DE STEM van de WAARHEID LENTEBEROERING DE WEEK IN ONS LAND West-Vlaanderen bezocht de Koning te Prégny Bij het Jubileum van IH.de Paus GENT-STADEN FISCALE HERVORMING BESTUUR en REDACTIE- Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN ZATERDAG APRIL 1949 BUITENLANDS OVERZICHT DE MIDDENSTAND Delegatie van het Blok der Koningsgezinden door de Vorst ontvangen Gezamenlijke Brief van het Belgisch Episcopaat AUTO-PRIJSKAMP OOST-VLAAMSE TEXTIELARBEIDERS BIJ DE KONING TE PRÉGNY -tAfVWWMAfWVMAMMAMIfUtAft^ ABONNEMENTSPRIJS 1949 België tot Nieuwjaar 76 fr. Belgisch Congo 3.fr. p. week Frankrijk Holland 3.fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. ^WUWUUWIWVWWIAHAWVWA» 45' JAAR. Nr 14. HET WEKELIJKS ONZE 4 UITGAVEN: POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten) ROESELARE (met Izegem-Meenen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuw oort-Diksmuide en randgemeenten). DE FQPEHDTCMAE 2 Prijs per Nummer: 2 Fr. Verantwoordelijke Uitgever: Sansen, Gasthuisst'aat 19, Poperinge. Horen we nog de Stem van de Waarheid? Onder de oorlog hoor den we, o zo regelmatig, dat ver velend deuntje «Radio Paris ment- Radio Parijs liegt Hebt ge 't nog onthouden hoe Londen dat nieuws uitzond over Parijs? Al de uitzendposten immers deelden meê wat ze ons wel wil den doen slikken. De goedgelovi ge gemeente liet zich echter be dotten, al zegden we nu en dan: «'t Zijn toch al leugens»! Is het zo erg verbeterd? Wan neer we al de mooie redevoerin gen lezen of beluisteren, die in alle vredes-congressen, in de O.N.U., in de Veiligheidsraad wor den... af gesteken, eindigen we tenslotte met overtuigd te zijn dat het allemaal klap tegen de vaak is! Kijk naar de verkiezingen in Frankrijk... al de partijen heb ben gewonnen! Zo ten minste vertellen de bladen van de ver schillende partijen. Hoe moet een Fransman dan de... waarheid achterhalen? De leugen is de meester ge worden Neen, we zijn het proces van Kardinaal Mindszenty niet verge ten. Wat was dat proces anders dan de hoogste triomf van leugen, bedrog, schijnheiligheid. De moord op de.waarheid! En toch over alle uitzendposten werd verklaard dat de Kardinaal zich zelf had be schuldigd; in nagenoeg alle bla den kwamen verslagen over het proces. Klakkeloos nam men alles over wat de enkele communisti sche dagbladschrijvers die 't ge ding mochten volgen, wel gelief den mede te delen. Waarheid en recht? Waar en rechtvaardig, is alleen nog datge ne wat voordelig is. Zo wordt de waarheid de nek omgedraaid, zo wordt de lucht verpest... en in die atmosfeer le ven wij en ademen... bedrog en leugen in. 4% We hadden voor den oorlog on ze eigen Radiozenders. Dat mocht niet. Het N.I.R. werd niet zoveel een nationale als wel een... neu trale zender, waar ook wel eens een godsdienstig praatje er door mag! Zodat we wel eens meer naar Hilversum luisteren waar de gelovigentoch meer aan de beurt komen. De woorden Demokratie, Vader landsliefde, Broederlijkheid en Vrede hebben hun betekenis ver loren. Demokratie? is diktatuur! Broederlijkheid? op zijn Caïns! Vaderlandsliefde waar het vader land achter het ijzeren gordijn ligt! Vrede? wijl aan de vijfde kolonne bevelen worden gegeven en stoot-troepen worden ge vormd! Stapels papier, bladen, strooibriefjes, tijdschriften en... radio verspreiden die wolf-uit-de- Roodkapkes-historie verder. We zoeken intussen naar de waarheid! We zijn in de doolhof gesukkeld, lopen vooruit, keren terug, zoeken en tasten, gissen waar de uitweg mag zijn en blijven dolen. We wensen te luisteren naar de Stem van de waarheid. Die stem zwijgt niet!... Maar ze wordt gesaboteerd; ze wordt ver doofd, ze wordt versmacht! Die stem klonk onder den oor log. Die stem klinkt ook nu. Ook over de Radio! De honderdduizenden berichten voor of over krijgsgevangenen on der den oorlog, die heerlijke Kerstboodschap pen waar over de vrede, de echte 'en hechte vrede werd gehandeld, de boodschappen uit het Vati- kaan Maar die stem wordt gesabo teerd. Lezen we niet hoe de Sov jet-uitzenders de stem van het Vatikaan verdoven en versmach ten? De waarheid moet onder drukt, de waarheid aan banden gelegd, de waarheid moet zwijgen, de leugen mag spreken! Zal dat zo blijven? Hangt