Notarieele Aankondigingen FINANCIEELE KRONIEK 1947 BANK VAN ROESELARE I WAT BRENGT V Noordstraat 34 Roeselare 1 HET WEKELIJKSCH NIEUWS zaak hebt U zekerheid Nopens één aan Hoofdzetel i KANTOREN t T-’ Handelsregister 13776 Postcheckrekening 9576 Telefoon Nrs 462 463 464 599 financieele zaken de ARDOOIE DADIZELE, LEDEGEM, MOORSLEDE, PASSCHENDALE, RUMBEKE, STADEN, ST-ELOOI’S WINKEL iaaaBBaaBBB3B»cn3BBaE9Ha EEN WOONHUIS MET HOF ZAAILAND iiimiTMiH liiimmiffliMnnnnnwiimnninnraim mniiiininiinniHimmimniBiiimiiniiïÊ Agentschappen Brugge, Dijver 7 leper, Diksmuidestraat 22 Veurne, Noordstraat 24 Dit is dat U dient door toe te vertrouwen het best Uw belangen Uwe EEN WOONHUIS met 10 A. 05 Ca. land I Bfiinwinniiiiiiitiiiiminii EEN ZEER SCHOON EIGENDOM’S COMPLEXE eertijds bewoond door wijlen Hr Cot- teau de Pattyn, en bestaande uit: WOONHUIS RENTENIERSHUIS lBBB3aQBBBBflX3BB3BaaaEBBB UIT TER HAND TE KOOP TWEE WOONHUIZEN (waarvan een staande op 6 a. 70 ca. cynsgrcnd, behoorendc aan de Com missie van Openbaren Onderstand van Woumen) met afhangen, bouw en welland, groet 00 a. 80 ca., sec tie B Nr 001, 90h. 418m, 418n, 418/0, 417a, 417b en 417c. Verdeeld in 2 koopen. FABRIEK EEN ZEER WELGELEGEN HANDELSHUIS DE PUINEN VAN EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS met afhankelijkheden en 2 aren be bouwden grond en tuin, te POPE RINGE, ter Noordzijde der Brugge- «trnat, er geteekend Nr 92. 1. - EEN HOTEL-HERBERG vroeger bekend onder de benaming Vlaamsch Huis en thans genaamd «Café De Vrede», Kcksiraat 53, groot 253 mS. FEEST- EN CINEMAZAAL genaamd Vlaamseh Huis hoek An- kerstraat en Astrid-laan, groot 709 m2. EEN WOONHUIS PERCEEL ZAAILAND EEN EIGENDOM voor onderneming of handel, met straatzijde 31,79 m„ en groot 17 aren 73 centiaren, te Longemark, Boeztogestraat 12. EEN MEERSCH groot 20 aren, sectie B, Nr 466, wijk Poesele, ten Oosten der Ooetpcecele- straat. EEN WOONHUIS tuin, bouw- en hooiland, sectie A Nrs 613g, 614n, 614h, 194a, groot 66 a. 30 ca., verdeeld in 2 koopen. WOONHUIS met etagie, poort, tuin en zaailand, Sectie A, Nr 434 L, 434p, groet 24 aren 47 ca. DRAINEERBUIZEN MAGAZIJN AANDACHT A.U.B.!! fc-EN BESTE HANDELSHUIS lichtingen zich wenden ter studie met inrijnoort, thaw: de herberg «Café Moderne», g-totami en gelegen Móareriestreait in ra m wo^oofdende met iu,5O meuer, gekadastreerd of het geweest zijnd© sectie B, ex. Nr 845a grcot volgens titel 810 M2. 2 OPBRENGSTHUIZEN center van stad* taieven 4 Januari 1047. Bladzijde 6. iiiiinwiffiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiif iiiii;iiiiiiiiiiuiiiiinr !llll|ll|illll||!l IIIIIWIIIIIlillHII! Hlliil Mi M Om uit onverdeeldheid te treden. I van verdere inlichtingen, zich bij met (1451) Jjo3 Q Ingeateld: 125.000 fr. vcorwaarden. Vrij van Syl- riu04) OP WOENSDAG 15 JANUARI 1947 VENDITIE tó NIEUWKAPELIE coupons van gen: coupons van ver scheidene organismen: 31 uüllioer^ coupons van leeningen: In totaal: Studiën van de Notarissen CASSIERS te POPERINGE en VROMAN te MEENEN. Studiën van de Notarissen A. VAN DER MEERSCH te IEPER en VAN DER BEEK te BRUSSEL. Studiën der Notarissen CAMERLYNCK te PASSCHENDALE en VANHEE te MOORSLEDE. Studie van Meester PIERRE DENIS, te NIEUWPOORT. Studie van den Notaris CASSIERS te POPERINGE. 