SNOTJE en SNETJE in T WESTLAND DOOR LEO ZEEAEEUW 1 PLUIMVEE - DUIVEN j FRIGIDAIRE IJSKAST hoeve, zuivelwinkels. spijshuizen, huishoudens. MS8!!2ii®i§lfer$ 3 Koopt machines DE BLOCK ABEL Doornsl„,ll9 &*r TE POPEMNGE, POPERINGE VOOR UW DRIJFKRACHT-INSTALLATIES WENDT U TOT IEMAND MET 20 JAAR ONDERVINDING DUS TOT DE FIRMA STEVENS GEBRGEDERS. GOEDE BOUWGROND AUTOGELEIDER YERACÉTEX GLACETEX GEBROEDERS LEROY NIEUWSTRAAT 68, WERVIK «1-493) ALLE APOTHEKEN NAAIMACHINES i R.A.D.A.R. j Vaderlandstraat 11, j! I (d-118) Tel. 561.78. GENT]; WAAR0M? HOOFD- EN ZENUWPIJNEN! ARMSTRONG ASFALT TILE A. VAN DE WALLE - VANNESTE Nieuwpoortse Steenweg 10. Tel 200. VEURNE. Apotheek KINGET, VEURNE. Roman van H. COURTS-MAHLER <5itengelwerk van Het We\elijk.5V"ieuwj Eigendom Het Wekelijks Nieuws Nadruk verboden (A-lemtl! Wat mooie*1 ArootvlakÜ Nee {Nero ii'n ram met verstand. ;'hjj heelt enkel de spraak re kort en( 'daarbij hij is waakzaam ab'nj hond-maar.„waar blij-ET-TTi ÉSSte-' .V- HET WEKELIJKS NIÉUWS Zaterdag 26 Febr. 1949. in de billen. Niet de vrouw, maar de koe. Deze, door het schieten opge- - schrikt, werd nog wilder en wierp vrouw Toepzaad met de horens in de gracht. Daarna rende de koe verder. De vrouw werd in erbarmelijke toe stand opgenomen en terwijl de gen darmen de koe afmaakten, werd ze naar 't hospitaal gevoerd, niet de koe, maar de vrouw. Pallieter zegt: Fluitende meisjes En brullende koeien Zijn zelden goeien. MAAR POTDORIE Dees historie Is voor mij voorwaar Latijn. Want hoe 'k ook zie Ik versta 't nie, 't Is een onbekend terrein. Het volgende bericht werd bekend gemaakt: Het postbestuur in Enge land staat voor een groot vraagstuk. Wat dient er gedaan voor de herten in Schotland als ze jeuksel krijgen en zich moeten krabben. (Met hert wordt hier natuurlijk een dier bedoeldDe mannen die de telefoonpalen oprich ten hebben bemerkt dat de herten graag hieraan hunne lijven komen schuren. Sommige dier palen waren zozeer versleten dat ze moesten ver nieuwd worden. Nu denkt het bestuur dat het goed zou wezen op verschillende plaatsen palen te planten, speciaal voorbehou den voor de hertenjeukselkrabberij. Wat ik nu niet versta is 't volgende. Hoe gaan de herten weten dat die palen dienen voor hun te ontlasten van hun jeuksel. Misschien zal op de gewone palen een plaatje gezet worden met als op schrift: «Verboden te schuren», en op de speciale palen het volgende: Voorbehouden voor de schuurders De vraag is nu of de herten dat kun nen lezen. KUNNEN EN KUNNEN is twee! Maar al was Julieke nog maar 4 jaar toch kon ze zich. explikeren. Ze ging naar de winkel bij Jefke Truut en vroeg rollen rood lint. Hebt ge geen staaltje mee voor de kleur? vroeg de winkelier. Neen, mijnheer, zei Julieke, maar moeder zei dat 't de kleur van uw neus moest zijn. NOG EEN BEETJE en de kleuren zullen weer ons oog verlustigen. Groen zullen de velden en weiden weldra wezen, want de Lente is in aantocht. Ik voel dit zo goed, wijl ik 'n fijne citronia zit te genieten, in 't café Au bon Coin ofte In de goeie Hoekbij ouwe Poperinge- naars 't was er erg gezellig, ma dame Bij 't begin