Tchecko-Slowakije 1938-1948 Wij zullen het tonen Rond het Vierde Congres te Waals Brussel KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN Is de Middenstand het Stiefkind van Vadertje Staat Onze LITTERAIRE Prijskamp f MAARSCHALK MONTGOMERY BEZOEKT ONZE KUST BUITENLANDS OVERZICHT EEN BAANBREKEND BESLUIT VAN PAUS PIUS XII I.Ö 00 Fr. PRIJZEN AMERIKAANS KOLONEL SCHENKT 400 PAAR LAKENS TERUG AAN BELGISCHE GEMEENTE Het Vraagstuk van de Middenstand OOSTENDSE VISSERSSLOEP NAAR BELGISCH KONGO TREIN RIJDT IN VOLLE VAART HELLING AF IN ZWITSERLAND Zaterdag 28 Febr. 1948. BESTUUR EN REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperinge. Telefoon 9. Postcheek 47.63.60. ABONNEMENTSPRIJS YOOK: België tot Nieuwjaar: 88 fr. Belgisch Congo 3,— fr. p. week. Frankrijk 4 Holland 3,— fr. p. week. Andere landen 3,50 fr. p. week. Uitgave PCJPERINGE-IEPER-WÊRVIK en Omliggende Aangesloten bij V.B.P.P. y JAAR. N' 9. PRIJS PER Nr: 2 FRANK. ONZE BURELEN: Uoeselart, St-Alfonsusstraat 13. leper, G. de Stuersstraat 4. Poperinge, Gasthuisstraat 19. Veurne, Noordstraat i4. Wervik, Kasteelstraat 26. Nieuwpoort, Langestr. (M. Dunton). ONZE UITGAVEN: u oeselare-Ieper-Mcenen. 4> Veurne-Nlcuwpoort-Diksmuide,] Poperinge-leper-Wervik. En er zijn waarachtig nog men sen die menen dat goede wer ken» uit de mode zijn! Zij zelf hebben niemand nodig en: dus! Met Nieuwjaar deden de «Chris telijke Mutualiteiten» beroep op hun honderdduizenden leden om de teringlijders en hun familie te steunen. Hoe gesteund werd, weet ik: niet. Maar wie ooit een Sanatorium bezocht, wie ooit naging hoe 't gaat in een gezin waar vader of moeder naar het Sana werd over gebracht, weet er alles van. Zou dat geen goed werk geweest zijn? Een werk van echt-christelijke naastenliefde? Bezocht ge reeds onze twee Sana's: «De Lovie» en het Sana te Sijsele? Onze provincie deed het hare, vervulde haar plicht; 't was ook een prachtig werk van christe lijke naastenliefde. Dokters en zusters en personeel en de aalmoezenier! kunnen daar dag-in, dag-uit die naastenliefde oefenen! Maar onze Sana's liggen... vol en tal van zieken wachten om hun beurt! Gevolgen van den oor log, van ondervoeding, van gevan genschap, van opeising om naar Duitsland te gaan arbeiden ge volg van... gebrek aan woningen, nu de oorlog nagenoeg drie jaar voorbij is. A De geneesheren stuurden een rekwest aan de regering. Zij we zen er op dat het gebrek aan wo ningen, met het onvermijdelijk gevolg van opeenhopen van ge zinnen en kinderen in dezelfde Woonplaats, de tering tot natio nale kwaal maken moest. De Radio bracht dat nieuws over. Dat was nu eens naar het hart gesproken. De geneesheren moesten het toch weten. Zij ondervonden het! immers, iedere dag. Zij wilden het nationaal geweten wakker schud-; den, zij wilden de regering voor haar plicht stellen. Zeer mooi! Ik durf niet schrij ven zeer schoon... immers het zijn de... Nederlandse geneeshe ren die de Nederlandse regering atténtwilden maken. Hoe 't nu zij, bravo! voor die Neder landse geneesheren! Zouden onze Vlaamse genees heren, kom! onze West-Vlaam se geneesheren 't zelfde niet kun nen doen? We hebben, goddank! nog vele dokters die begaan en bekommerd zijn om hun eigen volk, om ons Vlaamse volk! Te meer daar de eerste pogin gen om ernstig de plaag van de woningnood te bestrijden, van West-Vlaanderen uitgingen. Een bewijs te meer dat de christelijke naastenliefde hier niet wegstierf noch door twee bezettingen werd uitgerukt. Het wetsvoorstel om aan arbei ders gelegenheid te geven met staatshulp een eigen huis te bou wen, kwam van de Heer De Taeye, de... taaie volksvertegenwoordiger voor Kortrijk. De eerste provincie die steun verleent aan de kleine man die een eigen huis bouwen wil? West-Vlaanderen. En reeds hebben enige gemeen ten in West-Vlaanderen het zelf de gedaan. We spreken nog niet van die steden en gemeenten waar de oor- Jog huis hield en hele straten in puin liet; waar nu hand aan 't werk wordt geslagen. Zo niet begonnen wordt met de woningnood te bestrijden, zo wordt die een katastrofe, een na tionale ramp, zo sprak een minis ter, een lid van onze regering. Maar, sommigen denken alleen aan de grootstad, of aan steden; waar kazernes zouden worden op getrokken voor tientallen gezin nen. De leden van de Katholieke Werkliedenbonden kregen reeds foto's van zulke... gevangenissen in hun maandblad! Nesten wor den dat van tering, van meer dan een soort! Wij, in Vlaanderen, weten dat ieder gezin behoefte heeft aan een huis, niet aan een paar ka mers op het vierde of vijfde ver diep. En zo