De strijd Vrede Noch Regeringscrisis, Noch Kamerontbinding Onze Vlaamse Boeren in Frankrijk Na dat Congres Oud-Strijders 1914-18 door Koning Leopold III ontvangen te Prégny KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN Tot ter dood... •J Zaterdag: 17 Januari 1948 f t BESTUUR EN REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperinge. Telefoon 9. Poslcheck 47.63.60. Uitgave POFfERINGE-IEPER-WERVIK. en Omt^end* 3' JAAR. N- 3. ONZE BURELEN: ONZE UITGAVEN: 1 NOG DE OVERSTROMIN GEN IN FRANKRIJK BEN.IAMINO GIGLI TE BRUSSEL BUITENLANDS OVERZICHT De Afvaardiwinf der Wantse r.ri Vlaamse Oudstrijders 1914-18 door Z. M. Korting Leopold III in «Le Reposoir» in audiëntie ontvangen. Mm* v Hl $$&<!Pr iMWHI BRIEF UIT PARIJS Een millioen Belgen over heel Frankrijk verspreid. Huwelijksproblemen en andere vraagstukken dringen zich op. GANDHI ZAL VASTEN TOT DE DOOD Met uitzonelering: van Aswoensdag: en Goede Vrijdag. SCHUIF ABONNEMENTSPRIJS VOOR: België (Abonnementsprijs)100 fr.j Belgiseh Congo fr. p. week. Franhri.th 4- Holland 3,fr. p. week. Andere landen 3.50 fr. p. week. Aangesloten bij V. B. P. P. "Mmvuwwwwwkwwvwvw; HET KEL1JKS PBIJS PER N-2 FRANK. 8 Roeselare, St-Alfonsusstraat II. leper, G. de Stuersstraat 4. Poperinge, Gasthuisstraat 19. Veurne, Noordstraat x4. tVervik, Kasteelstraat 26. Nieuwpoort, Langestr. (M. Dunton). Koeselare-Ieper-Meenen. 4 4 Veurne-Nieuwpoort-biksmuide. 4 Poperinge-Ieper-WerYik. WWMWMWIWMWWWWWti' tHwiKniiimi»ii!iiiH3)i»im;v.!Hi:iiiiiiiii:n;i:it:miiinmi)mii!iii!Mi»HKK»iiiiiHi9!iHi»uim<mHmiMumiiP,Kii!» Fiel was naar t congres getrok ken, naar 't congres van 't Werk van den Akker. Brussel Was min der geschikt voor zulke doening, ï.ei Fiel, dan Roeselare. En te Roeselare was er toch veel voornaam volk, wel een bewijs dat liet Werk van den Akker nog in ere wordt gehouden. 't Was veel te voornaam, zei Fiel. Heel het vraagstuk van de urbanisatie was daar bij gelapt. Een heer uit Holland kwam ver tellen hoe te Amsterdam en te Rotterdam en andere grote ste den parken worden aangelegd, ruime parken om aan de stads mensen toe te laten bomen te zien en groen, om gezonde lucht in te ademen en aan de oude ren teniers en pensioentrekkers gele genheid te bieden 's Zomers, op een bank in de schaduw, hun dag te verslijten. Nog niet ge sproken over de kindervoituurkes en de begeleidsters! Ik vind dat- uitstekend, zei Fiel, dat aanleggen van hovingen en parken in stad, maar dat gaat het Werk van den Akker niet aan. Ik gelove waarlijk dat «men» dat oud, schooir werk van de rechte baan op een zijspoor rijdt; dan valt het steendood. Pé. zei Fiel. in «onzen» tijd was dat 'n prachtig werk, voor landse mensen, voor onze grote gemeen- 1en en onze kleine steden, waar bij vele werkliedenhuizen nog een lochting of een klein hoveke ligt. Die dingen heet men nu «tuin tjes!» en ik heb een vreselijker! hekel aan dat woord. «Onze» West-Vlaamse' lochting dat was de plaats waar... gelochtenierd werd en, zeg wat ge wilt, maar in onze streek was het toch wel lochtenïeren wat we deden; en ■wat we nog doen. Daar kunnen we prog plezier ».an beleven. 't- Werk van den Akker heeft onder den oorlog veel dienst be wezen. vooral aan de occasie-boe ren. Ge zaagt alhier, aldaar, tot ap de... kerkhoven toe,"aardappels staan en bonen en erwten en kolen van alle slag en soort. '*t Was er maar naar, maar kom, t bracht toch iets op en de ar beid was vergoed. Nu zijn die occasie-boeren weg gevallen en, jammer genoeg ook te lande gaat de liefde voor land en lochting verloren. De trek naar de stad ontstool ons een deed volk. anderen gaan van 's morgens vroeg naar de fa briek en verkiezen andere lief hebberij als ze 's avonds t'huis komen. «Veel land is veel werk!» Onder den oorlog luidde 't an ders: «Veel land is veel eten! Maar nu is de liefhebberij er uit bij velen. Mr Knudde heeft te Roeselare veel schone dingen ver lek! over onsWerk van den Akker, maar ik had daar waarlijk nog veel willen aan toe voegen; maar ge verstaat. Pé. ge zwijgt dat ge zweet als die grote man nen daar hun «verslag» voordra gen. We zijn maar geite- of ko- niineboeren! Weet ge 't nog, Pé... geite-, hoender-, konijneboeren en loch- teniers. We waren allen in den bond van de «Landenaars»! Ik hoorde dat honderdmaal liever dan lid van 't. Werk van den Ak ker. of van het... «hoekske grond»! We hadden onze jaarlijkse prijskamp voor de geiten, voor haans en hennen, voor konijns. Hebt ge 't nog onthouden? Ons fameus Vlaams reuzekonijn dat concurrentie deed aan die witte van Dendermonde, de blauwe yan Beveren, de «black-en...». dat