dat misschien van «ons» af? Inderdaad! Dat hangt ook van ons af! A De Radio-Zender van het Vati kaan is te zwak. Die Radio-Zen der, die post van de waarheid, moest de sterkste worden. Die stem moet gaan over alle landen en zeeën. Ze moet dragen naar Groenland en Nieuw-Zee land; naar de eilanden van de IJszee waar in onze tijd vlieg- pleinen en munitiedepots worden aangelegd. Waar die... dingen ko men moet ook de waarheid ko men. Op Sinksen hoorden de Joden de stem van Petrus en welke taal zij ook spraken, allen verstonden Petrus! Onder den oorlog werd In meer dan 60 talen georrespon- deerd met Rome! In honderden talen moet men desnoods de be vrijdende taal der echte waar heid horen. Die stem moet kunnen dreu nen, niet als kanonnen, niet als inlandse bommen, maar als ka- thedraalklokken. De waarheid vernielt niets, vergruist niets, de waarheid bevrijdt. Die stem moet kunnen gehoord worden, overal! Dat hangt ook van ons af! Ge weet het! Zondag, morgen, Vaders gouden priester-jubilé. Dat herdenken we in de kerk; ongetwijfeld, in vroom gebed. Maar, zo doen we 't ook wan neer t'huis een jubilé wordt ge vierd: een plechtige dankmis. Dan komt iets anders het ge schenk en bloemen. Gaat het nog anders? Waarom zou 't hier anders gaan? We helpen zorgen voor de Stem der Waarheid! De Vatikaanse Zender worde de sterkste ter we reld. Geen stem mag, geen stem moet luider spreken dan de Stem der Waarheid! Ze dreune bij ons t'huis, ze weergalme achter het ijze ren gordijn, ze worde gedragen over alle landen en zeeën. Neen, we kunnen 't niet dul den dat vreemden het hoge woord zouden voeren en dat Vader zou zwijgen! We zijn leugen en laster beu. De Stem van de Waarheid moet gehoord worden, overal. Ze zal dreunen, zo wij het willen, wij gelovigen. We dragen morgen 't onze bij, met liefde, met overtuiging opdat, ongestoord, onstoorbaar, over de hele wereld gedragen worde: De Stem van de Waarheid! PÉ VLAMYNCK. EEN STAP IN DE GOEDE RICHTING Met het aanbreken van de len te schijnt er xcerkelijk in het po litiek leven ook overal nieuw sap te schieten, zelfs daar waar het thans geen lente is... zoals in China, ivaar het nu blijkbaar naar vredesonderhandelingen toe gaat, maar vanwaar tezelfdertijd het bericht komt dat de natio nalisten naar Europa komen om wapens te kopen. In Europa zelf echter springen de botten open. En het is vooral Frankrijk dat in de eerste plaats onze aandacht moet gaande houden en icaar wij twee stappen in de goede rich ting moeten constateren, en één in de verkeerde richting. Onze lezers weten dat rvij niet de gewoonte hebben een blad vóór de mond te nemen, en dat we sedert meer dan twee jaar abso luut niet zacht geweest zijn voor onze zuiderburen, zowel op bin nenlands als op internationaal plan. Sommige lezers hebben ons hiervoor zelfs smadelijke en naamloze verwijten toegericht. Dit heeft er ons echter nooit kunnen van terughouden volledig ons ge dacht te zeggen, zoals wij dat eer lijk en van West-Europees stand punt uit, meenden te moeten doen. Vandaag verzwijgen wij dan ook niet dat wij in Frankrijk thans tekenen menen te bespeu ren die betere beloften voor de toekomst inhouden als hetgeen we in de laatste vier jaar hebben meegemaakt. Twee feiten zijn inderdaad tij dens de jongste acht dagen op het voorplan getreden: het af sluiten van de Frans-Italiaanse Economische Unie en de kanto nale verkiezingen. Door het afsluiten van de Unie met Italië heeft Frankrijk een daad gesteld die haar meest glo rierijke traditie loaardig is. Daar mee heeft Frankrijk immers niet DE POLITIEKE TOESTAND OVERIJLDE VERKIEZINGEN NIET MEER VOORZIEN NIEUWE MOEILIJKHEDEN GEREZEN OVER KOLENKWESTIE De vergadering van de Algemene Raad der Belgische Socialistische Partij had tot gevolg dat het over gaan tot onverwijlde verkiezingen andermaal werd uitgesteld. De Socialistische leider Hr Max Buset, die enkele dagen voordien nog had verklaard dat de Regering drie dagen later haar overlijdensakte tekenen zou, had de nodige steun van zijn troepen niet meer ondervon den, en krabbelde achteruit. In dé Algemene Raad verklaarde hij nu dat alle hoop op een uitkomst nog niet verloren was, dat het plan Eyskens toch een onderzoek