ROET ETEN Gruwelijke Moord te Westende DE WEEK IN ONS LAND Een prachtige occasie! Twee Duizend Jaar tijdrekening in België 5 5 e BESTUUR en REDACTIE- Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Postehcek 47.63.69. KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR PÖPERINGE EN OVISTREKEN ONZE 4 UITGAVEN: ZIJNE EMINENTIE KARDINAAL VAN ROEY 75 JAAR OUD GEWORDEN ZE HEBREN HET GEVONDEN! BUITENLANDS OVERZICHT Man doodt zijn stiefzoon met bajonetsteken Moeder en kinderen moeten machteloos toezien. De dader vlucht, wendt zichzelf, en wordt te Middelkerke aangehouden. HET GROOTSTE VLIEGTUIG TER WERELD Bij de intrede van 't Nieuwe Jaar DE NIEUWE SCHROEF VAN DE QUEEN MARY» ^««MtWWUWVMWWIAIWaSWMIl ABONNEMENTSPRIJS 1949 België tot Nieuwjaar 98 fr. Belgisch Congo 3.fr. p week Frankrijk Holland 3.fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. StAsWSMVtmMWVWVVWkfVUVVVn? HET WEKELIJKS PÖPERINGE <met randgemeenten). IEPER 'met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Meenen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuvpoort-Diksmuide en randgemeenten). smwmm 't Gebeurde en 't gebeurt in de beste families! Een van de zoons verschilt van gedacht met vader, of kreeg een berisping, en daar! Hij is kop- kig, hij wil geen ongelijk hebben, wil niet verongelijkt worden! Hij zwijgt, hij wordt nors en op ze keren dag komt het er uit: Ik ga. De breuk is er en 't gebeurt dat ze blijft. In de grond van zijn hert voelt de jonge kerel wel heimwee naar 't vaderhuis, maar daar is zijn trots en zijn kop pigheid. Bekennen dat hij onge lijk had? Dat? Neen. Zo kan het al eens gaan met een van de dochters die haar zin niet krijgt. Moeder heeft onge lijk of moet maar ongelijk heb ben. De jonge meid gaat ervan door, zij is haar zelf en zal zich wel op haar eentje door de wereld slaan. Er is ook hier wel heimwee naar moeder en de t'huis. maar dat zal zijn tijd du ren en de t'huis vervaagt, ver vaagt met de dag. 't Gebeurt ook wanneer 't niet om wangedrag, maar om 't eigen gedacht, of omdat een broer of zuster voorgetrokken worden.. g-.---p2n van jongeren! En vader en moeder vergeten niet; zij voelen zo diep de won den. de gescheurdheid van de familie, de breuk in het gezin, doen 't onmogelijke om de de serteurs weer binnen te bren gen, lijden er onder... bewaren tot hun dood hun genegenheid en hun verdriet. Dat kan gebeuren en 't gebeurt in de beste families. gevoeld als hij schreef: De ouders telen 't kind en brengen 't groot in smart, de kleinen treén op 't kleed, dc groten treên op 't hart. En dat gebeurde ook in die enig-grote, die enig-schone fa milie: de Kerk. We leerden, als we nog naai de lering liepen, dat er nog an dere zogezeide Kerken bestaan, de Schismatieke Kerk en de Pro testantse Kerken. Dat zijn de zoons en dochters die 't vader huis verlieten. Waarom? Om.een verschil van mening dat dikwijls zo gemakkelijk kon worden bij gelegd, of om de trots, de ho- vesrdij en de keikoppigheid van een of ander. En daar! Zo zeld zaam gebeurt het dat de zoon of dochter niet goedgekeurd wor den of gestijfd in hun verzet. De vrienden zijn daar die... suppor ter spelen. Hoe dikwijls horen we 't nu nog?... Ge hebt gelijk, ik zou me niet geven, ge weet het toch evengoed als die... oude. Zo kregen die opstandelingen hun aanhangers, zo werden sim pele mensen bedrogen en misleid. Men maakte hen wijs dat er niets veranderd was; zo vielen hele volkeren in de dwaling, zonder dat ze veel of zelfs enige schuld hadden. En er kwam scheuring onder de scheurmakers. Wie ooit in Nederland of Engeland reisde en... keek. vond soms op een ge meerd" V"- r' vU{ kerken van VP--"'--""'■"ri te-V Zo een 300 miljoen Christenen maar daar van is de kleine helft Katholiek, een vierde Schismatieken, de ove rigen behoren tot de vele Protes tantse Kerken. Ik hoorde eens van een missionaris vertellen dat hij wel twintig verschillende protes tantse belijdenissen kende. De soldaten aan 't kruis scheur den 't kleed van Christus niet, ze wierpen met dobbelstenen om 't bezit