NOTARIËLE VERKOPINGEN AAI BESTE 01 BOUWEftS Handelshuis 4,57,-4,75 ÉÉN BLOK WEI- en ZAAILAND HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 26 Febr. 1949. Blz. 6. Op MAANDAG 28 FEBRUARI 1949 EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS HOFSTEDEKE 1 Ha. 61 A. 30 Ca. ZAAILAND WOONHUIS 1 Ha. 99 a. 50 ca. ZAAILAND 1) De puinen van een WOONHUIS WOONHUIS met HOF EEN WOONHUIS Een schoon en gerievig WOONHUIS Een perceel BOUWLAND Een gerievig WOONHUIS Een Sphoon BURGERSHUIS Een zeer schoon en bestgelegen WINKELHUIS Schoon en welgelegen WOONHUIS ZAAILAND 2) WOONHUIS 3) WOONHUIS 4) WOONHUIS 5) WOONHUIS WOONHUIS 7) WOONHUIS 8) WOONHUIS 9) WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS PERCEEL BOUWGROND WOONHUIS PLUSIEURS BELLES MAISONS OUVRIÈRES VERSCHEIDENE SCHONE WERKMANSWONINGEN SCHOON WOONHUIS 1. HET HUIS Nr 7, 2. HET WINKELHUIS Nr 8 Een GEBOUW ten dienste van achterkeuken 1. - HET HUIS Nr 7 2. - HET WINKELHUIS Nr 8 Een Perceel BOUWGROND Een Perceel BOUWGROND Een schoon en welgelegen WOONHUIS met TUIN SCHONE BOUWGROND WEIDE en LAND CRIEE AUTOMOBILE 2g Frankrijkstraat 20 PERSONENWAGENS, VRACHT- EN PAK- WAGENS Een welgelegen BURGERSHUIS Een schoon BURGERSHUIS VLASROTERIJ EEN WOONHUIS EEN GERIEVIG WOONHUIS GOED WOONHUIS WELGELEGEN WOONHUIS SCHOON WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN PARTIJ ZAAILAND EEN PARTIJ ZAAILAND EEN PARTIJ BOUWGROND EEN PARTIJ BOUWGROND EEN PARTIJ BOUWGROND VAN EIGEN HUIS Een perceel BOUWGROND gelegen te ADINKERKE, voorhoofd- ende met 6,93 meters op den Burg- weg, groot 721,71 m2. (610) EEN OPBRENGSTHUIS Een perceel BOUWGROND EEN TWEEWOONST BANK VAN ROESELARE naamloze vennootschap te ROESELARE EEN WOONHUIS WOONHUIS-HANDELSHUIS 0 0 EN KAPITAAL HUIS met BOOMGAARD Het welbekend «GRAND HOTEL ROYAL WOONHUIS BURGERHUIS Een zeer gerievig, kloekgebouwd en goedgelegen WOONHUIS met BOUWGROND 1 Ha. 41 A. WEILAND 85 A. 50 Ca. WEILAND OPENBARE AANBESTEDING Een WOONHUIS BOUW- en TUINGROND UIT TER HAND TE KOOP met Inrijpoort en Magazijn, HOF met Fruitbomen aanpalend aan koop I en uitgevend op de Gravestraat, groot 7 a. 10 ca. Vrij drie maand na de toeslag. Recht van samenvoeging. BURGERSHUIS UIT TER HAND TE KOOF WOONHUIS KATHOLIEKEN die wensen een HOFSTEDEKE 4 HA straat 76, leper. ;1 31 BOMEN BOUWGROND TE 'KOOP Groot en gerievig RENTENIERSHUIS UIT TER HAND TE KOOP BESTE HOFSTEDE WOONHUIS Vier percelen BOUWGROND langs Provenbaan te POPERANGK. OVER TE NEMEN HERBERG e» SMIS (0.1733) MOOI BURGERSHOES HOEVEN OVER TE NEMEN KRUIDENIERSWINKEL te KOMEN. - Kleine overname. Inl.: P. Six, Wervikstraat 17, t* KOMEN. (647) BOUWGROND TE KOOP HOFSTEDE 20 Hei. HOFSTEDE wm 1 Ha, 5t) a. Studie van de Notaris W. de SAGHEK Paardenmarkt, 4, POPERINGE. Doop sterfgeval. Kantoor van de Notaris DEEPEN te Roesbrugge-Haring* Dm 2 ii. namiddag ln Café In de fcwaan Oud Gemeentehuis, West- DUter, bij M. Antoon Hardeman, OPENBARE VERKOPING van: Gemeente WESTOUTER, Rodenberg. en afhankeiijkheden met 11 a. 25 ca. niedegaande grond en land. Onmiddellijk vrij. Voor verdere inlichtingen rich wenden tot bovengenoemde Notaris W. de Sagher. (435) Studie van de Notaris W. II. de SAGHER Paardenmarkt, 4, POPERINGE. Om uit onverdeeldheid te treden. Op WOENSDAG 2 MAART 1949, cm 3 u. namiddag in de gehoorzaal van het Vredegerecht, ingang Hond- straat, te Poperinge, OPENBARE VERKOPING van: A. - Stad POPERINGE, tussen Casselstraat 190 en de Keer van de Ommegang. KOOP I. met schuur, stallingen en verdere af hankelijkheden met 13 a. 84 ca. me- degaande grond, koer en tuin, ka dastraal bekend Sectie F. nummers 1428E, 1426M en 1425H. B. - Stad POPERINGE, nabij de Casselstraat. kadastraal bekend SectieF, nummers 1586, 1566 ,1583 en ex-1584, onder verdeeld in drie kopen: een van 59 a. en van 39 a. 50 ca. en een van 62 a. 80 ca. Samen gebruikt door Weduwe Ca naille Vercruysse-Sohier en hinders te Poperinge, zonder geschreven paeht- voorwaarden, mits 5.645 fr. 