DE LAATSTE KANS DE WEEK IN ONS LAND DE KONINGSKWESTIE Aan onze Post - Abonnenten Nieuwe Regering gevormd door Hr Schuman, lid van de M. LP, De Conferentie derVierZ- H. DE PAUS looft de AMERIKANEN WESTVLAANDEREN KATHOLIEK WEEKBLAD VAN 26.300 BUITENLANDS OVERZICHT van Algemene AAN HET SCHAAKBORD •I I J4 2* JAAR. N’ 4S. ONZE BURELEN: ONZE UITGAVEN: Roesclare leper Meenen. -’Ai WEGENS HUN CAMPAGNE: LEVENSMIDDELEN VOOR EUROPA KOSTELOOS Het Nationaal Congres voor de oplossing van het Koningsvraagstuk Terugkeer van Koning Leopold III wordt geëist. ONZE ABONNENTEN IN FRANKRIJK A De Kr Blum en de Derde Macht zijn gefaald. Meer dan 1 millioen stakers. staking op de Spoorweg. rnnxmmrBiiuiiib’nniiiKiiniMHüi'inüUüirii'iHuiiiiiiuiHiiiinüirtinHHiüiPiniuiiinibiiiruHiniiiuininiiiib'iiiiiwHibiHUii» O. I- VR. VAN FATIMA IN WEST-VLAANDEREN! De Politieke en Sociale warboel in Frankrijk RIJK VLAANDEREN Uitgave POPERINGE-IEPER-WERVIK en Omliggende lis In Toor die in werden we ©p- kunnen afgenomen worden. De hul- i dlgc prijzcnlndex schatte de Minister op 350. had geen onzen aandoet is wel »nO^' vtrTolf 3* blad) FRIJS PER Nrt 2 FRANK. t* di«i Boeselart, SVAlfonsusstraat 12. I leper, o. de Stuersstraat 4. i I Foperlnge, Gasthuisstraat 19. Veurne, Noordstraat 14. i Wervik. Kasteelstraat 26. Nieuwpoort, Langestr. (M. Dunton'.! 100 fr. 52 fr. Veurne-Nicuwpoort-Diksmuide. 4 Poperinge-Ieper-Wervik. VUAWVWWMMMMMWWVVVl eerste Itaur centraal is ingericht; 1 over de (Zie vervolg 3« blad) gen dage in ons land nog 14 milliard [oplov'in? opbrengt en dat de levensduurte met 20% zou kunnen verminderd worden A DE KONING NAAR DE VERENIGDE STATIN? Op hrt secretariaat van de Krr.'.n verklaart men het bericht, ais anti Koning Leopold III eerlang r<n re'.» naar de Verenigde Etsten o.tderr. men. niet te kunnen bevestigen of te gen spieken. ‘Zie vervolg op 2" b'.al> ral velelen; met alle wettelijke middelen, de terugkeer van Z. M. Leopold HI to Aangesloten bij V.B.P.P. 4NVVVVVVVWWVVVIMWVVVW in twee woorden schetsen: de sov- jetzone produceert voor 900 mil- mandaat. Voor Belgisch Congo: Jaar abonnement 150 fr. Voor Amerika: Jaarabonnement 175 fr.‘“ Voor andere Tanden w orden steeds inlichtingen verstrekt. verzoening van alle Belgtn. Vraagt aan alle Helften we regeringsploeg voor de maal om te beraadslagen stakingen. Dit had voor gevolg dat zowel de centrumpartijen als de groepen van uiterst rechts allen aan eenzelfde streng gingen trekken tegen de com munisten en bij de stemming over de vertrouwenskwestie kreeg de Hr Schuman 412 stemmen tegen 184. Al de tegenstemmers waren commu nisten: alle andere leden hadden vóór gestemd. Deze stemming had tevens het uitzicht van de Kamer gewijzigd; voor de eerste maal waren er slechts nog anti-communisten en commu nisten. NIEUWE REGERING SCHUMAN GEVORMD Van zohaast hij het vertrouwen van de Nationale Vergadering had verkregen toog de 61-jarige Hr Schu man aan het werk om een nieuwe regeringsploeg te vormen. Van de beginne af stootte hij reeds op moei lijkheden. Graag had hij de HH. Reynaud en Blum in zijn kabinet opgenomen, maar van Socialistische zijde rees heftig verzet tegen de opname van de Hr Paul Reynaud. Hr Schuman zag zich ten slotte ver plicht af te zien van dezes kandida tuur, dit in overeenstemming met de Hr Reynaud zelf. Door de Socialisten werden ook moeilijkheden opgeworpen toen de Hr Schuman de Hr René Mayer, Radikaal-Socialist, die zijn sympa- thiën voor Generaal de Gaulle niet onder stoelen of banken steekt. In zijn regering wilde opnemen. Dank de bemoeiingen van de Hr Blum, die het aanbod van vlce-ministerpresi- dentschap afsloeg, legden de Socia listen zich bij deze opname neer. Acht en twintig uur beraadslaagde de Hr Schuman, waarna hij dan eindelijk in zijn opdracht gelukte en de samenstelling van de nieuwe regering kon bekend maken; deze bestaat uit 9 leden van de M. R. P., 6 Socialisten. 3 Radikaal-Soctalisten, 1 Onafhankelijke en een U. D. S. R. Alle fracties van de Nationale Ver gadering. behalve de communisten, zijn dus in de nieuwe regering ver tegenwoordigd. De regering Ramadier bestond in hoofdzaak uit Socialisten; in de re gering Schuman zetelen thans meest leden van M. R. P. Daar de briefdrager >1echt« een maal 1.i.rit 7. bieden, verzoeken we beleefd onze geachte Postabonnenten dit be drag te willen gereedteggen, om het dan aan hem. bij zijn eerste bezoek, te willen overhandigen. Aan allen bij voorbaat dank. Wie van nu af inschrijft op een jaarabonnement voor 1948 kriigt ons blad tot Nieuwjaar. Het volstaat dus 100 fr. af te sturen op Postcheckrekeniug 47.63.60 van Het Wekelijks Nieuws», of dit bedrag te betalen op een onzer burelen te Roetelare: St-Alfonsusstraat 12. leper: G. de Stuersstraat 4. Popeeinge: Gasthuisstraat 19. Veurne: Noordstraat 14. Wervik: Kasteelstraat 24 Nieuwpoort: I.angestraat (M. Dunton) om ons blad vanaf deze week tot einde December 1948 per post te ontvangen. 