van 't kleed. Wat men niet deed met het kleed, deden... ge lovigen met zijn Kerk. Slaat u dat niet, treft het U niet als ge op de eerste Vrijdag van de maand in de akte van toewijding hoort voorlezen: «Op dat er maar één Herder en één Schaapstal meer zou zijnIk kan 't niet verhelpen, maar als onze pastoor maandelijks die akte voorleest, traag en geme ten, dan gevoel ik dat zo diep aan dat die... deserteurs nog im mer zo dicht liggen aan 't hart van Vader te Rome. En dat moet ieder gelovige treffen die begrijpt hoe... zeer het kan doen aan 't hert van de ouders wanneer een van de gro ten met zijn kopspeelt en heengaat. De oude Vondel had het ook ondervonden en zo... diep Erger dan ooit is 't in onze dagen! Protestanten zenden ook mis sionarissen uit, ook naar China. Wat moesten de Chinezen den ken? Wat moeten de Mohame- danen, de heidenen denken? Is er één Christus of zijn er twee? Er is maar één, maar tot welke Kerk behoort hij nu eigenlijk? En met de Katholieke zende lingen worden ook de anderen nu vervolgd in China en in som mige landen achter het ijzeren gor-dijn. Ze lijden toch om den zelfden Christus? Is 't niet jammer, niet dood jammer? - Toch is er... heimwee! Hoe zou 't .ook anders? 't Waren twee Anglikaanse gees telijken, niet-katholieken. die in 1907 het Oktaafvoor de her eniging der Kerken instelden, bij de Franciskaanse Communiteit van Graymour bij New-York. Die Communiteit werd later in haar geheel... Katholiek. Die gedachte won veld, onge looflijk snel. In 1909, veertig jaar geleden, werd zij door Paus Pius X goed gekeurd. Schismatieken en Protestanten doen thans meê aan de Interna tionale Bidweek van 13 tot 25 Ja nuari. Er is heimwee; en hoe groter de bedreiging wordt voor het Christendom gevaar uit het Oosten! - hoe meer de af ge scheurden dat heimwee gevoelen. Wat een verdienstelijke rol ver vult hij, die door zijn tussen komst een... deserteur naar 't ouderlijk huis terugbrengt. Prachtwerk is dat! 't gescheur de gezin herstellen, er 't geluk en de vrede terugbrengen. Zoudt ge dat ook niet doen als gij de gelegenheid hadt?... 't Zou nog veel moeite mogen kosten! Die gelegenheid wordt ons ge boden, aan mij en aan u-, niet alleen aan zusters en paters... wij behoren toch ook, wij ziin toch ook... kinderen van de Kerk! Die week 18-25 Januari... de Bidweek! Kom 's morgens naar de Mis, ik en gij en allen die enigszins kunnen, en 't gebed meebidden dat op 't einde van de Mis voor gelezen wordt. Wij moeten niet... preêken, niets doen dan Misse horen en meêbidden, ook in ons... avondgebed. O. L. Heer zal wel voor de rest zorgen, als wij 't onze doen. Op Don derdag 13 Ja nuari jl, is Z. Em. Kard. Van Roey. Aartsbisschop van Mechelen en Primaat van België, 75 jaar oud geworden. Deze ver jaardag is met onopgemerkt Voorbijgegaan en uit alle hoeken van het land en in de ganse Katholieke pers werden te dier gelegenheid talrijke blijken van hulde aan de Kardinaal-Primaat gebracht. Z. Em. Kardinaal Van Roey werd te Vorselare, in de Vlaamse Kempen geboren op 13 Januari 1874. Z. Em. Kardinaal Van Roey is een van de grote Aartsbisschoppen die de Mechelse stoel bekleedden en het nageslacht zal zonder twijfel met eerbied zijn naam blijven vernoemen onder deze van de vele roemrijke Kerkvoogden der voormalige Neder landen en van het huidige België. Ook Het Wekelijks Nieuws brengt Z Em. Kardinaal Van Roey ter ge legenheid van zijn 75'' verjaardag, een diepe hulde met uitdrukking van innige gevoelens van eerbied en aan hankelijkheid. VUVMéVVU'tAAMIlVIAAAAéMVVtRft Heimwee Is er en groot. Wij kunnen de... deserteurs naar 't Vaderhuis terug helpen brengen. Gij hebt de gelegenheid... Prachtwerk is 't! PÊ VLAMYNCK. Bovenstaande foto verscheen ln alle Rood-getinte bladen van ach ter het IJzeren Gordijn. Het was natuurlijk een grootscheepse propa ganda die dienen moest om de bevol king te doen inzien dat werkelijk de werking van Kardinaal Mindszenty verdacht was en dat dus zijn aan houding... meer als normaal scheen. Ziehier welke blunder eraan ver