1 MEUBELS B00NE Uit het Omliggende PHILIPS-Radio DODGE STEVENS Gebroeders ROUWBERICHTEN FRIGIDAIRE IJSKASTEN De nieuwe is niet te vergelijken DUIVEN. TENTOONSTELLINGEN ROUWBEDANKING ZITDAGEN C.V.P.-MANDATARISSEN Personenwagen Fr. 117.500. Vrachtwagens in alle tonnemaat. ONMIDDELLIJK LEVERBAAR STANDARD-VANGUARD 11 PK., 4 cyl., 6 plaatsen, verbruik 11 1. GARAGE MODERNE NESTOR BATTHEU Ieperstraat 107, POPERINGE. DESTROOPERS F. C. Poperïnge GEVRAAGD VRAAGT PLAATS a HET WEKELIJKS NIEUws» STAVELE WATOU CINÉ ROYAL-WATOU OLIËN VETTEN B. S, Poperinge STEVENS Gebroeders] IEPER en POPERINGE. SINT-JAN-TER-BIEZEN ROESBRUGGE-HARINGE BEVEREN a.d. IJZER Zaterdag 11 Dec. 1945. Blz. 5. WESTVLETEREN OOSTVLETEREN WOESTEN VLAMERTINGE BRIELEN ELVERDINGE Ongehoord lage prijzen Verscheidene uitvoeringen 6 tot 8 golflengten DAAROM in vertrouwen bij de firma Maar ik verkies LAATSTE BERICHTEN (och steeds beier. TWEE NIEUWGEBOUWDE HUIZEN Welgelegen perceel Bouwgrond Goedgelegen BOUWGRONDEN Een zeer schoon RENTENIERSHUIS Schoon RENTENIERSHUIS Aanpalend Perceel BOUWGROND UIT IEPER GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE LEON GRILLET 19, Meenenstr. IEPER. Tel. 144 ALLERHANDE SCHOONE MEUBELS en huishoudelijke voorwerpen WEST-VLAAMS CYCLO- CROSS-KAMPIOENSCHAP TE WESTOUTER KEMMEL Voor het bijhouden hunner SOCIALE WETGEVING SOCIAAL BUREAU J. BOLLINGIER, g Lange Torhoutstraat 13, te IEPER. GEVRAAGD Stad leper - Zaal Lapiere Zondag 12 December 1945 GEPARFUMEERD BAL IEPERSE COIFFEURS BOEZINGE KOOP EEN KERST- E S3 NIEUWJAARSGESCHENK Casselstraat 47, POPERINGE DAAR VINDT U de GROOTSTE KEUS in zetels, divans, porte-manteaux, fantasie meubels, ^3, HET GEHEIMZINNIG SCHOT TE WOESTEN Smokkelzaak ontdekt. ZONDAG 12 DECEMBER 1948 FOPERINGE. Van 10 tot 16 u„ bij Gaston Van Bx-uwaene, Grote Markt; grote tentoonstelling der kam pioenen en poulevliegeirs van drie kampioenen van Staden, namelijk de duiven van Mee Desmet, Oh. Saelens en Ach. Sibille. Allen er naartoe om die duiven te bewonderen, (c-9051) POPEF-INGE. Van 10 tot 13 u„ bij Remi Dewickere, Ieperstraat 11, der duiven van Hector Malbrancke en Gaston D'Alleine.. (c-9052) POPERINGE. Van 10 tot 13 u„ In West-Vlaanderenbij O. Melis, van de duiven van Verleene Albert, Verslvpe Oscar en Debyser Jerome. (9060) ROESBRUGGE. Grote jaarlijk se tentoonstelling voor reisduiven bij Julien Gunst, duivenlokaal. Inschrij ving tot 1 uur stipt, om daarna sef fens beginnen te keuren. (c-8989) ZONDAG 19 DECEMBER 1948 KR.OMBEKE. Grote Prijskamp- Tentoonstelling van reisduiven, bij Wed. Dewancker. Inschrijving tot 13.30 uur stipt. (c-C.1543) POPERINGE. Beleefde uitnodiging tot het bijwo nen der GEZONGEN MIS, op Zon dag 12 December, te 7.30 uur, in O. L. Vrouwkerk, voor Heer en Vrouw ISIDOOR LEMAHIEC EUGENIE PAPEGAE1' en overleden Kinderen, alsook voor Heer HENRI MALESYS Eclxtg. v. Vrouw Louise Crombez. Van wege de Kinderen die danken op voorhand. (c-C.1537) WATOU. D« Familie Plancqueel bedankt Vrienden en Kennissen voor de tal rijke blijken van deelneming betoond bij het afsterven en de Lijkdienst van Heer EMIEL PLANCQUEEL Echtg. v. Vrouw Louise Saesen. Wie bij vergetelheid geen rouwbrief zou zijn toegestuurd gelieve de Fa milie hierover te verontschuldigen. (c-C.1542) (c-8821) till! VERLOREN EN GEVONDEN Verloren: bankbriefje van 500 fr. Gevonden: radioantenne voor auto; geruite sjerp; sleutel. WAFELTJES IETS FIJNS. (Botergehalte 100 t. h. natuurboter) De vierduizend toeschouwers, die Zondag 11. de match te Oostende bij woonden, hebben met verbazing ons elftal onder ogenschouw genomen en zich werkelijk verwonderd afgevraagd hoe het mogelijk wa-; dat zo een ploeg als rood-géel aan het staartje van de rangschikking, te vinden was. De prachtprestatic onzer jongens zal hun nog lang in het geheugen blij ven, want het was waarachtig iets voor de fijnproevers, iets uit het bovenste schof dat de moeilijksten moest bevre digen; in een woord het was machtig. Gedurende de eerste helft was het echt promoti.espel dat we te zien kre gen, met onze kleuren in de meerder heid. De 12 stand aan de rust was dan ook ruimschoots verdiend (het kon evengoed 13 geweest zijn). Rood geel doelde langs Ryde en Quaghebeur, do localer. langs Pieters. In de eerste min. van de tweede helft kende scheidsrechter Everaert wat lichtvaardig een strafschop toe aan de thuisploeg, die Van Pottel- llerghe onhoudbaar omzette 22. Door dit succes aangemoedigd, zet ten de strandjongens alle zeilen, bij en waren nu de meest aanvallende partij. Onze verdediging hield een half uur dapper stand, doch moest zich gewon nen geven aan dé 30° en 35" min., met twee prachtdoelen van Pieters, wat de einduitslag op 2—4 bracht. Gans onze ploeg dient vermeld, met aU grote uitblinker: inside Quaghe beur. Onze Gerard was werkelijk machtig van brio en ging soms 2 a 3 mannen voorbij alsof het een wande ling gold tussen de zomervelden. Spijts onze nederlaag heerste er vieugde eervoldoening in onze ploeg. Dc tij is aan het keren, rood-geel heeft de goede kadans gevonden en de heropstanding is nakend. Weldra zal de zegeklok luiden die ons behoud zal verzekeren. Toekomende Zondag gaan we nog maals op verplaatsing, nl. naar Dar. Blankenberge. Zoals onze ploeg mo- mentee op