NOTARIËLE VERKOPINGEN in. n. HALLE AUTOMOBILE 24 Frankrijkstraat 24 PERSONENWAGENS, VRACHT- EN PAK- WAGENS TE HUUR EEN VLASZWINGELARIJ DE KOLONIALE LOTERIJ WINST: 150 MILLI0EN OVER TE NEMEN TE KOOP ZAAI-WEILAND BOUWGROND brood- en kleingoedbakkf.ru «HET WEKELIJKS NIEUWS» Zaterdag 15 Jan. 1949. Bis. 6. Studie van de Notaris VAN DER MEERSCH te IEPER. OP MAANDAG 24 JANUARI 1949 te 2.30 uur namiddag, ter herberg Sint Jorisbij Mr. G. Barroo, te Vlamertinge, Dorpplaats, INSTEL VAN GEMEENTE VEAMERTINGE Een zeer schoon en gerievig BURGERSHUIS dienstig als winkel, met afhankelijk heden, erve en hof, staande en gele gen Ieperstraat 76, groot 1 a. 79 ca. Bewoond door Mevr. Wed. Lignel Bonder geschreven pacht. Te bezichtigen de Dinsdag- en Don derdagnamiddag van ieder week, tel kens van 2 tot 4 uur. Verdere inlichtingen te bekomen ter studie. OVERSLAG: Maandag 1 Febr. 1949 zelfde uur en plaats .(126) IBBEBBBBEBSBBHliSBBElBflBElB Studiën van d" Notarissen A. VAN DER MEERSCH te IEPER en L. ACKERMAN te HEULE. Studie van de Notaris J. RAMAULT te WERVIK. OP DINSDAG 1 FEBRUARI 1949 te 2 uur namiddag, ter herberg In het Paradijsbij Mr. L. Robbe, te Ziilebeke, Dorp, INSTEL VAN: GEMEENTE ZILLEBEKK I. Een schoon en gerievig WOONHUIS met afhankelijkheden, erve en hof, ■taande en gelegen Ieperstraat 30, groot 6 aren 96 centiaren. Bewoond door Mevr. Dervaux zon der geschreven pacht. n. Een welgebouwd en gerievig WOONHUIS met afhankelijkheden, erve en hof, ■taande en gelegen Ieperstraat 28, nevens voorgaande koop, groot 5 aren 09 centiaren. Bewoond door Mr Jules Bollaert Bonder geschreven pacht. Een gerievig en welgelegen WOONHUIS met afhankelijkheden, erve en hof, •taande en gelegen Zillebekestraat 33, groot 6 aren 96 centiaren. Bewoond door Mr Gabriël Tyteca ■onder geschreven pacht. Te bezichtigen iederen Dinsdag- én Donderdagnamiddag, van 2 tot 4 u. OVERSLAG: Dinsdag 15 Febr. 1949 4» 2 uur namiddag, ter herberg In het Gemeentehuis», bij Mr A. Mor- reel te Ziilebeke. (125) Studie van de Notaris EMILE LEMAHIEU te IEPER. OP WOENSDAG 2 FEBRUARI 1949 te 2.30 uur namiddag, in het Vrede gerecht, Gerechtshof, Grote Markt te ïeper, onder het voorzitterschap van den Hr Vrederechter van het Eerste Elan ton leper, OVERSLAG IN EEN ZITDAG van Een schoon perceel ZAAILAND groot volgens kadaster 1 ha. 78 a., gelegen te STADEN, Stadendreef, na bij de straat van Stadenberg naar Roozebeke, ten kadaster bekend sec tie B, Nr 1473 f. Gebruikt door Mr Jules Vannesté, landbouwer te Staden, zonder ge schreven paohtvoorwaarden. Het plan ligt ter inzage der lief hebbers ter studie van den Notaris UMAHIEU voornoemd. (70) (■BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van de Notaris EMILE LEMAHIEU te IEPER. UIT TER HAND TE KOOP STAD IEPER 1. - WINKELHUIS met aanpalende MAGAZIJN. Groot I a. 07 ca. Badkamer, chaufïage en modern comfort. Onmiddellijk vrij. 2. - WOONHUIS met garage voor auto, gelegen dicht de Statie. Groot 100 vierkante meters. Gemeente VLAMERTÏNGE Twee aaneenhoudende WOONHUIZEN met HOF gelegen ln de Dorpstraat, dicht de kerk. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemde Not., Elverdingestr. 23, leper. (9094) Kantoor van MEESTER ALBER1C LAUWERS, Notaris te leper. OP DINSDAG 25 JANUARI 1949 om 2.30 uur stipt namiddag, te leper, ln het Hót.el do France», Statiepl., INSTEL MET PREMIE VAN GEMEENTE VLAMERTINGE ten oostkant der groote baan naar Reningelst, I. S Hectaren 38 Aren 50 Centiaren BESTE ZAAILAND langs den macadam genoemd Abeele- ■traat. Verdeeld in twee koopen. II. t Hectaren 36 Aren 74 Centiaren BESTGELEGEN WEIDE langs de groote baan. Verdeeld ln twee koopen. III. 1 Hectare 17 Aren 78 Centiaren WELGELEGEN ZAAILAND EN WEIDE langs de groote baan. Verdeeld in drie koopen. Dit al volgens meting en gebruikt door Arthur Vandeputte die de koo pen zal aanwijzen. Vrij niet Oktober aansta nde, vol gens vriendelijke overeenkomst met den pachter. Overslag: Dinsdag 8 Februari 1949. Zie plakbrieven met plan. (71) ««S0BBBHBHBE8ï5aS3BaaB®Sl;a Studie van WEESTER ALBERTC LAUWERS. Notaris te leper. Openbare Vrijwillige Verkooping van Gemeente ZANDVOORDE-bij-Ieper. EEN WOONHUIS met 29 aren 55 centlaren erve en land, gelegen Proccssiestraat. Gebruikt door Emile Lamerant mits 1.000 fr. jaars, zonder ge schreven pacht. ZITTINGEN: INSTEL: Dinsdag 18 Januari 1949 OVERSLAG: Dinsdag 1 Februari '49 telkens te 3 uur stipt des namiddags, ter herberg In den Slachterge houden door Mr Jerome Verbeke, Plaats, te Zandvoorde. Instelpremie. Plan en inlichtingen ter studie. (42) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris RAMAULT te WERVIK. OPENBARE VERKOOPING VAN GEMEENTE GELUWE Ieperstr., Wervikstr. en Pollepelstr, 1. - WOONHUIS met werkplaats en magazijnen, alles groot 4 aren 81 centiaren, gelegen Ieperstraat Nr 11. 