's jaars. Te bezichtigen: Maandag- en Dins dagnamiddag' van 2 tot 4 uur. Ten overstaan van de Heer Vre derechter van het Kanton Poperinge, ingevolge vonnis der Rechtbank van eerste aanleg te leper, d.d. 12-1-1949. Voor verdere inlichtingen en plak brieven met plan, zich wenden ter studie van bovengenoemde Notaris W. H. de Sagher. (436) lEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfl Kantoor van de Notaris VAN EECKE te POPERINGE. UIT DE HAND TE KOOP met stalling en verdere afhankelijk heden en 57 a. 60 ca. bebouwden grond en medegaande zaailand te POPERINGE, in de Oosthoek, tus sen de steenweg naar leper en de steenweg naar Elverdinge. Bewoond en gebruikt door Juffr. Adrienne Lemenu, zonder nog lopen de schriftelijk toegestane pachtter- mijn. (524) fBBBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris CASS1ERS te POPERINGE. Door sterfgeval. MAANDAG 7 MAART 1949 om ,2 ure zeer stipt 's namiddags te Poperinge, Bertenplaats .in de gewo ne gehoorzaal van 't Vredegerecht (irigang Hondstraat) OPENBARE VERKOPING VAN: A. gelegen te POPERINGE. langs en dicht bij den steenweg naar Watou, fekadastreerd Sektie L Nrs 786m, 86s, 786t, 786u en 789a. Gebruikt door Mw Wed. Achiïle Pety-Dochy zonder geschreven pacht mits 4.000 frank 's jaars vallende 1 October, boven de lasten. Bij plakbrieven verdeeld in vijf kopen: 1. Groot 44 a.; slechts ingesteld: 81.000 frank. 2. Groot 44 a.; slechts ingesteld: 40.000 frank. 3. Groot 44 a.; slechts ingesteld: 46.000 frank. De massa der 3 eerste kopen slechts Ingesteld190.000 frank. 4. Gro.r.t 54 a. 30 ca.; slechts inge steld55.000 frank. De massa der 4 eerste kopen slechts Ingesteld: 271.000 frank. 5. Groot 13 a. 20 ca.; slechts in.ge- rteld5.000 frank. B. Koop 6. met afhangen (vroeger de herberg «De Kat») met 2 a. 10 ca. grond, gelegen te POPERINGE-stad, in de Casselstraat, Sektie F Nr 783e, pa lende aan M. Remi Dejonckheere- Delaere, gezegde straat, M. Auguste Timperman en de Commissie van Openbaren Onderstand der stad Po peringe. Ongebruikt. 2) Het gebeurlijk recht op VER GOEDING VOOR OORLOGSSCHA DE geschat waarde 1939 door Bouw meester J. Desagher op 41.173,59 fr., wordt medeverkocht. Koop zes (1 en 2) slechts ingesteld; 110.000 frank. Deze verkoping geschiedt ten over staan van den Heer Vrederechter van "t kanton Poperinge. (626) iBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris CASSIERS te POPERINGE. Door sterfgeval. MAANDAG 28 FEBRUARI 1949 om 3.30 ure 's namiddags te Pope ringe, Bertenplaats, ter herberg St. Omergehouden door M. Dumelie, OPENBARE VERKOPING van een etaande en gelegen te POPERINGE, ln de Toekomststraat 14, groot 1 a. 95 ca., gekadasteerd Sektie E Nr 692q/2. Laatst bewoond door Mw Wed. Marcel Vanhee-Pareyn. Handslag met de geldteiling. Te bezichtigen den Dinsdag. Wosnsdag en Donderdag van 2 tot ure. Voor den sleutel zich te wen den ter studie van den verkoophou denden Notaris, Boeschepestraat 11. (495) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoor van de Notaris LAHAYE te POPERINGE. UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE WATOU met 3 aren 50 centiaren grond, ge legen in sektie D. Onmiddellijk vrij. Alle inlichtingen te bekomen bij Mr Kesteloot Hector, Smt-Jan-ter- Biezen, of ter stucLo van <ae Notaris yoomoemd. f627) VRIJDAG 18 MAART 1949 om 4 uur namiddag ter gehoorzaal van de Heer Vrederechter te Roes- brugge (Gemeentehuis) OPENBARE LICITATIE VERKOPING van: Gemeente Roesbrugge Haringe, ter Dorpplaats van Haringe. I. met stallingen en afhankelijkheden en 2 a. 50 ca. bebouwde grond en er ve, Sectie B nr 396t. Bewoond en gebruikt door Mr Georges Houvenaghel. II. groot 9 a. 99 ca., Sectie B nr 326E/2. In pacht gehouden door Mr Joseph Ryon-Lermytte voor 9 jaar, ingegaan 1 Oktober 1947, mits 275 fr. boven de lasten. (622) Studie van de Notaris NAUDTS te KOMEN. Studie van Meester ROBERT VAN DEN BOGAERDE 15, Meenenstraat, leper. UIT TER HAND TE KOOP. met hof, gelegen te VOORMEZELE, Sint Elooistraat, nummer 115. Voor alle Inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemde Notaris. (624) Studie van Meester ROBERT VAN DEN BOGAERDE 15, Meenenstraat, leper. De openbare verkoping van een perceel WEIDE te WESTVLETEREN die zou doorgaan op Maandag 7 Maart 1949, zal geen plaats hebben. (625) Studie van den Notaris JACQUES-E. DE COCK tc IEPER. WOENSDAG 16 MAART 1949 te 2.30 uur namiddag, te Poelkapelle, ln de herberg De Ooivaartbij Mr Provoost, OVERSLAG in een zitdag, van: Een schoon en gerievig WOONHUIS te POELKAPELLE, Dorpplaats, langs de Statiestraat, Nr 12, gekadastreerd sectie D, Nr 9r, groot 2 a. 70 ca. Vrij van gebruik. Laatst be woond door de verkopec. Sleutel bij André Gheysen, te Poel kapelle, Statiestraat. Na te zien: de Maandag en Don derdag namiddag van 2 tot 4 u. (605) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris JACQUES-E. DE COCK te IEPER. MAANDAG 21 MAART 1949 te 3 uur stipt namiddag, te leper, Hotel du MiroirGrote Markt, OVERSLAG in een zitdag, van: STAD IEPER, Pilkemstraat 14 met magazijn, garage én hof, dien stig voor allen handel, gïoot 6 a. 19 ca, 40' ma., gekadastreerd sectie A, Nrs 114a5, 114b5 en 114z4. Volgens plakbrief verdeeld in twee kopen. Vrij gebruik: drie maanden na de geldteiling. Na te zien: eiken Dinsdag, Woens dag en Donderdag' van 14 tot 16 ure ALLEENLIJK mits schriftelijke toe lating van de verkoophoudende No taris. (606) Studie van den Notaris André VAN DER MEERSCH te leper. OP DINSDAG 8 MAART 1949, te 2.30 ure namiddag in het gasthof De Maan Grote Markt te leper, INSTEL van: STAD IEPER. kunnende dienen voor allen handel, met geméne uitweg daarnevens, staande en gelegen Rijselstraat 69, groot 132 m2. Bewoond door Mr A. Lalous met recht van pacht tot 30 Sept. 1952. Te bezichtigen eiken Dinsdag en Donderdag namiddag van 2 tot 4 u. Overslag: Dinsdag 22 Maart 1949, zelfde plaats en uur. (616) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris EMILE LEMAHIEU te IEPER. UIT TER HAND TE KOOP. STAD IEPER. dicht de Statie en de markt, met garage voor privaatauto. Groot 100 vierkante meters. Het huis bestaat uit: Gelijkvloers: Schone Voorkamer, Hall, Keuken en achterkeuken. Eerste verdiep: Hall en drie slaap kamers. Verders droge kelder en ruime zol der. Boven de garage zijn insgelijks twee kleine kamers. Het huis is voorzien van gas, elek- triek en stadswater. ONMIDDELLIJK VRIJ. Voor bezoek en verdere inlichtin gen zich wenden ter studie van voor noemden Notaris, Elverdingestraat, nr 23, te leper. (421) KANTOOR DER DOMEINEN Dikkebuschstecnwcg 116, leper. OPENBARE VERKOPING van: j GEMEENTE KOMEN, Gehucht Tenbriclen groot 98 a. 20 ca. In gebruike door Deleu Arthur, mits 1400 fr 's jaars zonder lasten noch geschreven pacht. groot S a. 83 ca,, Werviksestw., 154. groot S a. 78 ca., Werviksestw., 156. groot 3 a. 74 ca., Werviksestw., 158. groot 3 a. 70 ca., Werviksestw., 160. 6) De puinen van een groot 3 a. 25 ca. Met de oorlogsschade geschat waarde 1939 aan 21.891,31 fr. groot 2 a. 25 ca., Werviksestw., 221. Al die woonhuizen zijn in gebruike door werkmansgezinnen, mits ieder 170 fr. te maande, zonder geschreven pacht. met poort en magazijn, groot 10 a. 35 ca., Werviksesteenweg nr 214. Vrij van gebruik. groot 3 a. 72 ca., Werviksestw., nr 67. Bewoond door Warembourg Omer, mits 170 fr. te maande zonder ge schreven pacht. ZITDAGEN TE WERVIK, in het Vredegerecht, St-Maartenspl.: INSTEL: DONDERDAG 10 MAART, TOESLAG: DONDERD. 24 MAART, telkens om 14.30 uur. Toelatingen tot bezoek, inlichtin gen en plakbrieven ter studie. (620) Studie van de Notaris NAUDTS te KOMEN. Studie van Notaris CAMERLYNCK te Passchendale. TOESLAG: VRIJDAG 11 MAART '49 te 14.30 u. ln d'herberg De Casinobij Mr Leon Verduyn te Passchendale, van: Gemeente PASSCHENDALE, Dorp, langs de Carabiniersstraat, KOOP 1. met erf, Beetle D, Nr 956b, groot 94 m2. KOOP 2. met erf en uitweg, Sectie D, Nrs 955g en ex-955h, groot 1 are 22 ca, KOOP 3. Sectie D, Nr ex-955h, groot 101 m2 60 dm2. Koop 1 en deel van koop S ge bruikt zonder geschreven pachtvoor- waarden door Mr Leon Walleghem; Koop 2 en deel van koop 3 gebruikt zonder geschreven pachtvoorwaar- den door Mr Camille Vanthoumout. Recht van samenvoeging. Studie van den Notaris DE TA VERNIER te LANGEMARK. Studie van de Notaris J. CLOET te OOSTROOZEBEKE. UIT TER HAND TE KOOP: met 41 a. land en weide, te KOMEN, Tenbrielen. Inlichtingen ter Studie. (619) Etude de Notaire THEVEL1N a MESSINES. A VENDRE DE GRÉ A GRÊ avec jardin de 12 axes a 23 ares, bien situées contre une grande route prés de la frontière franpaise. S'adresser au Notaire THEVELIN Messines. (534) IBBBflBBBBBBBBrBSBflBBBBBaa Studie van de Notaris THEVELIN te