DE EREWACHT De vergissing van de Labour DE WEEK IN ONS LAND S@ i§Fï®| In Msitinn De Trappisten onder Communistische vervolging in China KATHOLIEK WEEKBLAD VAN WESTVLAANDEREN PALESTINA Zaterdag 29 Mei 1948. rJ ONZE BURELEN: SIRE, IK HEB GE- MIST, UW PLAATS IS BIJ ONS DE RANTSOENERING BUITENLANDS OVERZICHT jh VRACHTWAGEN VAN 40 TON BOLT EEN HUIS BINNEN TE DINANT Hardnekkige ge^reckfein in ers rend Jeruzalem U. N. 0. tracht wapenstilstand door beide partijen te doen aanvaarden. BESTUUR EN REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperinare. Telefoon 9. Postcheck 47.fi3.60. ABONNEMENTSPRIJS VOOR: België tot Nieuwjaar 62 fr. Belgisch Congo 3,fr. p. week. Frankrijk Holland 3,fr. p. week. Andere landen 3,50 fr. p. week. Aangesloten bij V.B.P.P. Uitgave POPERINGE-IEPER-WERVIK en Omliggende HET KELIJKS 3* JAAR. N' 22. PRIJS PER Nu 2 FRANK. Poperinge, Gasthuisstraat 19, leper, G. de Stuersstraat 4. Wervik, Kasteelstraat 28. Roeselart, St-Alfonsusstraat 12. Veurne, Noordstraat 14. Nleuwpoort, Langestr. (M. Dumon) ONZE UITGAVEN: Roeselare-Ieper-Meenen. Veurne-Nieuwpoort-Biksmuide.] Poperingc-Ieper-Wervik. Hebt ge nog Paster Campens laliger gelezen van Emest Claes? En gelachen kakebreed om die jonge school-schavuiten die mochten In de... processie gaan! Want die processie is een ge beurtenis. Paster Campens kwam mij te binnen deze week; niet alleen in de Kempen maar ook bij ons is de hele schooljeugd er om begaan; en langs de straat hoort ge dé commentairsde opmerkingen van de groteren. De vaten zwieren en slingeren en wolken wierook doen opstijgen. Zo zie ik de processie! O. L. Heer midden zijn volk. Zou dat niet de echte processie zijn, een ware triomftocht van Den Koning? A Zo was het wel vroeger! Dan stapten in Me stad de am bachten meê, de metsers en de wevers, de smeden en de timmer- ilên, in hun kleurrijke kledij; zo jongenshebben immers ook stapten de burgers meê en het hun deel in de processie En de meiskens dan? de hagel blanke maagdekens, de engeltjes met de kleurrijke vieren, het groepke van de Kruistocht. Plechtig en statig zullen de klei nen hun grote rol vervullen. Bij de moeders is er oelangstelling, en die kan geweldig groot zijn; het zijn niet alleen schoolkinderen die j trib»ne mogen zitten of. magistraat. Zo vormden zij de erewacht van den Koning. De erewacht! Komt al eens de gouverneur of een minister... dan is het al ru moerig op de parochie... Wie zal uitgenodigd zijn? Wie zal er op 't gemeentehuis zijn bij de plech tige ontvangst? Wie zal er op de staan meêstappen in de processiegroe- pen. Er zijn ook voorname groe pen en daar komen de heerlijke mantels bij te pas en kronen en diademen. Dees jaar komt een nieuwe groep onzeprocessie verrijken, de vernieuwde Hosan- ra-groep er hangt nog myste rie over, maar niettemin! Toch rolde 't Zondag van de in de nabijheid van den hogen gast... Zal «ik» niet vergeten worden? Ben ikniet te klein in aanzien? Wordt onze bond niet t'huisgelaten? Zijn er na dien soms niet een hele boel mi series omdat men die of die ver geten' had? De erewacht van den groten Koning? We worden allen uitgenodigd.. er staan geen namen geschreven preekstoel: «de vlaggen meê van op de lanteerntjes Maakt dat onze verenigingen a. u. b., vele j er te kort zijn en dat er moeten... mannen meê en vooral mannen! bij gekocht worden! om O. L. Heer te vergezellen met licht... want dat is de schoonste groep in de processie Dat was me naar 't hert gespro ken. Van ook? 't Is onlangs gebeurd. Onze ko ning keerde terug van zijn reis naar Amerika, 't Is dwaas genoeg maar hij moest in Holland lan den, Kwestie van een handsvol koning-vreters in ons lieve landje. Dan vernaamt ge hoe duizenden landgenoten over de grens waren getrokken, vernaamt ge hoe de politie onmachtig was om die mensen op afstand te houden. Die duizenden vergezelden onzen ko ning op zijn tocht, 't Zinderde daar iets binnen U, ge waart... gepakt! Maar ge waart toch zo blij dat die aankomst van Leo pold III zo was verlopen. Dat hoorde zo! en waart gij in Hol land geweest dan zoudt gij bij die betoging zijn geweest, dat spreekt van zelf. Zondag gaat de Grote Koning uit;... morgen! Morgen wordt de grote Vorst gedragen door de straten van on ze steden en dorpen. Hij gaat op... bezoek. Zijn volk gaat meê. 