0.020 0,029 0,33 0,007 Gerieflijke BURGERSHUIZEN te ST-JAN-bij-Ieper. Gunstige ligging langs steenweg leper-Brugge. Zich wenden: Statie straat 5, Langcmark. (1405) Studie van den Notaria N. DHUVETTERE, 29, Cartonstraat, Yper. Studiën van de Notarissen MAERTENS te Kortrijk, ACKERMAN te Heule en WYFFELS-FLORIMUS te Mocskrocr. OVERSLAG IN EEN ZITDAG OP ZATERDAG 18 JANUARI 1946 te 2 uur stipt namiddag te leper, in «Het ZweerdGroote Markt, van: TE ELVERDINGE Veumesteenweg 22, groot 2 a. 27 ca., wel geschikt voor rentenier of uittre dend landbouwer. Vrij van gebruik. Ingenotireding met de geldtelling. Sleutel: Veumesteenweg Nr 20, te Elverdinge. (1404) 1BEB2X9BB3BBBXQSBESBEBB1B UIT TER HAND TE KOOPEN en van GEMEENTE PLOEG STEEKT wijk La ihutte nabij den keiweg van Meessen naar Waasten, niet ver van de herberg De Krulssteen twee goede perceelen groot 1 ha. 33 a. 90 ca. en 97 a. 40 ca. Verdeeld in twee koepen. Thans gebruikt dtw den Hr Emile Bonte mits 3.090 fr. ’s jaars, zonder schriftelijke pacht. Overslag: Donderdag 23 Januari 1947. (1458) IBBBBSBBEBEBSB0BZS&9ESH3S Studie van den Notaris DE TAVERNIER te LANGEMARK. OP DONDERDAG 9 JANUARI 1947 Om 2 uur stipt nanoen, te leper, in de Gehoorzaal van het Vredegerecht, Groote Markt Albert I, INSTEL VAN Gemeente Zillebeke, wijk Canon, tangs steenweg leper-Mcenen Nr 17. Een schoon en welgelegen RENTENIERSHUIS met afhankelijkheden kiekenhok en grooten hof, groot 21 a. 25 ca. Gebruikt zonder geschreven pacht door Marcel Dewilde mits 210 fr. te maande, betaalbaar op voorhand. Electrische verlichting. Bezoekdagen: Gansch den Zater- c' g en de andere dagen van 9 tot 11 uur. Overslag: Donderdag 23 Jan. 47. (1395) IBBBÏFT-MHBBESBBBMBïSBB Sitn’ie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te IEPER. I TOESLAG: DINSDAG 31 DECEMBER 1946, om 2 uur namiddag, ter herberg In do Loskaaibij M. Maurits De- clerck, Beverensteenweg, te Roeselare, van OP WOENSDAG 8 JANUARI 1947 Om 3 uur stipt namiddag, in de Ge hoorzaal van het Vredegerecht, Groo ts Markt Albert I, te leper, OPENBARE VERKOOPING In één zitdag van: GEMEENTE KEMMEL West de Kassei van Rcningelst naar Kemmel, Een goede en welbebouwde HOFSTEDE groot volgens titel Ha.: 4-24-28 en volgens kadaster Sie A, Nrs 383a, 410, 420, 421, 425, 426, 612a, 614a en 615, Ha.: 3-95-70. Verdeeld in 4 koopen. Gebruikt zonder geschreven pacht door de Wed. Henri Bekaert, mits 8.040 fr. 's jaars, boven de lasten en verzekeringspremie. Opzeg van pacht is gedaan geweest. N.B. Al de landen zijn gedrai neerd. (Zie plakbrieven met plan). (1289) ■BBBBBBSBBBBBBBB9BSXBBBBB Kantoren der Notarissen A. LAUWERS te IEPER en F. CAMBIER te WALCOURT OP MAANDAG 13 JANUARI 1947 te 2.30 uur namiddag, ter herberg «De Impoterrxm», bij Emile Messóne, Re- ningelsteteenweg. DEFINITIEVE TOESLAG VAN GEMEENTE VLAMERTINGE Een gerievig WOONHUIS piet afhankelijkheden en 18 aren be bouwden grond en zaailand, gelegen Jangs den sieenweg naar Reningelst, «enaamd Bellestraat Nr 63, bij de herberg «De Impotenten Gebruikt zonder geschreven pacht door M. Marcel Vercruysse, mits 120 frank per maand. Te bezichtigen eiken Dinsdag en Donderdag namiddag, van 2 tot 4 u. Slechts ingesteld: 40.000 fr. (1501) ■BBBBB35BBBBBBSBBBEBBBBBE Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te IEPER. OP MAANDAG 13 JANUARI 1947, cm 3 uur ’s namiddags, ter herberg La Libertébij den Heer Charles Dcmeyere, Greet© Markt te Nieuw- poort, Gewone gebruik. Voor alle wenden ter studie van vooracemden Notaris P. Denis, Kckstraat 9. (1503) IBBB1KBBSEBEHEEBB3E39BI13 Studie van Notaris PIERRE DENIS, te NIEUWPOORT. Studie van den Notaris F. DELAHAYE te DIKSMUIDE. MAANDAG 6 JANUARI 1947 om 2 uur zeer stipt namiddag, te Poperinge, Bertenplaats, ter herberg Da Vischmarkt OPENBARE VERKOOPING VAN Belegen te POPERINGE, Woesten- steenweg 45, sectie C Nr 123q en 124k, bewoond door Arthur Willems, zon der geschreven pacht, mits 100 frank te maande, boven de lasten. (1417) ■BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoor van den Notaris VAN EECKE te POPERINGE TOESTAND NATIONALE BANK PER 19 DECEMBER Enkele gunstige wijzigingen. De buitenlandsche