MEESEN. UIT TER HAND TE KOOP met tuin van 12 aren tot 23 aren, goed gelegen langs grote baan, dicht bij de Franse grens. Wendt u bij Notaris Thevelin te Meesen. (535) RBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBB Studie van de Notaris THEVELIN te MEESEN. UIT TER HAND TE KOOP te WERVIK: met bouwgrond en tuin, langs de gro te baan naar Geluwe. Kan dienen als handelshuis. (614) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris RAVESCHOT te MEENEN. OVERSLAG: ZATERDAG 26 FEBRUARI 1949 om 4 uur te Meenen, ter herberg o Au Tonnelier Bruggestraat nr 74, van: Stad MEENEN, Vandermeerschpl. groot 66 ca, groot 66 ca. (494) nBBBBBBBBBBBÜIBBBHBBBBBHli Studie van de Notaris RAVESCHOT te MEENEN. OPENBARE VERKOPING VAN WIDOUWWISSEN op STAM bij gesloten inschrijvingen, te verge lijken met de in het publiek gedane opbiedingen, te IEPER, Hótel Con tinental Statieplaats, op MAANDAG 28 FEBRUARI 1949 om 14 uur. Lot 1: 2,380 m2 te HOLLEBEKE, Entrepot, rechteroever van het ka naal Ieper-Komen. Lot 2: 4.050 m2 aan de Capoenbrug te ZILLEBEKE .linkeroever van het kanaal Ieper-Komen. Lot 3: 7.800 m2 aan de Capoenbrug te VOORMEZELE, rechteroever van het kanaal Ieper-Komen. Kosten 15 Comptante betaling. (546) Studie van de Notaris NAUDTS tc KOMEN. OPENBARE VERKOPING van: groot 2 a. 50 ca. - Vrij van gebruik. Gelegen te KOMEN, Houtemstraat. ENIGE ZITDAG: DINSDAG 8 MAART 1949, te Komen, Houtemstraat, ter heiberg Au Pigeon Bleugehouden door Robert Boelary. Inlichtingen ter studio. <618) ZATERDAG 26 FEBRUARI 1949 te 4 uur, te Meenen, ter herberg Au Tonnelier Bruggestraat Nr 74, OVERSLAG VAN: Stad MEENEN, Vandermcerschplaats groot 66 centiaren. Ingesteld: 30.000 frank. groot 66 centiaren. Ingesteld: 56.000 frank. (533) Studie van de Notaris JOSEPH VROMAN te MEENEN. ZATERDAGEN 5 en 19 MAART '49 telkens om 3 uur 's namiddags, ter herberg Café de l'UnionPlaats 1 te Rekkem, respectievelijke INSTEL en TOESLAG van: Gemeente REKKEM, Mcenenstr. 51 LOT I: groot 71 m2. LOT II: groot 85 m2. LOT III: bestaande ter gelijkvloers uit: eet kamer, gang, twee kamers, keuken, ruime kelder. Op verdiep: vier kamers en een zolder-kamer. Voorzien van electriciteit, pomp- en regenwa ter. Groot: 391 m2. De drie loten zijn vrij met de be taling. Recht van samenvoeging. Met gewin van U instelpremie. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie. (600) Studie van Notaris AMEYE te ROESELARE. UIT TER HAND TE KOOPl Een kloek gebouwd BURGERSHUIS met aanhorigheden en TUIN, gelegen te ROESELARE, WesUaan Nr 11 (nabij de Meenensteenweg), hebben de aldaar een breedte van 9 meter, groot 315 vm. Vrij van gebruik 1 April &js. Inlichtingen bij voornoemde No- taria. (612) DINSDAG 8 MAART 1949, om 14.15 uur te POELKAPELLE (Markt), in de «Oude Hert», TOESLAG IN EEN ZITDAG VAN: I. (64 aren) te WESTROOZEBEKE. bij Wildeman, Baan naar Sleiha-ge, Zuid van eigendom Vandamme Emiel. Paohtster: Wed. Sobry J. II. (57 a. 43 ca.) te STADEN, bij Voer man, achter huis van Hr Cyr. Van- lerberghe, West van zelfde baan. (522) Studie van Deurwaarder OSSEEL, BRUSSEL WOENSDAG 2 MAART 1949 te 15 uur BRUSSEL-ZUID - Tel. 21.83.97 OPENBARE VERKOPING VAN o.a.: Buick, Jaguar, Mercury, Hudson, Na£h, Plymouth. Ford, Chevrolet, Opel, Simca, Brossel, G.M.C., Bedford, Federal, enz. (d-602) Studie van Notaris AMEYE te ROESELARE. TOESLAG: DINSDAG 8 MAART '49 om 3 u. stipt, in het gasthof Patria Ooststraat, te Roeselare, ten over staan van de HH. Vrederechter en Griffier van 't kanton Roeselare en met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, van: Stad ROESELARE. Koop I: St Amandstraat, Nr 109: met aanhorigheden, broeikas en tuin, groot 205 vm., kadastraal bekend on der Ne 364p2 der Sectie A. Gebruikt door de mederechtigde Juffrouw Marguerite Vanmoèrkerkc. mits 5.000 Fr. 