diep, zo geweldig diep ligt bij al onze mensen dat ver langen om meester en baas te ziin In het eigenhuis. Eerst dan gevoelt gij u vrij wanneer ge in het uwe woont. Zou 't geen goed werk zijn daar aan mee te helpen? om die plaag van de tering voor goed uit ons landje te ban nen, om onze arbeiders en de kleine mantoe te laten heer en meester te zijn in het zijne? om een einde te stellen aan de onmogelijke toestanden die we nu kennen: drie tot vier ge zinnen opeengetast in de zelfde woning? Laten we niet alleen de... Ne derlandse geneesheren spreken. Laten we ons eigen hert en onze... vaderlandsliefde spreken. Er is goed werk te doen, bui tengewoon goed werk! voor onze gemeentebesturen, voor onze Eigen-Huis »-maat- schappijen, die na 1918 in onze provincie duizenden huizen heb ben gebouwd, voor zo velen die aan de bouw maatschappijen geld... kunnen uitlenen zou ik niet beter zeg gen: geld moeten uitlenen, om het nodige kapitaal te vormen. Zonder dat geld immers kunnen die plaatselijke maatschappijen in onze grotere gemeenten en kleine steden, niet beginnen. De Katholieke Werkliedenbon- den, de Katholieke Arbeidersvrou wen roepen onze hulp in. Er is goed werk te doen, er is een nationale ramp te voorkomen, of althans te bestrij den. Of zullen we tal van Sana's la ten bijbouwen? A Wie helpen kan, helpe! Wie zou er nog denken dat goede werken tot het verleden behoren? Goede werken uit de mode? Al leen bij die mensen wier hert een verzegeld... graf is. Er zijn er nog wel, hier en daar, O. L. H. moet immers van alles, zijn getal heb ben. Maar de christelijke naasten liefde leeft nog bij ons in... West- Vlaanderen. Wij zullen het tonen! PÉ VLAMYNCK. Hij zal te Koksijde aanlanden en tot Oostende doorreizen. Koksijde zal met een bezoek van Veldmaarschalk Montgomery vereerd worden op Zaterdag 3 April 1948. Dc aankomst van de Maarschalk heeft plaats om 11 uur op het vliegveld van Koksijde. Eerst gaat de ont vangst en voorstelling door van de Gemeenteoverheden. Om 11.05 uur heelt op het Gemeentehuis 'het over handigen van het diploma van Ere voorzitter van de Verbroedering «Bri gade Piron» plaats. De Veldmaar schalk vertrekt om 11.10 uur uit Koksijde naar Oostende, langs Oost- duinkerke, Nieuwpoort, Lombardsij- cie, Middelkerke. De terugreis ge schiedt om 14.20 uur uit Oostende waar Monty dan weer van op het vliegveld van Koksijde zai vertrek ken. Het is beslist een grole eer voor het klein hadplaatsje Koksijde met zulk hoog bezoek vereerd te worden. DE PUINEN VAN DEN IJZERTOREN WORDEN OPGERUIMD T" j i'l OM* J 4t"i -. s br Nv Een reeent zicht op de vernielde IJzertoren en de opiuimlngswerken. Deze foto's werden getrokken op Dinsdag 17 Februari 194$. De op- Tuimingswerkeri werden 14 dagen vroeger begonnen en zullen 3 maan den duren. Op bovenste folo ziet men wat overblijft van Vlaandercn's IJzertoren die door misdadige onbekendehanden vernield werd. Dit gedeelte moet verder afgebroken worden tot aan de crypte, die eerst zal hersteld worden. - liet stcenafval wordt rond het gedenkteken ge voerd zoals onderste foto aanwijst om de stenen plate-forme n't te breiden. Later moet de IJzertorcu weer statig en koppig op- Iijzen en het verbindingsteken worden van alle Vlamingen die bet met het welzijn en dc vooruitgang van Vlaanderen, goed menen. «Gelijk Jfceetesken i# ygdcri huis, jou ktjam >k II i» JUiftÜEl.. KLEMENT GOTTWALD de Tchecko-Slowaakse Eerste-Minïs- ter, die thans ook zijn land in de eomnnmisthehe ma shtsgreep heeft weten te prangen. NOG EEN VERVLOGEN ILLUSIE Vlanneer bij de jongste verkie zingen in Tchecko-Slowakije de communistische partij, dank zij de gekende manoeuvres en uitbui ting van de weerstand, 40 van de stemmen behaalde, werd dhr Klement Gotiwald, commu nist, als eerste minister aange steld. Op dat ogenblik hebben veel mensen, kranten en staatsleiders zich de vraag gesteld hoe dat ex periment zou aflopen. Het toas inderdaad duidelijk dat men Tchecken en Slowaken niet on der de knoet zou kunnen bren gen, zoals 7nen dit met de Ballen, Polen, en Balkanlanden gedaan had, en wel om een drievoudige reden: 1) Tchecko-Slowakije was een bondgenoot tijdens de oorlog, met een zeer Russophiele presi dent; 2) Tchecken en Sloioaken zijn heel wat meer geciviliseerd dan de andere Balkanvolkeren en heel vrat meer democratisch en aan die democratie gehecht; 3) het land ligt verder van Rus land af en vormt in feite de brug hebben ieaen de nationale socia- tie, neen, daar zijn de Sovjets veel ie sempuieus rwor. Die meneer Zorin komt eenvou- diy-weg de aankomst controleren