't Muziek opent de processie, te lande zul len onze jonge boeren de proces sie openen; de boere-jeugdbond, een schare jonge ruiters. Daar zijn die jonge kerels op hun plaats. Ik verhoop maar dat ze 't zeer diep gevoelen! Vlaggen en licht aan de huizen, bloemen en groen over de straat. Ook bij ons nog zijn hier en daar kunstenaars die met bloemen en groen een waar tapijt kunnen... weven, waar het Allerheiligste over moet; dat gebruik blijve in ere! ...Een bos vlaggen! En we hebben er, tot op de kleinste parochies... de jeugdor ganisaties, de boeregilde, de chris ten arbeidersvereniging, de bónd van het H. Hert; de oude schut tersgilde de oud-strijders en wat weet ik al meer. Een bos vlaggen waar de zon in speelt, lijk in 't brandglas van de kerkramen. Maar waar blijven de leden? Dien dag moest het duivenhok gesloten blijven. Dien dag moest men wachten tot na den middag voor men naar een velokoers of naar een kermis gaat. Als de Koning over straat komt moet zijn volk meê; we hoe ven met tot over de grenzen te rijden! En de bestuursleden? De man nen die 't beleid van de bond in handen hebben, de mannen die verantwoordelijkheid dragen? Hun plaats? De wijkmeesters van de H. Hertebond... hun plaats? De vooraanstaanden van de pa rochie... hun plaats? Kijk, ik droom er van al die mannen, tientallen en meer, op hun paasbeste, met licht, om en rond het Allerheiligste. Tussen hen, voor het Allerheiligste, een grote schaar zangers. Dan mogen de misdienaars de bellen doen rinkelen, dan mogen de wierook- De mannen meê in de proces sie! 'k Hoorde 't zo doodgeren zeg gen van op de preekstoel: die groep mannen? dat is 't schoon ste van de process'"... de mannen als Erewacht! Pa er Campens zaliger dacht er ook wel zó over! PË VLAMYNCK. Spaak zou een groot man zijn moest hij zeggen: HEER DE VLEESCHAUWER EIST ANDERMAAL OPIOSS1NG VAN DE KONINGSKWESTIE Op een C.V.P.-vergadering, gehou den te Antwerpen, voerde Oud-Mi nister De Vleeschauwer het woord. In zijn rede raakte hij ook de Ko ningskwestie aan en verklaarde hier over o. m.: Een grondwettelijke oplossing moet in 't vooruitzicht gesteld worden. Zo niet moet tot een volksraadpleging overgegaan worden. De Koningsge- zinden zullen niet blijven buigen voor een fractie van de Socialistische Partij. Op 19 September e. k. wordt Prins-Boudewijn meerderjarig en als dusdanig Senator. De Regering mag niet tot dan wachten om een einde te stellen aan de verbanning van onze geliefde Vorst. Het is eveneens ongehoord de zoon tegen de vader uit te spelen. Dhr De Vleeschauwer besloot dan zijn zeer uitvoerige rede met de woordenSpaak zou een zeer groot man zijn, moest hij zeg gen Sire, ik heb gemist. Uw plaats is bij ons voor de maand Juni 1948. PRODUCTEN Nrs Aantal zegels 1 Brood 8 kg. 10 2 Tafelolie 2 dl. of 230 g. 1 3 Margarine 600 g. 1 4 Ingevoerde boter, gebeur- beurlijk geldig te maken 1 5 Ingevoerde reuzel 300 g. 1 6 Suiker (bijzonder rant soen voor confituren in begrepen 1 kg. 500 3 OORLOGSSCHADE EN WEDEROPBOUW De Senaat behandelde anderzijds de begroting van wederopbouw, wat een gelegenheid was voor verschil lende HH. Senatoren om nadere in lichtingen te vragen inzake Oorlogs schade en Wederopbouw. Het was Minister Behogne, die in vervanging van Minister De Man, de sprekers beantwoordde. De Hr Mi nister wees er in zijn antwoord op, dat de taak van Minister De Man er vooral in -l- stond de wetgeving doen goedkeuren en de uitvoerings besluiten voor te bereiden. Binnen kort zullen evenwel alle nodige be sluiten genomen worden. Zestien uitvoeringsbesluiten zijn reeds openbaar gemaakt, met drie of vier andere zal zulks weldra het geval zijn. De administratie heeft een reuze-arbeid verricht. De coëf ficiënt voor de integrale vergoeding, die nog ln geen enkel land is be paald, zal in België binnenkort wor den vastgesteld voor de meest inte ressante streken van de vier pro vincies, die het meest geleden heb ben. 686.306 Dossiers van oorlogsgetrof fenen zijn door de administratie ontvangen. Hierin wordt een bedrag van 34 milliard geëist. 