's jaars met rec'ht van pacht tot 29 September 1951. Ingesteld: 392.000 Fr. Koop II: Kattestraat, Nr 115: met aanhorigheden en tuin, groot 506 vm., kadastraal bekend onder Nrs 883q3 en 884g der Sectie D. Gebruikt, zonder pacht, door Me vrouw Wed. Lauwers, mits 500 Fr. te maande, op voorhand betalende. Ingesteld: 182.000 Fr. BEZOEK: Alle Dins- en Donderda gen van 2 tot 4 uur. (611) GBBBflBHBBBBnBHBBIEBBBBaiBHB Studie van Notaris AMEYE te ROESELARE. TOESLAG: Woensdag t Maart 1949 je S uur, ter heiberg «De Hert», te Oostroozebeke, Markt, bij Mr Georges Llbbrecht, van: Gemeente Oostroozebeke, Veldstraat Een schone en welgelegen van S putten met alle materiaal, bouwgrond en land, en schoon woon huis, in totaal groot,85 a. 62 ca. Verdeeld in drie kopen. Gebruikt door de medeverkoper Mr Alfons Vanluchene tot 1 April 1949. Dus onmiddellijk vrij gebruik. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van de Notaris DEVOS te RUMBEKE. Om uit onverdeeldheid te treden. OVERSLAG: Dinsdag 1 Maart 1949 om 3 ure namiddag, ln het gasthof Java Ooststraat te Roeselare, van: Stad ROESELARE, Tumulusstraat 36. met medegaande erve, kadastraal be kend sectie B, Nr 545y2 en deel van Nr 545C-3. Vrij van gebruik zes maanden na de betaling. Ingesteld mits 90,000 Fr. Ten overstaan der HH. Vrederech ter en Griffier des kantons Roese lare en met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816. (595) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoor van den Notaris FLOOR, te VEUKNE. Door sterfgeval en Óm uit gemeenzaamheid te treden. OVERSLAG: WOENSDAG 2 MAART om 2.30 uur namiddag, ter herberg •Het Volkshuis», te Adinkerke (Dijk), van: GEMEENTE ADINKERKE. ten dienste van winkel, met inrij poort, en 2 a. C8 ca. erf te Adinkerke, Dorpstraat, nr 17. Bewoond door de medeverkoopster, Juffr. Agnes Desot, tot 1 maand na de toewijzing. ©lechts ingesteld: 182.000 fr. (539) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoor van den Notaris BUURMANS te VEURNE. Kantoor van Notaris DEVOS te RUMBEKE. UIT TER HAND TE KOOP ROESELARE. Beste HANDELSHUIS Vredestraat; vrij. BOUWGRONDEN, Meenensteenw., Ru'mbekesteenweg, enz. (368) IBBBBBBBBBSSBBBBBESBBBBBB3 Studie van MEESTER EDGARD REYNAERT, Notaris te Staden. INSTEL: DONDERDAG 10 MAART, TOESLAG: DONDERD. 24 MAART, om 2.30 u., ter herberg De Jonge Meerlaan bij M. Albert Vandecap- pelle-Degry.se, Ardooiesteenweg 219, te Roeselare, van: Stad ROESELARE Tassche Ardooiesteenweg, Nr 377b. Een kloekgebouwd en gerieflijk WOONHUIS dienstig voor handel, met TUIN, heb bende beneden gang, 2 voorplaatsen, eetplaats, keuken, afwaskeuken en verdere afhankelijkheden, boven 3 slaapkamers,, zolder, -r- Groot 6 aren 35 centiaren, kadastraal bekend sec tie A nrs 1301c en 1301d. Vrij van gebruik einde Mei a.s. Bezoek: Alle Dins- en Donderda gen, van 2 tot 5 uur. Vst Instelpenning. (502) Studie van Notaris AMEYE te ROESELARE. UIT TER HAND TE KOOP: dienstig voor handel, met tuin, groot 302 vm, te ROESELARE, Ardooie steenweg. - Vrij van gebruik. (636) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studiën van Notarissen AMEYE en WYFFELS te Roeselare. TOESLAG: Woensdag 9 Maart 1949, om 2.30 u. in het Gasthof Den HertZuidstraat, te Roeselare, van: met 85 a. 80 ca. land te GITS, Wijk 't Stoomtuig», Bruggesteenweg 89. Gebruik: M. Leon Verstraete, aan 2.000 Fr. 's Jaars, boven lasten, val- aag 1 Oktober. Slechts Ingesteld: 40.000 Fr. (635) Studie van de Notaris J. CLOET te OOSTROOZEBEKE. TOESLAG: Dinsdag 1 Maart 1949 te 2 uur namiddag, ter her berg «De Zalm», Markt, te Oost roozebeke, bij Mr Richard Velghe, van: Gemeente Oostroozebeke, Olieberg. met poort, werkhuis en ene, groot 2 aren 67 centlaren. Gebruiker: Mi" Albert Marytsse, mits 2.400 fr. 's jaars. OPENBARE VERKOPING VAN Gemeente BEVEREN-bij-Roeselare Kouterwegel en Gitsstraat, I. langs de Kouterwegel, Nr 30, met af- hangens en land, groot ongeveer 8 a. en gebruikt door de Heer Maurice Rebry-Kindt. II. groot ongeveer 15 aren, west van koop één. rii, groot ongeveer 15 aren, west van koop twee. XV. oost van koop één, groot ongeveer 4 aren, langs de Gitsstraat. V. oost van koop één, groot ongeveer 4 aren, langs de Gitsstraat. VI. oost van koop één, groot ongeveer 4 aren, langs de Gitsstraat. Zie nadere inlichtingen op aan- plakbrieven. Voorbehoud van samenvoeging. Instelpremie te winnen. Plan ter inzage ter studie van voor noemde Notaris. INSTEL: Woensdag 2 Maart 1949 te 2.30 uur namiddag, ter herberg Prinsenhofbij Heer Georges Vancauwenberghe, Schoolstraat te Beveren-bij-Roeselare. TOESLAG: Woensdag 16 Maart 1949 te 2.30 uur namiddag, ter herberg In Vlaanderenbij Heer Arthur Vermander, te Beveren-bij-Roeselare, Marktplaats. (532) Speciale voorwaarden voor uw hypotheeklening, - geen verplichtingen, Vanaf UIT TER HAND TE KOOP. IBBBBBMBBBBBBBBBSBBBBBBB Studie van Notaris Paul SIMPELAERE te DE PANNE. DINSDAG 8 MAART 1949, te 2.30 uur, in t Hotel Mon Bijou Zeelaan te De Panne, INSTEL van: GEMEENTE DE PANNE, 1. met appartementen, genaamd villa ELZA-MARIA Ollevierlaan, 42, groot 180 m2. 