BRAAF VOLK Het Jaar van het Overwicht HET ATLANTISCH PACT De Politieke Toestand in eigen Land ASPECTEN VAN DE HUIDIGE ECONOMISCHE TOESTAND BESTUUR en REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.64. KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN ONZE 4 UITGAVEN: \z. E. KAN. QUAEGEBEUR, DEKEN VAN ROESELARE, BENOEMD TOT .VICARIS-GENERAAL BUITENLANDS OVERZICHT De tekst ervan openbaar bekend gemaakt Itaüe, Denemarken, Portugal en IJsland tot toetreding uitgenodigd Naar Russisch tegenoffensief voor de U. N 0. MGR KERKHOFS IN PALESTINA itttiHititttttiitifiiiiHniiHfflMminiiiiififiiirniiiiHHttiutfüiiiiiiiiiiiiitiiiitiiHiiiiftntimiF Naar nieuw* Verkiezingen Regering besluit wetsvoorstellen voor vervroegd stem recht der vrouwen en zetelaanpassing in te dienen. Heef Volksvertegenwoordiger A. BEQÜA1 aan het woord te Roeselare. WAWWWwvwwwwjv. DE PAUS VOOR DE TELEVISIE COLLEGE VAN ZINNIK IN BRAND ABONNEMENTSPRIJS 1949 België tot Nieuwjaar 78 fr. Belgisch Congo 3.fr. p. week Frankrijk Holland 3.fr. p. week Andere landen 50 fr. p. week Aangesloten tij het Verbond, der Belgische Periodieke Pets. HET WEKELIJKS KrfAVWVWMWWWWVWWWWW. POPERINGE (met randgemeenten) IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Meenen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veume-Nieuw oort-Diksmuide en randgemeenten). v&mwwm Hebt ge dat gelezen, Pé? Piel kwam triomfantelijk bin nen. Zijn dagblad legde hij op tafel vóór mijn neus... Lees Pé,; daar zult ge deugd aan beleven Ik moest er, om wel te zijn, ten minste zoveel deugd aan be leven als Fiel zelf. Dat kon ik wel gissen. Lees, Pé, lees, drong Fiel aan. A Ge weet dat Mgr Kerckhofs, bisschop van Luik, in ons land de hulpaktie voor Palestina in richtte. We schreven er over, hoe de Joden een half miljoen Arabieren uit huis en have had den verjaagd, mannen en vrou wen en kinders; hoe die duizen den op den dompel waren... Kom dingen zo onmenselijk dat wij ons dat niet kunnen voorstellen noch indenken.' De Bisschop van Luik nam het op zich de hulpaktie te organs, seren. Die vluchtelingen? Veruit het grootste deèl waren Mohame- daden, 't is waar, maar toch., mensen. Bij ons werd ook in de kerk een omhaling gedaan; en over heel 't land werd die actie doorgezet. Kledingsstukken wer den ingezameld, alles wat enigs zins dienen kon bijeengeschart, levensmiddelen, geneesmiddelen, en dies meer. Alles werd ver stuurd en meteen gingen dokters en verpleegsters meê om in de vluchtelingenkampen de zieken te verzorgen. Ais we onzepenning jeum- den, hebben we misschien nooit gedacht aan de enorme nood van de vluchtelingen,... kom... we moeten alle vijf stappen een of ander goed werk steunen. We hebben misschien nooit kunnen denken hoe dat werk van Mgr Kerckhofs zogroot was opgevat en hoe het inderdaad uitgroeide tot een groot en groots werk. Nu hadden de bladen meege deeld dat Mgr Kerckhofs in t Heilig Land was aangekomen, hoe hij ontvangen werd door Koning Abdullah van Transjor- danië en door al de grote... kat ten! Dat alles had Fiel niet zo geïnteresseerd als die enkele zinsneden uit zijn dagblad. Wat in die regels te lezen stond? Een Araabs meisje had, zoals dat hier ook gebeurt, een... complementje opgezeid voor de Bisschop. Maar 't was een schoon com plementje. We hadden hier nooit horen «preken over dat landje dat België heet, zo zei dat Araabs meisje! Maar nu weten we dat er in dat land veel brave men sen wonen, een klein land waar, de mensen een groot en goed hart hebben; waar ze denken, bekommerd en bezorgd zijn om de nood en ellende van onge lukkige dompelaars. Dat landje is voor ons het beste en het schoonste van de wereld gewor den! Pé, dat komt nu van Ara bieren, zei Fiel... en hij groeide wel van een vuist. Doet dat geen deugd? Ik had geen tijd om te ant woorden. Fiel zat op zijn peerd, "k zou moeten zeggen op zijn... vliegmachien, want hij was al geweldig veel verder! Daar, Pé... Nooit in m'n leven heb ik dat aangevoeld, heb lk dat ervaren lijk nu, wat goed het doet hartelijk te zijn. De vrouw had gezeid: Fiel, we heb ben daar boven nog wel 't een en 't ander dat de kinders vroe ger hadden gedregen... Kom, we zullen dat niet langer houden, geef dat maar meê als "t wagen tje rondkomt. En die Zondagmor gen van de omhaling kreeg ïk het alweer: 't Is de vlucht naar Egypte in 't groot, 't zit wel niet te best in 't werk, maar O. L. Heer zal er wel in voorzien; voor die kleine schapen van kinders moe ten we toch iets doen. 