HiTTS A-IST OLI Natrussen MEUBELS BOONE Uit het Omliggende M Huishoudsters'n ONGELOOFLIJK LAGE PRIJZEN I E P E R ÏCINÉ ROYAL-WATOU I - KLEEFT OP ALLE MATERIALEN - A. LACONTE- BENTIN C.V.P.-MANDATARISSEN UIT IEPER VLAANDERENS BEDEVAARTEN naar CINEMA KATÏEFEEST 1949 DE GEWESTELIJKE PRIJSKAMP VOOR TWEEJAARSE PAARDEN TE IEPER 'T IDEAAL ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS CASSELSTRAAT, 47, POPERINGE HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 26 Febr. 1949. Blz. SINT-JAN-ter-BIEZEN Kabaretavond. Op Zondag 27 Februari, te 18 uur, In de Gi'ldezaal, komt de bekende groep Klaver 7uit Passchendale, 'n avond inrichten van lach en luim. Opbrengst ten voordele der missie .yan E. Pater Kemi Demaeght. Kaarten nog te bekomen aan de in gang der zaal. De prijzen der tom- bcla moeten na de trekking seffens af gehaald worden, zo niet, worden ze verder verloot. Uitslag der Prijskaarting. Uitslag der prijskaarting in het manillen bij Poissonnier Edw. Er waren 44 deelnemers: 1. Wagenmacker D. en Maerten Marcel 2. Tachel Lucien en Wyckaert Robert 3. Cauweiier Camiel en Ackaert Honoré 4. Rouseré Albert en Hautekeur Maur. 5. Ruyssen Maurice en Decock Camiel 6. Maerten B. en Yandevyver André Geitenbond. Op Zondag 27 Februari, te 15 uur:, algemene vergadering in de Jongens school. Dagorde: Rekening 1948. Ontvangst van 't jaargeld 1949 en in schrijving van nieuwe leden (de leden brengen' hun lidkaart mede). Be langrijke voordracht door Meester Da niël Boise, over Beenderziekte bij de Geit».Mededelingen. Prijs- loting voor aanwezige ingeschreven leden voer 1949. Al de leden worden verwacht, Been gebroken. Toen .Vrouw Julien Top, Zondag- 11., uit Watou per fiets huiswaarts keer- de, deed zij een ongelukkige val, brak hierbijhaar been en werd ter ver zorging naar de Kliniek van Pope ringe overgebracht. Hij mag van geluk spreken! Toen landbouwer Rosseeuw Gerard, Maandagnamiddag van de Gasthuis molen met paarden en wagen huis waarts kwam, viel hij door een on voorzichtige beweging van de wagen geraakte.- onder beide wielen, waarna de paarden op hol sloegen. G. R. mag van geluk spreken, want hij liep slechts lichte kneuzingen op en na enkele 'dagen rust komt alles in orde. Zonder verdere ongelukken te veroor zaken konden de paarden een eind ver der tot staan gebracht worden. RENINGELST Toneelfeest. Zondag 27 Februari te 18 uur, in de Patronagezaal, komt de B.J.B.-Toneol- groep Gezworen Kameradenuit Poperinge, opvoeren: «Schuldig», dra ma in één bedrijf én «Ben speelt 't klaar», klucht in drie bedrijven. Kaarten bij And. Debaene. KLIJTTE (Reningelst) Autobotsing. Rond 31 uur van de morgen op Donderdag jl. kwam het alhier aan het kruispunt tot een botsing tussen de auto's van landbouwer Verstrakte Cyriel uit Kemmel en de handelaar Roger Derycke, Diksmuidestraat, te leper. Alles bepaalde zich gelukkig- ciik tot lichte stoffelijke schade aan beide wagens. De rijkswacht van Po peringe stelde proces-verbaal van het gebeurde op. WATOU Waarheen op Zondag- 27 Febr.? Te 15 u.: Voetbalmatch E. Watou- Staseeem. Te 16.30 u.: Cinema Royal. Te 18 u.: Toneel. Te 19.30 u.: Cinema Royal. Bij Prosper Leupe, Prijskaarting Manillen. Vergadering der Samenwerkende Brandverzekering. Zondag 20 Febr. jl. had de jaarlijk se vergadering der Brandverzekering plaats in het lokaal bij Jules Vallaeys. De opkomst was zeer bevredigend en te 9 uur opende de voolzitter de ver gadering. Het verslag over bet jaar 1948 werd algemeen goedgekeurd en de toelich tingen door de Heren Toezieners aan vaard. Het bestuur werd ongewijzigd herkozen en de intresten over het jaar 1948 betaald. Uit het verslag en de financiële toe stand blijkt dat de maatschappij bloei er vooruitgang maakt, wat al de Wa- teunaren ten goede komt. De 16 vrij- geworden aandelen werden per loterij toegewezen. welke zijn strepen reeds heeft ver diend. Zondag 27 Februari wordt het pu bliek een laatste gelegenheid geboden. Watounaren, steunt het Watous to neel en brengt Zondag een avond, een der schoonste van deze Winter, door ir. de Parochiale Feestzaal. Sportavond. Door de zorgen van het plaatselijk Sportcomiteit, de Veloclub «Het Grens wiel» en hét Feestcomiteit der ge meente wordt op Donderdag 3 Maart, te 18 uur, in de feestzaal H. Loones, een buitengewone sportavond gehou den. Niemand .minder dan Fredio Chaves, de voetbalvirtuoos en tegenwoordig de boste Europese binnenspeler, voert er het woord. Florent Rondelé en Albert Decin vertellen er over hun koersen. Watouse spelers worden er onder vraagd en tot slot horen de duiven liefhebbers over hun geliefde sport spreken door de in Europa, zovjj als in Amerika gekende duivenmelker, de Heer Jules Matton uit Harelbeke, even eens oud-renner. Alle sportliefhebbers worden er ver wacht. Voetbalpraatje. Lendelede Sp, 2 E. Watou 3., Met ietwat vrees in 't hart en ver schillende jonge invallers in ons elftal, trekken we voor deze kampioenmatch naar Lendelede. Ik zeg kampioen match want in feite gaat het kam pioenschap tussen Watou, Lendelede er Stasegem en in de rangschikking prijken wij, Eendrachters, op kop. Watou won de toss en start met zon en wind in de zeilen. Snelle weder zijdse aanvallen, flink besloten en goed gestopt door de wederzijdse doelverdedigingen. Aan de 15* min. gaat Bogaert, op voorzet van Bertje, de kogel in de netten schieten en de bordjes