stevens gebr- permanenten bü jul. masselus-battheu FRIGIDAIRE IJSKASTEN modern meisje le rideau de fer j. alleweireldt - comeyne jgg poperinge Grote Solde- R*U#aimerhoop aan spotprijzen groie reklaamweer het huls j^yckbosch vloertegels is 4 (chicago) JU: huis lammerant Woke1 w valere de corte DE NIEUWE i f« PHILIPS» -RADIO IS NIET TE VERGELIJKEN OPENSTAANDE PLAATS VAN OPSTELLER MUZIEKRECITAL Oud-Huis Cam. Battheu 13-15, IEPERSTRAAT Tel. 112 POPERINGE GROTE JAARLIJKSE vanaf overmorgen, MAANDAG 17 JANUARI tot MAANDAG 24 JA- NUARI inbegrepen. TEXTIELWAREN. Grote Keus. Beste Kwaliteit. Onklopbare Prijzen. TOILETHANDJES, vanaf SPONSHANDDOEK vanaf KEUKENHANDDOEK vanaf ONTBIJTLAKEN (gekleurd) KUSSENSLOOP (écru) KUSSENSLOOP (wit) STEVENS Gebroede* a BEDDELAKENS (wit) 1,80 m. 2,50 m. 2,00 m. 2,50 m. BELANGRIJK ALLE TEXTIELWAREN a in SNEEUWWITJE Ieperstr. 17 - Poperinge. BELFORT S. V. WITTE WOLLEN SARGIEN 2,10 m. 2,55 m. ZAKDOEKEN, vanaf VROUWENKOUSEN, sterk 2 paar voor 2 paar voor ELVERDINGE VROUWENNACHTHEMD witte flanelle gestreepte flanelle VROUWENNACHTHEMD (croisé) 95,— fr. Overgrote keus van: INTERLOCK - SCHORTEN - PEIGNOIRS KINDERGOED, enz., te lang om te melden. MIDDENSTANDERS KOMT ZIEN ALLEN WELKOM EN GIJ ZULT KOPEN. - DANK BIJ VOORBAAT. INGANG VRIJ UITRUSTINGSBONS WORDEN AANVAARD BELANGRIJK ALLE TEXTIELWAREN in SNEEUWWITJE Ieperstr. 17 - Poperinge. DUIVEN- TENTOONSTELLINGEN VLAMERTINGE DUIVENKEURING Het IJzeren Gordijn HUIS IEPERSTRAAT 17 \\]W/r^ fir Tel. 53 \V>f l biedt aan zijn geachte Kliënteel van MAANDAG 17 JANUARI tot en met MAANDAG 31 MNUARI yv r Y\\ een A. van alle TEXTIELWAREN EEN ECHTE BUITENKANS! DUS ALLEN NAAR E. Wervik Dat het slagwoord «de glorierijke 4 IEPERSTRAAT 63 - POPERINGE VANAF 16 JANUARI. 10% AFSLAG OP ALLE WINTERARTIKELS. Vrije ingang-. (c-182) Iedereen Welkom. Ingang Vrij. Op voorhand hartelijk dank. (bc-183) B. S. Poperinge MOTO-AUTO-CLUB Poperinge. fa f'r:|i-5- 1 I -i - voor Beenhouwerijen II '1 h) Iff"' ni 4 I Ï3l| Spekslagerijen |f 1 ~T~ r* ,vi'j; I j Restaurants en af vj ~jfr'S't', I Boerderijen JÉ 'if* 1 Wend U tot het jË jk jgijit r> (Technische dienst Mills) J§ g 31, RIJSELSTRAAT, 31 E DEPANNAGEDIENST TE IEPER: Tel. 633 <bc.82> g Zeg mij wat gij schoon vindt, de andere kunsten onder al zijn vor en ik zal zeggen wie gij zijt.men, te steunen en te bevorderen. Na E. P. Aerts S. J..) deze korte toespraak verklaarde de hr Burgemeester Dr J. Van Walleghem Zondag JJ, hebben de Poperinge- de tentoonstelling plechtig geopend, naars getoond wie zij zijn. Het was De ten toon gestelde werken over- ter gelegenheid van de tentoonstelling treffen werkelijk onze verwachtingen, der werken van de Heren Paul Beun Dhr Paul Beun vergast ons op een en Jules Boudry, ingericht door de serie kunsttekeningen die alle, op en- Kunstkring Hoppeland in de zaal kele na, de grillige kopwilgen in al van het Stadhuis. hun vormen tot onderwerp hebben. Te 11 uur had een korte openings- Beun, die een ware natuurliefhebber plechtigheid plaats. Na een woord van is, geeft daargetuigenis van. Hij dank aan den hr Burgemeester en het heeft gepoogd zich een weinig te ont- Stadsbestuur