't Schijnt dat de mensen op de parochie hun best hebben gedaan op die .^Zondag, Pé! Ziet ge... dat Araabs meisje, duizenden kilometer van hier, komt ons nu zeggen dat er veel brave mensen zijn in dat landje dat helemaal onbekend was! En zeggen dat we hier nog klagen; dat we nog zitten zeuren en lamenteren. 't Is waar, Pé, we zitten met de werkloosheid en in vele gezin nen, bizonder in de grote gezin nen, moet er geweldig gespaard worden en krimpen al de uitga ven. ^We zitten met de woning nood' en we klagen er over, te recht, dat 't schande is dat twee, drie gezinnen één huis moeten delen. Dat is allemaal waar. Maar, we vergeten over de muur te kijken. Miljoenen mensen zijn op de dool. Hoe noemen ze die weer? die D. P.'t Is een Engels woord, geloof ik, voor al die Duit sers, Balten, Hongaren, Slaven die uit hun land gevlucht of ver- Door Z. Exc. Mgr. Lamlroy Bis- dreven, nu m kampen verblijven |schop van Brugge, werd Woensdag of dolen. Hoeveel kinders zijn er|23 Maart jl. benoemd tot Vicaris-Ge- daar niet bijhoevele kindersneraalHoogeerw. Heer Kan. Qu&ege- werden er ontvoerd door die beur, Pastoor-Deken te Roeselare. BETEKENISVOLLE FEITEN verdragen tussen socialistische Toen de Westmachten na deStaten die vrijwillig een eenheid tweede wereldoorlog in vlug tem- vormen zoals in het Westen ge- po en op grote schaal demobili- beurt. Dat is een bourgeois op- seerden, kondigden de heersers vatting van de politiek. Integen- van het Kremlin een vijfjaren- deel 'alle Oost-Europese staats plan af waarin de zware indus-1 hoofden en regeringen (zoals trie op het voorplan stond. Ze j trouwens alle communistische gingen dus voort kanonnen te partijen) zijn een absolute ge- gieten en vliegtuigen en tanks te i hoorzaamheid verschuldigd aan bouwen in grote 'serie. de Kominform en de Kornïnform Ook moreel ontwapenden ze'zelf is maar een instrument in Griekse opstandelingen? Dat ge beurt over de muur, Pé! dat ge beurt in 1949, in de eeuw van de verfijnde beschaving'. Ze gin gen van de wereld een paradijs maken. Onze Lieve Heer mocht zijn hemel voor Hem houden; zegingen van de wereld een hemeltje maken. Maar «ze» hebben er mij een hemeltje van gemaakt! Weet je 't nog', Pé? Vincentius en al die andere inrichtingen wa ren uit de tijd en uit de mode. Er ging niemand meer moeten geholpen worden, noch hier noch elders! Dé mensen gingen zelfs de voldoening niet meer hebben een ander te helpen of plezier te doen. En nooit was er zo veel miserie als nu; en nu en dan krijgen we staaltjes van de on menselijke toestanden, van de ongelooflijke nood en verlaten heid van groten en van kinders. Dan hebt ge er te meer deugd van als ge met 'n kleintje toch helpen kunt in 'n grote nood, ei Fiel? Dat is 't, zei Fiel! 'k Heb er nooit aan gedacht dat ik nu tot een braafvolk behoorde als ik mijn steentjeaanbracht voor dat werk van Mgr Kerck hofs. Maar wat ik nu wenste: dat onze mensen, in hun kleine mi serie, denken zouden aan de een delijke miserie van miljoenen anderen, minder zouden lamen teren en, waar 't kan, nog iets overhouden voor diegenen die niets anders hebben tenzij mi serie, 't zij ze in ons land wo nen of er buiten. Zo zouden we zeker en vast een «braaf» volk zijn! Z. E. H. Quaegebeur zag het levens licht te Nieuwpoort, op 17 Juni 1887. Op 7-jarige ouderdom verhuisden zijn ouders naar Brugge, waar hij er leerling werd bij de Eerw. Broeders Xaverianen. Op 11-jarige ouderdom ging hij school aan het St-Lodewijkscollege te Brugge, voor de humaniora, om daar na, na de rhetorica, te vertrekken naar het Klein Seminarie te Roese- lare. Op 17 December 1910 werd hij priester gewijd en ging dan verder studeren in het Kerkelijk Recht aan de Leuvense Hogeschool, waar hij het doctoraat behaalt in 1912. Daar op volgde een rustperiode: 3.maand coadjutor te Meulebeke. Tot onderpastoor benoemd in 1913 te De Panne, moest hij weldra deze gemeente verlaten wegens het uit breken van de oorlog en in 1914 werd hij alsdan eerst brancardier, daarna aalmoezenier en in 1915 benoemd tot aalmoezenier van het hospitaal Ocean het groot hospitaal waar in H. M. Koningin Elisabeth ook dienst deed. In 1918 vertrok hij mee met het hospitaal naar Brussel en werd er op 8 Maart 1920, op verzoek van Mgr. de Bisschop, gedemobili seerd. Van