waard was, dat de vraag voor inschakeling der com pensatiebons diende onderzocht en dat een ruim debat in het Parlement moest kunnen plaats hebben over de politieke'moeilijkheden, de zetelaan passing van Kamer en Senaat en het vervroegde vrouwenstemrecht. Hr Spaak kwam eveneens in het debat tussen. Het bleek wel dat de Socialisten tot het inzicht waren gekomen dat het best was de regeringsmoeilijkhe- den tijdelijk ter zijde te schuiven tot de Hr Spaak terug zijn zou uit Was hington, waar hij het Atlantisch pact namens België moet tekenen. In de goedgekeurde dagorde werd dan andermaal de bestrijding van de werkloosheid en de heffing van nieu we belastingen op de vennootschap pen geëist, de inschakeling 4er com pensatiebons in gezinsvergoedingen en pensioenen en een ruim parlemen tair debat. Na die bijeenkomst bleek een rust poos te zijn ingetreden en werd voor zien dat de politieke toestand zich andermaal zou verscherpen in de loop van Mei, dat die dan wel tot Kamer ontbinding zou leiden en verkiezin gen in Juni tot gevolg hebben. Dinsdag bleek het echter dat nieu we moeilijkheden waren gerezen in de schoot der Regering, namelijk over de toekenning van de subsidies aan de kolenmijnen. Voorheen had den de Socialisten hun akkoord be tuigd om diie subsidies vast te setllen op 1 milliard 200 millioen, maar hier van bleken zij niet meer te willen weten. Het gaat toch niet op eerst ja te zeggen om dan het gegeven woord terug te trekken. De terugkeer van de Hr Spaak zal nu vermoedelijk ook afgewacht wor den om over deze kwestie eer. op lossing na ts streven. VROUWENSTEMRECHT EN ZETELAANPASSING In de Kabinetsraad werd einde vo rige week de Minister van Binnen landse Zaken bemachtigd het advies van de Raad van St^te in te winnen over een voorstel behelzende o.m. het vervroegde toekennen van het recht tot stemmen aan de vrouwen, en een tweede heraanpassing van het aantal zetels in Kamer en Senaat aan de uitslagen der jongste volkstelling waarbij het aantal volksvertegen woordigers op 212 zou worden ge bracht. De Ministers zullen bij stem ming in Kamer en Senaat vrij zijn hun houding tegenover het laatste voorstel te bepaien. TABAKSPRIJZEN WORDEN NIET VERHOOGD Daar het wetsontwerp Inzake de tabaksaccijns voorlopig werd inge trokken, blijven de prijzen van al de afgewerkte tabaksproduktensiga ren, sigarillo's, rooktabak en sigaret ten, voor onbepaalde tijd, ongewij zigd. INDEXCIJFER GEDAALD Het gemiddelde indexcijfer van kleinhandelaarsprijzen voor de maand Maart bedroeg 381,5 punten tegen over 388,1 voor Februari, wat een vermindering van 6 punten betekend, of 1,7 De prijsvermindering van varkensvlees, vetstoffen, eieren en chocolade deden zich hierdoor ge voelen. MEER EXPORT DAN IMPORT IN FEBRUARI Voor het eerst sedert de bevrijding sloot in Februari jl. onze handelsba lans met een tegoed. In Februari jl. voerden we 1.163.853 ton goederen uit voor een waarde van 6.725.440.000 fr. De import bedroeg 2.291.411 ton voor een totale waarde van 6.503.281.000 fr. Bij de uitvoer kwamen de metalen het eerst vooraan, voor een waarde van bijna drie milliard frank. Onze beste klanten waren Neder land, de Trizone van Duitsland, de U.S.A. en Engeland. (Zie vervolg 2* blad). en de De leiding van het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond, Provincie West-Vlaanderen, organiseert in de hoofdplaatsen van de gewesten, fiscale voorlichtingsvergaderingen, om de houding van het Verbond tegenover het nieuwe wetsontwerp te bepalen, op ZONDAG 3 APRIL 1949. DIKSMUIDE, in het Bou gondisch Schild», te 15 uur. Spreker: Hr G. VANjjKPUTTE, Provinciaal Secretaris. MAANDAG 4 APRIL 1949. BRUGGE, in het Middenstandshuis, te 20 uur. Spreker: Hr G. VANDEPUTTE, provinciaal secretaris. IEPER, in de zaal Patriate 20 uur. Spreker: Volksvertegenwoordiger LEFERE. KORTRIJK, in het Middenstandshuis, te 20 uur. Spreker: Volksvertegenwoordiger DE CLERCK. OOSTENDE, in de zaal Concordiate 20 uur. Spreker: Advokaat G. THIERS. POPERINGE, in de Katholieke Kringte 20 uur. Spreker: Advokaat P. DELAFONTAINE. ROESELARE, in de zaal «Patria», te* 19.45 uur. Spreker: Volksvertegenwoordiger DE GRYSE. TIELT, in de Katholieke Kringte 19.30 uur. Spreker: Advokaat A. BAUWENS. MIDDENSTANDERS 1 UW BELANGEN STAAN OP HET SPEL. Komt luisteren om te weten hoe het Christelijk Midden standsverbond die verdedigt. alleen aan de wereld getoond dat de vijand van gisteren de bond genoot van morgen kan zijn, maar heeft het tevens een uitstekende dienst bewezen aan geheel West- Europa. Het is inderdaad broksgewijze en stap voor stap dat wij naar een verenigd West-Europa moe ten gaan. Zoals Holland en Bel gië het meest gelijke kenmerken vertonen van de ons omringende landen, zo bestaat er ook een :eev, dichte verwantschap tussen Ita lië en Frankrijk. Het zijn twee volkeren met zeer veel gemeen schappelijke kenmerken en het Italiaanse bevolkingsoverschot kan voor het verarmde Frankrijk de aanvoer van nieuw leven en nieu we arbeidskrachten betekenen die het economisch geheel der twee landen kan ten goede komen. Eens Benelux en Francital (la ten we het nieuwe kind maar zo dopen) verwezenlijkt, zal er nog slechts één stap te doen zijn om vijf West-Europese landen (van de Noordzee tot de Middellandse Zee!) in één economisch blok te verwerken. Anderzijds mag worden onder lijnd dat Frankrijk hierbij zeer realistisch is te werk gegaan, en dat het moedwillig de dolksteek in de rug-» van 1940 vergeten is. De Franse volitici hebben be grepen dat men het verleden het verleden moet laten en dat men zich bij het bouwen van de toe komst niet door spijtige herinne ringen 'mag laten beïnvloeden. Wanneer men echter die Fran se politiek van dichterbij bekijkt, dan stelt men vast dat de vierde republiek in de grond de politiek van de Laval der derde republiek terug opneemt: een goede vriend schap en een stevig verbond met Italië tot afzondering en inslui ting van Duitsland. Dat ze daarin trouwens geen ongelijk hebben is klaarbijlcelijk en zeer goed verstaanbaar. Al wordt het in de huidige constellatie al min der en minder noodzakelijk, ivant loie de Italiaanse mentaliteit kent weet dat er niet zo vlug moet gevreesd ivorden dat de as Rorne- Berlijn, onder welke vorm. ook (tenzij onder communistisch be wind) terug zou ontstaan. Zolang Italië een democratie is, zal te- desco(Italiaans ivoord voor Duit ser) een scheldwoord blijven en zullen beide volkeren in zekere mate erfvijanden zijn. Afgezien van dat aspect echter, en zelfs er mee inbegrepen, is hei Frans-Italiaans verdrag nochtans een goede stap in de goede rich ting. En dat zijn ook de jongste kan tonale verkiezingen, waarbij het merkbaar geworden is 'dat het Franse volk zijn gezond verstand terugkrijgt en zich, ietwat lang zaam maar zeker, van het com munisme afwendt. Dat dit te zelfdertijde geen overrompelende zege voor de Gaulle geworden is, pleit verder ook voor het Frans gezond ver stand dat hen verhindert van het ene uiterste in het andere te val len. Dat wil echter niet zeggen dat Frankrijk op binnenlands plan nu geen weg meer af te leg gen heeft, en dat het voor zijn politiek leven niet betreurens waardig is dat ze in een dertigtal partijen verbrokkeld blijven. Kan er nu nog een zekere versmelting en eenwording van al die par tijen tot stand komen, dan zou onze zuiderbuur definitief de goe de weg op zijn. DUITSLAND OP HET VOORPLAN Intussen is ook Duitsland weer op nee voorplan van ae oelang- Si.elung geiicaen en nameujn up cwee oepaaiae punien: ae consti- luerenae vergadering te Bonn en ae grenscorrecties aoor ae West mogendheden beslist. Laten we eerst een woordje zeg gen over de grondwetgevenae ver gadering te Bonn. Onze lezers weten dat na de bevrijding in Duitsland een aan tal landen weer ais afzonderlijke Staten werden opgericht: Noora Rijn, West}alen, Beieren, Baden, Wurtemburg, enz... Aanvankelijk hoopte men spoedig tot een vre desverdrag te komen en dan daarin de innerlijke structuur van liet Vierde Rijk te bepalen. Door de houding van Rusland verzwond echter die hoop, zodat de Weste lijKe bezettingsmachten tenslotte oesiisten, niet alleen hun bezet tingszones te unifiëren, maar te vens een afzonderlijke West- Duitse Staat op te richten. Het is nu om een grondwet voor die West-Duitse Staat uit te werken, dat sedert maanden te Bonn een constituerende verga dering is samengekomen. Dat werk loopt echter van geen leien