't Was niet te Londen dat ze «amen kwamen. Die vier groten lopen groot gevaar heel... klein uit die besprekingen te komen. Maar ’t waren vier grote, echte grote. Zij vonden mekaar in een van de heerlijke lanen van den... hemel. Een van die lanen van waar ge best onze... Vlaamse stre ken kunt bekijken. St Maarten, Bte Cecilia, St Elooi en St Niklaas liepen daar werkelijk op malkan der. St Maarten was terug van zijn reis; Ste Cecilia luisterde nog naar de laatste fanfares en harmonieën die haar feestdag vierden. St Elooi kwam even kij ken hoe boeren, wagenmakers, «meden en metaalbewerkers zich gereed maakten om zijn feestdag te vieren, en St Niklaas sleepte reeds zijn koffers en valiezen bij, keek en keurde, vóór ze nog voor enkele dagen in het magazijn zou den opgestapeld worden. In de Joop van de week zou dan de tocht beginnen. worden vriendelijk verzocht, vóór einde December 1947. de abonne mentsprijs 3 fr. Belgisch geld per week, voor een Jaar dus 150 fr. ons te laten geworden. Dit geschiedt best met te Tatcn betalen door een hunner familie leden in België of rechtstreeks op ons bureel per Internationaal Post- Het Eeuwfeest paleis te Brussel was Zondag jl. de verzamelplaats voor meerdere duizenden koningsgetrou wen. spruitend uit alle kla&sen der bevolking, die er uiting wilden geven aan hun wil welke de terugkeer van de Koning beoogt. Waren o.m. op dit Congres aan wezig de Hr Van Cauwelaert, Voor zitter van de Kamer, alsmede de HH. Ministers Duvleusart. van der Straten-Walllrt. De Man. Struye. de Ministers van State H.H. Heyman en Carton de Wlart, benevens tal rijke C.V.P.-Volksvertegenwoordigers en Senatoren. DE ECONOMISCHE KWESTIE In het verleden zien we twee zaken: 1) dat te Potsdam het principe der economische eenheid aanvaard werd, maar dat Rus land zijh woord geëten heeft om dat het zoveel mogelijk producten uit Duitsland wou wegslepen voor herstelbetalingen: 2) dat Enge land een vierledige controle over het Ruhrgebied geweigerd heeft, wanneer dit zelfde regime niet op andere Duitse industriegebieden eveneens werd toegepast. Dit tweede punt is echter van minder belang en de redelijkheid van die houding steekt zodanig de ogen uit dat men niet te zeer meer heeft durven aandringen. Het hele probleem loopt dus in feite rond de herstelbetalingen. En hier hebben wij de indruk dat men terug wil vervallen in de fou ten die te Versailles werden be dreven en die aan de grond lig gen van de tweede wereldoorlog. Versailles heeft inderdaad de ar moede in Duitsland willen besten digen. Dit heeft het communisme sterk gemaakt, waardoor het na zisme op zijn beurt mogelijk ge worden is. Klaarblijkelijk streeft Rusland nu een dubbel doel na: 1) Duits land verarmd houden om het EEN KORT WOORDJE De steeds stijgende lijn in onze oplage, die wc in het voorbije jaar mochten ondervinden, heeft uitge wezen dat ons blad in de smaak valt der Lexers en door ben ge geerd wordt. Wij. van onze kant, laten geen krachten onbenut on: ons blad zo degelijk en aangenaam ■nogelijk te maken. Lange artikels dienen daarover niet geschreven: alleen cijfers tellen. En als verklaren dat ons blad voor het ogenblik op nummers per week gedrukt wordt (dit gecontroleerd door Deurwaarder) dan mogen we beweren, dat we de sterkst» laas der Provincie hebben! We teren evenwel niet op dit sukses, maar werken verder hard door om nog meer en beter! Aan allen bij voorbaat onze wel gemeende dank. Binnen enkele dagen vangt het Postbeheer aan met het innen der nieuwe abonnementsgelden voor het jaar 1948. Onze Lezers, die per post ons blad thuisbesteld krijgen, mogen er zich dus aan verwachten dat de briefdrager.ben binnen kort zal komen vragen het abonnements geld te betalen. Dit blijft voor 1948 zoals 1947: Voor 1 jaar Voor (j maanden DE VOORM1DDAGZ1TTING Door Oud-Mlnlster De Vlccschan- wer» werd de openingsrede gehou den. Hij deed ook de Hr Plrcnne. secretaris des Konings. toejuichen. Het enthousiasme kende evenwel geen grenzen, toen achteraan het podium, onder het spelen van het Vaderlands Lied, een 12 meter hoge foto van Koning Leopold III ont vouwd werd. Nadien werd een boodschap voor gelezen van de Hr Van Zeeland, wel ke In Indonesië weerhouden was. Hierin deed de Hr Van Zeeland ult- schljncn