2. - WOONHUIS groot 96 ca., gelegen Ieperstraat 13. 3. - BOUWGROND Ieperstraat groot 1 are 95 centiaren. 4. - BOUWGROND met magazijn, Ieperstraat, groot 1 are 95 centiaren. 5. - BOUWGROND Wervikstraat, groot 3 aren 44 ca. 6. - BOUWGROND Wervikstraat, groot 3 aren 83 ca. 7. - PERCEEL LAND Pollepelstraat, groot 16 aren 85 ca. INSTEL: Woensdag 2 Februari 1949 OVERSLAG: Woensdag 16 Febr. '49 telkens te 3 uur namiddag, ter her berg Het Trapkebij de Wed. Jean Mahieu, Plaats Nr 2 te Geluwe. Toelatingen tot bezoek, inlichtin gen en plakbrieven met plan ter studie. (9145) IBBBBBBBBBBIBBBBBBaSIBBBIB Studie van den Notaris THEVELIN te MEESEN. OPENBARE VERKOPING VAN GEMEENTE KEMMEL KOOP 1: EEN WOONHUIS Wij tscha testraat 142, groot 2 aren. Gebruikt door Mr Maur. Bafcop mits 255 fr. per trimester, lasten en assurantie aan eigenaars. KOOP 2: EEN WOONHUIS Wijtsehates'traat 1,43, groot 2 aren. Gebruikt door Mr. Cyrille Barbez mits 255 fr. per trimester, lasten en assurantie aan eigenaars. KOOP 3: EEN WOONHUIS Wijtschatestraat 146, groot 2 a. 59 ca. Gebruikt door Mr Maur. Descamps mits 306 fr. per trimester, lasten en assurantie aan eigenaars. Eigendommen van de Familie Ver- emme-Verdron. Recht van samenvoeging. ENIGE ZITDAG: WOENSDAG 19 JANUARI 1949 om 2.30 uur namiddag, in de her berg In den Engelbij Mr Char les Heusele te Kemmel. (9151) Ifl^BBpaBBBBBBBBBBBBÉBBBB Studie van de Notaris THEVELIN te MEESEN, OPENBARE VERKOPING van EEN HOFSTEDEKE met afhankelijkheden, grond, land en weide, te PLOEGSTEERT, Busschen- mcerschen, Nr 6, groot 1 Ha. 56 a. Gebruikt door Vrouw Wwe Désiré Bossaert-Vanholme. Vrij van gebruik met 1 Oktober 1949. Instelpremie: 0,50 ZITDAGEN: INSTEL: 15 JANUARI 1949, OVERSLAG: 29 JANUARI 1949, telkens om 2.30 uur namiddag in de hei'berg Au fond de l'eaubij Cy rille I.ehouek te Ploegsteert. (9143) iBBBBBBaBflBflaBBBiaBBBBBi&B Studie v''n den Notaris RAVE SCHOT te MEENEN. UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE ZONNEBF.KE (dicht bij het Dorp) 4 Hectaren 59 Aren 15 Centiaren SCHOON ZAAILAND EN WEIDE al tn één blok. Gebruikt door ver schei 'ene. Alle inlichtingen bij Meester LAU WERS voornoemd. (50) Studie van Notaris RAMAULT te WERVTK. UIT TER HAND TE KOOP I. Drie nieuwgebouwde WERKMANSWONINGEN it WERVIK. Aibertfondsstraat, nrs 2, 4 en 6. TE PACHTEN onmiddellijk beschikbaar: HERENHUIS met garages en hof. Inlichtingen ter Studie. (4 2) ZATERDAG 22 JANUARI 1949 om 3 ure, ter herberg Café de la Poste», Grijöie Markt, te Meenen, OVERSLAG VAN STAD MEENEN I. Hoogeweg, KOOP EEN: HET WATERDEEL VAN EEN WERKHUIS dienstig voor wagenmakerij, Nrs 3S0 en 392, groot 1 are 82 centiaren. Ingesteld: 8.000 frank. Vrij van gebruik, KOOP TWEE: 'T HUIS Nr 394 en C .asAojc* '*r^ van peut p~' Hade ma* 3zijn, fcei 90 centiaren. Ingesteld: 2"."U9 frank. Vrij van HOOP DRTE: T KUIS Nr en 't V.'~- des! van r*i achter.- r - ma" *z' n, groot 1 3 centiaren. Gebruikt dos- Arthu Depaemelae- re wn 119 f.-. *n Ingesteld: IC/' fr-r-k. II. «weg. KOOP VT15R [_jFT I-FJA" rpp! 'UIS «Pare St-Lo*..' Nr 193, gro i '4 en. Gébruikt door r -ri PeMIHon aan 212,50 fr. te rr - TnresteH: r" (129) wsaa»iBr»ssnssa4Di atwawsa»» stud e "'ie 6 Oris CAMERLVNC V P: ^mdaïc. Studie van de Notaris CAMERLYNCK te Passchendale. TOESLAG: Dinsdag 18 Januari 1949 te 15 uur stipt, in d'herberg t Oud Stadhuiste Moorslede, Gemeente MOORSLEDE, Ieperctr. 