toen af werd hij Bestuurder der Scholen in de Verwoeste Gewes ten en verbleef te Wulveringem. In September 1921 werd Z. E. H. Quaegebeur benoemd tot Directeur van de Philosophie aan het Klein Se minarie ta Roeselare, om in 1923 aan gesteld te worden tot Superior van het Klein Seminarie. Tien jaar geleden, in 1939, werd hij benoemd tot Pastoor-Deken te Roe selare, waar hij sedertdien flink werk verricht en ieders genegenheid wist te winnen. Zijn nieuwe functie zal hem nu verplichten Roeselare te verlaten. Al hoewel ten zeerste verheugd om de hoge bevordering welke hierbij Z. E. Kan. Quaegebeur is te beurt geval- lne, zal de Roeselaarse bevolking met lede ogen de Z. E. H. Deken zien ver trekken. PE VLAMYNCK. lll!!llll!ll!lll!!!l!il!lllllll!llll!l!llll!lllllll)ll!lllll!!l!llllllll!llllllllllll!lllllllllllllll||||||||||||||||!lll!||||!|||||||||||||||||||||||!l||||||!lll!lllll!l!llllllll||||!ll!li|||||||||||| DE TEKST VAN HET ATLANTISCH PACT BEKEND GEMAAKT DE INHOUD Te Brussel evenals te Washington, Ottawa, Londen, Parijs, Den Haa; en Luxemburg werd op Vrijdag 18 Maart tegelijkertijd de tekst van het Atlantisch Pact bekend gemaakt. In onze hoofdstad was het de Hr Spaak die deze tekst aan de jour nalisten overmaakte en een bondig commentaar eraan toevoegde. Deze tekst bestaat uit een pream bule en 14 artikelen. De inleiding luidt: De ondertekenaars van dit Ver drag bevestigen opnieuw hun ver trouwen in de doeleinden en be ginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en hun wens om In vrede te leven met alle Volken en alle Regeringen. Zij zijn vastbesloten om de vrij heid, het gemeenschappelijk erf deel en de beschaving van hun volken, welke zijn gegrondvest op de beginselen van democratie, per- soonlijke vrijheid en rechtsorde, veilig te stellen. Zij zullen zich beijveren de sta biliteit en de welvaart In het Noord-Atlantisch gebied te bevor deren. Zij zijn besloten hun krachten te verenigen voor de gemeenschap pelijke verdediging en voor het behoud van vrede en veiligheid. Derhalve sluiten zij dit Noord- Atlantisch Verdrag. Mgr Kerkliofs werd hier gekiekt even voor zijn vertrek per vliegtuig tiaar Palestina. Sedertdien is hij er goed en gezond aangeland. In Trans- Jordanië werd Mgr Kerkhofs. Bisschop van Luik, ontvangen door Ro lling Abdoullah. in tegenwoordigheid van de elite van het land. Koning Abdonilah vereerde de Belgisch^ Bisschop met de Orde van de Zilveren Eter als hulde en erkentelijkheid voor de hulp aan de Palestijnse vluch telingen door de Bisschop verleend, en verklaarde hem o.m. De chris tenen sijto mijn kindei w en liggen mij nauw aan het hart, ik prijs hun Inyali sine Bij artikel 1 verbinden de partij en zich alle internationale geschil len waarin zij mochten worden ge wikkeld, langs vreedzame weg te be slechten; zich te onthouden van elke bedreiging met of gebruik van ge weld op enige wijze, zoals is geregeld door het Handvest der Verenigde Naties. Artikel 2 bepaalt d3t alle partijen zullen bijdragen tot een verdere ont wikkeling van vreedzame en vriend schappelijke internationale betrek kingen, zullen trachten tegenstel lingen in hun internationale econo mische politiek uit te schakelen en de economische samenwerking tus sen enige of alle partijen aanmoe digen. Artikel 3 verbindt de partijen, ieder voor zich zelf en te samen, hun individueel en collectief vermo gen om een gewapende aanval te weerstaan, te handhaven en te ont wikkelen, door zich te versterken of elkander hulp te verlenen. Artikel 4 stelt vast dat de par tijen onderling overleg zullen ple gen wanneer naar de mening van een hunner de territoriale onschend baarheid of veiligheid wordt be dreigd. Artikel 5, dat het belangrijkste is, luidt als volgt: De partijen komen overeen dat een gewapende aanval tegen een of meer van haar in Europa of Noord- Amerika als een aanval tegen haar allen zal worden beschouwd; zij ko men bijgevolg overeen dat, indien zo 'n gewapende aanval plaats vindt, ieder van haar de aldus aangevallen partij of partijen zal bijstaan, in de uitoefening van het recht tot indi viduele of collectieve zelfverdediging, erkend in artikel 51 van het Hand vest van de Verenigde Naties, door terstond, Individueel en in samenwer king met de andere partijen, op te treilen op de wijze, die zij nodig oor deelt met inbegrip van het gebruik van gewapende macht om de vei