voor hun daadwerkelij- doen van het dreigende dat in zijn ke medewerking, vestigde den hr Ro- werken immer zo karakteristiek is; ger Claus, in zijn toespraak, er de toch is het hem niet gelukt, want aandacht op dat kunst niet alleen de Beun houdt van de storm, de gieren- zaak is van de enkeling, maar wel de wind en de dreigende luchten, de zaak van gans een volk. De kun- Maar nu hebben wij hr Jules Bou- stenaar werkt voor zijn volk, maar dry. Wanneer wij die naam horen, het volk dient de kunstenaar te steu- dan zien wij onmiddellijk een bin nen zoowel moreel als materieel, op- nenhofje, bloemen of een stemmig in- dat hij zijn talenten des te vrucht- terieur. Zo is het ook nu. Maar deze baarder zou kunnen maken. Ook werd keer heeft Boudry toch zichzelf over- er on gewezen dat de kunstkring troffen, want zijn werken zijn zo fijn Hoppeland niet alleen, zoals vroeger, en zo aangenaam dat men van hem bij de schilderkunst zou blijven staan als van Mozart zou kunnen zeggen; maar het zich ook ten doel zal stellen de lieftallige Ongehoord lage prijzen Verscheidene uitvoeringen 6 tot 8 golflengten DAAROM in vertrouwen bij de FIRMA Vaiidcn Pecreboompl. 7 IEPER. - Tel. 249. Ieperstraat 5 POPERINGE. - Tel. 94. ZONDAGDIENST Centrumapotheek, Bertenplaats. Geneesheer; Dr Plorizoone, Pottestr. Veearts; Dr Ostyn, Boeschepestraat. ONDERPASTOORS DER WEEK 'St-Bertinus: E. H. Hoenraet. ,JSt-Jan: E. H. Deleye. O. L. Vrouw: E. H. Van Walleghem. GRATIS-PRONOSTIEK SUPPORTERSCLUB F.C.P. Voor de eerste speeldag der terug ronde wordt door een beste en ge trouwe supporter een binnen- en bui tenband geschonken voor onze pro- nostielc. Verbetering en uitslag na de match in het Supporterslokaal. Supporters, vergeet uw briefjes niet. Bus tot 15 uur. De plaats van opsteller met vast verband in het stadssecretariaat te Poperinge is te begeven. VOORWAARDEN: 1. Belg zijn, aan zijn militiever plichtingen voldaan hebben, van goed gedrag en zeden zijn, genieten van de politieke rechten, de ouderdom van 25 jaar bereikt hebben en hoogstens 35 jaar, verlengd tot 40 jaar voor de voorkeurrechthebbenden bepaald bij de wetten van 3 Augustus 1919 en 27 Mei 1947. 2. De stad bewonen binnen de maand na de benoeming. 3. Het diploma bezitten van vol ledig middelbaar onderwijs van de hogere graad of daarmede gelijkge steld onderwijs. Ofwel lager middel baar onderwijs en drie jaar school van bestuursrecht met minstens 5 jaar dienst als klerk. 4. Bewijs leveren de technische bekwaamheid te bezitten voor het uitoefenen van het ambt van Direc teur van 'het hopinstituut, welk be wijs door een proef vast te stellen is in te richten door het Schepen college. Worden van die proef ont slagen de personen die gedurende ten minste één jaar deel gemaakt heb ben van de keuringscommissie van de hop. 5. De aanvragen met de vereiste bewijsstukken moeten eigenhandig geschreven, toegestuurd worden aan de Heer Burgemeester der stad Pope ringe, onder aangetekende omslag, hoogstens 15 dagen na het verschij nen van deze afkondiging in het Staatsblad. (52) LAUWE vanaf heden bij: LUTGARDE HOUVENAEGHEL Yeurnestra&t 21 - POPERINGE. MISE-EN-PLIS. (c-107) Zeer verzorgde uitvoering. BURGERSTAND Van 6 tot 13 Januari 1949. Geboorten. Merlevede Rita, d. v. Joseph en Lysy Maria, Pottestr. 