dreef is, zijn ze bekwaam een werd te Katarina een spoedig herstel, v/ant heel zeker heeft Caron reeds jeukte in de benen om terug te mo gen optreden. Onze ploeg doet nu Zondag a. s. dc verplaatsing naar Tiegem. Vcor wie de omgeving van Tiegem kent, is het een mooi reisje, want we zitten aan de voet van de Kluisberg mooie omge ving prachtige landschappen zo dat ieder supporter die de reis zal meemaken, heel zeker een prachtige reis zal beleven, dit alles voor de prijs van 20 fr. We vertrekken aan het lokaal te 12.45 u. heel stipt, want het is een lange reis. Zodus supporters, voor 20 fr. hebt ge een mooje brok voetbal, te samen met een prachtreis. Dat dus niemand ontbreke, want de plaatsen zijn be perkt. Degene die zich nu willen laten inschrijven, kunnen dit doen in ons lokaal Brittania Het Bestuur. POPERINGE. Zondag 12 Decem ber, Bestendig Afgevaardigde J. Stor- me, in de Kath. Kring, van 9.30 tot 11 uur. Vrijdag 17 December: Volksver tegenwoordiger J. Stubbe, in het Chris ten Volkshuis, van 9.30 tot 11 uur. Volksvertegenwoordiger F. Lefere, in dj Kath. Kring, van 17 tot 19 uur. IEPER. Zaterdag 11 December, Volksvertegenwoordiger J. Stubbe, in Patria van 9.30 tot 11.30 uur. Maandag 13 December, Volksver tegenwoordiger F. Lefere, in zijn huis, Ortonstraat 14, van 10 tot 11 uur. Volksvertegenwoordiger J. Stubbe, in zijn huis, Frenchlaan 32, van 9.30 tot l'i uur. Zaterdag 18 December, Volksver tegenwoordiger J. Stubbe, in het Chris ten Volkshuis, van 9.30 tot 11.30 uur. WERVIK. Zondag 19 December, Bestendig Afgevaardigde J. Storme, in het Volksbelang, van 10 tot 11.30 uur. Volksvertegenwoordiger J. Stubbe, in het Volksbelang, te 11 uur. ROESBRUGGE. Zaterdag 18 De cember, Volksvertegenwoordiger F. Le fere, van 17 tot 18 uur, lokaal De Gouden Ha_nd PROVEN. Zaterdag 18 December, Volksvertegenwoordiger F. Lefere, van 15 tot 19 uur. KOMEN. Zondag 19 December, Volksvertegenwoordiger J. Stubbe, te 10 uur. WIJTSCHATE. Zaterdag 18 De cember, Volksvertegenw. J. Stubbe, in «Café Sultan», te 14.30 uur. PLOEGSTEERT. Zaterdag 18 De cember, Volksvertegenw. J. Stubbe, bij Hi V. Huys, Le Bizet, te 15.30 uur. NIEUVVKERKE. Zaterdag 18 De cember, Volksvertegenw. J. Stubbe, bij Hr P. Bodein, Tramstatie, te 17 uur. WATOU. Zaterdag 18 December, Volksvertegenwoordiger F. Lefere, van 16 tot 17 uur, lokaal Oud Gemeente huis ABEELE. Zaterdag 18 December, Volksvertegenwoordiger F. Lefere, bij Mevr. Marquis, van 15 tot 16 uur. (■■IÜBIBBHBIBBHIEHBIHBBI NIEUW MEDISCH MAANDOR- GAAN vraagt eerlijke vertegenwoor diger voor het Arrondissement, voor het werven van abonnementen van huis tot huis. Fixe-loon 2.500 fr. en na zeker aantal 10 - Schrijv. naar Voorkomen en GenezenSpaar- "aamheidstraat 5, Oostende, die zal ontbieden. (9064) NAAISTER vraagt naaiwerk voor winkel. Omstreken leper. A. t. D. (9059) Toneel. Naar wij vernemen is de toneelgilde thans volop in voorbereiding voor de opvoeringen van Kerstmis. Wij kunnen nu reeds mededelen dat op 25 en 26 December 1948, in de ge meentezaal, telkens te 17.30 uur, zal opgevoerd worden: «De Verschoppe ling», toneelspel in 3 bedrijven door A. Boere, en «Hup Marjanneke», blij spel met zang, door A. Entbrouckx. «De Verschoppelingheeft reeds veel bijval geboekt. Met deze opvoe ring dingt de toneelgilde mede in de wedstrijd voor spel en samenspel, uit geschreven door het Algemeen West- V'iaanis Toneel. Burgerstand November 1948. Geboorte. Plancqueel Paul, z. v. Prosper en Lebbe Maria. Huwelijken. Derycke Maurice, v. Poperinge en Dugardein Laura, v. Wa- tou. Hoste Achille, v. Lendelede, en Huyghe Simonne, v. Watou. Van- droemme Roger, en Cordenier Agnes, b. v. Watou. Mahieu Georges, v. Poperinge en Ruyssen Martha, v. Wa tou. Haeyaert Camille, v. Vlamer- tinge, en Deprez Irma v. Watou. Busson Honoré en D'Arras Agnes, b. v. Watou. Overlijdens. Decrock Martha, d. v. Camille en Bamelis Madeleine, 10 j. Dchaese Felicie, ongeh., 75 j. Christen Syndikaat. Op 12 December, te 14 uur, in de feestzaal der" Nieuwstraat, grote ver gadering voor de syndikalisten en vrienden van het A.C.V. Zeer bekwame sprekers zullen er het woord voeren en de tegenwoordigen zeer belangrijke zaken uiteenzetten. Deze vergadering wordt belegd voor het welzijn der leden Het is dan ook billijk dat gij ze ervoor dank betoont en dat kunt ge best door uw tegen woordigheid. Vergeet niet uw genummerde uit nodigingskaart mede te brengen. Het nummer ervan geeft recht op de gra- puntje "mede naa'r*de"hoppendetistombola, welke onmiddellijk na de te brengen. We doen een dringende i vergadering zal plaats vinden, oproep tot onze supporters om in zo'n groot getal mogelijk de reis mede te maken, ten einde onze jongens warm aan te moedigen. De Juniors boekte*, hier 's morgens een mooie 3—0 overwinning op hun D Eendracht», Gr. Markt, Watou. rivalen uit Wervik. Morgen Zondag nieuwe zaal achter de herberg spelen ze nogmaals aan huis tegen S. Lauwe. ZONDAG 12 DECEMBER, te 16.30 en te 19.30 uur, alsook op WOENS- v.Cll l/C iu.uu uur cu vunu De Reserven verloren hier het pleit dag 15 DECEMBER, te 19.30 uur. Zondl^Molten ze*MarKsTwTortójk! BUITENGEWOON PROGRAMMA: SUPPORTERSCLUB 1 Pf-^,Ude van I ra»k"ik' aktua" F. C. POPERINGE Cow-boyfilm. Na de eervolle nederla g te Oost- 3 - De Dikke en de Dunnemet ende hopen we dat vele liefhebbersLaurel en Hardy Zondag de verplaatsing zullen mede- Gezien het buitengewoon sukses maken naar BLANKENBERGE. Metdezer vertoning, is het aan te raden een gelijkaardig presteren onzer jon-uw plaatsbewijzen goed op tijd te geus en een flinke schaar aanmoedi- f verzekeren. gende Supporters winnen we er de zoop politiebevel is het streng ver- broodnodige puntjes. Allen dus om boden te roken in de zaal. (9015) 12 uur op post, aan het Lokaal. Prijs der reis: Voor de middenstanders. Gratis-Pronostiek. Tegenbericht. 