ligheid van het Noord-Atlantisch ge bied te herstellen en te handhaven. (Zie vervolg op blad.) niet, maar joegen onmiddellijk hun bevolking in het harnas te gen een nieuwe vijand dezelf de van vóór de oorlog trouwens het kapitalisme, verpersoon lijkt vooral in Amerika en Enge land. En strategisch gingen ze over tot de practische annexatie van geheel Oost-Europa. Ze onder mijnden Frankrijk en Italië, wil den Duitsland of ten minste Ber lijn als een rijpe vrucht in hun handen zien vallen. Ze wilden binnendringen in de Ruhr, tracht ten het Marshall-plan te doen mislukken, dreigden de lucht cor ridor af te snijden, enz., enz. Daartegenover konden de West machten niet veel stellen, ivant gelijk krijgen tegenover een der gelijke medespeler betekent mach tig genoeg zijn om hem respect in te boezemenen. En die macht had het Westen niet meer, want het had gedemobiliseerd. En toen kwam de kentering: m,en had genoeg van Euslahds obstructie, zijn slechte wil en zijn imperialisme.-' Het Marshall-plan trad in werking en lukte spijt alle sabotage. Het Pact der Vijf werd afgesloten en binnen kort wordt het Noord-Atlantisch Pact getekend. Pacten op zich zelf jagen ech ter niemand schrik aan als daar geen bewapening achter steekt. Maar Amerika herbewapende. Hoe sterk liet nu juist weer is, is moeilijk uit te maken, maar het moet weer sterk zijn, want het begint harde ivoorden te spreken. Bij de Ruhrkwéstie stoorden de Westmachten zich niet meer aan de Russische eisen of wen sen, en gaven een eigen Westelijk statuut. Onlangs kondigden de Russen weer aan dat ze luchtmanceuvres zouden houden 'in de luchtcorri- dor, maar de Westelijken protes teerden en de Sovjets gaven toe. En enkele dagen terug beslis ten de geallieerde opperbevelheb bers da.t de Sovjetmark in de Westelijke zones van Berlijn geen koers of waarde meer ging heb ben. En de Russen reageerden niet eens, ja ze zegden zelfs dat ze geen tegenmaatregelen zouden nemen. Op Denemarken en Noorivegen oefende het Kremlin zware druk king uit opdat die landen een defensief pact met de Sovjet-Unie zouden afsluiten, maar ze be dankten voor de eer, en ze gin gen bij Uncle Sam aankloppen. Tenslotte kwamen daar de Franse kantonnale verkiezingen van Zondag jl. waar de commu nisten nogal wat stemmetjes en zetels verloren en waardoor be wezen werd: 1) dat de mensen er geen schrik meer van hebben niettegenstaande al hun bedrei gingen, en 2) dat niemand hen nog gelooft, zelfs niet als ze op de kiesaffiches verschijnen als de enige verdedigers van de wereld vrede. Die feiten, veel meer dan elk verdrag, zijn van betekenis, want zij bewijzen dat de Sovjets zich niet meer oppermachtig gevoelen, maar integendeel zeer concreet rekening moeten gaan houden met wat Amerika wenst en wil. Men kan nu wel zeggen dat dit het gevolg is van het verdwijnen van Molotov, maar dan stellen wij onmiddellijk de vraag: en wat was de oorzaak van het verdwij nen van Molotov? En dan blijkt al duidelijk dat juist de groeien de Westelijke macht daarvan de oorzaak is, omdat men juist aan Molotov verwijt dat zijn brutale intimidatiepolitiek al de anderen in één kamp, in het verzet ge jaagd heeft, terwijl de profetie van een nakende grote crisis in Amerika totaal verkeerd uitliep. de hertden van het Politburo, da.t op zijn toer een werktuig van Stalin is. Tito moet niet. hopen dat hij daar een speld zal tussenkrijgen. En hoe meer het Kremlin de macht van de vrije wereld gaat vrezen, des te meer zal Moskou rug bovenop komen. Maar in onze Westerse landen vat men de ver dediging nog te eenzijdig militair op. Er ivorden pacten onderte kend, militaire staven opgericht en wapens geproduceerd of aan gekocht. Dat volstaat echter niet. Er moet. ook een geestelijke ver- diging ivorden uitgebouwd, wil men de demoralisatie voorkomen die men in 1939-1940 heeft ge kend en die het werk der com munisten icas. Thans, nog veel meer dan toen, moet er met het gevaar van een vijfde colonne worden afgerekend, niet alleen militair, maar ook mo reel. Vooral nu alle communistenlei- Yougo-Slavie volledig onder de ders openlijk verklaard hebben knoet willen hebben, én om eco- ------- - nomische én vooral om strategi sche redenen: Yougo-Slavië dekt immers geheel de Dalmatische kust en is een toegangspoort van Rusland tot het Middellands Zee bekken. Valt Yougo-Slavië uit zijn blok weg, dan blijft cr al leen