van het broodgraan dat uit Rus land aan Praag werd opgestuurd. V/at een onschuldige bezigheid, niet waar? Zo onschuldig dat zelfs de meest onschuldige zuige-' ling nooit zal geloven dat het icaar is. Iedereen zal integendeel terug denken aan het bezoek dat Vichinskp, die andere Russische excellentie, in 1945 bracht aan Koning Michaël van Roemenië. Toen kreeg Koning Michaël 24 uur tijd om diegene tot eerste-minis- ter te benoemen die hem twee jaar later uit het land zou weg jagen om het volk naar hartelust te kunnen onderdrukken. Geen enkel bericht wijst er op. maar het lijdt geen twijfel dat kameraad Zorin thans gelijkaar dige beleefdheidsbezoeken bij president Benesj aflegt. BENESJ, DE DOORN IN HET OOG Ja die Benesj, dat is voor de heersers van het Kremlin een embetant geval. Die man was een Russophiel avant la lettre. Hij is het zelfs die, ingelicht door zijn eigen spionnagediensten in April 1941 de Russen op de hoogte ge bracht heeft van de aanval die Hitier tegen de Sovjet-Republiek aan 't beramen en aan 't voorbe reiden was. Benesj is de man die generaal Sikorski, Pools eer- ste-minister te Londen, er toe overhaald heeft onderhandelin gen met Stalin aan te knopen. Benesj is tenslotte de afgod van de Tchecken en is zelf bij veel Slowaken in hoog aanzien. Zo 'n man zet men dan ook niet gemakkelijk op zij ook al is men overtuigd dat hij voor een volks democratie naar Moskovitische snit veel te democratisch is. Maar ivie denkt dat er voor de heren van het Kremlin iets hei lig is, buiten hun eigen kapelleke, die slaat de bal volledig mis. Benesj mag zijn wie hij wil, maar als hij niet wil plooien, dan zal hij kraken. En liefst eerst plooien en dan kraken. Het zal dan ook wel niet toe vallig zijn dat de communisten hun batterijen het meest gericht tussen Oost- en West-Europa. Om deze redenen werd alge meen geacht dat de communisten zich daar constitutioneel en de mocratisch zouden gedragen en dat het internationaal commu nisme aldus ging bewijzen dat al le publicatie en beweringen over dictatuur. Gepsoe, enz... slechts laster, larie êft apëiïkoot wareii. Superoptimisten zagen hierin dan ook een mogelijkheid voor de civilisering van hét bolsjewisme tot in Rusland toe. De regering Gottwald vertrok dus met een préjugé favorable vanwege de vrije volkeren. En eens te meer werden ze be drogen in him verwachtingen en zagen ze hun illusies in rook ver vliegen tijdens de jongste maan den en vooral tijdens de laatste dagen. Alle beloften en mooie woorden ten spijt is het Kremlin vast be slist ook Tchecko-Slowakije on der de voet te lopen, en dit land, dat 10 jaar geleden als eeh der eerste slachtoffers van het nazis me onderdrukt werd. na een kort stondige vrijheid, opnieuw te ver drukken en te doen doodbloeden in drenst van een wezensvreemde cu verafschuwde heerserskaste. HET GEKENDE PROCÉDÉ Overal waar de Russen elke te genstand willen breken gaat het volgens dezelfde formule: com munisten in de regering brengen, hen de sleutelposities laten bezet ten: leger (liefst een onafhanke lijk generaal), binnenlandse zaken (politie), justitie en arbeid; verder de hand leggen op de vak verenigingen; dan een complot ontdekken tegen de veiligheid van de Staat waar de leiders der an dere partijen in betrokken zijn, spionnage in dienst van vreemde imperialistischemogendheden; dan regeringscrisis en nieuwe echte democratischeverkiezin gen die de meerderheid geven aan de communisten of een so- eidlo-communistisch blok en dan: leve de sovjetisatie 100%. Waar de partij te lastig is om spelen voor de binnenlandse woel- makers alleen, daar komt dan nog een afgezant uit Moskou met de nodige bedreigingen, dwang middelen en het nodige wapenge kletter. Zo ziet het gewoon scenario er uit. Zo verloopt het ook in Tchecko- Slowakije. Daar zit ook 'n communist aan binnenlandse zaken. Die epureer- de de politie en stak ze vol com munisten. Dit werd de andere par tijen van het Nationaal Front ten slotte te bar en ze gaven ontslag. Et voila: dat zijn natuurlijk de provocateurs en de agenten van het oorlogszuchtige en impe rialistische Amerika. Onmiddellijk groot lawijt: Gott ioald organiseert de straat. Het komt tot een staat van beleg. De grenzen worden gesloten om te beletten dat de verraders zouden ontvluchten. De syndicaten hou den een algemene staking. De ook bij ons bekende waakzaamheids- en actiecomité's» worden in 't le ven geroepen en de communisti sche minister van binnenlandse zaken is brutaal genoeg om alle Imrgemeesters en gemeenteraads leden van geheel het land met één