VREDE OP AARDE... Nederland vecht op Java en Sumatra En luiatmi® wordt 1949 DAT 15 DE ECHTE 1 KERSTDAG Toekomstige moeilijkheden en mogelijkheden voor onze Westvlaamse industrie KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OvfSTREKEN ONZE 4 UITGAVEN: IR. ®oscbvo{jel vertelt voor U op ons 2* blad zijn Kerstdag novelle ©elkerstboom van be Brie fBMisftetters KERSTBOODSCHAP VAN DE H. VADER IN TWINTIG TALEN Uitzendingen op 24 December. BUITENLANDS OVERZICHT Mei üieywjocar verschijnt ons blad EEN DAG vroeger dan naar gewoonte. DE AANSLAG OP DE UZERTOREN Raadskamer stelt beslissing acht dagen uit. De huidige crisis-toestand in de textielnijverheid Kleine bedrijven kunnen zich nief richten op uitvoer omdat ze op zichzelf niet machtig genoeg zijn. DE TOESTAND IN DE WEST-VLAAM3E ECONOMIE Trelnregellng met Kerstdag nieuwjaar Ter gelegenheid van de Kerst- en Nieuwjaar dagen worden talrijke speciale treinen ingelegd. Uurregeling dezer treinen vinden onze lezers op ons 7e blad in dit nummer. NA DE DOOP VAN DE KLEINE BRITSE PRINS CHARLES U kunt, 1.000 fr. winnen is politionele actie terug ingezet. EIGENAARDIGE JACHT OnsWandkafeiitieir BESTUUR en REDACTIE Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Poslcheck 47.63.60. ABONNEMENTSPRIJS 1949 België tot Nieuwjaar 2 fr. Belgisch Congo 3.fr. p. week Frankrijk Holland 3.fr. p. weck Andere landen 3.50 fr. p. week Aangeslotenbij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET KELIJKS POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten), ROESEEARE (met Izegem-Meenen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuv paoit-Diksmuide en randgemeenten). mmsmmn Mij wensen onse Xejers be \9rebe, be Xicfbe en be Èenbracbt van bet eeuwig Ifcersttcneei. De Kerstboodschap van Z. H. de Paus aal in twintig talen worden uit gezonden. Z. Heiligheid zal de boodschap op 24 December, om 11 uur-, uitspreken in het Italiaans. Zij wordt uitgezon den over de golflengte van 18.87 en 21.06 meter. Onr 11.45 uur zal de Franse ver taling worden uitgezonden en om 12.30 uur de Nederlandse. Op 24 December, om 23.45 u. (Bel gische tijd) zal radio Vaticaan ever 31.06 en 50.26 meter de door de Paus gecelebreerde Kerstmis uitzenden. DIE eigen Kerstdag-atmosfeer bij ons, te wintertijde! De dagen gaan met moeite open, de koude hangt in onze frak, 't is mist en mistroostigheid. En daar valt die Kerstdag in en breekt al dat grijs en grauw rondom ons en in ons. 't Is misschien niet meer waar dat de mensen gaan met mantels en met kappen aan de stallantaarn mag t'huisge- laten worden, uitgenomen in de jammerlijk nog vele verlaten hoekjes en dorpjes van... West-Vlaanderen, maar de atmos feer is dezelfde gebleven. Door de koude, ze mag bijten, gaan de mensen naar de heel vroege Kerstmis. Wij moeten allen die kribbe zien, dat kleine kind zien. Wij moeten dat zien in onze eigen kerk. Dat hoort tot Kerstdag. En velen èaan op Kerstdag naar die Kerstmis die op de gewone Zondagen de Mis... vergeten! Waarom. Ze weten het niet, nu gaan ze... onbewust, zoals ze anders even onbewust t'huis blijven. Kerstdag! Met het Adestedat U grijpt tot in het uiterste hoekje van uw ziel, of met dat pakkend Stille Nacht dat simpel lied van een onderpastoor uit de bergen en een dito koster! Kerstdag waarop we voor een paar uren als kinderen worden, argeloos, zonder al de ruwe kanten en hoeken, zon der al de builen en blutsen die in 't dagelijks leven onze ziel en ons hert misvormden. Voor een paar uren verdwijnt de gal en de bitterheid, de bitsigheid, verdwijnt de rauwe passie. Voor een paar uren gevoelen we ons zo licht, zo gemakkelijk... bij dat kind in de kribbe. Dat is de