bonden werd. De Hongaarse politie had in de kelders van het Aartsbis schoppelijk Paleis geheime archieven (we kennen dat!) ontdekt die in een grote metalen buis goed weggeborgen waren en waarvan de inhoud heel compromiterend was. Vlug werden daar twee in priesterkledij vermomde roodjes bijgezet en... klaar was Kees... de Kardinaal werd om die verdachte handelingen aangehouden. ENGELAND CONTRA ISRAEL Tijdens de jongste iveken wer den herhaaldelijk cijfers en sta tistieken gepuöliceerd, waaruit blijkt dat de Jodenstaat Is rael grote hoeveelheden wapens ontvangen had, afkomstig uit T checko-SlowakijeUitdrukkelijk werd zelfs gezegd dat niet alle grooimogendheden zich aan het verbod van de O.V.V. gehouden hadden, geen wapens te leveren aan Joden en Arabieren, die om het bezit of de verdeling van Pa lestina aan het vechten zijn. En men moest icerkelijk geen wijze zijn om daaruit te begrijpen dat de mogendheid die zich niet aan haar verplichtingen had gehou den, Sovjet-Rusland ivas. Het is ten andere voor ieder een duidelijk dat het Kremlin gretig gebruik maakt van het Palestijns conflict, om vaste voet te vatten in het nabije Oosten, vlak aan het Suezkanaal, in de rug van Turkije en dicht bij de Iraanse en Soudi-Arabische pe- troleumvelden. Het was werkelijk een gedroom de occasie voor de machthebbers van het Kremlin. En de occasie was des te scho ner, dat Stalin en Co goed ivis- ten dat de Angelsaksers, en voor al de Amerikanen, langs de tivee kanten verveeld zaten. Om petro leum en strategische rédenen mogen de Angelsaksers zeker de Arabieren niet te veel moeilijk heden in de weg leggen, terwijl de geldmacht van het internatio naal Jodendom hen belette hard handig tegenover de Joden op te treden. Die toestand tegenover de Jo den geldt echter oneindig veel meer voor Uncle Sam als voor John Buil, terwijl de Britten an derzijds veel gevoeliger zijn voor elke woeling in het nabije Oosten. De Sovjets hebben dan ook ge tracht meerdere vliegen in één lap te slaan, en door het steunen van de staat Israel niet alleen de voordelen loillen behalen die we hierboven opsomden, maar boven dien roet willen gooien in het eten van de Angelsaksers. Dit laatste is bijna gebeurd door het neerhalen van Britse vliegtuigen door Joodse jagers. De reactie van Groot-Brittannië volgde onmiddellijk: troepen stu ren naar Akaba. Ze waren echter koelbloedig genoeg om niet on middellijk er op los te varen... wat de Soviets vermoedelijk graag gewild hebben: Die daad zou im.- mers hevige ontstemming ver wekt hebben in de Verenigde Staten en hieruit zouden wellicht moeilijkheden en vertraging ont staan zijn in de besprekingen om trent het Atlantisch Pact. iets wat Sovjet-Rusland wel het vu rigst van al rvensen moet. Zover zal het echter blijkbaar niet komen, tenminste niet zo er geen nieuwe dwaasheden van Joodse kant gedaan worden. Maar intussen hebben de Sov jets zich een idee kunnen vormen van de weerstandskracht der Eayptische troepen en hebben ze bijgevolg een oefening gedaan met scherp voor een gebeurlijke aanval tegen het Suez-Kanaal en Noord-Afrika. Anderzijds hebben zij zich ech ter rekenschap kunnen geven van de zeer grote gevoeligheid van Engeland op dat stuk en van de PRESIDENT TRUMAN die thans van het Congres een record- begroting in vredestijd heeft voorge steld, waarvan 34 bestemd is voor landsverdediging. beslistheid der Engelse regering de imperiale route en haar rand gebieden tegen elke aanval te verdedigen. En dat kan maar goed zijn. En tenslotte hebben de heer sers van het Kremlin mogen er varen dat het niet zo gemakkelijk is ruzie te stoken in het Angel saksisch huishouden. (N. v. d. R.: Technisch verslag dezer feiten geven we onder Wereldgebeur tenissen NOG OF, KWESTIE DER ITALIAANSE KOLONIËN (Van onze Correspondent te plaatse.) In het winterseizoen ligt de kust als verlaten. Westende-Bad is doods zeggen de mensen. Doch plots zijn de dorpelingen uit die stilte opgeschrikt geworden: In de Duinenweg, zo goed gekend door de wandelaars, werd een mens ver