pennetrek af te zetten en hun macht op die beruchte comité's over te dragen. En waar de coco-ministers het niet recht streeks aandurven iemand uit zijn post te verjagen, daar hebben ze vlug een bent je ultra-rode be dienden en ambtenaren gevon den om de minister van verkeers wezen en die van posterijen uit hun departement te verjagen. Toevallig komt dan ook seig neur Zorin, Russisch vice-minis ter van buitenlandse zaken, per vliegtuig uit Moskou te Praag toe. Hij zal zich natuurlijk niet men gen in de binnenlandse aangele- 'yejijieden van deze bevriende na- HEER BENESJ de President der Tchecko-Slowaakse Republiek, die heeft moeten zwichten voor i het communistisch straatgedee en vrij spel laten aan de Eerste-Mi- nister Gottwald om het land onder communistisch beleid te brengen. «o» lace: die voorstander is van een verregaand compromis met de communisten en dat de politiek door de nieuw verlcozene voorge staan als volgt kan worden sa mengevat: Tegen het Truman- plan voor hulp aan Griekenland, Turkije en China: tegen de al gemene dienstplicht; tegen het Marshallplan en voor een politiek van bevrediging ten opzichte van Rusland. In één woord: laat de coco's toch hun gangen gaan. Wat moeten de heren van het Kremlin in hun handen wrijven e.i zeggen: 't gaat goed, we kun nen voortdoen, Amerika zal niet tussenkomen. En dat alles beioijst eens te nicer hoe dringend nodig het is de Westerse Unie solied uit te bouwen en militaire accoorden met de Verenigde Staten af te sluiten indien wij niet wensen één voor één door de communisti sche veelvraat te worden opge slokt. 25-2-43. V. WESTERL1NCK. Franse taal toegelaten in Frankrijk bij sommige Kerkelijke Plechtigheden. Vatikaanse kringen hebben mede gedeeld dat dc Heilige Vader, met het oog op dc huidige omstandighe den en ingaande op een verzoek van Kardinaal Emmanuel Suhard, aarts bisschop van Parijs, toelating heeft verleend om de Franse taal te ge bruiken bij het toedienen van het Doopsel, het Huwelijk, het II. Oliesel en het houden van de lijkdiensten. Het gebruik van het Frans blijft beperkt tot bepaalde formules, doch is toegestaan in alle Franse diocesen. Een bizonder ritueel, waarin de ge beden en de formules in het Frans zijn vertaald, werd samengesteld en ter goedkeuring aan de Congregatie der Riten voorgelegd. Zie verder uitleg op 2e blad Tijdens het offensief van von Rundstcdt had de Amerikaanse ko lonel Hanlon een 409-tal paar lakens gevraagd aan de inwoners van Heni- roulle, bij Bastenaken, opdat zijn mannen zich erin zouden kunnen hullen, om aldus niet te worden op gemerkt door de vijand, midden de wit-bcsneeuwde velden. Goed gevolg werd alsdan aan zijn verzoek gegeven en dan ook beloofde hij die lakens terug te schenken. Eens van legerdienst ontslagen, heeft kolonel Hanlon dan bij de be woners van zijn stad in de U.S.A. ge vraagd hem lakens te bezorgen, op dat hij zijn belofte zou kunnen ge stand houden. Aan zijn verzoek werd ook goed gevolg gegeven en Zater dag 21 Februari jl. werden de van uit de U.S.A. medegebrachte lakens door kolonel Hanlon teruggegeven aan de inwoners van Hemroulle. Dit gaf aanleiding tot een roerende plechtigheid. l!lil!!!Nll!!l!l!!lll!l!>!!!llllll>!ll!!IIIHilllllll!lll!lll!!!lllll!!lllllll>llllll!llllll!lllll!lli!!!!lll!ll!!lll!!niliS12ini:illii!ll listen, partij waarvan Benesj lid is, en dat het die partij is die door de communisten ervan be schuldigd wordt een militaire putch ie hebben voorbereid. Op die manier zal men onrecht streeks het prestige van Benesj aantasten en zijn weerstandsver mogen. trachten te. verminderen en te breken. Zo bv. een compro mis of een koopje in volgende zin: we zullen over die putch niet meer spreken als gij de voonvaar- cien van Gothoala aanneemt voor het vormen van een nieuwe rege ring. Op die manier zou Benesj misschien enkele van zijn vrien den kunnen redden, voorlopig... EEN NIEUW MUNCHEN? Wat hebben de communisten al niet gebazeld over München! Daar werd Tchecko-Slowakije aan Hitier opgeofferd. Daarin ligt de voldoende motivering van het Duits-Russisch niet aanvalspact, enz., enz Een tweede München mag er dan ook volgens de communisten nooit komen. En wij zeggen: ac- coord. Het eerste München was het toegeven van de onvoorbe reide democratiën uit het Westen aan de vleesgeworden oorlogsgod Hitler. Men heeft er een jaar tijd mee gewonnen om zich gereed te maken, maar het was duidelijk dat het de slechte methode was. Er mag dan ook geen tweede München komen waarop voor de tweede maal de democratiën zou den duimpje leggen voor de dic tatuur