Uit J I Uit Veurnsche I Uit ’f Meenensche i Izegemsche Uit ’t Nieuwpoortsche Ver der uit de Provincie I Roeselaarsche Vrijttag-morgei nieuwsje BINNENLAND 1 UIT VEURNE UIT IZEGEM 4 UIT RÖESELARE UIT MEENEN UIT WERVIK W1NGENE VIN’KEM UIT NIEUWPOORT KEMMEL STADEN nuimiDiNa HET WEKELIJKSCH NIEUWS MEESEN WULVERINGEM-VINKEM LANDBOUWERS! WERKGEVERS! saazasssasaszzssBxssEHan VREESELIJK VERKEERS ONGELUK TE WERVIK iL NIEUWE POSTTARIEVEh I OOSTDUINKERKE HOUTEM-VEURNE DRUKWERK WORDT AANVAARD bij: ADINKERKE 4 Januari 1347. WIJTSCHATE (1314) (922) harte proficiat. Daarna werd overgegaan tot de ult- d» talrijke kinderen. Apo- DE zijn Jules ca Maria Vaudcwcglw, Sohee- Tlritetraat, t Klr.dt LDcUe. d. v. Gent. We wenschen haar ca hu De 6, ROESELARE. teriaal werelen er buit gem-tart. (1528) «TAftWl.*-- 021) frank. Zto plakbrieven met plan. Studie van den Notaris REYNAERT te STADEN. VAVvVW.tVÏVimVvW.^^ Burgerstand v. 15 Ut SI Dre. Bladzijde S. do oude dl-hte:UJki'.e!d terug t» vl den. Biljariwedslri Uitslag van den biljartwedstrijd 1 G. Pyffcrocu: 1. DcschJlder won van Henderft 2. Pyflerocn N. van Huyghe J.; Huidcrlks van Ceulenaere; 4. Oi vier ran Fache; Bessand van Pi feroen; 6. Vanhoutta van Moeneclaj 7. Eo&and van I'eys; 8. Desaever I Swcrtrae&er; TyCeroen R. van l’e; Daridsfonds. Naar we vernomen hebben is de plaatselijke afdeeling van het Da- vidsfonda terug In aktle getreden. Het voorzitterschap berust thans bij dhr Roger Vannecke, onderwijzer. Een cabaretavond Is reeds in 't ver schiet. We hopen binnenkort daar wat meer te kunnen over berichten. Vrouwengilde. In het rustoord «De Mijn, ging Zondag 11. een Kerstfeest door, gege ven door de plaatselijke Vrouwengil de. Door de schoolkinderen werden verschillende kersttnfereelen opge voerd, onder de leiding van do EE. Zusters. Het naïeve sp'l van deze kJei- Kerstfeest 1946. De ijael heeft gelukkig ongehou den! Het weder was tamelijk zacht. tOm 6 30 u. luidtn de klokken het Kerstfeest In. Een zonnige ster aan BURGERSTAND Overlljdcns: Wlelemans Anne- Ma rie, d. v. Adolf en Pierrard Marie, 19 dagen. Decoster Lodewijk. wed. van Vervooren Ei Isa, 75 jaar. Mar key René, z. v. Charles en Devuyst GUbertc, 19 dagen. APOTIIEEKDIENST Apotheek De Zeemeeuwopen van 10 tot 12 u. en van 16 tot 18 u. Ouderdomspensioenen. Donderdag 9 Januari 1947: in ont- vangstname aanvragen ouderdoms pensioenen, zonder onderzoek, 's voor- mlddags ten gemeentehuize. Bevoorrading. Werkgevers, vergeet niet uw in ventarissen der bijzegels voor de pe riode Oct.-Dec. in te brengen. Speciale Zeepzegels: deze met blauwe kleur (zegels I en lp) zijn waardeloos vanaf 1-1-1947 en dienen uiterlijk op 10-1-1947 aan den gros sier overhandigd. De nieuwe met roodachtige kleur, zijn geldig: Ft vcor één stuk toilet- of huishoud zeep, Pt voor 125 gr. poederzeep. Wijding. Op Zrterdag 21 dezer werd E. H. André Vannecke, Seminarist in het Groot Seminarie te Brugge, gewijd tot Diaken. Aan de wijdeling en zijnj achtbare familie wenschen we van doch bij den genaamden A. M? mnwmem dat <te dikke mist wel een handicap was I om de partij heelemaal te volgen, want over dezen wedstrijd zal er neg lang nagekaart worden. BEVOORRADING Tot en met 10 Januari zullen in den stedelijken bevoorradingsdienst al de bureelen gesloten zijn. De zegels zul. len aldaar alléén afgeleverd worden voor vreemdelingen op doorreis en voor geboorten, alsook voor de zieken. Voor de groothandelaars, bakkers en beenhouwers zullen de bureelen als naar gewoonte epen zijn. De speciale zegels F. en P., van het type I, blauwe kleur, moeten uiterlijk op 10 Januari 1947 door de kleinhan delaars aan de grossiers of fabrikan ten afgegeven worden. De grossiers moeten voornoemdo zegels uiterlijk op 31 Jan. 1947 uit, leveren aan het Ministerie van Eko- nomische Zaken, Dienst voor de Di- (sectie Handel), Loulsa- laan 177, te Brussel. Burgerstand. Huwelijk. Hollebeke Elie, Wevel- gem en Godart Simone Meesen. Overlijden.— Sieuw Emile, 79 j. wed. van Doise Louisa. Alhletiek Veldloopen Cross Country. Zondag 5 Januari 1947, te 14,30 u. hebben groots veldloopwedstrijden plaats, ingericht door S.C. Messen. Scholieren: 3,5 km. Juniors: 5 km. Seniors: 10 km. Prachtige prijzen. De deelname van C.S. leper, Sports- Loos (Kuhlmann) en O. Rijsel reeds verzekerd. Incshrijving bij A. Hellem, Armentlersstraat, 5 te Messen. Kantsoeneerin g. Maandag 6 Januari 1947, van 9 tot 12 u. uitreiking van de bijzon dere zegels. Burgerstand van 25 tot 31 12-194G. Geboorten. Vanraes Ncël, z. v. Albert en Deschuyttere Julia. Beer- naert Yolande, d. v. Emiel en Rcsseel Edith. Orerlljdens. Sintobin Maria, 60 j., landbouwster, wed. v. Vandenbulcke August. Taillieu Cyriel, 34 j., been houwer, echtg. v. Mispion Maria. Terryn Emiel, 72 j, werkman, echtg. v. Vanraes Pelagie. Victoor Honoré, 72 j., werkman, echtg. v. Stevens Amelie. Tcone Op Zondag 5 Januerl. om 5 u, Maancag 6 Januari cm C u. luist rijk toonee'fcest, in de zaal van Zm’.ersschóol. Op het progrsmm Onze'nieuwe'teelden In het Stalle-| prachtig kentdramr. In 2 bedri..