11 Punten: Meersseman Maurice. jn jlet nummer van Zondag 5 Dec. jl. 10 F.: Vannieuvvenhuyze A. en! hebben we een massavergaderingaan- Goussey C. 9 P.: Dupont S., Whi- j gekondigd, welke zou doorgaan in de te Star; Caron A., Huyghe Z., Ver- parochiale zaal der Nieuwstraat cn cruysse R - 8 P 16 deelnemers. waarop alle middenstanders, te 14 u„ Klassement. 102 p.: Schotte. - werden uitgenodigd. 100 D- Rosa 99 n Paneeaev Al 0m de vergadering van het Chris- 10U p., Kosa - 99 p.. Papegaey A" ïen Syndikaat mogelijk te maken, Denys A. - 95 p.. Gelein A., Nesto-1 heeft het bestuur beslist de massa- lio. - 94 p.: Truant S. - 93 p.: Delan- j vergadering der middenstanders te be- ghe A. - 92 p.: Remi. D'Amour R., i leggen zelfde Zondag, te 11 uur, ttz. Boussemaere L., Caron A. - 91 p.: j onmiddellijk na de Hoogmis. Carron R„ Hauspie A. - 90 p.: Denut I Voortaan zal iedere Woensdag F., Timperman A HennLn R., Erdna. der maand een zitdagvoormiddag - 89 p.: Burabain, Dejaegher H. -1 plaats hebben ter herberg «De Een- 88 p.: Huyghe Z„ D'Alleine M„ Ver- f«icht», bij Jules Vallaey. De gewes- straete C. Dezegher M„ Druant H. - 37 p.: White Star, Max, Dimitri, Dupont S., Boudeweel V., Jeep Gy- thiel. - 86 p.: Vandenbroucke L,., Quaghebeur R., Roy, Sylvère, Tony. - 85 p.: Alice, Polley H., Vannieu- Wenhuze A., Goudenhoofd R., Creus G. - 84 p.: Pol, Butin W., Antipas. Meersseman M. - 83 p.: Julien, I *.u- Wers M. - 82 p.: Deraeve A., Tem- perville L., Roffiaen E., Vallaeys P.. Vandermeulen J. - 81 p.: Orbie J. - 80 p.: Melis A. Prijs voor Zondag a.s. geschonken door liet huis Marius La uwer s ter i stede, ter waarde van 100 frank. AUTOS - NIJVERHEID LANDBOUW Belarigr. Mij zoekt ernstige ver- tegenw., gebeur 1. dépöthoud. Goede inkomsten voor ijverige en ernstige werkers. - Schrijven: OIL Publ. DEWALHENS. 20, I Jacob Jordaensstraat, ANT- I WERPEN. (C-83S8) Het werd dus Zondag laatst een 32 tvarwinning voor onze kleuren, zege die meer dan verdiend is. Het zijn nochtans de bezoekers die de stand openen, maar aan de rust (Was de stand reeds 21 in ons voor- deel. Seffens na de koffie lukte onze lin- ;(kerhoekspe)or een prachtig doel, zo- jdat de stand 31 werd, dan werd on- tzs kapitein gehaakt en moest het plein Verlaten om niet meer op te komen, Zodat het bezoekende Kooigem dank baar gebruik maakte om aan te val len, zodat bij het afsluiten een 82 |tand in ons voordetl bleef. We wensen onze kapitein, alsook en nopens alle moeilijk heden raad en hulp verlenen. Middenstanders, weest mannen van de daad. MAATSCHAPPIJ «DE LIGGENDE WIP» Op ZONDAG 12 DECEMBER, te 14 uur, in het lokaal bij Henri Loo- r.es buitengewone Schieting op het liggend spel. 1* Hoofdvogel: 100 fr.2' Hoofd vogel: 50 fr., niet verloot. Zoveel vogels als schutters. 4 vogels meer dan schutters. Verwarmde zaal. Kansspelen verboden. Dit bericht vervangt persoonlijke uitnodigingen aan alle Watounaren. (C90I3) HET BESTUUR. Davidsfonds. - Grote Kabaretavond. Op Woensdag 15 December, zijnde de avond van de gedurige aanbidding, te 18 uur, komt het befaamde kabaret- gezelschap «Klaver 7», uit Passchen- dale, een prachtige toneel-, zang- en humoravond geven in de parochiale feestzaal der Nieuwstraat. Leden betalen 10 fr. Niet-leden 20 fr. HERBERGKERMIS Zondag 12 December Herbergker- mis bij Wed. Leopold Ruckbusch, Drie Koningen Maandag kandeel. Allen naar Drie Koningen (9016) In feite hadden wc in Waasten eer der een zwakke tegenstrever, die ons echter maar een magere 1-0 voor sprong gunde aan de rust. Waasten speelde sterk in verdediging en de keeper moest menige lcarpelsprong uit halen. Op trekschot van Hubert kon Henri doelen aan de 40° minuut. Na de koffie werd een kleine wij ziging gebracht. Albert en Hubert veranderden van plaats. Dit had ge vaarlijke rushes en betere spelverde- ling voor gevolg, welke dan ook on middellijke resultaten opleverden. Na 15 min. was de stand reeds 3-0, langs Gilbert en Henri, telkenmale op in zenden van Albert. Voortdurend lag Waasten onder de wit-groene knie. De verdediging van Waasten moest zich nog driemaal gewonnen geven, langs Hubert, Gilbert en Henri. .De ganse ploeg mag in één adem ver noemd worden. Zondag 12 Dec. moeten heide ploe gen op reis: Watou It naar Adinkerke er. Watou I naar S. IC. Avelgem. Spelers, alle nuttige inlichtingen op de vergadering, die iedere Woensdag, te 20 uur, doorgaat in het lokaal De Eendracht gebouwd door General Motors cn verkocht door Eervolle onderscheiding. In de laatste algemene vergadering der Boerengilde (Feest van St-Elooi) werd de Heer Omer Doise, schrijver zaakvoerder der plaatselijke gilde, door de Heer'Jules Brütsaert, Dr in