was Engels, geloof ik, aan de Havana en wat weet ik al, tot aan die onnozele Russische toe. Prijskamp voor de lochtingen, prijskamp voor groenten, bloemen en fruit. En er was liefhebberij in dien tijd. Ik late de bate nog daar! A Liefhebberij? Er is er nog, zei Fiel. maar 't end bonds-leven verdwijnt. Ge zult het wel zien als de c"si? lentezonne de top van haar neuze toont, hoe er zal gewerkt m i-ewvoet worden; hoe het één bedrijvigheid zal zijn. Kunt ge niet meer plezier heb- ben en beleven aan dat werk dat ge voor u zelf verricht dan aan ander? Is dat niet aangenamer dan bij de kachel te zitten luis teren naar een stuk brobbelmu- ziek uit Brussel? Ge moet dat komen bekijken, Pé. Ieder van de gastjes t'huis heeft zijn eigen stukske; ik doe het om, dan moeten ze er zelf op boeren, bloemen of plantjes; en ge zondt moeten zien hoe ze na de school op hun akker! zitten te werken. Zó komt de liefhebberij er in; die zullen later niet zoeken naar een huis dat slechts op 't dak zonne vangt. Maar onze bonden moeten weer in ere komen; en de grote omes van de parochie moeten ons werk steunen even goed toch als de voetbal- en de velo-club! En de gemeente moet- toespringen en c'e prijskampen steunen. En de voordrachten? en de scholen te lande? Onze Meesters moeten, lijk vroeger, de raadgevers zijn. Congres houden is deugde lijk, maar... de lochtingboeren moeten daar zwijgen. Fiel kan geen verslag opstel len... maar hij weet er toch 't zijne van... en hij droomt waar achtig van zijn bond van de lan denaars. PÉ VLAMYNCK. pti s» v <£$«£§§§1 De overstromingen hebben In Frank rijk onnoemlijk veel schade berok kend. De mensen waren verplicht da gen lang op de verdien'ng te verblij ven. Zo waren soms eigenaardige to- neell cs te zien. Ook de dieren moes ten er aan geloven en een koe, verrast i door het steeds klimmende water, was verplicht haar toevlucht te ne men op bet dak van de schuw, en daar betere dagen af te wachten. De landbouwer brengt haar dagelijkse kost ep haar nieuwe verblijfplaats. VAN LINKS NAAR RECHTS: DE TIH. HECTOR VAN ESPEN. NOEL THIRY. .TUI,ES LEENKNECHT. Z. M. KONING LEOPOLD III- JO SEPH STROBBE. NOTARIS DEBOU CHE. ADOLF VANDERSCHAEGHE m Mai fin «Jt beroemde Ifaliaanre zanger die vorige weef ie Rrwsel voor het pu bliek optrad, bi) zijn aankomst le Brussel waar hij natuurlijk eeret 1 as- Cs tevalUae werd door journalisten. Vrijdag 19 December 1947 werd een Delegatie van Waalse en Vlaam se oud-striiders 1914-18 door Zijne Majesteit Koning Leopold III in Le Reposoir ontvangen. De Zaterdagmorgen. 13 December, kwam de boodschap dat de Koning- verlangde hen de Vrijdag in audiën tie te ontvangen. De delegatie, oud-strijders, en eveneens werkers van het Konings- blok, zowel Walen als Vlaming"'!, bestond uit de Heren: Jules Leen- knecht. oud-strijder en groot-oor- logsinvalied 1914-18. Voorzitter dei- Afdeling N.S.B. Ardooie; Joseph Strobbe, oud-strijder en 'ihvalied 1914-18, Voorzitter der Afdeling N.S.B. Izegem: Adolf Vander- sehaeghe, oud-strijder 1914-18 en Weer.stander 1940-45. Voorzitter der Afdeling N.S.B. Ruddervoorde; Noël Thiry, oud-strijder 1914-18, Voorzitter der Afdeling N.S.B. Wer- vik: Notaris Debouche, oud- strijder 1914-18. Voorzitter der Af deling Vuurkruisers van Gembloux: Hector Van Espen, oud-strijder 1914-18. Voorzitter der Vuurkruisers Provincie Namen. DE ATJDIENTÏE Rond 9.45 u. 's morgens boden ze zich aan in het conciergehuis van i Le Reposoir gelegen op ongeveer 600 m. van de stad Genève, langs het grote meer Leman. De huisbewaarders zijn twee Zwit sers. In het wachtzaaltje ligt een album, waarin ieder die het wenst zijn handtekening kan plaatsen. Onmiddellijk werd hiervan gebruik gemaakt en volgende regels inge schreven De Delegatie der oud-strijders 1914-18 brengt eerbiedig hulde aan Zijne Majesteit Leopold III, dan ken Hem voor de grote eer door Zijne Majesteit te mogen ontvangen v.