'Schikkingen voor de Vasten 1949 Nieuwsjes in 't kort HET LANDBOUWSALON TE BRUSSEL VERWEKTE ZEER GROTE BELANGSTELLING De REPRESSIE in een Vlaamse aangelegenheid Dit Dolk 30 vroom en vro l II...,n ijuj HET WEKELIJKS NIEUWS BRIEF VIT BRUSSEL In het afgelopen weekend kwam de Kathoiiene Vlaamse Lands, Oond in Congres te Brussel bij, een. Men zal zich herinneren dat de Landsbond destijds onder m, puls van de Hr Frans Van Can- welaert, thans Voorzitter van dt Kamer van Volksvertegenwoordi, gers opgericht werd met de be doeling buiten alle politiek om, richtlijnen te geven voor dt Vlaamse Beweging en de herop leving van het Vlaamse bewust, zijn. De lezer zal het verloop van dit Congres ongetwijfeld in zijn krant hebben gévolgd. Dit Con. gres verdiende trouwens de be. Langstelling van de Vlamingen, Vooral in deze na-oorlogse tijd nu er al te weinig gelegenheden gevonden of geschapen worden om de Vlamingen te wijzen op hun grote achteruitgang sedert de bevrijding en op de middelen om die toestand te veranderen De Katholieke Vlaamse Lands bond moet weer het levend ge- weten worden en de wegwijzer voor alle Vlamingen. In deze richting was het jongste congrei een vooruitgang. Sommigen zullen deze bewe ring misschien eigenaardig vin den. Zij hebben geen bepaald goede indruk weggedragen van dit congres omdat zij te veel be- lang hechten aan sommige uiter lijke aspecten van de debatten op het congres en te veel aan dacht schonken aan sommige ge zegden of uitlatingen van spre kers zonder de geest aan te voe len waardoor de congressisten waren bezield. Daar was een geest van eens gezindheid en daar ivas goeds wil onder de Vlamingen op d$ Landsbond. Deze eensgezindheid en deze goede wil waren mis schien niet bijzonder sterk maar toch merkbaar. Dat is een ver heugend feit wanneer men denkt aan de stemming die op de vo rige jaarlijkse congressen sinds de bevrijding heerste en waarin het tot een bijna scherpe tegen stelling kwam tussen wat men in ons land lakonisch witen zwartpleegt te heten. Deze tegenstelling was thans minder scherp: daar waren geen al te betweterige zedenpreken van nooit falende Vlamingen en daar was ook geen uitslaand vuur van wrok bij veel ten onrechte ver volgde slachtoffers der repressie. Wat eens te meer wijst op ie waarheid van de Franse spreuk die zegt dat elke haat langzaam wegsterft. V. Daar was zelfs een volkomen eensgezindheid die met applaus onderstreept werd toen de Hr Van Cauwelaert verklaarde dat de re pressie een Vlaamse aangelegen heid is. Er is, zegde hij, geen verband tussen de Vlaamse Beweging en samenwerking met de Duitsers. Wij aanvaarden niet dat iemand door zijn Vlaamsgezindheid ge- noopt rvas om zich aan de zijds van de Duitsers te scharen, MAAR HET IS DE REPRESSIE- POLITIEK DIE. EEN RECHT VAARDIGE REPRESSIE VER- MENGEND MET ALLERLEI A N T I-V L A A M S E PRAKTIJ- KEN, ONS VANDAAG DWINGT AAN DE REPRESSIE EEN KA- PITTEL IN HET PROGRAMMA DER VLAAMSE BEWEGING IN TE RUIMEN. Alzo sprak de Hr Van Canute- laert. Wij mogen gerust zeggen dat deze verklaring, deze erken ning van de repressie als Vlaam se aangelegenheid, het belang rijkste moment rvas van dit con gres en een bindteken voor dl eensgezindheid onder de aanwe zige en wellicht ook de afwezige Vlamingen. Mochten vele Vlamingen in de ze erkenning en in deze nieuwe en flagrante veroordeling van de anti-Vlaamse repressie een aan sporing vinden om hun kleine wrokgevoelens 'en hun verbitte ring te milderen en af te leggen en de toenadering te zoe'.cén tus sen wit en zwart In feite vormde de repressie het hoofdthema dat op de Vlaam se Landsbond werd behandeld. Daarnaast werd eveneens gehan deld over de taalwetten en de ge brekkige toepassing daarvan, over de aanpassing van het aan tal zetels.,in het parlement, vol gens de uitslagender laatste volkstellingover