die met wapengekletter het ene land na het andere over rompelt en zich daarbij opwerpt als de kampioen van de vrede in de wereld. In dit tweede, zoals in het eerste München, zou Tchecko- Slowakije het slachtoffer moeten worden. Welnu, heren communis ten, wij zeggen het met u me de: geen tweede München, geen slachtoffers meer onder de auto ritaire en totalitaire pletrol. Het is genoeg. Geen stap verder. Zo omtrent zou de taal van Benesj, de stem van Amerika en van het vrije Westen moeten lui den. Dat de States hard zullen zijn hebben zij al laten verstaan. Maar zullen-ze iets kunnen doen? Daar ligt de grote vraag, en wij menen van niet. En zoel om de volgende redenen: 1. - De regeling van de crisis zal waarschijnlijk op binnenlands plan gebeuren: Benesj zal gedeel telijk capituleren omdat hij weet dat hij geen effectieve hulp kan .krijgen van buiten. 2. - Amerika heeft in Europa geen troepen meer die tegen de Russische divisies kunnen opwe gen en dientengevolge is de druk king die ze kunnen uitoefenen op Moskou onder dit opzicht ook weer nul. 3. - De aanstaande presiden tiële verkiezingen zullen de Tru- man-administratie tot grote voor zichtigheid aanzetten. 4. - Buiten het diplomatiek pro test en drukking door uanwezig- heic van troepen blijft alleen de oorlog open die Amerika niet wenst en waarop het niet is voor bereid. Misschien zijn we pessimistisch, maar we vrezen dan ook dat het ongeluk over Tchecko-Slowakije zal neerdalen. Niet in eens ver moedelijk, maar in twee of hoog stens drie etappes. En het is jammer dat Stalin en Molotov, juist gelijk Hitier en von Ribbentrop in 1940, in de me ning kunnen verkeren dat Ame rika, om binnenlandse redenen moeilijk zal kunnen ingrijpen. Het zal de heren van het Kremlin inderdaad niet ontgaan zijn dat een gedeeltelijke verkie zing te New-York schitterend ge wonnen werd door een cundidaat van de American Labour Party tegen een democraat in. Nu moet men weten dat de overwinnaar gesteund wordt door Henry Wal- Zaterdag en Zondag te Brussel, hielden een groep Walen het vierde Waalse Congres, na de Congressen van Luik, Charleroi en Namen. De voorzitter van hpt bureau was niemand minder dan dhr Merlot, Belgisch Minister. Over al de cnrih daar verteld wil len we geen lang verslag uitbrengen en ook willen we maar seffens zeggen dat het merendeel der Walen met de geest en de betrachting van het ge houden Congres, niet akkoord gaan, betrachting die strekt tot het inrich ten van het federalisme en Los van Vlaanderen» en het zorgen dat bij het inrichten van het federalisme, Brussel niet toegewezen worde aan de Vlamingen en dat de Brusselaars blok moeten vormen met de Walen willen zij niet verslonden worden door de flamingantische mensen eter. (Woorden op het Congres uit gesproken). Buiten genoemden Minister Merlot, waren nog rerschillige Volksvertegen woordigers aanwezig en een hunner, Socialist Van Belle, ondervoorzitter van de Kamer, verklaarde luidop: Nooit zullen de Vlamingen te vin den zijn voor de federalistische op lossing tenzij zij daartoe gedwongen worden door de Walen. Men scheldt me wel eens voor ver rader, maar dat men mij voor een verrader van België scheldt, dat raakt mijn koude kleren niet, zo lang men mij niet uitscheldt voor een ver rader van Wallonië. Wanneer ik moest kiezen tussen België en Wal lonië dan zou ik Wallonië kiezen. En als bouquetmoeten we er nog bijvoegen dat een afvaardiging van het Waals Congres Zondagmor gen door burgemeester Van de Meu- lebroeck ten stadhuize van Brussel ontvangen werd. Heel terecht schrijft de correspon dent van i De Nieuwe Gids Wij hebben, tijdens de laatste zitting van het vierde Waals Congres, dat we de lezer moge ervan over tuigd zijn meer voor onze persoon lijke onderrichting dan voor ons ge noegen hebben gevolgd, eens aan dachtig dc figuur van dhr Merlot ga degeslagen. En we hebben toen, bij ons zelf, de bedenking gemaakt Zie daar een man, die een zware verant woordelijkheid cp zich heeft geno men Niet, dat we dhr Merlot, al de onbekookte, geëxalteerde en zelfs kinderachtige uitlatingen van som mige onzer Waalse landgenoten er ten beste hebben gegeven, in de schoenen willen schuiven. Niet, dat we ongevoelig zijn gebleven, voor de lofwaardige pogingen, welke hij heeft aangewend cm paal en perk te stel len aan de erbarmelijke woorden kramerij van de hevigsten onder zijn congressisten. Niet dat wij zijn be klemtonen van het Belgische bestand deel in de federalistische gedachte, niet hebben gewaardeerd. Maar eenvoudig, omdat dhr Merlot er was..., omdat een Minister, lid