der Lente krijgt 'n mens dan zo van die dichterlijke ont boezemingen. Flupke heeft die ook gekregen. En werkelijk, ik geloof dat hij waarlijk nog eens een groot po- jeet zal worden. Hij is met gans de klas gaan wandelen en toen hebben ze een opstel gekregen over: HET WOUD Waar anemonen staan en avondgeur [het hart Bevangt, het blauwe woud, met zon [beblonken toppen, Daar vindt de ziele rust, in droom- verloren smart, Daar heelt seringengeur het pijnend [hartekloppen. AGENTSCHAPPEN Alverlngem Philibert Bailleul, Dorpplaats 65. Bevcren-Roesbr. j Robert Lepée, Hondschootestr. 91. Hooglede: Marie-L. Pieters, Roeselarestraat 8. Houtem: Germain Coudron, Place 1. Ingelmunster: Marcel Ampoorter, Weststraat 13. Izegcm: Charles Parret, St-Crispijnstraat 19. Kcnimel: Leo Duplacie, Reningelststraat 63, Koekelare: Mr Jozef Bulcke, Ichtegemstr. 13. Krombeke: Mej. Maria Denys, Dorpplaats. Loker: W* L. Dousy-Mor- Dorpplaats. [treu, Meesen: Hector Vercruysse, Ketelstraat 14. Georges Dehem, rue Alph. Hottat. 26, Ixelles. Moorslede: Achiel Goemaere, Dadizelestraat 32. Oostvleteren: Mej. Y. Van Houtte, Henri Deberghstraat, Poelkapcllc: M"W'M.De Sutter- De Wilde. ROZEMARIJNTJE is droef thuis gekomen. Daar heeft een komeer uit 't gebuurte gezeid dat ons Rozema- rijntje goesting had op de sjampet- ter van ons dorp. Ik heb gezeid dat Rozemarijntje zich om de babbel praat van babbelmuiltjes niet moest bekommeren en toen heb ik dit ge- dichteke gemaakt en als babbelmuil tje dit leest, zal Babbelmuiltje dit wel begrijpen. Zie, daar komt zij uit haar huisje Weer geslopen als een muisje. Schuw en schichtig, Heel voorzichtig, En trippelt op een draf 't Straatje af. Om met fijne kwezelstreken !t Leste nieuws te gaan bespreken. Babbelmuiltje, guitig jong, Snoer uw tong 'Er bestaat een model voor de O! nu moeten 't voor veel uren Klein en groot weer gaan bezuren, Met haar zwetsen En haar kletsen, Trekt ze zelfs mijnheer pastoor Bij 't oor, Omdat hij in zijn preken Van de mode durfde spreken. Babbelmuiltje, guitig jong, Snoer uw tong! Iedereen bewondert de grote perfektie van deze machines, evenals hun degelijke afwerking. fl I Koopt het beste ONTWORPEN EN VERVAARDIGD DOOR: OFFICIËLE VERDELERS Lies, de meid van de notaris, Gaat naar 't klooster als 't maar En Sophieken [waar is Van Marieken Is in 't nieuw weer maar hoe Op de poef! [droef Tine of Fientje, een van beiën, Stond daar gister weer te vrijen. Babbelmuiltje, guitig jong, Snoer uw tong! AGENTSCHAPPEN ZIJN NOG TE VERKRIJGEN WÈffr -gjiCTW AANGEBODEN UIT TER HAND TE KOOP: LEDIG WOONHUIS, geb. 1936, 6 pi., kelder, ■iSaËmW '/JfKfep* hofje; 43 Toekomststraat; prijs: 160.000 fr.» comptant 100.000 fr. fmr 2- VRIJE BOUWGROND, hoek, voor winkel of 2 huizen 9 m. x 36 m.; prijs: 45.000 frank; naast Nr 39, Toekomststraat. fê Jf PRACHT BOUWGROND, vooraan Korostr, 8 Ivi mVéS H naast Wasserij, met nieuwe garage, gevel P 1 P i "*4. Jf 18 m„ in 1 of 2 loten. M.O, MM. M Bij 2 3 is de premie «De Taeyevan min- stens 26.400 frank te verkrijgen bij 't bouwen, TE KOOP GEVRAAGD: Te Poperinge: 1. Onbewoond of GEBOUW ii) slechte