deviezen vermeerde ren met 229 millioen, dit echter inge volge een terugbetaling van 378 mil lioen door de geallieerde legers waar van een goed gedeelte verbruikt ■werd. Voorts verminderen de voor schotten aan den Staat met 173 mil lioen. I Op de passiefzijde daalt de biljet tencirculatie met 282 millioen, gecom penseerd door een aangroei van de rekeningen-courant met 262 millioen. NIEUWE WIJZIGING VAN DE DISCONTO- EN RENTETARIEVEN DER NATIONALE BANK DONDERDAG 9 JANUARI 1947 om 2 ure stipt namiddag, ter herberg Au Saumon bij Heer Gaston Vandermeersch, 7, Kieken- markt, te Yper. INSTEL MET PREMIE van Stad YPER - De Haerncstraat, 42 een schcon en welgelegen RENTENIERSHUIS met hof groot 1 a. 88 ca. Zijnde het sterfhuis van Juffer Léontine Deewarte. Vrij van gebruik met 1 Maart 1947. Zichtbaar den Dinsdag en Donder dag van iedere week van 2 tot 4 ure namiddag, ri f OPENBARE VERKOOPING VAN STAD IEPER 1) Schoon Hoerenhuis met huis voor bewaker en garage met twee verdiepen, D’Hondtstraat 23. 2) Burgershuis, St-Jacobstraat 18. 3) Schoon Bouwgrond met groote garagen, St-J-acotetraat. 4) Zes schoone Bouwgronden, Sint- Jacobeiraat. INSTEL: Maandag 6 Januari 1947 OVERSLAG: Maandag 20 Januari ’47 in Hotel ExcelsiorGroote Markt Koning Albert, leper, gehouden door Hr A. De Groote-Cornette. Recht van samenvoeging. 44 Instelpremie. Bezoekdagen: Eiken Dinsdag, Vrij dag en Zaterdag namiddag, van 14 tot 16 uur. Zich weenden bij den huis- bewaker, D’Hondstraat 23. (1357) IBBBEBBBBBBBBBHBBBBBBKBBB Studie van den Notaris VAN DEN BOOGAEKDE, te IEPER. MAANDAG 6 JANUARI 1947 om 3 uur namiddag, ter herberg Speelhof», te PROVEN, OPENBARE VERKOOPING in een enkele zitting, van: met 3 aren onder bebouwde grond en erve, bekend bij kadaster sectie A, Nr 531 h. Sterfhuis van wijlen Theophiel Sohler-Quaghebeur. Onbewoond, Aanslag met de fetótelling. (1453) IBBBBBB3BHBBBBBBBBBBBBBBB Kantoor van den Notaris A. LAUWERS te IEPER VIT TER HAND TE KOOP SCHOONE HOFSTEDE gelegen te VOORMEZELE-St ELOOI, groot ongeveer 14 Ha. Voor alle inlichtingen zich wen den ter studie van voomoemden Notaris. (1497) I9BBBB9BBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris ERNEST DE COCK te IEPER, WOENSDAG 8 JANUARI 1947 te 2 uur namiddag stipt, te leper, in d» gehoorzaal van het Vredegerecht, Gerechtsgebouw, Groote Markt Ko ning Albert, OVERSLAG VAN WERKHUIS, BOUWGROND en TUIN te IEPER, Dikkebuschstcenweg, bij den hoek der Posthoornstraat. Gebruikt tot 6 maanden na den overslag, onvergeld. Zie plakbrief met plan. Ten overstaan van den Heer Vre derechter van het tweede kanton leper. Slechts gebracht op 75.100 fr. (1455) IBBXBBBBBBBBB9BBBB3IBS3BBB Studie van den Notaris ERNEST DE COCK, te IEPER. nale Bank andermaal haar disconto- en rentetarieven verhoogd met uit zondering voor de leeningen en voor schotten in rekening-courant op schatkistcertiflcaten van hoogstens 12 maand. De verhooging bedraagt Omtrent de beweegreden van deze verhooging zijn allerlei gissingen toe- i gelaten. Vermoedelijk zal de ware I oorzaak wel dezelfde zijn als die wel- ke de verhooging van vóór 6 weken heeft ingegeven: heraanpassing van uitzonderlijk lage tarieven en waar schuwing aan de kredietnemers dat het niet het oogenbllk is om goede renstocks te vormen met geleend geld. Wellicht zal hierdoor bekomen wor den dat de noodzakelijke verhooging van de kredieten en dus van de bil jettenuitgifte die bij het einde van het jaar intreedt, naderhand door een overeenkomstige inkrimping zal worden gevolgd. In dien gedachten gang belet niets te veronderstellen dat de tarieven in het eerste kwar taal van 1947 opnieuw zouden ver laagd worden. MONETAIRE WISSELKOERSEN DOOR INTERNATIONAAL VALU- TA-FONDS