-orden en zijn fier dat de Koning, Opperbevelhebber van het Leger tij dens de bange oorlogsdagen van 1940. bij zijn soldaten is gebleven, zoals Zijn Vader, Koning Albert I onder de oorlog 1914-18. Onmiddellijk kwam bericht, waar bij de Heren Afgevaardigden uitge nodigd werden zich naar Le Re posoir te begeven, gelegen op on geveer 250 m. van het conciergehuis. In de hof bemerken ze twee Zwit serse rijkswachters, die belast zijn de veiligheid van de Koning te ver zekeren. In Le Reposoir werden ze ont vangen door de Heer Paelinck, Pro fessor aan het Koninklijk Hof. Na de gewone voorstellingen werden ze in het salon van de Koning geleid. BIJ DE KONING Koning Leopold ontving hen op de meest vriendelijke manier en ver welkomde hen met de woorden: Ik ben fier de oud-strijders van Mijn Doorluchtige Vader te mogen ont vangen Na de voorstelling trok de Heer Professor Paelinck zich terug en begon de eigenlijke audiëntie. De Heer Jules Leenknecht sprak Zijne Majesteit in naam van de me- deafgevaardigden en van de groepe ringen welke zij vertegenwoordigden volgende woorden toe: SIRE, Het is voor ons, oud-strijders 1914- 18, een overgrote eer te mogen ont vangen Morden door Uwe Majesteit, tvenee»* oud-strijder 1914-18. Wij zijn zeer vereerd U nogmaals onze onvoorwaardelijke verknochtheid le kunnen betuigen en U dank te zeg gen omdat Uwe Majesteit, Opper bevelhebber van 1910, zifn Leger en zijn Vo!k is trouw gebleven. Wij brengen hulde aan Uw persoon, be tuigen liefde voor Uw Dynastie, Eer bied voor Uw Familie en wensen U eenparig «Welkom!». Wij zijn van Uwe Majesteit de zeer toegewijde en onderdanige dienaars. De Koning was ten zeerste ont roerd en dankte de spreker zeer har telijk. Daarna bood de Heer Jules Leenknecht aan Zijne Majesteit de teksten aan, hem toevertrouwd dooi de Afdeling oud-strijders N.S.B. Ar dooie, het Gemeentebestuur en het Koningsblok van Ardooie. het Ge meentebestuur en het Koningsblok van Torhout: een gedicht werd aan Ziine Majesteit voorgelezen en aan geboden door Heer Joseph Strobbe uit naam van de West-Vlaamse oud strijders. alsook door de Heer Thiry uit mam van het gemeentebestuur, het Koningsblok en verschillende verenigingen van Wervik. Eveneens werden door de Waalse afgevaardig den verscheidene boodschappen en huldewensen aangeboden. Zijne Ma jesteit Koning Leopold III bedankte ieder afgevaardigde afzonderlijk en onderhield zich met hen gedurende meer dan een uur. Hij stelde veel be lang in de familie van ieder afge vaardigde. alsmede in de algemene toestand ven het land. en informeer de speciaal naar de verhoudingen tussen de oud-strijders-groeperingen 1914-18 en 1940-45. Een vraag van de Heer Leenknecht om een foto bovenstaande) te mo gen nemen als een blijvend aanden ken, werd door Zijne Majesteit heel vriendelijk ingewilligd, eveneens wer den enkele handtekeningen door Zij ne Majesteit geplaatst. Het afscheid met de Koning was zeer ontroerend en het bewijst wel dat Ziine Majes teit de oud-strijders diep in het hart draagt wanneer Hij hen de volgen de boodschap toestuurde: «Wees mijn tolk bij alle oud-strijders, uit wier naam eij mil een boodschap van gehechtheid hebt overhandigd, om hen met miine dankbetuigingen in kennis te stellen In afwachting van de komst van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Boudewijn. welke zo vriendelijk was uit eigen beweging in kontakt; te wil len komen met de delegatie, werd door Hare Hoogheid Prinses van Rethy wijn aangeboden aan de He ren afgevaardigden. Deze onderhiel den zich op een zeer familiaire wijze met de Heer Professor Paelinck. Bij de komst van Z. K. H. Prins Boudewijn werd de delegatie even eens zeer vriendeliik onthaald. Het onderhoud met Z. K. H. dat ongeveer een uur en een kwart duurde, in te genwoordigheid van de Heer Profes sor Paelinck. was zo hartelijk en fa miliaal dat ieder afgevaardigde een blijvend aandenken heeft bewaard aan deze heuglijke pgenblikken. Verscheidene foto's met Z. K. H. Prins Boudewijn, Professor Paelinck en de delegatie hebben dit aange naam samenzijn vereeuwigd. Mogen alle oud-strijders en land genoten hun plicht tegenover de Koning en de Koninklijke Familie begrijpen, en vooral de moed heb ben om daadwerkelijk bij te dragen tot heil van ons duurbaar Vaderland. EUROPA HELPEN OF HERBEWAPENEN Wij hebben destijds in deze kro niek verteld wat Generaal Mar shall', toen hij staatssecretaris be noemd ivas, bij zijn aankomst te Washington aan de journalisten verklaarde. Op de vraag namelijk oj hij republikein of democraat was, antwoordde Marshall: ik ben generaal en quietistwaar door hij wilde zeggen: mij is het allerminst om politieke partijen te doen, ik wil in dienst staan van Amerika. Dit wilde toen reeds heel wat zeggen, want de republikeinen hadden toen de meerderheid in het Congres verworven, terwijl de President en dus de Regering nog democraat was. In de huidige omstandigheden roil dit echter nog veel meer zeg gen. want thans beginnen alle partijen zich hardnekkig voor te bereiden op de presidentsverkie zingen die dit jaar moeten ge houden worden. Elke daad van betekenis door een Amerikaans politicus tijdens deze maanden gesteld krijgt een bizondere po litieke kleur en wordt terecht of ten onrechte als een zet