NOTARIËLE VERKOPINGEN L@si'"«ien naLandbouwers I EEN WOONHUIS met petroleummagazijn «HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 11 Dec. 1948. Blz. 7. EEN WOONHUIS 1 Ha. 9 A. 50 Ca. ZAAILAND en MEERSCH 28 A. 78 Ca. BOUWLAND 89 A. 10 Ca. BOSCH 77 A. 40 Ca. BOSCH 1 Ha. 8 A. 90 Ca. BOSCH 51 A. 39 Ca. BOSCH gen. Het Gras- en Braambosch Boom- en houtprijzie: 13.400 fr. B. - GEMEENTE ROESBRUGGE-HARINGE. KOOP VII: 43 A. 50 Ca. HOOILAND 93 A. 90 Ca. ZAAILAND 33 A. 50 Ca. ZAAILAND 1 Ha. 7 A. 10 Ca. ZAAILAND 31 A. 40 Ca. ZAAILAND EEN ALLERBESTE WEIDE EEN WOONHUIS WOONHUIS MEUBELS, MENAGIE- GOEDEREN en LANDALAAM EEN WOONHUIS HOFSTEDE EEN HOFSTEDE EEN BESTGELEGEN HOFSTEDE met Zaai- en Weilanden en Bouwgronden EEN WOONHUIS EEN PARTIJ BOUWLAND EEN PARTIJ ZAAILAND Een perceel best HOVENIER- en WEILAND Schoon nieuwgebouwd WOONHUIS met STAGE Een schoone en gerievige HOFSTEDE Verschillende perceelen beste ZAAI- en WEILAND 1. - HANDELSHUIS 2. - WINKELHUIS 3. - WOONHUIS 4. - VERSCHEIDENE BOUWGRONDEN WOONHUIS-CAFÉ EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS WOONHUIS Het HERBERGHUIS nr 60, Het HUIS nr 62, Het HUIS nr 64, Het HUIS nr 66, Het HUIS nr 68, Het HUIS nr 70, GERIEVIG WOONHUIS GERIEVIG WOONHUIS HOFSTEDE 2. - Een welgelegen HOFSTEDEKE Eene schoone en welgelegen HOFSTEDE Een schoon BURGERSHUIS 47 A. ZAAILAND 54 A. 10 CA. ZAAILAN D EEN WOONHUISJE EEN WOONHUIS 1 LANDBOUWKANTOOR VAN WEVELGEM der Algemene Spaar- en Lijfrentekas. BureelHoogweg, 61, WEVELGEM. Tel. 306 Wevelgem I I I ss SCHOON WOONHUIS WERKMANSWOONST WELGELEGEN EIGENDOM HALLE AUTOMOBILE 24 Frankrijkstraat 24 PERSONENWAGENS, VRACHT- en PAKWAGENS GROOT WOONHUIS WOONHUIS met ERF PARTIJ ZAAILAND PARTIJ ZAAILAND WOONHUIS met ZAAILAND PARTIJ ZAAILAND WOONHUIS met ZAAILAND WOONHUIS met ZAAILAND DEKKLEDEN en BACHEN AANGESLAGEN GOEDEREN Een goede WERKMANSWOONST EEN HERBERG-WINKEL Twee aaneenhoudende WOONHUIZEN EEN HOFSTEDE en een HUIS met land EEN HOEVE EEN HOEVE EEN HOEVE EN BOUWGRONDEN Een welgelegen WOONHUIS ZEER GERIEFLIJKE VILLA met Hof. EEN WOONHUIS UIT TER HAND TE KOOP Verschillende WOONHUIZEN OVER TE LATEN TE PACHTEN HERENHUIS met groten hof, GEKEND ZUIVEL- EN KRUIDENIERSWINKEL Fruit en Groenten, gelegen aan de kust. Onmiddellijk vrij. A. t. D. (8950) UIT TER HAND TE KOOP AANBESTEDING FRANKRIJK AANBESTEDING BERICHT VAN OPENBARE AANBESTEDING 93 A. 84 CA. BOUWLAND 3 PERCELEN MAAIGRAS UITSLAG AANBESTEDING Kantoor van den Notaris VAN EECKE t« POPERINGE. Op DONDERDAG 16 DECEMBER '48 te 2 uur namiddag ter herberg De Kantienbij Juffrouwen Dewickere, gt-Jans-Kruisstraat te Poperinge, OPENBARE VERKOPING van: en verdere afhankelijkheden en 10 a. 60 ca. bebouwden grond en erf, te POPERINGE, ter noordzijde van de Wulfhullestraat, dicht bij de stad. Bewoond en gebruikt door M. Ju les Verhaeghe, zonder schriftelijke pacht. (8963) naaiaissiiiB8iaBaaBj8Ëi!aBBaBiRasBa Kantoor van den Notaris VAN EECKE te POPERINGE. Kantoor van de Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. Op VRIJDAG 24 DECEMBER 1948 te 2 uur namiddag ter herberg Het Handelshuisbij M. Arthur Ostyn, Casselstraat te Poperinge, OPENBARE VERKOPING van: EEN WOONHUIS met 1 Sa. 48 aren 25 ca. bebouwden grond, weide en bouwgrond, te PO PERINGE, ter oostzijde van den steenweg naar Westouter en van de Onze Lieve Vrouwstraat, dicht bij de stad. Verdeeld in 6 kopen. Bewoond en gebruikt: het huis met een gering deeltje weide door M. An- dré Vanrebaeys; het overige door M. Julien Vandenbruwane, al zonder schriftelijke pacht. (8965) sssraaaaHMïïffiSKSEiasHSiaHaB Kantoor van de Notaris D. LAHAYE te POPERINGE. VRIJDAG 24 DECEMBER 1948, te 14 uur, bij M. Nestor Room, café «Brittannia143, Ieperstraat te Po peringe, OPENBARE VERKOPING van: stallingen en verdere afhankelijkhe den, him grond en medegaande zaai land, gelegen te POPERINGE, langs de St. Jansstraat, vroeger Beleed- •traat, er getekend nummer 3, samen poot bij titel 18 a. 90 ca, en volgens kadaster sectie E nummers lOlg en 101m 18 a. 83 ca. Onmiddellijk vrij, ter uitzondering echter van ongeveer 13 aren land gebruikt, zonder schrift, door M. Nes tor Lermytte-Orbie, tot na het weren van de oogstvruchten 1949. (9013) IBBBBBBSBBBBBBBISBBBBBBBflflB Studie van de Notaris G. VANDENAMEELE te WATOU. Ten verzoeke