- ke hadden veel beziens. do zar.g ui:-j< Vrede op Aard? door F. De T7it ZEER EIRW. HEER DESMEDT INGEHULDIGD ALS PASTOOR TE WERVIK Op Zondag 29 December JL werd Z. E. H. Alkkir Dasmiedt, voorheen Pastoor te Wijtschate, ingehukhgd als nieuwe Farocnieherder van Wer- vik. Gezien het barre wlrrterweder was hot <te wenaoli niet van Z. E. H. Pas toer foestfiijk irjgehukügd te wonden, zooals Wervik dit leeds meermaals bij der gelijke gelegenhedm deed. Daarom werd, een gewnne volkrstcet gevormd in te Ommjegar&sjaat. De stoot werd geopend door te plaat»- ÜJko politie. Daarop volgden de rui ters te paard, te mizlekmaatochapplj van do studenten, de schoolkind aren, te jcugdigrospcrrlngcn, te music k- maatscliappij «Onder O:u«, al de vlajjtn e.r te vrouwen. In te Statiestraat hadden we de muziekmaatschappij. te groote har monie, d» mannen, de Hooannagrocp, cl* pompk», te geestelijkheid en bur gerlijke overlieden. Om 2.30 trur kwam Z. E. H. Pastoor aan te rijkswaclitknoem aan. Hij werd er den herdersstaf aarvjoboden en dan rotte te stoet zich in bewe ging langs te Speiestraat, Toefcomst- straat, a.M^str., MoXnalr., Duiven staat, Lcojo Krul'k», MagdoJenaStr. De rijkswacht, fel vextegenwociFdigd, stoot don statt. Acn te kerk had te verwotkcmlng plaats, daarna opening van te kerk cn tatatdo van Z. E. H. Pastoor, ge volgd door te doclr.cmors van den stort. Do Z. E. II. Deken van MOcrxn gaf het potcgonhcklascrmocn waarna er een plechtig Lof plaats’had. De kak was propvol. De straten waren wel Ixyrkigd cn veel ivlancrtnlimg heersehte cr UJ ten doortaoht. Na den karkelijten d>nrt had een feestmaal plaftn bij te Dww. Zusters van Dofte. •s Avonds wareu beide kerken hei verüoht. De Worvibraven Iwbben vrijwel <tl- gMivccn ten oproop van do Wwvik- sefra pecetelijtóiejd beantwoord. Was de taöwJdiglng ndet met vote luister, w was ur des te hartclljlxr om. «Zoekers» voor Roeselare, worden aan- landbouwersbevalklng en zijn jeugd. Boerenzonen van Veurne-Ambacht, uw plaats is in de B.J.B. Cinema Palace: 2, 3, 4 en 5 Janua ri: «Symphonic Pastorale (Voor volwassenen met streng voorbehoud). 6, 7 cn 8 Januari: Vriend I'ritz». (Niet gekeurd). KINDERKERSTFEEST IN DEN CHRISTEN VOLKSBOND Op Kerstdag, in den namiddag, ging het feest door voor de kinde ren van de leden uit den volksbond. De ruime, gced-verwarmde zaal zat o;> gestelden tijd proppensvol met een woeitge jeugd, die er maar lustig op los babbelde. Toen g.ng 't gerdijn op. Vooreerst enkele zeer stemmige Kerstliederen en gedichtjes, een huldiging van het Kindje Jezus in 't kribbeken. De fiin- ke kajotstcr» hebben 't roeren mooi en flink, afgewerkt. En dan lijk een sprookjesbeeld een reusachtige Kerst boom met veelkleurig geschitter en nog een lange tafel vol doozen, mooie doozen en wat zou daar niet uit komen? De uitdeeling begon; meer don 4C0 kleuters schoven tot vooraan. Kleintjes op moeders arm, anderen aan vaders hand; drummende school- bcngels en grootere meisjes. Wat spanning, wat drukte! 't Wekt* ook geen verwondering van leder volmondig den lof te hoo- ren uitspreken over het bestuur, dat zoo een fijn kinderfeest wist uit te bouwen. V/ Wvllnv VA- »L lil AaCv O l\l All a* V/vAa» i t Vv»»O» nr> AarH» - A™-.- V TV» Wi» l door manr.en cu vrouwen- i aangevuid met tang, dans en cat kcar, alias was om ver best en omlotnummers. Kaarten te bek :n bij C. Dejoncliheere, Vlnkcm, t.j 12 frank. de sleutels een kerkelijke dienst zal bezoekers in dat h;t plaats grijpen. -- Kei Wekelijksch Nlauws wenseht Z.E.H. Pastoor een vruchtbaar apos tolaat in zijn mooie gemeente. Burgerstand. Gtboorte. Joye’Jcsée d.v. Gérard en De Knudt Amandine. Bcnccmingon. Zeer Eerwaarde Heer Aliter De- sm-ae werd cr.xangs oenoemd toe Pas toor te Wervik, waar Hij Zendag laatst plechtig ingehuldigU werd en aa^g'ïóvetd ais nieuwe Herder der stai. Wij beaanken Zeer Eerwaarde Hear Lesmeot om al het goede dat Hij hier, als Herder der Parochie, gï- stic.it heeft .gedurende zijn verblijf van ruim 7 jaien. Wij verliezen in Hem ecu ijverigen Priester, die zijn bes.e Krachten gaf aan het bestuur van de Item toevertrouwde zielen. We wenscinn den Zeer Earw. Heer De- smeav goed heil in zijn nieuwe be diening. Plechi-ge aanstelling van Zeer Eerw. Heer Douey ais Pastoor te Wijt- schate op Zonuag Januari. hij wem 6eóo.en te xuomtiké, den 13 i.xaai'. ioa<4. rtiesier gewijd in De- ccutoer iJi»; in januari 1914 iceraar aau net voiiege ie zeper; van Mei 1815 tot oUEi 1918 verbleef Hij in een sniooücoiome. te Parijs. Zror Eerw. Hoer iroucy was achter een, algond ge„ureDie 13 jaar onder pastoor te Lissewege en 7 jaar te Ku-nize. öeaert 7 jaar was Hij nerdsr te uniiau en werd thans oenoemd dco.- Zijne Hoogwaardige Excellentie to. Pastoer te Wijtschate. r vtxg c het programma van de Ja, we leven! De schoons Kerstmaand is voor bij. Wij hadden hier een welgevuld winterprogramma te verwachten cn ook meegemaakt. Het. begon met een welgeslaagd too- neelfeest der boerinnetjes. Of ze hun best deden! Proficiat voor gansch het korps! Do plaatselijke muziek maatschappij St Laurenskoos haar vieringsdag op 9 Dec. 'n Echt hondenweer! Doch de feestroes zat er in en ’t werd een eerste succes. Het verjongd muziek haalt er eer van. Met Kerstdag zelf hield de bend der Teruggekeerden (V.T.K.) zijn fee-t. 's Avonds hielden ze hun ver makelijkheden in 't Hotel Delobel Lach en leute konden zeker niet uit- blljven. Zoete herinnering Do hoerengilde had den 2den Kerstdag op haar programma: H. Mis .voor dracht, tombola en gezellig onder houd in den Engel. De opkomst was talrijk en te spreuk Eendracht maakt Macht weze voor onze boeren geen ijdel woord in deze tijden. De grootste belangstelling op 2'“ Kerst dag viel te beurt aan het tooneel, dat opgeveerd wend door de nieuwe ver- eenlging. Be tooneelspelers, zelfs den oudsten, durfden het weer aan. De opkomst was geweldig, overdreven. Alle spelers deden flink hun best en ieteneen was voldaan over 't spel Da twee broedersIn de klucht verlangde iedereen naar *t herhaalde- lijk opkomen van Lieven Averechts. Om de gansche rij ontspanningen af te sluiten gaf het Davidsfonds Zaterdag 11. een mooie voordracht avond mot als spreker: setaijwr- dichter A. Demets uit Waregem die onderhield over den West-Vlaam- schcn rem ons-ahrijverWarden Oom. Deze pittjg-volksche causerie duurde ’n paar uur in een gezellig lokaalt je. De opkomst was zeer goed en moch ten we ons volk, ook onze kunste naars, beter leeren kennen en waar- deeren. Intusschen hadden de ci- nema-bezoekers hun gading met de schoonste drama- en kluehtfilms te bewonderen. Waarlijk! te Kemmel was het niet doodsch! ingrijpend en weldoende woorden tot zn boerenzonen te zenden. Hij dank te-de-sprekers om de -huldamie -zo hem brachten; hij dankte z‘n B.J.B.