Kerstdag-atmosfeer... de atmosfeer van vrede. Dat is immers de ware vrededag. Neen, 't zijn de kleinen niet die aan moeders hand dicht, heel dicht tot bij de kribbe moeten drummen om dat klein kind te zien en in zijn oogskens te kijken. De groten zijn 't die moeten kijken en begrijpen. Die moeten kijken naar dat kind; de groten die niet meer klein willen worden. Zo groot was Hij die kind werd om ons. Een spel was 't geweest voor Hem daarboven die grote lampe uit te hangen, de zonne die de wereld licht en warmte geeft. Een spel was 't geweest voor Hem die miljoenen sterren over de autostraden in de onbekende ruimten te jagen, zonder dat er iemand het wegverkeer moest regelen. En die grote werd klein, hopeloos klein, arm, niet straatarm, maar kribbe- en stal-arm uit liefde tot ons. De groten moeten kijken en begrijpen. Ze ZOUDEN moe ten kijken en begrijpen. Maar... wie maakt zich geren klein? Als de kleine zich reeds geren groot waant! Wie toont er liever liefde dan macht? Er zijn er toch wel, maar dat zijn precies diegenen die zich in de dienst stel den van dat kleine kind, dat zijn diegenen die we vinden in wezenhuizen en hospitalen, dat zijn diegenen die thans uit China worden verjaagd, vervolgd worden in tal van landen omdat zij de leer van Liefde voorhielden, daar waar thans de haat heer en meester speelt. Herodes heeft zoveel verwan ten! De groten? Kijken niet eens meer naar dat kind, luiste ren niet eens meer naar hem die van uit Rome spreekt In naam v.v> dat kind. En w i :?3>f? Begrijpen wij? Gingen niet zovelen weg van dat kind en van zijn kerk omdat... jawel omdat de beloften van dit kind niet zo spoedig hun beslag krijgen. Dat later leven? Waar men het hier, als men het niet te nauw opneemt, aan geld en rijkdom en grootheid geraken kan. Een schotel linzenpap behoorde niet alleen die kerel die Ezaü heette. Nog nooit werd er zoveel linzenpap in schotels omgekeerd als nu. Dat kind! Dat is 't later levensovertuiging, oude traditie, geloof en... inwendige vrede gooit men over boord, als ballast. Men wil NU groot zijn. Spreken kon dat kind niet. Anderen spraken in zijn plaats; anderen deelden meê de boodschap van dat kind: «Vrede»! Zulke boodschap was er geen om door mensen te worden gebracht. Daarom waren het de vliegeniers van dat kind, de engelen die wiekten door de lucht. Die boodschap is nagenoeg twintig eeuwen oud. Wat heeft men in die twintig eeuwen niet gedaan om die boodschap te... stikken? Hoeveel miljoenen mensen zijn thans op den dompel? Hoeveel miljoenen werden verjaagd uit huls en vaderland? En nooit was de zogezegde beschaving meer algemeen goed dan nu. En nu zouden vele kinders tevreden zijn met een krib en een. stal! Begrijpen we dat? Vrede? Zo pas heeft Parijs het triestig einde beleefd van de zoveelste zitting van de 58 Naties. Er werden redevoerin gen uitgesproken en op fonoplaten opgenomen. 4.000 Fono- platen over vrede en geen stap gevorderd! Men vecht in China, in Griekenland, in Indonesië, in Indochina, In Birma, in Indië... Men vecht! Kom, leren wij begrijpen! Leren wij niet zoeken naar die grootheid die ons verwij dert van dat kind. Vragen wij ootmoedig van dat kleine kind, dat oneindig groot is, den vrede voor ons zelf den vrede voor onze gezin nen, voor ons land, voor de wereld. Leren wij begrijpen dat wij heel klein zijn en dat dat kind eigenlijk de enig werkelijk-grote is Leren wij eenvoudig geloven en met hert en ziel dat kind beminnen... Het kan ons hele leven vullen waar al het an dere ons leven ledig laat. Zo gaan we op Kerstdag naar die vroege Kerstmis, zoals die eenvoudige herders gingen en zoals zij, zullen ook wij kijken en begrijpen. Dat