op 0-1 brengen. Hierop volgt een ruw tegenspel. Bo gaert wordt aan de voet gekwetst en moet het spel voor goed verlaten. Nu moest Watou, wegens numerieke minderheid, duchtig van zich afbijten, wat het ook deed en dan nog met brio. Roger, onze keeper, stelde, zich waar lijk in vedette. Rust 0-1 in ons voor deel. Aan de 4* min. nette Lendelede heel kansrijk de gelijkmaker. Dit doelpunt zweepte onze jongens op en joeg 'ze naar 't vijandig kamp, en of er ge beukt werd on Lendelede's kooi. Met 10 man was Watou volledig de baas, Bertje joeg Nr 2 binnen. Watou was onhoudbaar. Wietie kogelde Nr 3 in hun kooi. Voor 't einde ontsnappen de Sporters. De scheidsrechter kent ten onrechte penalty toe. Deze- wordt ir. doel omgezet en 't einde 2-3 schenkt de 2 puntjes oververdiend aan de Eendrachters. Zondag 27 Febr., *te 15 uur, op ons terrein: Watou-Stasegem. Do hardste kamp van het seizoen. We voorspellen em drawn. Doch om de zege zullen onze jongens tot het einde strijden. Onze jongeren deden het tegen B. S. Poneringe ver van slecht en wis ten gelijk spel af te dwingen. De eerste speelhelft stond in het teken van een lichte spelmeerderheid der bezoekers. Vandaar de 0-2 stand. Aan de rust, na de kampverwisse- lirg, kwamen de Watounaars eerst ten volle los, namen de touwties in han den en 't werd 1-2, 2-2. B. S. wist ech ter weer voorsprong to nemen, maar de jonge Eendrachters kogelden énige minuten daarna terug de geliikmaker binnen. Mooie match, waar Walter,.als back. zich in vedette stelde, Boli© zic-h een bekwame vleugel toonde ejin.ïWm staatjes van kunst ten toon spreidde. BEVEREN a.d. IJZER «Holala... ik ben Papa». Dit is de titel van het toneelstuk dat wordt opgevoerd in de parochiale feestzaal op heden Zondag 27 Febr. en Maandag 28 Febr., in de H. Hart- zaal, telkens te 19.30 uur. Het is een gelegenheid om eens on ze eigen mannen aan het werk te zien. Iedereen zal zi,#. nog de prachtige op voering herinneren van J- Hug Scott wel... deze keer zijn onze spelers even goed in formeen zij zullen er op staan te bewijzen dat ze niet moeten onderdoen voor de omliggende lief hebbersgroepen. Er mag tevens ook wel op attent worden gemaakt dat de opbrengst moet dienen om de zware herstellings kosten, die dit iaar aan de zaal wer den uitgevoerd, te helpen dekken, want andere fondsen zijn niet voorhanden. Denkt daar ne keer aan... Het is een goed werk,, en het zal aan de gemeen schap ten bate komen. En nu., een operette. Op 6 Maart krijgen we opnieuw Houten: op bezoek. Na de suksesvolle opvoering van De Hommelpluk zijn die mannen uitgepakt met Baron Schinkelbeen dat nogmaals een fijne plaabetekent voor de muzieklief hebbers. De vertoning gaat door in de feest zaal «Lusthof» en men kan er reeds kaarten bekomen. Aanvang te 7 uur. Boerinnengilde. Zondag a. s. 27 Febr., heeft in de namiddag, het feestje plaats voor de jonge moeders. Het Bestuur vraagt dat deze zulkdanige regeling zouden tref fen dat zij de Maandagavond het to- neelfeest bijwonen om de vergadering van Zondag niet te moeten laten. EEN GASVUUR In magazijn hebben we: Grote keus - mooie modellen - beste merken Zowel voor Stadsgas als voor Primagaz. Hoofdagent o ojr der Primagaz I© UAÜDERIYiARLIERE Neermarkt 5 Telefoon 523. (c648) nieuwe zaal achter de herberg H De EendrachtGr. Markt, Watou. ZONDAG 27 FEBRUARI, op de gewone uren, in de zaal «Eendracht», de alomgekende succesfilmSERE NADE AAN DE WOLKEN», met Tino Rossi, Jacqueline Gauthier, Larquey en Roquevert. Een film die het publiek zal betoveren. Onover- treffelijk op gebied van fotokunst. UITLEG: Teneinde een rustig ver lof te genieten, vertrekt Silvio, een gekende zanger, onder de naam van zijn kamerknecht. Allerhande om standigheden doen hem zijn ware identiteit bekennen. Hij huwt de dochter van een rijk kasteelheer, na hem eerst uit zijn benepen geldelijke toestand te hebben gered. (681) Zomerfestival. Thans is het beslist. Het groots ont worpen Zomerfestival, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der Muziek maatschappij Sinte Cecilia, gaat nog deze Zomer door. Een som van 8.000 fr. wordt onder de deelnemende korpsen per loterij verdeeld. Het bestuur der Muziekmaatschappij van Watou hoopt In een talrijke deel name vanwege de omliggende maat schappijen, welke dan bij gelegenheid op de toetreding van Watou mogen rekenen. In de eerste dagen zullen aan alle gekende maatschappiien uitnodigingen gestuurd worden. Te dezer gelegen heid doen wij ook een bijzondere op roep tot de Watouse bevolking om in de mate van het mogelijke hun steun tc verlenen om deze feesten te doen gelukken. Deze Zomer stroomt het volk te Wa- tcu. Het wordt een dag zoals nog niet één te Watou is gezien. Dit feest staat heel en gans in het voordeel onzer neringdoeners. Het wordt een kunst feest. Watou's hoovdag. Neringdoeners, herbergiers, 't feest comiteit der gemeente zorgt voor u, zorgt gij dat het Festival groots uit- bloeie en steuh daarom het inrichtend comiteit.. Giften worden met dank aanvaard bij Meester Vandenberghe of bij een bestuurslid. Hartelijk dank bij voor baat. GROTE PRIJSKAARTING !n liet Manillen bij Prosper Leupe, Molenstraat, op Zondag 27 Februari; 500 fr. prijzen. Begin te 18 u. (639) Wegenisverbetering. We zien met genoegen dat de zij- lagen langs de Molen- en Roesbrugge- straat hersteld worden. In de laatste vergadering van het