de vervlaamsing van het economisch en sociaal leven in het kader der structuir- hervormingen, over de taaltoe standen in het Brusselse en op de taalgrens. Besluiten werden hierover geformuleerd en door het congres goedgekeurd: moch ten zij weerklank vinden bij onze Vlaamse Volksvertegenwoordigers en Senatoren en in de pers. De actie van de Vlaamse Lands bond kan immers alleen vruchten dragen wanneer zij eensgezind gesteund wordt door de Vlaamse pers en door de Vlaamse vereni gingen. Oorspronkelijk was de Landsbond bedoeld als een ver eniging van alle Vlamingen zon der onderscheid van politieke kleur. Dit is echter een droom ge bleven en de pogingen om in een zelfde bond katholieke, socialisti sche en liberale Vlamingen te ver enigen zijn steeds mislukt. V/et echter vroeger niet kon is daarom nu niet onmogelijk. Intussen heeft het congres reedt weerklank gevonden in de Vlaam se pers. Het Volkheeft een reeks artikelen aangekondigd over de Landsbond en de Vlaam se Beweging en wijdt een opbou wend artikel aan de studie van het vraagstuk der repressie en inzonderheid aan de middelen om met de repressie op te doeken. De schrijver stelt onder meer de amnestie voor, die behoort tot ie meest authentieke democratische tradities, maar zou deze enkel toepasselijk achten op politieke delinquenten en niet op oorlogs misdadigers of economische col laborateurs. Door de wet zou een grondig onderscheid moeten ge maakt worden tussen de politieke veroordeelden en de veroordeel den voor het gemeen recht, waar na men de genademaatregelen zou kunnen veralgemenen en dt amnestie toepassen. Zeer terecht wettigt de schrijver dit onder scheid met de bemerking dat er gevangenisstraffen zijn van een jaar die onterend zijn, terwijl et zijn van twintig jaar die de per soonlijke achtenswaardigheid on aangetast laten en die slechts po litieke verweermaatregelen zijn. Zover zijn wij intussen noj niet. Maar het is een goed punt vool de Vlaamse zaak dat nu eens ven gezaghebbende zijde gewezen werd op de voornaamste steen des aanstoots die staat tussen wit en zwart: de repressie, mf de kennelijke bedoeling deze vl iereerste Vlaamse aangelegenheid door eensgezinde actie in het ne te trekken. Iedereen zal daaraan voorzeker, graag medewerken. PA& DE MARSHALL-HULP ÏUit een mededeling verstrekt door et Ministerie van Buitenlandse Za- en blijkt dat voor het eerste kwar taal 1949 aan België en Luxemburg fiankoopvergunningen in het raam Van het Marshall-plan werden ver leend voor een totaal bedrag van 65.761.000 dollar, of 2.453 milliard fr. jjHiervoor zijn o.m. voorzien ruim 5 millioen dollar voor tarwe, 400.000 poilar voor meel, 2 Mt millioen voor guiker, 3 millioen voor verse en ge conserveerde vruchten, ruim 3 mil- jjioen dollar voor gecondenseerde melk., ongeveer 5 Mi millioen voor ta- 'bak, 3 millioen voor electrische ap paraten,^ millioen voor kantoorma- 'chines, circa 2 millioen vpor petro- 'leumproducten, enz. Door de ECA worden tevens aankoopvergunningen verwacht voor een bedrag van 15 millioen dollar. DE DATUM DER VERKIEZINGEN Volgens de katholieke krant Le Rappel doen geruchten de ronde als zouden de aanstaande verkiezin gen wei. kunnen vervroegd worden op de 24 Juli e.k. Intussen beloofde Minister Ver- meylen voor de Kamer dat in ieder geval de aanpassing der zetels in Kamer en Senaat aan de jongste Volkstelling tijdig zullen worden Voorgelegd aan de wetgevende Ka mers. RUSLAND BESTELDE 12 SCHEPEN IN ONS LAND Aan de werven Boël te Temsche heeft de Russische Regering een bestelling overgemaakt voor het bouwen van vijf vrachtschepen en 1 treilers. DE BENOEMINGEN IN HET OFFICIEEL ONDERWIJS Uit een Ministerieel antwoord van iM'nister Huysmans, gegeven op een '.parlementaire vraag van Hr Volks vertegenwoordiger Lefere, blijkt dat •in de scholen met Nederlands taal stelsel in' 1946, 1947 en 1948 respec tievelijk 27, 1 en 22 regenten met pitaatsdiploma werden benoemd te- 'gen 8. 