der Commissie van Openbaren Onderstand van PROVEN, daartoe gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 19-10-1948, OPENBARE VERKOPING VAN A. - GEMEENTE PROVEN. KOOP I: Gebruikt door Mr Valère Lebbe U Proven. KOOP II: Gébruikt door Mr Julien Barroo. KOOP III: genaamd De Elzenbilck Boom- en houtprijzie: 39.000 fr. KOOP IV: genaamd Do Vioge Boom- en houtprijzie: 21:800 fr. KOOP V: genaamd De drie gemete Boom- en houtprijzie: 29.500 fr. KOOP VI: Gebruikt door Vrouw Wwe Léon Vandenbroucke te Roesbrugge. C. - GEMEENTE WATOU. KOOP VIII: Gebruikt dcor Mr August De- maeght te Watou. D. - GEMEENTE KROMBEKE. KOOP IX: Gebruikt door Mr Joseph Feryn te Kroni'beke. E. - GEMEENTE POELKAPELLE. KOOP X: Gebruikt door Mr Rem! Lesa.ge te Poelkapelie. F. - STAD POPERINGE. KOOP XI: Gebruikt door Mr Ernest Maerten te Poperinge. EEN ENKELE ZITTING MAANDAG 13 DECEMBER X948, te 2 ure namiddag, te PROVEN, ter herberg «De Kroon», bij Mr Urbain Savaete. Plakbrieven te bekomen ten onzen kantore. i8756> IBBBBBBBBSSfiBBIEaHBSBB-BBSB Studie i van de Notarissen DEEREN te Roesbrugge-Haringe en CA'iSIERS te Poperinge. DONDERDAG 16 DECEMBER 194S om 2 uur namiddag, ten Stadhuize te Loo, bij Mr Julien Matthys, OPENBARE VERKOPING VAN GEMEENTEN NIEUWKAPELLE EN MERKEM groot volgens kadaster 1 ha. 73 a. 50 ca., geiegen op de grensscheiding van de gemeenten Nieuwkapelie en ivïerkem, waarvan 11 a. 40 ca. te Nieuwkapelie en 1 ha. 62 a. 10 ca. te Merkem. Seffens vrij van gebruik. (8935) IHHBaSiaillSBHBiiaHIÜMBBIIBBfejlBtt Kantoor van de Notaris DEEREN te Roesbrugge-Ilaringe. OPENBARE VERKOPING VAN met INRIJPOORT en 63 a. 68 ca. erve, te ROESBRUGGE, Krombeke- straat. Gemeente Roesbrugge-Haringe. Een schoon, kloek en gerievig WOONHUIS met schuur en afhan kelijkheden en 63 a. G8 ca. bebouw de grond en zaailand, bekend bij ka- dasier sectie A, Nrs 403d en 403È. Eigendom van de Heren Jerome «i Valère Dever. Ingenottreding één maand na de toewijzing. OVERSLAG: Maandag 20. Dec. 1948 om 2 uur namiddag, ter her- 'Jerg O café de Garagebij Mr Ge- MAANDAG 20 DECEMBER 1948 om 2 uur namiddag, ter herberg Café de Garagebij Mr Gerard Brigou, ter Doïpplaats van Roes brugge, OVERSLAG VAN Gemeente Roesbrugge-Haringe. Een schoon, kloek en gerievig met schuur en verdere afhankelijk heden, alsmede 63 a. 68 ca. onder bebouwde grond, hovenierhof en zaai land, bekend bij kadaster sectie A, Nrs 403d en 403E. Ingenottreding met 1 Februari 1949. Slechts ingesteld: 150.000 fr. (9010) iBsiaagiSBSBEBBaagissBBSSBa Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. DINSDAG 21 DECEMBER 1948 ten huize van de Heren Jerome en Valère Dever, in de Krombekestraat, te ROESBRUGGE, VENDITIE VAJST Allerhande keuken- en tafelgerief, ledekanten, wollen matrassen, jach't- stoof, kommoden, kleerkassen, tafels en stoelen en allerhande menagie- goederen. Steekkar, eegden, rolle, braakma- chine, bascule met gewichten en klein alaam. Gewone voorwaarden en komptant te betalen. (9009) Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. DONDERDAG 23 DECEMBER 1948 om 2 uur namiddag, ter herberg De Nieuwe Herbergbij Mr Camiel Huyg'he, te Westvleteren, OPENBARE VERKOPING in een enkele zitting, van: GEMEENTE WESTVLETEREN met afhankelijkheden en 2 aren be bouwde grond en erve, bekend bij kadaster sectie E, Nr 36 g. Onbewoond. Aanslag met de geldtelling. Sterfhuis van de echtgenoten Heer en Mevr. Hemd Dewulf-Cappoen. (8936) IBBBBBB&BBBflBBBBBSBHBBBBB Studie van den Notaris DEEREN te Roesburgge-Haringe. INSTEL: Maandag 27 December '48 OVERSLAG: Maandag 10 Jan. 1949 telkens om 3 uur namiddag, ter her berg o Hotel de la Regencebij Mr Osc. Blootacker te Roesbrugge, Markt, OPENBARE VERKOPING VAN GEMEENTE LEISELE Een allerbeste cn uiterst welgelegen ter dorpplaats van Leisele, groot on der bebouwde grond, wei- en -zaai land 6 ha. 76 a. 18 ca., verdeeld in 7 kopen. In p..cht gehouden door Mr Julien Lazoore. Zie plakbrieven met plan. Instelpremie. (8885) IBBBSBSMBBBQSJiüBBBiaSIBBBBBB Studie van den Notaris DE COCK te leper, K. Torhoutstr. 