ge meentebestuur werd het lastenboek bestek betreffende het onderhoud van de begrinte landbouwwegen der ge meente gedurende het jaar 1949 goed gekeurd voor de som van 220.800 fr. Nog het Zomerfestival. Een buitengewone toelage van 5.000 frank voor het Zomerfestival werd ge stemd met 9 voor, 1 afwezig en 1 ont houding. STERKE WERKSCHOENEN vanaf 350 fr., op maat gemaakt. Goedkoper en sterker dan de Franse. Vijfhoekstraat 6. Watou. (630) Toneel. Om met de deur in huis te vallen. v/as er betrekkelijk weinig volk in de Farochiale Feestzaal Zondag 11. Het kluchtspel «Hoera, wij gaan trouwen» was nochtans een stuk van de boven ste plank en uitgevoerd door een groep PROVEN Onze Bondsdag van 20 Februari 1949. Proven hield op 20 Februari zijn Bondsdag. Ter dier gelegenheid pre dikte Z. E. Pater Goddefroy onder al de Missen en wenste de Bondsleden proficiat om hun getrouwheid bij het onkomen voor de maandelijkse beto ging van eerherstel en moedigde hen aan om vol te houden. Na de Hoogmis volgde de ijveraars vergadering waaraan alle wijkmeesters aanwezig waren op een paar uitzon deringen na die zich lieten veront schuldigen wegens ziekte. 's Avonds te 6 u„ was het Bonds- feest: 192 mannen waren opgekomen, een echt reuzensukses! De Feestzitting werd geopend met het kruisteken en Bondsliederen. Z. E. H. Cosyn, Pastoor der parochie, gaf het inleidend woord. Ontroerd wenste hij de mannen geluk 'dBi' hun trlrijke opkomst en zegde1 dat hij nog nooit zo fier geweest wast' Pas toor van Proven te zijn als héden ai ond. W: E. II. Yserbyt, Bondsbestuurder, gaf vervolgens een kort verslag over de Bondswerking. De laatste jaren nam de getrouwheid der leden gedu rig aan. In 1948 bereikten we het toppunt met een getrouwheid van 83 aan de maandelijkse Bondsmis, tegen over 75 in 1947. Het jaar 1948 be gonnen we met 231 leden waaronder 174 erelid werden. Het jaar 1949 be gonnen we met 252 leden: dus een aanwinst van 21 leden. Meester De Gersem uit Poperinge, sprak de Feestrede uit. Eenvoudig, gloedvol, boeiend en overtuigend toon de hij aan hoe een II. Hartebonder, die zijn verplichtingen van bondslid naleeft, juist daarin de kracht put om elke dag moedig door het leven te gaan, ook in de beproevingen en te genslagen. De II. Hartebond is daar enboven een «massa-elite», die de pa rochie moet goed houden. H. Harte- bonders, weest fier op uw lidmaat schap en laat U niet afbrengen van uw ideaal door een spotlachje van diegenen die de moed niet hebben om H. Hartebonder te zijn, maar in de grond uw geluk benijden! Daarop volgde de vertoning van de prachtfilm, die hart en ziel ontroerd heeft met als slot een kosteloze tom bola voor de aanwezigen: 37 prijzen werden uitgereikt waarvan de eerste prijs een armbanduurwerkjvas. De Heren van de Kerkfabriek, Ge meenteraad en Openbare Onderstand, die pe.rsoonlijk uitgenodigd werden tot de feestzitting, kwamen in groten gctalle op en dienen hierom geluk ge wenst! Tot slot dient een woord van lof en dank gezegd aan de 37 ijveraars die met Zoveel sukses hun besto krach ten hebben ingespannen voor het wel- gelukken van die Bondsdag die uit groeide tot een triomfdag voor Pro ven. ROESBRUGGE-HARINGE Solo-Slim. Te Seraing werd door een lezeres van ons blad, Mevr. L. Ceenaeme, een solo-slim gespeeld met de 8 hoogste klavers en koeken aas, heer, zot, tien en acht. Medespelers waren: E Coe- melck van Roesbrugge, C. Debyzer Poperinge en L. Ceenaeme. Getuigen: Hr en Vr. Georges Decreus. STAVELE Vergadering der Middenstanders. Dinsdag laatst had in de zaal Sint Joris, een vergadering plaats voor de Middenstanders onzer gemeente. Van de 46 uitgenodigden, waren er 12 aan wezig! Het spijtig® van de geringe op komst werd echter alras vergeten bij de gemoedelijke, maar zeer mooie con ferentie door de Hr Advokaat Thiers. Hij gaf ons een juiste kijk op ver scheidene Middenstandsoroblemen en vooral dit van de fiskaliteit. Zijn spreekbeurt eindigde hij met een warme oproep tot alle Midden standers om onmiddellijkaan te sluiten. Alle aanwezigen waren het met spre ker eens en doen op hun beurt een oproep tot de afwezigen om niet Lan ger meer te dralen. Want allen zijn er van overtuigd dat de tijd... .dringt. Middenstanders van Stavele, als de vertegenwoordigers bij U aankloppen, moet uw antwoord reeds klaar zijn: «Wij gaan mee... want we vechten vcor ons zelf. KROMBÈKE Belangrijke Vergadering. Op Zondag 6 Maart te 15 uur in de parochiezaal, wordt er een belangrij ke bijeenkomst belegd voor alle vrou wen boven de 18 jaar. Als onderwerp wordt behandeld: «Vrouwen voor deze tijd». Ook voor ontspanning wordt gezorgd. Allen wezen op post. OOSTVLETEREN Davidsfonds. Rijk gedocumenteerd, kwam Z. E. H. J. Dewachter, Pastoor te Stuivekens- kerke, op Donderdag 17 Februari, de Davidsfonders van Oost-, Westvlete- ren en Reninge vergastten op een heemkundige conferentie: «Het West- land onder Frans Revolutionnair Be wind». Met een schat van gedetailleer de, geschiedkundig-verantwoorde ge gevens vruchten van onverstoor baar zoeken toonde de spreker aan dat, onder het Frans revolutionnair bewind bloedige en treurige maar ook heldhaftige tijd het Vlaamse volk in 't Westland schoon wist te leven. Een grote Gebeurtenis. Verleden week kondigden we reeds aan dat de Hr Volksvertegenwoordi ger De Taeye, Burgemeester van Kortrijk, naar onze gemeente zou komen om zijn