van de Belgische Regering, er ais voor zitter fungeerde, en omdat dhr Mer lot ofwel daar ofwel IN DE MINIS TERRAAD op zijn plaats niet is. Wij hebben, in onze tijd, menig congres bijgewoond en koesteren niet veel illusies over de betekenis ervan. Wij weten zeer goed, dat op de Vlaamse congressen en betogingen- van-tussen-de-twee-oorlogen, het ook allemaal zo pluis niet was: er zijn zo weinig mensen, die nan de beko ring kunnen weerstaan, de gekste dingen te vertellen om 's anderen daags in de kranten te kunnen lesen, dat ze ee daverend applaus moch ten in on .vangst' nemen Dat is nu eenmaal één van die te- Kenen vr.;i he£ gebrek jan politieke rijpheid van een volk. Maar wij her inneren ons niet, öe hysteriekste V. N. V.-er ooit te hebben horen ver tellen, wat vertegenwoordigers van zgu. grondwettelijke partijen op het Waals congres hebben uitgekraamd. Wij hebben nooit een Vlaams ender voorzitter van de Kamer horen ver klaren, dat het hem vollledig on verschillig liet, door te gaan voor een verrader van België Noch de Vlaam se socialisten, noch de Vlaamse libe ralen, noch de Vlaamse katholieken, ■hebben met het anti-Belgisch extre misme ooit iets gemeens •willen heb ben. En wij betwijfelen het ten zeer ste of Staf De Clercq, met een uitge lezen groep van zijn menden, ooit op het Brussels stadhuis zou ontvan gen geworden zijn. Had eeh Katho liek Vlaams minister voor de oorlog, een landdag van het V. N. V. bijge woond, laat staan voorgezeten, dan zou en te recht een storm van protest zijn opgerezen, die de schul dige uit de Ministerraad zou hebben verdreven. Tegenover de hysterie van een Si mon, de tranerige bedenksels van een Grégoire, de goedkope demagogie van een Van Belle, kan men zich onbe tuigd laten. Maar van dhr Merlot, heeft men het recht uitleg te eisen. Er zijn mensen, die het Vaderland, veel minder kwaad hebben berokkend dan hij, die in de gevangenis zaten. Een kieskeuriger man dan dhr Mer lot, had zich, zolang hij Minister was, van dergelijke manifestaties onthou den. Nu wordt, of hij het wil of niet, de regering er bij betrokken. Men kan niet tegelijkertijd Minister zijn van de Belgische Staat en tegen de Belgische Staat complotten smeden. Men kan niet tevens in' de rege ring zetelen en de oppositie leiden. Of is de regering voor het federalis me? En indien niet, waarom duldt zij nog langer in haar schoot, de aanwe zigheid van de Voorzitter van het Waals Congres. Een grote waarheid ls het: Er hebben er veel binnen gezeten en er ziften nog veel .veroordeelden bin nen, die het Vaderland veel min kwaad hebben berokkend. Er moet ln zulke zaken door onze Regeling klare wijn geschonken, willen de goedmenenden de gebroken potten niet betalen. Wij zijn een volk van pruttelaars. Geen land ter wereld kent een weel de en een welstand als het onze, en toch zouden wij liet record der mis noegdheid gemakkelijk kunnen weg kapen. Want wij zijn ongelukkig als we niets hebben om op te schelden of om over te vitten. Bij de meeste mensen van ons land is de Staat een zevenkoppige draak en zijn alle politiekers profiteurs, bedriegers en woordenkramers. Dit slecht karak ter van ons zal wei niet beteren door het lezen van 'n paar artikels. Daar om moet bovenstaande vaststelling hier slechts aanzien worden als het dekor waarin we de verhouding tussen Staat en Middenstand moe ten zien en belichten. Want iedereen zal bekennen dat de middenstander onder alle Belgen de meest misnoeg de en meest pruttelachtige is. Dit zou ons op het eerste zicht moeten verwonderen. Het is immers duide lijk dat de zelfstandige ambachts lieden en neringdoeners, bij wie de traditie zo diep is ingeworteld, bij wie de familie nog de spil is van gans het bedrijfsleven, meer dan wie ook de orde en de rust moeten liefheb ben en dus de beste vrienden moes ten zijn van het Staatsgezag dat die orde handhaaft en hun normale ac tiviteit mogelijk maakt. Als dit nu niet het geval is stellen we ons direkt de vraag: HOUDT DE STAAT VOLDOENDE REKENING MET DE MIDDENSTAND? Alvorens op deze vraag te ant woorden, willen wij een oogslag wer pen op de voornaamste grieven van de middenstand. Onder alle staatsdiensten is de fiscuszeker wel het zwartste schaap. Toen de wetgever ons Bel gisch belastingssysteem ontwierp, ging hij uit van de volgende veron derstelling: «De Middenstanders zullen het wel niet nauw nemen met de aangifte van hun inkomsten. Ze zullen zoveel mogelijk ontduiken, en het zai mij moeilijk vallen te con troleren welke aangiften vals of juist zijn. Daarom zullen we ervoor zorgen dat zij