- ers om hun trouwe en taaie werking; 1 hij dankte allen die helpen bij de cp- leiding van de boerenzonen, 't Ging weer cp z'n hem-eigen, eenvoudige manier en met woorden die recht naar het hart gingen. Monseigneur Cruysbcrglis zond van uit Leuven een prachtig tele- gram naar E. H. Vandenberghe. Hij wenschte hem geluk om zijn jubilé, dankte om de Jaren-lange toewijding 1 en wenschte hem nog een lang en ze genrijk apostolaat en vruchtbare wer- king bij de Veumsche BJ.B. E.H. Vandenberghe kreeg nu een heel schoon geschenk als aandenken aan dezen dag en als blijk van dankbaar- heid om al ’t goede, reeds gedaan. Allen lieten het zich nu goed sma ken aan lekkere koeken met koffie. De afdeeling Izenberge voerde als slot nog een stemmig tooneeltje op, dat gevolgd werd door enkele zang- nummertjes. Spijtig dat zulke heer lijke middagen ook een einde moe ten r ?.en! Moge E. H. Vandenberghe nog lang den ingang van de kerk bracht reeds zijne talenten ten dienste van onze de Kerststemming, die echter haar ^w.vejum.’wxxvuuvwvwtMuvwur w Uit Werviksche Zondagnamiddag bad in de paro chiekerk 'n korte plechtigheid plaats. Nieuwe leden van de plaatselijke KAJ.-ittelkg werten mgcajfd cn legden hun belofte van trouw af. Een intiem feestje volgde daarop In het rustoord De Mijn Na een krach tige spreekbeurt van een propagan dist uit het Verbond, werd door al de Knjottcrs een offensief ingezet op de pannckcekcn. Na dit smakelijk souper werd door gezelschapsspelen cn een gratls-tombola de feeststem ming ten top geveerd. Het was reeds laat toen allen huiswaarts togen. Ziekenbond Uitbetaling. De eerstvolgende uitbetaling is cp den vierden Vrijdag van de maand: 24 Januari. Bond der kroostrijke gezinnen. De algcmecno vergadering weikc voor de eerste maal plaats had se dert den oorlog, kende cene tamelijk goede opkomst. De Hceren Rabacy Adrien en Van Beerst Frans werden de met algemeens goedkeuring respcc- van d:n plaatselljken bond aangc- duld. Heer Inspecteur Nollet uit Veur ne, hield er een zakelijke en duidelij ke uiteenzetting over de werking van den bond gedurende zijn 25-jarig be staan. Eene prachtige tembela waarin iedere aanwezige prijs had, sloot de vergadering. tegan den gevel ter verlakfabriek «LaminoÉ's de Thiméon», in de Kort- rijlistroat. Et®, wcikman die per fiets tosvallig uit die fabriiefc i’esxi 'werd erbij betrokkan. Beide werden gewond doch konten ter plaats verzorgd wor- dan. Op 1 Januari zijn de Sociale Wetten van toepassing voor U. Sluit aan bij het Sociaal Secretariaat aangeno men door het Ministerie van Arbeid: SOCIALE WETTEN, AslridUan 34, VEURNE. - Tel. 217 Kostelooza Inlichtingen. Bureel open van 9 tot 12 u. EEN SCHOONMOEDER UIT DUIST! Op Zondag 5 Januari wordt in do feestzaal van het Gildenhuis cpge- Aan do gevel ven een h-rberg in te Rijscistraat werd te fiets gesto len van Van Puy velde P., wanarte Moeskrcenstraat. VAN ALLES WAT Aan do grers werd BiHJoó Roger, uit RiJ-el, gevat, wanneer hij met volle valies goeie Belgisch® waar do grens wilde overgaan, Ook een zekere ZanadsM K, een Pool van 20 jaar, die to Reims voor te Ameadkanen kiljjsgevangcmn had bewaakt, doch achtera.! ontslagen werd, werd, toen hij Beèjio wilde aar-doen, bij te lurven gevat. 0 Razzia’s werten gedaan in «blau- wexnhuizm» ter Mocskroenstroat Tal- rljlsa waren, o.a. tabak, zeep, bloem wetten aarge.dagen. BETERE MARKTVERUCHTING Bir.nc~.kort wordt overgegaan tot het plaatsen van vijf groote clectrl- sche lampan die aan de Grocte Markt bij Winteravond cn nacht wat meer hold&aiKlid sullrn bezorgen. Zoekt g’ictj t'hurcn of ta koopen; Zoekt g'n meid, 'n plaats of wat? Wacht niet langer, maar plaats nog heden 'n Kleine e ZOEKER tn ons blad! 23a93EBBaniZ3S3E£tS£ESEHS2B Man doodgereden. Maandag 30 December, om 10 uur, reed te 69-jarig» Dtetes Hcnel i>er flets uit een zijstraat do Geluwe- steenwag cp aan te bocht bij Valère Brouckaert- Op dat ocgcnbllk weid hij verrast door ten auto camion van den Heer Wind-. Is Hesxl, van Else- gem (Ocst-Vloandrocn). De auto werd bestuurd door ten Heer IXprattere Roger, uit AEsajeza. De ouderling werd ten grente geslingerd cn ver toond» papente wor.ten aan t hoofd. Benevens een sclxdc-ibreuk was hij nog he. bekken Intgcdrukt. De Heer Dokter Verbekt dxnte Ik t slochtofier de «.rate zorgen toe, terwijl d? E. H. Onderpastoor Ghyxltn he.n het Hei- 1W Okaorl toctea:te. Daarna wend hij naar te kliniek overgvhrtcl'.t. Spijt da beste zorgen cvcslted htt slachtoffer zelfden dog te lil uur. De politic deed te noedigo voctstcl- Ungcn, waaruit blijkt dat de auto reed aan een srx-liicrl van 40 km. per t ar en dat te bestwxter al tet deed om hrt slachtoffer te or-twljlccn. DUITSCHE ONTVLUCHTE KRIJGSGEVANGENEN GEKNIPT Verloten Vrijdag v..;.ten in d_n nacht vier Duiteolie krl^agcvcn renen deels In Duitschc, deels in geallieerde kJtedij aongeiioutem in de Krui-sccke- «troat. MaankLa* worden tn te r da rijkswacht naar liet dixu-gang-kantp van J&bbcko cvergdbracht De krijgs- govang'cr.cn waren in Frunkrijik ont vlucht en naar Dc'cto getanrn om bij gcbeirlijte itevai<-.»rm!!x; rapper kfug in Dultsthlarxl te zijn d.ui dit hst geval was in Fi-asdcrljk, daar er hter volgens hm oen pion be stond van toslatlrxg ter Duitsdte IfidJgsgei’angcrjcn. VERKEFte SONGEVAL Zaterdag 23 Doceuib' r jL word Cat- t.’cuw Gcargo, wonende Dulrensir. to Wer.’lk, door een auto omvergc- worjxn op da Steersückerplaata. Hl) werd mot een gebroken ril» opjymo- mnn en mr ‘t hospitaal oi'rrgo- b:wht. Zlju