wet nopens het bou wen van woningen, nader in te lich ten. Het is niet op 8 Maart, maar wel op Woensdag 9 Maart, te 19 uur, dat deze belangrijke vergadering zal door gaan! Benevens de Hr De Taeye zal ook de Hr Volksvertegenwoordiger Lefere uit leper, het woord voeren, over een reeks zeer actuële problemen. Iedereen, zowel man als vrouw kan er iets vernemen dat belang heeft. Iedereen kan er iets bijleren. Het Gemeentebestuur, op wiens ini tiatief deze vergadering belegd wordt, verwacht dan ook alle weldenkende inwoners op deze bijeenkomst. Ook.de inwoners uit de omliggende gemeen ten worden uitgenodigd en zijn er welkom. Tegenslag bij De Vleterzonen Verleden Zondag moesten onze to neelmannen optreden te Loo met Kidnappers hun successtuk van dit jaar. Een drietal auto's zouden de dappere spelers ter bestemming bren gen maar... De mens wikt, en God beschikt». Op de grote baan Gapaard- Lco, werden de inzittenden van een der wagens plots hevig door elkaar ge- .schud en met een smak kwam de wa gen tot stilstand. Het avontuur eindigde op een hof stede, waar Meester H. Wall'yn, de re gisseur en de Hr Willy Delva die als supporter de reis meemaakte, verzorgd werden door Dokter Carton. Hun ver wondingen waren echter niet te erg en beiden konden seffens huiswaarts keren. De Loose toneelliefhebbers, die ondertussen ongeduldig zaten te wachten, werden (met de nodige om zichtigheid) ingelicht en moesten naar huis trekken zonder onze spelers te hebben kunnen toejuichen. Uitgesteld is echter niet verloren. Korte Nieuwsjes. De aangifte der motorvoertui gen moet gedaan worden voor 28 Fe bruari e. k. De Hr Gaston Vanhee, Wippe 37, werd erkend als «gewapend Wecr- stander Raadpleeg het bericht aan het gemeentehuis nopens de Compensatie bons. Aanvragen voor 28 Februari! Muziekmaatschappij Ste Cecilia». Het Bestuur der plaatselijke mu ziekmaatschappij verwacht al haar ereleden, leden, muzikanten en allen die het goed menen met de maatschap pij op haar steun-bal van Zondag 27 Februari. Het orkest zal te 19 u. inzetten met een der allerlaatste creaties. WOESTEN Compeiisaticvergoedingen. De nieuwe rechthebbenden, moeten zich op Maandagvoormiildag 28 Febr., aanbieden ten gemeentehuize om de voorgeschreven verklaring in te vullen. Zijn nieuwe rechthebbenden: De personen toegekomen op de gemeente van l-10-'48 tot 31-l-'49. Bouwpremiën. Op Donderdag 10 Maart te 19 u., gaat bij II. Feryn ter herberg «Het Wit Taard een zeer belangrijke toe lichtingsvergadering door over de wo- VVWWWWIrfWWUVWMWWWWVWVWWWUWVajVWWWfcAéWWWWWWVWSWWI®; ETERNIT-Golfplaten voor dak- bekleding en alle toebehcorten. GEËMAILLEERDE Platen in alle kleuren voor tafelbladen en mum-bekledingen. ELO-Pannelcn, nabootsing eiken- V". hout, voor bekleding gangen, ka- m?rs, enz. Buizen - Letters voor opschrif- ten - Vlees- en Bloembakken, alles in Eternit. Menulseritc-Platen, een NIEUW produkt van Eternit: kan be werkt worden zoals hout; onbrandbaar, kan niet rotten, past opperbest bij meubelmakers en schrijnwerkers voor bekleding van meubels, muren, plafonds, enz. VERTEGENWOORDIGER voor POPERINGE en OMSTREKEN: C. LACONTE, Boeschepestraat 7, POPERINGE OOK TE VERKRIJGEN BIJ: ANDRÉ LACONTE Gasthuisstraat 43, POPERINGE. ETERNIT VOOR ALLES. ETERNIT OVERAL. (C-433) uingbouw en het toekennen dei' bouw- uremie. Niemand minder dan de Iïeer De Taeye, Volksvertegenwoordiger en Burgemeester der stad Kortrijk, zelf zal er spreken over deze zeer aktuele kwestie. Christen Syndicaat. Op Zondag 20 Februari jl. ging in de parochiezaal een ledenvergadering door van het Qhristen Syndicaat. Door dhr A. Pattyn liit Poperinge werden er praktische voordelen aangehaald welke door het Christen Syndicaat aan zijn leden worden verstrekt. Heer Jef Pype uit Wervik wees de toehoorders op de, mits harde en taaie strijd, door het syndicalisme behaalde resultaten en riep allen op om, nu meer dan ooit, aangesloten en ver enigd, als arbeiders hun man te staan. Een laatste aariwakkeringswoord van Heer Marcel Bode, gewestelijk secre taris, besloot het eerste gedeelte. Daarna werd er overgegaan tot de tombola onder de 110 opgekomen le den. Het Bestuur van Woes-ten houdt ei aan. langs deze weg, in zijn naam en in naam der aangesloten leden, de milde schenkers en allen die tot het wellukken dezer vergadering hebben medegewerkt, van harte te bedanken. Ernstig werkongeval. Toen landbouwer L. Hoedt Dinsdag- voormiddag bezig was met .stro bin nenvoeren en zijn vrouw een handje toestak om de kar in de schuur te steken, viel opeens een geperste bun del af, met het ongelukkig gevolg dat de vrouw de zware vracht op haar dij kreeg. Doktershulp diende ingeroepen en deze stelde vast dat de dij gebro ken werd. Hij bracht de ongelukkige ter verpleging naar het gasthuis te Poperinge over. Voetbal. 