GEPUBLICEERD Het internationaal Valuta-fonds heeft, op enkele uitzonderingen na, den wisselkoers van de bij dit orga nisme aangesloten landen goedge keurd. Zulks sluit evenwel niet in dat bewuste koersen door het fonds ge-- OP DINSDAG 21 JANUARI 1947 te 2.30 ure stipt namiddag, in het Gasthof «De Maan», Groote Markt, te leper, OPENBARE VERKOOPING in één zitdag van: STAD IEPER. Een perceel BOUWGROND zeer vcondeelig gelegen langs de Zon- nebekesteenweg, hebbende aldaar een straatzijde van 21 meters en een in- houdsgrootte van 13 aren 11 centiaren. Gebruikt door de Heeren René De- grj-se, Arthur Thlteca en Gaston Lou- wagie, zonder geschreven pacht. (1447) IBBBBBBBBBBBBBBBE3B3SBBB3 Studie van <Ien Notaris R. VAN DEN BOOGAERDE te IEPER Recht van samenvoeging *«-- IBIEBEaiBaUEBSIlXBBBSagDBB Studie van den Notaris DEVOS te RUMBEKE, UTT TER HAND TE KOOP OP WOENSDAG 29 JANUARI 1947 te 3 uur namiddag, te leper, in het Vredegerecht, Gerechtsgebouw, Groo- to Markt Koning Albert, ten cr.'er- staan van dm Hr Vrederechter van het 2» kanton leper, OPENBARE VERKOOPING VAN EEN WOONHUIS met afhankelijkheden, hun grond en nedegaande zaailand, groot bij me ting 29 a. 54 ca., te BRIE!>EN, aan «Jen Ingang der Dorpplaats, ter Noojd^ Westzijde van den steenweg fflar Vlamertinge. Bewoond en gebruikt: het huls met •en deel van het land door M. Paul Loyscn mits 140 fr. maandelijks, vrij van grondbelasting, het overige van het land door Vrouw Wed. Henri Du- placle mits 259 fr. ’s jaars boven de (Semd-beiasting, al zonder schriftelij- fc» pacht. (1596) ■BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. WOENSDAG 8 JANUARI 1947 om 10 uur voormiddag, in de Gehoor zaal van den Heer Vrederechter, te Nleuwpoort, Langestraat, STELLIGE TOEWIJZING VAN Gemeente Ramskapelie a/ Ijzer KOOP I: Een gerievig met ongeveer 2 a. 72 ca, erf, Dorp plaats Nr 6. Slechts Ingesteld: 80.000 frank. KOOP H: Een gerievig WOONHUIS kunnende dienen voor winkel, met ongeveer 1 a. 60 ca. erf, Dorpplaats 4. Slechts ingesteld: 30.000 frank. Belde hulzen zijn onbewoond. Sleu tels bij M. Arthur Duron, te Rams- kapelle. Recht van samenvoeging voorbe houden. (1413) Studie van den Notaris PIERRE DENIS te NIEUWPOORT. GROOT GERIEVIG HANDELSHUIS mercerie, met breede inrijpoort, rui me bijgebouwen, grond en tuin, groot 4 aren 20 centiaren, TE MEESEN Overneming van handelsfonds, koop waren en handelsregister. Wendt U bij Notaris Thevelin, te Moesen, (1290) OP MAANDAG 6 JANUARI 1947 om 2 uur ’s namiddags, te Klerken, ter herberg bij M. Petrus Vanlerber- ghe, Kerkplein, OVERSLAG VAN GEMEENTE KLERKEN (Kerkwijk en Zwartegat) Beide kcopsn gebruikt, het eene door Hr René Covemaecker, zonder schrift, het andere door Mr Camille Pysson tot 1 October 1952, mits 1120 Ingesteld: Koop 1: 35.GC0 frank. (1450) Koop 2: 84.0C0 frank. EEESS3SXÏEBBMESMBEBBBBB Studiën van de Notarissen F. DELAHAYE te DIKSMUIDE, J. CASSIERS te POPERINGE en R DE VISSCIIER te DENTERGEM. groot 4.000 m2, met kablm en ver- warmlng te ROESELARE, center stad. Spoedig beechikUar. (1469) OP MAANDAG 6 JANUARI 1947 om 3 uur ‘S namiddags, ter her berg La LIbente bij den Heer Charles Demeyere, Groote Maakt, te Nleuwpoort, TOESLAG VAN STAD NIEUWPOORT 1. thans dienstig voor café, Langestr. 97, groot 1 are 24 centiaren. Ingesteld: 100.000 frank. 2. Langestraat 95, groot 42 centiaren. BBBSBBSMBBBBHSlBBnDBaBBS Ingesteld: 25.000 frank. Met alle gebeurlljke rechten op oor- Icgsschadevergceding. Zichtbaar den Maandag, Woensdag en Vrijdag van 10 tot 12 uur. Met gewin van H instelpremie. Gewone voarwaarden. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van voorooémden Notaria p. DENIS, Kokstr. 