dakje. Eerst en vooral is er het feit dat de christelijke partijen, om christelijke motieven eerder fede ralistisch gezind zijn, terwijl de andere partijen eerder voorstan ders zijn van de eenheidsstaat. Komt dan daarbij dat het ene land in zijn geheel meer fede ralistisch denkt als het andere. Maar komt daar vooral bij het feit dat de bezettingsmogendhe- den tenslotte het laatste woord willen spreken, en dat die mo gendheden zelf absoluut niet eens gezind zijn op dat stuk. Engeland is resoluut unitair, Frankrijk is op en top federalistisch gezind, en Amerika weet gelijk niet zeer goed wat het doen moet. Aanvankelijk nu scheen de En gelse stelling te zullen triomfe ren, terwijl het er thans de schijn naar heeft dat de Franse stelling veld wint: Duitsland moet uiteen gerukt worden. Dit gaf dan tijdens de jongste dagen aanleiding tot veel politie ke opspraak, en in Duitse krin gen tot een zekere ontmoediging. Tot nu toe zijn het wel alleen maar de militaire besturen die het werk practisch stilleggen, ter wijl de eindbeslissing toch door de regeringen van die landen zal moeten genomen worden. Maar het is toch begrijpelijk dat de vergadering van Bonn niet zeer goed meer weet waaruit of waarin. Naar onze mening doen de be zettingsmachten er trouwens niet goed aan zich daar zo intens in te mengen. Dat men toch de Duit sers zelf dat laat uitvechten in hoever hun nieuwe Staat centra listisch of federalistisch moet zijn. Wat kan men erbij winnen met daar bevelend te willen optreden? Immers: zo kan men alleen 'WP'tr wreveligheid verwekken bij een ruim deel van de bevolking, en eens het vredesverdrag geslo ten zal de evolutie toch haar gang gaan, en zal men een nieuwe uni ficatie van het Rijk niet tegen houden, indien dit werkelijk de wil en het verlangen zou zijn van de grote meerderheid der Duitse bevolking. En anderzijds: een versplinte ring vhn Duitsland is om veilig heidsredenen niet noodzakelijk, als de huidige overwinnaars maar de nodige militaire maatregelen treffen om elke herbewapening van Duitsland te voorkomen. Het is dan ook op dit terrein dat Frankrijk, zoals we hierboven zegden, toch ook een stap in de verkeerde richting doet, door zo danig sterk op een federalistische inrichting aan te dringen. EN DE GRENSCORRECTIES? Die zouden dus beslist zijn en elke Westmacht-grensstaat zou er zijn deel van krijgen. Wel, wij kunnen het niet ver helpen, maar wij vinden het een dwaze maatregel. Het kan wel zijn dat het in theorie niet zo slecht en onredelijk is, maar prac tisch vinden wij het niet te ver antwoorden. Waarom? 1. Omdat annexaties door het ene land uitgevoerd steeds een irredentisme en een revan chegeest kloeken aan de andere kant van de grens. 2. Omdat het inschakelen van een vreemde bevolkingsgroep nog nooit veel rust en stabiliteit gegeven heeft. 3. Omdat men aldus zondigt tegen het zelf afgekondigde prin cipe van het oude Wüsonisme: het vrij beschikkingsrecht der vol keren. 4. Omdat cr andere en be tere methodes bestaan om Duits land toch in zekere mate her stelbetalingen op te leggen. Men kon inderdaad levering van elec- trische stroom, gas, kolen, ijzer erts, enz. voorzien die ons even veel economisch en financieel voordeel gingen bijbrengen als de huidige zij het ook kleine annexaties. Ook in strategische en militaire overwegingen kunnen wij geen voldoende redenen voor de grens correcties vinden, want ofwel blijft Duitsland bezet en dan zijn daar overal geallieerde troepen, ofwel wordt Duitsland ontruimd, maar dan begrijpt iedereen onmid dellijk dat dit slechts zal gebeu ren wanneer West-Duitsland al thans in het West-Europees ge heel zal ingeschakeld zijn en dan is het ook van geen belang meer in wiens handen en in welk land die of die bepaalde hoogte ligt. Wij zien dus werkelijk de nood zakelijkheid van de voorgenomen grenscorrecties niet in. Wat echter niet wil zeggen dat de communisten daarvoor op nieuw op hun paard mogen sprin gen en dat de politieke leiders uit de Sovjetzone mogen roepen over een schending van de Duitse integriteit, zij die zonder het minste protest hele gebieden bij Polen cn Rusland geannexeerd laten. En nochtans geloven wij, hoe dwaas het ook is, dat die maat regelen