32.245 Aan vragen om voorschotten zijn reeds ingewilligd voor een bedrag van 1650 millioen frank. Aan 58.300 aan vragen om krediet is voor een be drag van 6 1/2 milliard voldaan. Hr Minister De Man kwam zelf tussen in de Senaatszitting van Dinsdag jl. toen andermaal de Be groting van Wederopbouw ter sprake werd gebracht. Ook hij wees op de moeilijkheden welke de nog te tref fen uitvoeringsbesluiten daarstellen, inzake de vaststelling der coëfficiën ten. Verder verklaarde ook nog de Hr Minister: Van nu af aan gaan de Provin ciale Directeurs van het Ministerie van Wederopbouw over tpt het on derzoek van de dossiers der personen die genieten van de integrale ver goeding der materiële schade die dc krijgsgevangenen en de politieke ge vangenen ondergingen naar aanlei ding van hun aanhouding. Wat betreft de schade aan onroe rende goederen zegde de Hr Minis ter De Man nog het volgende: Indien men rekening houdt met de vrijstelling en de ontlastingen, lijkt het inderdaad dat het totaal bedrag der schade, in waarde 1948 geschat, dc vijftig milliard frank niet zou te boven gaan. Tegenover dit getal komt het ander, dat het maxi mum van de last uitmaakt die de Natie in de huidige omstandigheden kan dragen om de oorlogsschade te vergoeden en het nationaal patri monium te herstellen: deze som gaat de 37 milliard frank niet te boven. U zult beseffen met welke voorzichtigheid wij stap voor stap moeten zetten cn beslissingen ne men. DE ONTSPOORDE BRADFORD-EXPRESS IN ENGELAND Een luchtopname van de plaats waar de Bradford-Express nabij Wathan- Dearne (.Engeland) ontspoorde. Deze ramp veroorzaakte de dood van acht personen, terwijl 33 ande re zwaar gewond werd»- Bij dc raming van de eerste voor stellen omtrent het herstel van de mobilaire eenheden, bleek het dat het een bedrag van 15 milliard zou opslorpen. Hadden wij dit toegekend, dan zouden ons slechts 22 milliard overgebleven zijn om al de onroeren de schade te herstellen en om gans ons productiestelsel opnieuw in goe de staat te brengen. NAAR GRONDIGE OMVORMINGEN IN HET LEGER MILITAIRE BASIS IN KONGO Door de Minister van Landsver dediging, Kolonel De Fraiteur, werd een overzicht gegeven van de be sluiten der gemengde militaire com missie, aangesteld om de reorganisa tie van het leger te bestuderen. Volgens dezebesluiten, en in het raam van het Westers pakt. zal ons land hogere kosten voor militaire doeleinden af te dragen hebben. In 1940 omvatte ons leger op oor logsvoet 650.000 man, waarvan on geveer 400.000 voor het veldleger. In 1947 waren er 4.950 officieren, 10.500 onder-officieren en 57.460 soldaten. Het nieuwe leger zou 7 militie klassen omvatten, ingedeeld iri een speciaal getrainde aanvalsgroep (drie klassen) en een dekkingsleger van vier klassen. Daarenboven zou een nationale veiligheidsdienst fungeren voor de bescherming der burgerlijke bevolking. De luchtmacht zou 15 jacht-eska- drilles tellen, wijl de vervoer-eska- drilles zouden moeten worden ver dubbeld. De zeemacht zou moeten kunnen beschikken over een half dozijn lichte en snelle eenheden en een formatie kanonniers en fusil- liers, ter verdediging van de havens en het bedienen van geschut op de schepen. In Belgisch-Kongo zou daarbij een kleine militaire basis en een zee basis worden aangelegd; van elke militieklas zouden een 300-tal solda ten- hun militaire dienst doen ln Belgisch-Kongo. De diensttijd van 12 maanden zou worden behouden, maar de vrijstel lingen zouden meer beperkt worden. Daarenboven zou een nieuw systeem voor de Wervingsbureaux van kracht worden. Er zou slechts één enkel wervingscentrum zijn waar de re- cruut drie dagen zou verblijven, om nadien onmiddellijk ln een eenheid geplaatst te worden, dit om het wer ven van specialisten te vergemakke lijken. DUBBEL VERLOFGELD VOOR 1948 DOOR KAMER GOEDGEKEURD Ter Kamerzitting van Donderdag 20 Mei jl. werd het ontwerp, behel zende het verlenen ln 1948 van een dubbel verlofgeld aan de loontrek- kenden, behandeld en tevens goed gekeurd. Vanwege de C. V. P. werd echter opgemerkt dat er een definitieve wetgeving onverwijld diende uitge werkt, en dat bij de huidige rege ling andermaal de gezinnen met ge- zinslast benadeeld zijn. Zo verklaar de Hr Harmei dat het systeem on gezond was 5 van de lonen te be steden voor verlofgeld wijl er slechts 6 voorzien is voor kindervergoe ding en, dat aan een arbeider, wel ke zijn gezinstoestand ook zij, een verlofgeld van 250 tot 600 fr. per dag wordt gegeven, terwijl voor heel het verlof van de kinderen van deze arbeiders slechts een globale som van 200 tot 600 fr. wordt betaald. Worden door dit stelsel de arbeiders met kinderen niet in de onmogelijk