5 IC. Elverdinge F.C. Woesten 33 De lokalen begonnen aanvankelijk met mooi samenspel, doch doelwachter Bervoet bleef op post en blokkeerde alle aanvallen. De bezoekers konden geleidelijk het evenwicht herstellen, maar de rust kwam met blanke stand. Na de koffie waren het de lokalen die de stand openden, met een verras send schot. Kort daarop herstelde Woesten het evenwicht, en onze ka pitein nette de gelijkmaker. De onzen gingen moedig verder en 10 min. voor het einde was de stand reeds 13. Iedereen verwachtte zich dan ook aan onze overwinning, maar Elverdin ge kwam geweldig opzetten en kon een gelijk snel afdwingen. De drawn mag ais de juiste spelweergave beschouwd worden. Zondag a. s. krijgen we de kam- pioenenpïoeg op bezoek. Begin te 15 u. Duiveimieuws. Zondag a. s. wordt een duivenvlucht ingericht vanuit Le Touauet. Inkor- ving tot 12 uur in het lokaal bij A. Coppenolle. VLAMERTINGE Strunlijst. Zondag' 11. ging in het lokaal de al gemene vergadering' door voor de spe lende en steunende leden van Sport kring. De secretaris bracht verslag uit over de huidige toestand en de verdere bestaansmogelijkheden van de club. Een steunli.ist werd geopend en wij hopen dan ook dat de supnorters niet achterwege zullen blijven! Voor Land en Volk! Op Zondag' 27 Febr., te 2.30 u., in de Familiemaal, buitengewone algemene vergadering voor de Katholieke vrou- wengroeueringen. Dagorde: Gebed en welkomwoord. Samenzang. Ontsnanningsmimmer- tjes door Juffr. Roelants. Spreek beurt door Adv. Renaat Van Elslandè. Slotwoord door E. H. Proost. Toneel. Op Zondag 6 Maart, te 6.30 u., in de Familiezaal, voert de St Jozefskring voor U op De Zonen Stendhal To neelspel in. drie bedrijven door Bob. Bertina. Kaarten te bekomen vanaf 27 Febr., in de Familiezaal, en de daarop volgende dagen bij de Gez. Dejonghe. 't Vliegende Wiel De locale wielerclub opent dit jaar met de betwisting van het clubkam- pioen^chap dat doorgaat op Zondag 6 Maart. Dit seizoen kan de club er fier op gaan de beste renners uit on ze hoek ingeschreven te zien: Minne, Meersseman, Depoortcr, Ovenberglie. Boscart, Cloet, Deweerdt, Jacob, La- zeure en Vermeulen. Sportkring. S K. Vlamertinge Meulebeke 41 Zondag 11. speelde S. K. Vlamertinge on het terrein van Geluwe, een ver bluffende partij, tegen het sterke elf tal van Meulebeke, dat werkelijk niet veel in te brengen had tegen het de gelijk voetbalspel van onze ploeg. En waar niet minder dan vier invallers in lijn dienden gesteld: toch kan er aan stonds aan toegevoegddat ze zich meer dan bevredigend yan hun taak kweten. Verder deed Richard Cauliez een beloftevol heroptreden. Vanaf de eerste minuten wordt de bal steeds op de speelhelft van Meu lebeke gebracht en met verre goedge plaatste voorzetten wordt hun verde diging uit de haak gespeeld. Een goed geplaatst schot van G. Cauliez kent dan ook geen genade. Aan het half uur krijgt R. Parrein een mooie voor zet en de netten trillen een tweede maal (20). Tot aan de rust wordt het doel van Meulebeke verder be stookt cn de doelwachter mag zich gelukkig achten wanneer een tweetal kanjers nipt overvliegen. Dadelijk na de rust kent S. K. op nieuw succes, wanneer R. Parrein met een boogschot het leder via dn doel paal binnen zendt (30). Meulebeke komt nu gevnarlijk opdagen, maar de verdediging stuurt alles terug. Een tiental minuten daarop eindigt J. Van- dromme een soloren met een enig mooi doelpunt en weet zo de stand verder op te drijven (40). Naar het einde toe kan Meulebeke van op verre afstand met een verrassend schot de ter redden (41), Een lofwaardige prestatie die ieder voetballiefhebber opnieuw een riem onder het hart zal steken. Zondag a. s. 27 Febr., gaan we op bezoek bij de hekkensluiters uit Pas schendale. Niet te veel zellfvertrou- wen echter, want de rode lantaarn dragers blijven steeds een struikel steen voor menig elftal. Vertrek om 1.30 uur. Supporters, maakt talrijk de verplaatsing mede. De Juniors moesten Zondag de vlag strijken voor de Cercle-boys uit lener (41) en krijgen Zondag a. s. Bis- segem op bezoek. De match wordt ge speeld met gesloten deuren. ELVERDINGE Dorpsgenoot erg verbrand. Verleden week was Gerard Nuyttens, Veurnesteenweg, zoals naar gewoonte, aan het werk in de ververijafdeling der fabrieken Roussel te Roubaix (Fr.) Plots kookte een verfketel over en on ze dorpsgenoot werd ongelukkig door de volje lading kokende verf getrof fen. Zijn klederen waren niets meer waard, maar wat erger was, hij werd over het ganse lichaam, met diepe brandwonden overdekt. Ogenblikkelijk moest hij ter verzorging naar een Frans hospitaal overgebracht worden, waar hij tenminste een paar weken zal moeten blijven, voor hij naar huis zal. kunnen gebracht, worden. Wij ver nemen dat hij flink aan de beterhand is. Toneel. Op Zondag 27 Febr., treden te 18 u., stipt in de zaai van het park, onze V.B.J.B.-Zonnebloemen opnieuw voor het Voetjicht met Moeder in nood», drama i-n 3 bedrijven en «Schoon heidsprijskamp blijspel in 1 bedrijf. Kaarten aan 20 en 15 'fr. bij Hi- Piet Migchelsen-Delboo, Veuniêstraat en op de dag dér vertoning, aan de in gang der zaal. Werk van de Akker. Op Zondag 27 Febr., te 14.30 u., in het gewoon lokaal, belangrijke ver gadering voor alle leden. Dagorde: Voordracht door Meester Depinois uit. Woesten. Verloting van allerhande tuinbouwzaden. Pensioen. Zpndag 6 Maart, zitdag ten gemeen tehuizen van 9 tot 11 uur, om pen- sioenstorters in de gelegenheid te stellen, hun bijdrage, betreffende de virlopen Februari-maand te betalen. Kaarthoekje. De reeks gaat verder. Zondag 11., werd de strijd uitgevochten bij Hes- rel Cyrille in Het Zilveren Hoofd tussen 6Q deelnemers. De volgende ge lukkigen borgen de prijzen op zak: 1. Vankreunkelven J. en Top Achiel; 2. Lowagie André en Bulckaen Julion; 3 Fertin Prosper en Oestlandt G.; 4. Busschaert R. en Vandenameele M.; 5. Boullet Jules en Hessel Cyrille; 6. Devos Antoon en Derycke