aangezien voor de nakende ver kiezingen. Zo wezen wij hier destijds op het Trumanvoorstel voor prijzencontrole en anti-in- flationistische maatregelen. Zo wordt ook enigszins het Mar shallplan bekeken. Niet dat de republikeinen het nog zouden aandurven de idee van een hulp aan Europa te bevechten of zelfs maar te becritiseren, maar zij doen het toch voorkomen alsof de Trumanregering overdrijft en hebben tegenover het Marshall plan een zgn. «repubikeins tegen- plan^ opgemaakt dat vooral ver dedigd werd door Sir Ilerter, voor zitter van het speciaal parlemen tair comité dat verleden zomer de toestanden in Europa kioarrï be studeren. Heel die agitatie werd edhter gevoerd rond een paar cijfers en modaliteiten van uitvoering, In de grond kwam het er vooral op aan de democraten in de ogen van het publiek te doen door gaan als geldverkwisters die niet van plan zijn de belastingsdruk te verminderen. Dit zou dan ech ter ook hierop neergekomen zijn: de hulp aan Europa te vertra,gen wat zij misschien wensten aan gezien er in dit verhand een 900 nieuwe benoemingen zullen te doen zijn en derhalve de kans op het behoud van de democra tie in het Westen en de vrede in de wereld te bewaren te vermin deren. Het is dan ook, volgens üe-ra dioberichten die we zojuisf uit Amerika konden Opvangen, een grote triomf voor Marshall dat de republikeinen thans blijkbaar ge neigd zijn het voorstel van de Staatssecretaris als zodanig aan te nemen. Dhr Marshall moet er dus vermoedelijk in geslaaad zijn hen ervan te overtuigen dat het hem ernst is wanneer hij beweert aan geen enkele partij te denken, maar uitsluitend aan Amerika. Zijn betoog moet trouwens, naar hetgeen wé erover konden opvan gen. indrukwekkend geweest zijn. Vijf volle uren achter elkaar heeft de Staatssecretaris zijn plan ver dedigd, en duidelijk aangetoond dat er voor Amerika slechts twee wegen openblijven: Europa hel pen of herbewapenen, want zo Europa tijdens de eerste vier jaar niet gesteund wordt, dan valt het onvermijdelijk aan het commu nisme ten prooi dat dan ook naar Amerika zal willen arijven. De cijfers over de hulp aan Europa en de Amerikaanse be groting voor 1948-49 zult u wel elders in dit blad vinden, maar wij willen er hier de aandacht op trekken dat de gehete hulp aan Europa voor dit jaar niet meer credieten zal opslorpen dan één maand ooriog en dat. de premie tegen oorlogsrisico door Ameri ka betaald bijgevolg betrekkelijk, klein is. En verder moeten ivij ons jammer genoea erover verheugen dat ér on de begroting ook ruimere credieten voorzien zijn voor de landsverdediging, d.i. voor cle wederuitbreAdina van le ger. lucht- en vlootmacht.' Alhoewel deze nieuwe militaire credieten een zandkorreltje zijn in vergelijking met wat een wer kelijke herbewapening zou kosten toch zijn ~e indrukwekkend. En ze zijn nodig om een zeker tegen wicht t". vormen ieaen de Russi sche militaire voorbereidingen, en «m te verhinderen dat de Sovjets het zouden wagen het Marshall plan acwapender hrind te, sabote ren. nadat hev dit door sociale ivoelingen is mislukt. HET GEVAL WALLACE In dit eensgezind Amerikaans concert is er maar een wanklank, en het is Henry Wallace, de ge wezen minister van Handel in de Ilooseveltregering die onlangs een partij van onafhankelijken heeft gesticht en verklaard heeft dat hij zich als onafhankelijke kan didaat zou stellen voor de presi dentsverkiezingen in 1948. De slogan waarmee Wallace van wal gestoken is luidt: vrede en voorspoedivaarop wij met de 'lew Yorkse krant Daily News zouden mogen vragen: wie wil er dat niet? En in de grond vraagt men zich af wat H. Wallace eigenlijk juist wil. Het is bekend dat hij beweert dat de Amerikanen een imperia listische politiek voeren, en dat zij geen eerlijke verstandhouding met Rusland willen. Dat. moest Roosevelt nog geleefd hebben, de Amerikaanse politiek helemaal anders zou geëvolueerd hebben... Waarop het zou kunnen vol staan het volgende te ailticoor- den: toen F.D. Roosevelt, in h$t kader van zijn New Deal, zijft brain-trust samenstelde, maakte Henry Wallace er een der eersten deel van uit... om kort daarop de President te ontgoochelen 'en door Harry Hopkins te worden ver vangen. En ook zijn vice-presi- dentschap was van korte duur: Roosevelt verving hem door Har ry Truman. Zodat Wallace werkelijk maar een mal ^figuur slaat wanneer hij GENERAAL MARSHALL cle Minister van Buitenlandse Zaken der U.S.A., die met veei hardnekkig heid zijn plan tot steunverlening aan Europa heeft verdedigd voor de Se natorial Commissie voor Buitenland se Zaken der U.S.A. Een andere