toeutand -i niet ac-rg- wekteukl, BURGERSTAND Geboorten. Demeyrre Aimy, Blee- kerijstraat. Esprit Jean en Pierre, Bruggestr. Horman Arnold, Peper straat. Vandanhoedo Daniël, van VZavelgom. Poot Lament, v. Ha'.e- wijn. Lesage Sabine, Rijtetetoaat. Huwelijksaankondigingen. Wal- laert Roger cn Vaniblaerc Odette. Garrcvoet Richard cn Ledène Matte. Huwelijken. Vanhavehbete Vic tor en Meert Marie-Louise. Deras Luclon, boerJhouwerarast, en Lannoo Marcella, z. b. Sootaert Joseph, fa- brlakw., en Gadeyne Marguerite, her bergierster. Fasiré Paid, faörkkw., en Vanlaert Yvette, dienstmeid. Legroote Albert, landibouwer, cn Van- d.xpe Marle«Loulse, Jandbatetoter. Lacoste Joseph, amid, cn Dechoene z b« Overlljdcns. Vrtelynck Victor, 81 Jaar, Pike'.pocrt. VandJplas Hec tor, 71 J., Wearer. Wallyn Marte- Louise, 61 j., Wcrvikstr, Schottey Jcoepli, 85 j., Rljselstr. Staagkr Justa, 27 IJzrrstr. Boudcwyn Pauline, 90 j., Icperstr. Maekel- berg Lusie, 73 j., Volkslaaru BOTSING Vrijdagavond, rond 21.45 uur, derd. zich aan hst kruispunt der Rill en Kortrijkstraat, een botsing voor tussohen dan auto v.ui Ghcaqulère Daniël, RijpJ, cn tea» van IL Bruyne, frul'honi^aar, leper. AUren stoffelijke schado. VERKEERSONGEVAL Hr Vyncke, uit Ratten, slipte met zijn joep uit en botste met geweld OP DINSDAG 7 JANU.VRI 1917 om 2.30 uur stipt 's'namiddags, te Stadcn-Markt, ter herberg Den Ijzer bij Mr Bruno-Saelen. TOESLAG VAN GEMEENTE STADEN Schoons cn kloekgebouwde HOFSTEDE groot 4 Ha. 91 a. 01 ca. Verdeeld in zeven koopen. Thans in gebruik door Heei- Leon Deneire, zonder ge schreven pacht, mits 5250 fr. ’s jaars. Opzeg per aanbevolen brief is ge daan tegen 30 September 1943. Do koopen zijn afzonderlijk inge- de Kerk, waar, na overhandiging van strijd ezn hal! uur oud was, zagen de --’--t zoo nkt zou gaan, en begonnen het dan ook heel wat ern stiger’te meenen, In dien zin, dat thans ook het doel af en toe onder schot ge nomen werd. Waar binnenspeler Tes- tante onvermoeibaar opbracht, hing een tegenpunt dan ook in de lucht en Brauns lukte. Vijf minuten later was Testacrt er_weer eens van door, ging enkele spc.ers vcorbl), permulerrde met Vervoorc, waaron deze laatste het Ieder toegcspeeld werd, en de kans niet ver keek om Gobin nogmaals te vloeren. Het antwoord liet echter niet lang op zich wachten en vooraleer de rust geblazen word, had Degryse gelegenheid gevonden om den stand tot 4-2 op te drijven. Gedurende deze eerste helft, hadden de lokalen meer dan de repliek gegeven, alhoewel dient erkend dat aan het technisch meesterschap der bezoe kers niet te tornen viel. Na de rust slaagden de lokalen erin slechts gedurende de eerste tien minu ten gelijken tred te houden, om van dan a! het Initiatief volledig aan hun tegenstanders te moeten laten. De doel- stributie punten volgden zich dan ook op, waar- I aan een Van Steenkiste, die overal en nergens te vinden was, wel gedeeltelijk schuld draagt. Waar de vermoeienis zich bij sommige lokalen meer deed ge voelen dan bij de akteurs van Ukkel Sport, hoeft het ten andere geen ver- wondering te baren, dat deze laatsten, inzonderlljk tijdens het laatste kwartier, overdonderend in de meerderheid kwa men, en dan ook nog twee doelpunten wisten voort te brengen. Zeggen we dan ook maar ronduit dat de zege behaald werd door de ploeg die deze meest ver diende, zoowel voor wat het vertoonde spel als voor wat veldmeerderheid aan gaat. In het elftal der bezoekers was cr geen enkel hiaat te vinden, allen speelden een puike partij voetbal, terwijl gooche laar Testaert met kep cn schouders bo ven maats en tegenstanders stond. Kan me dat kereltje voetballen zeg. Ons In- aidr-s maakt Ukkel Sport dan cok een heel ernstige kans om kampioen der 1» Afdeeling te worden. Niettegenstaande de nederlaag, speel den de lokalen ver van onverd'.enstelljk, Integendeel konden we bestatlgcn. aat de lorm er bij velen terug Is, zooals bij Eeckeman, Poelvocrde, Degryse. Cotte- ny en Arteel, die allen best presteerden. Van CollUe deed een bevredigend herop- treden, terwijl doelman Gobin ditmaal moeder Fortuna niet aan zijn zijde had. Vermote kende een goed begin, tot hij geratel werd en van dan al minder rendeerde. Van Steenklste was werke lijk in een off-day, waarvan de reden niet ver te zoeken Is, hé Medard. Do nieuwelingen Bossuyt, dl» als midvoor optrad, en Cross, die als rechtsbinnen Van Broeckhoven verving, deden het op perbest. Beiden lukten ten andere een mooi doelpunt. Besluitend kunnen we zeggen, spijtig voerd: <Een schoonmoeder uit de Duist Het is een Blijspel. Dsze ze denschots kende reeds mesr dan 800 vertooninsen in België ca Nederland. Leiding: Hcnri Vandaeie. Begin to 7.30 u. stipt. Kaarten aan 30 - 25 en 15 fr. va bekomen op de bureelen mits opicg van 0,50 Ir. per kaart, allo werkdagen van 9 tot 12 u., den dag <ler verhróning van 11 tot 12 u. en van 1 u. voor de vertoo- ning. NIEUWE ONDERPASTOOR! Z. Hoogw. Ecx. Monseigneur Laml- roy, heeft als nieuw» onderpastoor cp de parochie St Hilonius benoemd Eerw. H. Laga, onderpastoor te Oost- vierden Jubilaris zelf om zijn diep- Dhinkerke. We wenschen onzen nieuwen on derpastoor veel geluk en een vrucht baar priesterschap in onze stede. WERKONGEVAL Omstreeks 11.30 u. was de genaam ds Maicel Werbrouck, geboren den 19'“ September 1928, zoen van Camiel Werbrouck, wonanae Molstraat 66 ter stede, aan zijn dagolijkschen arbeid in da borstelfabriek van Dr Raymond Werbrouck, gelegen in da Kasteeistr. alhier. Door een onverwachte bewe ging kreeg hij een geweldigen slag van een riem op zijn hoofd, waardoor hij een groots gapende wonde opliep aan het achterhoofd, waaruit 'hij over vloedig bloed verloor. De ongelukkige werd bij hoogdringendheid naar de stede!ijke kliniek overgebracht. VERKEERS ONGEVAL