dat onze Vorst vrij staat van elk verwijt, dat hij steeds en In alles 's lands belangen hooggehou den heeft, dat de huidige balling schap van de Koning onrechtvaar dig en ongrondwettelijk Is en dat de Koning zonder uitstel zijn functies zou moeten kunnen hernemen. NATIONALE VERGADERING VERLEENT HEM VERTROUWEN MTT 412 STEMMEN TEGEN 184 Na de mislukking door de Hr Blum opgelopen werd de Hr Schuman, voormalig Frans Minister van Fi nanciën, lid van de M. R. F. docr President Auriol belast een nieuwe regering te vormen. Toen de Hr Schuman het vertrou wen aan de Nationale Vergadering vroeg bleek hij wat geleerd te heb ben uit de mislukking van de Heer Blum. Hij bepaalde zich Immers voor het Franse Parlement de communis ten aan te vallen en In zijn korte toespraak maakte hij geen enkele al- De grote vier hielden confe rentie. Louter muziek, klaagde Sinte Cecilia; er wordt wel een Ste-Ce- cilia-Mis gezongen; er wordt wel aangeklopt bij de ereleden en steun gevraagd voor de muziek maatschappij de Instrumenten kosten nu stukken van mensen; de uitstapjes eveneens en ’t ge zamenlijk noenmaal niet minder. En toch Is de fanfare er nodig, of is de harmonie er nodig. Een muziek op de parochie Is er bijna al zo nodig als klokken In de kerktoren. En een Ste-Cecilia- koor?... Zwijg mij er van, die zijn er, bizonder sedert den oorlog, geweldig op verminderd. Vroeger aanzag men het als een hoge eer lid te zijn van het koor van de kerk; nu aanziet men alles als een last of als-een... baantje. ’t Kan, zei St Elooi, maar er hapert nog Iets anders aan; niet zo veel misschien aan uw koor dan aan uw blaas-maatschap- pijen. Ik heb ook een weinig uit gekeken en ik heb maar op een paar plaatsen bemerkt dat met uw feest muzikanten naar een wezenhuis en een gesticht voor oude dutsen trokken om ook daar een klein concert» te geven. En se werden er dubbel... betaald in... blijde dankbaarheid. En uw boeren en smeden •n andere St-Eloolvierders, vroeg Et ^Maarten? St Niklaas schoof er tussen...: Zullen ze op mij denken? Ik hope ’t, zei St Elooi, op voorwaarde dat gij ook een handje toesteekt, en St Elooi bedoelde wel St Niklaas. Wij moeten saam- werken, wij allebei, of er komt niets van In huls. Al wie viert acht zich rijk; ’k heb er honderden jaren onder vinding van, zei St Elooi verder. Dat was zo en, spijt Gutt en de controleurs van de belastingen, Is dat zo gebleven. In mijn tijd gij weet het wel wist iedereen waar Ik woonde. De sukkelaars hielden Immers reke aan mijn woonste, lijk de mensen nu reke houden aan ’t postbureel, kwestie van de... compasslebons. Lang nog na mijn tijd, waren de sme den en goudsmeden, de wagen makers en de boeren, die meer van mij houden dan van St Isl- door, die traditie Indachtig, dat, als ze vierden en teerden, ook nog wel aan anderen moest worden gedacht. En wel aan de armen, aan de sukkelaars, aan de zieken, aan kinders en oude mensen. Maar weet ge hoe het gaat? Twee oorlogen op vijf en twintig jaar. Onder den oorlog gaat het niet om te vieren. En als die kwa de tijd voorbij is, vindt men mal kander terug, maar denkt veel mln of niet meer aan de anderen, die nooit kunnen vieren. Is het ook zo niet met U, St Ni klaas, gij hebt ook ondervinding. Hoe is ’t op uw reis als ge dagen naeen korven en manden vult? De oude bisschop, St Niklaas, die in zijn leven, maar vooral van hierboven, miljoenen kleinen ge lukkig maakt, zuchtte er bij: ’t Gebeurt werkelijk dat Ik beschaamd ben. zei hij... be- •chaamd! Vroeger was een kin derhand gauw gevuld; de klein ite lekkernij, een slmpelè speel doos, een kartonnen peerd vulden mond en ogen. Maar nu! De klei nen stellen hunne eisen mor gen zal ’t syndikaat van de lagere school optreden. Die dreumessen hebben hun eigen chocolade, hun eigen soort snoepgoed nodig. Zij BESTELLEN zelf hun... orders san me; Ik ben precies de uit voerder! De verwende jongens en kunnen betekenen en de noodzake- 1 lijkheld hieromtrent maatregelen te treffen. De Minister hield vertier I voor dat de zwarte markt ten huldf- Gegroet'. Klinkt liet door «tad en veld! Onz’ Lieve Vrouw ter eer! De kindren. blijde opgesteld. Leggen er bloemen neerl VOOR VREDE1 De mensen «teken kaarsen *an, Voor Fatima heur voet! Ze prevelen, langs waar xe gaan, 'n Kristen beé, zo zoet! VOOR VREDE! Ze knielen voor Maria neer! Ze vinden haar zo zacht En vragen heur maar altijd weer, Waar gans ons Land naar tracht: VREDE IN VLAANDREN! VREDE IN BF.LGIE1 WERELDVREDEI Beselarc, 1947. On» Vlaanderen, inzender i --- der Dekeyaer, uit Diksmuidc, die -> Zwitserland. De Hr Spaak werd door de Bonds- I