4. Kantoren van de Notarissen LAUWERS te IEPER en VAN EECKE te POPERINGE. Op WOENSDAG 15 DECEMBER 1948 te 4.30 uur stipt namiddag te leper, in het Vredegerecht, gerechtsgebouw Grote Markt Koning Albert, ten overstaan van den Heer Vrederech ter van het tweede kanton. leper, OVERSLAG VAN: groot 10 Hectaren 89 aren, te VOORMEZELE, Wijk Bernikenswalle ter westzijde van de Rouseredreef. Verpacht aan den medeverkoper Mr, Jules Cariewaert tot 1 Oktober 1955 mits 7.500 fr. 's jaars boven de grondbelasting en de premie van brandverzekering. Verdeeld in 3 kopen. Bij samenvoeging slechts ingesteld: 676.000 fr. (8964) Studiën der Notarissen A. LAUWERS te leper en A. VAN DE WALLE te Oudenburg. OP DINSDAG 21 DECEMBER 1948 om 2.30 uur namiddag, te leper, in het «Hotel du Miroir», Groote Markt, INSTEL MET PREMIE .VAN Stad IEPER, Rijselpoort. gelegen ten westkante van Rijsel- steenweg, Nr 70, inhoudende volgens meting 4 ha. 69 a. 47 ca. Gebruikt zonder gesohreven pacht door Cyriel Soubry mits 6.720 fr. 's jaars, boven de lasten. Verdeeld in 11 koopen. N. B. Door zijn uitnemende lig ging tegen de stad leper, langs de groote baan naar Rijsel, de loskaai van den IJzerweg, en de nabijheid der spoorwegen naar Roeselare en Koi'trijk, is deze eigendom bijzonder geschikt voor alle nijverheid. Plakbrieven met plan en inlichtin gen bij voornoemde Notarissen. OVERSLAG: Dinsdag 28 Dec. 1948. (8929) IBBBSBBBBBBBBBBBBBBIBIBBBB Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te IEPER. Studie van de Notaris THEVELIN te MEESEN. OVERSLAG IN EEN ZITDAG OP ZATERDAG 11 DECEMBER 1948 om 2 uur zeer stipt namiddag, in de hérberg «De Voerman», bij Hr Raoui Piatevoet, Brugigestw. 2, leper, van: in zeer goeden staat van onderhoud, met aanhorig'heden, bijgebouwen en hof, g-oot 532 m2 67dm2, te LEPER, Paddevijverstraat 28. Bewoond door de verkopers. Ingenottreding met de geldtelling. Zichtbaar op Dinsdag en Donder dag namiddag, van 2 tot 4 u. (S844) IHSBBIüSaESEaiflSSSSËMSSiSSgS Studiën der Notarissen DE COCK te IEPER, HENRI VAN CAILLIE en JOSEPH DE VESTELE te BRUGGE. OVERSLAG op Donderdag 16 December 1948. te 3 uur in de namiddag, in het Gast hof Het Zweerd Grote Markt Ko ning Albert te leper, van Gemeente Z1LLEBEKE. gelegen in de nabijheid van de Maples Road gekadastreerd Sec tie B nrs 324a en 324/2b, voor een grootte van 2 Ha. 51 a. 04 ca. Gebruikf zonaer pacht sedert 1931 door de Heer Germain De Roo te Zillebeke (nabij de Pappot) mits de jaarlijkse pachtprijs van 4.820 fr. Studie van de No'.arïs DE COCK te YPER. OP WOENSDAG 15 DECEMBER 1948 te 2.30 uur, in het Vredegerecht, Ge rechtsgebouw, Grote Markt Koning Albert te Yper, onder het Voorzitter schap van ,cle Heer Vrederechter van het Eerste Konton, Yper, OVERSLAG IN EEN ZITDAG van gelegen te ZONNEBEKE (Broods- eindei, Waliemolenstraat, gekadas treerd Sectie B, Nrs 136 en 143, voor een grootte van 1 Ha. 30 ca. Gebruikt door de Heer Remi Cnud- de, mits jaarlijkse pachtprijs van 1.500 fr. (8842) Studie van Meester NORBERT D'HUVETTERE, 29, Cartonstraat, Yper. OP DINSDAG 14 DECEMBER 1948 om 2.30 uur stipt namiddag, ter her berg «Au Miroir», bij den Hr Emile Hcfiack, Groote Markt te Yper, INSTEL MET PREMIE van dienstig als nijverheids- en bouw grond, te YPER, -iet uitgang op den steenweg naar Meenen (rc:htover het Engelsch Kerkhof), groot 1 ha. 70 a. 92 ca. 97 ma., verdeeld in 16 koopen, (zie plakbrieven). Verpacht zond',schriftelijke pacht aan eten Heer Joël Castel-Deprez, maalder, te Yper. Recht van samenvoeging. OVERSLAG: Dinsdag 28 Dec. 1948. (9007) Studie van den Notaris THEVELIN te MEESEN. UIT TER HAND TE KOOP rard Brigou, ter Dorpplaats van en 180 m2 grond, koer en tuin, te Hoesbmgg). I MEESEN, Armentierastraat» (9021) OP WOENSDAG 22 DECEMBER 1948 té 2.30 uur stipt namiddag, in de gehoorzaal van het Vredegerecht, Groote Markt, te leper, OVERSLAG VAN: I. GEMEENTE ZILLEBEKE wijk Verbrande Molen met afhankelijkheden, zaai- en wei landen, meersch en bouwgronden, staande en gelegen langs de steen weg van leper naar Komen, heb bende een totale inhoudsgrootte van 28 hectaren 10. aren 55 centiaren. De 29 koopen slechts ingesteld voor samen: 1.880.000 frank. Gebruikt zonder geschreven pacht door Mr Alfred Vanneste en anderen. II. GEMEENTE ZILLEBEKE Steenweg Ieper-Rijsel .hebbende 'een gezamenlijke ir.houds grootté van 15 ha. 6 6a. 38 ca. Koopen 30, 31, 34 en 39 slechts ingesteld voor samen 200.000 frank. Gebruikt zonder gesohreven pacht door Mr Emile Lampaert én Mr Germ. Vandepitte. Alle