Omstreeks 17.45 reed de vrachtwa gen van co stedelijke reinigingsdienst in de Krekelstraat, komende uit de richting van de Steenhoven, naar de stad toe. Gekomen aan h&t kruispunt ue I van het Arsenal werd hij onverwachts aangereden door een comlcn bestuurd door Vandewalle Maurice, wenende Kclestraat 24 te Bissegcm, die uit de Ommegangstraat kwam gereden in de richting van de Guido Gezel’estr. Beide camions zijn beschadigd. *AA**<>**»«AV^*M* LUCHTPOST Sedert 1 Januari jk ia het tar voer het postverkeer por vliedt racndnderd, rauneiljk: Voor Beigjch Congo: 3— fr. j 5 gram gewoon briefport; Voor Amerika, enz.: 3,50 fr. i 5 gram gewoon briefport; Voor Engeland: 1,— fr. per 20 i gewoon briefport. De luchtpac’-taricran zijn dus oi zeggens tot bij-”-» do b.eift verrr- cSerd. Iedereen zal inderdaad het ruim» beldsveld, waarop E. IL Laga werkl genoegzaam kennen, cm zijn geleve de prestatie naar waarde te kuniM schatten. Onzen kapelaan beperk Inderdaad zijn streven niet tot h strikt noodzakelijke, maar zijn mi hart en vurigen zielenijver deden he de hand uitsteken gelijk waar hu te bieden was. Voor de meest» Oostdulnkerken ren zal het dan ook geen vaarwel zijn, hetwelk ze hun oude kapeUi 'met zijn jong hart) zullen toero pen. maar wel een «tot weerziens In aller geest, zoo Jong ab oud, z hij blijven leren ab de sorgzan herder. Al zijn oud-parochianen wensch» hern dan van harte een vruchtbo) veld en een rijken oogst, ook wij stu ten aan bij zijn» bevordering wcnsclicn hem te Izegcm een vruch baar Apostolaat. Voor de Biljartliefhebber Op Zaterdag 11 Januari e.k. gaa enkels ware biijartlielliebbers e< tornooi betwisten in het lokaal d< «Vriendenkring» te Oostende, Ta houbehesteenweg 322. Volgende epelers nemen dec4: Slnnaeve Carlos. Coraette Fran Declcrck Firmin. Bruneel Gca ges. We wenschen onze vertegenwoo: dlgers op ’t groene laken teel suca t» te Oostende en hepen dit i zkh er eerlijk uit den slag zulle trekken. DIEFSTALLEN Bij Hr A. Hamel, nijraraar uit da lejer&uraat, wend overnacht in cl» -- gui-aja irodte-ckm. Twee voEcd^o sleld en slechte gebracht op 39..WO autobanden cn een hoeveelheid ma-1 r cn Madclcino Jodte. Bogacrt Ge- 1’. r.ird. r. v. Daniel cn Rachel Muller, macle, dochter Van C«a»kl.’“woi.èid «ƒ--*•- -* - Kajielic zraat te Chari-s en Marie Lambert, St-Jan. rec da jeu mat Ixtotena Em.', d. v. Frans cn Err- tuuvangsprocf In de Muxkk alVkg tlia Xan Oost, Sa»t-Jar- to Gent. Wo wenxhon haar ca ha» Huwelijken. George» Ugraln, gelukkig» cudvra v*u lurte profulj ^..y.’.w^ r’c'T ca teven» den w.iuch m d*t nog under® Jeudlge clc.u.iuj dd voorbeeld zouden navolg'-’n. We Uol.t kc.nt het hier tater tet d stichting van ecu muzlckkilag, ta Been wel gewcnsclit U Gord sin w*Ui Do landbouwers, die voor de Se. s nummer 4 geen boter out valige hebben, mc\,eu dca» reg»b li.b..r 8*n bij «jen Bevoorrndlng.stUav.! ra*»r Vnjdag 10 Jan. Deze kunne aldus in nanmerkiiMf komen voor d melkte vering. Al de melkzcgcb dienen «ree e»':u vóór 10 Januari blnnc: g sóraah l» worden. Op Zondag 5 Januari, tal npotbotodienrt waargenomen wat dm door diir Ju.cu Harywatk HU ter Couck» niet d» medailllo tau ver-losUaau Kerstmis. De mlddcmachtmb te Wulveringcni kende een oegehoorden bijvai; geen enkele stoel bleef onbezet. De vooraf gaande plechtigheid, de aanbidding der engelen en der herders was waar lijk aandoénlijk. Gedurende de mis wu3 liet een algemeene communie gang. Ook het zangkoor verdiende al len lof. Een schoon aloud gebruik werd hier alzoo In cere hersteld; slechts de gebruikelijke laag sneeuw uit grootvaders tijd ontbrak, om ook Ro;cr Collcwaert v. Wildenburg met Sknunn» Dograev» v. Eint-Jan. Fnts Droodt v. Mcultbck» met Fri da Decloedt v. Wlngen». lluandljksafkondiainj. Alfred Do Bel v. Aaker met Marguerite Dcsmtt, v. Wildenburg. Ovsrlijdens. Leen!» Depauw, 73 J., echtg. Fxhnond MaxUi'j. Victor Domuyt 74 Jc. v. l.-. neb cn Coleta Vanslambrouck. Eerw. Zu-ter VcronlQU» tMej. Mad. Ncy- rtnek), 32 J. d. v. Alfmw en El. Fockaert. Maria Magdaima Hou- t.'k.<er, 49 J. eclUg. René Depauw. Uuderschridiagen, Tijdens do laatste gemeenteraata- sit ing werd dlir Kcnrl Vandcmoor- teta gedecoreerd, door dhr Burjrtneo BOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN De afslagkaarten op het Spoor zijn te bevragen bij Robert Neyrinck, Gcntotraat 9. De kaart 1946 is geldig tot 15 Januari 1947. Degenen die hun kaart zonder onderbreking wenschen te gebruiken, doen best zoo spoedig mogelijk hun aanvraag en brengen nieuwe foto’s mede. >t',»pur.t had wanneer de lieve Kngcl- tja het kindje jg>us in proces de n?.ar c ataUrtje brachten o,.dcv het zingen van het tweo>tcm;n!g lied Stille Nicht Do nieuwe witte autaargordljnen waren prachtig. CINEMAS Century: van Vrijdag 3 tot 5 Jan.: Serjeant Yorkoorlogsfilm, (voor allen). Maandag tot Woensdag: De Prins en do Arme (voor allen) Nova: ram Vrijdag 3 tot 5 Jan.: «Le Livrc de la Jungle» (voor allen). Dinsdag en Woensdag: Isto film: «O Johnny, mijn Schat, (voor allen). 2e Film: De Razernij der Tropen (zcdel. waarde onbekend). BlILlthtrnómMIgluhiiM'ttabkCauatn’JIltianaplieiMAifEiaMlMl VVclcerw. Heer Laga bevorderd! Verleden week werd da goede ge meente der Oortdumkerkcnaren ver rast door hot ploteo nieuws van E H. G. Laga’s benoeming te Izegitn. Het zal voor al de parochianen van Mr Kapelaan een groote verandering wezen nu zo hem reeds negen jaren als toevlucht in den nood kenden. dienste, wegens 25 jaar verdiensj lijk centeentcraadslld, als vcrtegca -«xxmJgcr der Chr. Wtf klUd a. Geboorten. HcvAo Irma, d. v. wtnsclien Henri, die thaus z. -Jlj u van hart# proficiat cn tevei.» ra- wego. Naessena Anna, d. v. Augustspoedig irerstel. De jong» MeJ. Jacqueline Van ete_.: Te ,30 u. samenkomst van al de bs- van autos en moto’s op de Marktplaats, cm zich stoetsgewijze te oagevea naar leper. Te 13,35 u. vorming van den stoet in <.e Hospicestraat. De stoet zal als volgt samengesteld .werden; 1. Paarden cf Moto’s. 2. vaonaeis van de school gevolgd ciGor ne schoolkinderen. 