7. KOOP I: Schoon RENTENIERSHUIS me* stagie, sectie D, ex-Nr 472d/4, groot 3 aren 52 centiaren. Ingesteld: 150.000 frank. KOOP II: Aanpalend Perceel BOUWGROND sectie D, ex-Nr 472d/4, groot 202 m2. Ingesteld: 20.000 frank. De te koop gestelde eigendom, sterf huis van Mevr. Hélène Vanneste, is onbewoond. Ingenottreding tegen betaling der koopsom en kosten. Sleutel bij Mr Achille Vanwilde- meersch, 55, Roeselarestr., Moorslede. Recht van samenvoeging. EN OP DINSDAG 18 JANUARI '49 te 9 ure, in het voormeld sterfhuis, VENDITIE VAN ALLERHANDE SCHOONE MEUBELS en huishoudelijke voorwerpen zooals: slaapkamer in eik, slaapka mer in olm, tafels, stoelen, zetels, kapstok, spiegels, buffetten, luchters, kachel electrisoh vuur, keukenstoof, koffers, lavabo-garnituur, regulateur, kruiwagen, keukengerief, klein alaam, enz., enz. Met gereed geld onmiddellijk na de venditie, in voormelde herberg. (75) Studie van Deurwaarder OSSEEL, BRUSSEL WOENSDAG 19 JANUARI 1949 te 15 uur BRUSSEL-ZUID. - Tel. 21.77.25 OPENBARE VERKOPING VAN i o.a.: De Soto, Chrysler, Ford, Chevrolet, Citroën, Lancia, Mer cedes, D.K.W., Renault, Fiat, Unie, Fordson, Peugeot, Dodge, enz., enz. (d-116) Studiën der Notarissen CAMERLYNCK te PASSCHENDALE en SAGON te IZEGEM. Bij sterfgeval en om uit onverdeeldheid te treden. INSTEL: Dinsdag 8 Februari 1949 TOESLAG: Dinsdag 22 Febr. 1949 telkens te 14 uur, in d'herberg «'t Oud Stadhuis», bij Mr Reynaert, te Moor slede, Dadizelestraat. GEMEENTEN MOORSLEDE EN PASSCHENDALE tusschen d. Veldhoelc en d. Vierkaven EENIGE KOOP: Een welbetimmerde en goede HOFSTEDE bevattende woonhuis, schuur, stallin gen, hofplaats, weiden en zaailanden, samen groot 6 ha, 34 a. 10 ca. Bewoond en gebruikt door Mr Pe- trus-Josepto Biesbrouck, als eerste ge bruiker sedert 1 October 1948, dus voor een termijn van 9 jaren eindi gende met 30 September 1957, tegen den jaarlijksehen huurprijs van 18.000 frank, valdag 1 October, meer de be lastingen en verzekeringspremie te gen brandgevaar. 0,50 Instelpremie. Plakbrieven "met plan op aanvraag. (131) Studiën van de Notarissen ALF. VANHEE te MOORSLEDE en A. VAN DER MEERSCH te IEPER. OP WOENSDAG 2 FEBRUARI 1949 te 3 uur namiddag, in de Gehoor zaal van het Vredegerecht te Pas schendale, OPENBARE VERKOOPING in één zitdag, van: I; GEMEENTE ZONNEBEKE. Een schoon en gerievig BURGERSHUIS met afhankelijkheden, erve en hof, staande en gelegen Roeselarestr. 13, bekend bij kadaster voor een in- houdsgrootte van 3 a. 84 ca. Sterfhuis van Juffr. Lucie Devos. Vrij van gebruik. II. GEMEENTE ZONNEBEKE. Een perceel WEILAND nebbende een inhouds'grcotte van 1 hectare 89 aren 30 centiaren. Gebruikt zonder geschreven pacht door Mi' Aloïs Durnez. III. GEMEENTE LANGEMARK. Een perceel WEILAND hebbende een inhcudsgrootte van 1 hectare 28 aren 22 centiaren. Gebruikt zonder geschreven pacht door Mr Henri Samyn. Het huis is te bezichtigen den Woensdag- en Vrijdagnamiddag, tel kens van 2 tot 4 ure. Ten overstaan van de Heeren Vre- rechter en Griffier van het Kanton Parse! end-: (51) Studie van de Notaris AMEYE te ROESELARE. TOESLAG: Dinsdag 18 Januari 1949 te 2 uur, ln het gasthof Java Ooetstraat, te Roeseiare, van: STAD ROESELARE KOOP ls EEN WOONHUIS gelegen Albrecht Rodenbaehstraat 65, groot 79 ca., kadastraal bekend on der Nr 1111c der sectie D. Gebruik: Mr Jules Engels mits 221 fr. te maanle, zonder pacht. Ingesteld: 100.000 frank. Bezoek: Alle weekdagen van S tot 10 uur. KOOP 2: Een WOONHUIS met erf groot 4 a. 90 ca., gelegen Groene- straat 171, kadastraal bekend onder Nr 1273L/2 der sectie C. Gebruik: Mr Arthur Vandendries- sche mits 330 fr. te maande, zonder pacht. Ingesteld: 95.000 frank. Bezoek: Alle weekdagen van 2 tot 4 uur. KOOP 3: Een WOONHUIS met tuin groot 2 a. 90 ca., gelegen Kachtem- straat 1-5, kadastraal bekend onder Nr 1578t der sectie B. Gebruik: Mr Achiel Van Dyck mits 170 fr. te maande, zonder pacht. Bezoek: Alle weekdagen van 2 tot 4 uur. Ingesteld: 100.000 frank. (60) IBBBBBBHBIÜSSiBemaffiMBBSfiBBa Studie van de Notaris WYFFELS te ROESELARE. TOESLAG: Dinsdag 18 Januari 1949 om 2.30 uur stipt namiddag, in het Hotel de Bourgogne Statieplaats te Roeseiare, van: STAD ROESELARE. 