zaak is: ivat zal het gevolg zijn van de candida- tuur van Wallace. Dat is zeer moeilijk te voorspellen, icant daarvoor zal eerst moeten wor den uitgemaakt of hij werkelijk kans krijgt. De president ivordt ■immers onrechtstreeks verkozen door een aantal presidentskiezers die vanaf Februari tot November in de verschillende Staten geko zen worden. Zal hij nu voïdoen- de stemmen halen om echt can- didaat te ivorden. De Amerikaanse pers is het er niet over eens. Iedereen gaat er integendeel over accoord dat. zo hij kans krijgt, het enig resultaat zal zijn de relatieve versterking van de republikeinse macht aan gezien hij vooral stemmen van democraten en communisten zou ophalen, voor zover deze laatste niet op Senator Taft, republikein en tegenstander van het Mar shallplan, zouden worden uitge bracht. In feite dus zal al de invloed die Wallace zou kunnen uitoefe nen in grote mate ten nadele val len van het Marshallplan, eerst en vooral op binnenlands plan ook door de terugslag op de re publikeinen) maar ook door een vermindering vin het Amerikaans prestige tegenover het buitenland. BIZONIA Terwijl in Amerika de slag om de nodige credieten voor het Mar shallplan moffit gevoerd, blijft men ook in West-Europa niet bij de pakken zitten. Sedert 1 Januari zijn de Bene- luxaccoorden in werking getre den die een eerste stap zijn in de richting van en een praefigu- ratie van wat een West-Europese Unie moet worden. In dezelfde aard moeten wij ook het Brits-Amerikaans ac coord noemen ivaarüoor tot de verdere eenmaking van beide be zettingszones in Duitsland werd overgegaan. Deze beslissing staat natuurlijk in rechtstreeks, ver band met de mislukking van de conferentie te honden, maar het is duidelijk dat Duitsland voor iele in hel Marshallplan de hoog ste credieten voorzien zijn een noodzakelijke factor is in de uit- .werking en de verwezenlijking van dit plan en dat het bijgevolg gl te gek zou zijn nog langer een onnatuurlijke compartimentering van West-Duitsland te handha ven. Rusland mag daarom nu ook tempeesten en roepen over een schandalig met de voeten treden van de accoorden van Potsdam en dreigen met de totale overrompe ling van Berlijn; en Frankrijk mag krokodillentranen icenen en theatraal verontwaardigd doen: de samensmelting der twee z.ones is een West-Europese noodzake lijkheid, en hoe langer Frankrijk draalt ook zijn zone met de An gelsaksische te versmelten, des te langer zal de wieg naar het Euro pees- herstel zijn. O. we weten het. de formule die door de Angelsaksers gebruikt wordt dekt ook niet helemaal de werkelijkheid. Officieel wordt er gesproken over louter administra tieve aanpassingen terwijl de be slissing van Frankfurt eigenlijk betekent d,at er een nieuioe Staat ontstaan is Bizoniaio die over een echte regering zal beschikken zonder voorlopig een minister van buitenlandse zaken en een van landsverdediging te hebben. Maar ivaarom zouden de An gelsaksers het niet doen wanneer de Russen er zich zelfs niet voor wachten geheel de Balkan in een keurslijf te dwingen en Oost- Duitsland in de zoveelste Sovjet republiek te herscheppen. Alle Frans aeleutcr komt ten slotte slechts hieruit voort dat ze vrezen dat de Duitse werkkracht] ovnieuiv zal triomferen over de Franse vadsigheid en dat West- Euro na zijn wedergeboorte niet aan Parijs zal te danken hebben Naar die susceptibiliteiten kan het Westen echter niet. omzien. Het oprichten van Bizonia is i een stap in de verwezenlijking' van de Westerse Unie en het is dus een goede stap. DE ZESTIEN EN DUITSLAND Dit brengt ons meteen op het probleem der zestien en de ver- houding dezer landen met Duits land. 'Zeker, we hebben het Marshall- plan aan Amerika te danken, maar hadden Bevin en Bidault, onmiddellijk na de Havardspeech tan de Staatssecretaris, het ini tiatief genomen de conferentie der zestien te Parijs bijeen te fftepen, wat zou er dan van ge heel het plan in huis zijn geko men. De Europese wederopbouw moet inderdaad in d.e eerste plaats het werk zijn van Wgst-Europa zelf. Welnu, wanneer er thans, na hel werk der permanente specia listen-commissies, opnieuw spraak van is de zestien landen ie Parijs of elders bijeen ie roepen, dan nodigen en West-Duitsland bij de bespreking te betrekken, want zo als het Brits socialistisch blad The New Statesman and Na tion het schrijft: Het Duits probleem is nog steeds HET Euro pees probleem.En verder: Indien de zestien naties thans geen plannen smeden otn hun economie met die-van West-Duits land te versmelten, dan heeft het Marshallplan, geen kans op suc ces en de Franse democratie