heid gesteld werkelijk verlof te ge nieten. Het antwoord van de Minister luidde slechts dat het huldig stelsel niet definitief is en dat een vast ontwerp nog in behandeling is voor de Nationale Paritaire Commissie. DE GARNAALVLOOT VAART WEER UIT Na besprekingen op het Ministerie van Economische Zaken werd ge noegdoening bekomen voor de gar naalvisserij, zodat de dagvisserij Maandag jl. hernomen werd. Alle vangst moet in de vismijnen gele verd en verkocht. Vermoedelijk zal de ganse Belgische Vissersvloot met 1 Juni terug zee kiezen, daar voor de grote visserij ook een overeen komst was voorzien. (Zie vervolg op 2' blad) EEN KALM VERLOOP Het jongste jaarlijks congres van de Labourpartij heeft heel wat minder stof opgejaagd dan de vorige, sedert het einde van de oorlog gehouden. Eén van de redenen daarvan is ongetwijfeld dat er meer beza digdheid gekomen is zó bij de lei ders als bij de leden. De periode der zuivere theorie is voorbij. Na 4 jaar bewind staat men voor een aantal verwezenlijkingen ivaarvan de uitslagen doen nadenken en die de partij theoretici, hoe heet gebakerd ze ook waren, doen na denken. Zo b.v.: de kwestie der nationalisaties waar zoveel inkt. over gevloeid heeft en die zoveel herrie verwekt heeft: die natio nalisaties die om zo te zeggen hét kernpunt en de sluitsteen van al les vormden, worden stopgezet. Ze hebben niet gegeven wat men er van verwachtte. Tussen theorie en practijk staat de menselijke persoonlijkheid met al haar ga ven en gebreken. Een andere reden is dat elke sympathie voor de communisten omzeggens totaal verdwenen is, zodat er over de buitenlandse poli tiek geen homerische discussies meer zijn zoals dit b.v. 2 jaar gele den 't gevhl was. Bevin's politiek wordt thgns algemeen goedge keurd, wat eens te meer bleek uit de afloop van het incident gewekt door diegenen die tijdens de kies campagne in Italië een telegram van sympathie gestuurd hadden aan de volksfrontsocialist Nenni. De partij in haar geheel keurde die daad af en volgde trouw het spoor van haar leiding en van de socialistische internationale. Wie echter om deze redenen ge meend had dat de Britse Labour een zwenking naar rechts zou ge maakt hebben, die had het echter verkeerd voor. en die heeft moe ten constateren: 1) Dat Attlee in zijn slotrede de zaken zó voorstelde als zou het einddoel van het communisme en het socialisme perfect het zelfde zijn en als zou het enig verschil hierin liggen dat de communisten dit doel nastreven met dictato riale en mensonterende middelen, terwijl de Labour dit wil met be houd van alle democratische vrij heden en menselijke rechten. 2) Dat de meer links georien- teerde candidaten in de partijlei ding werden gekozen tegen de meer rechts georienteerde. Men kan dan ook volgende slot- indruk over het jongste Labour- congres geven: verbetering van de practische houding, maar sta biliteit van de theorie. DE TWEESPALT: ENGELAND EN HET CONTINENT Wij hebben reeds vroeger de gelegenheid gehad te wijzen op het enorm verschil dat er bestaat tussen de Britse Labour en de socialistische partijen op het con tinent. Beide hebben zeker veel gemeenschappelijke trekken en volgen op stuk van economische politiek ongeveer eenzelfde lijn. Maar daar waar de continentale socialisten veelal echte marxisten zijn, d.i. echte materialisten en herauten van de klassenstrijd, daar waar de Europese Socialisten haast zonder uitzondering (ik spreek van de leidende kringen) strijdende anticlericalen zijn, daar komt de Britse Labour naar voor als een sociaal-progressistische partij van alle standen, met een sterk geestelijke inslag en oriën tatie en telt de Labour meer ka tholieken onder zijn leden dan welke partij oolc in Engeland, ja bisschoppen zelfs maken er deel van uit. Hoe diep dit verschil werkelijk is bleek eens te meer en zeer dui delijk op de vergadering die op 25 April in Albert-Hall te Londen doorging en waar vertegenwoor digers van alle christelijke bewe gingen in West-Europa waren sa mengekomen om het eigen karak ter onzer Westerse beschaving te bevestigen en iedereen tot verde diging ervan op te roepen. Wel, deze vergadering werd offi cieel door de Britse Labourrege- ring gesteund en een van haar meest-llnks-georienteerde leden, Sir Stafford Cripps, hield er een 'van de meest opgemerkte rede voeringen. Keek men dan echter