ATLANTICA wordt geboren t Zit in ons bloed Het XX' Congres van de Katholieke Vlaamse Landsbond I BESTUUR en REDACTIE- 5 Gasthuisstraat 19, Poperirige C Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. De Heilige Bloedprocessie te BRUGGE Uitbetaling der Oorlogsschade vergoeding v -vwuwuwwia&i 145* JAAR. Nr 9. THOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN ZATERDAG BUITENLANDS OVERZICHT STORT 86 FRANK HULP AAN DE AUTOMOBILISTEN MMMttfwwvtAMvtAfUuviMtMWv i België tot Nieuwjaar 86 fr. Belgisch Congo 3.fr. p. week Frankrijk Holland 3.fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Prijs per Nummer: 2 Fr. ONZE 4 UITGAVEN: POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Meenen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten) i Aangesloten bij het Verbond i i der Belgische Periodieke Pers. J Verantwoordelijke Uitgever: J Sansen, Gasthuiset aat 19, Popertnge. Op Maandag 9 Mei a.s. te 10.30 u. zal de beroemde H. Bloedprocessie nogmaals in al haar luister door de eeuwenoude straten van Brugge trekken. Uit alle streken van ons land en zelfs uit het buitenland zullen zich op die dag, zoals ieder jaar, tiendui zenden kijklustigen en bedevaarders, aangevoerd door gewone en speciale treinen, autocars en private, wagens, naar Brugge begeven om ingetogen en bewonderend de talrijke groepen in het Middeleeuwse kader, dat al leen Brugge kan bieden, te zien voorbijtrekken. Onze kerk liep vol, eivol! Zo was het wei heel Vlaande- deren door; want, 't zit in ons bloed, wij houden van de Paus van Rome. De kerken liepen vol. Maar ons gemoed kwam vol, meer dan vol, wanneer we dach ten aan 't lijden van de Paus, van Pius XII. Tien jaar is 't, over kort, dat Hij 't bevel voert over 't schipke van Petrus; en in die tien jaar deed het anders niets dan... stormen. De moedig ste zeebonk zou het opgeven... Hij kan niet; van opgeven geen spraak. Lijden kan Hij, opge ven... niet! Hij werd Paus gekroond de 12 Maart. En die dag zullen wij met Hem herdenken zijn tien jarig Pontifikaat en zijn vijftig jarig Priesterschap. En op Zon dag 13 Maart wordt het in al onze kerken een enig meevieren en meegevoelen. Een troost moet het zijn voor de Paus dat vele kinderen hem op die dag huldi gen, op die dag hun getrouwheid aan Vader belijden. En dat zal! Die dag gaan we, in kerk, in feestzaal, over straat gelijk waar men ons oproept blijk geven van onze liefde voor Vader. Maar, we blijven wat we zijn: meer naar binnen dan naar bui ten gekeerd! We houden wel van 'n betoging maar we houden meer nog van die bewuste ingetogen heid, van dat binnen ons dra gen en opsluiten van genegen heid. We zijn minder uitgestort dan anderen. Is dat verkeerd? Ik geloof het niet... Wij zullen niet wachten tot 13 Maart...'Wij beginnen 2 Maart, niet op straat, maar in de kerk en... t'huis... te bidden opdat O. L. Heer het kruis, dat zo zwaar op Vaders schouders drukt, lichter make, opdat de storm tegen de Kerk moge lu wen; en Vader ondervinden mo ge dat, in alle stilte... miljoenen kinders met Hem bidden! Dat is nog meer waard dan de... mani festaties, hoe nodig ook die er moeten zijn. ...Wij, we houden van de Paus. PÉ VLAMYNCK. LAAT U NIET BEETNEMEN Dat slagwoord dat een tijdje lang in reuzenletters op onze mu ren en locomotieven werd ge schilderd, is in de grond het eerste principe en het grondbe ginsel dat elke diplomaat moet kennen en toepassen. In andere woorden wil dat zeg gen: gelooft niet wat men u ver telt, ook al klinkt het nog zo waarachtigTracht de feiten it leren kennen en trekt daaruit besluiten, bepaalt daarnaar uw eigen houding. Jammer genoeg heeft men die stelregel tijdens en onmiddellijk na de oorlog enigszins verwaar loosd, en men draagt er nu de gevolgen van. In plaats van een gedemocratiseerd Rusland, zoals men gehoopt had, heeft men een gesovjetiseerde Balkan gekregen. Eindelijk is men dan tot in keer gekomen. Het was vijf vóór twaalf: Frankrijk en Italië ston den ifivallens gereed en Grie kenland was bijna onder de voet gelopen. Maar Stalin was het intussen zodanig gewoon geworden dat men