8, Nieuw- poortk (1482) 538 4.105 millioen fr- 439 millioeri fr. 33 millioen fr. bruto-lnkomsten devidenden: 170 millioen fr- coupons van obligatiën van .schappijen: waarborgd worden en voortaan alf' onveranderlijk mogen beschouwd. Juist dan wanneer veranderingen zich zullen opdringen zal het fonds het nuttigst kunnen blijken. De beteekenis van dezen maatregel ligt vooral in het feit dat de deelne mende landen thans een stelsel heb ben uitgewerkt waarbij ze er zich toe verplichten de muntstabiliteit in te voeren en elkaar te helpen om de al- gemeene doeleinden van het fonds te verwezenlijken. Hier volgen dan de muntpariteiten voor België, het Groot-Hertogdom, Nederland en Frankrijk: (Het eerste getal geeft het goudge wicht in gram per munteenheid, het tweede het aantal munteenheden in 1 Amerikaanschen dollar.) Belg. Frank: Luxemb. Frank: Nederl. Gulden: Fransche Frank: GEMEENTE RUMBEKE Wijk Den Aap Steenweg Meenen-Roeselare. KOOP I: Een welgelegen HERBERG genaamd «De Vierweg» met mede- gaand land en BOUWGROND, groot 12 a. 62 ca., bekend bij *t kadaster Sectie D, Nrs 425b en 426c, Verdeeld in 3 koopen. Gebruikt zender pacht door Wed Frederic Dcroo-Demeyere, mits 660 fr •s jaars, valdag 1 October, boven ten en assurantleprcmiën. Ingssteld: 65.006 fr. KOOP II: Een goed perceel ZAAILAND groot 33 a. 75 ca., bekend bij u ya darter Sectie d, Nrs S58, 359 en 360 Vrij van gebruik. Ingesteld: 43.000 fr. (1450) Ten verzoeke van den Dienst van het Sequester. INSTEL: Vrijdag 10 Januari 1947 I WOENSDAG 22 JANUARI 1947 TOESLAG: Vrijdag 24 Januari 1947 cm 3 uur zeer stipt namiddag, te telkens om 3 ure namiddag, in het Poperinge, Stageplaats, In het gast- «)Hótel de Gandte Kortrijk, Sta- hof Au Paviliongehouden door tieplein, van: M. Maurico Deman, STAD KORTRIJK. OPENBARE VERKOOPING VAN LOT EEN: TWEE PARTIJEN Een perceel BOUWGROND ZAAILAND en MEERSCH gelegen Mocekroenstraat, er voor- gelegen te VOORMEZELE, nabij do ■hoofdende met 12 meter vroeger gravier naar St-Elooi en dc Dorp- het woonhuis Nr 7 gekadastreerd plaats, te samen groot 80 a. 80 ca., sectie E, Nis 20H/3 en 1/3, groot settle B. Nr 495a en 496. 2 aren 45 centiaren, palende of ge- Gebruikt door M. Victor BalUeuI paald hebbend: den Heer Jean De- zonder geschreven pacht mits 1500 fr backere te Kortrijk, den Hr Valère 's jaars, vallende 1 October boven de Vermote te Kortrijk, de Domeinen lasten. (1518) van den Staat en de Mceskroenstraat. IBBSBBEBBBaSBBESE’JXBBXSBa De oorlogsschade wordt niet mede- verkocht. Studiën van de Notarissen BUURMANS te VEURNE <m <le GRAEVE te LOO. "9 millioen ff- 505 millioen ff- TAXATIE VAN DE INKOMSTEX UIT VRIJE BEROETE*- WINSTEX belasting g deviezeX Kabinetsraad wet T,e^f te leggen, houdende wijziging OP DINSDAG 7 JANUARI 1947 te 2 uur namiddag, te Poperinge, ter herberg De Kantienbij Juffr. Dewlckere, St Jans Kruisstraat, OVERSLAG VAN Bewoond door M. René Bossaert, zonder schriftelijke huur, mits 140 fr. maandelijks. Slechts ingesteld: 70.700 fr. (1457) ■BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoren van de Notarissen DE COCK te IEPER «n VAN EECKE te POPERINGE. 194' 1933> {00.000 ff- Op Dinsdagen 14 cn 28 Januari 1947. telkens cm 3 uur ’s namiddags, ter herberg «Au Nouveau Pélican», bij dan Heer Maurice Minne, te Nfeuw- poart, nespsctievelljkm INSTeL en TOESLAG van: STAD NIEUWPOORT Met al de thans nog bestaande meubels en materiaal die ge-zegde uit bating teklceden, onroerend bij be stemming. 