nog maar Albanië als ven stertje naar het. Zuiden open, en dat is nu toch té klein en té ge vaarlijk; van uit Italië en Grie kenland kan daar alles te gemak kelijk gecontroleerd en gebom bardeerd ivorden. De verweer maatregelen tegen het Noord-Atlantisch Pact zullen Rusland door dik en dun te steu nen tegen hun eigen land en be volking in, mogen wij niet lijd zaam toezien. Die verklaringen werden im mers o.m. afgelegd om de weer standskrachten der vrije demo cratieën te meten en te zien hoe ver er kan gegaan worden. Het kan nu best zijn dat de regering bepaalde veiligheids maatregelen neemt die ze niet publiek maakt en die afdoende zijn. Mpar de bevolking wenst ook een publieke afweerinethode te zien toegepast. Die taak rust dan vooral op de Moskou er dus fataal toe drijven«jolzfieke partijen die zich zoda- hC-t Vctei SiC l6 J)rOÖ&? B71 OlTL X ito >ngri wrinHon wnoi'ffti norlmnoti rlnf nig zouden moeten gedragen dat de partij van holmand 'volledig uitgesloten en afgezonderd moet leven, dat zij in de ban van het nationaal geweten ivordt geslagen. De interpellatie die deze iveek in de Senaat zal doorgaan zal ons leren in hoever socialisten en liberalen het met hun anti-com- munisme menen. Maar zelfs in dien zij ronkende verklaringen afleggen, dan kunnen wij dat nog niet als voldoende aanzien. Het belang van het land en hun eigen eer eisen op dit ogen blik dat ze practische maatrege len zouden nemen: hervormingen van het Kamer- en Senaatsre glement om de communisten uit 'alle commissies van Landsverde diging en Buitenlandse Zaken te roeren, opzeggen van alle accoor- den met. de communisten op pro vinciaal en gemeentelijk plan; het verwijderen van alle commu nisten uit de publieke adminis traties. Zolang liberalen en socialisten voor dergelijke practische maat regelen niet te vinden zijn, zul len Wij hen niet volledig kunnen betrouipen. We zien dus dat wij stilaan te- 22-3-'49. V. WESTERLINCK. ten val te brengen. Dezelfde overwegingen zullen misschien jammer genoeg ook leiden lot een verscherpte 'druk king op Finland en een poging om door een koude revolutie gepaard met scherpe militaire oedreigingen een zelfde spel te spelen ais in Februari 1948 in Praag gebeurd is. Reeds enige tijd zijn de volge lingen van Herta Kuusinen daar aan 't woelen en onlangs was er spraak van de communisten op nieuw in de regering op te ne men. Dat is natuurlijk het paard van Troje binnen de muren bren gen. Maar misschien is het de enige mogelijkheid om een ge- bruske.erde overrompeling te voor komen en dus de enige kans om nog wat tijd te winnen en aldus de Westmachten nog zodanig aan macht te laten bijwinnen, dat zij tegen het einde van dit jaar zou den bekwaam zijn om ook daar aan Rusland te zeggen: het is nu genoeg, geen voet verder meer. DE VERDEDIGING IS EEN GEHEEL Zaterdag 11. behandelde Heer Volksvertegenwoordiger A. Dequae voornoemd thema voor de West- Vlaamse Vereniging der Licentiaten van St Ignatius Handelshogeschool in de bovenzaal van het stadhuis te Roeselare. Er was ruime belangstel ling toen Heer Goossens alle aanwe zigen hartelijk verwellkomde en zijn blijheid naar voor bracht over de komst van Heer Volksvertegenwoor diger A. Dequae in het gezelschap, en hem voorstelde als de Heraut van de Textiel. Onmiddellijk daarop werd de Volksvertegenwoordiger het woord verleend. VAN DE AANVAL IN HET VERWEER Zo zien we dan dat de toestand stilaan gewijzigd wordt. Sedert vier jaar stond Rusland in de aanval. Thans wordt het Krem lin in het verweer gedreven. Zijn pogingen om achtereen volgens Marshall-plan en Noord- Atlantisch Pact te kelderen mis lukten. Dan maar een Molotov- plan voor economische hulp aan de satellietstaten en een her nieuwde actie om een militair te genhanger van de Atlantische Unie te verwezenlijken. Maar ook hierin hebben ze een pech, want Tito wordt van langs om driester naarmate de Komin form hem aanvalt. De laatste be richten uit Rusland wijzen er trouzoens op dat we binnenkort in Yougo-Slavië rare toeren zou den kunnen zien gebeuren, toant de Izvestia's schrijven over ge wettigde woede van de Yougo- Slavische democraten en andere onzin meer. En Tito of een zijner luitenants mag nu nog in Le Monde ver klaren dat hun land bij het so cialistisch blok blijft en dat al de persgeruchten over troepen- mobilisatie, Macedonisch gevaar en Yougo-Slavische contacten met