inlichtingen, evenals plakbrie ven met plan, te bekomen ter studie. Ten overstaan van de Hr Vrede rechter van het 2" Kanton leper. (9224) Studie van de Notaris EMILE LEMAHÏEU te IEPER. Op ZATERDAG 13 DECEMBER 1S48, o«n 3 ure namiddag te leper, ter gasthof «Hotel de la Gare», Statie plaats te leper, OPENBARS VERKOPING in een zitdag: var» een kloekgetimmerd BURGERSKUÏS met schonen hef en serre groot 5 aren 24 ca. te IEPER, Maarschalk Ilaiglaan 115. Bestaande uit: Gelijkvloers2 achtereenvolgende luchtige plaatsen uitmakende salon suite, met parketvloeren en marme ren schouwen: daaropvolgende: de keuken, schotelhuis, waskeuken, berg plaats' en W. C. 1" Verdiep: 3 schone slaapkamers met vensters in 't Zuiden en plan ch ervloeren eerste keus; W. C. Zolder: groot en spacieus met mansardekap gesshikt voor het ma liën van schone luchtige mansarde kamers. Kelder: welgemaakt, droog en wa terdicht. N. B. Het huis is voorzien van gaz, elektriek, pomp-, regen- en stadswater. Bezoekdagen: Den Dinsdag en Don derdag van iedere week van 2 tot 4 u. namiddag, en op aanvraag. Telefoon 674 leper. Sleutel af te halen bij den ver- koophoudende Notaris, Elverainge- straat 23, leper. (8782) Studie van de Notaris E. LEMAHIEU te IEPER. UIT TER HAND TE KOOP STAD IEPER met MAGAZIJN; commerciële straat. Groot: 2 aren. Vrij op 1 Ja nuari 1949. met GROOT MAGAZIJN, centrum stad, groot 3 aren 7 centiaren. Onmiddellijk vrij. met GARAGE, centrum stad, tegen de Statie. Groot 100 m2. in stad en buiten stad. GEMEENTE VLAMERTINGE met LAND, groot 24 aren 50 ca. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemde Notaris, Elverdyigestraat 23, leper. (8786) ÜBEBRBHBflanBBIiSaflBiaHSBBa? VERZEK. FORTUIN. Verkoop 5 formulen fabrioatie- meth. pharmac. spec, vr 200.000 Pr. Geen bij'z. kennis nodig. Wordt volle dig op hoogte gebracht. Vanaf jaar hoge winst. Zeer ernst. zaak. In ver trouwen. Schr. Postbus 57, Brussel I. (d-8997) OPENBARE VERKOOP VAN GEMEENTE WIJTSCHATB KOOP EEN: met grond en hof, langs de steen weg naar leper, groot 599 m2. Gebruikt door Mr Petrus Rassalle mits 214 fr. te maande, lasten en as surantie aan de eigenaars. KOOP TWEE: met grond en hof, langs den steen weg naar leper, groot 309 m2. Gebruikt door Mr André Taflin, mits 95 fr. te maande, latten en as surantie aan de eigenaars. Eigendom van de Familie Gustave Dondeyne. ZITDAGEN: INSTEL: Woensdag 15 December '48 in de herberg Au Centre te Wijtschate, om 2 uur. OVERSLAG: Woensdag 29 Dec. 1948 in do herberg Saint, Hubert te Wijtschate, om 2.30 u. (8863) IflBEBaagSESSBtaSBBCHaiSBBaBB Studie van de Notaris E. L. DECGCK te Nieuwkerke (leper) UIT TER HAND TE KOOP Een mooi, onlangs nieuw gebouwd dienstig ook voor winkel, te LOKER, dicht bij de Plaats, groot ongeveer 7 aren. Inlichtingen bij voornoemde No taris. (8930) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris RAVESCHOT te MEENEN. ZATERDAG 11 DECEMBER 1948 om 3 ure te Meenen, Rijselstraat, ter herbei-g Au Centre hoek dei- Rij sel- en Moeskroenstraten, OVERSLAG VAN: Stad MEENEN, Moeskroenstraat. KOOP 1: groot 79 ca. Vrij van brouwerij. Ingesteld: 74.000 fr. KOOP 2: groot 68 ca. Ingesteld: 12.000 fr. KOOP 3: groot 64 ca. Ingesteld: 16.000 fr. KOOP 4: groot 64 ca. Ingesteld; 15.000 fr. KOOP 5; groot 64 ca. Ingesteld15.000 fr. KOOP 6: groot 66 ca. Ingesteld: 21.000 fr. Al deze goederen zijn gebruikt zon der geschreven pachtvoorwaarden. Studie van den Notaris DEVOS te RUMBEKE. UIT TER HAND TK KOOP WINKELHUIS, Plaats, RUMBEKE. BOUW- en NIJVERHEIDSGRON- DEN te ROESELARE en te RUM BEKE. SCHOON PERCEEL BOUWGROND te RUMBÉKE, Plaats, rechtover knechtenschool; onmiddellijk be schikbaar. RENTENIERSHUIS met hof, te RUMBEKE, Plaats. Vrij van ge bruik. (7143) SHHSSBBEBBBBBEBBBBBBBBaBB Studiën van de Notarissen VAN HOVE te RUMBEKE (tel. Roeselare 1055) en AMEYE te ROESELARE (t. 416). INSTEL: Dinsdag 14 December 1948, TOESLAG: Dinsdag 28 December '48, telkens te 2.30 uur namiddag, te Roe selare, in «Café Beige», bij Léon Martin, Zuidstraat, nr 4, van: GEMEENTE OOSTNIEUWKERKE, Spanjestraat. KOOP I: nr 595, met 2 a. 69 ca. grond. Verhuurd zonder geschrift aan Emma Van Daele, mits 125 frank per maand. KOOP II: nr 596. met 4 a. 44 ca. grond. Verhuurd zonder geschrift aan Paul Davi'd, mits 150 frank