zich aan zijn ivoorden liet vangen, dat hij er niet kon aan weerstaan dat spelletje verder te proberen. Vandaar zijn jongste vredesoffensief geboren uit schrik voor het komend Atlan tisch Pact en met de geheime bedoeling het tot stand komen ervan te verhinderen door ver trouwen in te boezemen. Maar het antwoord was kort en zakelijk: wij vragen daden. En die daden kwamen,... maar in de verkeerde richting. De vredeswoorden waren nog op zijn lippen, toen Stalin reeds een dreigbrief stuurde aan Noor wegen. te Berlijn werden de po litiemaatregelen nog verscherpt. En te Londen, waar de Vier op nieuw bijeen zijn om over het vredesverdrag met Oostenrijk te palaberen, daar blijft Rusland de territoriale eisen van Tito verde digen niettegenstaande de scher pe vete tussen Moskou en Bel grado. Tezelfdertijde ging ook 't Mon sterproces door tegen Kardinaal Mindszenty en zagen we overal achter het ijzeren gordijn een verscherpte kerkvervolging ont staan die het duidelijkste bewijs is dat hst communisme zijn on menselijke en barbaarse politiek op elk domein blijft volgen. In HONGARIJE worden de ka tholieken systhematisch verder vervolgd. Maar ook de protestan ten moeten het ontgelden. De Lutheraanse Bisschop Lajos Or- dass werd, onder de gewone be schuldigingen, in het gevang ge worpen. Men wil hem vrijlaten als hij zijn ontslag indient. Maar hij weigert. En het laatste aan bod is: ontslag geven of geheel de Lutheraanse Kerk wordt on der staatscontrole geplaatst. Hongarije kent thans zijn Pas toor Niemöller. In BULGARIJE zullen we bin nen kort ook een bekentenissen- proces hebben. De 15 meest mar kante figuren van de Protestant se Kerk werden in December jl. aangehouden. En de adjunct minister voor Buitenlandse Zaken, Topencha- rov, heeft zojuist aangekondigd dat al de beschuldigden thans volledige bekentenissenheb ben afgelegd. Het spectakel zal plaats hebben in het justitiepaleis te Sofia, op de Stalinlaan. In ROEMENIË gaat men ook zijn gangetje. Alle zes de Katho lieke Bisschoppen zitten, samen met 600 Priesters, achter slot en grendel. En op dit ogenblik wor den de goederen van de Kerk, de ene na de andere, stelselmatig aangeslagen, en worden de godsdienstige verenigingen onder 'staatscontrole gebracht. In POLEN, waar 91 van de bevolking katholiek is, is het lan ge tijd beter gegaan. Toch wer den reeds scholen genationali seerd en het godsdienstonderwijs aan banden gelegd. Verleden week schreef Mgr Sta- nislaw Adamski. bisschop van Ka- towitz, een herderlijke brief icaar- in hij de ouders er toe aanzet zich met alle vreedzame midde len te verzetten tegen het ont stelen van het godsdienstig on derricht aan de kinderen. Zes priesters die die brief voorlazen werden gevangen genomen. Ze gingen de 400 andere die tijdens de laatste drie maand werden kortgezet, vervoegen. In TCHECKO-SLOWAKIJE voelt men tenslotte de storm aanko men. In een recente brief ver klaarde een Bisschop: *Uw trouw aan de Kerk zou opnieuw kun nen beproefd worden. Uw levens wijze en uw eeuwig geluk zullen afhangen van het feit of gij bui gen zult of niet... En na dit alles zou Stalin nog willen hebben dat wij aan zijn vredelievende inzichten en bedoe lingen nog enig geloof hechten. Voor wie neemt hij ons dan wel?! «AWWMIAWWVMAMftnMVMnA 315 PERSONEN GEDOOD ON DER INSTORTENDE MUUR OP DE KAAPVERDISCHE EILANDEN Te Cidade Aprala, stad op de Kaapverdische eilanden, stonden meerdere honderden bedelaars en armen te wachten op een uitdeling van soep en hadden, bij het aan schuiven, een toevlucht gezocht in de schaduw van een muur en een houten afdak. Plots stortte de muur alsmede het afdak in en bijna alle bedelaars werden onder het puin bedolven. Uit de puinen werden nadien niet min dan 315 lijken geborgen en honder den andere ongelukkigen die zware verwondingen of kneuzingen hadden opgelopen werden naar het hospitaal gevoerd. Een H. Mis in open lucht had te 11.30 uur deze plechtigheid vooraf gegaan. De Christenen aan de leeuwen! Zo was het in Nero's tijd. Acht tien honderd jaar zijn daarover heengegaan. Nero? die naam is bewaard