is de echte Kerstdag-atmosfeer! PÉ vlamynck. We vragen dringend onze He ren Medewerkers en Correspon denten daar rekening mede te willen houden bij het insturen van hun artikels en berichten. We doen dit opdat iedereen zeker tegen Nieuwjaar zijn blad zou ontvangen hebben, ook om onze verkopers toe te laten goed hun ronde te doen en een pret tig Nieuwjaar aan huis te vieren. We danken allen bij voorbaat van harte. DE REDACTIE. Door de Kamer van Inbeschuldi- gmg'sstelling van het Hof van Beroep te Gent moest Dinsdag jl. beslist worden over de al dan niet in be schuldigingsstelling van de personen welke worden verdacht de hand te hebben-in de vernieling van de IJzer- toren. Al de verdachten zijn afkomstig van Diksmuide, namelijk: Raymond Daenen, provinciaal en gemeente raadslid; Valère Decan, eveneens ge meenteraadslid, plaatselijk leider van het Geheim Leger en plaatselijk on dervoorzitter van de Nationale Strij- dersbond; Charles Schallier, voorzit ter van de Nationale Strijdersbond te Diksmuide; Michel Desohodt en John Rommelaere, gewezen gewest leiders van het Onafhankelijkheids- front; Remi Ranson en Emile Ran- son; Roger De Moor, leraar aan de Rijksmiddelbare School; Jozef Stroo- bants en Maurice Doom. Na de verdachten en hun verde digers gehoord te hebben heeft de Raadskamer besloten de beslissing acht dagen uit te stellen. Toch werd de aanstelling van een Burgerlijke Partij aanvaard. Naar verluidt zou de vertegenwoor diger van het Parket-Generaal geëist hebben dat een aanvullend onder zoek zou worden ingesteld, eis waar bij de verdedigers van de verdachten zich zouden hebben aangesloten. Verder weid. gemeld dat de Heer Van Glabbeke, liberaal politieker en oud-minister, inzage zou gevraagd 5 hebben van het dossier, alhoewel hij niet een enkele der verdachten ver dedigt, verzoek, dat in ieder geval zeer zonderling voorkomt. DROEVIG KERSTFEEST Terwijl wij ook dit jaar door het Vlaamse landschap zullen stappen door de Vlaamse vlak te. de Brabantse heuvelen of de heide der Kempen op weg naar de Middernachtsmis, zullen mis schien weinigen nog denken aan de oorlogskerstfeesten met hun gedrukte stemming, hun mizerie, 'hun ontberingen. En trekkend naar de helverlichte kerk zullen wij het zo vanzelfsprekend, zo normaal vinden dat wij het zo goed hebben: dat wij weer alles hebben ivat xoe verlangen, eten, drinken, kleding, verwarming... en daarenboven geen oorlog. Maar als de kinderstemmen rond de kribbe dan het lied der Engelen zullen nazingen, en alle gelovigen uit volle borst zullen invallen: Vrede op aarde aan alle mensen die van goeden wille zijn», dan zullen wij wellicht toch even denken aan die honderddui zenden en millioenen mensen op onze aardbol die nog geen vrede kennen en die nog steeds leven onder de gesel en de gruwel van de oorlog, of onder de tyrannie van een dictatuur. Dan zullen onze gedachten over de aardbol vliegen naar Grieken land, Palestina, China, Indonesië en naar de landen achter het ijzeren gordijn. En onze Kerstvreugde zal niet langer meer onvermengd zijn om dat we zullen beseffen dat de we reld nog geen vrede kent en dat de vrede in ons land dan ook maar iets zeer breekbaars en voorlopigs is, zolang niet over de aehele wereld de boodschap van Kerstmis heeft getriomfeerd, zo lang niet over de gehele aardbol die goede wil aanwezig is waarop alleen de vrede kan gevestigd worden. Goede wil moet er zijn bij Ne derlanders en Indonesiërs, bij Jo den en Arabieren, bij Griekse re bellen en regeringstroepen, bij Chinese communisten en soldaten van Tsjang Kai Tsjek. En wan neer we die tegenover elkaar zet ten, dan blijkt ineens dat er voor al goede wil moet komen