per maand. Recht van samenvoeging. t. h. instelpenning. (8938) fBBBBHBÜIBBBSBMBIlBflKBBBBflB Studiën der Notarissen CAMERLYNCK te PASSCHENDALE en HEYSE te GENT, TOESLAG: Vrijdag 24 December '48 te 14 uur, in d'herberg De Duif», bij Mr Leon Calmeyn-Markey, te Passohendale, Markt, van: GEMEENTE ZONNEBEKE wijk Westhoek 1. - Eene welgelegen groot 9 hectaren 70 aren 58 centiaren (verdeeld in 7 koopen). Gebruikt sedert meer dan 9 jaren door Mr Alois Vynckier-Glorieux, mits 10.500 fr. per jaar, valdag 1 Oc tober, meer de grondbelasting en verzekeringspremie, groot 1 heotare 57 aren 75 centiaren (ïn één koop). Gebruikt sedert meer dan 9 jaren door Mr 'Achille Decroix, mits 2.250 frank per jaar, valdag 1 October, meer de grondbelasting en verzeke ringspremie. Recht van samenvoeging. Plakbrieven mét plan en verdere inlichtingen zijn te bekomen bij voor noemde Notarissen. Studiën der Notarissen CAMERLYNCK te Passchendal» en HEYSE te Gent. INSTEL: Donderdag 30 Dec. 1948 in d'herberg In St-Eloy bij Mr Daniël Loonis. TOESLAG: Donderdag 6 Januari '49 in d'herberg Den Anker bij de Kinders Calmeyn, telkens te 14.30 uur, te Passohendale, Markt. Gemeente STADEN, Zuidhoek tussen de wijk De Lindeen den steenweg van Westroozebeke op Sleyhaege. groot 6 ha. 74 ar. 71 ca. (verdeeld in vier koopen). Bewoond en gebruikt door Mr Ach. Van Farys-Massehelein voor een tijd perk van 9 jaar, aanvang genomen hebbende den 1 October 1940, inge volge geregistreerd huurkontrakt. - Jaarlijksche pachtprijs 7.700 fr., val dag 30 September, meer de grond belasting en verzekeringspremie. Tot heden toe, werd aan den huur der geen pachtopzeg beteekend. 0,50 Instelpremie. Recht van samenvoeging. Plakbrief met plan op aanvraag. (9006) Studie van de Notaris WYFFELS, te ROESELARE. TOESLAG: Dinsdag 21 December '48 om 2.30 u. namiddag in het Gasthof Java Ooststraat te Roeselare, van: STAD ROESELARE, Ieperstraat 114. kunnende dienen voor winkel, heb bende 4 benedenplaatsen, boven 4 ka mers, zolder met 2 kamers en kelder, verders kleine werkplaats en gerie ven; groot 160 m2. Gebruikt zonder geschreven pacht door Mr. Emiel Meeuws mits 850 fr. per maand, vrij ten laatste één jaar na de toeslag. Te bezoeken op Dinsdag- en Don- derda-gnamiddag, van 2 tot 4 uur. Ingesteld: 205.000 frank. (9019) IBBBBBBBBBBBBflflBflBBflBBflBB Studie van den Notaris J. CLOET te OÓSTROOZEBEKE. Studiën van de Notarissen FLOOR te VEURNE en PIETERS te RENINGE. Studie van de Notaris F. DELAHAYE te DIKSMUIDE. INSTEL: Dinsdag 14 December 1948 OVERSLAG: Dinsdag 28 Dec. 1948 telken om 2 uur namiddag, ter her berg «De Tramstatie», te Alverin- gem, van: L - GEMEENTE WOESTEN. LOT 1: sectie A, Nr 351b, palende noord oost een straat gevende op de Wulve- straat. LOT 2: sectie A, Nr 357a/2, nevens voor gaande. Gebruikt zonder gesohreven pacht sedert meer dan 9 jaar door Mr Isi- door Lef ever. H. - GEMEENTE ALVERINGEM. met 3 a. 55 ca. erf en hof, Wydouw- beekhoek. Sterfhuis van Vrouw Wed. Henri Meerschaert-Delaplaee. Instelpremie. (8977) IBfiSBMBBaBBBBBBBBBBBBBBflB Kantoor van den Notaris FLOOR te VEURNE DONDERDAG 16 DECEMBER 1948 om 10.30 uur voormiddag, te Veurne, in het Vredegerecht, en ten over staan van de Heren Vrederechter en Griffier van het kanton Veurne, Openbare Licitatie Verkoping in een zitting, van: Gemeente ALVERINGEM (Forthem) met afhangen en 4 a. 34 ca. be bouwde grond en erf, staande en ge iegen langs het Ossenstraatje. Bewoond door Mr Edmond Bau- den, zonder pacht. (8978) IHBBBBBBBBBHBBBBBBBBBflBBB Kantoor van den Notaris FLOOR te VEURNE. BBBEBBBBBBBBBBBB IBBBBBBBBBBBBBBEIBBBBBBfl^ Onder waarborg van den Staat). I. 3t 4,25 Fr. tot 4,75 Fr. volgens bedrag. Afhandeling in zeer korten tijd. -Gemak van vervroegde terugbetaling. Verdere inlichtingen worden door het bureel of door uw Notaris verstrekt. (d-8024) S TOESLAG: Woensdag 15 Dec. 1948 om 3 uur stipt 's namiddags, in «De Helm», Markt te Oostrooze- beke, bij Mr Maurice Vanlaeke, van: I. GEMEENTE OOSTROOZEBEKE Ingelmunstersteenweg met vlasschuur, zwingelarij, magazijn en erve, groot 23 aren 10 centiaren. Gebruiker: Mr Adiel Verstraete, mits 9.000 fr. 's jaars, valdag Kerst dag. Vrij met 1 Augustus 1949. II. GEMEENTE WIELSBEKE Stamphoek met gerieven en erve, groot 3 a. 60 ca. Gebruiker: Md' Georges Lambrecht, mits 3.O0Ó fr. 