staat; 2. PERCEEL BOUWGROND, omgeving Statie, OVER TE NEMEN GEVRAAGD: In West-VIaanderen: EEN HOEVE rond de 10 hectaren; hoge prijs. GELD 'WORDT GELEEND: a) om te bouwen, vanaf 3,75%; b) aan de landbouwers, vanaf 4,50 voor allerlei doeleinden. Eigenaars, laat uw eigendommen beheren door een gedipl. Beheerder, Alle inlichtingen betreffende eigendommen en geldleningen worden gaarne en zonder verbintenis gegeven. Vertrouwen en Geheimhouding, (d-628) UIT TER HAND TE KOOP MO KVA - Elixir is herstellend, verkloekend, aanhitsend, ge nezend. Roeselaresteenweg, in de kom van de Gemeente ZONNEBEKE. Uil.: Roeselaresteenweg 6, Zonne- beke. (460) MORVA - Elixir in 't water is anti-microbisch, doodt alle be staande kiemen en maakt daardoor op zich zelf een ontsmettende kracht uit. voor uw veiligheid gebruikt Ts verkrijgen bij de SECURIT Verbazende Nieuwigheid in de MORVA - Elixir om bek en keel te bestrijken. A SEPTA-Poeder De stilte riep me en 'k ging; de [blauwheid van he| woud In scheemrend avondrood, en witte j [en groene verven i Met stille blaargeschrei; en stervend j [zonnegoud Wenkt de hele mensenziel en noodt [de mens tot sterven. immers is helend, versterkend, aanprikkelend, verterend, bloedzuiverend. MORVA en ASPETA tegen alle ziekten, en plagen. Zoekt gtets t'huren of te kopen: Zoekt ge 'n meid'n plaats of wat? Wacht niet langer, maar plaats nog heien 'n Kleine ZOEKER is ons blad! SAN-O-DYNE 100 i j i Het regimevoeder voor EEN- i J DAGSKUIKENS. j I J GALLI-DYNE 20 Succes verzekerd bij COCCI- i DIOSIS. i SPIR-O-DOL 1 Het enige werkelijk afdoen- i de middel tegen SNOT en t J i GAAPZIEKTE. VIT-A-BAR' 5 j J i Vitamtnerijke edelgerst voor 1 II DUIVEN. 11 JSAN-O-BAR 20 i Het gezondheidsvoeder voor 11 i de goede form der DUIVEN, J i STEEDS ONGEËVENAARD. J MWfWtVIfWfWftfWfWfWWWWWtV i elkaar- zouden ontmoeten.» Zij wendde zich als in de grootst* verlegenheid af. Nu moet ik gaan. Zijn bevende vingers klemden ziek in zenuwachtige opwinding om haaf hand. Zij moest plotseling denkea hoe geheel anders, hoe warm ct krachtig de hand van Hans Rood' man de hare dikwijls had omvat. Een rilling ging door haar heen orw der de bevende druk van Robert'* vingers. Hij merkte dit beven en legde het naar zijn wens uit. Antwoord mij,smeekte hij m:> halfverstlkte stem, ik bid u, ant woord mij. Nu sloeg zij, als tegen haar wil. d» ogen naar hem op en keek hem ern stig, bijna treurig aan, Het is niet goed van u, uw macht over mij te gebruiken om mij de?,s betekenis af te persen,zei zij met gedempte stem. Dus u bent toch ter wille van mij hier gekomen?Jubelde hij. Nu rukte zij, alsof zij diep be schaamd was, haar hand uit de zijne en liep snel weg. HIJ bleef diep ademhalend staan en keek haar als in extase na. Zo lang hij kon, volgde hij met zijn ogen haar slanke bevallige gestalte. «JIJ, lieve! Ik dank je, dat je mij tot het leven hebt teruggebracht. Wat heb ik het mooie leven ter wille van Jou lief,fluisterde hij als in een droom. Wat komt er tot het hart, uit 't vlerk- [gebrom der bieën? Wat zingt er tot de ziel, uit koele [vogelzang? Wat ademt er de taal van blader- [harmonieën? En wat... wat prevelt 't woud, zo [eindloos, eindloos lang? WEIGERT alle namaaksels. GROTE KEUS Alle Modellen Zlg-Zag Aan de laagste prijzen (occasies) M. VERDOENE, Casselstr. 