Westerse afgezanten leugen en uitvinding zijn, er wordt té veel over gesproken opdat er niets zou van waar zijn. Rusland kan inderdaad niet verdragen dat er een gat in zijn pantser zou bestaan en zal dan ook alle mogelijke middelen aan wenden om met de Yougo-Slavi sche scheurmakerij gedaan te maken. Want let goed op: de op vatting die door Tito wordt ver dedigd is ondenkbaar in de. in vloedsfeer van Moskou. Daar gaat het niet om verstandhouding of ASPECTEN VAN DE HUIDIGE ECONOMISCHE TOESTAND De Economische problemen van het huidig tijdgebeuren stelde spre ker in functie met het probleem der werkloosheid. De wetenschappelijke oorzaken van de werkloosheid on derzocht hij van naderbij, en hield de uiteenzetting in de lijn van de handelspolitiek die wij in het bin nenland moeten volgen. De toestand der werkloosheid, al dus spreker, is zeer ernstig, want de werkloosheid laat zeker zijn weer slag voelen op de budgetalre en po litieke toestand van het land. Het probleem der werkloosheid is zeker actueel, want de omvang die de werkloosheid tijdens de jongste maanden aannam heeft de aandacht van het publiek en van de overheid gaande gemaakt. Vele bijdragen in dagbladen en tijdschriften, en een deel van de regeringsverklaring is gewijd aan het probleem der werk loosheid. Spreker beschouwt het probleem der werkloosheid in ver band met de algemene zakengang, enerzijds in het buitenland, en an derzijds in het binnenland. Met het slagwoord er is schaarste aan de viezen in het buitenland wil men de toestand der werkloosheid uit leggen. Heer Volksvertegenwoordi ger Dequae aanziet dit slagwoord als maar al te simplistisch opgevat. Spreker duidt er op dat men al leen maar kan en mag spreken van een relatieve schaarste aan deviezen. Een groot deel van onze traditionele buitenlandse afnemers beschikt thans niet over voldoende betalings middelen om waren v. allerlei soor ten aan te schaffen. De weinige de viezen die zij hebben, gebruiken zij uitsluitend en alleen om uitrustings- en productiegoederen te kepen. Het is vanzelfsprekend dat de invoer van verbruiks- of genotsartikelen daardoor wordt beperkt, zoals de voedingswaren, textielwaren, schoei sels enz. De activiteit In de textiel sector, het sehoenbedrijf. de meubel industrie enz. verminderen met het spijtig gevolg dat de werkverschaf fing ook ten zeerste slinkt. De schaarste aan deviezen groeit hoofdzakelijk voort uit een gebrek aan evenwicht, er wordt te veel aandacht geschonken aan de zwaar- industrie. Spreker verduidelijkt dit door enkele concrete voorbeelden gegrepen uit de verschillende indus- I trieën. Het .is een verschijnsel dat onloochenbaar is, in de schoot van verschillende industrieën doen zich merkbare verschuivingen voor: die interne verschuiving van de nijver heid is stellig oorzaak van de toe nemende werkloosheid. De remedies tegen dit alles: men moet terugkeren naar het multilate ralisme. België moet naar het mul tilateralisme streven, en voorvech ter zijn van de overdraagbaarheid der munten. Zeer duidelijk wordt dit thans ook in onze politiek geac centueerd. Als onmiddellijke reme die daartegen zien wij de bestaande bilaterale overeenkomsten zo gun stig mogelijk te maken. Een andere oorzaak die werkloos heid met zich medebrengt is de ra tionalisatie, Nieuwe werkmethodes en machienen worden gebruikt, van daar' technologische werkloosheid. Deze werkloosheid is thans heel ge ring, daar er zich geen grote tech nische wijzigingen voordoen in onze economische uitrusting. Men be merkt wel een technische vooruit gang in de outillage maar dit brengt geen revolutie teweeg. De technolo gische werkloosheid treft eerst de beroepsonbekwamen, daar kan men weinig aan doen. Als oorzaak van werkloosheid kan nog worden aangestipt de over tollige invoer van het buitenland. Op gebied van de invoer van buiten landse producten in België werd er niet streng genoeg opgetreden. Een grote hoeveelheid waren werden in ons land ingevoerd die wij zelf kon den voortbrengen. Hierover doen allerlei praatjes de ronde, en wordt er veel geraaskald. Dit vraagstuk is zeer delicaat, en men hoeft een grote dosis doorzicht te hebben, om zich hierin uit te spreken. Aan de overdadige invoer is er ook een deel van de werkloosheid te wijten. In verband met de algemene za kengang in het binnenland, ver klaarde spreker dat de evolutie van üe binnenlandse markt