gebleven, zoals die van Pilatus en van Caïfas en Judas. Zij allen zijn de dood ingegaan... de Kerk van Christus leefde en... leeft. Ik wist niet, ik wist het waar achtig zelf niet dat ik profeet speelde, wanneer ik vóór veertien dagen schreef dat het nieuwe Moskou-offensief tegen de Ka tholieke Kerk was gericht, de enige burcht die, achter het ijze ren gordijn, bestand bleek tegen het nieuwerwets heidendom. Ik weet niet of het waar is dat het communisme betracht de Kerk een schijn van vrijheid te laten, zo ze zich heel braaf en onder worpen toont... Godsdienst nr'vaatzaak Ik zie hoe 't spel wordt voort gezet in Bulgarije. Alle Katho lieke Zendelingen worden uit het land gebannen, de kerkelijke goe deren worden aangeslagen, de scholen worden staatsgoed en voortaan mogen in de scholen geen godsdienstlessen meer gege ven worden. In Tchecko-Slowakije wordt het de Aartsbisschop van Praag, Mon seigneur Beran, geweldig' lastig gemaakt. - In Oost-Duitsland hebben de Priesters het met de dag lastiger en moeilijker; want zij heulen niet de vijand.'En die vijand is niemand anders dan de... Paus. de hel is losgebroken... en de uitgebroken hel...? iets vreeselijks... onmenselijk! op postcheckreketiiiig Nr 4763.60 der Gebroeders Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. Onze kerk liep vol, eivol! Dat was geen profetie; dat wist Iedereen die ons volk kent; ons volk houdt van de Paus... 't zit In ons bloed. Maar niet alleen bij ons. Te Rome liepen 300.000 mensen saam op het onmetelijk-grote Sint-Pie tersplein om de Paus te zien, om te luisteren naar zijn stem, om Hem 't bewijs te geven van kin derlijke genegenheid, van trouw en diepe aanhankelijkheid. We zijn allen als lammeren ge weest, zo fraai, zo onschuldig- fraai. We lieten zo veel gebeu ren- en bleven fraai t'huis. We waren leden van de... slapende Kerk. We waren bezig met ons werk, met onze stal, met onze kruidenierswinkel en we lieten Boergonje waaien! Een mens moet toch leven en om te leven moet hij... eten! En we waren alleen bekommerd om dat dage lijks bedrijf, om de belastingen en de zwarte markt, om de rijks veiligheidsdienst, om onze koffie... We waren op de zenuwen ge pakt... nerveus geworden om wille van de geruchten over devaluatie en we zagen niet wat rondom ons gebeurde! In ons eigen land lie ten we 't gebeuren dat de... vij and onze scholen bevocht, met ons geld neutrale scholen uit de grond deed rijzen. We roerden niet, we waren van de slapende Kerk. Een slapende Kerk! We leerden, in de klas van Zuster Amelie reeds, dat we le den zijn van de strijdende, van de vechtende Kerk. Alleen langs haar Missionarissen, alleen langs de Paters en dv Zusters voert de Kerk haar offensief. In onze stre ken stond de Kerk meer op het defensief... maar we lieten de wacht over aan de gebuur; we kloegen wel eens over de slechte tijd, over de algehele verwilde ring, deden de ogen toe in ons eigen huis, maar lieten de wacht over aan de liefhebbers! Nu zien we klaar, al op eens. We zien klaar, zonder bril! Zo we bij ons niet willen zien gebeuren wat in Hongarije en andere landen gebeurd is, dan moeten we voortaan waken, voor taan weten dat er een strijden de Kerk bestaat en dat er van een slapende geen spraak kan zijn. Zondag laatst konden we zien dat velen, dat, goddank, velen uit hun slaap en uit hun zetel ge schoten zijn! Wij houden nog van Kerk en Paus. We houden er nog van, geweldig van, onge looflijk veel. verliezen dat het opperste belang der Katholieke Vlamingen is: het katholiek-zijn in bestuur en in het dagelijks huiselijk leven te behouden, en dat er in ons land op politiek gebied enkel twee kam pen bestaan: een katholiek kamp tegenover het heel sluw kamp der godsdiensthaters. En onze Godsdienst verdedigen is ons hoogste belang. En daarom mag er in Katholieke rangen maar één kamp bestaan waar eensgezind alle Katholieke Vlamin gen moeten samenwerken. Vlaanderen zal zich redden door het eerlijk en koppig samenwerken van alle Katholieke Vlamingen of we zullen verder op Vlaams en op godsdienstig gebied de dieperik