0, 5, met diploma uit het vrij g>nderwijs. Voor de scholen in Wal lonië waren deze cijfers 11, 6, en 80 legen 0, 0, en 28. Hieruit blijkt duidelijk hoe partij dig de benoemingen gedaan worden fcij de scholen van het officieel on derwijs. HR MÏSSIAEN'S VERTROUWEN IN MINISTER HUYSMANS GESCHOKT In de Senaat werd op Donderdag der vorige week de begroting van het Ministerie van Openbaar Onder- Wijs goedgekeurd met 98 stemmen tegen 13 en bij 21 onthoudingen. Een zonderling feit: Hr Missiaen onthield zich bij de stemming, en verklaarde nadien dat zulks geschied was omdat zijn vertrouwen in de Minister van Onderwijs ernstig ge schokt, was!! VLAAMSE ACHTERUITGANG IN HET BRUSSELSE Op het Congres van de Katholie ke Vlaamse Landsbond werden door de Hr Clottens, uit Vilvoorde, alar merende gegevens verstrekt omtrent de achteruitgang van onze Vlaamse taal in het Brusselse, vastgesteld bij de jongste volkstelling. Volgende vergelijkingen tussen de uitslagen van 1930 en 1947 werden hierbij gemaakt: Linkebeek in 1930 eentalig Vlaams (70%), in 1947 twee talig <56%); Drogenbosch van Vlaamse meerderheid van 72% tot 52%; Evere: van 66% tot 48%; Sint- Agatha-Berchem: van 51% tot 43%; Ganshoren: van 62% tot 42%; Kraainem: van 63% tot 50%; Sint- Genesius-Rode is eveneens ernstig bedreigd; Edihgen viel van 50 op 10%1 Het. gevolg Is dat Wallonië de verbinding heeft tot stand gebracht met Brussel! BELGISCHE MIJNWERKERS WORDEN GEVRAAGD In. de Belgische koolmijnen wer ken thans 128.000 arbeiders, waarvan slechts 56.000 Belgen. Voor de oorlog waren er op de 104.000 ondergrondse mijnwerkers 81.000 Belgen, 't zij 78 dus heel wat meer dan nu. Van officiële zijde wordt thans een C&mpagne gevoerd om meer Belgi sche arbeiders voor onze mijnen aan te werven. HEER CHURCHILL TE BRUSSEL Hr Winston Churchill was Don derdag verwacht te Brussel waar hij de gast zou zijn van de Prins-Re gent. Zondag e.k. zal hij te Brussel op verschillende openbare vergade ringen het woord voeren. HEER VANDEN DAELE BEREIKT BEOOGDE DOEL OP DEPARTE MENT VAN VOLKSGEZONDHEID Men weet dat Hr Vanden Daele, C.V.P.-Volksvertegenwoordiger voor Gent, voor elke departementele be groting een amendement voorstelde, dat een krediet voorzag om een ein de te kunnen maken aan de wanver houding bestaande in alle ministe ries tussen het aantal Franstalige en Vlaamstalige hoge ambtenaren. Hr Vanden Daele heeft nu een eerste succes geboekt; dhr Minister Van Volksgezondheid, Hr Van der Straeten-Waillet heeft namelijk zelf het krediet voorzien dat Hr Vanden Daele beoogde, om nieuwe benoe mingen en bevorderingen te kunnen doen, teneinde aan de wanverhou ding, door de Gentse Volksvertegen woordiger steeds hardnekkig aange klaagd, een einde te stellen. IN DE KAMER Herziening der prijzen inzake landpachten. Tijdens de behandeling' van de begroting var Landbouw in de Ka mer van Volksvertegenwoordigers, 1 teelt de Minister van Landbouw, op nterpellatie. van Volksvertegenwoor diger Lefere uitdrukkelijk beloofd dat hij onmiddellijk de nodige maat regelen zou treffen om de prijzen Van de landpachten te herzien. Op aandringen van de interpellant beloofde de Minister niet lang te Wachten totdat het Wetsontwerp op (ïe Landpachten zou gesteld worden jjtoals hij eerst zinnens was te doen, maar verklaarde onmiddellijk de grote landbouworganisaties te raad plegen teneinde over het nodige ma teriaal te beschikken om ten spoe digste de prijzen Inzake landpacht te herzien. DOUANEKANTOREN TE ABEELE- POPERINGE WORDEN NIET AFGESCHAFT In verband met geruchten welke de ronde deden over het lot van de Douanekantoren te Abeele-Poperin- ge werd door Hr Volksvertegen woordiger Lefere volgende vraag ge steld aan de Hr