Achiel; 7 Lefever Emile en Latruwe Jules; Soenen Célest en Roelens Jerome. Felicitaties mannen! Sportliefhebbers. Op Zondag 27 Febr., hebt U de ge legenheid te 14.30 uur in de weiden van Hr Georges Dejonckheere, Pope- ringestraat, eén moto-cross bij te wonen, waarvan niet minder dan 10.000 fr. prijzen en beker verbonden zijn. De, meest gekende moto-crossers vit streek en land zullen aan deze wedstrijd deelnemen. Men noemt: Van Heuverxwij nkampioen van België; Derycke, kampioen der beide Vlaan ders en verder: Vandaele; Calus; Keydens, enz. Liefhebbers van mo- torgebrom en acrobatische waaghalze rijen, iets voor U! Voetbalhoekje. S.K. Elverdinge F.C. Woesten 33 Van meet af heerst er een ware derby-atmosfeer. Beide ploegen zijn gedurende de eerste speelhelft elkaar waard, beide kleuren trekken om de. beurt ten aanval, en de stand geeft dan ook zeer juist het gelijk-opgaan- de spel weer, wanneer met 00 van kamp verwisseld wordt. De tweede helft zal aan de uitgave van de eerste helft niets wijzigen. Aan de 55* min. kan Cardoen met een pracht-kanjer de stand voor Elver dinge openen, maar aan de 65* min. weet Woesten- op penalty op gelijke hoogte te komen. Een fluitjesintermez zo; vanwege het publiek, is hierop het antwoord. Woesten laat zich echter niet overbluffen en antwoordt met twee kort on elkaar volgende nieuwe doelpunten. Onze mannen reageren en op penalty wordt Woesten natuurlijk met gelijke munt betaald. Door dit succes aangemoedigd, weten onze jon gens toch 5 min. voor het einde, langs Vandenutte, de gelijkmaker te netten. Op Zondag 6 Maart, waarschijnlijk con nieuwe derby op eigen terrein, te gen Brielen Snort. Enduit tot het onmiddellijk dichtmaken van alle SPLETEN, PLATE-FORMEN (in Beton of Zink). KELDERS, RESERVOIRS, BIDONS enz. enz. Alleenverkoper voor POPERINGE en OMSTREKEN GASTHUISSTRAAT 43, POPERINGE Vloertegels Novobloc Alle Bouwstoffen C 596 BURGERSTAND van 16 tot 22 Februari 1919. Geboorten. Dieryck Mireille- Marie, v. Houtem-Ieper. Bordeaux Stephaan, Surmontstr. 10. Lam- paert Brigitte, v. Woesten. Cou- lembier Dirk, Kasselstr. 4. Leeu- tverek Simonne, v. Reningelst. Car- rein Odette, v. Zandvoorde. Damfore Luc., v. Voormezele: Noyelle Hugo, v. Boezinge. Van Robaeys Noël, v. Merkem. Loos- veldt Edwin, Surmontstr. 7. Plat- teeuw José, v. Wijtschate. Ver- maersch Hugo, Zonnebekesteenweg 194. Versehaeve Romain, v. Zonne- beke. Vandeput-te Bernard, v. Poelkapelle. Waignein Marie-Rose, Hoornwerk 78. Overlïjtiens. Lescauwier Henri- cus, 89 j„ z. b., wed. Prudencia De- fipor, Rijselstr. 133. Liefhooghe Karei, 72 j., z. b„ echtg. Sidenia Van- alslander. Meenensteenweg 10. Ju lia Joseph, 87 j„ z. b., wed. Henri Hugebaert-, Dehaernestr. 35. Cla- rys Georges, 75 j„ handelsvertegen- wooi;diger, echtg. Duthoit Eugenie, Elverdingestraat 72. Huwelijksbeloften. Vandenbrou- cke Marcel, aardewerker te Lange- mnrk, en Godelieve Haghebaert, fa briekwerkster te leper. Huwelijken. Ryckebosóh Joseph, fabriekwerker te Westvleteren, en Joanna Cailliau. z. b„ te leper. Bardyn Leon, fabriekwerker, en Ver- meersch Augustine, fabriekwerkster, b. te leper. Viaene Alfred, metaal bewerker, en Nelly Kesteloot, huis houdster, b. te leper.Duthoo Emi le. landbouwarbeider, en Lemay Phi- lomena, handelaarster te leper. wuim*iwvv%rovv«iwwvtfvvvMivv VOOR AL UW BESTE KLEDEREN alsook Trouw en Rouw wendt U in volle vertrouwen tot .het HUIS R. CALLENS-DEEREN, (specialiteit van schoon werk) Bij de Post - Rijselstraat 68, IEPER, Ook GABARDINES, TRENCH COATS, IMPERMEABLES. Hebt U iets van doen. laat het ons wéten en we brengen U gaarne een bezoek. (bc-477) MvwewsMAiwvmgtfumswiStoftewiï BOTER- EN EIERMARKT Zaterdag' 19 Februari werd 680 kg. boter ter markt gebracht, verkocht aait 85 tot 95 fr. het -kg. De prijs van de eieren stelde zich op 1,90 fr. DE WERKLOOSHEID Het aantal werklozen in onze stad van 17.000 inwoners, schommelt rond de lOCO personen. De ene keer er -bo ven, de andere maal er onder. Voor wat het arrondissement betreft, spreekt men van ongeveer 6.000. Droevige cijfers. IEPER. Zaterdag 26 Febr., Volks vertegenwoordiger J. Stubbe, in Pa- triavan 9.30 tot 11.30 uur. Maandag 28 Februari, Volksver tegenwoordiger F. Lefere, ten huize, Cartonstraat 14, van 10 tot 11 uur. PLOEGSTEERT. Zondag 27 Febr., Volksvertegenw. F. Lefere, bij Heer Huys (Bizet), van 9 tot 9.30 uur, WAASTEN. Zondag 27 Februari, Volksvertegenw. F. Lefere, in de Kath. Kring, van 9.45 tot 10.15 uur. KOMEN. Zondag 27 Febr., Volks vertegenwoordiger F. Lefere, in de Kath. Kring, van 10.30 tot 11 uur. WERVIK. Zondag 27 Februari, Volksvertegenwoordiger J. Stubbe, in het «Volksbelang», te 10.30 uur. Zondag 27 Februari, Volksverte genwoordiger F. Lefere in het «"Volks belang van 11.15 tot 11.45 uur. GELUWE. Zondag 27 Februari, Volksvertegenwoordiger J. Stubbe, in «Werkerskring», te 9.45 *Tiur. OPGELET: Maandag 28 Feb1' houdt Volks vertegenwoordiger J. Stubbe geen zit dag ten huize. De zitdagen van Zonnebeke, Pas schendale en Lantremark van 26 Fe bruari, te houden door Volksvertegen woordiger J. Stubbe, werden uitge steld tot de 3" Zaterdag, van Maart, dus 19 Maart. Plein l!i, KOKTEIJK GOURDES STAD IEPER PROGRAMMA ZONDAG 13 MAART. De HERAUT brengt de Mare vander Feeste(cm 10.45 u. op St- Pieters; om 11.30 u. aan de Diksmui- depoort; cm 12.15 u. aan het Belfort). HET KATTEFEEST. Om 14.30 u.: Optocht langs de M. Haiglaan, Maloulaan, Statiestraat, Boterstraat, Vandenpeereboomplaats, Surmoritstraat, Grote Markt, Belfort. Mét de1 medewerking van de Harmo nie Ypriana. Om 16.30 p.; KATTENWORP uit het Belfort. Na het Feest uitbeta ling der Premies op het Stadhuis. De inwoners worden verzocht hun huizen -te willen bevlaggen. ZONDAG 27 MAART. DE KATTEKOERS(voor Ju niors) koers der drie Belfortsteden: Gent-Brugge-Ieper. Aankomst te leper, Statiestraat, omstreeks 16 uur. De Kattefeestfoor duurt van Zon dag 13 tot Zondag 27 Maart, leper, de 7 Februari 1949. De Burgemeester De Secretaris, en Schepenen, A. Versailles. J. Vanderghote. AANRIJDING De auto met aanhangwagen van Durnez lilt Wervik reed onder de Meenenpoort door in de richting van de Bascule. Op hetzelfde ogenblik daagde de autobus op bestuurd door Deback Cyriel uit Poelkapelle die de aanhangwagen van de personenauto raakte. Lichte stoffelijke schade. VECHTERSBAZEN Zondagavondomstreeks 17 uur ontstond er een vechtpartij in een drankgelegenheid van de Statiestraat tussen Ieperlingen en Wervikanen. De naam is onbekend maar niette min werden er flinke mappen uitge deeld tot de politie op het tapijt ver scheen en proces-verbaal opmiek. KOLONIALE LOTERIJ In verband met de 19» Handelsfoor welke met de Paasdagen doorgaat, zou te leper in de Stadsschouwburg de trekking' plaats hebben van de Koloniale Loterij. Dergelijk initiatief loven we daar het niet anders kan dan onze stad en de Handelsfoor ten goede komen. WATERDIENST De fonteinler van dienst in de week van 27-2-49 tot en met 5-3-49 is de heer Landerwijn Roger, Kalf- vaartwijk, 9. leper. COLISEUM: Zaterdag Zondag en Maandag: «Les sans-soucismet Laurel en Hardy. FLORA: Vrijdag', Zaterdag, Zondag' en Maandag: «De I'ocie^m-ker en zijn Kasteelmet Robert New ton en Deborah Kerr. Kinderen niet toegelaten OUD IEPER: Vrijdag, Zaterdag, Zondag en Maandag: «Zolang de aarde leven zal met Susan Hay- warth en Van Heflin. Kinderen toegelaten. MAJESTIC: Vrijdag, Zaterdag. Zon dag' en Maandag: «Het begin van het einde film over de atoombom, met Brian Donlevy. Robert Walker en Tom Drake Kinderen toegela ten. Dinsdag en Woensdag verandering van programma. VkgWUWWMUWWVWVMAéWWM BOEZINGE Davidsfonds. Heden Zondagavond 27 Febr., te 7 u., laatste wintervergadering. De leden krijgen een prachtig toneelfeest. Ken spel van angst en spanning: «Het geheim van Huntings Enden een kluchtsoel: «Het Kalf». Kaarten en voorbehouden plaatsen bij Meester R. Carnentier, Brugstr., tel. Elverdinge nr 12. Ki ne m ave r t on i n g Zondag a. s. 27 Febr., krijgen we filmen tezien die niets afnemen van de V astenste mm ing, maar toch de hoogste voldoening zullen schenken. Juist daarom werd een keus gedaan naar stukken, die de meest-eisenden zullen voldoening schenken. BRIELEN Toneel feest. Zondag 27 Februari te 18.30 uur, en Maandag 28 Febr., te 19 uur. opvoering van «ITugh Scott», toneelspel in 3 be drijven van L. Albert en «Het Won derkind kluchtspel in 1 bedrijf, door P. Gerdas. Kaarten te bespreken bij Mr Ant. Beele. Alles laat voorzien dat het een groot succes wordt; flinke spelers, nieuw decor, goed verwarmde zaal en prachtige muziek. LOKER Tegen muur terecht. In de nacht van Zaterdag op Zon dag jl. kwam eon auto, door de mist misleid, tegen een muur terecht nabij het tolbureel. De twee inzittenden, beiden uit Poneringe, werden hierbij licht gewond. De schade aan de auto v.as beduidend. Gedurende het jaar 1949 zullen DRIE bedevaartreizendoorgaan 1. - Van 2 tot 10 Mei: 2. - Van 25 Juni tot 3 Juli; 3. - Van 29 Juli tot 6 Augustus» Onder zeer grote belangstelling werd te leper de prijskamp gehouden voor tweejaarse paarden, uitgeschre ven door het Ministerie van Land bouw. Hengsten (12 deelnemers). Mars de Straeteneig. Gaston Verraes, Kemmel. Radar D'Herente eig'. Wed. De- smyter R. en Kinders, Voormezele. Avare de la Laiterie eig. Gaston Verraes, Kemmel. Pref ere de Kooigem eig. Jules Vanhoutte, Wijtschate. Florimond de Brielen eig. Hen ri Verheerst, Brielen. Elegant van 't Molenhofeig. Gaston Verraes, Kemmel. Titan de Kloosterhof eig. Wed. Desmyter Remi en Kinders, Voor mezele. Islam de.Roksem eig. Wed. De smyter R. en Kinders, Voormezele. Merrlën (10 deelneemsters). Premiere de Poperingheeig. Gebr. Quaghebeur, Poperinge en Stavele. Bella van 't Popullerenhofeig. Jeroom Top, Proven. Bella van het Boschkasteeleig. Decroos Hilatre, Reninge. Bertha van de Kroonaerteig. Standaert August, Wijtschate. Gerda van het Buurloofeig. Vanderstichele Cyriel, Brielen. Sarah van 't Vijverhofeig. VandenbK'ghe Omer, leper. Mina de Vierstraeteig. Depuydt Georges, Voormezele. Bella van het Blauwhofeig. D'Hallewin Paul, Vlamer»lnge, BOUWKUNDIGE VIERIN OVERLEDEN TE BRUGGE Woensdagnamiddag is in zijn wo ning, Lange Rei, te Brugge, dhr Jo zef Viérin overleden. Hij werd te Kortrijk geboren op 10 Mei 1872. Hr Viérin stond zeer hoog aange schreven als architect en veel kerken en bijzondere gebouwen werden door hem ontworpen. Ook in onze eigen gewesten bestaan veel werken van zijn hand. WWWWWWWWWWWWWWWUWIArtftAA GEVRAAGD GOEDE MEID voor huishouden van 2 personen, te leper. - Adres ter drukkerij. (680) GOEDE MEID, reeds gediend heb bend, voor klein gezin. Te Poperinge. Adres ter drukkerij. (683) EERLIJKE en DEFTIGE MEID voor klein huisgezin zonder kinde ren. Bij René Sclimidt, Veemarkt 