moord... HET GEZIN Halfweg tussen Westende-Dorp en -Bad, in een kleine éénverdiepige werkmanswoning in de Duinenweg Nr 76, woont een eerder onsamen hangend gezin. Het is samengesteld uit Lannoy Edmond, 311 jaar, metse laar, gehuwd doch uit de echt ge scheiden; Clemens Rosa, 37 jaar; Clemens René, 20 jaar, en nog drie jongere kinders, onderscheidelijk 14, 12 en 2 jaar oud. René Clemens was dus in zekere zin de stiefzoon van Lannoy. HET DRAMA Zaterdagavond 8 Januari zat, eerder gezellig de ganse familie samen in de kleine keuken. Ook de moeder, die sedert de geboorte van het laatste kindje gedeeltelijk lam was, had Lannoy, tegen alle gewoonte in. uit bed geholpen en in de woonkamer in een zetel gezet. Benevens hen was er een vriend van René. August Dewulf, zichzelf tweemaal met de bajonet LANNOYE de 37-jarige moordenaar. Tc Bristol worden thans proeven gemaakt met een nieuw vliegtuig door dc P itten gebouwd, namelijk de Bristol Brabazon dat 8 millioen pond sterling heeft gekost. Dit toestel is het grootste vliegtuig ter wereld, wordt voortgedreven door 8 motoren, kan 6259 liter brandstof inhouden; de af stand tussen beide uiteinden van de vleugels bedraagt 239 voet. Er zijn twee dekken aan boord en het toestel biedt plaats aan 100 passagiers, plus bemanning van 7 personen en 5 stewards. Het zal een maximumsnelheid van 300 mijlen kimnen ontwikkelen op een hoogte van 25.000 voet. Elke motor heeft 2500 PK. Deze plaat biedt U een beeid van de reuzen neus van dit toestel- rond 20 uu.v de familie gezelschap komen houden. René las in een boek. Alles was rustig. Op zeker ogenblik, het kon zowat 21.30 uur geweest zijn, vroeg René aan zijn stiefvader Lannoy of hij enkele boeken die in de achterkeu ken lagen en die hij aan Dewulf wou meegeven, wilde gaan halen. Glimlachend stond Lannoy op en kwam enige minuten nadien hoog opgewonden terug, gewapend met een oude duitse legerbajonet. Hij stiet de bajonet in de borst van zijn stiefzoon. Dewulf dit ziende, wou zijn vriend, die nog de kracht vond om zich onder tafel te gaan verschuilen, met een stoel beschermen, doch toen Lannoy ook hem bedreigde, sloeg hij op de vlucht. Ruw verwijderde Lan noy de tafel, zodat alle gerief er uit viel en gaf de neergehurkte René Clemens nog een vijftiental steken. DE DADER OP DE VLUCHT Toen René geen tekens van leven door de buik, niet diep genoeg echter om zware verwondingen te veroor zaken. Nabij de villa Saint Jean Sartwierp hij het moordtuig weg. Langs het strand trok hij voort naar de wijk Crocodile waar zijn broeder woont. Daar belde hij aan Toen de broeder zag dat Edmond gewond was ging hij met hem naar Dr Beheyt te Middelkerke. Deze ver zorgde de vleeswonden. Ze wilden toen naar de rijkswacht gaan. Ondertussen was deze echter reeds verwittigd door dhr Lewyllie, politie-commissaris van Westende en door de geburen. Op de dorpplaats te Middelkerke ontmoetten ze reeds twee gendarmen die van Westende kwamen. Deze wa ren op de hoogte van het gebeuren en hielden aanstonds Lannoy Ed mond aan. Tijdens de nacht werd de dader nog onderhoord. Zondag stapte het parket ter plaat se af en had de hersamenstelling van het drama plaats, 's Namiddags had meer gaf, keek de dader nog eens de lijkschouwing plaats. Het lijk rond. Hij bezag de vrouw, die ganswerd naar het dodenhuisje overge- het IJselijk schouwspel machteloos bracht. had moeten toezien, en de weerloze! dodelijk verschrikte kinderen. Zon- DRIJFVEER DER MISDAAD? der schoenen noch vest aan liep hij Het is gekend dat Lannoy zeer op- daarep het huls uit nog steeds met vliegend van aard was. Het vlotte de bajonet ln handen. I niet tussen hem en zijn eerste vrouw. Niet ver van zijn huls stak hij j Intussen liggen er echter nog stronkeistenen op de weg naar het Atlantisch Pact, vooral rond het geval Italië. En dat geval is zeer complex. Er zijn eerst en vooral de bin nenlandse moeilijkheden. Men kent de toestand: absolute kris- ten-democratische meerderheid, doch samen regerende met de Saragat-socialisten. Komt daaruit voort dat