1. - Sint-Amandstraat Nr 54: Een welgelegen WOONHUIS groot onder bebouwde en medegaan- de erve 45 centlaren. Gebruikt door Mr Roger Verstraete, mits 250 fr. te maande, zonder ge schreven pacht. Slechts ingesteld: 50.000 fr. 2. - Westlaan Nr 101: Een goed BURGERSHUIS met nevenliggend ingangspoortje, af hankelijkheden en tuin, groot 2 aren 80 centiaren. Gebruikt door Mr Hector Doom- Vanderperre, mits 325 fr. te maande, zonder geschreven pacht. Slechts ingesteld: 100.000 frank. Beide eigendommen te bezoeken op Dinsdag- en Donderdagnamiddag, tussen 14 en 16 uur. (78) (BSBBBSBaEBBaBfiBBflflBBBBBB Studie van de Notaris WYFFELS te ROESELARE. UIT TER HAND TE KOOP SCHONE BOUWGROND te ROESELARE, Bruggesteenweg, bouwlinie reeds goedgekeurd, (9085) iBBBSBBBBBBBBBBmgfflBBBBSg Studie van de Notaris ACHILLE SAGON, Gentstraat 21. te IZEGEM. TOESLAG: Dinsdag 18 Januari 1949 om 3 uur namiddag, stipt, ter herberg 't Oud Gemeentehuis», bij Hr Oscar Verstraete, Plaats, In- gelmunster, van: Gemeente INGELMUNSTER KOOP 1 Prachtig nieuwgebouwd HERENHUIS ir< de Oostroozebekestraat, met aan gehechte overbouwde autogarage, stalling, kiekenhangaars, verdere af hankelijkheden en land, een blokuit- makend, samen groot 72 a. 32 ca.; sectje B., Nrs 1536z, 1536y en 1536a. Deze eigendom, gans omsloten en omtuind. maakt een moderne KIEKENKWEKERIJ uit, bevattende onder meer 3 gemetste hangaars (23 m. x 5 m. - 15 m. x 6 m. - 20 m. x 6 m.). Alles nieuwgebouwd en in uitstekende staat. Talrijke fruitbo men in volle opbrengst. Vrij met 1 Maart 1949. KOOP 2 Een perceel ZAAILAND nevens voorgaande, groot 10 a. 65 ca., sectie B„ ex Nr 1536x. Gebruikt door Heer Gust Devlae- minck tot 1 October 1952. KOOP 3 Een WOONHUIS in zeer goede staat, Oostroozebeke straat, nevens koöp een, groot 9 a. 21 ca., sectie B., Nrs 1567f en ex 1537b. KOOP 4 Een perceel ZAAILAND achter voorgaande, groot 25 a. 13 ca., sectie B., ex Nr 1537b. Beide konen gebruikt door Hr Ge rard Delaere tot 1 November 1950. R?"ht van samenvoeging. IBBSmnBaBSaBBBHBRBBBBlBBS Kantoor van de Notaris IGN. MUYLLE te MIDDELKERKE. Kantoor ran de Notaris IGN. MUYLLE te MIDDELKERKE. Openbare Vrijwillige Verkooping van EEN WOONHUIS met afhangen en erve, en aanpalend PERCEEL BOUWGROND TE MIDDELKERKE-RAVERSIJDE. KOOP I: EEN WOONHUIS met afhangen, stallingen en meegaande erve, gele gen Oostendsche Steenweg 294, ge kadastreerd sectie A, deel van Nr 145 i/5, groot 330,40 m2. Voorzien van regen- en putwater en elektriciteit. KOOP II: Een aanpalend perceel BOUW- BROND, voorhoofdende met 16 m. aan gezegde steenweg, sectie A, deel van Nr 1451/5, groot 232,75 m2. Beide koopen onmiddellijk vrij. Om te bezichtigen: de sleutels be rusten bij Mr Jan Raecke, metser, te Mlddelkqrke-Raversijde, Zakstr. 7. ZITDAGEN: INSTEL: Maandag 17 Januari 1949 TOESLAG: Maandag 1 Januari 1949 telkens om 14 ure stipt, ter herberg «De Tramstatie», bij Mr M. Van- haverbeke, te Middelkerke-Raversijde, Oostendsche Steenweg. Instelpremie. Alle inlichtingen bij de verkoop- houdende Notaris. (74) (BBflBBBBBBBflflBBBBEIBHBBBBB Studie van de Notaris PIETERS te RENINGE. 1. - TE KOOP: SCHONE VILLA •tb DEN HAAN a/Zee, met hof en garage, bewoonbaar gans het Jaar, 10 minuten afstand der zee; besten staat. SCHONE VILLA te ASSEBROEK-bij-Brugge, met hof, centrale verwarming, badinstallatie met sihipomp; besten staat. Bij de tram. Onmiddellijk vrij. 2. - TE HUUR: BUITENGOED met badinstallatie en centrale ver warming, groten hof, groenselhof en fruitbomen, garagen, enz., bij tram. Voor alle inlichtingen zich wenden Notaris PIETERS te Reninge. (d-56) «BBBEBBBBBBBB^lBBBBBBBBHa Studie van den Notaris LOUIS CORDY te WOUMEN. MERKWAARDIGE JAARLIJKSE HOUTVENDITIE TE HOUTHULST Vrijbos - Mooizicht - Melanedreef, OP WOENSDAG 19 JANUARI 1949 om 12 uur stipt, van: 45 Populieren; - 6 Kopen gekapte Talie; - 43 Kopen staande Talie, Berken en Elzen; - 54 Kopen Spar- repersen; 6 Kopen zware Sparren; - 400 Zware bussels Taliehout. Vergadering op het hof van bos wachter Leon Roose, Melanedreef, Houthulst. (47) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBH Studiën van Notarissen WARLOP te BELLE GEM en ACKERMAN te HEULE. VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING van: Een BURGERSHUIS met turn te KORTRIJK, Doornikwijkstraat, 126. De Notaris Gerard WARLOP, ter verblijfplaats van BELLEGEM, zal met tussenkomst van zijn ambtgenoot Meester Leon ACKERMAN notaris ter verblijfplaats van HEULE, over gaan tot de openbare verkoping van het hierna beschreven onroerend goed, op hierna gestelde zitdagen: STAD KORTRIJK. Een BURGERSHUIS met aanho- righeden en tuin, gestaan en gelegen alsvoren, Doornikwijkstraat, nummer 123, gekadastreerd sectie E nummer 160 C/2 voor een grootte volgens me ting van 2 aren 49 