Organisatie van de Middenstand Het echt verweer tegen het Communisme BE.RLUN DE BERLIJNSE KWESTIE 3' JAAR. N Sü. - Bl'b'TUUR en REDACTIEj Gasthuisstraat 19, Poperinge i Telefoon Nr 9. Postcheck 47.G3.60. i KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POFERINGE EN QVÏSTREKEN DECEMBER 1943 Prijs per Nummer; 2 Fr ONZE 4 UITGAVEN: J Aangesloten bij het Verbond 1 i der Belgische Periodieke Pers. t BUITENLANDS OVERZICHT INSCHRIJVINGSBULLETIJN DE WERKEN AAN DE NOORD-ZUIDVERBINDING TE BRUSSEL AAN ONZE LEZERS IN HET BUITENLAND y^WWWIWWWVMWWVMWWMJil ABONNEMENTSPRIJS 1949 België tot Nieuwjaar Belgisch Congo 3.- Frankrijk Holland 3. Andere landen 3.! POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Meencn en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuvpooct-Diksmuide en randgemeenten) taMtMwvwvuvvuvMAfwwwvvww Verantwoordelijke Uitgever: J Sansen, Gasthutsst-uat 19, Poperinge. BERLIJN, EGELSTELLING VAN VRIJHEID EN DEMOCRATIE WAT DOET DE O.V.V.? Het is nu al weken aan een stuk dat de zaak van de blokkade van Berlijn hangende is voor de Veiligheidsraad. Dhr Bramuglia, Minister van Buitenlandse Zaken van Argenti nië, heeft zich eerst ingespannen om, samen met de andere neu tralen een compromisoplossing voor dit zwaar en ernstig vraag stuk te vinden. - Die inspannin gen zullen nu onder de leiding van dhr Van Langenhove, besten dig Belgisch afgevaardigde, wor den voortgezet, aangezien onze vertegenwoordiger thans de voor zittershamer van dhr Bramuglia heeft overgenomen. Of die pogingen tot een resul taat zullen leiden? Wij hopen het ten zeerste, doch we vrezen dat die oplossing er slechts zal komen nadat de zaken vanzelf op een of andere wijze zullen besteel t zijn. En dun zal het geen echte over eenkomst meer zijn, door goede wil en het inzicht tot vreedzame samenwerking ingegeven, maar alleen het theoretisch en juri disch consacreren van een feite lijk gegroeide oplossing. De ondervinding heeft inder daad geleerd dat dé O.V.V. een zeer onvolmaakt werkinstrument is, zolang het door een absoluut vetorecht van een der groten in zijn practische gedragingen kan gehandicapeerd worden. Zo zien we het Palestijns geval waarin niet de O.V.V. maar de wapens en de geheime actie van zekere grootmonendheden de toe stand consolideren. Verklaarde de U.N.O.-bemiddelaar Dr Bun- che verleden week niet dat er nu goede kans bestond op een over eenkomst, aangezien de Aro.bi- sche Staten nu vastgesteld had den dat ze hun eerste doel, het verhinderen van de oprichting van de Staat Israël, niet hadden kunnen bereiken? Wat wil dat an ders zeggen dan het volgende: nu de zaken hl feite geregeld zijn en nu de Sovjets Israël gesteund hebben en de Angelsaksers onder duims meer waarde hechten aan de Arabische Staten dan aan de Palestijnse Joden maar f.och niet brutaal tegen Israël kunnen op treden, dat er nu wel middel zal zijn om ook een overeenkomst en een compromis op 't papier te zetten! Niemand schijnt trouwens nog zeer veel belang te hechten aan de O.V.V. aangezien dit toch tot strijd, wijl de Minister van On derwijs voor weken naar Mexiko afreisde en nu sedert weken te Beyrouth zit. Wijl hij op speelreis gaat laat hij de klappen uitdelen door zijn ministerie. Wij zijn te fraai. Miljoenen voor middelbare scho len... We gaven vroeger reeds cij fers voor Diksmuide, Roeselare, Kortrijli, Oudenaarde, Maldegem. We spraken nog niet over de scholen in Wallonië. Intussen komen de staats-in- specteurs en vinden dat onze Vrije Scholen te oud, te klein, niet luchtig genoeg zijn. Onze scholen? Dat zijn de fabriek werkers of metsers die met een gelapte broek naar 't werk gaan en Mr de inspecteur komt