raad ontvangen aan dewelke hij de (symbolische schenking heeft gedaan. I waarvoor hem hartelijk dank werd betuigd.. DUITSE OORLOGSMISDADIGERS AAN BELGIE UITGELEVERD Op Zaterdag 22 Nov. jl zijn In het Zuidstation te Brussel 65 Duitse ge vangenen toegekomen welke aan Bel gië uitgeleverd werden en hier te recht zullen moeten staan wegena oorlogsmisdaden. Onder hen bevin den zich om. verschillende bewakers van het gevang van Wolvenbuttcl. EXPEDITIE PICARD-COSIJNS WEEROM UITGESTELD Zoals geweten, bereiden onze Bel gische vorsers Professor Picard en de Hr Cosijns zich voor om een diep zeeonderzoek te ondernemen. Het schip Scaldis waarmede de ze expeditie moet uitgevoerd worden I Is te Antwerpen binnengelopen met averij, na een reis In de Tropen, zo dat het eerst moet worden hersteld voordat do voorgenomen expeditie kan worden ondernomen. REDE VAN MINISTER VAN ACKER In een rede welke Hr Van Acker, Minister van Verkeerswegen, Zondng j). Ie Zaventetn uitsprak, wees hl) cr ♦ent op het gevaar welke een over- Hr Schuman volgt Hr Blum op als Kabinetsvormer een rede tot de Amerikaanse Katholieken, die Z. H. Paus Pius XII voor de micro van radio Vatlkaan heeft gehouden ter gelegenheid van de opening der campagnd levens middelen voor Europa verklaarde Zijne Heiligheid dat zij de voorhoe de van het leger der christelijke lief dadigheid zijn. De Paus vervolgde: Een nieuwe Winter is in aantocht en dreigt nieu we en grote bressen te schieten In de tot puinhopen geworden huizen in tal van steden van Europa en van het Oosten, waardoor de weg gebaand wordt voor de dood, die snel op de koude, de honger en de ontberingen zal volgen. Het edelmoedige antwoord, dat gij op de oproep van uw bisschoppen ten bate van hen. die honger lijden en in ellende leven en wier toekomst door het spook der physieke en mo rele ziekten wordt versomberd, zult geven, strekt U tot eer. Gij kent de verschrikkelijke toe stand van de millioenen mannen, vrouwen en kinderen die een prooi dreigen te worden van de wrede ge volgen van de oorlog. Wij wenden ons tot U en hopen dat gij hen van hun wanhoop zult bevrijden. VOLKSVERZEKENS! Hoen dollar meer dan het ver bruikt (al wie kon vluchtte naar het Westen), terwijl de andere zones 900 millioen dollar meer verbruiken dan ze voortbrengen izie Times van 24 November). Daaruit blijkt onmiddellijk hoe gunstig die toestand is voor Rus land en hoe schadelijk voor de Angelsakscrs. Maar eigenaardig genoeg leidt dit tot gelijkaardige reacties bij elke partij. Kijken we maar naar het zgn. productiepeil dat aan Duitsland wordt toegestaan. Vóór enkele maanden verklaarden Rus land en Amerika plechtig dat de Duitse staalproductie niet meer dan 5 >4 millioen ton mocht be dragen. Alle hogere voortbrengst zou tot herbewapening leiden. En nu zeggen diezelfde landen dat de normale vredestijdproductie van Duitsland 12 millioen ton is. Waarom: hoe meer Duitsland produceert, hoe meer Rusland kan pakken en hoe minder Amerika moet geven! Wanneer het dus om egoïstische belangen gaat dan komt men gemakkelijk overeen. Het is nu te zien of men op die weg zal willen voortgaan wanneer het er om te doen is eenvoudig weg de belangen van de vrede te dienen. Op al deze punten is het dui delijk dat Rusland het verst van de redelijkheid verwijderd is. Zo als we hierboven aantoonden be staan cr nochtans objectieve mo gelijkheden tot overeenkomst. In dien de conferentie van Londen dan ook een mislukking moest worden dan is het ook duidelijk dat het niet is omdat het Duitse probleem onoplosbaar is. maar omdat bij de geallieerden de wil tot samenwerking ontbreekt. 25-11-47. V. WESTERLINCK. D« Ruiten tpelen gtarnt «en partijtje »elaak en de diplomaten maken geen uitzondering aan de regel. Op de foto Hr Zarubin, «orjet amba»«adeur i zoon aan het achaakbord, terwijl Mevrouw Zaru bin tnel belangstelling het reaultaat afwacht. NAMENS BELGIE SCHENKT DK HR SPAAK DRIE GRAM RADIUM .AAN ZWITSERLAND Einde vorige week heeft onze Eer- ste-Minister Hr Spaak een bezoek gebracht aan Zwitserland om er aan de Zwitserse Regering, namens Bel gië, drie gram radium te schenken, dit als dankbetuiging voor wat Zwit serland voor onze Belgische landge noten gedaan heeft tijdens de oor log. Begrijpelijkerwijze had de Hr Spaak die drie gram rndlum niet bij zich, de Inpakklng ervan inbegrepen betekent zulks inderdaad meerdere honderden kgr. Die drie gram radi um werd In 406 partijen verdeeld zo dat die delen ter beschikking zullen nen gesteld worden van talrijke vratoria's en ziekenhuizen van - Zaterdag 29 Nov. 1947. BESTUUR EN REDACTIE: J ij Gasthuisstraat 19, Poperinge. 