ca. Zelfde huis bestaande uit: Kelder. Gelijkvloers: gang, voorplaats, sa lon, keuken, eetplaats, schotelhuis, kolenhok, W. C., koer en tuin. Verdiep: 4 slaapkamers. Zolder. Het huis is voorzien van gas, elek- triek en waterleiding, alsmede van pomp- en regenwater. Bewoond door Heer Emiel Ver straete, mits 700 fr. per maand. Te bezichtigen: de Dinsdag en Vrij dag tussen 2 en 4 ure, mits schrif telijke toestemming van een der ver kopende Notarissen. Ingenottreding bij betaling van koopsom en onkosten. TOESLAG: DONDERDAG 27 JAN., om 3 ure namiddag, ter her berg Au Fau'oourg de Tourna!te Kortrijk, Doornikwijkstraat, bij de kinders Raepsaet. Alle inlichtingen ter studiën van I vc-v-meide Notarissen. BiaassaarasssMsiKBiEfflSfflSMEïs K rstoor ven den Notaris FLOOR te VEUKNE. Studie van Deurwaarder GHYSELEN te VEURNE. «5SSSIBÖ5ÏBBS5I ssciaasBs Stud ïcn van de Notarissen AMEYE en WYFFELS te Roeseiare. Om OBY' id t,e treden. INSTEL: Woensdag 19 Januari 1949 TOESLAG: Woensdag 2 Febr. 1949 om 2.30 uur namiddag in het gast- h, Au Roesela ID ROESEL Brug: tdeplein te RE 337. INSTEL; Ma - 17 mur-r; 1949 TOESLAG: Mn muuri '49 telkens te 15 uur, i jeu: O .f.j St-Hubert». bij f" t Hoflack, te Zonnobeke, De GEMEENTE ZON Langs den G'avier t n n Prs. fn- berg na- den "k-ek. GOED WC' V''U?S met aanhorigheci-n ..w; onden, sectie D, Nrs 4011 noot 54 a. ivnxlseld ln 5 koopen). Gebruikt zonder ven pa iit voorwaarden doo v.'ed. Vm ind Beernaert-Knonkaert. m 1250 frank per Jaar. valdog 1 October, meer de belastingen en ver premie Recht vu\ o; ..g, 0,50 Insteipren.ie <9) jWèlge!e::en BOUWGRONDEN Jen tjcefJa landelijke WONING i —x.hennenhok, x)t 57 aren net stallingen, schuin tuin en weide, sair 46 centiaren. Verdeeld 1n 12 b ch?n met plan. Al de kopen boi m ddellijk ter vrije Zie affl- beden gebruik! :n Odil Ipenning. grond zijn on- schikking van iet afhsnkelijk- a is onvergeld den na cle toe anaars MM. Os- Verstraete. Voorbehoud (9153) Openbare Licitatieverkoplng van Een we!o,e'e'~""" nercee' LAND TE MIDDELKERKE. De Notaris Ign. MUYLLE te M'd- i delkerke, hiertoe aangesteld bij von- rds der Rechtbank van eerste aanleg I te Veurne, den 16 November 1948, zal, op nagemelde zitdag openbaar te koop aanbieden: GEMEENTE MIDDELKERKE. EEN PERCEEL LAND, aldaar ge legen Oostendsche steenweg, gekadas treerd sectie B, Nr 141/H, groot 28 aren 62 centiaren. Gebruikt door verscheidene zonder geschreven pacht. EENIGE ZITDAG: VRIJDAG 28 JANUARI 1949 om 14.30 uur stipt, ter zaal Con cordia», bij Mr J. Haelewyn, Nieuw- poortsche Steenweg te Middelkerke. De koopers gelieven hun trouw boekje mee te brengen. Alle inlichtingen bij de verkoop- hfv.lende Notaris. (134) «aasSSrSBBaffiBSBBBBilBBBBRia Studie van Notaris PAUL SIMPELAR.L t« DE PANNE, DINSDAG 18 JANUARI 1949, om 11 u. voormiddag, te Veurne, ln de Gehoorzaal van den Heer Vrede rechter, OPENBARE L1CITATIEVERKOPING in een zitting, van: Gemeente KOKSIJBE (St Idesbald). Een perceel BOUWGROND groot 360 m2, palende Oost met 7 m. 50 cm. de Zeelaan van St Tr'-._ bald, verders Bynens, Dei losse en Wittevrongel. (d-16) «BBHHBBKBBaSBSHBBÜSHBBiaaaa Studiën van de Notarissen FLOOR te VEURNE, en DUPONT te BRUSSEL. Komen. GERANTIE mwerï i-Cfarcuterie 'oorsbid van Rljscl. Six, Wervikstraat 17, j (151) J DINSDAG 25 JANUARI 1949 te 15 uur, in T Hótel du Casino te Kok.,ï.ide-Baden, OPENBARE VERKOPING van NEGEN GRONDEN TE KOKSIJDE, vormende een blok, begrensd door de Sentier Leopard, de rue Beau Sejour, de Gulden Viieslaan en de Boulevard Lo Jeune, groot 4.015 m2. Alle inlichtingen ter Studie van de verkopende notaris. (146) OPENBARE LICITATIE-VERKOPING ln een zitdag, Op DINSDAG 18 JANUARI 1949, om 10.30 u. voormiddag, te Veurne, ln het Vredegerecht en ten over staan van de Heren Vrederechter en Griffier, van: STAD VEURNE. EEN WOONHUIS met afhangen en 69 ca. erf, staande en gelegen Nieuwstraat 14; bewoond door de medeverkoopster Mw Lucie Rousseeuw. Vrij 3 maanden na toe slag. Te bezoeken, Woensdag en Za terdag, van 9 tot 12 uur. (d-15) fBBKSBBBBBBBBBaSBBSBBBBBB Gemeente DE PANNE OP ZATERDAG 15 JANUARI 1949 te 10 uur voormiddag, op de Markt plaat» te De Panne, OPENBARE OERECHTERLIJKE VERKOPING van WINKELINSTALLATIE bestaande uit: toonbank, automa tische balans «Berkel», kasjes, ban ken en