op het Kremlin, dat de touwtjes van al die opstanden en moeilijkheden in handen houdt en dat zijn vijf de colonnes over de gehele we reld voortdurend tot oorlog en revolutie aanzet. Niet dat wij alle schuld aan éne kant willen leggen, icant in de wereldpolitiek is het juist zo als in een huishouden: de schuld ligt maar uiterst zelden bij één alleen. Maar wanneer we toch nagaan hoe de zaken sedert het einde van de tweede wereldoor log verlopen zijn. dan bestaat de schuld der Westmachten haast hierin dat zij te veel goede wil aan de dag gelegd hebben, zo danig dat de heersers te Moskou, in plaats van goede wil met goede wil te beantwoorden, kwade trouw in de plaats hebben kunnen zet ten en aldus een toestand in 't leven hebben geroepen die het gevaar voor een derde wereld oorlog niet denkbeeldig maakt. lui uit zijn huis en van zijn lijf houden, dan moet men goede slo ten en grendels aan deuren en vensters zetten, zich oefenen in het schieten om aldus diegenen van bozen wille bij voorbaat te ontmoedigen en er van te over tuigen dat ze hun beraamde slag niet zullen kunnen slaan. Het is een spijtige tactiek, maar in de gegeven omstandigheden heeft men geen keuze. Het is meer dan wettige zelfverdediging. Het is eenvoudig weg de drang naar zelfbehoud die dg verdwaalde in het oerwoud in zich gevoelt wan- neer tijgers en hyena's naar hem komen tosgeslopen om hem te verslinden. DWANG EN MACHT IN PLAATS VAN GOEDE WIL Ligt de schuld van een onmin nooit volledig aan één kant dan moet de liefde ook van twee kan ten komen wil men tot een ver standhouding komen. Is er nu in plaats van goede wil aan de ene kant slechts wil tot overheersing en verknechting dan is eenvoudig goede wil aan de andere kant haast een poging tot zelfmoord. Tegenover een dief of een moordenaar treedt men niet op met goede wil, want dan wordt men eenvoudig weg besto len of afgeschoten. Wil men die CAan alle lezers en lOezeressen, EEN ZALIGE HOOGDAG van Daar moet het fataal toe ko men wanneer er van één kant machtswil in plaats van goede wil voor handen is. Dan verlaat men het pad der menselijkheid om in de gebruiken en zeden van de jungle en het oerwoud te ver vallen. Vandaar dat de Westerse we reld dan ook verplicht geworden is haar tanden te tonen, op bitse toon te gaan spreken, atoombom men, vliegtuigen en tanks te pro duceren en steunpunten uit te bouwen. De oorlog is niet fataal, maar hij moet in de huidige omstan digheden voorbereid worden wil men één kans behouden dat hij niet uitbreekt. En die voorbereiding omvat niet alleen het voortbrengen van wa pens en het opleiden van man schappen, maar ook en mis schien vooral het bezetten van steunpunten en bruggenhoofden die van grote strategische waar de zijn in een mogelijke oorlog. Het is trouwens op dit ogenblik vooral die strijd die door Rusland gevoerd wordt. Om een goede .Uoalsbasis te hebben tegen de Westmachten wil het Kremlin Griekenland veroveren, zou het Turkije willen onder de voet lo pen, stookt het in Palestina, had het Italië willen annexeren en is het thans bezig China te over rompelen. De voordelen zouden de volgen de zijn: een gunstige springplank naar Afrika met zijn rijke erts- gebieden en strategische ruimten, toenijpen van de geallieerde ver keerswegen door de Middellandse Zee, verovering van de rijke pe- troleumvelden van het nabije Oosten, verovering van de mate riële en menselijke hulpbronnen van China, springplank naar Ja pan, Indochina, Indonesië, Indië en geheel het Verre Oosten van waar het dan dezelfde aanvals- weg op Amerika zou kunnen vol gen als de Jappen gedaan heb ben na December 1941. Ook onze Westerse landen zijn zuchtigen die