3. v „anoels van de verschillende ver- eznigingen. 4. Gsmeentefanfare. 5. Al de lenen van de versclüücnde vereenigingen samen. 6. Luxihakeling van de mogelijks neg bijkomende groepen. 7. Veto’s. 8. Moto’s. 9. Auto’s. 10. A.-lsóknaars. 11. Hcsannagrcep, 12. Kleu»o Herder met Kerkelijke Overheid, gevolgd van zijne Fa milie. 13. Kerkraad, Gemeenteraad, Sohcol- ecmlteit, Bevolking van Wijtscha te en Bevolking van Damme. De Nieuwe Herder zal zich aanklee- den cp oen Haanhc-ek in het huis van Raymond Varwteenkiste en zal ver- weiuonit werden, na aanbieding van den Herderlijken Staf, door de Voor at-er van den Kerkraad cn den Heer Burgemeiester. Daarna zal de Nieu we Herder, samen met de Geestelijke en Burgerlijke Overheid de stoet in ©ogenschouw nemen voor het huis lep^rsXt nr%. B0UteU’ PnDv-?!Cet',zai oni 34 00 u- vertrekken Wee nemen: lepelstraat, taaiujaerrtraat, Marktplaats mar A.le aankondigingen cn kleine vaard bij; APOT2ÏEKEKSDIENST Op Zondag 6 Januari 1947; theek Lybecr, Statieplaats. VOOR UW’BRILLEN Barometers j hermometer» Verrekijkers vendt U tot he: Huis E. GERMAIN HOET (12321 Si-Anutndrtr.' 10, ROESELARE BURGERLIJKE STAND van 25 LA 31 December 1945. pieter Hlngene, met Mar» 1 magazljnwerkster, Camiel Vanoverberghe, MaoHJede, met Axigéle Fiante.rver. dknstxz., Moorslede (vcarh. ta Bsestlarc). “,UUR<,’’’’‘ Her.» Carton, metser, J!c.- s'‘-anie Goüdeerls, met Elodle vernaeg..:, i, p.. v,ta, Gustaaf Hout- hooM, b. v. Kotielare. Raphael bc.'.Hte. jeudame, Moorslede, met Del- phtne-. aula Devere. bediende, Roese- *,re- R’asterlaln, houtpolier- der. H:rl:jjvalz, met Hachaella Calie- o-?xc. z. b_, Koesöree. - Cyriel Haeze- toouck. r.'.agazijirwuker, wed. Paulina Demecst-r Hooglede, met Sllvle Ver- naege, herbergiej-ster, wed. Eduard Ver- haege, Roesefart August Callebert. wev.-;-, met Margarets Eruneel, karde- wnkster. b. t Roeselare. Maurits D:i;e, in ïz.ikf*rr. Ocstnleuwkerke, niet Godelieve Cornette. onderwijzeres, Roe- eeiare. -Gaston Traaert, landbouwer, P.’.'schendtle, nut Magdalena Brasaert, dienstmeid, Koeselu-e. Gehoornm. lira» Tanghe, d. V. Ml- chlel en Elza Degryse, Zilverbergstr. 60c. Gilbert Muyiiaeet. z. v. Hector en Lla Hujtaebaert, Groenestr. 131. Noël Van-ass, i v. Albert en Julia De- sohuyttere, Sfadt-n Godelieve Wal- lays, d v. Fraru ex. Joanna Cardoen, Ledegem. Frieda Vansteeland, d. v. Oscar en Allx ï’iexiw, Beveren. Yvet te Vercruysse, <1. v. Richard en Anna Garcia, iept-raarc.ev.ip 213. Godelieve Vandoon.' v. Marcel en Adriana Claeys, Spxnjestr. 7S. Noël Segaert, z. v. GtorgeB «n Aueiixuv Haagnedooren, Hooglede. Jaak Synaeve. z. v. ea rned en Margarets Boxy, Jan Mahleu- S'.r.tet 37. r.eglna Vand-.casteele. d. V. Silv,- r en Mar.:* 81a»rir.ck, Llchterveld». Norbert Deraruw. z. v. Frans en Ma rie DebaJ. Moleustx. 1C7. Francine Herreman. c. v. Frans en Leona De- meuleiiacrc W:*reUn. Rita Lenoir, d. v. Jute «n Magdalena Deckmyn, Rotsestr. 17:.-.. /mm. Degryse, d. v. Rlshavd en Maila-Mafcalena Ceyaen, St-Sebastloanstc te Greta Dupon, cl. V. Ak'.-ms ex: Msru. Verbeke. Wllgen- strnt 58a. DendrU:a B’.omme, d. V. Giuuial <a Bamoeta Rnmbacher, Vrede- S...4JC 45. Male: Getenof, d. v. Gas ton en Julia Boutl;«z. Ardoolestw. 124. Rlka Van nbrca’.c:.-‘ d. v. Reml en Maria Dttoeter. Itehterrelde. St:rfc- .-.-.ia-n. Yrette Vandewalle, 2 m d. v Hi..ij Maria Clarysse, Roller.-:..-llapeM-. i-'u^enla Vanwalla- ghem. t.3 j., wed. Henrl Vancomper- nollr. Btrtienrtw. 181. Joseph Ver- h-.ejtie. 1 >n.< z v- Mlchlel en Godelieve Masscoo. tkeeïist:1’.. Cyriel 'latl- lieu 33 j.. beenhouwer, «clxtg. Maria Misplmi, tn. Mfons Vandeken- delaere, 79 J„ dresder, echtg. Ellsa Muylle, Kazand 187b. Gilberts Van- hee, 1 m.. d. v. Hippollet en Gabrielle D-vos. Damberdstr. 20. Maria Corly, i wed. Hendrik Schooneknaep, Nooidstr 198. Jrélasn Vantnaele, 81 j wed Maria Godderls, Brugge- streAwig 53. - M<rt 70 j.. eektg. M^la Decamps. Ytoweg- strrext 16. Lla Slnnaeve, 67 J--«cht_=J Petrus Hcflack, K. Gitsstr. 2o0. Constant Debusacbers, 58 J., ker, ech-g. Berth:. Hostsns. Mandel- laand 219. Altons Grymonpon, 4o j., msgazl Inter, ecMf. Adrians prez, l-temnd 191b. - Bma Delbeke, 71 winkelierster, echtg. Francis Sta lens, Llchterveide. - DRUKKERIJ - BOEK- EN KUNSTHANDEL HUIZE BEEUGHEL ZONDAGDIENST Dokter :Ch. Barbier, Ooststroat. Apotheker: J. Sieren?, Vleesch- houwerstraat. BURGERSTAND Huwelijksafkondigingen. Dc- huichgraeve Luclaan, schipper, te Veurne met Lciseau Olga, sciuppcrin, te Antolng. Dcnecker Roger, te Dampremy, met Ryssen Elza, Veur ne. Vandenberghe Lodewijk, e’.ck- trieker, De Panne, met Barbé Lau- rentia, Veurne. Huwelijlcen. Kesteloot Maurits, met Vandepoele Emma, naaister, bel den te Veurne. Van Cauwenber- ghe Albert, Staatsambtenaar, Brugge met Dcgrieck Marla, leerares, Veur ne. Geboorten. Sinnaeve Edy, d. v. Daniel en Marvellle Yolande, te Lel- sele. Mus Noël, z. v. Albert en Teek Yvonna, te Oostduinkerke. Matthys Noël, z. v. Jozef en Ver- hamme Maria, te Loo. Ternler Johan, z. v. Georges cn Vermoortele Magdalena, Nooretburgweg 32. Cou- nye Liliane, d. v. André en Depaepe Gabriel, te Oostduinkerke. Sterfgevallen. Deburchgraeve Hector, 9 jaar, te Veurne, Bu.gweg, 27. Legeln Suzanna, z. b., 77 jaar, Veume, lepersteenweg, 14. Devos Nathalia, z. b, 69 jaar, t» Veurne, Houtmarkt, 1. B.J.B.-FEEST Veume Ambacht’s boerenzonen de sterke, trouwe BJ-B.