rayons. KRUIDENIERSWAREN zoals: Ingelegde erwten, schorsene ren, suikerbonen, aspergen, ingeleg de vruchten, zalm, pilchards, gar nalen, sardienen, pastei, enz. Verders grote hoeveelheid choco lade, macaroni, cichorei, rozijnen, pruimen, rundvet, enz. Verders allerhande zepen, amidon, PersilSolellVim vaag- borstels en dweilen. Gewone voorwaarden. Comptante •betaling, zonder kosten. (138) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van Deurwaarder BRYS tc NIEUWPOORT. BIJ RECHTSMACHT Gemeente MIDDELKERKE OP MAANDAG 17 JANUARI 1949 om 13 uur stipt namiddag, te Mid delkerke, Zeedijk, Nr 84, OPENBARE VERKOPING VAN: INBESLAGGENOMEN BODEGA-INSTALLATIE bestaande uit: 15 tafels, 24 stoelen, 4 toogstoelen, 6 tabourets, toog, loket, muurbanken en muurbekledingen. Verders nog: bedden, tafels, stoe len, kassen, matrassen, keukengerief, enz. Komptant zonder kosten. (120) Studie van Meester PIERRE DENIS, doctor in de Rechten, notaris te Nieuwpoort. OP MAANDAGEN 24 JANUARI en 7 FEBRUARI 1949 telkens om 4 uur 's namiddags, ter herberg «Handelshuis», bij Mr Ver- meersch te Ramskapelle, respectieve- lijken INSTEL en TOESLAG van: GEMEENTE RAMSKAPELLE I. EEN BESTE VETTE WEIDE met daaropstaande stallingen, Hem- mestraat, groot 1 ha. 5 a. 90 ca. Vrij van gebruik. II. EEN ZEER GOEDE PARTIJ ZAAILAND langs de steenweg van Ramskapelle naar Schoortoakke, groot 1 hectare 21 aren 15 centiaren. Vrij op 1 Oktober 1949. Met gewin van instelpremie. Gewone voorwaarden. (132) A Op den dag van den Instel hetzij den 24 JANUARI 1949 om 2 uur 's namiddags zeer stipt, ten huize van Mr Romain Monteyne, te Ramskapelle, VENDITIE VAN: EEN KOE EEN VOSDE MERR1EPAARD en LANDBOUWALAAM. Voor verdere beschrijving zie affi- ohen. Gewone voorwaarden. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemden Notans, Kokstr. 9, Nieuwpoort. (133) tBBB«aBBBBBXBBBBBBEI")BBBBB Studie van Meester PIERRE DENIS, doctor ln de Rechten, notaris te Nieuwpoort. OP WOENSDAG 26 JANUARI 1949 om 3 uur ,s namiddags, ter herberg In t Jagershofbij Mr Georges Vanneuville, te Oostduinkerke, TOESLAG VAN: GEMEENTE OOSTDUINKERKE Een opperbest gelegen PERCEEL BOUWGROND Leopoldlaan, groot 584 m2. Gewone voorwaarden. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemden Notaris Pierre DENIS, Kokstraat 9, te Nieuwpoort. (115) Studies van de Notarissen P. DENIS te NIEUWPOORT en W. JANSSENS te ANTWERPEN. OP MAANDAGEN 17 en 31 JAN. 1949 telkens om 3 uur 's namiddags, ter herberg «La Liberté», bij Mr Char les Demeyere, Grote Markt te Nieuw poort, respectievelijke INSTEL en TOESLAG van: STAD NIEUWPOORT I. Een zeer goed BURGERSHUIS gestaan en gelegen te Nieuwpoort, Kaaistraat 2, groot. 160 m2. II. DE PUINEN VAN EEN WOONHUIS gestaan en glegen te Nieuwpoort, Kaaistraat 6, groot 160 m2. Alle mogelijke rechten op oorlogs schadevergoeding voo'-toehouden. Alle dagen te bezichtigen. Gewone voorwaarden. Met gewin van instelpremie. Voor de sleutels zich wenden bij Notaris Pierre DENIS, Kokstraat 9. te Nieuwooort. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studies van voornoemdc Notarissen, (58) IHB0BSffSSSBS0B>3jBBIB!SSSc5£IK!!~iE!5 ■iXAD VEURNE Studie van Notaris ACKERMAN, te HEULE. VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING van: met vier ROOTPUTTEN en alle TOEBEHOORTEN te HEULE, Mellestraat, m«t pachtrecht op 2 Hectaren land. De Notaris Leon ACKERMAN, ter verblijfplaats van Heule, zal op hier na gestelde zitdagen, openbaar te koop aanbieden, volgend onroerend goed: GEMEENTE HEULE Een volledige VLASZWINGELARIJ met 4 rootputten en medegaande land, alsook al het materiaal onroe rend bij bestemming, groot volgens kadaster 17 aren 57 ca., gekadastreerd sectie A nummers 583 K/2, 583 H/2, 583 1/2 en 687 N, met, recht van door gang tot de straat langs de thans be staande weg over de eigendom van de Heer Cottenie. Onder het materiaal onroerend bij bestemming is onder meer aan te stippen: transmissies met verdere be- nodigheden, zwingelturbine merk Vanhauwaertleemschudder merk Vanhauwaertgrote aspirateur merk Vanhauwaert8 zwingelplan- ken, 2 kloddenzwingelplanken, Diesel Motor 30 P.H. Anglo-Belge Gent Diesel Motor 15 P.H. Deutsdub bel compresseur, twee diepe boorput ten, stoomketel Piedtooeufdruk 55 m3. Slechts ingesteld: 110.000 fr. N. B. Het