eveneens een oorzaak is van de werkloosheid. Onze kredietpolitiek zouden wij in zeker mate mogen verzachten. De versnelde inning van de belas tingen staat op zo'n hoog peil zodat er een druk wordt uitgeoefend op de geldcirculatie. Men zou er moe ten toe komen de belastingen te innen zonder druk uit te oefenen op deze circulatie. Dit is een geheel van maatregelen die de binnenlandse markt ten goede zou komen. Wat nu het Marshall-plan be treft; spreker onderstreepte dat het Marshall-plan geenszins oorzaax kan zijn van de werkloosheid, althans niet op relatief belangrijke schaal. Wel ligt er een indirect gevaar in tot werkloosheid. Het Marshall-plan heeft zeker een ergere ramp verme den dan dat het nadeel heeft ge daan. Het Marshall-plan is niet heel doeltreffend in zijn effecten. Het functioneert gebrekkig door het ge bruik dat de Europese landen en C.V.P.-B.S.P. CONTACT KOMMISSIE NIET AKKOORD Om een oplossing te zoeken van de moeilijkheden welke gerezen waren tussen de meerderheidspartijen en in de schoot van de Regering, kwam op Donderdag der vorige \veek ander maal de C.V.P.-B.S.P. contactkorp- missie bijeen. Een uiteenzetting werd er gegeven door de Hr Eyskens van de wijze waarop hij hst begro tingsevenwicht en meteen het so ciaal evenwicht wilde bereiken wat volgens hem kon bsreikt worden zon der nieuwe belastingen. Tot een ak koord kwam het evenwel niet en een nieuwe bijeenkomst werd vooropge steld. MINISTERRAAD AKKOORD OVER KAMERONTBINDING? Onverwacht kwam dan Vrijdag 18 dezer het bericht als zou de Rege ring zelf tot overeenstemming zijn gekomen om over te gaan tot Ka merontbinding, maar de meningen van de Ministers zouden evenwel nog verdeeld zijn geweest omtrent de da tum. De enen bleken voorstander te zijn van een ontbinding' in April wijl de andere Ministers hadden willen wachten tot sommige wetten en ook de begrotingen zouden zijn goedgekeurd door de Wetgevende Kamers. Zelfs werd gemeld dat overeenstemming was bereikt om de vrouwen te laten meestemmen. Overleg zou verder worden gepleegd met de partijen. Belga die zulks mede deelde wist niets te zeggen over de zetelaanpas sing. Uit nadere berichten welke op de ze mededeling volgden bleek dat de houding van fracties van het Parle ment die herhaalde malen gewei gerd hadden de Regering in haar ■zienswijze te volgen, wat tot gevolg had het werk van de Regering te verlammen, ook tot het besluit van de Regering had bijgebracht. Ver der werd voorgehouden dat de Re gering spoedig de wetsvoorstellen inzake vervroegd stemrecht voor de vrouwen en zetelaanpassing zou neerleggen en dat deze in spoedpro cedure zouden worden behandeld. Inzake het Atlantisch Pact zou de Hr Spaak een vertrouwensvotum verkrijgen om te Washington met de nodige prestige te verschijnen. Zo alles aldus zou verlopen werd voorgehouden dat wellicht nieuwe verkiezingen zouden kunnen gehou den worden In Mei, wellicht op 29 Mei e.k. In feite moesten, grondwettelijk gezien, slechts nieuwe verkiezingen gehouden worden in Februari 1950. MINISTER VAN ACKER KONDIGT NIEUWE VERKIEZINGEN AAN Het bleek wel dat de Socialisten de knoop wilden doorhakken en Zondag jl. reeds, tijdens een socia listische meeting te Brugge, kondig de Minister Van Acker aan dat de kiezers binnen enkele weken naai de stembus zouden worden geroepen. Op een meeting in een Luikse voorstad zegde Hr Buset, de socia listische leider, dat de regering geen veertien dagen meer te leven had en in de eerste helft van Mei verkie zingen zouden /orden gehouden. Anderzijds werd aangekondigd dat de Kabinetsraad Woensdag zou vergaderen cm het plan Eyskens te onderzoeken. DE C.V.P.-CONTACTKOMMISSIE ONDERZOEKT DE TOESTAND Op Maandag jl. kwam dan de contactkommissie van de C.V.P. bij een om de toestand onder ogen schouw te nemen. Hr De Schrijver gaf een overzicht van de politieke gebeurtenissen van de laatste dagen, gevolgd door een uiteenzetting van de Hr Eyskens die aantoonde welke maatregelen er nodig waren om de toestand te saneren. De Minister VMWWWUVUMMAWMAMWMWi wij van de dollars maken, wij moe ten hier de vinger op de wonde dur ven leggen. Het Marshall-plan gaf de Europe se landen en ook ons land betalings middelen, langs deze weg zal de werkloosheid slechts worden opge lost, indien voldoende aandacht wordt geschonken aan de takken der consumptiegoederen. Nadat dhr Dequae op zijn eigen manier een