1, leper. (6851 WVVMWVVMAIWWVVMMAAAAa Landbouwers, Hoenderkwekers KOOPT DE j^IEKENSTOOF RADIATOR gebreveteerd stelsel, met aanhou dend vuur. Te verkrijgen bij: Val. De Witte-Deceuninck In de Zaag' Diksmuidestraat 83, leper. Alle benodigdheden voor de hoender- kweek in Voorraad. (c-670) WAST NIET MEER THUIS! Doet het ook in 2 uur, lu die moderne Zelf wasserij: Casselstraat, POPERINGE. Tel. 451. Uw vuil linnen daar gewassen Zal U aangenomen verrassen, (c-571) GIJVERINKHOVE Groot ZANGCROCHET in de feestzaal, bij Wed. Richard 1 Met 4.000 Fr. Prijzen en Beker. Masscheleyn, op ZONDAG 27 i FEBRUARI, schifting, en op ZONDAG 6 MAART, finale. Inschr, voor deelname, met mu ziek en lied. dienen opgezonden vóór 10 Febr. e.k. naar Joseph Devloo, Weegsohede 14, Gijve- i rinkhove. - 20 Fr. voor deelname dient erbil gevoegd en wordt bij het optreden teruggegeven, d-319 i /MWWWftAWWWWVWWWl) ENIGE OKKASIE: BESTGELEGEN WINKEL van Bonneterie en Lingeie over te nemen, in voorname straat, op' 25 meter van de Grote Markt te IEPER. Voordelige voorwaarden. Adres ter drukkerij. (577) JWWWVWWWVWWWWWWWWW OPENSTAANDE BETREKKING Mannelijke Bediende te leper. Het Gewestelijk Verbond der Chris telijke Vakverenigingen van het Ar rondissement leper deelt mede dat er een plaats te begeven is van een mannelijke bediende, onder - de vol gende voorwaarden: 1. - Muistens 21 jaar en maximum 35 jaar oud zijn. 2. - Vrij zijn van mllitiepllcht. 3. - Houder zijn van een diploma van lager middelbaar onderwijs of daarmee gelijkgesteld diploma. 4. - Van goed gedrag en zeden zijn. 5. - Zich onderwerpen aan een examen dat zal afgenomen worden op Dinsdag 8 Maart '49, te 1.30 u., in de burelen der Beroepskeuze, Sint- Jacobstraat 28, leper. 6. - Medisch onderzoek bij gebeur lijke benoeming'. De aanvragen moeten binnen ge stuurd worden aan de Heer Marcel Bode, secretaris van het Gewestelijk Verbond der Christelijke Vakvereni gingen, St-Jacobstraat 28, leper, ON DER AANGETEKENDE OMSLAG. De aanvragen moeten uiterlijk bin nen zijn tegen 6 Maart 1949. Er zul len geen uitnodigingen gestuurd wor den voor deelname aan 't examen. Bij de aanvraag gelieve men vol gende stukken te voegen: uittreksel geboorteakte, bewijs van militaire dienst, bewijs van goede gedrag en zeden, afsohrift van diploma, (c-633) Naaml. Maatschappij gest. In 1881 Private, onderneming beheerd door liet K. B van 15 December 1934. Antwerpen - Brussel - Luik SpaarkasObiigatiën. Leningen op eigendommen. Alle inlichtingen bij de agenten te: Beselare: M. Emiel Cardoen. Bikschote: Mevr. H. Pattijn-Philippe. Boezinge: M. I. Govaert. Brielen: Mevr. G. Beele-Verdonck» De Moeren: M. Ma**cel Mélis. Dikfcebufich: M. Arthur Laperre. DiksmuideM. C. Geauiere. Wilgend. Elverdinge: M. Germain Ollevler. Geluwe: M. Jos. Vanrljokegem. Geluveld: Mevr. M. D'ha^n^-Gruwez. Gijverinkhov?M. Luc. Stc'r°lorum. Hooastade: M. Marcel .SoilPaert. Houtem-Tever: M. A^olnhe Six Houtem.-Veurne: M. Firm. Boucleweel. leper: M. Robert van den Bomnerde. Lange.mark: Mnvr. V. P^ne-Callens. Leisele: Mcyr. Cam. DeziUlc. jVf-eenen: M. Ff" ns TV» pvd'u. Noordschote: M. Michel Butave. Oostvleteren: Mr\1uff°r Maria Smis, Mevr. R. Smis-Butaye. Passchendale: M. Antoi^" D^couttere. Poperinge: M. D^laleau. Vlandnirstr. 13. Proven: M°vr. R. Muyss^n- Pareyn. Reninge: Mevr. A. VannJmawenhuyse. Reningelst: M. Orisrène Camerlvnck. Roesbruage-Haringe: M. R. D" Puydt. St-Jan-Icver: Movr. Gérard Leieu. Stavele: M. Jo/ef Cornells. Veume: M. M. Verkast. Astrldlaan 18. Vlamertinae: Mevr. J. Van ElsLande. Waasten: M. F°rnand Provost. Watou: M*vr. Camiri Vandenbergh». Wervik: M. Karei Boone. Westonter: M. Remt Üelanote. Westvleteren: M. Jos. Ackerman. WijtschateM. Cyriel Maerten. Woesten: M. Henrl Gouwy. Woumen: Mevr. G. Bulcv^-Verhaeghe. Zülebeke: M. Antoon Hellebuyck. Zonnebeke: M. Ant. Vanwallephem. (c-29Ö> K- in ZUIVER INLANDSE WOL.P alsook eerste keus KAPOK, 2 FLOCONS, CRIN, MATRAS- SEGOED, enz., ter trouwe te*" bekomen bii: ALBERT DEGRAEVE-DELANGHE Krombekestraat 76, POPERINGE. UIT TER HAND TE KOOF Uit reden v. vertrek naar de vreemde Het welgekend Handelshuis «AU MIMOSA» 19, Tempelstraat, IEPER. Te bezichtigen: alle dagen van 10 tot 12 en van 2 tot 5 uur. Onmiddellijk beschikbaar. (1.1142) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBE» Studie van de Notaris ALFONS VANHEE te MOORSLEDE OPENBARE VERKOPING van: WOONHUIS met 17 a. 62 ca. grond en land, te ZONNEBEKE, Waterstraat, nr 16. Bewoond zonder geschreven pacht door Mi' Marcel Callandt, mits 200 fr, per maand. INSTEL MET PREMIE op WOENSDAG 9 MAART 1949, TOESLAG op WOENSDAG 23 MAART 1949, telkens te 3 uur namiddag, in de her berg e De Schaar te Zonnebeke, be woond door Mijnheer Cyriel Callens. (688) WWWWMWWWWWWWWM TE KOOP BOORMACHINE, 2 AAMBEEL DEN, 20 BARRIEREN. Bij C. DeroO. Oostvleteren. <6e4> Komt zien en overtuigt U van Op technisch als op practïsch gebied is hij een won der in zijn soort en met geen ander te vergelijken. Door zijn comfort, sierlijkheid, voortreffelijke afwerking is hij de ideale moderne kinderwagen. BIf EEN BEZOEK DAT U TOT NIETS VERPLICHT ZULT U WEL 100 MOOIE MODELLEN KUNNEN BEZICHTIGEN. Alles wordt KOSTELOOS thuis besteld. Steeds staan we ten dienste van onze kliënten. Tel. 200 rechtover O. L. Vrouwkerk. TROUWE EN GOEDE BEDIENING «23)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 4