vermogen is gegeven aan de koper 2 Hectaren land te pachten aanpalend aan de verkochte eigendom. Ingenot en ingebruiktreding bij be taling van koopsom en onkosten. TOESLAG: DINSDAG 25 JANUARI te 4 uur namiddag, ter herberg In 't Gemeentelaste Heule, Plaats, gehouden door de Hr Gerard Vansteenkiste, Alle inlichtingen ter studie van voormelde Notaris. (147) lllimiIBBBBailUHIHII MINISTERIE VAN FINANCIEN De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Veurne zal overgaan OP MAANDAG 24 JANUARI 1949 te 10 uur voormiddag in het drankhuis A la Renommée Zuidstraat, VEURNE, tot de OPENBARE VERPACHTING bij opbod te vergelijken met gesloten biedingen, van HET RECHT SCHELPEN WEG TE NEMEN op het strand, langs de Zeekust, van af de Franse grens tot aan Km. IX, verdeeld in 5 loten: Lot 1: vanaf de Franse grens tot Kilometerpaal I; Lot 2: van Kilometerpaal I tot Kilo meterpaal II; Lot 3: van Kilometerpaal IV tot 900 meter verder ln de richting van St Idesbald te De Panne; Lot 4: tussen 500 meter ten Westen en 500 meter ten Oosten van Kilo meterpaal VI te Koksijde; Lot 5: tussen Kilometerpaal VIII en IX tussen de agglomeraties van Koksijde-Baden en Oostduinkerke- Baden. Lastenboek ter inzage ten kantore der Registratie en Domeinen, Oude Beestenmarkt 2, Veurne. Kosten 15 van een jaar pacht prijs. Betaling binnen de acht dagen van de goedkeuring. (108) MINISTERIE VAN FINANCIEN publiceert hare RESULTATEN VAN 1948 (voorlopige cijfers) Deze winst wordt in haar geheel toe gekend aan het FONDS VOOR HET WELZIJN DER INLANDERS. Dit fonds, gesticht ln 1947, voegt haar werking bij deze ondernomen 'door de regeringsdiensten ten laste van het Koloniaal Budget, voor de zedelijke en stoffelijke verheffing der zwarten in Congo. BOVENDIEN heeft de Koloniale Loterij gestorti aan het Nationaal Werk der Ooi'logsinvalieden 11.443.669 aan het Nationaal Werk der Oudstrijders 7,152.289 aan twee Belgische werken voor hulp aan de Blinden 672.182 aan vijftien koloniale wer ken voor hygiëne en on derlinge bijstand 7.650.000 te verdelen rest: 1.791.020 MEER DAN 300 MILLIOEN werden uitbetaald AAN DE WINNERS Geen fiscale afhouding. Verzekerd incognito. Verdeling van 18 milliocn alle drie weken. 300.000 Biljetten. 34.426 Loten. (d-112) IBBBBBBBBBBBBBBfllBBBBBBBIB HENEGOUWEN: 1) BESTE HOEVE, 15 Hagrote veestapel. 2) GRAS HOEVE, 16 Ha., dringend, eigenaar ziekelijk. 3) GRASHOEVE, 35 Ha,, bloot te huren. NAMEN: Te koop HOEVE met 5 Ha., 550.000 fr. en 35 Ha. bijhuur aan 350 kg. tarwe de Ha. ACH. VANNIEUWENHUYSH 181, Belliardstr., BRUSSEL. (119) Tel. 33.69.55 UIT TER HAND TE KOOP De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Veurne, zal overgaan op DINSDAG 25 JANUARI 1949 te 10 uur voormiddag in het drankhuis A la Renommée Zuidstraat VEURNE, tot de OPENBARE VERKOPING bij opbod te vergelijken met gesloten biedingen van 128 BOMEN (105 m2 210) wassende langs de staatsbaan Nr 65, Veurne-Ieper, vak Veurne-Elzendam- me, tussen Km. paal 3,170 en 10,100, verdeeld in 13 loten: Lot 1: 10 eiken: tussen Kilometerpaal 3,170 en 3,620. Lot 2: 10 eiken: tussen Kilometerpaal 3,680 en 3,970. Lot 3: 9 eiken en 1 es: tussen Kilometerpaal 3,990 en 4,450. Lot 4: 10 eiken: tussen Kilometerpaal 4,485 en 5,100. Lot 5: 9 eiken en 1 es: tussen Kilometerpaal 5,170 en 5,300. Lot 6: 10 eiken: tussen Kilometerpaal 5,300 en 5,505. Lot 7: 10 eiken: tussen Kilometerpaal 5,770 en 6,160. Lot 8: 9 eiken: tussen Kilometerpaal 6.235 en 6,740. Lot 9: 11 eiken: tussen Kilometerpaal 6.755 en 7.360. Lot 10: 8 eiken en 2 olmen: tussen Kilometerpaal 7.400 en 8.105. Lot 11: 10 eiken: tussen Kilometerpaal 8.140 en 8,860. Lot 12: 9 eiken en 1 oim: tussen Kilometerpaal 8 900 en 9.430. Lot 13: 8 eiken: tussen Kilometerpaal 9.440 en 10.100. Kosten 15%. Komntonte bota- lin" Goedkeuring voorbehouden. De ges'ot"U IrerHngen moeten ten kantore der Registratie en Domeinen. Oude Peestenmarlct, Veurne, door d» post beet»1d worden ten laatste védr '10 rr'- es ,Tenr~ri )04<i «*!MTSB!lBWBWBSWBHHBBa!BfflBH STAD IEPER r>n»n-><—'e van OPenlcre On(?er«*and gehoon en welgelegen WOONHUIS met hof, langs de steenweg op het Gouden Hoofd VINKEM. Voor alle Inl. zich wenden: W° DEWAELE, Dorpstraat 53, Wuiveringem-Veurne. (C-135) Commissie van Openbare Onderstand OPENBARE AANBESTEDING OP WOENSDAG 2 FEBRUARI 1940 te 17 uur, zal ln het bureel der Com missie, Abdijstraat. Veurne, tot de opening der aanbiedingen voor het. herbouwen van j EEN HOEVEHUIS Pastorijstraat, BULSKAMP overge gaan worden. Plannen en lastenboek liggen ter Inzage op Maandag, Dinsdag en Woensdag, in de voormiddag, op het bureel der Commissie. Deze documenten zijn ook ver krijgbaar bij de architP'** F. Rossev, Pannestraat 37, te Ve^me. (Post.