synthesis gegeven had, van de aspecten van de huidige eco nomische toestand, volgde een vruchtbare bespreking. schetste ook de atmosfeer welke in het Parlement heerste cn die elk gezond staatsbeheer fel bemoeilijkt, De Kommissie was te slotte ven oordeel dat ten overstaan van een dergelijk voorgelegd plan het nicl aangewezen is de verkiezingen te vervroegen en dat eerst de belangen van het land dienen ter harte geno men. Verder werd bepaald dat zc de Socialisten per se nieuwe verkie zingen willen, zulks dan in overwe ging zal dienen genomen, maar den mits toepassing van vrouwenstem recht en zetelaanpassing. Het Bureau van de B.S.P. kwam zelfde dag eveneens bijeen, stelde vast dat geen vorderingen werden gemaakt tussen B.S.P. en C.V.P. cn dat diensvolgens de Algemene Raad van de B.S.P. voor de volgende Don derdag zou worden bijeengeroepen. In de loop van Dinsdag deden zich geen nieuwe verwikkelingen voor. Men bleef afwachten. Intu::.~eh werd medegedeeld dat er geen vergade ring van de C.V.P.-B.S.P. contact kommissie zou worden gehouden en de kabinetsraad van Woensdagavond en de bijeenkomst van de Socialis tische Algemene Raad zou worden afgewacht om beslissingen te nemen. Het lekte ook uit dat er zich enige verdeeldheid had voorgedaan op de bijeenkomst van het Socialistisch partijbureau daar ook een aantal Socialisten niet bereid waren goed schiks de ukase van de Hr Buset te volgen die onmiddellijk ontbinding nastreeft. De C.V.P.-grotp van de Senaat, verklaarde zich akkoord met het plan Eyskens en er werd protest aangetekend tegen het feit dal de beslissing zou vallen buiten het Par lement, wat een normale parlemen taire werking -hindert. Van hogere belastingen wilde men er niet weten. Minister Spaak bleek wel niet algeheel voorstander te zijn van ver vroegde verkiezingen, maar ook hij wachtte op de beslissingen te tref fen door de Algemene Raad var de B.S.P. Ven weerszijden was men evenwel akkoord om alle schikkingen te ne men opdat het land normaal zou kunnen aansluiten bij het Atlantisch Pact. BESLUITEN VAN DE KABINETSRAAD Wetsvoorstellen voor vervroegd stemrecht der vrou wen en zetelaanpassing. De kabinetsraad kwam dan Woens dag avond jl. bijeen om zogezegd het plan van de Hr Eyskens te on derzoeken. In het communiqué dat na verloop der bijeenkomst werd gepubliceerd werd weinig gewa.g gemaakt van be doeld plan maar bekendgemaakt dat de Regering besloten had wetsvoor stellen neer te leggen, eerstens ter wijziging van kieswetten inhouden de o.m. het vervroegd stemrecht voor de vrouwen, en tweedens de zetel aanpassing voor de rechtstreekse verkiezing van Kamerleden en Se natoren. Voor de Kamer zou het stelsel blijven op 40.000 kiezers voor een zetel van volksvertegenwoordi ger, zodat het aantal volksvertegen woordigers op 212 zou worden ge bracht. Radio Brussel deed tengevolge dit communiqué uitschijnen dat deze voorstellen eerst volgende week zou den worden neergelegd en dat zo al les normaal verloopt de Senaat die voorstellen niet meer zou kunnen behandelen vóór Pasen, wat tevens beduidt dat de kamerontbinding nog niet voor de eerstvolgende da gen zijn zou. De beslissingen welke de Algemene Raad van de B.S.P. Donderdag jl. zou kunnen treffen kunnen dit al les evenwel nog in de war sturen Zo mogelijk delen wij hieromtr nog een of ander mede onder I ste Berichten». Dank zij de televisie zullen dui zenden Amerikanen, gedurende het Heilig Jaar 1950, de Paus zien en horen. De Heilige Vader heeft er in toe gestemd te worden gefilmd terwijl hij bezig is commentaar te leveren op een passus van de bijbel, ten be hoeve van de Amerikaanss televisie. Een dergelijke film zal voor Frank rijk opgenomen worden. Zie vervolg onderaan 7* kolom fpF" Op Zaterdag 19 Maart jl. ontstond brand !n het St Vlncenttuscollege te Zinnik. De brand nam een zeer snelle uitbreiding en meerdere brand weerkorpsen, ook uit Brussel, dienden ter hulp geroepen. Toen het vuur uitbrak waren de leerlingen naar een filmvoorstelling in stad. Een ganse vleugel brandde af, o.m. de slaapzaal van de leerlingen, en de schade was zeer groot. Niemand werd evenwel gewond bij de brand. Het vuur zou ont staan zijn door het feit dat een gestrafte ïeerling die op de slaapzaal was gebleven er zou gerookt hebben. Deze foto toont U het geteisterd® gebouw, in vuur en vlam.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 1