-crs vier den Zondag laatst het ZILVEREN I PRIESTERJUBILEUM van E. II. VANDENBERGHE, hun Ingenieur cn Technisch Leider. Ongeveer 129 boerenzonen, van al le hoeken van het gewest waren op post In de rljk-verslerde «Germana- zaal» te Veume. De viering was grootsch en toch intiem: grootsch, omdat dc B.J.B. weet wat ze aan den Jubilaris te danken heeft;iixtlem: volgens het verlangen van den Eer waarden Gevierde. Dc Dekanale Leider ependo dc feestzitting met het gebed en het bondslied. Hij richtte een hartelijk wclkomwoord aan alle aanwezigen. Dan volgden heerlijke spreekbeur ten, afgewisseld met zang. Eerst deed E. H. Vcrhaeghe, onzen ijverigen De- kanalen Proost, de priesterlijke loop baan cn het maatschappelijk werk van den Jubilaris uitschijnen. Hij is den Priester die zooveel voer zijn volk en bijzonder voor de B.J.B. of fert en doet. Daarna schetste de Keer Maurice Vandamme, oud-Voorzitter en Pionier van de B.JJB, het werk vóór den oor log van den gevierden «Boer in piiesterkleederen De Heer Albert Depoorter, oud-De- kanaal Leider, sprak over de werking in de BJ.B. gedurende de bezetting, ’t Is dank aan E. H. Vandenberghe dat de afdeeling zijn werking niet volledig stil moest zetten. Nu werd het de beurt van den ge- Olter geselioh Da Jachtwachter Jozef Nowé, 1 Vlaken», in dienst van Hr llctrcdaa uit Poperlrge. Leeft een otter guscii ten van 8 kilo op diens jachu LEISELE Nachtridders op ron< Enkele dagen geleden werden t nadeele van L. C. 18 konijnen o: vreemd. Ces vetzeheidene lendbo wers kregen een nachteÜJk bezo van ongewensehta gisten, die eve ceiu hun smaak vonden In konljue J._ ---------- - w ten ze niet be:er dan een twintig! argelooze duifjes in hun zak te ste pen. De mogelijkheid van de ontms kering der dieven schijnt niet uit; sloten: dat ze maar rap bij de lurv worden gevat, anders zullen we n verplicht zijn zelf tij ons konijn te slapen, en zoover hoeft het nl to komen! Kerstfe» Sedert verscheidene maauoen hei Houtem-Veurn» een eigen afdeelt van het Roode Kruis Die afdeelt heeft reeds wat gepresteerd, vel werden reeds geholpen, dank zij ixa flink bestuur, maar vooral dank l - haar Ijverlgêa eecrcta ij Mr Aitx nen was edit aangenaam om volgen. Lodrlguea. Daarna werd overgegaan tot de uit- De» afdeeling van het Roode-Kn deellng van de kerstgeschenken aan zorgde ditmaal voor een puik Ken do talrijke kinderen. feest. Dit ging door op 2’ Kerstda Kajotters In feest, xiamidctag In do zaal van liet pau i.u.. u-j j- naat. Vcor cln bomvolle zaal vix den do schoolkinderen, zoo kleinen als grooteren, tal van afwisselcn nummertjes op. Smaakvol werden t uitgevoerd en zij oogstten telkens o daverend applaus. Er was gezorgd voor een pracht versierden kerstboom waarvoor i kinderen irnnsch In bewondering sto den. Alle kinderen verkregen dan o zakje met allerlei lekkers en ten slot werden de behoeftige»», »iaar gelai de grootte van hun gezin, bedeeld m een pakjo klcederen en (of) andc nuttige hulshoudartikelen. De Minirtte- van Financiën dk do een wetsontwerp in bij dc Kan waarbij e~n bljtelarting wondt vo< zien, lyiando van 10 tot 30% op i kere bul.cngewooe wlixitcn wrvrest lijkt >n 1945 cn 1948. BUITENLAND In Irxlochlna hebben do Fn> schen verst crkir.gm ontcchccpt Saigon. MEVR. GALLET-DEZEURE Noordstr. 32, ROESEIARE. KapeUctrua* te WUigcne, l.e.R d< otxlcnri-.NdJxi, c gevoerd CC JT, w<u> V*M X.^:* */V9lr VI* VMX ter cchoonst. Zoo willen we van ons oude dorptkcikje een aangenaam, gu- zeil igo bidplaats maken. Eaaro.n vragen we aan alle Inwo ners van de parochie ten geidelljksn steun, ornaat we weten dat de r.ien- .schen van Adlnkërke raarne teren \ocr de goede zaak. Aan allen enan warms.en dank, die cr aan medriiel- jx-n uu de autaargcrdljnen cn de nieuw» beelden in een stal aan ve koopen. liet Dulnenkerek-Cabarct Onze Toonceln-.aaUscliappiJ De Dulirer*ke;els Lebben op 2* Kerst dag een eerste Cabarct-avcnd gege ven Aan alle spelers cn speelsters pro ficiat. Het was een aangename avond. En nu vooruit v-antgcnschAdlrdcerke verlangt naar nojl KOKSIJDE MEVR. WED. GALLET-DEZEURE Noordstraat 32, ROESELARE. Deze alsixik allerhande tijdingen en msdcdeelingen, mogen daar afge- Icvcrd worden lelke week tot den Woensdag namiddag 15 uur. SCHOOL VOOR ZIEKENVERZORGSTERS Uitslag van dc examens in de School voor Ziekenverzorgsters Maria Rustoord Grootste onderscheiding: MeJ. Sl- monne Bouckaert, Roeselare; Lucien- ne Stubbe, Klemskerke: Urbanie Aer- noudt, Brugge; Angèle Dewilde, Kort rijk. Groote onderscheiding: Rachel Van- nieuwenhuyse. Helt; Anna X..., Poel- kapelle, Auguste Willaert, Moeskroen; Maria Grevits. Leffinge. Onderscheiding: Jeanne Vanneste, Bissegem; Clara Lemahieu, Eesen. Voldoening: Lla Dumoulin, Lende- lede-Ste Katherlna. E. IL DESMET VERLAAT ONS! Varrasasr-d was het nieuws dia»t wij Vrijdagavond vernamen! E. H. De- smiet gaat naar KcritriJk. Fijn deed dit nieuws aan menig hart, war.t E. IL Desmet was bemind door Ieder een. Na verdere inlichtingen .te hebben genomen, vernamen wij aat E H Desmet, Proest van de Sociale Werken, de opdracht kraag diezelfde functie te gaan verayiUen in het ar rondissement Kortrijk. 