24. Degryse Monique, d. v. Camiel en Myny Alicia, Boezinge. Denys Ghislain, z. v. Gerard, en Dennequin Margaretha, Leisele. Verbrigghe (André, z. v. Achiile en Regheere Ra shel, Krombeke. Lesage Monique, fl. v. Marcel en Verstraete Maria, Hoogstade. Gokelaere Mare, z. v. .Remi, en Petyt Lucienne, Vlamer- tinge. 'i Overlijdens. Outtier Honoré, ,76 j., echtg Barzeele Magdalena, Cas- eelstraat 80. Logie Elisa, 72 j., Wed. Dewulf Petrus. Iepersteenweg 89. Huwelijken. Vandroemme An- ,dré, beenhouwer, Wulvergem, en Car- :reyn Clara, Poperinge. Ryckeghem Florent, drukkersgast, Reningelst, en Jüauwers Georgette, z. b., Poperinge. Huwelijksbelofte. Bouckaert An- dré, leper, en Ravard Christiane, te Poperinge. BEWEGING DER BEVOLKING IN 1948; Man. Vrouw. Naar RIJSEL per Autocar. Vervoerkosten; 50 frank. Zondag; 16 Januari, te 14.30 uur, MANON - Opera. -Zondag 16 Januari, te 14.30 uur, MARIUS i) - Sebastopoi. Donderdag 20 Jan., te 20 u., LESS CONTES D'HOFFMAN- Opera, Zondag 23 Januari, te 14.30 uur, ii LA FILLE DU TAMBOUR MA JOR - Sevastopol. Laat U inschrijven bij Jos. Du- ponselle Ieperstr. 41 Pop. - Tel. 380. Voor GROEPSREIZEN wendt V tot het Reisagentschap Jos. Dupon- seile(c-136) HEER ANDRÉ MOERMAN van leper, Prijs Viool aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Geboorten in 1948: 124 95 Aankomsten in 1948: 118 158 Overlijden® in 1948: 72 91 Vertrekken in 1948: 132 165 Toestand op 31-12-1947: 6000 Toestand op 31-12-1948: 6036 j Winst: 36 [Toestand op 31-12-1947: 6405 Toestand op 31-12-1948: 6397 Verlies: 8 .Totale bevolking op 31-12-1947: 12.405 Totale bevolking op 31-12-1948: 12.433 Aanwinst in 1948: 28 EERVOLLE ONDERSCHEIDING Uit het Staatsblad van 7 Januari jl. .vernamen wij dat bij Besluit van de Regent, Z.E.H. Butaye, Deken te Po- [peringe, als gewezen aalmoezenier ivan het Belgisch Leger, benoemd [werd tot Ridder der Kroonorde. 1 Deze hoge onderscheiding werd hem verleend om bewezen diensten als aalmoezenier aan het Vaderland. Het is ons dan ook een waar ge noegen aan Z.E.H. Deken Butaye onze hartelijkste gelukwensen te kunnen aanbieden om deze vererende benoeming in die Nationale Orde. HEER NOEL GOEMANNE van Poperinge, Laureaat van het Lemmensinstituut. gebouwd door General Motors en verkocht docr IEPER en POPERINGE. Van 17 tot 31 Januari GROTE KEUS van: aan ongelooflijk lage prijzen, 5 OPGEPAST Van ver en naar komen ze alle jaar naar de solde- en reklaamweek in «De Ballon», bij Jul. Masselus- Battheu, Poperinge, bekend voor zijn spotprijzen en goede kwaliteit. Begin overmorgen Maandag 17 Januari tot Maandag 24 Jan. inbegrepen. (Zie reklaam zelfde blad.) (cl42) 22 Grote Markt 22 j POPERINGE i mede, want uw aanmoedigingen zullen aan Sportkring de punten bezorgen. Vertrek te 13 uur aa:i het lokaal. De Juniors spelen thuis tegen Lau we. Aftrap te 15 uur. Bal. Op Zondag 23 Januari geeft Het Vliegend Wieleen groot bal ten voordele van onze locale cracks, in de zaal Riviera Poppenspel. Op Zondag 16 Jan., te 13.30 uur stipt, in de school op de Brandhoek, en te 17.30 uur in de Familiezaal. wordt door toedoen van de K.A.V. en de K.W.B. een prachtig feest gegeven door de groep vari de Wezenschool- artisten leper, die er hun beste num mers ten beste zullen geven. Kinderen 2 fr.; K.A.V.