water op de molen zullen zijn van de communisten in West- Duitsland, en dat ze in geheel Trizonia een zekere wrevel tegen de Westrnachten zullen in het le ven roepen. Welnu in de huidige omstandigheden moet men zowel het ene als het andere zien te vermijden. Indien de Duitsers echter ver standig waren, dan zouden ze daarover zoveel stof niet opjagen en liever doen zoals Italië dat zich ook een paar onnozele grens correcties vanwege Frankrijk moest laten welgevallen (Tende en Brigues) maar dat daarom niet nagelaten heeft een innige samenwerking met Frankrijk te zoeken. De Duitse politiekers moeten opnieuw leren icat een politiek compromis is, en door het toe geven op de ene eis, zelf een eigen eis voldaan te zien. Van links naar rechts: de H.H. Jules Van Coillie (Diksmuide)Camiel Dehouck (Oostende), Juffr. Halsberghe (Kortrijk), H. Scys (leper). Verder de Koninklijke Familie: Prins Albert, Prinses Josephine-Charlotte, Koning Leopold, Prinses de Réthy en Prins Bcudewijn. Verder naast de Koninklijke Familie (de eerste naast Prins Boudevvijn) hebben we dan opnieuw leden der delegatie: de Heren Bekkers (Brugge), Van Eghem (Tielt), Declerck (Veurne) en Hoet (Roeselare). Zoals verleden week reeds in ons blad aangekondigd, werd op Woens dag 23 Maart een delegatie van het Blok der Koningsgezinden van West- Vlaanderen te Prégny ontvangen door Z. M. de Koning. Zij bestond uit een afgevaardigde van elk der acht ar rondissementen van de provincie, de Heren BEKKERS voor Brugge, DE- CLERCQ voor Veurne, DEHOUCK voor Oostende, Juffr. HALSBERGHE voor Kortrijk, de Heren HOET voor Roeselare, SEYS voor leper, VAN COILLIE voor Diksmuide en VAN EEGHEM voor Tielt. Deze delegatie bood aan de Koning een Hulde-album aan, die mag door gaan als een soort volksraadpleging van West-Vlaanderen. Iedere blad zijde droeg inderdaad bovenaan de ondubbelzinnige petitie-spreuk: Krachtens de Grondwet en steunend op de volkswil eisen wij de terug keer van Koning Leopold III». Dit werd aan de gemeenteraden van de provincie ter ondertekening aangebo den. Merkwaardig mag het resultaat worden genoemd: 91 van de bur gemeesters en 80 van de raadsle den tekenden de petitie. Zelfs kon men nagaan dat omtrent één vierde van de mandatarissen, welke niet be horen tot de C.V.P. mede onderte kenden. Deze lijsten, kunstig verbon den in roodlederen band, met gouden Koningsmonogram, werden naar Prégny gebracht. De delegatieleden werden ontvan gen door de ganse Koninklijke Fami lie. In hun aller naam, en namens de bevolking van W^st-Vlaanderen, sprak de Heer LEON POLLEFEYS, delega tieleider en oudstrijder van de beide oorlogen, Zijne Majesteit toe als volgt SIRE, Op 19 December 1947 kwam een de legatie van het Blok der Koningsgezin den van West-Vlaanderen aan Uwe Majesteit de hulde en trouw van onze bevolking aanbieden. Wij hebben ver nomen met welke ontroering onze vrien den U de verkleefdheid van hun streek genoten vertolkten. En wij weten ook welke echo hun woorden vonden in Uw hart. Daarom danken wij U. Sire, omdat Gij ons vandaag hebt willen ontvangen. Samen met de afgevaardigden van de acht arrondissementen van de pro vincie, geniet ik de grote eer en het geluk, aan Uwe Majesteit te mogen overhandigen, als blijk van hun trou we gevoelens en hun diepe aanhanke lijkheid, de loyaliteitsverklaringen van 91 van de burgemeesters en 80 van de gemeentelijke mandatarissen uit onze provincie. Deze verklaringen werden gebundeld in een huideband die wij U aanbieden met de eerbiedige betuiging van onze persoonlijke trouw. Wij hadden deze lijsten nog volle diger gewenst: maar, waar het dui zenden mensen betreft, hadden wij vaak af te rekenen met afwezigheid, soms met verwaarlozing en ook met 29-3-'49. V. WESTERLINCK. DE UITSLAG DER Meubelhuis MONCAREY geven we in ons blad van Zaterdag 9 April a.s. Te Prégny ontving Z. M. Koning Leopold eveneens een delegatie van Textielarbeiders uit Oost-Vlaanderen en Luik, waaronder zowel leden van Christelijke Organisaties als van So cialistische. Aan de Koning werd o.m. een huideadres overhandigd welke was getekend door 447 arbeiders van een fabriek van St Niklaas-Waas. Een afvaardiging van de Antwerpse Magistratuur en van het Geneeskun dig Korps van deze Provincie werd te Prégny ontvangen door Z. M. de Koning en hem werd o.m. een adres overhandigd welke was ondertekend door 87 van de geneesheren van het arrondissement Antwerpen. ZEER BEMINDE BROEDERS, Den 2 April 1899, hoogdag van Pa sen, legde Mgr Cassetta, Latijns Pa triark van Alexandrië, toekomstig Kardinaal, de handen op en diende de priesterlijke zalving toe aan een jong Romeins seminarist, Eugenio Pacelli. 