 1947 zal het bu reel der Coöperatief voor Oorlogs schade enkel toegankelijk zijn voor de getelsterden ’s voormiddags van 9 tot 12 u. en ’s namiddags gesloten. De zitdagen zijn uitgesteld tot en met 15 Januari. -«wVÏVOVi».

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1947 | | pagina 4