12 Jaivn lang hadden wij dien ijii-e- ri’’cn Priester in ens midden. Door zijn vrim-jddijk cptrsdsn cn joviaal karakter, won hij do warme sympa thy van alle Roessku’smaaas. E. H. Demet heeft krachtig bijgedragen tot dsn bloei van die sociale werken, en dat door zijn onverdroten arbeid; en zijn meeslepend enthousiasme waardoor hij zijn medewerkers be zielde. Wij wenschen E.H. Desmet ge luk met zijn, nieuwe benoeming, nog veel goeds zal hij daar weten te raai en. Tevens danken wij hem voor het schoone werk welke hij bij ons ver wezenlijkte voor de arbeidersklasse. In zijn plaats werd E.H. Willaert, proost van de sociale werken in het newest Diksmuide, benoemd. Als afseheidshulde aan E.H. Desmet en als begroeting en aanstelling van den nieuwen proost E.H. ’Willaert. wordt een bizondere feestvergadering Ingericht te Roeselare, in feestzaal Patriaop Zondag 12 Januari, te 2 uur ’s namiddags. Alle arbeiders en arbeidsters van 't gewest Roeselare-Tlelt worden hier toe uitgenoodigd! Wij brengen Hem hulde! Wjl begroeten Hem! GE4VESTELI.TKE SOCIALE SCHOLEN As. Zondag gaan de lessen van de Gew. Sociale Scholen door op het gewoon uur, te 9 uur, In het lokaal •«Muziekschool Gilde 1, Kattestrae.t. Wij rekenen op stipte aanwezigheid van alle ingeschrevenen. S. K. Roeselai’e S.K. RoeselareUkkel Sport Een voetbaldemonstratie der Brusselaars. Alhoewel de lokalen het met tamelijk ultgedrukto cijfers tegenover Ukkel Sp. hebben moeten afleggen, zullen er wel heel weinig toeschouwers ontevreden het veld verlaten hebben. Inderdaad is deze wedstrijd tot een waar voetbalfestlju uitgegroeid en zijn zelfs de moellljksten bevredigd geworden. Van meet af, bij een ontzetten van ds bezoekende verdediging, kwam het leder bij kanthalf Vermote terecht, die gemeten voorzette aan linksbuiten Eeckeman. Deze rends langs het lijntje, ontweek behendig back Debie, om ver volgens pulk voor doel ts zenden, waar een Streulcns uit Uep om het gevaar te weren ,doch door midvoor Bossuyt verschalkt werd, die kalm binnenzond. Men speelde nauwelijks twee minuten, doch dit was niet alles, want vooraleer het kwartuur bereikt werd, hadden Croes en Degryse, op hun beurt, de netten doen trillen, zoodat Sjortkring met 3—0 aan de leiding stond. Noch tans waren de bezoekers geenszins de minderen. Combineerden prachtig, doch eenmaal voor doel, werd bet spel te veel NAKLANK VAN DE KERSTFEES TEN IN DEN CHR. VOLKSBOND O.unlddcllljk na het kinderfeest werden de plaatsen in de zaal terug Ingenomen voor het tooneelspel van de VK.AJ.-melsjcs. «Llola, het zi geunerkind een brokje tooneel in kerststanmlng, werd met spanning gespeeld. We mogen de flinke kajot- sters wel een woordje vol lof toestu ren: want leder deed flink zijn uiter ste best in hare rol. Tweede Kerstdag: Optreden var» het Vlaamsche Trio een stevige kabaretgroep uit Brugge, misschien wel de schoonste van dit seizoen. Ze genoten ook een ruimen bijval cn wisten het publiek uren aan een stuc te laten schateren van danlgen pret. NOG IVAT ANDERS UIT DEN CHRISTEN VOLKSBOND Voer wie van lachen houdt! Zondag 12 Januari, cm 5 uur zeer stipt: «Tournee Jcfbert Galavertoonlng, volle drie uren schaterlachen met de fratsen van de zeer fijne cn gekende clowns: Gas- tonske, Titl, Bobby Mr Gustaaf. Bespreek tijdig uw plaatsen; nu reeds kaarten te bekomen bij F. Jonckheere, café der Volksbond. Op 19 Januari: de Vrije Beroeps school (Vakschool St-Idesbald) treedt op met De roode Adelaars oorlogs- drama van Flits Van Duyncn, vier bedrijven; waarna een dolle klucht in één bedrijf: «De Filosoof van *t HoekskoHet spel begint stipt om 5 uur. Dan op 26 Januari: luisterrijk Winterturnfeest, gegeven dcor Sporkijnzonen do machtige turn- tievelijk tot Voorzitter en^eëretart» gilde van den Volksbond. Dat wordt iets naar den tand van de liefhebbers: rythmische oefeningen, vooroefenin gen, zwierige balletten, acrobaten, toe stellen, pyramiden. Een wèlgevuld 1 programma zoo ge ziet. Nu de Spor kijnzonen zijn van gisteren niet meer en, lijk naar lofwaardige gewoonte, zullen ze waar voor uw geld geven. C.V.F.-VERGADERING Zondag 29 December, ging te 14 u. te Veurne in de zaal van Het Chris ten Volkshuis», een welgeslaagde ar- rondissementcele vergadering door voor de C.VI1., onder voorzitterschap van dhr. Osc. Gevaert. Dhr Vanden- broucke, arrondlssements-secxetails, gaf commentaar op de gemeentever- kiezingsultslagen. Dhr J. Verroken sprak over dex» Bond der C.V.P.-Ge- meentcraadsleden. 23 Januari 1947 werd vastgesteld als datum voor de offlcleele stichting van den Bond. Dhr Tanghe sprak vervolgens ever dc noodzakelijkheid van een gezonde financleerlng. Onmiddellijk werden praktische maatregelen getroffen. Senator Van Buggenhout gaf, cm te eindigen, een zeer scherpe schets van den huldigen politleken toestand. GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST Zondag aanslaande zal de genecs- kunenge dienst als volgt geregeld wer den: Apotheker: Michel Verhxnmc, Roe- selarei.traat 37. Geneesheer: J. Debevcre, Neder- weg 107. Telefoon 814. Voor het IVit-Gcle Kruis: Juffrouw Marie-Thérèse Holvoet, St Pleterstr. 7. BURGERSTAND Geboorten. Roger Depreitere, Slabbaerdstraat 4. Pierre Vanstecn- huyze, Sint-Exocis-Vijve. Ncël De smet, Hollebekestr. 4. Krista De- jonekheere, Kachtem. Freddy Mestaagh, Hulste. Anne-Marie Ver- straete, Oude leperstr. 18. Chris tiane Gauquie, Longemark. Herman Loosveldt, Lendeledestr. 23 Eer- nadette Velghe, Ingelmure.crrtw. 13. Monique Coussens, Lendelede. Monique Baert, Ingelmun-ter. Jac queline Ba taille, Ingelmunster. Jen ny Decoene, Eigënhaardstraat 49. Daniël Demoen, St Crispijnstr. 20. Willy Commeyne, Ledegcm. Mare Deforce, Van den Bogaerdelaan 7. Monique Kerkhof, Kachtem. uverlijdeixs. Victor D’Haeyaert, 59 j, paardengeleider, Ardocle. Je rome Vanfleteren, 52 j., Rcesclorestr. 215. Raphael Suy, 42 j., hulsh., Kre- kelmotestraat 45. Ireddy Deprez, Krekelmotestroat 44. Huwelijksafkondigingen. André Dewolf, magazijnier, met Laura Bou- ckaert, borduurster, b. te Izegem. Georges Denalf, meubelfabriekwerker, te Izegem, met Noëlla Vanmarcke, te Ingclmunster. FILMNIEUWS Zaterdag te 7.30 u., Zondag te 2, 4, 6 en 8 uur, Maanuag en Dinsdag telkens te 7.30 u. vertoent men in: KINEMA PATRIA, Groote Markt: «Tarzan’s verborgen schatmet Jcrmy Weismuiler in da hoofdrol. KINEMA PALACE, Groote Markt: «Bozamba», met den athleet en wereldberoemde baszanger Paul Ro beson in de hoofdrol. KINEMA FLAZA, Kruisstraat: Afschrik van het Moeras.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1947 | | pagina 5