2, voorhoofdende met 6 m. de Prins Al- bertlaan, groot 180 m2 60 dm2. Instelpremie. Alle Inlichtingen ter Studie van verkopende Notaris. (634) lEBflBBSMBSaBBBSSBBHSBBBBBB Studie van de Notaris PAUL SIMPELAERE te DE PANNE. Studie van de Notaris F. DELAHAYE te DIKSMUJDB OP DINSDAG 8. MAART 1949 om 2 uur 's namiddags, te Eesen, ter herberg «Moto Sport», wijk Hooglandeke, bij Mr Fr. Van Cutsem, INSTEL VAN: GEMEENTE EESEN met medegaande erve en bouwland, sectie D, Nrs 232d en 232e, groot 68 aren 60 centlaren. Gebruikt door Mr August Jans sens mits jaarlijks 1.664 fr. en door Mr Michel Vanoverberghe, mits jaar lijks 600 fr, vallende op 1 October na valdag. Instelpremie. (514) IBBBBBBBBBBBBBBBRBBBBBBBB Studie van de Notaris F. DELAHAYE te DIKSMUIDE OP DONDERDAG S MAART 1949 om 2 uur 's namiddags, te Zarren- Terre'st, ter herberg bij Mevr. Wed. De Blomme, OVERSLAG VAN: Gemeente HOUTHULST, Terrest met afhangen en medegaande erve, sectie C, Nrs 646d, 646e en 646g, ge legen nabij de steenweg van Terrest; groot 4 aren 45 centiaren. Gebruikt door Mr Sintubin Mau rice mits jaarlijks 750 fr, vallende telken jare op 1 October. (513) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studiën van de Notarissen F. DELAHAYE te DIKSMUIDE, AUG. FLOOR te VEURNE, en M. QUAGHEBEUR te OOSTENDE. DINSDAG 1 MAART 1949 om 2.30 uur, in de café Transvaal Veurnestraat, De Panne, OVERSLAG VAN EEN met afhankelijkheden en medegaan de erf, voordees herberg, genaamd De Tul-bootte DE PANNE, Veur nestraat, groot 670 m2. Goede ligging en seffens aanslag. Alle inlichtingen ter studie van de verkopende Notaris. (534) Studie van den Notaris LOUIS CORDY, Dr in de Rechten, te Woumen-Diksmuide. U mag onderverhuren, handel drijven. OOK OM AAN TE KOPEN. in 1» hypotheek voor leder een op alle eigendom. W. H. B. ANTVERPIA 98, Lge Lozanaslr, Antwerpen. KORTRIJK, Begijnhofstr. 12. GENT, Zandpoortstr. 12. (d-441) Studie van Notaris VIAENE te AARSELE. INSTEL: DINSDAG 8 MAART 1949, TOESLAG: DINSDAG 22 MAART, telkens om 4 u. nanoen ter Herberg De Kroonbij Heer René Bau- doncq, aan de kerk der Veldparochie te Meulebeke, van: GEMEENTE ARDOOIE, Wijk Oliekouter KOOP I. en erve, groot 8 a. 78 ca. KOOP n. ZAAILAND, groot 80 a. 90 ca. Belde ln pacht zonder geschreven voorwaarde bij Heer Hector Gruyaert mits 4.000 fr. per jaar valdag 1 April. Instelpremie. (637) ■BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBK Kantoor van de Notaris FLOOR te VEURNE. Op prijsstelling: Maandag 7 Maart Toeslag: Maandag 21 Maart 1949 telkens te 2 uur namiddag, in na- vermeld hotel, van: Stad VEURNE, Grote Markt. met 2 aren 40 centiaren erf, alsmede café en spijszaal, salons, 16 slaap kamers, centrale verwarming, lopend water, gas en electriciteit. Enig richt op de beroemde Grote Markt. Bewoond zonder geschreven pacht door Mevr. Marcel Hendryckx. Te bezoeken ieder Dinsdag en Don derdag, van 2 tot 5 u., mits toelating van de Notaris. V4 Instelpremie. (515) OPENBARE VERKOPING ten overstaan van den Heer Vrede rechter van het Kantoh Diksmuide, van: Gemeente KLERKEN, Vijfhuizen. Een gerievig en welgelegen met aanhorigheden en bouwland, be kend ten kadaster Sectie E, Nr 855W2 én 855az, groot 7 a. 40 ca. Onmiddellijk vrij. LET WEL: ENIGE ZITDAG VOOR OVERSLAG Op DINSDAG I MAART 1949, in de gehoorzaal van het Vredege recht te Diksmuide. (507) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van de Notaris LOUIS CORDY te WOUMEN OPENBARE VERKOPING ten overstaan van de Heer Vrede rechter van het Kanton Diksmuide, van: Gemeente WOUMEN, Dorp 114. Een prachtig gelegen en gerievig met erf en aanhorigheden, sectie A, Nrs 354 n en 354 O, groot 6 a. 8 ca. Laatst bewoond door dhr Bulcke G. ONMIDDELLIJK VRIJ. INSTEL: Dinsdag 1 Maart 1949 OVERSLAG: Dinsdag 15 Maart '49 teikens te 14.30 uur, in de gehoor zaal van het Vredegerecht te Diks muide. Sleutel bij G. Vanihouwe, Dorp, Woumen. 