Saragat uit schrik voor het Togliatti-Nenniblok maanden lang een neutraliteits politiek heeft verdedigd, die ab soluut (Lie niet was door Graaf Sfo'rza gevoerd. (Sedert het Ulti matum van de Comisco aan de Nenni-fractie krijgt Sara gat echter blijkbaar meer moed.) Anderzijds was er in de schoot van de Democrazia Cristiana ook nog al iaat onenigheid. De zeer linksgeoriënteerde Kamervoorzit- ter en gewezen Minister Granchi was ook een bedekte neutralist en stak voortdurend stokken in de ivielen om de buitenlandse po litiek van het cabinet de Gasperi dat een gebonden-Europa en een Atlantische politiek voorstojid. Die slag schijnt nu door de tandem de Gasperi-Sforza vrijwel te zijn thuis gehaald. Granchi en de Kath. Actie zijn niet katholieker willen blijven dan de Paus, en Zijn Heiligheid nasprekend verkondigen zij nu ook dat de vredelievende staten zich moeten wapenen en samen- spanen om de gebeurlijke aan valler te ontmoedigen. Saragat, van zijn kant, heeft vermoedelijk onder invloed van het Comisco-ultimatum, zoals hierboven gezegd, zijn absoluut neutralisme laten varen, om thans zonder tegenstribbelen de politiek van Sforza te steunen. Is het pleit echter voor zover op het binnenlands front gewon nen, hetzelfde kan niet gezegd worden van het buitenlands front, met zijn onvermijdelijke terug slag naar binnen. Inderdaad: daar is de kwestie der Italiaanse koloniën. Italië verlangt deel uit te ma ken van het Pact van Brussel en het Atlantisch blok. Amerika wenst dit ongetwijfeld ook. En Engeland moet het wensen, al ware het maar om een flankdek king te hebben voor zijn zeevaart routes in de Middellandse Zee. Maar Italië loenst ook zijn ko loniën. tenminste de hoofdzake lijke delen terug. En op dat oor hoort Engeland niet. Het Britse Rijk is inderdaad nog niet ver geten dat van daaruit de aanval tegen Egypte begon, en dat daar door Rommel in Noord-Afrika ge raakte, waar hij het achtste le ger en de vloot hun handen vol gaf. Daaromzegt Engeland: neen. En wie zou hun wantrou wen volledig durven afkeuren? Maar anderzijds is de Italiaan se regering haast gedwongen die koloniën terug te eisen, niet al leen omdat Italië en zijn overtol lige bevolking daar bepaalde rechten kunnen doen op gelden, maar ook omdat Rusland die eis steunt en dat de Gasperi bijge volg niet minder nationalist kan zijn als Togliatti. Italië voelt nu wel een zekere neiging om te zeggen: krijgen we onze koloniën niet terug, dan treden wij niet toe tot het Atlan tisch blok, maar het kan dat niet, omdat het wel weet dat het zelf nog veel meer de anderen nodig heeft, dan dat de anderen Italië nodig hebben. Aan de andere kant is er ech ter Engeland, dat tracht te ma noeuvreren om Italië buiten het Atlantisch Pact te houden, om dat hét juist vreest Italië tot een gelijkwaardige partner te ver heffen. Komt het inderdaad zo geregeld zag, vooraleer er ernstig van het Atlantisch pact, met in begrip van Italië, spraak is. Ook hier is er dus roet in het eten van de Westelijke gemeen schap, en, zoals overal, tracht Rusland er, welberekend, nog een schepje bij te doen. AND THIS IS THE VOICE OF AMERICA Ritussen gaan de zaken echter toen vooruit. President Truman heeft zojuist zijn boodschap tot het Congres gericht, in veroand met de begro ting voor 1949. Daarin zien we dat de militaire uitgaven 34 van het budget gaan opeten en het Marshallplan 16 Zodat we mogen zeggen dat de States de helft van hun be groting wijden aan de recht streekse of onrechtstreekse lands verdediging. En President Tru man heeft daarbij gezegd dat daarin nog niets voorzien was voor een levering van ivapens aan de bedreigde landen van Europa. Dit zou pas later komen. En hoeveel dat zal worden, is nog een vraagteken. Maar als men bedenkt dat het verdedigingsapparaat van West- Europa minstens zo stevig zal moeten zijn als dat van het vaste land der States, dan kan men er zich een idee van vormen welke razende onkosten de Sovjets onze landen op de nek jagen, door de wereld voortdurend in oorlogs psychose te houden.. Gelukkig