's jaars, valdag 1 Oc tober - 1 April. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBaBBB Studie van Deurwaarder SYLVAIN WALLYN 3, Leopoldstraat, KORTRIJK. f s Studie van Notaris RAVESCHOT Statiestraat, MEENEN. TE KOOP UIT TER HAND BOUWGRONDEN te WEVELGEM, nabij het Kerkhof, Zuidkant der baan naar Meenen. Gebruiker: Plutarque Opstal. (8917) Studie van den Notaris ANDSÊ SOETE, Rijselstraat 111 te Meenen. Studie van de Notaris CAMERLYNCK te PASSCHENDALE Vrijwillige Openbare Verkooping van een zijnde La Pétraiifère Naticnaüete Meenen, Wahisstr. 127 te MEENEX7, bestaande uit: woonhuis, inrijpoort, magazijnen, -bergplaatsen, enz, groot 14 a. 96 ca., kadaster sectie A, Nrs 517 z, 517 z3, 517 c3, met eene breedte van 15 meters langs de Wahisstr«at, en palende langs achter aan den ijzerweg. De eigendom is gelegen op 2C0 m. van de statie. EENIGE ZITDAG: DINSDAG 14 DECEMBER 1948 om 3 uur 's namiddags, ter herberg Au Café de la Postete Meenen, Groote Markt. Plan en inlichtingen ter studie van den Notaris. (8864) Studio van Deurwaarder OSSEEL, BRUSSEL WOENSDAG 15 DECEMBER 1948 te 15 uur BRUSSEL-ZUID. - Tel. 21.77.25 OPENBARE VERKOPING VAN o.a.: Cadillac, Studebacker, Cl- troën, Chevrolet, Plymouth, Fiat, Ford, Simca, Prefect, Rover, In ternational, Saurer, Volvo, Mi nerva. (d-8995) Studie der Notarissen DEVOS en VANHOVE te Rumbeke. Om uit onverdeeldheid te treden. INSTEL: Maandag 13 December '48 te 3 uur stipt, in de te verkoopen eigendom. OVERSLAG: Maandag 27 Dec. 1948, te 3 uur stipt, ter herberg Oud StadhuisPlaats te Rumbeke,, van: zijnde herberg De Kuiperijvroe ger ook bakkerij, met bolletra, tuin en bouwgrond, gelegen te RUMBEKE, op den hoek der Hoog- en Koei- straten, met eene grootte van 810 m2.' Genot en vrij gebruik drie maan den na de betaling. Instelpenning te winnen. (8881) TOESLAG: Woensdag 15 Dec. 1948 in d'herberg De Nieuwe Statie bij Mr Vanackere, te Moorslede, te 15 uur. GEMEENTE MOORSLEDE, langs de Zilverbergstraat. koop i: WOONHUIS met ERF groot 6 aren 25 centiaren. Ingesteld44.000 frank. koop II: groot 6 aren 25 centiaren. Ingesteld: 40.000 frank. koop III: groot 42 aren 94 centiaren. Ingesteld: 40.000 frank. koop IV: gToot 36 aren 98 centiaren. Kopen I en III gebruikt zonder ge schreven pachtvoorwaarden door Mr Leon Vermote, en kopen II en IV gebruikt zonder geschreven pacht voorwaarden door Mr Ger. Vermote. Ingesteld: 38.000 frank. Bij de Zilverberg-straat. koop V: groot 25 aren 79 centiaren. Ingesteld: 25.000 frank. KOOP VI: groot 20 aren. Beide kopen gebruikt zonder ge schreven pachtvoorwaarden door Mr Oscar Degryse. Ingesteld: 20.000 frank. KOOP VTI: groot 38 aren 15 centiaren. Gebruikt zonder gesohreven pacht voorwaarden door Mr Alberic Verraes. Ingesteld: 42.000 frank. KOOP VIII: groot 38 aren 15 centiaren. Ingesteld: 55.000 frank. Gebruikt zonder geschreven pacht voorwaarden door Mr Jozef Ver- schoore. Recht van samenvoeging. (8990) MisaiEiiiiiiiaiiiiiiiiBiB Kantoor van Deurwaarder R. DUPREZ te ROESELARE. STAD ROESELARE. OPENBARE VERKOPING van een aanzienlijke partij te Roeselare, In het Gasthof Den HertZuidstraat, gehouden door Kug. Ver'gote-Claeys. Op DINSDAG 14 DECEMBER 1948 om 10 uur 's voormiddags, zal Deur waarder Wallyn openbaar tekoop aanbieden in gemeld Gasthof Den Hert», een aanzienlijke partij DEKKLEDEN, ZEILEN, BACHEN en PAARDEDEKENS, alles zeer geschikt voor landbouwers, voerlieden en vlashandelaars. De dekkleden zijn in voortreffelij- ken staat van onderhoud en van ver schillende maten en kwaliteit. De tekoop gestelde goederen zijn zichtbaar de dag der verkoop vanaf 9 uur 's morgens. Bij de verkoop worden de dekkle den geheel uitgelegd. Komptante betaling. Gewone voor waarden. (8945) lESSaSHHBHiSIBSHISHBaBaaSilEBfl Kantoor van Notaris DENYS t-e ZWEVEGEM. (Tel. Kortrijk 5210) BIJ RECHTSMACHT Deurwaarder R. DUPREZ, Statie- dreef 102 te Roeselare, zal overgaan OP DINSDAG 14 DECEMBER 1948 om 10 uur 's morgens, ter. Markt van ROESELARE, tot de openbare rech terlijke verkoping van zijnde: zeer schoon keukenbuffet, spiegelkas, prachtige buffetstoof, di- van-lit, tafels, stoelen, bedden, gla- zenservies, eetservies, heiligenbeelden, mansvelo, enz., enz. Komptante betaling. Zonder kosten. CEt-658) STELLIGE