- en K.W.Bv leden 5 fr. Anderen 10 fr. Sterrestoet. De studenten danken hierbij al d medewerkers en allen die steunden ten bate van de Missiën, om de Sterre stoet tot een waar succes te laten uit groeien, Boerenbond. Op Zondag 16 Januari, te 9.30 uur, in het gewoon lohaal, bij Gelest Soe- nen, belangrijke vergadering voor all# loden. Meester Plateau, uit Bikschote, zal handelen over onze landbouweco nomie. En de reeks gaat verder! Onverpoosd strijden onze kaarter# 's Zondags verder om het meester schap. Zondag jl. waren ze weer aan de slag bij Celest Soenen, in De En gel De uitslag luidde: 1. Devos André en ITahn Albert; 2. Cardoen Gilbert en Depuydt Albert; 3. Verheerst André en Truant André; 4. Louwagie Maurice en Oestlandt Ai- bert; 5. Debeer André en Blanckaert Valère; 6. Roelens Gerard en Six Charles; 7. Hessel Cyriel en VanalTe- meersch Silveer, Oostvleteren8. Oest landt André en Blanckaert Maurice; 9. Derycke Achiel en Santy Gerard. Vermelden we nog dat 72 kaarters zich hadden laten inschrijven. Naklank Nieuwaarsstorm. We vernemen nog dat de storm op Nieuwjaarsdag niet alleen veel Nieuw- jaarsgasten voor lastige problemen stelde, maar ook Maur. Der., Boezinge- straat, die zijn cementen muur voor een lengte van een 10-tal meter rat# tegen de grond zag afbreken. ZONDAG 30 JANUARI 1949, te 19.30 uur, opvoering dooi de Vlaamse Toneelcentrale van de LEUKE operette Wilt U blijven BESTAAN? Sluit U allen aan bij het MID- DENSTANDSVERBOND, Secre tariaat: Priesterstr. 4, Poperinge. BUREEL OPEN: Alle Dinsdagen van 8.30 tot 12 u. en van 13.30 tot 17 uur. Alle Donderdagen van 8.30 tot 12 u. en van 13.30 tot 17 uur. Alle Vrijdagen van 8.30 tot 12 u. De 600 toeschouwers welke de opvoering van DE LUSTIGE BOERherhaaldelijk stormach tig toejuichten zullen best doen onverwijld hun plaatsen te be spreken. Alles laat voorzien dat er voor deze vertoning honder den telaatkomers zullen zijn. Enkel eerste klas beroepsspe lers treden op en er zal onaf gebroken gelachen worden. Een goede raad: Bestel van daag nog uw plaats In «Belfort», en dan zijt ge in regel. Zitplaat sen: 40, 30 en 20 fr. (c-144) Van 17 tot 31 Januari GROTE KEUS van: g aan ongelooflijk lage prijzen, 5 DE CONGREGATIE VAN SINT BERTINUS VIERT FEEST 11 GOUDEN JUBILEUMS Zangcrochet. Het Zangcrochet, Ingericht door Sportkring Vlamertinge, kende een buitengewoon succes. 26 ingeschreve nen boden zich voor de micro aan. Tenslotte kwamen enkele liefheb bers met aangename humor in lied of woord de lachspieren doen werken, terwijl de jury over de uitslag beraad slaagde, die als volgt luidde: 1) Yvette Saesen, «Les Cygognes 91,5%; 2) Alfons Clabau, «O Sole Mio», 83.25 3) Denise Ghekiere, «Zoet Geheim van je Hart», 82%: 4) Gaston Sterckx, Kaatje met je Plaatje», 81%: 5) Daniël Storme, «Twee blauwe Ogen», 80%; 6) Jozef Vaneeckhoutte, «Vaarwel mijn Jon gen», 77,75 7) Jozef Storme