3 Telefoon 9. Postcheck 47.63.60. ABONNEMENTSPRIJS VOOR: S i België (voor 1948): 100.frank. 5 i Belgisch Congo S,fr. p. week. 3 Frankrijk Holland 3.fr. p. week, j i Andere landen 3,50 fr. p. week. 3 meisjes moeten voorname, bui tengewone, kostelijke dingen krij gen. Ik schudde mijn ouden kop als Ik zie hoe ik al die dwaze gril len moet voldoen. En in de grond zijn het niet alleen de grillen van de kleinen, maar ook de grillen van de... mama’s, die een rol spe len om aan de buren, aan de kennissen of aan de invités te kunnen tonen hoe intiem men is met St Niklaas en hoe men op de beurs van St Niklaas kan slaan, ’t Is overdreven...! Waar nog vele kleinen lopen gaat het beter, daar moeten ze nog delen en meedelen; maar die verwende alleenlopertjes! dat is erg. St Ni klaas fronselde In zijn langen baard... ’t Is erg! We moeten saam werken, zei St Elooi. Waar ze mijvierén in de komende dagen, hoop ik wel dat ze een export mln drinken, en denken aan de zieken in de hospitalen en klinieken, aan de dutsen in de sanatoriums, aan wezen- en oud-manhuizen, aan de mager-pensioentjestrekkers die hun pijpke moeten rationeren. Neen, ’t zijn nu niet meer de kin derhanden die gauw gevuld zijn, maar die van zieken en oudere van dagen. En doe gij nu ’t uwe, St Niklaas, maak nu eens diets aan die verwende kleinen en hun verwende... mama’s dat een egosd werk» zo fijn en zo smakelijk is als de fijnste pralines. Zo is ’t, beaamde St Maar ten, Ik heb nooit zo veel warmte gekend, dan die fameuzen dag dat Ik coupeur speelde en met een halven soldaten-mantel door sneeuw en storm reed. Op een ander peinzen en Iets voor een ander... doen, verwarmt hert en gemoed. Kom toekomende week maar af met uw schimmel, St Niklaas, loech St Elooi, Ik trek weer eens mijn lederen voorschoot aan en besla uw peerd met gouden nagels. Dan krijgen vele mensen mis schien weerom een... gouden hert. 't Werd stilaan tijd om te gaan eten en door de heerlijke .lanen verdwenen onze grote vier.... Zou hun conferentie geen... succes kunnen worden? PË VLAMYNCK. Be.elare, 1947. GEO. .-„„„en, onzen We.tboek, 7* Umilleleven Een f.nnlie Fnj- Jces temidden de kr«n» barer 2® kleinkinderen. TUSSEN HOOP EN WANHOOP Eindelijk zijn de Grote Vier dus te Londen bijeengekomen om het vredesverdrag met Duitsland en Oostenrijk voor te bereiden. Na al de scheldpartijen op de vergaderingen en commissies der O.V.V.. heeft de mensheid al bij na alle hoop opgegeven dat de Groten elkaar nog ooit zullen ver- staan. De voorbereidende verga dering der adjuncten van de vier Ministers van Buitenlandse Za ken voorspelde ook al niet veel goeds, aangezien die er zelfs niet in geslaagd waren een dagorde voor de conferentie op te stellen.' En de brutale beschuldigingen van Maarschalk Sokolovsky op de geallieerde controleraad ie Ber lijn, aan het adres der Amerika nen, waren een laatste veeg teken vooral wanneer men bedenkt dat de Sovjet-Maarschalk dié woorden uitsprak nadat hij pas te Moskou met Molotov geconfe reerd had. Er mag en moet dus worden verondersteld dat die be schuldigingen door Molotov wer den ingegeven, dezelfde Molotov die enkele dagen later naar Lon den zou reizen om een accoord met diezelfde Amerikanen te trachten .te bereiken. Het is dan ook niet te verwon deren dat heel veel mensen de toekomst maar zeer duister in zien, en eenvoudig weg van de huidige conferentie verwachten dat ze de definitieve breuk tussen de geallieerden zal meebrengen, alsmede de definitieve verdeling van Duitsland, van Europa en van de wereld. Wat de uiteindelijke betekenis van een dergelijke gebeurtenis zou zijn, dat weet iedereen: oor log. op kortere of langere termijn. Iedereen vreest een dergelijke afloop, maar hoopt toch dat het anders zal zijn. Zonder ons nu met alle aspec- I-j. en zonder ons aan voorspellingen te wagen, willen wij dan ook tn dit artikel onderzoeken of het nog e wijzeen om welke redenen de Grote Vier toch tot een accoord zouden kunnen komen. En het zal dan ook blijken dat het Duits probleem gemakkelijk op te lossen is, maar dat het de Grote Vier zijn die moeten WIL LEN samentverken in deze na oorlogse ivereld. HET OOSTENRIJKS GEVAL Als Molotov toll redelijk zijn, dan moet dit geval in een hand omdraai kunnen opgelost worden, aangezien de Verbondenen in 1943 Oostenrijk plechtig betitel den als het eerste slachtoffer van de Duitse veroveringszucht Maar, niettegenstaande die erken ning, is Oostenrijk, twee jaar na 't einde van de oorlog, nog altijd bezet en verscheurd. Er was overeengekomen dat geen schadevergoeding zou ge ëist