zegaen ze zouden er beter direct op slaan. Daarmee is het dan onmiddellijk gedaan. En hoe eer men het doet hoe minder wreed het zal zijn. Die mensen vergeten echter dat een oorlog nog nooit iets opgelost heeft, dat alle blitzkriege ja ren geduurd hebben en dat een offensieve oorlog niet te verant woorden is. ook al doopt men hem voor de omstandigheid tot preventieve oorlog om. 2. - PACIFISTEN die over al gemene ontwapening spreken en zoals Garry Davis het wereldbur gerschap willen doen uitroepen. Die pogingen zouden zeer lof waardig zijn kon dit in ALLE landen gebeuren. In de huidige omstandigheden echter betekent dat pacifisme het ontwapenen van de Westerse landen tegen over een steeds meer bewapend Oosters blok. Het is trouwens ook daarom dat de communisten bij ons overal aan de spits en de lei ding staan van een boel pacifisti sche organisaties. In die idealistische valstrik val len is echter noch min noch meer een poging tot zelfmoord. 3. - MENSEN VAN GOEDE WIL die vast beslist blijven geen oor log te voeren of uit te lokken, maar die tezelfdertijd nuchter en koel genoeg van hoofd zijn om zich niet door een zenuwoorlog te laten overrompelen en die bij gevolg machtspolitiek met machts politiek beantwoorden. Niet om een aanvalsoorlog aan te gaan, maar om, bij een aanval, ter ver dediging bereid te zijn. Dit is een zeer gevaarlijke po sitie die voortdurende inspannin gen en controle van zijn zenuwen vergt, maar tevens de enige po sitie die, in de huidige omstan digheden verenigbaar is met de boodschap van liet Kerstkindje. Laten wij dan het Kerstkindje bidden dat het de pogingen van die mensen van goede wil met succes zou bekronen. Wij hebben verleden week onze lezers beloofd in extenso, omdat het zeker de moeite loont de spreek beurt weer te geven van Volksvertegenwoordiger DEQUAE, spreekbeurt door hem gehouden op de V.E.V.-vergadering te Roeselare op 11 December jl. en waaraan we reeds in. ons jongste nummer een verslag weidden. In deze rede, welke rijk gedocumenteerd was en bovendien heel zake lijk, wees spreker op de moeilijkheden waarmede de nij verheid in West-Vlaanderen te kampen heeft, en ievem op de mogelijkheden welke voor haar zijn weggelegd. Mocht de doorsnee lezer dit artikel wat saai vinden hij verontschuldige ons, ongetwijfeld zijn we er echter van overtuigd dat het alle zakenmensen zeer interesseren zal, HEER DEQUAE AAN HET WOORD Men heeft mij gevraagd, aldus spreker, te Roeseïare, het hart van West-Vlaanderen, te komen spreken niet alleen over de toestand in de textielnijverheid maar ook over de moeilijkheden en de mogelijkhe den van onze West-Vlaamse nijver heid, omdat in de meeste kringen van onze industrie een moeilijkheid is ontstaan die zich, mijns Inziens, in de toekomst opdringt. WAAR LIGT EN WAARUIT BESTAAT DE WEST-VLAAMSE INDUSTRIE De voornaamste nijverheidscentra zijn begrepen in de veelhoek, Ware- gem - Tielt - Roeselare - Kortrijk en Moeskroen, waar 65 70% van onze industrie werdt bewerkt. We hebben er In hoofdzaak: 1° - De vlasnijverheid die een zeer speciaal karakter heeft en ongeveer een 15.000 tal personen te werk stelt, en te Kortrijk voor 70% gevestigd is. 2° - De wolnijverheid. Alhoewel Verviers het voornaamste centrum is V. WESTERLINCK. der wolindustrie, Is deze ook zeer be- natuurlijk van groot belang aan- ^en van Indonesische Republiek PPt! Na de doop van de kleine Britse P ins Charles Philip Arthur George, Duke of Edinburgh, heeft de Britse Koninklijke Familie even geposeerd voor de fotograaf. Prinses Elisabeth houdt haar kleine Prins in de ar men, nevens haar Koningin Elisabeth en op de leuning van de zetel: Koning George. Achteraan de