d» Rechten, namens 't Hoofdbestuur van Leuven vereremerkt met 't Land- bcuwereteken 1* klas. Hartelijke gelukwensen. Toneelavond. Op Zondag 12 December te 17 u., toneelavond, door üe Meisjestoneel- bend uit leper. -Wordt opge'voerd: «Monica's Wraak», drama en «Het Eetoverd Kind», klucht. Kaarten bij G. Rouseré. Burgerstand Octohcr-Novembcr 1918. Geboorten. Coudeville Marie- Rose, d. v. André cn Decroo Marie- Thérèse. Tilmans Leo, z. v. Pierre ei. Poucelle Germans Rosselle An nie, d. v. Leon en Doloz Maria. Huwelijk. Blondeau Roger, Be- veren, met Pyfferoen Suzanne, Roes- brugge. Overlijdens. Cambier Henri, -z. v. Jules en Romanie Scl.arre. Gillioen Helena, echtg. Christiaens Jules. Bijgevoegde Stierenkeuring. Op Donderdag 30 December wordt t-j Haringe de jaarlijkse bijgevoegde Stierenkeuring gehouden. De dieren moeten minstens 10 da gen voor de Keuring worden aange geven bij Heer Jules Morlion. De nodige formulieren van inschrij ving der dieren zijn verkrijgbaar in het Gemeentesecretariaat. «Sergeant York». Zaterdag, Zondag en Maandag 11. werd deze film afgerold in de zaal «De Gouden Arend». Ket was een prachtfilm, die het talrijk publiek veroverde. De plaatselijke Nationale Strijders- bend mag gerust nog zulke vertonin gen op touw zetten. Het bestuur dankt hij deze allen die er tegenwoordig geweest zijn en al dus een milde steun hebben gegeven ten bate van het eanstaande Kerst feest voor de wezen en kinderen van oudstrijders en politieke gevangenen. Boerinnengilde. Op Zondag 12 December, te 14.30 u., ir. de Zustersschool, heeft een alge mene en belangrijke vergadering plaats, met volgend programma: Godsdienstige sprxtkbeurt door de E. H. Proost; daarna voordracht door Mr Demonie, over Gezonde Melkwin- ning»; zeer belangrijke bespreking; verschillende ontspanningsnummers cn tot slot een prijsloting. Toneel. De toneelgilde «Niet uit Eerzucht, maar uit Leerzucht», Stavele, komt naar Beveren op Zondag 19 Decem ber 1948, te 17.30 uur, in de zaal H. Maelstaf opvoeren: «De Verschoppe ling», toneelspel in 3 bedrijven, door A Boere, en «Hup Marjanneke», blij spel met zang, door A. Entbrouckx. «De Verschoppeling» -is een een to neelspel dat fle laatste tijden veel suc ces oogstte en reeds door talrijko groepen werd opgeveerd. Door Gros- feld werd het bewerkt voor herento neel en uitgegeven onder de titel: Eea Zwerver kwam... wezen, doch meestal door onkans en een beperkt middentrio-spel zullen on ze jongens zich met één tegenpunt moeten tevreden stellen; 2-3. Beide doelpunten werden aangetekend door G. Leroy. De juniors verloren van Moorslede <icor een betreurenswaardig voorval met 3-1, terwijl de kadetten tegen Koeselare met 1-0 bezweken. Zondag 12 Dec. doen wij de ver plaatsing naar Le Bizet. Speciale voor waarden voor de medereizenden. Laat u bijtijds inschrijven. Z. E. II. Jozef Dewacbter tot Pastoor van Stuivekenskerke benoemd. Vrijdagavond 3 December liep in Vv'estvleteren het nieuws rond: «Mr Kapelaan is Pastoor benoemd. Geboren te leper 24-3-1901, studeer de E. H. Dewachter achtereenvolgens aan het College van zijn geboorte stad, in Nevers (Frankrijk), vanwaar hij na de oorlog 14-18 terugkwam om zijn seminariejaren te Brugge door te maken. Hij werd priester gewijd de 19 December 1925. Na een jaar pro fessoraat te Meenen, werd hij profes sor aan het College te Nieuwpoort. Op 3 Mei 1930 kwam hij als coad jutor naar Westvletcren, waar hij op 10 Juni 1931 door Mgr Lamiroy tot orderpastoor werd benoemd. Met een onvermoeide toewijding en een diepe genegenheid heeft hij al die jaren in Westvleteren zijn pries- terwerk verricht. Hij leefde voor zijn vclk en zijn werk. Kende zijn mensen, oud en jong. Vloog rond met z'n fiets iedere dag, door weer en wind. Pluis de naar de geschiedenis van het oude Westvleteren, om zich het tegen woordige des te dierbaarder te maken. Hij leefde op en top ééns met zijn geliefde, eenvoudige, landelijke men sen. Zijn Bond van het H. Hart, waarop hij terecht zeer fier is, heeft hij sterk en bloeiend weten te bewaren. De BJ.B.-afdeling in Westvleteren werd door hem gesticht en tot de hoogste bloei gebracht. Het kerkzangkoor had in Mr Ka pelaan, als leermeester, een fijnproe ver, die maar steeds meer en beter wilde. Als predikant viel hij in ieders smaak: de catechismus scheen nooit Uitgeput en de mysteries van de grote feestdagen kregen steeds een nieuwe en moderne toelichting. Alle bonden cn organisaties hebben genoten en geprofiteerd van zijn schrandere, nimmer vervelende on- derhoudjes en rake gezegden. Vol takt en kommer wist hij vele moeilijkheden te doorworstelen en de vreugde straalde gelukkig en uitbun dig op zijn wezen, bij iedere bekroon de inspanning. E. H. Kapeiaan, Westvleteren dankt u om al uw priesterwerk in ons mid den. Die benoeming tot Pastoor weze u welkom. O. L. Heer zegene u bij uw werk te Stuivekenskerke en schen- ke u de sterkte om uw vele talenten ten volle te laten ontplooien, tot het hoogste heil uwer parochianen. Ook aan uw eenvoudige moeder gelukkige moeder van een Pastoor e:i uw zuster, hartelijk proficiat! Wij doen een oproep aan alle paro chianen van Westvleteren om deel te nemen aan de inhuldiging van Z. E. H. Dewachter als Pastoor te Stuivekens kerke, op Zondag 