0,50 Instelpremie. (512) IBBBBBBBBBBBBBBBiaBBBBBBBB Studie van den Notaris LOUIS CORDY, Dr in de Rechten, te Woumen-Diksmuide. I. OVERSLAG VAN: Gemeente MERKEM, steenweg Ieper-Diksmuide: met een breedte langs voormelde straat van 40 meter, samen groot 62 a. 70 ca. Verdeeld in twee kopen. In gebruik door Heer Camiel Zwae- nepoel, te Merkem, mits 2.500 fr. meer de lasten en verzekering, op: MAANDAG 7 MAART 1949, om 14.30 uur, ter herberg «De Kippe», bij Soenen Camiel, te Merkem. Gebracht op 130.000 Fr. (624) UIT TER HAND TE KOOP: gelegen tegen 't dorp van ZEVE- KOTE, groot ongeveer 4 ha. gras en 4 ha. land. Inlichtingen: Coolaerdstr. 124, Gistel. d-I-1125 Studiën van de Notarissen de GRAVE te LOO en VANHEE te MOORSLEDE. Op MAANDAG 14 MAART 1949 om 2.30 u. 's namiddags te Woumen, ter herberg bij Mr Louis Vanover- schelde, OVERSLAG van I. - Gdmeente WOUMEN. Sectie D nr 22. Gebruikt door Mr Cyriel Deceuninck, landbouwer te St- Jacobskapelle, mits jaarlijks 2000 Fr. vallende op 1 Oct. II. - Gemeente MERKEM. Sectie B nr 87 a en 88 ca. Gebruikt door Mr Theophiél Covémaeker-Lee- man, landbouwer te Merkem, mits jaarlijks 1200 Fr. vallende op 1 Oct. (608) De jaarlijkse Algemene Vergade» ring der aandeelhouders heeft plaat# op MAANDAG 7 MAART 3949, t« 17 uur, in de zetel der vennootschap, Noordstraat 38, te Roeselare; Dagorde: 1° Verslag over jhet boek jaar 1948 2o Goedkeuring der ba- lans, winst- en verliesrekening en voorgestelde winstverdeling s» Ontlasting aan beheerraad en revb sor 4« Statutaire benoeming - 5o Allerlei. De HH. aandeelhouders die de ver. gadering wensen bij te wonen dienen, overeenkomstig art. 30 der statuten hun aandelen te deponeren aan de loketten der bank, uiterlijk op 1 Maart 1949. (d-426) STAD VEURNE, Studie van de Notaris F. DELAHAYE te DIKSMUIDE. Op DINSDAG 15 MAART 1949 om 2 u. 's namiddags te Merkem ter hei-berg Boulevard bij Mr Michel Therssen, OVERSLAG van: Gemeente MERKEM (Statie). met aanhorigheden, staande op 4 a. 40 ca. cijnsgrond, toebehorende- aan Mevr. Barones de Blommaert de Soye, sectie B ex-974. Twee plaatsen zijn gebruikt door Mr Helie Deduytsche, rijkswachter te Merkem, mits maandelijks_ 100 Fr. Het overige is ongebruikt." Worden medeverkocht: dè henne- koten eh fruitbomen. (609) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB STAD IEPER. COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND OPENBARE VERKOPING van: te IEPER en te SINT-JAN. Lot 1. 745 m2 bouwgrond te leper, Oude Veurnestraat; Lot 2. 270 m2 bouwgrond te leper, Bruggesteenweg Lot 3. 219 m2 bouwgrond te leper, Bruggesteenweg' Lot 4. 143 m2 tuingrond te St-Jan; Lot 5. 114 m2 tuingrond te St-Jan; Lot 6. 135 m2 tuingrond te St-Jan; Lot 7. 110 m2 tuingrond te St-Jan; Lot 8. 132 m2 tuingrond te St-Jan; Lot 9. 524 m2 tuingrond te St-Jan; Lot 10. 185 m2 tuingrond te St-Jan; Lot 11. 110 m2 tuingrond te St-Jan; Lot 12. 207 m2 tuingrond te St-Jan; Lot, 13. 130 m2 tuingrond te St-Jan; Lot 14. 10 m2 tuingrond te St-Jan; Lot 15. 155 m2 tuingrond te St-Jan. Op VRIJDAG 18 MAART 1949, te 3 ure, in de zittingszaal der Com missie, Rijselstraat Nr 38, OVERSLAG IN EEN ZITDAG, door het ambt van Meester Lema- hieu, notaris te leper. Ingenottreding met de betaling- voor wat betreft de bouwgrond. Voor de tuingrond ingenottreding op 1-11-49. Alle inlichtingen te bekomen op het Secretariaat. (623) ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR dienstig voor alle handel. —-Groot 2 aren 85 centiaren. Inlichtingen; DUINKERKESTR. 45, POPERINGE. C-1729) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB WILT U GELD VERDIENEN BIJ U THUIS en de breistiel kénnen na enkele dagen? Vraag gratis kataloog Nr 2 of kom tot betrouwbare firma: Breimachine Rapide, 180, Brabantstr., Bruss., of Kortrijkstw. 