naar de vertegenwoordigers van het Con tinent, dan zag men dat men am per één Franse socialist had kun nen vinden om enigszins in de zelfde zin te spreken. Uit alle an dere landen waren het vertegen woordigers van de christelijk-de- mocratische partijen die er het ivoord namen en de stem van hun land lieten horen. Wat een triestige vaststelling voor de regering Attlee dat er in heel het Europees socialistisch blok zó weinig mensen te vinden zijn die de inzichten van de Britse Labour delen. En wat een zonderlinge politiek dan vanwege diezelfde Labourre- gering steeds in éénzelfde tredmo len te willen lopen met diezelfde Europese socialisten waarvan ze de geestelijke inhoud nochtans goed moeten kennen. Het is een dubbelzinnigheid die voor het Westen geen al te goede resultaten kan afioerpen omdat Engeland willens nillens het grote woord spreekt bij alles wat de Westerse Unie aanbelangt en dat het nu voor de uitbouw van die Westerse Unie juist het meeste heil schijnt te verwachten van de continentale socialisten die in Oost-Europa in zo hoge mate be wezen hebben dat ze zeer vlug en zeer gemakkelijk van de demo cratie naar de volksdemocratie overlopen en die over geheel het vasteland bijna (Nederland uit gezonderd) juist datgene looche nen en bekampen dat aan het Westen zijn eigen vorm van sa menleving geeft: het christendom. ERNSTIGE GEVOLGEN TE VREZEN Hoe men het nu ook kere of draaie, en of het nu binnen twee i jaar is of binnen tien, één zaak is zeker: Duitsland zal in Europa xceer een belangrijke rol spelen. Laatdunkende patriotards en po litieke paljassen d la Demany yvwwsvwMnrtiR/vwftsvutevifiM zullen dat betreuren en schelden op diegenen die deze waarheid als een koe durven bevestigen. De realiteit is echter zo en we mogen zeggen dat West-Europa tegen de Oosterse springvloed zal kunnen stand houden in de mate dat West-Duitsland in de Westerse Unie zal kunnen ingeschakeld worden. Inschakeling in de Westerse Unie betekent echter niet alleen economische africhting op de no den en behoeften van de Westerse wereld, maar wil vooral zeggen: de geest van het Westen bezitten en het eigen christelijk karakter van onze beschaving in het volks leven doen doordringen, opdat het ondoordringbaar zou worden voor de subversieve communistische theorieën. Welnu, op het reeds aangehaal de congres in Albert-Hall, zegden de woordvoerders van de Labour zelf dat er maar één idee was die in staat is de communistische idee de wea ai te sluiten, nl.: DE CHRISTELIJKE. Hoe zonderling dan ook vanwe ge de Labourregering in hun be zettingszone in Duitsland zo na drukkelijk de socio,al-democraten te bevoordelen tegenover alle an dere partijen en zo manifest en moedwillig stokken in de wie7en te steken var. de Christlich De- rackratische Union. Al wie sedert de oorlog in Duitsland gereisd heeft of in de gelegenheid was Duitsers te svre- ken, die weet dat dit werkelijk zo gebeurt. Een gesprek dat ik on langs met de burgemeester van Dussèldorf daarover had. bewees dit eens te meer met een vloed van details. Deze partijdige bezettingspoli- tiek nu zou voor Duitsland en ge heel West-Eiirova ernstige gevol ge kunnen hebben. Inderdaad West-Duitsland, en vooral de Rijnstreek, is overwe gend katholiek. Op dit ogenblik staat Duitsland naar het Westen open omdat het van daar uit zijn eigen heil verwacht, heil dat ge legen is in een confederatie die zou bekwaam zijn de communis tische stormloop op elk gebied te gen te.houden. Wil men die mentaliteit en die geest echter behouden, dan moet 'Engeland tonen dat het in Duits land geen partij-politiek voert, maar dat het al die krachten steunt die de toekomstige politie ke oriëntatie van Duitsland kun nen beïnvloeden en bepalen. Het is dan ook een tragische vergissing vanwege de Labourre gering over geheel Europa uitslui tend de socialisten te kennen en speciaal in Duitsland alleen de partij van Kurt Schumacker op het voorplan te drijven. Engeland wil ongetwijfeld een eigen economisch systeem dat nóch kapitalistisch noch commu nistisch is in West-Europa uit bouwen. En daarmee is de over grote massa in het Westen ac- coord. Maar indien Engeland zich zo royaal vergist dat het meent dit te kunnen doen door overal de continentale socialisten te pousse ren dan begaat het een flater van kolossale afmetingen. Er is im mers geen enkele zuiver materia listische en anti-clericale ideolo gie die tegen de communistische bestand is. Het continentaal socialisme, dat sinds de staatsgreep te Praag, eindelijk tot het Westen bekeerd is, kan ons bedreigd avondland wel helpen redden, maar dan al leen in zover het het christendom als grondslag van onze bescha ving wil erkennen. De Labonrpolitiek werkt de evo lutie van de mentaliteit in die zin nu juist niet in de hand. Het is een ernstige vergissing die zeer ernstige gevolgen zou kunnen hebben indien men niet tijdig de nodige aanpassingen doorvoert. 