echter dat er, in die droeve en netelige omstandig heden nog een land is gelijk de Verenigde Stalen, dat niet arm en ontredderd uit de oorlog is ge komen en dat zich aldus de luxe kan permitteren een Marshall plan uit te voeren en een nieuwe pacht- en leenwet uit te werken. De banden tussen onze Wes- terse landen worden trager ge smeed als die tussen de Sovjet- satéllieten, maar ze zijn er zoveel te echter cn hechter cm. Moskou tracht nog meer en meer roet in onze gemeenschap pelijke pot te gooien, maar het zal toch niet baten, en hoe ster ker het gevaar uit het Oosten, en hoe duidelijker men de machi naties van het Kremlin gaat voe len, hoe spoediger en hoe nauwer de Atlantische Unie gaat worden. TJit vrije wil geboren, om de vrijheid, tot elke vrijs te verde digen. zal de Atlantische Unie het oorlocisgevaar doen wijken óf overwinnen. Amerika toont de wen en aeeft het voorbeeld. Mogen wij niet te klein moe dia ziin om ons aandeel in de last manmoedig op te 7IB771BW' 12-l-'49. V. WESTERLINCK. Hoe en waar wij ook Oudejaars avond hebben doorgebracht, hetzij in de intieme gezelligheid van de huiskring, hetzij in het vrolijke milieu van een reveillon-feest, in ons hart was er een beetje weemoed om dat weeral een jaar ten einde liep, omdat de tijd in zo'n razend tempo over ons leven suist. Streng genomen heeft het geen zin te spreken over het tempo of de snel heid van de tijd. Alleen in ons sub jectief gemoed lijkt een zelfde periode nu eens vlugger en dan weer eens langzamer voort te schuiven, dit hangt grotendeels af van onze mo rele of physische toestand. Een jaar, dat voor een hunkerend kinderhart, of in tijden van tegen- DE ZIMMERTOREN TE LIER Lodewiik Zimmcr, geboren te Lier, is de uitvinder van de astronomische klok cn studio; het geheel bestaat uit 9 afdelingen met 57 astronomische uitwerkingen. TER FINANCIERING VAN DE GOEDKOPE WONINGBOUW Blijkens een antwoord van de Mi nister van Arbeid en Sociale Voor zorg, zullen de 1200 millioen frank, voortkomende van de besparing door de Staat gedaan door afschaffing der compensatiebons sedert einde Mei '48, als volgt verdeeld worden: 1) ISO millioen zullen overgeschre ven worden op artikel 897 van de begroting voor order en zullen die nen tot betaling van de premies aan de kopers en bouwers van goedkope woningen; 2) 360 millioen zullen ter beschik king gesteld worden van de Nat Maatsch. der Goedkope Woningen voor het bouwen van mijnwerkers woningen; 3) 560 millioen zullen aan de Nat. Maatschappij voor Goedkope Wonin gen toegekend worden voor haar ge wone behoeften; 4) 40 millioen zullen aan de Nat. Maatschappij voor het Klein Land eigendom toegekend worden voor het bouwen van mijnwerkerswoningen; 5) 50 millioen zullen aan de Nat. Maatschappij voor het Klein Land eigendom toegekend worden voor haar gewone i behoeften. Anderzijds schat men dat er van de opbrengst der uitvoertaks een saldo van ongeveer 400 millioen fr. zou overblijven, dat eveneens zal worden besteed ter voortzetting dei- politiek van goedkope woningen. De ze 400 millioen zullen echter maar eerst verdeeld worden, nadat de 1.200 millioen, waarvan hiervoren sprake, zullen opgebruikt zijn. ZULLEN DIT JAAR ENGELSE TOERISTEN NAAR BELGIE MOGEN KOMEN? DE FISCALE VERGISSINGEN In de Brief uit Brussel van het i blad La Métropolekon men le- lengte van bomen en hutten na te slag een bijna onoverbrugbare periode lijkt, is voor een door het leven ge rijpte mens of in een tijdperk van voorspoed veel vlugger verstreken voor de ouderling die weet dat hij zich bevindt aan de grens van zijn bestaan, is het nog slechts ee« voor bijgaande schaduw. In feite echter is een jaar steeds dezelfde onverstoorbareveuteigang van de Aarde rond de zon. Ontelbare malen reeds h vft de Aarde deze omloop volbracht Dat we pas 1949 schrijven is geen maat staf voor de leeftijd van onze pla neet of van het menselijk .geslacht. Zelfs de kalenderwetenschan kan op heel wat hogere ouderdom, bogen. Da volken die woonden aan de oostelijke oevers van de Middellandse see, daar