wei nig hoop op leven... Het is vals ie denken dat. Engeland niet kan handelen vooraleer het Congres der V. S. beslist heeft: ivat te Washington zal gebeuren, zal in ruime mate beïnvloed worden door ivat er te Londen en Parijs gedaan wordt. Indien wij aarze len en dubben dan zal Mr Taft het gemakkelijk hebben om het Marshallplan te niet te doen. In dien wij echter tonen dat toij door de wil bezield zijn ons lot zelf te bepalen en het communis me te vernietigen door de econo mische basis te scheppen voor de wederopstanding der Westerse so ciaal democratie dan zal niet al leen Amerika meer bereid zifn ons te steunen, maar dan zal ook Rusland moeten rekening houden mei het voldongen feit onzer nieu we sterkte en derhalve handel baar ivorden. leperse kranten mogen dit nu nogmaals een bewijs van landver raad noemen: het is de taal van het gezond verstand en daarbui ten loopt geen weg naar onze we- Aerovstandinghet is een nood zakelijke phase in de strijd om de vrede. 13-1-48. V. WESTERLINCK. Het doet echt vermakelijk aan, wanneer men de karpersprongen na gaat die sommige Socialistische woordvoerders en krantenlul thans moeten maken. Dat was het geval met de Socialistische woordvoerder m de Vrije Politieke Tribune van het N.I.R. Dinsdag jl. Dat was ook het geval met 's heren Missiaen spreek buis Voor Allen die in haar num mer van 4 Januari met veel tamtam aankondigde: «Is een Regeringscri sis te vermijden?» «Het is.vijf mi nuten voor twaalf en die acht da gen later onder de zoutloze titel De Politieke Barometerin feite hele maal móest terugkrabbelen. En waarom? Wel, kijk hier. Het is een publiek geheim dat Me neer Buset, anti-clericaal tot in het topje van zijn kleine teen, de hui dige Regering niet in het hart draagt, en dat hij ze alleen maar goed acht om zonder te veel kabaal in het land enkele Socialistische programmapun ten te verwezenlijken. Het is dan ook bekend dat het dhr Buset was, die korts voor Nieuwjaar het leven van'de Regering m gevaar bracht, door eerst en vooral te trach ten een pieuw debat over de Ko ningskwestie uit te lokken en toen dit gevaar-omzeild leek. uitschreeuw de dat de Socialisten het vrouwen stemrecht niet zouden goedkeuren. De heer Buset wou Kamerontbin ding', de hemel mag weten om welke duistere motieven. Omdat hij vreesde dat de C. V. P., Zieles&rg onder dé VScsomse Boeren i.Van eigen Correspondent!. PARIJS. Wij willen de niëuw- jaarsmaand niet laten voorbijgaan zonder een aantal onzer mensen té gedenken die. ver van het vaderland, oudejaarsavond moesten vieren en nu vooral vaak- aan hun geboorte grond denken, ah de Vlaamse boe ren in Frankrijk. --*™ "Men kan mot enig recht beweren dat men zich in Frankrijk overal kan doen verstaan in 't Vlaams. Het is inderdaad een helaas te weinig be kend feit dat onze mensen over heel Frankrijk verspreid zijn. Iedereen heeft wel van de Somme, de Eure en Normandie gehoord, maar weten onze lezers dat de 800.Ö03 tot 1 mil lioen Belgische boeren zich ook zeer sterk in de Loiret. de Yonne, de Sei ne et Oise departementen neerge zet hebben? Ze weten wellicht dat oo sommige markten bii Lisieux en elders in Normandie bijna uitslui tend Vlaams gesproken wordt, maar vernamen ze reeds dat dit ook op sommige markten in het departe ment der Loiret het geval is? De meesten dezer mensen zijn naar 't Fransevertrokken omdat bij ons geen grond meer vrij was en ze niettemin wilden boerenwant anders was er voor hen geen andere uitkomst dat de fabriekspoorten. Daarom trokken ze weg, een echte uittocht uit Egypte, met pak en zak en met de dood in 't hart, want nie mand gaat graag weg van zijn streek, en vooral onze mensen niet. En vanaf dat ogenblik begon de strijd. Velen moesten weldra vast stellen dat de makelaar, die hen mits flinke betaling een hof had aange boden, hen op behendige wijze be drogen of cp schandalige wijzs uit gebuit had. Maar er is meer. Het leven in Frankrijk is zo verschillend' 'van bij ons. We willen niet spreken over de uitgestrektheid der pachthoven, al is het niet zo eenvoudig om een hof van 120 tot 170 ha. te bebouwen als men van een hof van 10 tot 30 ha. komt, zoals dit soms het geval is. Er is daar vooreerst de taal. Het duurt een hele tijd vooraleer som mige boeren het Frans onder de knie hebben. We hebben boeren gekend die er nooit in slaagden... Men kan zich gemakkelijk voorstellen wat al moeilijkheden dat meebrengt. En dan de andere gewoonten en gebruikenTot onze fierheid kunnen we zeggen dat men doorgaans bij tegenover Truman wil opkomen i zouden Frankrijk en Engeland de om de