2. - De door oorlogst eiten erg beschadigde Mat al da gebeuriijke rechten cp oorlogscchadevengoeding. "/e Ir.B'jelpremle. Voor lastankriiier, r-oorwaarden, plan en alle inlichtingen zich ’s voor- middags ter studie wenden. (1489) IBBBBBBBEBBBXBBBBeXSEBSSia Studie van den Notaris JEAN PIETERS te RENINGE. Instel: Dinsdag 7 Januari 1947, Toeslag: Dinsdag 14 Januari 1947, om 2 uur namiddag, ter herberg De Meiboom», te Woesten: Gemeente Woesten KÖOP 1: mei afhangen en land, groot 10 aren 65 centiaren, gekadastreerd wijk A, Nr 935, palende van Westen den Steenweg leper-Veume. KOOP 2: groot 42 a. 71 ca., kadaster Wijk A, Nr 913. Belde koopen rijn gebruikt daor den medeverkooper Achlel Meersse- man, zonder geschreven pachtvcor- waarden. Recht van samenvoeging. 43,83 43,83 2,65 119,1 BELGISCHE BUITENLANDSCHE 4 LEENING 1937 Krachtens schikkingen, genomen met de bankiers, belast met den fi- nancieelen dienst van de Belgische Buitenlandsche 4 Leening 1937, delijk Inkomen zal groot 5.000.000, kunnen de in Bel gië verblijvende houders van obllga- tlën dezer leening de op 15 Januari 1947 verrcliijnende coupons aan dc loketten van de Nationale Bank Vsn België, dienst der overheidsfondsen, te Brussel, ter inkasseerlng deponee- i.ren, alwaar -zij van 2 tot. en met 15 OP MAANDAG 6 JANUARI 1947 om 14 uur, te Lar-gicmark, bij dö Staftie, ter hertang van Heer Michel Cailliau, OPENBARE VERKOOPING: in een zitdag, van: KOOP EEN: Gemeente LANGEMARK, Plaats. Bewoond, zender eenige pacht, door Hr Vandendriessdhe Leen. KOOP TWEE: GEMEENTE NOORDSCIIOTE Gebruikt door M. Dceran vère landbouwer te Eesen. UITZONDERLIJKE VRIJSTELLING VAN OP GEREPATRIEERDE Tijdens een recente 1—- - werd de Minister van Financier, machtigd een ontwerp van wet ne te leggen, houdende wijziging van o wetten op de inkomstenbelasting-^ sociaïissA»vh confidenties gen maat* 29 millioen ff- blnnenl. Staatsleenln- 253 milHoen ff- Koloniale leeningen: 670 duizend m coupons van de provincie- en ge* meenteleeningen: 10 millioen.-•• coupons van' leeningen van e-' UlbfllUll. UX - buitenlandsche Staats- 9 millioen MAURICE MASSON 'te VerV^Rs” OPENBARE VERKOOPING VAN Een goede en welgelegen HOFSTEDE te LENDELEDE nabij de Staatebaan Kortrijk-Brugge, met BOUWGRON DEN langs die Staatsbaan. samen groot 10 ha. 90 a. 80 ca. Verdeeld in loten. (Zi© plakbritven met plan). In gebruik dcor M. Achiel Bus- schaert. Recht van samenvoeging. H Instelpremiie. OVERSLAG: VRIJDAG 17 JANUARI 1947 om 2.30 uur zeer stipt namiddag in het Gasthof «Hotel du Nord», Sta- ticplein te Kortrijk. Voor plakbrieven met plan en in- van I den notaris Hceke, te Kortrijk, Rlj- selsiraat 41. (1499) 9&BBBBB3XEQ5BSBXZ3BBBaXBB UIT TER HAND TE KOOP OP DINSDAG 7 JANUARI 1947, om 2 uur ’s namiddags, te Zarren, ter herberg De Kruiskalsijde Mr Victor Verhelle, Gemeente ZARREN (Zarrenlinde Kci-kewijk) Gebruikt door Mr Alberic Couchez, handelaar te Zarren, tot na den overslag. (1403) ■eBBBBBSBMBBBBBXBBBBnBB Studie van den Notaris AMEYE te ROESELARE. Instel: Maandag 20 Januari 1.947, in d'herixng «De Voerman», bij Mr J. Lenrir. Toeslag: Maandag 3 Februari 1947, in d’h-erberg De Volksbondbij Mr Cboerle, telkens te 15 uur, te Zcnnebeke. Gemeente ZONNEBEKE, Dorp; lepersteenweg Nr 63. Een schoon en geriefvol Vrij en ongebruikt. Ingenottredmg. tegen betaling der koopsom en koeten-. Sleutel bij Mr Gerand Noppe-Lor- som, 64, leperstraat, Zionndbeke. 0,50 Instelpremie-. (1492) ieXBBEEEBBSBaCE!E3BES8XXEB ter Steenbakkerij VERMEULEN, (1514) St-Jan-bij-Ieper- IBBBBBBEBBBBBQBSBESBBaBBB Studiën van de Notarissen SWENNEN te NIEUWPOORT cn FLOOR te VEURNE 3 verdiepen, 20 m. gevel, gelegen Kas teelstraat 79, tc DB PANNE. Inl.: Zuidstr. 62, Veurne. (1363) Stad Veume SCHULDEN DECEUNINCK CAMIEL, Carpsl- stfaat, Veurne, bevestigt hierbij geen schulden meer te erkennen welke zijn cchilganioote CUVELIER EUGENIE zou gemaakt hebben of nog z»u kun nen maken. (1513) Met ingang van 7 Januari e.k. wordt het HUIS MAELBRANCKE MICBFt (Mteester-Klcermaker) - mi komststraat (Nieuwe Mil Kerk' hofstaat), overgebracht naar DUINKERKESTRAAT 8, Poperinro. Daiar tsuLt TJ als VGi''Tih#»ioi»% a we bediend worden a.