's Anderendaags, droeg de nieuwgewijde priester, in het bijzijn van zijn gelukkige ouders, van zijn familie en van zijn vrienden, met vurige godsvrucht zijn eerste Mis op, vóór de aloude beeltenis van de Moe der Gods, vereerd onder den titel van Heil van het Romeinse Volk in de eerbiedwaardige basiliek van Sint-Maria-de-Meerdere. Don Eugenio Pacelli heet tnans Zijn Heiligheid Paus Pius XII. De goddelijke Voorzienigheid heeft hem geleid tot op den Stoel van Petrus en aangesteld als Stedehouder van Jezus-Christus op aarde. Op 2 April aanstaande herdenken wij dus de vijftigste verjaring van de priester wijding van Onzen Heiligen Vader; deze datum herinnert ons aan den gezegenden dag, waarop hij, door de geheimzinnige werking van den Hei ligen Geest, deelachtig werd aan het priesterschap van den oppersten en eeuwigen Priester, en bekleed met goddelijke macht voor de heiliging van de zielen en de uitbreiding van het Rijk Gods. Te midden van de smarten die de Katholieke Kerk op dit ogenblik overstelpen, is het priesterjubileum van Onzen Heiligen Vader den Paus een gebeurtenis, die de Goddelijke Voorzienigheid ons schijnt te berei den om onze harten met godsdiens tige vreugde en vertrouwen te ver vullen. Doet het ons inderdaad niet tastbaar den bovenmenselijken bij stand aanvoelen dien de Kerk van Christus geniet? Heeft Deze niet op wonderlijke wijze diengene voorbe reid, dien Hij bestemde om zijn Plaatsvervanger te zijn in een der somberste tijdperken van de geschie denis! Neen, God verlaat zijn Kerk, de vlekkeloze Bruid van zijn Zoon niet, vermits Hij haar de uitstekende gave van een zo groten Opperherder heeft verleend. Na er op gewezen te hebben dat er omwille van de tragische gebeur tenissen en op verzoek van Z. H. de Paus geen grootse betogingen zul len plaats hebben, vervolgt de brief: Het herdenken van deze gelukkige gebeurtenis zal dus uitsluitend een geestelijk karakter moeten drager, en zich beperken tot een dag van innige godsvrucht. Op dien dag, Passiezon dag aanstaande, zal gans de Kerk zich verenigen met de intenties van den Opperherder door het opdragen van heilige Missen, van vurigetCom muniën, van eucharistische aanbid dingen, van gebeden en van smekin gen. De inzichten die de Heilige Vader voor dezen Gebedsdag bepaald heeft, werden door hem uiteengezet in een roerend apostolisch document, dat hij richtte tot het Katholiek Episco paat van de ganse wereld. Wij ver trouwen ten zeerste dat de Belgische gelovigen, zo verknocht aan de door- luchtigen Persoon van den Paus, met vurigheid aan deze betoging van ka tholieke godsvrucht zullen deelnemen. Te dien einde bevelen Wij aan als volgt: 1° Passiezondag, zal in al de paro chiën en in al de kloostergemeenten gevierd worden als de Pausdag ter herdenking van het priesterjubi leum van Zijne Heiligheid en in ver eniging van intenties met hem. 2Krachtens een uitzonderlijk voorrecht door den Paus vergund, mogen al de priesters op dien Zon dag een tweede mis celebreren, die de Votiefmis zal zijn Voor de ver giffenis der zonden en die zal wor den opgedragen tot de inzichten van den Paus. Al de priesters zullen het als een kinderlijken plicht aanzien deze tweede Mis te celebreren tot bedoelde intenties; zij die moeten celebreren pro grege en een bina- tiemis moeten toepassen tot een ver plichte intentie, zullen graag op een anderen dag een Mis opdragen tot de inzichten van den Paus. 3° Wij vragen met aandrang aan al de gelovigen op dienzelfden dag ter Heilige Tafel te naderen en de Mis bij te wonen, in vereniging van gebed met den Paus. Tot dit doel doen wij een dringend beroep op de Maria-Congregaties en godsvruchtige (Zie vervolg 2* blad). SAAMWWVWVUtAAAAMAAMWVWS; Morgen Zondag 3 April 1® PROEF VAN HET