en Margriet Keygnaert, met Maria la-5 er Le petit Cousin», 75,5%; 9) Johan Huyghe, «Dorpje aan de Schel- deoever», 75 10. Alfons Sterckx en Pol Andries, met Ik vaag er fijn mijn botten aan en Twee blauwe Ogen 73 ~7o. Sportkring. Dondag 16 Januari, eerste Zondag dei' terugronde, gaat ons eerste elftal met volledige samenstelling Moorsele in eigen vesting bekampen. ■Supporters, maakt talrijk de reis Zie vervolg hiernevens U8F" Volgende leden onze congregatie zullen Zondag en Maandag a.s. Maria danken en jubelen om de grote eer en genade hunne hemelmoeder, geduren de meer dan een halve eeuw, hun ge negenheid en aanhankelijkheid te hebben mogen betuigen: Uit de Raad: Juffr. Felicie Davld, Prefecte, Juffr. Augusta Depuydt. Uit de leden: Juffr. Hélène Daftchy, Juffr. Marle David, Juffr. Marie Decraene, Juffr. Philomène Decraene, Juffr. Aline Delanote, Juffr. Lucie Deroo, Juffr. Victorine Desegher, Juffr. Louise Mo- risse, Juffr. Mathilde Provo. Zondag, te 14.30 u., vergadering bij de Zusters Benedictinessen. Maandag te 7 uur plechtige Jubel- mis in St Bertinuskerk. Aan alle Jubilaressen onze harte lijkste gelukwensen en Maria's mild- sten zegen ALLO! ALLO! Grote Duivcntentoonstellmg bij G. Van Bruwaenè, Grote Markt, Poperinge, op Zondag 16 Januari, van 10 tot 16 uur, der 30 der bijzonderste duiven van het vermaarde hok van Adolphe Verhaeghe, Moeskroen, kam pioen der Vlaanders, winnaar dit jaar- van 500 prijzen met 40 eerste prijzen Alle man wordt dus verwacht, (c-178) POPERINGE. Bij Reml Dewic- kere, Ieperstraat 11, van 10 tot 13 u., der duiven van Achiile Tail-lieu uit Reningelst. (c-J.85) ABEELE-GRENS. Belangrijke Dui- venkeuring op Zondag 18 Januari e.k. bij Wed. Florent Marquis, Atoeele, door de alomgekende wonderkeurder Isidore RONSSE uit Vichte. (c-179) met: DANA ANDREWS GENE TIERNEY F,EN ADEMBENEMENDE SPION- NAGEGESCHIEDENIS GEBASEERD OP WERKELIJKE FEITEN BURGERSTAND Geboorten. Tyteca Jeannlne, d. v. Jules en Verstraete Fanny. Lannoo Erik, z. v. Omer en Vande- putte Georgette. Deman Guido, z. v. Henri en Volcke Maria. Overlijdens. Derudder Adeline, 71 J., echtg. v. Wellecan Odile. Hoorelbeke Herminie, 77 j., wed. v. Prouvos Florimond. Dereuck Anai- se, 48 J., echtg. v. Vandale Omer. Vanneste Pharilde, 45 j., echtg. v. Grauls Louis. Denorme Marie, 65 j. echtg. Bonnier Henri. Decorte He- lène. 77 J., echtg. v. Canniere Jules. Huwelijken. Valcke Robert, brouwersgast en Romaen Paula, fw. b. v. Wervik. Salomez Urbain, fw. en Ghesquiere Elza, dienstmeid, b. v. Wervik. Vandamme André, land- werker en Blyaert Agnes hvr., b. v. Wervik. Huwelijksaankondiging. Brou- tin Gilbert, aardewerker te Halluin en Wittezaele Gabrielle, fw. te Wer vik. DAVID SFONDS Donderdag e.k., ter gelegenheid van de Boerenkrijgherdenklng, komt de vermaarde schrijver André Demedts, ons vertellen hoe onze voorouders zich gedroegen tegenover de Franse Revolutie. Wie ooit een boek las van André Demedts, of beter, wie hem eens aan het woord hoorde, hetzij te Wervik of elders, zal alles in 't werk stellen om deze uitmuntende causeur te komen beluisteren. Telkenmale heeft hij zijn onderwerp zodanig onder de knie