eisen dat we gekleed gaan als Mr de ingenieur of Mr de architekt die nu en dan in auto naar 't werk komt zien. Die Vrije Scholen zijn van ons zelf. Hoe dikwijls hebben wij geen postcheckske gezonden naar een onbekend dorp waar een Vrije School moest gebouwd worden? De grote hoop kinderen dier Vrije Scholen zijn de... onze, maar wor den nu aanzien als parias, als versto telingen. Zijn wij dat nog niet moê en beu?. Er werden vele grote betogin gen gehouden om -onze Koning uit de ballingschap te doen te rugkeren. Wij... waren er bij en zullen er nog bij zijn als er ver gaderingen gehouden worden MAAR WAAR BLIJVEN DE BETOGINGEN VOOR DE VRIJE SCHOOL? Moesten arbeiders be handeld worden zoals de christe lijke families in de schoolkwestie zou reeds lang... staking uit gebroken zijn. Wat waren alle mensen bij ons bekommerd om die gemeente raadsverkiezingen te Berlijn. Zo ievers, dan moest men wel te Berlijn weten wat ge zo aan het communisme hebt; sedert drie jaar immers pogen de he ren van Moskou daar de baas te spelen, pogen zij zelfs de oud- vrienden: Amerikanen, Engelsen en Fransen het zodanig moede en beu te maken dat het werkelijk een kruis wordt daar te blijven. Berlijn was steeds de rode burcht; voor Hitler was het de burcht der communisten en bij de eerste verkiezingen behaalden zij een aardig aantal stemmen en 32 verkozenen tegen 90. Ge weet hoe 't gaat bij ons: er zijn altijd een hoop kiezers die, spijt alles, toch op de ver keerde lijst stemmen. Dat zijn de dweersdrijvers, de verbitterden, de propagandisten of propagan- dist-je en diegenen die absoluut een keer van wat anders willen proeven. De Russen hadden in de laat ste dagen hun grote troef uitge speeld. Zonder verkiezing hadden zij voor de Russische zone een ge meenteraad aangesteld. Tot bur gemeester werd aangesteld de Heer Ebert, de zoon van de oud- soeiaal-demokraat die, na de oor log van T4-T8 de eerste president werd van de Duitse Republiek. Verder hadden ze 't onmogelijke gedaan om de verkiezing in de andere zones te saboteren. 't Heeft niets geholpen. De Duitsers hebben wel gestemd, zo dat de hele verkiezing neerkomt op een grote nederlaag voor Mos kou. Westerlinckzal daar meer over weten dan ik, maar ik zou daar geern iets anders aan vast knopen. 't Is natuurlijk een buitenge woon succes geweest voor de Ver bondenen. Wij kunnen er uit le ren dat de gewone man niet te vinden Is voor het communistisch regiem, wanneer hij het van bij bekeken heeft of er van geproefd. Maar... zal dat alles duurzaam zijn? Het communisme heeft ook bij ons van zijn pluimen verloren, het gedijt maar in wanorde en miserie. Wie zegt t ons echter dat we vrij zijn van... miserie? Er is bij velen geen ander vorm dan de stoffelijke welstand. En dat is glad verkeerd. De persoonlijkheid van de mens, de waardigheid van de mens, zijn hogere roeping, waar ziel en... zaligheid bij horen, dat zijn voor de... materialisten niets anders dan verouderde meningen, dat is... kletspraat. Het eerst wat de communisten deden in bezet Duitsland was in de scholen alle godsdienstonder wijs verbieden. In Rusland zelf mag niemand aan godsdienst- propaganda doen! Dat mag zelfs de Orthodoxe Russische Kerk niet, die nochtans met Stalin... zegent. In Zuid-Slavië heeft Tito zijn grote baas nagevolgd. In Hongarije is voor 't ogen blik de oorlog verklaard aan de Katholieke Kerk en de Katho lieke School. Vijand Nr 1 voor de commu nisten is wel de Kérk. En waar ze de vijandelijkheden beginnen m altijd de eerste aanval tegen de school. ot LUCHV6RUS SWtC SPOO»P. tw(.f AUTOWtb tr Aostwi vas(,vtiD - SOVJET !Thr=20Hi A KA&opoiT HOornKwtuTitft FRAtiSE ZONE rtt AKS 1^ PAANKruAT BRITSE 20NE-Z SQpjpr !.o 'rt<*/AHïu ft BRlTi HOO/UXW. bTADCEHTRUM f potsdahsiat t :>v'\\s\ rfMPfinoèx A\\\\\\\\ uywWW AME.RIK.20NE MOOf DKW. V IjWOOiAAN/. r/.L DOOft RDILAMD B12CTTE DtX WV ZtulTHHlWD Anti-communisme?... Dat heeft geen zin. Maar langs de Vrije School r ensen opvoeden die geen platte materialisten zijn, dat heeft zin; en dat alleen kan het plomp- materialistisch communisme af- v. eren. PK VLAMYNCK. Volgens de bestaande geallieerde beslissingen moeten om de twee jaar verkiezingen gehouden worden te Berlijn voor de aanstelling van de Gemeenteraad. Een eerste termijn van 2 jaar was nu verstreken en de Westerse mogendheden eisten dat dus nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zouden worden gehouden, waartegen de Russen zich evenwel verzetten. De Westerse mogendheden beslo ten dan maar alleen in hun sectoren de verkiezingen te doen doorgaan, en wel op datum van 5 December 1948. Met alle mogelijke middelen heb ben de Russen en de Communisten deze verkiezingen dan willen boycot ten, en drongen zij intussen nun eigen wil op in de Oostsector waar vooreerst de wettelijke Gemeenteraad verdreven en een veertiental dagen geleden een zuiver communistische raad werd. Om deze opzet door te voeren werd een prachtige demon stratie gegeven van de wijze waarop achter het ijzeren gordijn de demo cratie opgevat werd: een partij verga dering werd belegd voor de Commu nisten en deze besloot dan maar een nieuwe Burgemeester en andere raadsleden aan te stellen. Van stem bus geen sprake meer. Het kon niet eenvoudiger. Russen en Communisten legden er dan alles op om de verkiezingen in de Westsectoren te doen mislukken. Aan de West-Berlijners die werken in de Sovjet-sector werd voor Zondag 5 December een verplichte arbeidsdag opgelegd. De Communisten stelden geen kandidaten voor. Door de Oost- Burgemeester Ebert werden de Ber- Weldra gaan de briefdragers op ronde om het jaargeld te innen voor ons blad voor 1949. Baar ze zich slechts eenmaal ten huize daarvoor aanbieden vragen we onze lezers beleefd doch dringend het JAARBEDRAG VAN 100 FR. te willen gereed leggen en het hem te overhandigen bij zijn komst. Zo zijn onze postabonnenten verzekerd zonder onderbreking jaar-uit Jaar-in Het Wekelijks Nieuwste zullen ontvangen. Ten einde alle verdere moeilijkheden te vermijden hebben we aan ons blad, benevens de hoofdtitel Het Wekelijks Nieuwseen bijtitel gegeven. Iedereen kan aldus, waar hij ook wone, de voor hem bepaalde editie ontvangen. Hij diene dus de briefdrager, bij zijn aankloppen, te meidon dat hij wenst, ofwel: Het Wekelijks Nieuws De Poperingenaar voor Poperinge. «HetWekelijks Nieuws» voor Roeselare; Het Wekelijks Nieuws voor de Kuststreek; Het Wekelijks Nieuws voor leper; BEMERK WEL: De briefdrager gaat slechts zelf d&Ar binnen om het abonnement te vernieuwen waar de lezer op een postabonnement in geschreven was en is. Wie dus nog nooit ons blad met de post kreeg, en dit thans wenst, diene heel eenvoudig onderstaande formulier in te vullen en het onder omslag, niet toegeplakt, met zegel van 0,10 fr. en de melding Drukwerk op te sturen ter drukkerij, Gasthuisstraat 19, Poperinge. Enkele da gen daarop krijgt hij dan het bezoek van de briefdrager die komt ont vangen (jaarabonnement 100 fr.) en dan zorgen wij ervoor dat hij re gelmatig om de week de door hem begeerde uitgave ontvangt. Ondergetekende begeert een postabonnement i En nochtans dat is precies wat de Middenstand nodig heeft: bewe ging. In deze wereld van geestelijke ver warring gaan wij niet meer va ij en doelmatig uit zonder cordaat en on omwonden te zeggen wie we zijn en wat we willen. Wij zijn