worden van dit t bevrijd land, maar zijn petroleumindus trie en de andere sleutelbedrijven, waarvan het land in de eerste plaats moet leven, toerden door de Russen in beslag genomen als zijnde Duits bezit Het Oostenrijks geval aldus John Hynd in het jongste num mer van The New Statesman and Nation kan dus opgelost worden door een duidelijke om schrijving en bepaling van wat Duits bezit is. En dat is inderdaad zo. maar we mogen niet uit het oog verlie zen dat Rusland daar wéinig om geeft en dat het die formule al leen gebruikt als dekmantel voor zijn politiek, die er op gericht ts de Oostenrijkse nijverheid uit te zuigen en te domineren. En ten tweede, dat Molotov Oostenrijk in een moeilijk parket wil houden om een drukkingsmiddel te meer te hebben bij de. bespreking van het eigenlijke Duitse vraagstuk in enge zin. Er is een oplossing dus die zeer simpel is, indien dé Russen hun gegeven woord willen eerbiedigen. Zoals gezegd: geen technische moeilijkheden staan hier een ac coord in de weg. Maar Rusland moet WILLEN. HET POLITIEK STATUUI VAN DUITSLAND De Duitse kwestie is natuurlijk ingewikkelder dan de Oostenrijk se, niet alleen omdat de proble men zelf harder en vecivuldiger rijn, maar vooral omdat elk der Grote Vier er zijn stokpaardjes op nahoudt en zijn eigen inzichten heeft. Dit laatste nu is zeer be- communisme een kans te geven: grijpelijk, want het is duidelijk 2),fol]ccl, moqelijk wegslepen om dat Duitsland nog altijd het hart '-elf sterker te worden. van Europa is en dat de Duitse Men kan de toestand inderdaad economie de sleutel is voor de wederopbouw, de pacificatie en de mogelijke eenmaking van ons oud continent. Niet alleen tijd schriften als de Oeslerreichi- sche Monatshefte/November nummer) die verdacht zouden kunnen voorkomen aan super- patriotten, maar haast alle En gelse. Amerixaanse en enkele Franse publicisten zijn het daar over eens. Vandaar ook de wedijver tussen de groten om Duitsland zoveel mogelijk de vorm te geven die zij wensen. Vandaar dan ook de grote strijdvraag en de grote stronkel- steen: welk politiek regime aan Duitsland te geven. Het is duidelijk dat eens zal moeten teruggegaan worden tot de centralisering van het oude Rijk. Dat zou dan ook best zo vlug mogelijk gebeuren. Dat zien alle partners in. En hoe komt het dan dat dif- centralisatie er nog niet is en dat men zelfs van een de finitieve verdeling kan spreken. Waarom? Omdat Rusland de accoor- den van Potsdam niet heeft wil len naleven, waarbij tot de eco nomische eenheid van Duitsland besloten werd; Omdat de Amerikanen Duitsland een ver doorgedreven federalisme hebben willen op- drinpen. daar waar geheel de Maandag jl. reeds zetelde de nieu- i economische en politieke struc- te Londen, met zijn i j_ I m fil i» 1.1 J Hl Omdat Frankrijk nog veel' verder ging en de oprichting van onafhankelijke Duitse staten eiste; Omdat Engeland tenslotte voortdurend aarzelde tussen fede ralisme en een gecentraliseerde economie, die ze nochtans als so cialisten moesten aanprijzen. Het lijkt ons nochtans voor de hand liggend dat alle partijen thans een centrale regering moe ten loensen, want Rusland staat die voor om als kampioen te kun nen gelden van de Rijksecnheid en de sympathie van de nationa listen en nazi’3 te verwerven, ter wijl de Westerse mogendheden met de dag duidelijker erkennen dat de huidige economie steeds wijder en wijder grenzen vraagt, en dat een economische eenma king van Duitsland nu eenmaal geen zin heeft zonder een cen trale regering die de nodige po litieke leiding zou geven en aan de uitvoeringsorganen gezag zou verlenen. Er is hier bijgevolg een verge lijk mogelijk: de enen vragen po-, litieke eenheid, de anderen eco nomische. Het gezond verstand zegt dat de ene zonder de andere geen zin heeft. Dat men dus me kaars goesting doe en de beste oplossing is er! Trouwens op een goede dag zal er latqjjl een vredesverdrag met Duitsland moeten ondertekend worden. En hoe zal dit ooit rno- gelijk zijn wanneer er geen cen trale regering bestaat? Een verdrag laten ondertekenen door interimairs, zoals de Angelsakscrs hebben gesuggereerd, gaat niet op, want die interimairs zou den door de Duitse geschiedenis niet als echte gezagdragers erkend worden en bijgevolg zouden de volgende Duitse regeringen cr niet veel rekening mee houden. Ten andere: die interimairs zouden ook door centrale verkie zingen moeten gekozen worden, ...v. „..v «o c - en dan men nie^ umarom teTrimn dc 'zaak bczig“te houden niet evengoed een Rijksparlement ---zou kunnen gekozen worden en een Rijksregering samengesteld. „uy fr