zgn. Roosevelttraditie voortmoed moeten hebben ook Bi- te zetten. Enkele «lagen geleden heeft de Mahalnia Gaiulhi bekend gemaakt zinnens te zijn te vasten tot de dóód, opdat vrede in liet land zon terug-, keren. Xa een onderhoud te hebben ge had met Gouverneur-Generaal Mcmnt- batten en een laatste maal. bestaan de uit geitenmelk, dadels en vruch- een eersten blik kan vaststellen waar een Vlaamse boer woont. Alles is proper en zindelijk, de mestputten werden meestalachter de stallen verlegd, en 's Zondags wordt er niet gewerkt. Daarmee sneden we een nieuw probleem aan. Het is vaak lastig voor .onze boeren om onze^ Vlaamse ge bruiken in ere ta houden, en zelfs hun kerkelijke plichten te vervul len. Ze leven te midden van de al gemene onverschilligheid der Fran sen die doorgaans hun geloof verlo ren hebben. En er is jmoed nodig voor onze jonge boerenzoons om elke •week naar de mts te gaan. waar ze meestal alleen als jonge mannen te middetj van een paar oude vrouwen zitten. En al zijn er uitzonderingen, toch mogen we zeggen dat de Vlaam se boeren in Frankrijk zeker niet tot de slechtste of onverschilligste christenen kunnen gerekend worden. Natuurlijk zijn de ouders hier van doorslaggevend belang. Zij zijn het die er on waken dat hun kinderen niet de Franse zeden, of beter ge zegd. zedeloosheid overnemen. Het is jammer genoeg waar dat hier een verval te besneuren is. Het is immers zo gemakkelijk om zich te laten mee slepen met zijn omgeving... En hier komt een ander vraag stuk ter sorake: de opvoeding dei- kinderen. Deze moeten de Franse school bezoeken, waar as wel de Franse taal aanleren maar soms hun moedertaal vergeten. Vandaar het veelvoorkomend geval dat de ouders hun kinderen in 't, Vlaams aansore- ken. en deze in 't Frans antivoorden: de kinderen verstaan nog hun moe dertaal, maar kunnen ze niet meer spreken noch schrijven. De zi,elezorg wordt waargenomen door de Mission Beigeeen werk dat uitgaat van het Bisdom Gent en waarover we wellicht eens wat meer zullen vertellen. Maar Frankrijk is groot en het aantal priesters is ge ring, hier ligt nog een zeer gróót terrein' braak, snijts de inspanning en de onvermoeiden ijver der pries ters die steeds op ronde zijn. Men mag zeggen dat de Vlamin gen die met Fransen trouwen door gaans verloren zijn zowel wat hun aard en helaas, zeer dikwijls ook voor wat hun geloof betreft. Op het ogen blik waarop in België veel meisjes graag zouden huwen, zoeken talyi.ike jonge Vlaamse boeren in Frankrijk tevergeefs een boerin! We kennen het geval van een familie die diep in Zuid-Frankrijk leeft: een mooi hof, een soort kasteel als woning en zeven grote zonen die nergens in hun om geving een Vlaams meisje vinden en met geen franqaisewillen trou wen. Een heel probleem! Soms moe ten de boerenzoons honderden kilo meters ver gaan vrijen! Lach niet. lezers, dat is niet zo eenvoudig. Maar spijt hun moeilijkheden en hun zorgen houden onze mensen de kop hoog. Ze werken hard. trotseren de nijd hunner Franss geburen en zorgen ervoor dat in Frankrijk ieder een herhaalt dat de Belgen vlijtige, zorgzame, eerlijke en propere men sen zijn. Wij zijn er onze boeren in Frank rijk dankbaar voor. Geest verplichting tot Vasten in 1948 tensap te hebben genomen, heelt hij zonia op deze conferentie uit fej.le «asten ingezet., De katholieken zullen dit jaar weer van de verplichting tot vasten zijn ontslagen, zodat de getroffen schik kingen inzake vasten en onthouding dezelfde blijven als vorig jaar. Dit decreet werd uitgevaardigd met het oog op de voedselschaarste in de ganse wereld. Het Vatikaan deelde mede, dat er twee uitzonderingen worden gemaakt voor 1948. vermits het vasten en de onthouding van kracht blijven op 11 Februari (Aswoensdag) en op Goede Vrijdag: (26 Maart). eens het vrouwenstemrecht erdoor, zelf op Kamerontbinding zou aanstu ren? Dat is het liedje dat men thans zingt. Maar veie geeft die heren het recht te veronderstellen dat de C.V.P. zo trouweloos zou zijn als zij dit zelf blijken? En dan maar bovenarms er op. val len en zeggen: het zal niet waar zijn dat de C. V. P. haar hervorming (vrouwenstemrecht! erdoor zal halen, zonder dat de Socialisten-er hun her vorming (de structuurhervormingen) allien doorkl-ijgen. Dubbele onjuistheid Mi- Buset. - Of zou de B. S. P. nu nog zo reaction- nair zijn, dat zij zich tegen het vrou wenstemrecht durft uitspreken? Er. kwestie van structuurhervormingen hoe vals dat te willen voorstellen als een eis en programmapunt van de Socialisten alleen! Kijken wij r.ia-ar even na: de C. V. P. legde een volle dig «tel wetsvoorstellen