TOEWIJZING DINSDAG 21 DECEMBER 1948 om 2 u. namiddag, ter herberg Bur gerwelzijn bij Maurice Van-denber- ghe, te Houtem, dorp, van, GEMEENTE HOUTEM (Veurne). met 6 a. 10 ca. erf en hof, nabij de Dorpplaats. Laatst bewoond door de Wed. Mahieu. Thans onbewoond. Sleutel bij Maurice Vandenberghe voornoemd. Slechts ingesteld: 15.000 fr. (9003) IHBMBBBlHBHBBgBBMBBBlBaH Studie van Meester PIERRE DENIS, doctor in de Rechten, notaris te Nieuwpoort. OP DINSDAGEN 21 DECEMBER '48 en 4 JANUARI 1949 telkens, om 3 uur 's namiddags, ter herberg Café Leopoldbij de Ge zusters Ohieux, Doopplaats 37, te Oostduinkerke, respectievelijken ■INSTEL en TOESLAG van GEMEENTE OOSTDUINKERKE genaamd WESTHINDERsteen- xCckSijde, groot 16 a. 72 ca. Vrij van gebruik. Voor de sleutels zich wenden in Café LeopoldDorpplaats 37, te Oostduinkerke. Gewone voorwaarden. Met gewin van instelpremie. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemden Notaris Pierre DENIS, Kokstraat 9 te Nieuwpoort. (9020) tBBBBBBHBflBBBBBBaBBBBBWBB Studie van Meester Pierre DENIS, doctor in de rechten. Notaris te Nieuwpoort. UIT TER HAND TE KOOP. TOESLAG: Woensdag 22 Dcc. 1948 te 14.30 uur, in de Gehoor zaal van het Vredegerecht te Kort rijk, Veldstraat 75, ten overstaan van de Heren Vrederechter en Griffier van het tweede kanton Kortrijk, van: GEMEENTE HEULE 1. - Ieperstraat. met bouwgrond, groot 50 a. 83 ca. Gebruik: Cyriel Vanmaroke en Ca miel Cailemin. Verdeeld in 5 kopen. 2. - Wiltestraat. samen groot 6 ha. 41 a. 19 ca. Gebruik: Camiel Walcarius-Lans- sens en Maurice Vantomme. Verdeeld in 10 kopen. STAD HARELBEKE-STASEGEM 1. - Ieperstraat, wijk Steenbrugge. groot 5 hectaren 41 aren. Gebruik: Albert Deprez-Devriendt. Verdeeld in 4 kopen. 2. - Keizerstraat en Vaart: groot 4 hectaren 21 aren 24 centiaren. Gebruik: Rich. Deprez en kinders. Verdeeld in 4 kopert. 3. - Keizerstraat (naast Zwevegem). groot 8 hectaren 26 aren 17 centiaren. Gebruik: Rudolf Derveaux. Verdeeld in 16 kopen. Aanplakibrieven met plans en ver dere bescheiden te bekomen ten kan tore van de Notaris. Kantoor van den Notaris BUURMANS te VEURNE. OPENBARE VERKOPING van: met aanhorig'heden en hoving te VEURNE, Icpersteenweg Nr 13, groot 839,05 m2. Vrij van gebruik. INSTEL: Woensdag 15 December '48, TOESLAG: Woensdag 29 December, telkens om 2.30 ure namiddag in het Café l'Espérancebij M. Deleu, Grote Markt, Veurne. (8926) Stad NIEUWPOORT, dicht bij de stad. Inlichtingen ter studie. (8944) <BBBBBBBBBBBBB9aHBBflBBBBS9 Studiën der Notarissen Daniël MARTENS te GENT, Savaenstraat nr 36, en Gcorg. MASUREEL te KOEKELARE. OP WOENSDAG 22 DECEMBER '4B om 2 uur 's namiddags, te Houthulst» ter herberg In de Zonbij Mr J(fr« les Clauw, OVERSLAG VAN: GEMEENTE HOUTHULST (Wijk Pierkenshoek) met medegaande erve, tuin en bouw* land, sectie E, Nrs 479k, 474x ea 474y, groot 32 a. 18 ca. (verdeeld la 5 kopen). Alles gebruikt door Mr Michel Ho- gle mits jaarlijiks 3000 fr„ vallend* op 1 Februari, op voorhand. De oorlogsschaderechten worden niet medeverkocht, (8883) BBBBBHBBBBBBBBBBBB9BBBBI Studie van de Notaris F. DELAHAYE te DIKSMUIDE. Stad DIKSMUIDE. dienstig voor winkel, met inrijpoort. (8684) IBBBSBBBH&BBBBISBflSBBBaBBB BIJ DHCeMUIDE: HOFSTEDE, 8 hectaren, één blok, schone gebou wen. Pachtprijs 1800 fr. per ha. Zich wenden tot G. BOURDEAU, Rijselstraat 76, IEPER. - Spreekuren in de voormiddag. (9023) IBBBBBBBBBBBBBBBBflBOBBBBB centrale verwarming, garage, enz, ge legen te KOMEN. Onmiddellijk beschikbaar. Inlichtingen ter Studie van Nota ris Ramault te Wervik. (8943) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OVER TE NEMEN met pacht 3-6-9 IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2 MODERNE GARAGEN te MEE- -<EN en te IEPER, en verders t* IEPER HANDELSHUIZEN, BURGERSHUI ZEN, FABRIEK, BOUWGRONDEN, enz. Zich wenden tot G. BOUR DEAU, 76, Rijselstraat, IEPER. Spreekuren in de voormiddag. (9023) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BUURTSPOORWEGEN Dendermondse steenweg 137, DESTELBERGEN Een aanbesteding wordt geopend voor het overladen van goederen van spoor- op tramwagens en omgekeerd, in het station te DIKSMUIDE Ml STADEN. Formulieren en inrichtingen zlja. bij hogergenoemd adres te bekomen. Het aanbod moet tegen 23 Decem ber 1948 aan gemeld adres gezondea worden. (9026) DE DIRECTIE. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB TOESLAG: DONDERDAG 16 DECEMBER 1948 om 2.30 u. namiddag, ter herberg De Kroonbij de Wwe H. Dsnecker- Baeckelandit te Koekelare (Markt), van: GEMEENTE KOEKELARE. I. Langs de Veldstraat. Een welgelegen en gerievig HOFSTEDEKE met aanhorigheden, groot onder be bouwde grond, zaailand en weide 02 Ha. 43 a. 42 ca. Verdeeld in drie kopen. Gebruikt door Cyriel Boussy-Van- hevel te Koekelare, mits 3.650 frank 's jaars, boven de lasten. II. Wijk Belhutte langs de steenweg van Koekelare naar Kortemark. Een partij goede en welgelegen WEIDE met een oppervlakte van 02 Ha. 28 a. 42 ca. Verdeeld in drie kopen. Gebruikt door Leonard Darras te Koekelare, mits 2.740 Fr. 's jaars, bo ven de lasten. Nadere inlichtingen ter studiën (8933) Over te laten tussen Laon en Reimst SCHONE HOFSTEDE, 390 ha., ia één blok, met schone gebouwen ea volledige bekleding 3 tracteurs, 19 paarden, 35 hoornbeesten; 70 ha» weide, 320 ha, land waarvan 150 ha. reeds bezaaid. Prijs: 1.650.000 belg. fr. Voor nadere inlichtingen zich wen den tot G. BOURDEAU, Rijselstr. 76, IEPER. - Spreekuren in de voor middag. (9025) HEROPBOUW DEKENIJ VEURNB Op Vrijdag 24 December a. s., om, 11 ure voormiddag, zal er in de bu relen van het BIJZONDER KOM- MISSARIAAT voor de KUST, H. Serruyslaan, Nr 64, te OOSTENDE, overgegaan worden tot de opening der biedingen voor het HERBOU WEN DER DEKENIJ VAN VEURNE. De inschrijvingen moeten gezonden worden aan het adres van: Mijnheer Verboven, bijzonder Kommissaris voor de Kust, H. Serruyslaan 64, t» Oostende, tegen 21 Dec. 1948; ofwel afgegeven van hand tot hand voor de openin-gzitting. Raadplegingen zijn te verkrijgen bij den bouwmeester Louis Verstraete te Izegem, in de voormiddaguren van 9 tot 12 uren. Stel tekeningen eh opmeting zijn te verkrijgen tegen 500 fr., ook bij storting op postcheokrekening 3495. De Bouwmeester, (get.) Louis Verstraete. (9014) lBgaaBBB3EB9SHBINBiIEiB£9£a& GEMEENTE WATOU Studie van de Notaris F. DELAHAYE te DIKSMUIDE. OP ZATERDAG 18 DECEMBER 1948 om 2 uur 's namiddags, te Woumen, ter herberg bij Mr Franqois Raes, OVERSLAG VAN: Gemeente WOUMEN (Jonkershove). sectie B, Nrs 1050s, 1050u en 1049b, verdeeld in 9 kopen. Zie affiche met plan. (8885) Studiën van de Notarissen F. DELAHAYE te DIKSMUIDE en AUG. FLOOR te VEURNE, Op WOENSDAG 15 DECEMBER 1948 om 2.30 uur 's namiddags te Diksmui- de, ter herberg De Basculebij Mevr. Hindryokx, Statieplein, OVERSLAG VAN; Gemeente WOUMEN (Oostdijk). groot 1 Ha. 04 a. 32 ca.; 1 Ha. 03 a. 72 ca. en 1 Ha. 15 a. 22 ca. Respectievelijk ingesteld: 134.000 fr. 81.000 fr. 103.000 fr. Gebruikt door Mr Gaston Theu- nynck-Jonckheere te Eesen. Affichen met plan. (8948) Zoekt g iets t'huren of te Kopen; Zoekt ge 'n meid,, 'n plaats of wat Wacht niet langer, maar plaats nog hAden 'n Kleine c ZOEKER u óns bladl Op MAANDAG 3 JANUARI 1949, om 11 uur, in de burelen van het Ministerie van Openba-e Werken, Dienst voor Stedebouw, Beenhouwers straat Nr 15 te Brugge, zal overge gaan worden tot de openbare aan besteding voor: Herstel oorlogsschade en verbe- teringswerken der Jongensschool gelegen Poperingestr. te Watou. Bestek en raming prijs 1948: 335.000 fr. Plannen en lastenboek te verkrij gen mits voorafgaandelijke storting van 175 fr. op postcheckrek. Nr 4555.07 van Architect DE CREUS JULIEN, Bmgegstraat 41, Poperinge, tel. 384. De Secretaris, De Burgemeester, M. Demol. (9COO) G. Vandenameele. iBBBBBBSBBBBBBSBBBBBBBBBB HERSTEL DER WEGEN EN DIJK OP NIEUWPOORT BAD UITSLAG: 1. Vanlerberghe Odiel, Pervijze fr, 14.290.800 2. Van Geluwe August, Zandvoorde (Oostende 14.579.420 3. Vennootschap J. en M. Braet, Nieuwpoort 14.587.115 4. T'Jonck Henri, Oostende 14.758.635 5. Bollenberghe Richard Zn, Breedene (Oost.) 14.991.285 6. Himpe André, Sint Ml- ohiels (Brugge) 15.004.178 of 16.292.175 7. De Muyter René, Brussel 15.427.245 8. Soetaerd Jerome en Zo nen, Oostende 16.202.000 9. Van Hullebosch Leon, Oostkamp (Brugge) 16.249.135 10.Maes Adiel, Lichtervelde 16.609.475 11. Muylle Juvinal en Hen- ri, Oostende 16.640.180 12. D'Hondt Chrlstiaen, Brugge 17.571.300 13. Claeys Jean, Assebroek (Brugge) lS.3W.te»

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1948 | | pagina 7