waar Europa, Azië en Afrika- elkaar ontmoeten, hielden er reeds vijf of zes duizend jaar geleden, een tijd rekening op na, welke steunde op een gebonden jaar van 3G0 of 365 dagen. Dat we pas 1949 schrijven, is alleen, hieraan te wijten dat met de geboor te van Kristus een nieuwe tijdreke ning werd ingezet: de XvfateJijk» Tijdrekening. HET METEN DES TÏJDFN BIJ DE OUDE BELGEN Meer dan twee duizend jaar gele den, wanneer de Egyptische,, -de Ba bylonische, de Griekse en de Ro meinse beschavingen reeds- kunst werken hadden voortgebracht welke tot op onze dagen het voorwerp uit maken van ongeveinsde bewondering, leefden hier aan het Noordzeestrand, aan de drassige oevers van Schelde en Maas, een verzameling volksstam men op nog heel primitieve wijze. Het waren woeste natuurmensen die in afzondering woonden te midden van struikerige velden of nan de rand van dichte bossen of drabbige moerassen. De barre natuur droeg er niet toe bij om hun smaak en hun gevoel te veredelen en te verfijnen. Landbouw en veeteelt, welke tij op eringe schaal beoefenden, trok hen maar weinig aan, doch sf.j. waren tuk op jacht en oorlog en verslaafd aan het dobbelspel, waarbij hun hele have en goed, hun eigen trouw in begrepen, dikwijls de inzet, vormde. En wanneer een klopjacht of een veldslag gunstig was verlopen, vier den zij hun succes bij wilde braspar tijen, waar overdadig werd t-.egetast en grote hoeveelheden medeuit zware koehoorns werd gedronken. Bij. hun maatschappelijks bezighe den. hoe primitief ook, bij htsn af spraken voor jacht en strijd. voor spel of feest, hadden zij tacit be hoefte aan een tijdregeling. Evenals bij elk ander volk steunde hun oud ste tijdrekening op de omloop en de schijngestalten van de maan. Lange tijd is haar maandelijkse cycln# de enige periode geweest die klaar en duidelijk afgebakend leek, a! hadden de Oude Belgen, door de opeenvol ging van de zo fel contrasterende seizoenen ook wel enig begrip van het werkelijke jonnejaar. Over een meer gedetailleerde tijdsbepaling be schikten zij echter niet. Om het tijdstip van de dag te kennen, moes ten zij zich er mee tevreden stellen de stand van de zon of de schaduw - ver, dan zullen alle argumenten tegen een teruggave der koloniën aangevoerd, op zijn minst vals klinken. Het ware precies alsof Groot-Brittannië ons Belgisch Kongo zou willen ontfutselen. Vandaar dat Italië dan ook liever de koloniale kwestie een beetje laat rusten en zich vooral weert om in het Atlantisch blok te geroken, terwijl Engeland De houding der Britse Regering om in de loop van dit jaar al of niet toe te laten aan de Engelsen om in België aan toerisme te dóen, blijft steedss de hoge aandacht gaande houden van al wie met het toerisme- bedrijf iets te maken heeft. Aldus werd op Vrijdag 7 Januari Jl., te Oostende een vergadering ge houden waaraan talrijke hoteliers en burgemeesters van de kust, het Schepencollege van Oostende, Hoge Ambtenaren van verschillende Mi nisteries en de HH. Senator Van 1 Buggenhout en Volksvertegenwoor digers Porta en Goetghebëur, deel namen. Na een overzicht te hebben geno men van de catastroof van 1948, werd het nieuwe jaar met hoop tegemoet gezien. Aldus werd inzonderlijk het overkomen van Engelse toeristen als redmiddel voorgehouden en verklaard dat anderhalf millioen Engelse pond welke door de Britse toeristen in onze gewesten zou worden verteerd, het Belgisch toeristisch bedrijf zóu kunnen redden. Te Londen wordt thans ook door de Brits-Belgische gemengde com missie onderhandeld en ook de kwes tie der Britse toeristen voor België zal er te berde komen. Men heeft goede hoop dat een kentering ten goede in de Britse politiek ter dezer zen: Dhr Eyskens, Minister van Fi nanciën, heeft van de jongste dagen gebruik gemaakt om met de hoge ambtenaren van zijn diensten het vraagstuk van de fiscale vergissingen te onderzoeken. Tijdens talrijke con ferenties is een stelsel uitgewerkt, dat het zal mogelijk maken, de inge diende klachten spoedig te liquideren. Daaruit zal in het beheer der directs