Liefhebberskriterium Het Wekelijks Nieuws Belga - Barco. Voor alle gegevens zie 7® blad. i'.e noodzakelijk beperkte tijd: sommi ge rechtzinnige en betrouwbare Ko ningsgezinden prijken niet in dit album. Maar toch, zoals wij ze U van daag aanbieden, betekenen dez- lijs ten een indrukwekkende meerderheid, die de kaders der partijen blijkbaar overschrijdt, en, zoals de tekst luidt: de terugkeer eist van haar Vorst, krachtens de Grondwet en steunend op de volkswil.» Wij hebben het in zicht deze gegevens ter kennis te bren gen van de gevestigde machten in België. SIRE, West-Vlaanderen was het toneel van gebeurtenissen die onder de meest tra gische van onze geschiedenis mogen gerekend worden. Kerkhoven »n pui- nen getuigen er van wrede slachtin- g'n en oorlogsvernieling. Daarom be grijpt onze provincie des te beter wat zij aan iiaar koningen verschuldigd is: aan Uw roeinrijke Vader, de Uzer cn het stukje Belgische grond waar Ce onafhankelijkheid van hei Vader land werd gered; aan Uzelf, Sire, eerst de Leieslag, het hardste gevecht tan de campagne van 1940, dat het Engels expeditie korps redde voor de vernietiging, en zodoende aan de basis lag van de eind overwinning; en dan, wanne: zelfs heldenmoed vruchteloos bleek, het éne grootmen- selijk gebaar, dat alleen een Koning aandurft, omdat Bij geen slachtoffers nodig heeft voor eigen grootheid West-Vlaanderen blijft U daarom diep verknocht, cn heeft het welspre kend getoond bij Uw bevrijding ia 1945. Bet was wel duidelijk het folk dat Uw terugkeer eiste: want aan de schamele huisjes van onze volkswijken prijkten, talrijker dan om het even waar, Uw beeltenissen. Dit waren geen oppervlakkige gevoelens, en niettegen staande het vergift.dat ons sedert vier jaar werd ingespoten, klopt het liart van onze mensen altiid even geest driftig voor Uw zaak. Wij durven het kordaat te zeggen: onze streekgenoten zijn te diep rechtvaardig om te kun nen aanvaarden, dat al het snode door de bezetter tegen U gepland in Juni 1944, thans door Belgen verder wordt uitgewerkt. SIRE, Welke aanvallen tegen Uwe Majes teit nog kunnen gericht worden reeds nu blijken zij zo ijdel cn onecht kan het IBok der Koningsgezinden, dat dagelijks in nauw contact leeft met alle volkslagen, en er de gemeen schappelijke overtuiging van vertolkt. Uwe Majesteit de verzekering geven van de onwankelbare trouw van een volk, dat Koning en Vaderland, niet scheiden kan. Met gespannen aandacht luister den de Koning en de Koninklijke Fa milie. Diepe ontroering maakte zich van ailen meester, wanneer Zijne Ma jesteit namens West-Vlaanderen of ficieel werd bedankt, én voor de Leie slag, én voor de weldaad van de ca pitulatie. En wie kon deze dank ge zagvoller uitspreken dan wei West- Vlaanderen, waar op gen oppervlakte die nog amper het vierde van de pro vincie bedroeg, twee miljoen Belgen rondzwerfden, dakloos en voedselloos, blootgesteld aan Duitse artillerie en massale bomaanvallen? Een diepe stilte volgde de voorle zing van dit hulde-adres. En toen dankte de Koning, stil en eenvoudig, maar met een intens gevoel, de dele gatieleden, de West-Vlaamse manda tarissen en de ganse bevolking. Zo eindigde het officieel gedeelte van deze audiëntie, die een onvergete lijke indruk achterliet. Nog geruime tijd, want de ganse ontvangst duurde meer dan een uur, bleven de leden van de Koninklij ke Familie zich met de afgevaardig den onderhouden. Foto's werden ge nomen en autografen uitgedeeld. En er werd natuurlijk gesproken over West-Vlaanderen, haar trouw en ook hare hoop. West-Vlaanderen verbeidt ongedul dig de terugkeer van zijn Koning I Ook het Arrondissement leper werd er vertegenwoordigd door tic Keer Ernest Seys uit leper. Na de officiële ontvangst, en in naam van het Blok der Koningsgezinden van het ganse arrondissement, bood hij onze Vcr-t een Huldealbum aan. Het was een verzameling van foto's genomen tij dens het bezoek van Zijne Majesteit aan lener ter gelegenheid an do inhuldiging van het Belfort in 1934. Hierboven zien we de Koninklijk» Familie die blijkbaar met genoegen aan de mooie herinnering terugdenkt,: wijl de Hr beys, uiterst rechts, aandachtig toekijkt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 1