53, Gent. d-318 IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB UIT TER HAND TE KOOP OPENBARE VERKOPING VAN STAD LOO koop i: ALLERBEST GELEGEN WOONHUIS met grote hof, Weststraat 8 (dicht bij de Markt), vroeger beenhouwerij, zeer wel geschikt voor handelshuis, groot 4 a. 40 ca. KOOP II: INSTEL MET PREMIE: DONDERDAG 3 MAART 1949 Toeslag: Donderdag 17 Maart 1949 telkens te 2.30 uur namiddag, jn het Stadhuis te Loo. (516) GEMEENTE WIJTSCHATE: Een groot en gerievig gelegen langs de grote baan, Ieper- straat 109; groot 10 a. - Onbewoond. Voor alle inlichtingen zich wenden bij Evarist Eislander, Komenstraat 49, Zillebeke (Verbranden Molen). (1.1141) met schone binnenplaats, keuken, voute en kelder, alsook 3 stallen, re gen en putwater, 8 aren grond met 8 fruitboompjes, gelegen Couterdijk 8, WULPEN. Voor inlichtingen zich wenden: Maesen Arthur, Calonnegracht 15, te Veurnc. (V.1157) 1BBBBBBBBBBBBBBBBBISBB ernstig en chr. Huwelijk aan te gaan, schr. in volle vertrouw, om inliohtingsdöcum. naar De Gelukkige Haard te Leiwie. - Enig werk in West-Vlaanderen, talr. gelegenh., vr. in iederoens geval, spoe dig vervulling uwer wensen, Strikte geheimh., waarb. verzekerd.' (d-308) UIT TER HAND TE KOOP schone gebouwen. - Rond leper. Iiü. bij G. BOUKDEAl, Itijsfl- Op VRIJDAG 4 MAART 1949, om 11 uur 's voormiddags, op de" burelen van den Dienst voor de Sfcedebouw, Bijzonder Commissariaat voor de Kust, H. Serruyslaan, 64, tè Oosten de, zal er overgegaan worden tot c!« openbare opening der aanbiedingen voor het HERSTELLEN VAN HET PAVIL JOEN DER SPAANSE OFFICIEREN TE VEURNE. Raming: 325.268,70 Fr. De inschrijvingen per post moeten gezonden worden aan den Heei Hoofdingenieur VERBOVEN, Bijzon- der Commissaris voor de Kust, H. Serruyslaan, 64, te Oostende, tegen den 2 Maart 1949. De inschrijvingen mogen ook ter zitting afgegeven wor den vóór de opening. De aanbestedingsdocumenten kun nen geraadpleegd wórden,in het Bu reel der Openbare Aanbestedingen, Ste Kathelijneplaats. 13, te Brussel, en in de burelen van de architect, Jos. Viérin, Lange Rel, 18. 'te Brug ge, tussen 9 en 12 uur 's morgens. De bescheiden zijn bij de architect verkrijgbaar tegen 150 Fr, of bij voorafgaandelijfce storting oppost- checkrekening nr 1436.86, Het Stadsbestuur van Veiirne, (521) IBflBflBBBB9BBBBflBBBH»BW3ai MINISTERIE VAN FINANCIËN De Ontvanger der Registratie en Domeinen te ROESBF.UOGE zal overgaan op WOENSDAG 2 MAART 1949, om 10 uur stipt voormiddag; ten zij nen kantore, Gemeentehuis, ver- diep, te ROESBRUGGE, tot dè OPENBARE VERKOPING van: staande langs de Staatsbaan Veurn» El'zendamme, op het grondgebied van HOOGSTADE en POLLINKHO- VE, tussen Km.-paal 10,195 pn 14.290, Voorwaarden. Verkoop per stuk, bij opbod te vergelijken met gesloten aanbiedingen. - Kosten: 18 op koopsom. - De gesloten aanbiedingen moeten aangetekend ten kantore be steld. worden en op de omslag de vermelding dragen: Verkoop van bomen -r':: Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore. (584) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIB STAD'DIKSMUIDE (Legewcg bij de Villa Blanche Schonen hof met fruitbomen. - huis je - garage, 920 m2. Voor inlichtingen zich wenden: Wilgendijk, nr 8, te Diksmu'ile. ("593) UIT TER HAND TE KOOP te IEPER, 4 aren, beste tyg'ging, Inl.S Dccemberstr., Brussel. (d-390) gelegen tussen Veurne err Oostende, groot 10 hectaren. Schrijven bu reel van 't blad onder Nr..536, (536) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBIMBIIES UIT TER HAND TE MOP welgelegen, gerievig' en jnbeWOond, alsmede 'b Inl.: «Sneeuwwitje», Éepérstr".! 17, Poperinge. (S45) (BBBBBBBBBBBRBBBBRSBras^ff «IN DE WANDELING»'» en ROERENDE GOEDEREN. Inl.: Elvcrdingesleenweg 11, her berg voormeld, POPERINGE. IBBSflBBBBBBBBBBISBBimBISmii UIT TER HAND TE KMOP gelegen center stad IEPEp, Kunnen de dienen voor handel Inl.: Vlamer(ingestraai J, Brïelen- (0,173,1) 40 Ha. weide te DOORNIK; S> Ha. weide te LEUZE. Inl.: P. Six, Wervikstraat 17, te KOMEN. (646) {BBHflHBSBBBBnHBR(!*H»£l«Sa* OVER TE NEMEN SBBBflBKBBBBS£BBB3BSa«l«jail 2 a. 63 ca„ 8 m. breed, met, Irelfte- muur en steenput. Gelegen begin Pil kemstraat, westzijde, lEPEEt. Z. v.St-Jacobsnieuwwéfc 12, leper. (1.1144) «ffBBaBHBRBSWBI&HiaBSimiiei* UIT TER HAND TE KOOP- gelegen te NIEU WKERKE -IEPEH. Landerijen ln blok A. t. D. (0.1721) IG«®MSS!i£BM!ëOSH3liS8iaMI' UIT TER HAND TE KOOP tegen POPERINGE Vrij met 1 Oktober e. k, zondef 'overname. Inl: RijstUwtat 76, leper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 6