™ teLtn>u' prijaen, aaal offideeïe (1515) Belegde kapitalen: Winstresultaten: Verliesresultaten: De aangegeven beliepen voor dezelfde maand: LOT TWEE: Een perceel BOUWGROND voorhoofdende aan de Pyckestraat mdï 13 m. ongeveer, gekadastreerd sectie E, Nr 88 L/2, groot 3 oren 95 centiaren, palende aan gezsgd© straat, v-oonhuize van Vrouw Wed. Ca- den Hr Vanden Eede te Kortrijk, den rolus GhW»ae, van Hr Jos. Berteele te Kortrijk en lot 3. HUISMEUBELEN lot drie: EN MENAGIEGOEDEREN. Een perceel BOUWGROND <1527) voorhoofdende aan de Pyckestraat tE2EEaE3afi335EHn33E2Bls3B3 Stndiën van de Notarissen sectie b, nts 87 L, groot 2 aren 17 FRANS HOCKF ie kortbiik centiaren, palende aan gezegde straat, - E 1 KOR™JR lot 2, den Hr Louis Delebecque te Kcrtrijk en den Hr Valero Glorieux te Kortrijk. loten'1^ Va3 sarn'en''-wZtr-S voor de Ingenot- en gebruiktreding bij de bemaling der koepsem en onkosten. <4 Instelpremie. Alle Inlichtingen ter studiën van ttemclde Notarissen. (I454) ■3BX3B21BBSEEXBX3B3BX1££KX Studie van den Notaris ACKERMAN, te HEULE. VrljwiUigc Openbare Vcrkocplng De Notaris ACKERMAN, ter ver- bhjfpiaats van HEULE, zal openbaar aanbieden op hiernagemelde zitdagen, volgend onroerend goed- rn^G«IVZETN'rE GT,’IIGR” —x mev p,an «n Verhuunl zonder geschreven pacht- voarwaarden aan den Heer Jean Royes-, te Kortrijk, mits 9.000 frank per jaar, plus d® belastingen, Instelpremie. ZITDAGEN: Instel: Dinsdag 14 Januari 1947, Toeslag: Dinsdag 28 Januari 1947, telkens cm 3 uur namiddag, Ier her berg Cambrinuste Gidegem, Rooaestraat, gehouden door den Heer Alois Coucke. Het te vertcoopen goed is uit der hand te koop. Alle Inlichtingen ter studie van den Notaris Ackermen te Heule. (1483) ■HBEBB0BIHBBBBBBMBBB3BBB3 Studie van den Notaris ACKERMAN te HEULE. STAD ANTWERPEN Opbrengst netto: 7 (1399) TOESLAG VAN GEMEENTE BOOTTSHOEKE Een perceel BOUWLAND palende de Proostdijkvaart en den w»eg van Booitshoeke naar den steen weg Bccitsüicoke-Diksmrtdc, groot 79 a. 80 ca. Januari 1947 worden aanvaard. Deze termijn wordt in geen geval verlengd. De aangifte van de coupons ter in- kasseering dient verplicht gedaan door bemiddeling van de bank of an de effectenmakelaar, die de aangifte van de effecten, voorgeschreven bij de besluitwet van 6 October 1944, on der zich houdt. De vereffening geschiedt in Belgi sche franken, op voet van den ge middelden wisselkoers bij de ont vangst docr de Nationale Bank van de overeenstemmende credietnota in sterling, onder de afhouding van een vast recht van 0.25 fr. per coupon en van een commissieloon van 5 fr. per duizend op de opbrengst van de om zetting van de sterling. Op 18 December jl. heeft de Natio- NIEUW HANDELS- EN FINANCI EEL AKKOORD MET ZWEDEN' Ten gevolge van de onderhandelin- gen te Stockholm met het oog op ce vervanging van liet handelsakkoord van 1945 en de regeling van de goe- derenuitwtsseling tusschen Zweden en de Belgisch-Luxemburgsche Unie voor 1947 werd een akkoord op 13 De" cember geparafeerd. Dit akkoord zal ter goedkeuring aan de belanghebbende regeeringen voor gelegd worden. De uitwisselingen zouden ongeveer 6 millioen frank beloopen. Tegelijk met het handelsakkoord, werd een financieel akkoord afgeslo ten omtrent de deblokkeerlng der oude schuldvorderingen In Zweden en in België, evenals andere punten betreffende de clearing. RENDEERING VAN DE BELGI SCHE NAAMLOOZE VENNOOT SCHAPPEN Voor de maand Juni 1946 geeft statistiek van de rendeering aer naamlooze vennootschappen volgen de cijfers aan: Aantal opgenomen vennootschappen- Een Brusselsch socialistisch dat natuurlijk de c-—..