Wereld ge beu rten issen Nieuwsjes in 't kort Onze Monetaire Toestand HET WEKELIJKS NIEUWS UIT DIKSMUIDE Zaterdag 11 Dec. 1948. MGR LAMIROY, BIJ DE U.N.O. TWEE BOTEN GEZONKEN LEGERNIEUWS Het nieuw oproepingsstelsel der militieklas 1949 ENGELAND FINANCIËLE KRONIEK Bisschop van Brugge, ontving Wereldkampioen BR1EK SCHOTTE EERSTE ALUMINIUM-BRUG TER WERELD DE KERSTBOODSCHAP VAN Z. H. DE PAUS ERNEST CLAES VRIJGESPROKEN DEBLOKKERING VAN DE 60 T. H, ROOD RAS VAN WEST-VLAANDEREN NEGENDE JAARMARKT VOOR STAMBOEKVEE TE ALVERINGEM VIER WEDERUIT- RUSTINGSBONS GELDIG GEMAAKT BEVOLKINGSDICHTHEID Het Ministerie van Landsverdedi ging deelt mede: De geschikt bevon den miliciens van de Klas 1949 zullen hun actieve diensttermijn vervullen op de volgende wijze: 1) De militairen zullen vooreerst In een Selectiecentrum opgeroepen worden. Zij zullen er lezing ontvan gen van de militaire wetten en er de Selectieverrichtingen ondergaan, die zullen toelaten hun bestemming aan te duiden overeenkomstig hun ge schiktheden. Dit verblijf in het Se lectiecentrum, na hetwelk de militai ren terug naar huis zullen j*stuurd worden, zal drie dagen duren, de reis inbegrepen. 2) In de drie daaropvolgende maanden, zullen zij in een eenheid opgeroepen worden om er een actie ve dienst van twaalf maanden, min drie dagen te vervullen. DIENSTPLICHT VAN 18 MAANDEN GOEDGEKEURD In het Lagerhuis werd het Invoe ren van de dienstplicht van 18 maan den goedgekeurd, dit niettegenstaan de het verzet van de zogenaamde La- bourrebellen. De Conservatieven steunden de Regering. Aldus wordt de militaire dienst plicht in Groot-Brittanje van 12 op 18 maanden opgevoerd. Z.E.H. KAN. VANDEN ABEELE, PASTOR-DEKEN VAN DIKSMUIDE VIERT ZIJN GOUDEN PRIESTERJUBILEUM Vóór enkele dagen werd te Sun derland (Engeland), in aanwezigheid van een- groot aantal geleerden en ingenieurs uit het Vastenland en de Verenigde Staten, de eerste alumi- nium-brug ter wereld plechtig voor geopend verklaard. De nieuwe brug een schitterende bouwprestatie heeft, vooral wegens haar lichtheid, heel wat op stalen constructie voor: het ophalen b.v. gaat veel sn®er, en daartoe heeft men niet eens met zware dynamo's werkende installa ties nodig. Alle Bank-, Beurs- en Wissel- verrichtingen. VERDERE COMMUNISTISCHE OPMARSCH PEKING BEDREIGD De Provinciale Jaarmarkt voor Stamfooekvee te Alveringem, die moest doorgaan op Donderdag 18 November 11., en die om reden van het heersende mond- en klauwzeer, door het Ministerie van Landbouw werd uitgesteld, gaat door te Alve ringem op 23 December a.s. De Jaarmarkt voor Stamboekvee te Alveringem is de eerste en schoonste stierenkeuring van West-Vlaanderen, toegankelijk voor dieren uit de ge hele Provincie. Alle deelnemende dieren (zowel Stieren als te koop gestelde Vaar zen) moeten aangegeven worden aan de Secretaris van 't Veekweeksyndi- kaat, JULES MORLION, Zwarts Nonnenstraat 14, VEURNE, tegen Zaterdag 11 dezer, ten einde alle aangiften in een cataloog te kunnen laten drukken. Inschrijvingsbulletijns bij voor noemde Secretaris te bevragen. Kopers en Verkopers van dieren, uw plaats is te Alveringem op Don derdag 23 December aanstaande. De elite van ons Rood Ras zal er geëxposeerd en te koop gesteld wor den. Vóór het huis 'n houten bank. Daar zit Karei!... Ieder weet, Dat daar woont, al jarenl-ng, Karei Meirhaog, de Profeet! leper 1948 GEO. Benevens de Provinciale Jaarmarkt te Alveringem, worden nog volgende plaatselijke Stierenkeuringen inge legd: Diksmuide: Dinsdag 28 December. Zevekote: Woensdag 29 December. Haringe: Donderdag 30 December. Nieuwpoprt: Vrijdag 31 December. Hooglede: Maandag 3 Januari 1949. Boezinge: Dinsdag 4 Januari. Torhout: Woensdag 5 Januari. Merkem: Zaterdag 8 Januari. Tielt: Dinsdag 11 Januari. Kemmei: Donderdag 13 Januari. In 1947 woonden gemiddeld op elke vierkante kilometer Nederlands grondgebied 291 zielen. Nederland is derhalve naar verhouding van zijn oppervlakte het meest bevolkte land van Europa. België dat vóór de oor log dit record hield met 265 inwoners, ligt nu in tweede positie met 282. Nop in 1930 was de bevolkingsdicht heid "<u; Nederland (243) merkelijk lager dan die van België. De gemiddelde dichtheid van Bel gië en Nederland samen is thans 286,5 inwoners per vierkante kilo meter, tegenover 254 in 1930. Als men dit cijfer vergelijkt met de bevolkingsdichtheid van de Ver enigde Staten: 18 per km2, dan ligt het voor de hand dat hier een de- mographisch probleem is gesteld, dat alle aandacht verdient.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1948 | | pagina 3