Minister van Fi nancies: Naar ik verneem heeft het beheer der douanen en accijnzen het in- glcht de posten van Abeele-dorp en Êbeele-statie als toldlenst voor het ingeven van inkomende waren tot liet betalen der inkomrechten, af te Schaffen. Dit nieuws verwekte grote op schudding in de treek van Pope- rlngtk Immers, Abeele is het enige bureau in geheel deze streek waar een bu reau voor invoer bestaat. Langs deze baan wordt er nandel gedreven met geheel de streek van het Pas-de-Calais en wordt de ver binding met Boulogne en Paris-Pla ge bewerkstelligd. Een druk verkeer voor producten als aardappelen, vlas, vodden, vellen, wijn, enz. geschiedt langs deze post. Wij dringen derhalve aan opdat deze post niet zou afgeschaft worden. Zou de heer Minister ons een ge ruststellend antwoorddesaangaande te kunnen bezorgen? Het antwoord van de Hr Minister luidde als volgt: Het ligt niet in de bedoeling het douanekantoor Abeele (station) (Po- peringe)noch het douanekantoor Abeele (dorp) (Poperinge) af te schaffen. Integendeel, het bestuur der dou anen en accijnzen beoogt de op richting' van een nieuw kantoorge bouw te Abeele (dorp) en overweegt de mogelijkheid de bevoegdheden van deze post uit te breiden. HET HERAANLEGGEN VAN DE BRUGGEN OVER' DE LEIE FRANS-BELGISCH AKKOORD BEREIKT In verband met de heraanleg van de bruggen over de Leie werd door Hr Lefere, Volksvertegenwoordiger van het Arrondissement Ieper-Wer- vik, ook volgende parlementaire vraag gesteld aan de Hr Minister van Openbare Werken: Reeds sedert een paar jaar zijn onderhandelingen aan de gang tus sen uw departement en dit van Uw Franse collega nopens het heraan- leggen van de brug over de Leie en Waasten, wat op gemeenschappelij ke kosten moet geschieden. Zou' de heer Minister mij kunnen zeggen hoever deze besprekingen ge vorderd zijn en indien er kans be staat dat de werken dit jaar begon nen worden? Het antwoord luidde: Tussen Frankrijk en België is een overeenkomst bereikt omtrent de kwestie van het herbouwen van zekere bruggen over de gemeen schappelijke Leie. Krachtens die overeenkomst zal Frankrijk het her bouwen van de bruggen te Frelen- ghien, Pont-Rouge en Komen be kostigen, België de herbouw van de bruggen te Houpline, Wervik en Waasten. Voor deze laatste brug is een kre diet van 3.000.000 frank voorzien in een amendement op het ontwerp van buitengewone begroting 1949, dat voorgesteld werd door de rege ring, om nog dit jaar tot de her bouw van dit kunstwerk over te gaan. DIRECTE BELASTINGEN 12 MILLIARD Het Nationaal aangegeven inkomen bedroeg 214 milliard. De verdeling van de directe belas ting onder de verschillende catego- riën belastingbetalers was in 1947 (inkomsten van 1946) als volgt; (in miliarden fr.) Loon- en weddetrekkenden Bedrijfsbelasting 1,777 Crisisbelasting 3,548 Hierboven foto van de stand der Firma Stevens Gebroeders, dit terwijl Hr Orban, Minister van Landbouw (midden op de foto, met hoed op), met aandacht luistert naar de uitleg hem verstrekt door een der Ge broeders Stevens over de nieuwe aardappelrooi- en inzamelmachine. Andere belastingsbetalers (physische personen 4,444 BB. 0,800 C.B. 1,280 Immob. bel. 0,780 Vennootschappen Algemene Vergaderingen van volgende week. Doch voor ons moet deze Asdag op de eerste plaats blijven de dag van inkeer, het grote Memento, zoals Gezelle zegt! Van stof zljt gij, o mens gemaakt, Van 't stof, waar voor uw voeten, De wind mee speelt, en weer in stof Verkeren zult ge moeten. O mens, gij die zo hoge vliegt, Zo lege zult gij dalen: En, 't zij gij wilt of niet en wilt. Eens Adams schuld betalen. Wanneer? 't En weet geen een wanneer, Noch hoe, noch waar: «Gij lieden Die leeft, zegt God, zult sterven eens. Het moet en 't zal geschieden! n-i*riii "*i f-ryi*r» -*>*•

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 2