25-5-48. V. WESTERLINCK. Al de bewoners onder het puin bedolven, doch als bij wonder geen enkele gedood. Beeld van huis en wagen na het ongeval. Donderdagavond bevonden de Hr Arthur Michel en zijn vrouw, Elise Warnon, zich in de keuken van hun woning aan de weg naar Rochefort te Dinant. Hun kinderen, een meisje van acht maand en een 'tweejarig knaapje, waren te bed, terwijl de 50- jarige mevrouw Henriette Warnon zich op de trap bevond die naar de verdieping voert. Te 20.45 uur werd de rust van het kleine huis plots gestoord door een oorverdovend lawaai. Een vrachtwa gen, die een aanhangwagen voorttrok met een 30-tal bomen, die een ge wicht van ongeveer 20 ton vertegen woordigden, had de gevel ingebeukt en was bovendien omgekanteld. De geburen kwamen snel toegelo pen om de bewoners van het getrof fen huis en de chauffeur te helpen. Zij zagen de bedden en de verbrij zelde meubelen onder de betonblok ken en de stukken balken steken. Zij begonnen dadelijk te zoeken naar de bewoners. Weldra bemerkte een van hen de kleine Elisabeth, die met een voet ergens was blijven tussenhan- gen. Andere bewoners bevonden zich onder de balken, die een soort van. dak hadden gevormd, zodat de be tonblokken niet op hen konden val len. Weldra waren de vijf bewo ners uit het puin gehaald. Zij hadden slechts enkele lichto wonden opgelopen. De chauffeur kon echter niet uit zijn stuurcabine ge raken. Slechts na twee uur werken, kon hij uit zijn lastige positie wor den bevrijd. De chauffeur was geluk kig ook slechts licht gewond. Da vrachtwagen is een Amerikaans, voer tuig van 200 C.V. op 18 wielen, waar van het volledig gewicht op het ogen blik van het ongeval circa 40 ton be droeg. De zwaarste gevechten in Palestina werden verder geleverd in en om Je ruzalem. Verwoed vielen de Arabie ren dé Joden aan die zich genesteld en verschanst hebben in de oude stad zelf en die zich met verbeten heid te weer stellen. Elk huis werd tot een weerstandsnest uitgebouwd en om elk huis wordt er hard gestre den. De stad heeft verder zwaar te lij den onder hevig artillerievuur der Arabieren. De Joodse, verbindingen tussen de Joodse wijk en de Sion- berg werden reeds afgesneden. De Joden hebben daarbij fel te lijden onder een tekort aan bevoorrading. Arabische strijdkrachten drongen ook de grote Joodse synagoog binnen. Ook de klaagmuur zou zich reeds in handen der Arabieren bevinden. Hr Thomas Watson, de Ameri kaanse ambassadeur te Jeruzalem werd gewond wijl hij zich c-p straat had begeven om een wapenstilstand te bemiddelen tussen beide partijen. Naderhand gaf hi.i de geest. In en om de kerk van het H. Graf heerste er rust. Arabieren, met de hand-mitrailleur in de hand, houden De Veiligheidsraad weigerde echter de toestand in Palestina te aanzien als een bedreiging voor de vrede, maar een dringend beroep werd op belde partijen gedaan om het vuur te staken. De Joden verklaarden zich eerst bereid hieraan gevolg te geven en dit vanaf Maandag te 20 uur, te Jeruzalem, voor zover de Arabieren ook het vuur staakten. De Arabieren vroegen evenwel eerst bedenktijd tot de Arabische Liga andermaai was bijeengekomen. Door de U. S. A. werd dan nog een oproep gericht tot de Arabische Liga opdat het goed gevolg zou geven aan het beroep van de Veiligheidsraad. Tenslotte aan vaardden de Arabieren, maar slechts voor 48 uur later en mits de toe stand hersteld werd als vóór 15 Mei. ARABIEREN WEIGEREN HET VUUR TE STAKEN Wijl er Dinsdag jl. nog enige hoop bestond dat Joden en Arabieren een goed gehoor zouden geven aan de oproep van TbN.O. en U.S.A. om het vuur te staken, is Woensdag die mooie hoop verzwonden. De Arabie ren stelden zekere voorwaarden wei- er de wacht voor. De priesters kun- j,-e ,je j0£jen niet konden aanvaarden, r!en bun __yerheven^ambt verder j om intrekken van het uitroepen van de onafhankelijke staat Israël, het stopzetten van de bewapening van de Haganah, het stopzetten van de Joodse immigratie, enz. De Joden hunnerzijds hielden voor dat de Ara bieren 48 uur meer kregen vooraleer het vuur te staken, zij op hun eerste beslissing ook terugkeerden. De Joden boekten Woensdag ook een diplomatiek sukses; zij werden namelijk kredieten beloofd door Pre sident Truman wijl Hr Bevin ver klaarde ln overweging te zullen ne men de terugroeping der Britse offi cieren ln dienst bij Koning Abdoel- lah. Als laatste berichten over de krijgs verrichtingen blijkt dat Irakse troe- Zle vervolg hiernevens 33T" doorzetten. Op de Sco-pus-heuvel werd een katholiek priester gedood door een Joodse schutter. Arabische pantserauto's zijn opgesteld in de tuin van Gethsemanle. Ook de nieuwe stadswijk werd reeds gebombardeerd. De Joden schijnen te willen vechten tot de laatste man en men vreest dat zo de gevechten en beschietingen nog een week moesten blijven duren, Je ruzalem gans tot puin zou worden herschapen als een nieuw Stalingrad. Op enkele km. van de stad zelf is het Arabisch Legioen van Transjor- danië, opgerukt uit het land van Ko ning Abdoellah van Transjordanië, in verbinding gekomen met het Egyp tisch leger, dat oprukte van uit Gaza. Aldus werd in een brede kring een grote ring door Arabische strijd krachten aangelegd. Daar binnen in vechten vooreerst de Joden in de Joodse wijk van Jeruzalem, aange vallen door Arabieren die op hun beurt aanvallen moeten afweren van Joodse strijdkrachten die zelf in de wijde Arabische ring genepen zitten. Bethlehem werd eveneens door de Arabieren bezet en vormt ook een verbinding tussen het Arabisch Le gioen en het Egyptisch leger. Ram- leh wordt ook betwist. Totnogtoe wordt nog het meest gevochten ln 'de gebieden welke door de U.N.O. aan de Arabieren was toegezegd. Arabische troepen rukken verder op naar Tel-Aviv. Irakse en Syrische eenheden rukken op in de gebieden van Beisan en in de richting van Na zareth, wijl Libanese troepen langs de kust Palestina binnen marcheren. Door de R. A. F. werden vier Egyp tische vliegtuigen, die een Brits vliegveld hadden gebombardeerd, neergeschoten. Anderzijds zijn de Joden verbitterd geworden op de Britten omdat deze het Arabisch Le gioen van alles voorzien hebben voor een termijn van 6 maand en steeds verdere geldelijke steun wordt ver leend aan Koning Abdoellah van Transjordanië onder vorm van pon den. Op politiek gebied werd de staat Israël nog door enkele landen er kend, evenwel nog niet door Enge land alhoewel de U. S. A. en de U. S. S. R. dit reeds hebben gedaan. Door de U. N. O. wordt nog steeds getracht een einde te doen stellen aan de gevechten. Zo werd Graaf Bernadotte, die reeds als bemidde laar optrad in 1945 bij Himmler om trent de opening van concentratie kampen, door de U. N. O. belast in Palestina een vergelijk pogen tot stand tbrengen. Graaf Folke Ber nadotte idan ook reeds naar het Heilig l.nd afgereisd. Ook de twee Trappistenkloosters in China werden deerlijk door de com munistische vervolging uiteengerukt. In 1883 werd het oudste der twee Trappistenkloosters in China te Yang-Kia-Ping, in de bergen ten Westen van Peking, gesticht door de abdij van Tamié (Savooie, Frank rijk). In 1937 tr'cje zij meer dan'100 monikken, bijna allen Chinezen. In deze abdij trad, in 1921, binnen E. P. Idesbaldus (Maurice Lowyck), uit Brugge, die er lange jaren prior zou zijn, en in 1942 stierf. In 1923 volgde hem aldaar zijn broeder, E. P. Franciscus-Xaverius (Frans Lowyck)uit Brugge, die eerst langen tijd in het bisdom Brugge werkzaam was, onder meer als onder pastoor oo de O. L. Vrouw-parochie te Kortrijk. waar hij een onvergete- liiken indruk naliet. Hi.i zou in 1933 sterven, ln het tweede Chinees Trap pistenklooster, te Chang-Sing-Fu. Onder de Chinees-Japanse oorlog van 1937 tot 1944 was de toestand dei- abdij te Yang-Kia-Ping uiterst ge vaarlijk. De Jappen bevonden zich op 2 Km. ten Noorden, en de Commu nisten op enkele km. ten Zuiden der abdij. Beide partijen wantrouwden het klooster, en stelden het aan aller hande moeilijkheden bloot. In feite koos het van harte de zijde der Chi nezen, tegen de overrompelaars van hun vaderland. Na de bevrijding bezetten de Com munisten onmiddellijk gans