- - - van de regeeringskringen deelde dat verband mede: Het ontwerp vóórziet inzake vrije beroepen, dat, zoo de belastte»' plichtigen geen overtuigende eleme ten leveren voor de vaststelling hun inkomen, de fiscus eetv verir\(,I. (ivujA. iiiT.iuiicx, «,1 kunnen b.p door vergelijking met andere cate? rieën van belastingschuldigen, zooai» handelaars, Industrleelen of '.anclI'O'.:* wers. Deze procedure -t-’t ier* heid kunnen toegepast worden' uitwendige teekens er op wi;-en da* de belastinaschuldige over hcorer# inkomsten beschikt dan door hem aangegeven. De Minister van Financiën ver© gemachtigd een ontwerp neer te tej- gen betreffende de taxatie van de uit zonderlijke winsten behaald geduren de de boekjaren 1945 en 1946. De Minister van Financiën wer eveneens gemachtigd een cr.twerP neer te leggen betreffende de fiscal vrijstelling ten gunste van maa schappijen die hun deviezenbezit het buitenland repatrieeren, 0 voorwaard® echter de bewite e dev) - zen ter beschikking te stélten het Instituut voor den Wissel VERKEERSBELASTING OP At’TO EN FIETSEN In voornoemden Kabinetsraad ’ƒ5 eveneens beslist de taks cp de te-1-0 en fietsen te verdubbelen. DE WERKLOOSHFJD Voor de week van 8 toe 14 Defe^ ber was het daggemiddeide gecontroleerde werkloozen 47.240, genover 46.489 in de vorige week. - een vermeerdering beteekent ’an eenheden cf 1,6 DE WEDERUITRUSTIiNG EEN PLAN VAN 370 MILLE4RF M. De Groote. Minister van uitrusting, heeft aan de Senas tsc t missie enkele aanduidingen vs‘r‘.ltl..15. nopsns rijn plannen van waderuiw Uni’- vol- In dat verband vermeldt men gende punten: 1. Concentratie van de ken met het oog op de besp©r;n= kolen; 2. Concentratie van de centrales en oprichting van cen ‘,,,0 van 50.000 KW. Oprichtteg^f t een centrale van 25.0-00 KW door aanleggen van een stuwdam 1“ Ardennen; 3. Een plan van wederuitrusting opgevat, waarvan de verwezen*L-'*oU zich over de tien volgende Jare51,i.-[i uitstrekken en dat voor 370 kapitaal zou omvatten. In dit be zijn de noodige uitgaven be?1^^. voor het oprichten van arbeider ningen, het aanleggen van wege- kanalen, de electrificatie van spoorwegnet, enz. TREKKINGEN VOOR DE MAAND JANUAR1 4 Jan.: Gemeentekrediet 4 hoogste premie fr. 4 Jan.; Lotcnleening 1938 500.00' 8 Jan.: Bruxelles-Maritime nfr 2% 1897 60°?Aff 10 Jan.: Antwerpen 2,5 1337 1O.(M> 10 Jan.: Gent 2 1896 10-0.10ff- 10 Jan.: Oorlogsschade 1922 250.000 -- TREKKINGEN Lotenleening 1933. 159e Trekkin* van J8 December 1916. Reeks 253175 uitkeerbaar ine 1.090.000 Frank. 17 Loten van Fr. 25.000: J™379 Hö494 .167415 170103 13^' 189721 213043 233395 251615 2u61' 288275 293967 302408 317775 3x.O64 I 359724 397327 Elke obligatie die aan een uitge1® ten reeks toebehóort, heeft reoh, het vijfde van het lot dat toegeken wordt aan de reeks waaraan ze ce* hoort. LOTENLEENING 1932 173e Trekking I Lot van 50.000 fr.: reeks 14731®- II Loten van 25.000 fr.: reeksen: 101114 111067 1145P4 158241 261855 264975 279370 293480 29ot<* 298508. OP WOENSDAG 15 JANUARI 1947 te 3 ure «tipt namiddag, in de Ge hoorzaal van het Vredegerecht, Groote Markt, te leper, OPENBARE VERKOOPING in één zitdag, van: Stad IEPER, Capucienenstraat. KOOP I. Een perceel BOUWGROND «root 2 aren 15 centiaren, hebbende een straatzijde langs voormelde straat Van 8 meter. KOOP II. Een perceel BOUWGROND «root 2 aren 14 centiaren, gelegen tantes koop I en hebbende eveneens «en straatzijde van 6 meters. Belde koopen gebruikt schreven pacht door Mr Phllppe, mits 100 fr. per Jaar. Recht van samenvoeging. Voor verdere inlichtingen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1947 | | pagina 6