belastingen een tamelijk gewichtige administratieve reorganisatie voorko men. Het aantal ambtenaren, dat zich met het onderzoek van deze geschillen bezighoudt, zal worden verdubbeld. Aan de andere kant maakt dhr Eyskens een wetsontwerp klaar, waardoor het zal mogelijk worden, de aanslagen die gevestigd zijn op een materiële vergissing spoedig te herzien. Het zal de dub bele aanslag uitschakelen en een einde maken aan sommige beschik kingen van verval. FINANCIËLE COMMISSIE VAN SENAAT VRAAGT AFSCHAFFING DER SUBSIDIES Door de Financiële Commissie van de Senaat werd verslag uitgebracht over de Rijksmiddelenbegroting. In dit verslag wordt de wens uitgedrukt dat de subsidies spoedig zouden af geschaft worden. Verder wordt erin aangedrongen op een spoedige belas tingshervorming, een administratieve sanering, bestrijding der werkloos heid, enz. wwwwwvwwwwwww Een hernieuwing van de schroef van de Trans-Atlantische Queen Marydrong zich op. Deze werd gegoten uit een samenstelling van brons en mangaan en woog 51 ton, toen zij uit de vorm genomen werd. Slechts 10 dagen later kon men aan vangen met de afwerking ervan, dit tengevolge de hevige hitte die er uit straalde. (Zie vervolg op 2' biadj graag dc kwestie der koloniën 1 zal kunnen worden bereikt Hierboven de schreef die ra de afwerking ervan nog- slecht# 35 lom mag wegen. gaan. Dit eenvoudigste aller uurwer ken heeft echter in deze streken met hun vaak sterke bevolking, dikwijls gefaald, maar ln die tijden kwam het er zo nauw niet. Toenmaals, vertrok er geen sneltrein om 13.03 nar u:fc het nabijgelegen stadje. Ir. die tijd van voetpaden en draagschilofen, torn men tien minuten nodig had om licht of vuur te slaan, toen beschikte ffl: r nog niet over een spoorweg, over vliegmachines, telefoon en telegraaf en al die duivelse tuigen uit de jong ste eeuw, die met minuten en secon den: kampen. Op het beschavingspeil der Oude Belgen, ging het zender jaartelling, zonder almanak es zan der uurwerken. Zo was de toestand hier ten. lande, wanneer precies 2005 jaar geleien, de Romeinse veldheer Julius Cesar, met zijn tuchtvolle legioenen onze gewesten veroverde en de Romeinse zeden en gewoonten, wetgeving en tijdrekening hier invoerde. DE ROMEINSE TIJDREKENING IN BELGIE Oorspronkelijk kende men tri het Oude Rome een jaar van tien «wan den: Martius, Aprilis, Ma jus. Junius, Quintilis, Sextilis, September, Octo ber, November en December. De eer ste maand Martiuswas aan de Romeinse oorlogsgod, Mars, toege wijd; Aprilis is integendeel afgeleid van het Latijnse woord Aperire 4. i. openen, April is inderdaad d r wiaand waarin de natuur open gaat, Majus en Junius waren respectievelijk op gedragen aan de godinnen Maja en Juna, gemalinnen van hun oppergod, Jupiter. Van Quintilis tot en met December beduiden de namen woor delijk: de vijfde, de zesde, de ire vende, de achtste, de negende en de tiende. Ongeveer 2.700 jaar geleden.zou de ietwat fabelachtige Romeinse-koning Numa Pompilius een nieuwe tijdre kening ingevoerd'hebben, wefee de stichting van Rome in het jaar 753 vóór Kristus, als aanvangsdatum nam. Door aan de reeds bestaande maanden Januarius en Februariu.; toe te voegen, voerde hij het jaar feu van twaalf maanden. De elfde maand Januarius werd gewijd aan de voor malige koning Janus, welke volgens de Romeinse mythologie onder de- goden werd opgenomen, als be schermgod van deuren en vensters. Februarius als laatste maand van het jaar, werd aan de goden van de on derwereld opgedragen en werd be schouwd als een periode van boete en verzoening (Februre is reinigen). De maanden telden 31 of 29 dagen, alleen Februarius, de laatste maand kreeg slechts 28 dagen toegekend. Aldus wist koning Numa een jaar te vormen van 355 dagen dat gebaseerd was op 12 volledige maan-oiatopen. Ten einde het echter in overeen stemming te brengen met het zonne jaar, het jaar van de levende natuur, v.erd om de twee jaar tussen 23 eu 24 Februarius een schrikkelmaand (ZitjtryOjf V

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 1