echtgenoot van Prinses Elisabeth, Philip 4* Mountbatten. gezien ze, in voorkomend geval, een bruggenhoofd kunnen vormen voor Amerika. Vandaar de her haalde pogingen der communis ten in Frankrijk om moeilijkhe den uit te lokken en het Westen te versplinteren. Vandaar ook anderzijds het Marshall-plan, het Vijflanden- pact, de Atlantische Unie. Vandaar op dit ogenblik de noodkreet van Mac Arthur, de Amerilcaanse opperbevelhebber in Japan, om Japan tot een sterke Amerikaanse basis uit te bouwen. Suggestieve kaartjes in Ameri kaanse tijdschriften duiden in derdaad aan dat Japan 3.900 mij len van de Amerikaanse west kust verwijderd is, terwijl de Rus sen er, van uit Changaï, Sakha lin en Noord-Korea nog niet half zover ervan verwijderd zijn. Des kundigen zien dan ook onmiddel lijk in scheepsruimte, vlieguren, liter benzine, manschappen, on derzeeërs, dieptebommen, produc tiekracht, enz.. Daarom menen wij dat de ge beurtenissen ons meer en meer in het gelijk stellen. We hebben hier inderdaad enkele weken ge leden als onze mening te kennen gegeven dat Amerika China niet meer zou helpen, maar eerder zijn krachten zou samenballen om Japan tot bondgenoot te ma ken en die nieuwe bondgenoot door dik en dun te steunen. Dit laat dan nog altijd de mogelijk heid open, zoals we zegden, dat er een nieuwe Chinees-Japanse oorlog zou uitbreken zonder dat geheel de wereld zou overspoeld worden, maar die dan toch in feite toch een Russisch-Ameri kaanse oorlog zou zijn. VREDES ACTIE, MAAR GEEN ONBEZONNENHEID In die zeer gecompliceerde toe stand zijn er veel mensen die er het hoofd bij verliezen, menen dat we fataal naar een derde wereldoorlog gaan. Dan groeien er daar uit drie groepen mensen: 1. - BELLICISTEN of oorlogs- met dit nummer te bewaren Zie uitleg op 2* blad. 22-XII-48. Volgens de laatste berichten heb ben de Nederlanaers eveneens 3ie- rabaja en Kalioereng bezet, alsmede de haven Rembang. De opmarsch gaat snel. DE REACTIE OP DE NEDERLANDSE MAATREGELEN. Het herinzetten van de politionele actie in Indonesië heeft grote beroe ring teweeggebracht zo in Nederland zelf als in de gehele wereld. Namens de Commissie van Goede Diensten der U.N.O. werd Nederland beschuldigd het bestandsakkoord te hebben geschonden. De Veiligheids raad werd tevens bijeengeroepen om de kwestie in het licht van de Neder landse nieuwe actie te behandelen. De Oost-Indonesische Regering trad af, alsmede deze van West-Java en zij verklaarden niet te willen mede werken bij het oprichten van een Bondsregering. In Indië en Pakinstan werden de Nederlanders heftig bekritiseerd. Britse en Amerikaanse bladen he kelen in het algemeen de Nederland se houding, maar daarentegen merkt de New-York Herald Tribuneop dat ook in Indochina de Fransen strijd voeren tegen inlanders en de Britten in Maleia tegen communisti sche oproerlingen; nog dat het ge makkelijk is de Nederlanders te ver oordelen maar dat het geven van een practische oplossing moeilijk is. De Tweede Kamer van Nederland heeft intussen het Regeringsbeleid inzake Indonesië goedgekeurd met 80 stemmen tegen 8 (communisten) In de Veilighe-asraad zullen de Amerikanen, die de Nederlanders c.ls aanvallers beschouwen, voorstellen dat aan de Neder'anders de eis zou gesteld worden dat zij het vuur sca- ken. DE OORZAAK VAN NEDERLANDS INGRIJPEN Aan de Indonesische kwestie, welke sedert de oorlog hangend is gebleven, hebben de Nederlanders eindelijk spoed willen bijzetten. Einde vorige week werd te Den Haag eerstens een decreet uitgevaar digd waarbij voor Indonesië een voor lopig Federaal Bestuur werd inge steld, met vertegenwoordigende volks raad, en tevens beklemtoond dat het handhaven