de streek, en vergaten zeer rap al de diensten door de abdij aan de nationale zaak bewezen. Spoedig werden de abt, Z. E. P. Dom Alexis Baillon, vroeger monnik der abdij van de Katsberg (Gode- waersvelde, Noord-Frankrijk) en acht zijner monniken gevangen gezet en in de boeien 'geklonken. Sommigen pen Nabloes bereikt hebben, en dat in Jeruzalem de Arabieren huis na huis opblazen, ten einde cle Joodse verdedigers ervan onschadelijk te maken en hen te verjagen uit onder aardse gangen. Uadkun ran het meeat bewoonde an MJiondmte deel van Pateatlna met piaaUnamau. Volledige kaart van Paleatinn, tnti de door da VJiX). voorgeatcUlt In deling rap JOODS* euwn. De vebtedra in tvf UJn aljn ö*- ftUdu abt dia op de grot» kaart, maar dan ook meer ln detolL zouden zes maand aangehouden blij ven. In Maart 1946 waren allen vrij. Daarop werd de abt door ambtsbe zigheden naar Europa teruggeroepen. Op zijn voorstel besliste het hoger bestuur- der orde de abdij voor enke len tijd aan een Chinees plaatsver vanger van den abt toe te vertrouwen, ten einde volgens den wens der Kerk, zo vroeg mogelijk te komen tot do definitieve aanstelling van een in landse overste. Sedertdien echter steeg de commu nistische kerkvervolging ten top. Voorwendselen waren rap gevonden: de monniken hadden met de Ja panners geheuld en het volk ver drukt Het klooster had nochtan» gans de oorlog uitzonderlijke en ge vaarlijke diensten aan de nationale zaak bewezen; en sinds zijn stich ting,' in deze doodarme streek was het steeds de voorzienigheid der bevol king. Niets mocht echter baten. Eerst gevangen in hun eigen kloos ter, moesten de monniken vóór het berucht-geworden volksgerecht ver schijnen. De abt had tijdens zijn ge vangenschap reeds met deze volks rechtbanken kennis gemaakt. Zoal» verwacht werden de monniken ver oordeeld. Op 8 Juli 1947 onder het geleide van communisten werd de abdij des nachts, overvallen en volledig geplun derd, waarna de communisten dit eerste klooster voor beschouwend le ven in China, tot den grond af brandden. Daarna begon de martelgang der monniken. Door de bergen, op dwang- marschen voortgejaagd, werden zij de lastsjouwers hunner bewakers. Bijna allen sleepten ketenen aan de voeten, en de meesten waren zó hard met ijzerdraad opeen gesnoerd, dat de beenderen zichtbaar waren. Sommi gen droegen de handen op den rug gebonden, en ze werden zelfs uit de zen toestand niet verlost om te eten, zodanig dat zij het "weinige voedsel dat ze kregen, als dieren moesten tot- zich nemen. Ten gevolgé dezer aanhoudende mishandelingen zijn er sedert Augus tus 1947, reeds 28 hunner van ont bering en honger gestorven. Erikelen hunner werden echt doodgemarteld, zoals de Chinese onder-prior die stierf terwijl men hem geselde; en vijf andere paters en broeders die het hoofd verpletterd werden tussen de rotsen. Thans zijn nog 7 of 8 monniken gevangen, veroordeeld tot levenslan gen dwangarbeid. De anderen kwa men vrij. Sommigen ervan verblijven in hun familie; de mecsten konden reeds Peking bereiken waar ze toe kwamen in een onbeschrijflijke el lende en armoede. Het tweede Trappistenklooster van China, op 300 Km. bezuiden Peking, te Sang-Ching-Fu, moest ook verla ten worden onder de vervolging. En kele Paters bleven er om de gebou wen te bewaken. Men is zonder nieuws van hen. Het gros der Com- munautett verblijft in een andere streek, waar ook voor dit klooster alles te herbeginnen is. Ook de Trappistenorde lijdt zeer zwaar onder de grote moeilijk heden welke de katholieke missies nu in sommige streken van China on dervinden. H. E. P. Dom Alexis Bail lon, abt van Yang-Kia-Ping, die be last is met de heropbouw, verblijft thans meest in de Trappistenabdij van de Katsberg, te Godewaersvelde, Noord-Frankrijk, op enkele kilometer van Poperinge. Op Zondag 6 Juni a. s. zal hij te Brugge, in de kerk der E.E. P.P. Je zuïeten, Vlamingstraat, te 11 uur, ten voordele van zijn uitgebrand ab dij prediken. Elke gift, hoe klein ook, mag insgelijks gestort worden op postrekening nr 297.96 (Abdij der P.P. Trappisten, Westxnalle) met ver melding voor de Chinese abdijen Ongetwijfeld zullen cle duizende le den der hoogstverdienstelijke ëa roemrijke Orde van Clteaux de ge vers in hun gedurig gebed «u offff Indachtig zijn. 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1948 | | pagina 1