26 December 1948. Vertrek per autobus aan de kerk, te 13 uur. Reiskosten: 20 fr. Laat u tijdig inschrijven bij één van de HH. Onderwijzers: Vander- marliere, Vannobel, Doise. Toneel. Een homvolle zaal, een spel dat aan eenieders verwachting beantwoordde en enkele vrolijke plaatjes, welwillend bezorgd door elektricker F. Deblock, hebben aan De Vleterzonenhet succes bezorgd dat zij door hun taaie volharding en durf verdiend hadden. De klassieke drama-klucht werd deze maal vervangen door een klucht in 3 bedrijven: «Kidnappers», door M Janssens. De proeve lukte uitste kend en alle aanwezigen brachten een aangename avond door. Zonder daarom de andere spelorj, die van de eerste tot de laatste flink spel leverden, in de schaduw te stel len, mogen we toen even de flinke prestaties van de Reningse Vleter- zoón Frans Baas in het licht stellen. Velen zullen ook wel opgemerkt heb ben hoe fijn de personages «gegri meerd waren. Dit was het werk van twee Stavelse specialisten. We wensen regisseur H. Wallyn en zijn flinke groep spelers hartelijk ge luk met de bereikte resultaten en we hopen hen dit seizoen nog aan het werk te mogen zien. Op Zondag 12 December, te 18 uur, werdt «Kidnappers» voor de laatste maal opgevoerd. Kaarten bij Jozef Smis, Kasteelstraat. Ziekenbond. Op Zondag 19 December worden al le leden van de Christelijke Zieken bond uitgenodigd tot een algemene f eestvergadering in het lokaal, bij Em. Boussy. Leden van de Zieken bond, houdt dus deze Zondag vrij, het zal er gezellig cn leerzaam zijn en... het slot: een kosteloze tombola met talrijke prijzen. Toekomende week alle nodige bij- zenderheden. Uitslag biljartprijskamp bij wed. Dedoncker. 1. Rousseeuw J. - Vandermarliere G.; 2. Cloet M. - Vandenbussche A.; 3. Decroo J. - Cloet .J.; 4. Deghandt A. - Rackelboom M.: 5. Rousseguw R. - Depuydt C.; 6. Heistercamp M. - Cornette R. Hoogste serie 36 punten door Van; denbussche André St Sebastiaan. Zondag had de eerste grote wild- schieting plaats op het liggende spel bij Deceuninck L. Niet minder dan 130 schutters namen er aan deel. De 1" en 2« hoogvogel werd door Van denbussche G. neergeveld, de zijden door Mazereel en Verplancke, de kal len door Saesen en Decorte. Elverdi-'gs rekord geklopt. Landbouwer G. Catteeu, Elverdm- gestraat, gelukte erin een reuzewor tel te rooien welke niet minder dan 1,850 Kgr. woog, hetgeen bewijst dat het nog betere grend is te Woesten, dan te Elverdinge Voetbal. S. K. Elverdinge Club Woesten 22 Voor deze derby was er zeer veel be langstelling. Zeggen we maar rechtuit dat het een faire, sportieve wedstrijd was. Tijdens de eerste helft bekwam Elverdinge 3 strafschoppen, welke alle door onze flinke keeper werden gered. Aan de 30* min. gelukte Woesten het eerste doelpunt na mooie combinatie. Na de poos kon Elverdinge gelijk stellen door strafschop. Nu volgde dc ene aanval op de andere, en 10 min. later gaven onze jongens de thuis ploeg het nakijken. Kort daarna volgde de 5* strafschop voor Elverdinge en nogmaals redde onze keeper. Kort voor het einde kon Elverdinge gelijk spel afdwingen op geharrewar vcor doel. Dit betekende het einde de zer mooie partij, met een zeer gevleide drawn voor de thuisploeg. Toneelopvoering. Op Kerstdag en Zondag 26 Decem ber, telkens te 17 u., voert de vrou welijke jeugd in de parochiezaal het toneelstuk: Onze Lieve Vrouwke in 't Bos» op. Tot slot klucht en klucht zang. Wie hen verleden jaar aan het werk zag, zal beslist nogmaals van de partij willen zijn. Sportkring. S.K.V. 2 Oost roozeheke 3. Toen in da eersti speelhelft beide ploegen konden doelen, dan mogen wij zeggen dat dit de juists uitslag was van het geleverde spel. Na de rust hebben de Sportkringcrs een offensief ontketend zonder voor gaande. En toch zullen het de bezoe- kerj zijn die, op onbegrijpelijk falen van da doelwachter, de stand op 1-3 brengen. De rood-witten laten zich niet ontmoedigen en de scoormannen zijn dau ook op verdediging aange- OP ZONDAG 12 DECEMBER HERBERGKERMIS in «De Ge- bioken Kloef», bij j. Deplacie. Prijskaarting in 't bieden, 1.500. fr. prijzen. Maandag saucissenkandeel en vermakelijkheden. (c£H)56) Sint Elooisviering. Dit jaar heeft het bestuur der Boe rengilde, in samenwerking met de V B.J.B., er aan gehouden het Sint Elooisfeest tot in dc puntjes te ver zorgen. Na de H. Mis werd een stoet ge vormd, waarin de leden der feestvie rende groeperingen achter de vlaggen der Boerengilde, B.J.B. en V.B.J.B. op stapten. In een gezellige atmosfeer wtrd de feestvergadering gehouden, met als onderwern: De toekomst van het Boerenbedrijf, gerugsteund door de Boerenbond, in het kader van Be nelux en Marshallplan. Te 13 uur trok iedereen naar het lckaal, waar de inwendige mens zou versterkt worden. Te 15 uur was het volle bak op het terrein van de Pothem, waar de sme den het haalden van de boeren met 5-3. 's Avonds kwam echter het beste. I)e B.J.B.