van een eigen Republi keins leger onder eigen commando niet kon worden toegestaan, de her stelling van de rust en orde in Indo nesië zich opdrong en dat de in In donesië heersende financiële chaos ondragelijk was geworden. Zaterdag avond te 17 uur heeft het Nederlands leger dan opnieuw de vij andelijkheden tegen de strijdkrach hervat en laat in de avond werd hier over van wege de Nederlandse Rege ring een uitgebreid communiqué be kend gemaakt. Hierin heette het dat het begin van de nieuwe politionele actie samenviel met de afkondiging van het besluit Bewindvoering Indonesië in over gangstijd Verder meldde het rege ringscommuniqué dat de Nederland se Regering zich verplicht had gezien de bestandsovereenkomst op te zeg gen. De motivering hiervan was dat de Nederlandse Regering alle moge lijkheden van onderhandelingen had uitgeput, ook langs de Commissie van Goede Diensten van de U.N.O. en langs de Veiligheidsraad, maar dat moest besloten worden dat de wil tot onderhandeling bij de Republikeinse Regering totaal ontbrak. Er was dus geen uitweg meer. Jaren lang heeft de Nederlandse Regering gepoogd tot een overeenkomst te geraken waarbij de Republiek een Integraal deel zou worden van de te voren souvereine Verenigde Staten van Indonesië, maar zonder sukses. Gesloten akkoor den werden verworpen. De besprekin gen konden nu niet meer heropend worden doordat President Soekarno met 6 Ministers Djokjakarta wilde verlaten en Minister-President Hatta ziek heette te zijn. Van Republikeinse zijde werd het bestand gedurig ge schonden en door infiltratie zijn dui zenden Indonesische soldaten in an dere gebieden doorgedrongen waar zij aanhoudend aanslagen hebben ge pleegd op Indonesische bestuursamb tenaren, Ei- werd tevens vastgesteld dat de Indonesische Republiek zin nens was met 1 Januari een nieuwe actie ln te zetten tegen de Nederlan ders. Elke constructieve arbeid werd onmogelijk gemaakt. Van Nederlandse zijde kon niet meer gedoogd worden dat de terro ristische en ongedisciplineerde ele menten van de Republiek verder wanorde stichtten. DJOKJAKARTA BEZET. INDONESISCHE LEIDERS AANGEHOUDEN Zowel op Java als op Sumatra zijn de Nederlandse troepen tot de actie overgegaan. Djokjakarta, de hoofd stad van de Indonesische Republiek, werd ingenomen. Ook op Noord-Java maakten landingstroepen vorderingen en het heet dat de Nederlanders merkelijke vorderingen hebben ge maakt. De Nederlanders wisten te Djokja de radio-uitzendingspost van de Republikeinen te bezetten. BIJ de bezetting van Djokjakarta vielen tal van Indonesische leiders ln handen der Nederlanders en werden geïnter neerd. Onder de aangehoudenen be vindt zich ook de opperbevelhebber van de Republikeinse strijdkrachten. Zoals men weet is de kalkoen bij uitstek oen Kerstgerecht. Een grote nachtwagen, waarin z!eh een kooi met kalkoenen bevond, begaf zich op weg naar New-York. Waren de dier tjes bewust van hun hachelijke toe stand? In alle geval wisten ze uit de kooi te ontsnappen. Bij de aankomst in New-York was het een jacht in regel om de dieren terug te verza melen Kelts de politieman hielp mee. langrijk te Tielt en te Moeskroen. Woltapijtenweverijen vindt men ook te Kortrijk. 