natuurlijk dit zoals redelijk is te hopen en op welke Hynd in het genoemd blad iaat opmerken, dat een centrale regering en een vredesverdrag een eigen geivapende macht ver onderstellen. En daaruit kan weer een schijnheilig argument ge smeed worden om de oplossing uit te stellen, zeggende dat dit een nieuio gevaar zou vormen voor dc 1 vrede. Zonder het belachelijke I van dit argument te belichten. I volslaat het er op te antwoorden: neem het voorgestelde verdrag van 40 jaar aan! En een laatste moeilijkheid i toor de politieke eenheid is de sovjetisatie van de Oosterse zone >,en het actief anticommunisme in l de Westerse zones. Rusland wil natuurlijk heel Duitsland in com- I munistische handen spelen, ter-1 wijl de Westerse mogendheden dit juist willen verhinderen. Algemene verkiezingen zijn mo gelijk onder gemengde interna tionale controle. Maar men moet i ze willen! We mogen derhalve besluiten dat het groot politiek probleem betreffende Duitsland gemakkelijk moet op te lossen zijn, aangezien de standpunten op de belangrijke punten zeer gelijklonend zijn. Maar zal men willen? I In de namlddagzitting werd dan eerst trouw aan de Koning betuitd door Wccrstandsgroepcrlngcn. Poli tieke Gevangenen en Oudstrijder'. Verschillende sprekers gaven ver- ‘der nog uiting van hun trouw aan I de Koning. Ook de Hr Senator Mcu- I tier, welke eiste dat de Regering on- verwijld een oplossing roeken zou en irr op y 1 icmcntslcdcn In die z!n zouden Ijveren. Volgende bcodschappep Idaarop nog gestuurd aan: De Koning, om aan hem de on wrikbare trouw van alle aanwezigen te betuigen, hulde te brengen aan Zijn daden van heldenmoed tijden» de oorlog en de hoop uit te drukken op dc terugkeer van Zijn Majesteit de Koning; De Prins Rcftcnt. opdat Hij het initiatief nemen zou voor het terug brengen van ‘s lands Instellingen op |dc regelmatige weg; De Regering, opdat zij het Bcl- [gische volk zou doen begrijpen dat |de Koning steeds getrouw geweest Is I en een dringende oplossing te zoeken; Het Parlement, om dit te verzoeken een clRde te stellen aan dc huidige ongrondwettelijke toestand door do Koning terug tc roepen ofwel een volksraadpleging te doen houden. i De vergadering betuigde met hand- j geklap hare instemming met de voor gelezen boodschappen. j Dc besluiten van het Congres wer den eveneens voorgelezen en goed- Igekeurd en lulden als volgt: Het Nationaal Congres voor de 'Oplossing van het Koningsvraagstuk, j te Brussel bijeengekomen, op 2.1 No- vember 1947, overwegende dat de Koning tot <>p lieden buiten het I Land werd gehouden, tegen de grond- (wet en alle rechtvaardigheid in: dreven Invoer voor onze frank «u /’t1 dlr hel L^nd doormAAht. lijn een- I heid en xijn instellingen In gevaar I brengt, lirt Congres, alle lranvar(lonnrl« of uitstelmaatrrgel ver- w erpende refast lijn Citvoerend Comité, dat zo een gedeelte van deze winst ion V3n nu Bestendig Comité iw-, vsl rrrbied. doer tie wet aan onzr Vorst gewaarborgd. Dringt aan bl) tie rrovinclalc en Gemeentelijke Mandatarissen, optlst rij in alle gemeenten van het land, rn volgrus dc richtlijnen die door i EseevUel Comité vullen gege ven worden, eerheratelbetogtngen rnttd-n Inrkhten tegen de b»le<1l- gingen rn de laslerermpsgne. waar van de eerste en edelste burger v»n het land hrt slachttll'r geweest is. DE NATIONALE VERGADERING SCHONK GEEN VERTROUWEN AAN DE Hr BLUM Hr Blum. die na het aftreden van de Regering Ramadier, door Presi dent Vincent Auriol was belast ge worden met de vorming van een nieuwe Regering, kon hef niet tot een goed einde brengen. Toen hij het vertrouwen vroeg aan de Nationale Vergadering zette hij tevens de taak uiteen welke hij zich voorhield uit te' voreen zo hem het vertrouwen werd geschonken. De ze taak zag de Hr Blum als volgt in: strijd zowel tegen de communisten als tegen de partij van Generaal de Gaulle. De communisten verweet hij onnationaal te zijn en openlijk de strijd te hebben aangebonden tegen r - - n de Franse demokratie. Aan Generaal lusie aan het adres van de R. P. i. de Gaulle en zijn partijgenoten ver- T'“' 1 weet hij aan te willen sturen op het invoeren van een persoonlijk be wind en de volkssouverelnlteit van haar grondwetten te willen beroven. Hr Blum verklaarde verder te wil len rekenen op een Derde Macht zijnde de republikeinen welke tus sen uiterst links en uiterst rechts stonden. Hr Blum hield verder voor dat het lot der arbeiders dient ver beterd en dat een onverbiddelijke strijd diende gevoerd tegen de prijs stijging en de inflatie. Maar de kabinetsvormer had door zijn oorlogsverklaring aan de par