voor eenzelfde inko men als een loontrekkende een veel 'hogere belasting te betalen krijgen. Dit was niet helemaal verkeerd ge zien. Wanneer de porte-monnaie in i het gedrang komt, is ieder staatsbur ger min of meer incivieken zal hij in de praktijk trachten toe te passen wat de oude spreuk het hemd is nader dan de rok hem ge leerd heeft. Maar nu staan we voor het feit dat de tijden veranderen, en doorgaans sneller veranderen dan de wetten. Gutt is gekomen en heeft öe middenstanders een zwaar erf deel nagelaten. En sinds Gutt is het al heel wat moeilijker geworden een merkelijk deel van het inkomen on gestraft te verbergen. Soms gaat het al zover dat sommige middenstan ders, die geen boekhouding bezitten voor een hogere winst werden aan geslagen dan ze in feite geboekt hadden. En natuurlijk, werd hun belasting toch berekend op de ba- rema's die rekening houden met ont duiking en die hen zwaarder, takse ren dan de loontrekkenden. Daarom zal iedereen begrijpen dat de middenstand een grondige her ziening eist van ons belastingssys teem, herziening die moet steunen op het princiep van ecu GELIJKE FISCALE INSPANNING VOOR ALLEN In hetzelfde domein liggen nog andere wolfijzers. Zo bijvoorbeeld: de zegel taksen. Dit systeem van taks op de verkoop werd ingevoerd toen onze Belgische Staat nog ln zijn kin derschoenen stak. Het heeft met de onstuimigheid van een woekerplant zulkdanige uitbreiding genomen dat men een geroutineerd specialist moet zijn om er nog klaar in te zien. Er zijn dus een 68 soorten van over drachttaksen. verschillend naarge lang het produkt, de koper of de verkoper. Een stoel in citroenhout heeft een andere taks dan een eilcen stoel. De verkoop van een hemd wordt anders getaksserd dan de ver koop van een trui. Soms moet mén 9 taks betalen, soms 4,5 percent, Voor proefvssvangsten aan de Afrikaanse Kust. Over enkele maanden zal de vis serssloep O 320 Noordhende 3 uit Oostende, naar Belgiseh-Kongo af varen om er proefvisvangsten uit te voeren aan de Afrikaanse kust. Vóór de eerste wereldoorlog had den gelijkaardige proeven plaats in de kolonie, onder leiding van kapi tein Arseen Blondé, het huidige ge meenteraadslid. Deze proeven gaven evenwel geen voldoening en werden opgegeven. De visvangst bleek noch tans zeer renderend te zijn in die zin dat de vangst groot was. De metho des tot bewaring van de vis lieten evenwel te wensen over. Men hoopt dat de «uur boord van de 0 320 toegepaste methodes betere resultaten zullen opleveren. Deze ex peditie heeft trouwens plaats onder regeringscontrole. De vis zou met het oog op zijn be waring worden gezouten, daar gezou ten vis in smaak valt der inlan ders. 21 DODEN Tc Waedenswil, nabij Zurich, werk ten de remmen niet meer van de trein Sattel-Zurich bij liet ncerbollen van een helling. Geen enkele lijn was vrij, zodat dc trein moest afgeleid worden naar een rangeerspoor, van waar hij dan terecht kwam in een drie verdiepingen hoog gebouw, dat ineenstortte op de trein. Van onder iiet puin en uit de inecngcurukle wa gons werden 21 doden geborgen, wijl er ongeveer 80 andere reizigers zwaar gewond werden. 136» VERJAARDAG Om de 136® verjaardag der geboorte van Charles Dickens (Engelse roman schrijver) te vieren hebben de «no tabelen van zijn romans zich naar de Charles Dickens-schóól begeven, waar de schrijver zijn kinderjaren doorbracht. Op de foto: de «personaliteiten» etappen uit de tram 1 Of x« bekijks julku. geïnd hebbihl soxns 4,5 per duizend en soms 2,5 per honderd. In één woordeen kruiswoordraadsel Maar ook hier zijn de tijden snel ler veranderd dan de wetten. Er rijn grootwarenhuizen opgekomen, mach tige kapitaaltrusts, aantrekkelijke winkelpaleizen, die de kunst verston den de verbruiker met hun bamiun- reklame zand in de ogen te strooien. Welnu, deze grootwarenhuizen koch ten natuurlijk hun waren recht streeks bij öe fabrikant en ze be Aai den dus maar één keer taks; Door het uitschakelen van alle tussen personen konden ze voor de grote helft hunner waren 4,5 of 9 uit sparen aan taks en aldus aan lagere prijzen (of met hogere winstmarges) verkopen dan veel kleinhandelaars. Die ongelijkheid was de grote re den waarom de middenstanders tot nogtoe geëist hebben dat de groot warenhuizen verbod van uitbreiding zouden krijgen. De Staat tnoest noodgedwongen toegeven dat deze eis gegrond was. In 1937 werd een grendelwet op de grootwarenhuizen gestemd, die thans voor de veertien de maal verlengd werd tot... oQ Juni 1943. De laatste verlengingora kelde de officiële commissie. Goed, de middenstander is voorstander