ingaan. Mocht uit dit Congres de nodige samenwerking volgen. X. Zaterdag en Zondag hadden te Brussel in de Plettinckstraat de zit dagen plaats van het XX" Congres van de Katholieke Vlaamse Lands bond, onder Voorzitterschap van Heer Senator Bouwëraerts, De besprekingen gingen er over de Vlaamse belangen in België. Deze zijn veelvuldig, en ten groten dele miskend. De oorlog heeft de Vlaamse zaak achteruitgebracht. Deze bijeenkomst moest dienen om meer verstandhouding en meer samenwerken onder alle Vlamingen te bewerken. Alles verliep er niet van een leien dakje; er werd uiteengezet, gedis cussieerd, toegejuicht, uitgejouwd. We zijn niet zinnens hier een lang verslag over al die besprekingen te geven. We hopen enkel dat in de twee kampen want twee kampen zijn er de ogen zullen 'opengaan; dat de grote leiders, de grote par lementsleden, zich In geen Ivoren toren zullen opsluiten maar zich zullen rekenschap geven der werke lijkheid en zorgen dat de Vlamingen, in België, krijgen waarop zij recht hebben, wat nu niet het geval ls. In alle geval mag het experiment van na de andere oorlog niet meer herbegonnen worden. Alle scheur makerij is uit den boze en komt de zaak der Vlamingen ten kwade en dus de anti-Vlamingen ten goede. En, wie zegt, verdedigers der Vlaamse rechten, mag gerust er bij voegen: samenwerking enkel en al leen van alle Katholieke Vlamingen. Dat werd op het Congres niet gezegd, en M. Van Cauwelaert, om wiens eerlijk streven wij alle eerbied heb ben, stelde voor een samenwerking te betrachten van de goedmenende Vlamingen uit alle partijen. Dat hij het ons niet kwalijk neme, maar wij twijfelen eraan of hij hierin zal lukken. Liberale Vlamingen blijven eerst liberaal en zijn dan Vlaming; 't zelfde voor de socialisten. De Katholieken mogen dus dat samenwerken betrachten, maar de ondervinding brengt ons ertoe er aan te twijfelen. Hebben wij het mis op, te beter. In afwachting moet het begin zijn: eendracht onder de Katholieke Vla mingen. Recht, herstel, maar geen verbittering en haat. Er zijn veel re dens tot verbittering: miskenning der taalwetten; onrechtvaardige be handeling in repressie; achteruit- stelling in Vlaams onderwijs, !n le ger, in besturen. Maar hoe meer de Vlamingen zullen verdeeld wor den, hoe liever de tegenstander dit zal zien, en hoe min wij zullen bekomen. Mocht het XX0 Congres van de Katholieke Vlaamse Landsbond alle Vlamingen aanzetten samen te wer ken in algemeen belang van Vlaan deren en van België, en persoonlijke belangen of veten op zij zetten, dan zal het Vlaanderen de beste dienst bewijzen. Want, laten wij niet uit het oog Op dit Congres werden na de be sprekingen en feestzittingen volgende resoluties goedgekeurd I. TAALWETGEVING 1. De wetten op het gebruik van de talen in het Gerecht, het Leger, het Onderwijs en het Bestuur zijn even dwingend als andere Belgische wetten. 2. De dagelijkse straffeloze over tredingen ten nadele van de Vla mingen brengen de noodzakelijk nationale eendracht in gevaar en vormen een onvaderlandse aanslag op het bestaan van België zelf. 3. De ministers zijn de grootste schuldigen. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetten. Uit officiële antwoorden op parle mentaire vragen, is onomstootbaar bewezen, dat de verhouding der ho gere personeelsleden van de Neder landse en Franse taalrol twee tegen nog geen drie is (820 tegen 1348). Dit is in strijd met de wet die het even wicht oplegt. (Zie vervolg 5* blad.) 2 Maart. Dan wordt Pius XII 73 jaar. En op die dag werd hij. in 1939 tot Paus gekozen. Pius XII, de Paus van de Vrede, die niets beleefde dan strijd, bit tere strijd. En toch immer voort, zonder versagen, voor den vrede spreekt. In omzeggens alle steden van de vrije wereld werden betogingen gehou den om protest ar.n te tekenen tegen het vennis dat (en laste van Kar dinaal Mindszenty geveld werd. Deze foto toent U een zicht van derge lijke protestbetoging, trekkende door de straten van Madrid. Op deze plaat een zicht genomen van de gekantelde lokomotieven.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 1