-meisjes hebben flink gepres teerd. E. H. Dcvynck en de juffrouwen werden beloond voor hun opoffering. Daarna kwam St Jozefskring aan de beurt met een dolle klucht! Intussen betuigen wij hier gaarne onze oprechte dank voor hun gewaar deerde medewerking. Zo eindigde deze deugddoende Boe- renhoogdag in een uiterst opgewekte stemming. Toneel. Op Zondag 12 December, te 18 u., opent de St Jozefskring het toneelsei zoen met de opvoerirg van «Moeders Grafdrama in 3 bedrijven, do.or P. Putman, gevolgd door een blijspel: «Nog een Meevaller». Belastingen! U hebt misschien uw ruitontvan gen? U zit er mee in nesten! Kom dan Woensdagvoormiddag naar het lo kaal, waar er zitdag gehouden wordt .voor do Middenstand. Duiven! Uitslag der duivententoonstelling te Proven: Hennehel Camiel, 3 tweede, 1 derde en 1 vijfde; Pype Elic, 1 eer ste eh 1 derde; Hcughebaert 1 eerste; Póttillius 1 derde; Huyghe J., 1 twee de; Debrabandere J. 1 eerste cn 1 derde. Botsing. Dejonckheere Maurice kwam met zijn personenwagen tegen de gevel van een huis terecht. Hij kwam er met de schrik vanaf. Zijn wagen en het huis waartegen hij aanbotste, hadden schade opgelopen. Werkongeval. Toen' A. D., Klijtcstraat, aan het rapen laden was, werd zij met de voet gevat onder een karwiel. Een der te nen werd hierdoor geplet. Op het nippertje! Toen Jul. Vanbl., Oude Ieperstr., verleden week Vrijdag met zijn fiets van school kwam, moest hij plots in Brielen afstappen om zijn fietsketting terug op te leggen. Een personenwa gen, die kwam opdagen, reed hem ech ter hierbij zo dicht tegen de hielen, dat J. V., die bezig was het euvel te herstellen, bij een der broekspij pen gegrepen werd. Het kledingsstuk scheurde gelukkig (c.f ongelukkig!)... en redde aldus J. V. zekerlijk van er ger, want reeds was deze een paar meter meegesleurd geworden. De per sonenwagen was ondertussen rustig verder gereden, J. V. achterlatende met 'enkele ichte kwetsuren en een zieke fiets! Sint Elooivicring. Na een H. Mis te 9 u., voor alle af gestorven leden der Boerengilde, als inzet, sprak de Heer Ing. Spreuwers, in de algemene feestvergadering, die doorging bij H. Bartier, over het op duikend Benelux-gevaar voor onze Belgische landbouwers. Te 12 u. had in het lokaal het feest maal plaats. En 's namiddags kwam c'.e ontspanning: prijsbolling en -ltaar- tir.g. Uitslag pri.isbolling: 1. Socnen Cé- lest, Dehem Georges en Verslype Gas ton; 2. Bertier Isidoor, Vandenbussche Jerome en Van Eecku Maurits; 3. Huy ghe Jozef, Billiet Firmin en Knockaert Remi; 4. De Cat Jozef, Dedeckor Gas ton en Termote Gaston. Uitslag prijskaarting: 1. Devos An dré en Hahn Albert: 2. Versaevel Ro ger en Metsu André: 3. Bertier Isidoor en Vandenbussche Jerome; 4. Soenen Célest en Six Daniël; 5. De Cat André en Depuydt Albert; 6. Depuydt Daniël en Six Germain. Iedereen die aan de feestviering deelnam ging 's avonds opgemonterd e': in goeie stemming naar huis! De gilde heeft wind in de zeilen! Plechtig ten grave gedragen. Dinsdag 11. werd Mevr. Jerome Do- tby plechtig ten grave gedragen. Hon derden mensen, die onze burgervader en zijn familie ten zeerste genegen zijn, hielden er aan, door hun tegen woordigheid in de begrafenis blijkt te geven van de sympathie die ze de af gestorvene toedroegen en van hun medevoelen met de beproefde familie. Langs deze weg biedt ook Het Weke lijks Nieuws» aan de achtbare familie zijn christelijke deelneming aan. Ook iets voor de K.A.V.... ...En vooral voor uw kinderen! Ver geet het poppenspel niet op Zondag 19 Decemher! Voor u: een verpozing, een gezellig samenzijn. En voor uw kinderen... meer dan ge denken kunt! Echte kindervreugde! Voctbalhoekjc. S. K. Elverdinge 2 F. C. Woesten 2. Onze mannen moesten verleden Zondag met niet minder dan 3 reser ven tussen de krijtlijnen optreden. Elverdinge wint de toss, maar het is Woesten die de bal aan het rollen brengt. Aan de 20* min. gelukt Woes ten de opening der scoor. Maar de on zen reageren en dwingen 2 achtereen volgende penalty's af. Deze worden jammerlijk beide vlak op de goalkee per geschoten. Rust 0-1. Aanstonds na de aanvang van de tweede helft dringen zich onze jon gens meer en meer op, en 't is slechts dank zij het buitengewoon puik pres teren van Woesten's keeper, dat dezes heiligdom nog steeds ongeschonden blijft. Aan de 65* min. hekomen we nogmaals penalty... en derde keer, gceie kere, daar zorgt A. Derycke voor. Woesten reageert en werkelijk... een mooie kanjer, en ze hebben weer voor sprong genomen. Elverdinge valt nu verwoed aan en na een mooi opge bouwde aanval wordt eindelijk hun moeite beloond. Bafcop gelukt erin de gelijkmaker te netten. Wat de onzen nu ook nog zwoegen, Woesten kent geen genade meer, en ze moeten zich tevreden stellen met een 2-2 drawn. Zondag 12 Dec. wordt er op verplaat sing gespeeld tegen Poesbruggc. Voor onze Euikerbeetplantcrg. We vernemen dat de Elverding- se suikerbeetleveringen, gecontroleerd door da beetsyndicaten van West- en Oost-Vlaanderen, aangesloten bij de Belgische Boerenbond, voor do gemid delde suikergehalte-rijkheid: 15,9, 16,3 en 17,4 bekwamen. Dit voor de leve-' ringen aan de suikerfabriek te Moer- bcko op 23, 25 en 26 November. Tussen kannen en glazen. De reeks gaat verder. Zondag 11. wa ren de mannen van «de kaart» aan de slag bij R. Busschaert, Oude Ieperstr. De 54 deelnemers klasseerden zich als volgt: 1. Blanckaert Valere en Van brabant Noël, van Poperinge; 2. Oest- landt Albert en Maricau Julien; JL Gillebert Roger en Vanallemcersch Sylvain, van Woesten; 4. Dehouck Al- bert cn Boullet Michel; 5. Scholeer Georges en Seys