van de vrijheid. De echte vooruitstreven de middenstander hoeft voor geen grootwarenhuis bang te zijn twe ko men er later op terug). Maar nooit zullen wij de opheffing van de gren- delwet en de onbeperkte uitbreiding van de grootwarenhuizen dulden, zo lang we op gebied van 'taksen, van eerlijke concurrentie- en van kre dietmogelijkheden niet kunnen ge nieten van volledige GELIJKBERECHTIGING VAN GROOT- EN KLEINBEDRIJF Er is echter nog iets dat de Mid denstanders de laatste tijd terecht heeft verbitterd. Hot is de willekeu rigs indeling van het land in eco nomisch sterkenen economisch zwakken Dit kwam het scherpst tot uiting bij de toekenning der fameuze eompassiebonsWaartoe die in deling leidt, toont volgend staaltje (één uit de duizend) duidelijk aan: Een gezin van zes personen, waar van vier laden geld verdienen, heeft een totaal inkomen van 200.000 fr. Het gezinshoofd is loontrekkend. Hij ontvangt compensatiebons voor al de leden van zijn gezin, want hij wordt- aanzien als «economisch zwak.-. Hetzelfde gezin, doch de kinderen zijn nog schoolplichtig. Het enig in komen is dit van het gezinshoofd een kleine zelfstandige schoenmaker die 40.000 fr. verdient. Hij heeft geen recht op compensatiebons. Hij is economisch sterk Dergelijke ge-vallen zijn geen uit zonderingen. Kijk rondom (J, naar die bescheiden winkeltjes, die kleins ambachtslieden, die niet-gepeurion- neerde ouderlingen, en oordeel zelf of dat de «economisch sterken» zijn! Die verdeling van eompassie bons» is eigenlijk maar 'n illustratie van een mentaliteit die in leidende staatskringen diep is ingeworteld. Zo diep dat de middenstand op geen Arbeidsconferentie geduld wordt, en dat de Eerste Minister, wanneer hij zich richt tot gans het land, zijn toe hoorders aanspreekt met ds woor den: «Werkgevers en werknemers!» Is het dan te verwonderen dat de middenstand zich afvraagt: Wil men ons misschien uitschakelen»? Is het te verwonderen dat hij zich verzet tegen de opvatting van een twee-klassen-maatschappij Zijn grote getalsterkte en zijn beurdde- lende funk tie geven hem het recht te eisen dat ALLE SOCIALE KLASSEN MOUTEN ERKEND EN GESTEUN O WORDEN. We hebben rec-cls toegegeven det er in de middenstand parasieten zijn binnengeslopen die ons beroep geen eer aandoen. I.' ar is dat een re den om gans c._a stand, om meer dan één miljoen mensen als woeke raars en dieven uit te schelden. Was het wel nodig met de miljoe nen van de schatkist een propagan da te lanceren, die op het stuk van de prijzenslag weinig of geen vruch ten afwierp, maar die de reputatie van de kleine neringdoeners in de brede volkslagen afbrak. De groot warenhuizen, daar was men goéd koop gediend! Waarom naast je deur kopen, als je geen half uurtje verder twee frank kunt profit.ren? Waarom goeie kwaliteit zoeken ais de goedkoopste produkten het toch ook doen? Leve het paarden- en schapenvlees, 't bevroren vlees, cle standaardkof f ié! Zo heeft mende smaak van onze mensen weer wat omlaag geduwd en koning klant de weg gewezen naar de geëvolueer de bedrijven, waar kottingprodub- ten aan de lopende band verkocht worden. Niet alleen de regerings maatregelen waren eenzijdig, maar ook de sympathie der regeerders. En het gebeurde zelfs dat een socialis tisch volksvertegenwoordiger iu vol le Kamer uitriep«De middenstan ders zijn dieven. Men moest ze al len in een concentratiekamp st»- - ken. Na deze beschouwingen kunnen we op onze eerste vraag antwoorden. Wat in ons huidig staatsregiein ver keerd is, is 't volgende. Men Heit zich nooit de vraag: «Wat Ui het recht van die of die volksgroep? Maar men richt het staatsschip veel eer volgens de vraag: «Wat is da macht van die of die groep?En het is de macht die het haalt. Het sterke gesloten blok van het groot kapitaal ontmoet de machtig -geór- ganisoerde arbeiders. En de midden standers? Men kent hun verdeeld heid, hun braafheid, hun bekrom penheid. En daarom vindt men het zo normaal, wanneer het moeilijk is iedereen te bevredigen, die klasse te vergeten waarvan men geen sterke reakties ducht. En de zedeles ligt voor de hand Niet op de Staat moet gij scheiden, middenstanders, maar op U zelf. Niet door uw revanche te zoeken in het bedriegen van de Staat, of in 't verzuimen van uw civieke plich ten, neen, daarin zult ge geen reme- die vinden. Maar in het opbouwen' van een sterke organisatie, die uw stand zuivert van al het kaf, en <iiai tegenover de Staat, kalm en waardig, maar sterk en beslist, uw rechten weet «J t* A. at,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1948 | | pagina 1