5, leper (8343) fpr psr- Jgp*- De wereld zinkt voor 't oog, in grijze [mist verslonden Het leven daalt hier neer, en kust de [broze grond En rust op de patien en kust da dui- [zend monden Die 't melden aan de ziel, die 't, [arme, niet verstond! HET MANNEKEN UIT DE MAAN. KOORTS! SLAPELOOSHEID! GRIEP! I Radikaa-1 genezen door AmerikaansBuigzaam. Warm. Geluiddempend. Rijke Kleuren. Gemakkelijk te onderhouden! Kan geplaatst worden op: OUDE VLOEREN BETON PLANKENVLOER. Verkocht en geplaatst door: BEZOEKT DE TENTOONSTELLINGSZAAL! (d-594) DOOR GEZONDHEIDSREDEN. DIT ROOSKLEURIG CACHET j ij— STILT ALLE PIJNEN! j i In alle Apotheken: 15 Fr. i I DEPOT VOOR BELGIE: (d-505) Ik hoop dat ik heel spoedig weer het genoegen zal hebben u te zien, zei hij bij het afscheid. Zij keek met bekoorlijke schalks heid naar hem op. «Voorlopig zal ik de tentoonstel ling niet meer bezoeken. Maar u heeft mama toch beloofd, op onze ontvangdagen te komen. Elke Don derdag zijn wij thuis.» Hij keek haar verheugd aan. Dus tot weerziens, overmorgen. Zij knikte haastig, daarna zuchtte zij even en keek verward voor zich neer. Ik ik heb een verzoek aan u, zei zij aarzelend. Indien het mij mogelijk is, is dat reeds vervuld, voor dat het is uitgesproken,» verzekerde hij leven dig. Het scheen, alsof de woorden moei lijk over haar lippen kwamen. Ik wilde het is ach ik zou u willen vragen bij ons thuis er niets van te zeggen, dat ik heden alweer op de tentoonstelling was. Het zou kunnen opvallen, dat hu Ja dat ik u tweemaal hier ont moet heb en eigenlijk Ja eigen lijk, moest ik hier ook niet zijn.» Hij keek haar verrukt aan. Mijn lieve Juffrouw Randolf, in dien ik nu zeer vermetel was, zou ik aan uw woorden voor mij een zeer gelukkige betekenis kunnen geven.» Een hulpeloos smekende blik van haar deed zijn hart heftig kloppen. Welk een betekenis?stamelde Tn het huis van Majoor Randolf leefde ledereen naar eigen smaak en wens. Mevr. Randolf liet zich weinig in met de opvoeding van haar 3 dochters: Sandra, Liselotte en Suzie. Sandra die in het ge heim kennis aangeknoopt heeft met Hans Roodman, dien Liselotte niet on verschillig is, laat zich nu het hof ma ken door Robert Vallentinzoon van de Hondelsraad. In geldnood schrijft Me vrouw Randolf naar haar Zuster Klare die hen tijdens haar bezoek haar voor waarden stelt en zich bereid verklaart Liselotte bij zich te nemen. Luitenant Roodman kwam afscheid nemen van de familie Randolf. Intussen ontmoet San dra in een kunstzaal Robert Vallentin. <'t Vervolgt.) «Dat u, evenals ik, heden naar hier bent gekomen, hopende dat wij Wathr! ikzaPól hard sthudden j< Nero had weer zjn «geliefKoos>- den observatiepost inqjenomen, f v? (pi® kans la fe fxJioon?' Het was als een bombar- dem.«nt met pruimen.Het klonk' als muziek >n Nero's orem.Zfjn kol 4>c.heen hem te eng en de ha\t deur jtond open.BH&jt WvJ-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 8