neer, die on langs onder de titel Sociaal-Econo mische Democratie door de studie diensten van de C. V. P. werden uit gegeven. Daaruit kan men leren, he- ren van Voor Allen dat de voor stellen door de C. V. P. neergelegd, veel verder gaan dan die der Socia listen en dat ze heel wat duidelijker en concreter zijn uitgewerkt. Van geheel deze argumentaüe blijft er dus niets ernstig over. En de krant van Mr Missiaen moet dat zelf onwillekeurig gevoeld hebben, want in zijn nummer van 4 Januari waarin het meent de oorlogstrom te moeten roffelen vervalt he: weer in een soort proza, waarvoor we maar liefst geen naam zullen zoe ken. maar dat gij aan de volgende staaltjes kunt smaken en... beoorde len: «de strijd tegen het Leopoldis- me is een kwestie van leven of dood voor de democratie geworden... wij hebben reeds gekozen en zullen trots alles, de democratie en de eenheid van het land verdedigen tegen de leo-rexisten en tegen allen die de volksvrijheden bedreigen. Voor deze strijd roepen wij alle ware democra ten op. Waarlijk, Voor Allen waande zich reeds in volle kiescampagne... omdat Buset al waande, dat hij de Kamers zou kunnen doen ontbinden. Maar... er zijn in de Socialistische partij ook nog ernstige mensen, die werkelijk om 's lands belang bekom merd zijn en die hebben in het bu reau van de partij, dhr Buset in de minderheid gesteld, en wel met het eenvoudig argument, dat dhr Buset zich deerlijk misrekende, wanneer hij dacht dat de C. V. P. verzwakt uit die nieuwe verkiezingen zou komen en dat de B. S. P. dan haar wil zou kunnen dicteren. En in het communiqué van de B. S. P., heette het dat de partij de Regering zou steunen voor de volle dige verwezenlijking- van het Rege ringsprogramma en werd er zeli's het voorstel gedaan een contactcommis sie der meerderheidspartijen in het Parlement tot stand te brengen. Ziedaar het einde van de storm in het glas water, die dhr Buset ont ketend heeft. Ziedaar waartoe de kortzichtigheid van enkele pavtiiuo- litiekers ons had kunnen brengen. Wat antwoordt de C. V. P. daar nu op? Wei kort en goed: dat zi.i niet in het minst voor een Kamerontbinding vreest, maar dat zij diegenen die a willen uitlokken, hartsgrondig mis prijst en wel om de volgende rede nen: 1! Dat een Kamerontbinding niets zou oplossen, aangezien de Socialisten zelf toegeven dat ze niet méér met de Communisten kunnen samengaan. °-ezien hun on derworpenheid aan Moskou. 2) Dat een Kamerontbinding 'het land gedurende twee maand zon der vast beleid zou laten, wat in de moeilijke economische toestand een echte katastvophe zou worden. 3) Dat het in de huidige gespan nen internationale toestand een echte misdaad ware het Land in rep en roer te zetten. 4) Dat de Communisten, wan neer ze in April-Mei nieuwp woe lingen .zullen veroorzaken, tegen over zich een vastberaden en eens gezinde Regering moeten vinden. Dat is klaar en duidelijk en het is dank zi.i die koelbloedige houding, dat cle duistere manceuvers van Mr Bu set mislukt zijn. Dat de Socialisten zich nu trach ten wit te wassen is begrijpelijk, maar wie de ware toedracht en het Juiste verlooo van de gebeurtenissen kent, moet het toch potsierlijk vinden. Ook wanneer de Socialisten nu opschep pen met hun «contactcommissie», waarvan zij blijkbaar het initiatief opeisen en het voorstellen als het zoveelste bewijs van hun goede wil tegenover cle C. V. P. en waarvan zii dan zelfs voor de-micro van het N.I.R, vertellen, dat ze reeds in wer king is. Wat moeten zij toch berouw heb ben om zo n vaart te gaan, want' in de werkelijkheid is het zo geratn: het is dhr Marck van de C. V. P., die eerst de gedachte heeft vocruit- gezet, die dan tot een gemeenschap pelijke wens is uitgegroeid. Die con tactcommissie is echter op dit ogen blik (we schrijven DiiHciajavond) nog niet samengesteld. Hoé fou ze dan op dat zelfde ozenblik al kun nen aan het werk zijn?! "\f Neen. heren, er is in dit land geen andere formulé mogelijk dan die van de C. V. P.-B. S. P.-Regering, en ciie Regering k.tn veel goeds tot stand brengen, maar dan moeten de So cialisten leren, dat niet alle lakens naar één kant kunneri worden toe getrokken en dat ze niet om elke futiliteit de Regering en liet land moeten in gevaar brengen. De persoonlijke voorkeur van dhr BUse-t is één zaak. maar het belang van het land is een andere en de tweede is teel eerbiedwa-ardieer dan de eerste. SPECTATOR. na lezing, on* blad in de banden een uwer vrienden of buren die on* blad niet hebben, bewijst ent ee* dienvt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1948 | | pagina 1