Jerome; 6. Oestandt André en Suffis Gérard; 7. Van Kreun- kelven Jozef en Oestlandt Marcel. Pro ficiat mannenl Herstelling door eigen specialisten U!!llll!llll!!l!!ll!llllllllll1l!lllllll!lll!llllllllllll!lllillll!llllllllllllllllllllllll Vanden Peereboomplaats 7, IEPER - Tel. 249 leperstraat 5, POPERINGE - Telefoon 94 CHINA De Communisten zijn genaderd tot 25 Km. van Peking en hebben de aanval op deze stad ingezet. ENGELAND Voor het Lagerhuis hield de Heer Bevin een rede en verklaarde o.m. dat Engeland geen hulp bieden kon aan China, dat de Russische manoe vers in Berlijn tot mislukking ge doemd zijn, dat het Westen bereid is een regeling te aanvaarden zo de blokkade opgeheven wordt, dat het Atlantisch-pact het onderling ver trouwen in West-Europa moet bevor deren en o.m. een einde maken aan de Frans-Duitse vete. HONGARIJE De Eerste-Minister Dinnyes nam ontslag, ingevolge de vlucht van zijn minister van Financies. FRANKRIJK De Regering zal de Nationale Ver gadering verzoeken de belastingen met 10% te mogen verhogen. UIT TER HAND TE KOOP in centrum stad POPERINGE. Adres ter drukkerij. (8982) UIT TER HAND TE KOOP midden stad POPERINGE. Hebbende een straatzijde van 17,50 m., groot 11 aren. Kan verdeeld worden in twee of drie kopen. Adres ter drukkerij. (C-1541) iMBBBHBHaMKsaanBaasBaaH Studie van Meester W. de SAGHER, Notaris te POPERINGE, Paardenmarkt, 4. UIT TER HAND TE KOOP nabij het midden der stad. Inlichtingen ter studie. (9040) UIT TER HAND TE KOOP met alle moderne inrichting, garage, centrale verwarming, twee badkamers, gelegen te ELSENE (Brussel), tus- schen de Louiselaan en de Vijvers van Elssne. Vrij met 16 April 1949. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter Studie van den Notaris Norbert D'Huvetterc te Ypcr, Carton- straal 29. (9063) IBSBBBBflBSBaaBBBBBBBBBBBB Studie van de Notaris CAMERLYNCK tc Passchcndalc. INSTEL: Dinsdag 4 Januari 1949 TOESLAG: Dinsdag 18 Januari 1949 telkens te 15 uur stipt, in d'herberg 't Oud Stadhuiste Moorslede, Gemeente MOORSLEDE, Ieperstr, 7. koop i: met stagie, sectie D, ex-Nr 472d/4, groot 3 aren 52 centiaren. koop ii: sectie D, ex-Nr 472d/4, groot 202 m2. De te koop gestelde eigendom, sterf huis van Mevr. Hélène Vanneste, is onbewoond. Ingencttreding tegen betaling der koopsom en kosten. Sleutel bij Mr Achille Vanwilde- meersch, 55, Roeselarestr., Moorslede. Recht van samenvoeging. 0,50 Instelpremie. BURGERSTAND van 30 Nov. tot 7 Dec. 1948. Geboorten. Traché Astrid, v. Wijtschate. Dewachter Jean, v. Langemark. Godderis Francoise, v. Oostvleteren. Clarebout Jacques, v. Ploegsteert. Quaeghebeur Chris tine, v. Langemark. Van Gheluwe Christiane, Grote Markt, 43. Stae- lens Miriam, K. Torhoutstr. 10. Beun Jenny, Waterkasteelstr, 2. Nuytten Beatrijs, Zillebekestr. 7. Duthoo Lea, v. Zuidschote. Clic- teur Luc, v. Woesten. Dierynck André, v. Hollebeke. Decler Agnes, v. Waasten. Mestdagh Jacqueline, v. Beselare. Ingels Jean-Pierre, Haiglaan, 51. Overlijdens. Vergote Victor, 42 jaar, ongeh., landb., te Langemark. Noti-edame Georgine, 55 j., z. b., wed. Oscar Vergote en Vandevelde Jerome, te Zuidschote. Goderis Celine, 56 j., fabriekw.. echtg. v. Alphonsé Bartier, te Hollebeke. Tack Leontine, 41 j., z. b., echtg. v. 'Pieter easier, te Boezlnge. Van- dooren Camille, 71 j., z. b. echtg. v. Vermeersch Marie, Ligy wijk, 70. Devos Marie, 81 j., z. b., wed. Leroy Honoré, St-Janshospltaalstr. 1. Huwelijksbeloften. Soubry Ro brecht, advocaat, te leper, en Mar- celle Vandenpoel, dentiste, te Tienen. Soenen Valère, voerman, te Waas ten en Demeyere Simonne, dienst meid, te Kemmel, voorheen te leper. Decrock Edgard, autogeleider, en Menu Maria, z. bbeiden te leper. Knockaert Loon, bediende, en Panckaert Suzanne, z. b., beiden te leper. IWVWflfUVWfMMUinAIVliWWWW Voor het plaatsen van uw geid, wendt U tot den Heer wisselagent-correspondent Agent v. h. Gemeentekrediet v. België Kasbons 1 jaar: 3,50 netto. Kasbons 3 jaar: 4,25 netto. Deposito-boekjes: 3 netto. Volstrekte zekerheid, (1,8904) WWtiVVVWVWWWWWWVIMWWAfl EN OP DINSDAG 18 JANU/KI '49 te 9 ure, in het voormeld sterfhuis, VENDITIE VAN zooals: slaapkamer in eik, slaapka mer in olm, tafels, stoelen, zetels, kapstok, spiegels, buffetten, luchters, kachel, electrisoh vuur, keukenstoof, koffers, lavabo-garnituur, regulateur, kruiwagen, keukengerief, kein alaam, enz., enz. Met gereed geld onmiddellijk na de venditie, in voormelde herberg. (9062) Het Cyclo-cross-kampioenschap van West-Vlaanderen dat zal betwist wor den op Zondag 30 Januari, werd toe gewezen aan de Sportclub West- Vlaamse Bergstreekte Westouter. KINEMAS FLORA: «Ninotchka» met Greta Garbo en Melbyn Douglas. MAJESTIC: 10, 11, 12 en 13 Dec.: Carrefour des Passionsmet V. Romance, C. Dugour, 14 en 15 Dec.: «De Schone met dc Gouden Vingersmet R. Scott en Dinah Shore. OUD IEPER: 11, 12. en 13 December: De Haaien van Gibraltarmet Anie Ducaux en Louis Salon. Nocturne met Georges Raft. COLISEUM: 11, 12 en 13 Decemoer: Le retour du Vampire met Ber- la Lugosi. Kinderen niet toegelaten. JONGE DIEVEN GESNAPT Bij handelaar Maes in de Rijsel- straat had men reeds dikwerk be merkt dat er geld uit de tooglade ver dwenen was. Nu het dezer een grot« som gold waren ze dubbel op hun