dat hij het, als een te boek gesteld verhaal, boeiend kan voordragen. Davidsfondsers, allen op post, Don derdag 20 Januari 1949, om 20 u. in de bovenzaal van St Pol. E, Wer\-ik S. V. We vel gem 01 KINDEREN TOEGELATEN (cC-1620) WVOWWMAMAMWIMMMé FILMLEIDING CINE ROYAL: «De held van de wil dernis», avonturenfilm met C. Beatty. Voor volwassenen. CINE PALACE: «Paniek», atmos feerfilm met M. Simon en V. Ro mance. Af te raden. De onerkenbare minnaarPsy chologisch drama met A. Sheridan en B. Bennett. Voor volwassenen met streng voorbehoud. CINE NORMANDIE: «Het ijieren GordijnSpionnagefilm met D. Andrews en G. Tierney. Voor allen. CINE «GOUDEN AREND», Roes- brugge: Georges, Politieagent», ko mische film met O. Formby. Voor allen. FEEST BIJ DE HANDBOOG MAATSCHAPPIJ WILLEM TELL». Onze stedelijke handboogmaat schappij Willem Teilviert e. k. Zondag 16 Januari haar jaarlijkse feestdag. Te 9.30 komen de leden bijeen ln het lokaal om dan stoetsgewijze naar de St Janskerk op te stappen om er de Hoogmis bij te wonen welke opge dragen wordt voor deze maatschappij. Na de Hoogmis dan terug naar het lokaal voor een uurtje gezellig sa menzijn. 's Avonds te 6.30 u., in de Katholieke Kring banket voor de leden en hun dames. Aan alle leden een aangename en vreugdevolle feestdag. Tot onze spijt moest Zondag 11. de match tussen R. C. Lauwe Blue Star Poperinge uitgesteld worden op de allerlaatste minuut, bevel komende van hogerhand, zodat we ons verplicht zagen, om onze supporters de ont goocheling te besparen, toch een vrien denwedstrijd te spelen, en dit tegen Woesten. Onze jongens hebben goed gespeeld en het kranige Woesten kon niet ver hinderen dat er met een 4-1 nederlaag teurg huiswaarts werd gekeerd. Zondag 16 Jan. moeten we naar Waasten I, een ploeg die zeer te duch ten is op eigen terrein. Als onze jon gens zich goed inspannen en spelen gelijk ze nu enige weken doen, dan is er mogelijkheid om een puntenver deling af te dwingen. Supporters die de reis mcdemalcen, zuilen heel zeker een mooie match beleven. Prijs 20 fr. Vertrek aan het lokaal te 13.30 uur. KOOPT UW Het Bestuurscomiteit van Moto- Auto-Club Poperinge, heeft de eer aan al zijn leden een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar te wensen. Met dezelfde gelegenheid heeft het Bestuur het genoegen aan te kondigen dat een p AI zal gegeven worden toegan- kelljk aan al zijn leden ingeschre ven in 1948 en 1949, op DINSDAG 1 FEBRUARI 1949, te 8 u. 's avonds, in de prachtige zaal van het Palace, Ieperstraat, Poperinge. Vanaf 6 uur 's avonds zal men zich ln het Palace als lid voor 1349 kunnen laten Inschrijven. (c-123) HET BESTUUR. £3 «i^'JV b 'ijl ,5 'J Ê-f aller merken, aan de voordelig ste prijzen, ln het welbekend HUIS DANIEL SIMOEN Sint-Sixtusstraat 4bis - POPERINGE, (juist over de Kazemarkt aan de tramstilstand.) Ook te verkrijgen: Alle Bouwstoffen, Pannen, Dallen, Buizen in gres, alle slag Faïcnce, marmeren Schouwen, betonnen Graf kolders, Citernen, Platen, Staken, enz. Komt zien en U wordt (c-8010) een 'tevreden klant. Ieperstraat 102, POPERINGE. (9184) Tel. 249.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 4