tij van Generaal de Gaulle, tevens zijn - mislukking bezegeld. De leden der Franse centrumpartijen in de Nationale Unie, welke de Hr Blum als Derde Macht had betiteld, waren niet in voldoende aantal om aan de Hr Blum de nodige meerder heid van 309 stemmen te geven. Met uitsluiting van de communisten kon meerderheid bekomen worden van de uiterst rechtse partijen. Hr Blums vertrouwensmetie verkreeg slechts 300 stemmen, zodat hij aan zijn opdracht moest verzaken. Met de Hr Blum was dus ook de «Derde Macht» gefaald. A’ervcugens werd het woord ge voerd door de Hr Huart, Senator en Burgemeester van Namen. Deze wee.» erop dat het de Communisten zijn, die de actie tegen de Koning hebben ingezet en dat België door hen se dert dc bevrljding werd gemanoeu vreerd. Hun rol is het de nationale instellingen te saboteren. Daarom hebben zij het ertoe aangelegd de Koning verwijderd te houden, en egoïsten en kortzichtlgen hebben tn hun kaarten gespeeld. Than.» erkent men evenwel dat dc eer van de Ko ning ongeschonden gebleven ia. De Hr Herlnckx. oud-gouverncur van Brabant en Burgemeester van Ukkel. betuigde vervolgens dat Bra bant steeds getrouw L» gebleven aan Koning Leopold. waarna de Heer P. W. Segers de trouw aan de Ko ning bevestigde van wege dc Bur gemeesters en Schepenen van het land. Hr Kleffer, Hd van dc Besten dige Deputatie van Luxemburg. d«ed daarna dc dubbele trouwheid van d» Luxemburgers nan Koning Leopold uitschijnen. Hr Kort. oud-voorzitl<r van hrt Liberaal Verbond van Antwerpen, sprak vervolgens namens dc tiendui zend liberale kiezers van Antwerpen en de tienduizenden liberale kiezers van het land welke dc Koning ge trouw gebleven zijn en tavens wel nog dc blauwe vlag getrouw bleven, maar niet meer het partljberRuur. De leiding der liberale partij ;n zij niet trouw om reden van d* Ko ningskwestie. Hr Kort wees cr ver der op dat het verslag van de Com missie Scrvals. wnarln ook hoo«- staandc onzijdige Liberalen z Rel den. alle kritiek tegen dc K >::i: t heeft weggevaagd. Zo de kopstukken der liberale partij nu beginnen te bekennen dat er tegen Koning leo- pold III geen verwijt, bestaat dan ware het logisch dat zit zouden er kennen op een dwaalspoor te zijn geraakt en te eisen dat dc Koning izou worden teruggeroepen Na ver- der betuigd tc hebben dat het g.tn land de Koning getrouw is gebleven, jcistc spreker nog dat ren VoHtsra 11- plcging in h< t land zou gehouden I worden omtrent de Konlncskwe-tie. DE NAMIDDAGZ1TT1NG WW. r - -- De Minister zette ook uiteen wat bevorderen, in de eendracht en de in de laatste tijden voor de arbeider.: verzoening van alle Belgtn. gedaan werd: dertiende maand voor Vraagt aan alle Belten aan gezinsvergoedingen, dubbel verlof, i dringen bij de snandatarlsarn. nanwezigheidspremie, opvoering van hen in het Fariemenl vrrtegenwnor- het aantal betaalde feestdagen, ultrus-Idigen. opdat «ij. in de kortst moge- tlngsbons en verhoging der pensl- lijke tijd, oenen. de wel van 17 JULI IMS. die door Inzake onze ultvoerpolltlck wees een onaannemelijke lletle. de Vorst Hr Van Acker erop dat onze prijzen j in dc ontnotelljkheid «telt te rege- van tcxtlclproduktcn te hoog zijn, i ren. door hel feit van de vijand. Omtrent dc uitbating van de spoor- «ouden doen afschatlen. wegen betoogde spreker dat er voor En indirn de aangelegenheid dxn 140 millioen besparingen konden ge- [niet lp»o fsetn <ipselo«t i«, dat daan worden op brandstof en dat de rij dan ronden het Belgisch V olk voorziene clectriflcatie de besjtaring raadplegen, ten einde xieh reken- van 650 millioen ton kolrn tot gevolg schap te geven aan dc gevoelens der zal hebben. Het aantal reizigers door natie. dc spoorwegen vervoerd is thajxs ook I I.t-.t bovendien dat de persoon van hoger dan vcor dc oorlog de Koning door alle Belgische Bsr- Hr Van Ackcr besloot Zijn rede m“l j cers znu behandeld worden met da een oproep tot allen opdat zij de Re gering zouden steunen. NAAR VRIJHEID IN DE KOLENHANDEL Zo wil zekere geruchten omtrent! dc kolenhandel mown geloven dan j het zou cr grote kans bestaan dat met 1 April 1948 dc handel in kolrn voor huisbrandstoffen volledig vrij rou worden: alleen dc bedeling van nlj- verheldskolen zou verder cecontln- genteerd worden. MINDER NOTARISSEN EN V R l DER KCIITERS? Naar verluidt zou de Heer Struve. Minister van Justitie, een-wetsont werp klaar hebben waarin het aan tal vrederechters sou verminderd worden en anderzijds ook zou wor den overgegaan lot grlrideltjke af schaffing van ovrrtollige notaris- I ambten.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1947 | | pagina 1