- check 431308). Prijs van lastenboek en bestek: 242.177,48 fr. De inschrijvingen dienen aange tekend gericht aan de Heer L. Zoate. Voorzitter, Ieperse steenweg, Veurne; ten laatste ter post te bestellen de 1 Februari 1949, of af te geven ter openbare zitting. (c!22) CP rr'TJr, ?8 JANUARI 1949 s, -! n-m'cidag. in de zittingszaal ■r f"ouFtlssie, Rileelstrant 39. OPENBARE VERPACHTING srb-'fteli.1k aanbod, rr: cc-iONE HOFSTEDE t» - 'AN, groot 15 ha. 30 a 84 ca., - 1 p"f.M --houder, dooi Wed. T s T?££On! n.cfc e'!- re' ro'k voor de nleu- !t.e cc me door de p..ch- •1 de r der hofstede 'biedt bij scïirif- 9 naeenvolgende I October 1948. •n'' n moeten geschle- 'e brief, ter pc" n rlijk op 27 Jan, 1949. Verschillende percelen beste gelegen te Nieuwkerken. Te bevragen: H. VANDE VYVERE, St-Michiel- straat 1, T1ELT. Tel. 572. (d-130) OVER TE LATEN BROOD-PASTEIBAKKERIJ goed gekend huis, sinds 22 j. bestaan. Zich wend.: Guido Gezclleplaats 23, Ganshoren-Brussel (bij Basiliek Koe- kelberg). Tel. 25.05.75. (d-152) OVER TE NEMEN AAN DE GRENS: HANDELSHUIS (VRIJ) Inl.: P. Six, Wervikstraat 17, Komen. (150) UIT TER HAND TE KOOP 9 AREN BOUWGROND tc leper, Oude Veurnestraat, bij Ieper-HoekJ#. Zich w.Haiglaan 74, leper. (1.1117) OVER TE NEMEN NABIJ DOORNIK: HOEVEN van 21 en 9 Ha. Inl.: P. Six, Wervikstraat 17, Komen. (149) OVER TE NEMEN Handelsregister met vergunning voor Kolenhandel en bijbehorigheden. Schrijven ter Drukkerij onder letters B.L.W. (153) IBBISBBBaBBBBirrBBBÜiaiIXllIB UIT TER HAND TE KOOP WOONHUIS bevattende 7 plaatsen, met gas, eleo* triciteit, met 330 m2 grond, te KOK SIJDE, Houtsaegerlaan 31. Inl. bij Pieters Pietcr, Houtsaeger laan 31, Koksijde. (148) 'TW'fB'NA -V»m mitiP «HEtl ■■il"'»l<f UIT TER HAND TE KOOP Stad leper 30 Loten van ieder 40) m2, aan gesloten met staöswater, riolering, gas en electriciteii. Voldoende aan al de voorwaarden om te i genieten van de Wet De Taeye f (urbanisatie). - Voordelige prijs. Zich wenden: RIJSELSTR. 76, i IEPER. (d-159) OPENSTAANDE PLAATS GEMEENTE OOSTVLETEREN D' êrn n - r 'S W A ti?v T?ftbneven en alle Inlbv ^oi-rmeïi op he* Secret*- r* ry /n 9" r' y ;rnr, f7*,]k'T) TH i modern ingericht, over te nemen. gToot kliënteel, in volle werking stad I Antwerpen. Oorzaak: vertrek bul- i tenland. Adres bureel v. blad. (d-113) j r> ""ariT-IF""- E, groot V i r'k binnen 2 „aar. 2. - TE IEFKR: "r (Or> een v. v n de G'Ote Merkt) r a"'""5DE, groot 2 Sta. PLAATS VAN VET.Dl TEN DEFINITIEVE VOORWAARDEN* 1) Belg zijn, van onb< drag, leven, zeciun trouw en nooit, enige opgelopen hebben. 2) Voldaan hebben aal wetten. 3) Ouderdomsgrens: nu hoogstens 35 jaar, v 5 jaar voor cle voork benden (wet van 3/8 en 27/5/47) 4) lichaamsgestalte: rr 5) Houder zijn van he heidsgetutv.ichriit ai de Heer Provinciegc daarvan Vrijgesteld 6) De gemeente trw-mo maand na. de bertöei 7) Geen bijkomende b handel uitoefenen, soon'lfk, hetzij dooi renen 8) Wettelijke aanvangs\ ge- gepresteerde d welkdanige aard ook 1:1 aanmerking). 9) -u benoeming zich nroskundige dienst i aansluiten. t.ualitelt. 191 o» voorgestelde kan 'en door de Keer Uitgenodigd worden. een hetn aangeduid ta '"tan onderzoeken -pemeli.ike g' chü V.a n'toefenen van Dn r hrif'tcli.jke nanvr vnn de getulgschrif ran mint 1-2-3-4-5 on 16 Februari 1949 •ode omslag «verinc '/ACHTER •J TTTF.L rispelijk S'e* en burger- veroordeliuï de militie- listens 25 cil crl oogd met ■■nrreebtheb- 9 - 21/7/24 .-.t. 1.68 m. t, bokwaam- u-verd door rneur e" zijn. •i -.innen 9® 11.-: king ci hetrij Per* i!sseftPer" vedde (vroe- i.en val1 ifómen ni®! voor de ee' rij ver- i -n mU' ,jj.j-.toft zi9" i on veme"* V door esheer omtrent rhpid v0° i"t ambt. verg®* i.0t sta' i'ionen "!ter* u i der o.ab' ïdim' crou® sti 76, R, „jil.tr..at, IEPER. (59) <olC8> A. Depj ren. iter. Hïüifr

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 6