3° - De katoenweverijen. Deze vindt men ln de veelhoek Roeselare - T!elt - Kortrijk en Waregem. Huil produc tie zou zelfs deze van het Gentse kunnen overtreffen maar is minder belangrijk daar wij in onze provincie de katoenspinnerijen niet in dezelf de verhouding hebben. Wij hebben ons vooral in de katoennijverheid, ge specialiseerd tijdens de zeer belang rijke crisis van 1930 a 1934, zodat in 1936 ln West-Vlaanderen tót öe uit voer kon worden overgegaan, 4' - De rayonneweverij werkt zich meer en meer op, kent momenteel om zo te zeggen geen crisis en heeft een productieeoëfficiënt van 158. De Textielnijverheid Het gamma van de textielnijver heid bevat ondermeer de jutebewer- king: de breigoederennij verheid en de confectiestoffen. In deze 3 afde lingen ligt het ganse gamma van da textielnijverheid bijna volledig, Het zwaartepunt van de textiel industrie omvat vooral lijnwaad, meubelstoffen en allerhande specia liteiten van de jacquardnijverheid Wij hebben niet alleen textielnij verheid maar ook ln onze provincie een zeer belangrijke schoennijver heid, die een groot gedeelte van de totale schoennijverheid in het land omvat, nl. 30 k 35% (Izegem) De borstelnijverheid die geioeall- seerd is in bewuste veelhoek en voor al in Izegem en Ir.gelmuustar Het meubelbedrijf dat een zeer hoog peil had bereikt vóór dn oorlog, is niet alleen gevestigd te Kortrijk maar ook in de omliggende gemeen ten. De pannen- bouw- en metaalnij verheid nemen een zeer grote uit breiding. Er zijn ook nog een groot getal kleine constructiewerkhuizen. Ziedaar het beschrijvend .gedeelte en de localisatie van de onderschei dene bedrijven. DE STRUCTUUR ONZER VER SCHEIDENE ONDERNEMINGEN 1* - De structuur der onderschei dene ondernemingen is zeer opval lend. Eveneens opvallend is het ge middeld aantal arbeiders per bedrijf in onze provincie het laagst is: Itz. 6 7, terwijl het gemiddeld in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaan deren en Luik 12 is en Henegouwen er een heeft van 13 werklieden per bedrijf. Het staat dus vast dat in de overige provincies, in eenzelfde aantal bedrijven met een veel groter aan tal werklieden gewerkt wordt Lui bij ons in West-Vlaanderen. 2" - De middelgrote- en grote be drijven hebben hun familiaal karak ter behouden, hoewel onder de naam van naamloze vennootschap vindt men steeds de familie terug, 3° - Niettegenstaande de grote ver scheidenheid in de industrie te deze toch zeer éénzijdig georiënteerd en hoofdzakelijk gericht op duurzame verbruiksgoederen. 4° - Het grootste gedeelte va» deze industrie is noodzakelijk op een zeer hoog procent in de uitvoer aangewe zen: Lijnwaad 65 a 70%; katoennij verheid 90%; wcJnij verheid C9 a, 70%; borstelnijveiheid 50 k 60%. Men ziet dit onmiddellijk. Maar wat een zeer opvallend kenmerk is. is dat onze West-Vlaamse industrie vatbaar is voor zeer scherpe inzinkingen in dien wij niet kunnen uitvoeren. Voor de gehele provincie Is er i-etl structuurverschil cat, volgens spre ker, zeer onrustwekkend is. bv. is onze industrie volstrekt onvoldoende als wij rekening houden met onze demografie. Het arbeiders in West - V laurieren Van de 1.000.000 inwoners bereikt Luik meer dan 20C.000 arbeiders dus 20% der bevolking. Wij beschikken dus normaal ge zien in West-Vlaanderen over circa 200.000 arbeidskrachten. In 1947, dat mag beschouwd werden als een fat soenlijk jaar, hadden wij in West- Vlaanderen 125.000 arbeiders aan net werk. Wij hebben te weinig werkgelegen heid voor de bevolking die onze pro vincie telt, zonder rekening te hou den met de grensarbeiders. In Au gustus-September 1948 waren er ar.g 36.400 grensarbeiders. West-Vlaanderen bezit 25.909 ar beidskrachten die voor eigen reke ning een onderneming uitbaten. Dan telt men nog 185.000 arbeiders, zoda nig dat wij moeten veronderstellen dat wij zelfs in normale omstandig heden een overtollige arbeidskracht hebben die 10 k 15.000 arbeiders be draagt en welke een neiging vertoont om nog toe te nemen. (Zie vervolg 3° bla-i) geven we mede o. s. week met ons biod van 1 Januari, ■f

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1948 | | pagina 1