Kristenen en wij willen een kristelljke orga nisatie van de Middenstand in de geest der Pauselijke Encyclieken. De arbeiders die vóór vijftig jaar een diverse en verlaten massa vormden hebben het begrepen en zich machtig georganiseerd In kris- telijke en socialistische syndicaten. Na de bevrijding hebben de niet- kristelijke arbeiders nog een experi ment van neutralisme gewaagd In de eenheidsvakbeweging: zij is fallicant uitgelopen. Wij, Middenstanders, rijk aan deze ervaring, moeten aansluiten In da vrije vereniging die wij zelf willen en zullen in het leven- roepen, die vereniging die de stempel dragen zal van ons geloof, van onze overtuiging, van ons idealisme. En de Regering moet daarin rekening houden met onze wil. En dan zien we dat die zoge zegde anti-communisten bij ons als in Frankrijk, nog altijd op «te steun rekenen van de commu nisten om de Vrije Katholieke School te bevechten met alle middelen. In Engeland, waar amper 4 mil joen Katholieken zijn en een zogezegde socialistische regering aan 't bewind is, bestaat die strijd niet. In Nederland werd een over eenkomst getroffen waarbij staats onderwijs en vrij onderwijs op de zelfde voet staan. De Nederlandse socialisten waren wel te vinden voor die overeenkomst. Hier leven we in volle school- op HET WEKELIJKS NIEUWS uitgave NAAM GEMEENTE (STAD) (Handteken) Wij zijn fier het te mogen onder lijnen: de Christelijke Volkspartij heeft zulks begrepen. Zij heeft het ontwerp van de Regering nopens de organisatie van de Middenstand ver worpen en een nieuw ontwerp voor gesteld, dat reeds in de Commissie van de Kamer werd goedgekeurd en wellicht nog vóór he; einde van dit jaar wet wordt. De Middenstand krijgt als topor- ganisme de Algemene Raad van de Zelfstandige Beroepen, die zijn af gevaardigden zal hebben in de Hoefd raad der Economie. De Middenstand zal op tweevou dige schaal worden georganiseerd, professioneel en Interprofessioneel. Voor de vertegenwoordiging der be- roepsbelangen wordt een Natiouaio Beroepsraad van Ambachten en Ne ringen in het leven geroepen. Deze Raad zal beslaan uit de afgevaardig den van de Vrije Nationale Beroeps- federaties en uit de algevaardigtiea van de Provinciale Kamers van Am- bach.en en Neringen. CAm vervolg es* (1) Niet verpeten de gewenste uitgave te vermelden, Gezien de Post slechts abonnementen aanvaardt VOOR EEN VOL JAAR dus voor 100 fr., vragen wij onze Lezers die zich begeren te abon neren voor 6 maanden (52 fr.) of 3 maand (26 fr.) dit bedrag te willen storten op onze Postcheckrekening Nr 4763.60 van Drukkerij Sansen, met vermelding van hun volledig adres. Wij zorgen dan dat alles in orde komt. Wij naderen het nieuwe jaar en dus ook de vernieuwing dei- abon nementen. U zult er zeker aan houden ons blad ononderbroken voort te ontvangen. DIT KUNT U: 1/ door storting per internationaal postmandaat dat U leunt vragen aan de postbode; 2/ door betaling langs een familielid ln België op onze Postcheckrekening Nr 4763.60. FRANKRIJK: voo- Frankrijk bedraagt de abonnementsprijs 3 fr. per week, 't zij 156 Belg. fr. per jaar; BELGISCH CONGO en HOLLAND: 3 fr. per week, AMERIKA en ANDERE LANDEN: 3,50 fr. per Wctk. Deze prijzen gelden voor verzending per GEWONE POST; voor ver zending po a-^CHTPO~T kunt U alle inlichtingen bekomen óv om - Aan de Noord-Zuid verbinding te Brussel wordt thans flink doorgewerkt. Hier een foto met rechts de oude Zuidstatie en op het veorpian de toe komstige verhoogde kaaien van het nieuwe station. De ligging der ijze- rca balken duidt de richting aan weike de spoorlijnen van de verbinding zulten volgen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1948 | | pagina 1