hoede. Klacht werd dan ook ten po- litieburele neergelegd, deze bleef bij de pakken niet zitten en had weldra de jonge nietdeugen (15 jaar oud) to stekken. Na eens degelijk geroosterd te zijn geweest eindigden ze met to bekennen, het geld was echter gaan vliegen, ze hadden het reeds verkwist. DOOR MOTOCYCLIST AANGEREDEN Jerome Verbrugghe, wonende Dik- kebuschsteenweg, 273 ging in do nacht van Dinsdag op Woensdag rond 12.30 u. huiswaarts langs het voetpad. Hij werd er aangereden door Robert Heyrick, 29 jaar oud, ge huwd, tolbeambte Vlamertinge dio zich per moto op de baan bevond. Verbrugghe werd het neuskraakbeen gebroken, doch kon na verzorging huiswaarts keren. Erger was het ge steld met de motocyclfst die de schou der ontwricht werd en een hersen schudding opliep door de tuimelper- te die hij bij de botsing onderging. Na ter plaats de eerste zorgen ont vangen te hebben werd hij naar het O. L. Vrouw Hospitaal overgebracht. Burgerstand. Huwelijksaankondigingen. Soenen Valère, Waasten, cn Demeyere Simon ne, Kemmel. Soenen Albert, Waas- ten, en Demeyere Alice, Kemmcl. Toneel, Op Donderdag 16 December, te 18.30 uur, treedt de tonei lvereniging van het Davidsfonds: St Laurenskring óp in het Casino. Er wordt opgevoerd S.O.S. Victrix», drama in drie be drijven, en «Het Kalf», dolle klucht in één bedrijf. Voorbehouden kaaiten te verkrijgen in de onderpastorij. Muziekgilde St Laurens 't Is dus op Zon lag 12 December dat de muziekgilde haar jaarlijks feest houdt. Programma Te 10 uur, plechtige - Hoogmis voor het welzijn van al de leden. Na de H. Mis, op tocht naar d« Polka en bezoek bij enkele leden her bergiers. Te 13 uur, gezellig noenmaal bij A. Haveneers, Hotel Delobel Te 19 uur, feestavond in de zaal van voornoemd hotel, voorbehouden aan de ere- en werkende leden en hun familie. Met muziek, zang, dans en declamatie zal deze gezellige avond worden doorgebracht. Kinema. Op Zaterdag 11 en Zondag 12 De cember, op het gewone uur, in het Casino vertoning van De Zwart» Zwaan kleurfilm. Duivenkanipioencn. In het voorbije seizoen behaalde Touquet Maurice, Kemmel, het kam pioenschap oude duiven; 2. Lelong Jerome, Voormezele. Bij de jonge duiveq was Degrys» Julien, Kemmel, kampioen; 2. Van Eeckhout Richard, Kemmel. Proficiat en nog veel geluk met da beestjes! wenden alle handelaars, werkgevers, landbouwers, enz. zich tot: Erkend Sociaal Bureau bij het Ministerie onder nr 515. Ook alle inlichtingen omtrent het invullen der belastingsaangif ten, handelsregisters, verzekeringen en alle middenstandsbelangen. DEMONSTRATIE Donderdagnamiddag omstreeks 14 uur werd op de hoeve van dhr Jules Capoen een demonstratie gegeten van de aardappelstomer Bosch. On der de talrijke aanwezigen welke wa ren opgekomen uit gans het arron dissement merkten we: Dhr van Heghen, veeteeltconsulent bij de BB.; Boon, opziener; E. H. Vervaecke, proost BB. afdeling leper; Eric Wildermeersch, zaakvoerder, alsook talrijke voorzitters uit het om liggende te lang om te melden. De uitslag en de degelijkheid van het machien moeten we hier niet meer verkondigen gezien over een paar we ken in dit blad een uitvoerig en ge documenteerd artikel hierover ver schenen is. BEKWAME MEID voor alle werk. Kost en inwoon. Goed loon. Zeelaan 198, Koksijde-Baden. (9063) vanaf 5 uur der KOSTELOZE TOMBOLA. INGANG: 15 FR. (c-9001) Burgerstand, Geboorten. Wyffels Christiane, d. v. Henri en Elisa Petyt. Ver meersch Simonne, d. v. Julien en Ju lia Brütsaert. Debey Gabriel, z. v. Gerard en Magdeieine stroobandt. Vervisch Jozef, z. v. Michel en Irma Spenninck. Goudcseune Louis, z. v. André en Irma Cool. Gadeyne Norman, z. v. August en Jeanna Sandyck. Huwelijken. Markey Marcel, en Angele Dortan v. Kemmel. Tim- perman Roger, en Rachel Vanhulle- bosch v. Zuidschote. Eggermont Roger en Callens Maria. Dezeura Michel v. Izenberge, en Anna Clarys. Degraeve Remi, en Yvonne Denya v. Kruiseeke. Arteel Gerard v. Zuidschote, en Maria Willaert. Vanpeperstraete Mare v. Toerkoenje, en Alice Bulckaen. Noreel Aloïs, en Simonne Logie v. Vlamertinge. Garrein Remi v. Elverdinge, en De mise Gremonprez. Sterfgevallen. Gruwier Marcel, 61 j., echtg. Flavie Storme. Druant Marle-Loxiise, 76 j.. wed. Julien Mal brancke. Planckaert Louis, 79 j„ wed. Leorüe Pauwels. Tack Leon tine, 41 j., eohtg. Pieter easier. Devoogdt Camiel, 53 j., echtg. Pau line Allemeersch. rechlovor da O.L.V. Karlt T»!, 200 Verleden weck meldden wij de zon derlinge schietpartij te Woesten waarvan A. Fassel het slachtoffer werd. Noch is de dader niet bekend of weet men niet of de daad onvrijwil lig of met opzet gebeurde. Ondertus sen schijnt nochtans uitgewezen dat de wonde van een gewone revolver zou afkomstig zijD. Door de opspo ringsdiensten werden verscheidene huiszoekingen gedaan bij de inwoners welke in de omgeving wonen waar A. Fasseel geraakt werd. .Tijdens deze huiszoekingen kwam een belangrijke smokkelzaak aan het licht. Er wer den niet minder dan 600 flessen reuk water aangeslagen bij J. Dcdeurwaer- der. Deze zaak heeft natuurlijk niets te maken met de schietjJartijNaar we verder vernemen is hr Fasseel aan d.e beterhand en zal weldra he* hospitaal mogea yerlatpa.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1948 | | pagina 5