21 JULI HetKommunisme officieel in de ban der H. Kerk LABOUR IN HET GEDRANG Het 11 JuliFeest BATJESD. GEN Bij het "Herlevend puin„ van den IJzertoren De Informatie-opdracht van Hr Van Cauwelaert Nieuwe zwarte reeks voor de Luchtvaart j 45* JAAR. N' 29. BESTUUR en REDACTIE- Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN ONZE 4 UITGAVEN: ZATERDAG JULI 1949 Prijs per Nummer: 2 Fr. MONSEIGNEUR BERAN AAN AL ONZE INZENDERS EN CORRESPONDENTEN PROCES KARD. MINDSZENTY IN BEROEP BEHANDELD TE BOEDAPEST ZIJN STRAF BEVESTIGD Vlaamse plicht BUITENLANDS OVERZICHT SIR JOHN SNYDER SIR STAFFORD CRIPPS De Politieke Toestand Concrete voorstelgen aan Partijen overgemaakt ZONDAG 31 JULI, te 15.30 u. WIJDVERMAARDE H, BOETPROCESSIE TE VEURNE BALLONNETJE TE ROME NEERGEKOMEN STAD ROESELARE 17 18 Juli 1949 DE «DONKEREN OMMEGANG» TE POPERINGE ABONNEMENTSPRIJS 1949 België tot Nieuwjaar 46 fr. Belgisch Congo 3.— fr. p week Frankrijk Holland 3.fr,p. week Andere landen 3.50 fr. p week Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. :vvvvvuv«nitAfwwvwwM«ftwv(Afwtr£ POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Meenen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten), nmam 16 Verantwoordelijke Uitgever: J Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. Zondagnamiddag 10 Juli! Fiel was op bezoek gekomen. *t Werd ongeveer vijf en half. Pé, draai maar 's open... daar dat kastje in de hoek! Dat kastje?... Och arme, 't ding blijft nagenoeg altijd toe! Sportuitslagen? vraag ik. Neen, weet je dan niet dat de vier Vlaamse zenders ons Vlaam se liederen brengen? En we luisterden, we leefden meê, we zongen meê: Wie zingt Klokke Roeland niet meê? Roeland zal overkort weer triomfniet luiden, maar stor men, zei Fiel, 't zou moeten ge beuren op 21 Juli. Op dien dag zou moeten de doorslag geven in een... democratisch land. Maar in ons zódemocratisch land, in de zeer democratische, ultra-demo cratische partijen spelen de zoge naamde leiders nog altijd dood- geren de rol van... diktator; kom, kom, de rol van... führer! Ons land lijdt enorm onder die toestand. Een land zonder hoofd. De Koning in ballingschap, af hankelijk gemaakt van de grillen en de zotte kuren van een hoopje politiekers. Hun gril zou... wat zijn in ons land? Het hoofd moet weer op ons land. Ons land mag niet langer zijn zou België weerom België moeten een r zonder hoofcL worden. Zijn... hoofd zou moeten weer op de romp worden gezet. België wordt maar België weer wanneer de... Koning terugkeert. Danmag de beiaard spelen, dan mag Roeland triomf donde ren over het land! Fiel heeft gelijk! 21 Juli 1831: Koning Leopold I aanveerdt Koning te worden van dat nieuw onafhankelijk konink rijk. En jaar op jaar wordt 21 Juli gevierd: de nationale feestdag. 1914-18: De Koning is bachten de kuipe met onze jongens, wij wachten en hopen. Heeft men ooit meer gevierd dan op 21 Juli 1919? 1940-44: Leopold III is krijgs gevangene. Geen teken van jubel op 21 Juli, geen Te Deum in de kerken. De officiële vierders zijn niet te zien en vele fraaie men sen bidden t'huis voor Koning en Land. 1945! Onze Kamerheren noe men een Regent, omdat de Ko ning, van wege de vijand, in de onmogelijkheid verkeert te rege ren. Die vijand? Jappen of Duit sers? Geen spraak meer van! De vijand zit binnen het land. En nog immer is de vijand daar en is de Koning geen gevangene meer, hij is banneling geworden. En België wordt en blijft een rompstaat zonder hoofd! Fiel heeft wel gelijk. Vindt ge 't ook niet? A Ieder Zondag, na de Hoogmis, Zingt onze pastoor nog het gebed voor de Koning en dan nog wel zeer duidelijk voor Koning Leo pold. Is het ook zo bij U?... dat al de koningsgezinden reeds buiten de kerk hun... cigaret roken? Ik ken maar een parochie waar alleen diegenen weglopen die reeds te laat binnenkwamen. Maar ik zelf woon op die parochie... niet! 21 Juli of de Zondag 24 zal in Ieder parochiekerk een plechtig Te Deum gezongen worden. Te Brussel en in al de garni zoensteden gaat dat weer een spektakel zijn! Generaals en ho gere officieren, hogere ambte naren van tribunaal en adminis tratie, senatoren, volksvertegen woordigers... grootlinten, com mandeurs, officieren in de «Leo poldsorde», dragers van een vracht andere kruisen en sterren. Optocht van de manschappen, van oud-strijders en weerstan- ders, klaroengeschal, tromgeroffel, 't snij dig kletteren van militaire marschen door de grote straten, leien en lanen, waar aan al de gevels de driekleur in de wind slaat. Want we vieren 's lands onaf hankelijkheid en vrijheid! In de dorpen en gemeenten zal dat iet wat stiller gaan... Maar toch. De gemeenteraad, de politie, de pompiers, de oud-strijders, de va derlandse verenigingen vieren op hun wijze 's lands vrijheid en on afhankelijkheid! Eén is er te kort: Eén die niet onafhankelijk is, «en die niet vrij is! Eén die wel afhankelijk is van de dwaze wil van moedwillige her rieschoppers, van mensen die des tijds de eed van getrouwheid aan de Koning hebben afgelegd, maar vinden dat de rollen omgekeerd moeten worden. Die vinden im mers dat de Koning zou moeten aftreden, of dat hij eerst een boel toegevingen zou moeten doen. Die moedwillige dwazen weten, zijn overtuigd en beken nen dat de meerderheid van onze mensen, zelfs in het Walenland, de terugkomst van de Koning be geren, verlangen en eisen. Dat We zullen 21 Juli vieren. Maar, dat moeten we dees jaar in het teken van de terugkeer van Koning Leopold III. Grote figuren waren Leopold I, Leopold II. Leopold II was reeds jaren... overleden vooraleer de... Socialisten gepaste glazen in hun bril kregen om toch gedeeltelijk te zien wat die buitengewoon- wijze vorst gedaan had voor het land. Hij had van zijn klein land een mogendheid gemaakt en zijn vijanden wilden van dien reus een... dwerg maken. Koning Albert? Dien dierf de huichelaarsbende niet aan. Met te grote verbetenheid val len zij op Leopold, op dien groten Koning van wien bij vijftig jaar IEDEREEN getuigen zal dat de Nederlander Jhr R. Groeninx van Zoelen waarheid schreef in zijn brochure over Leopold III: dat hij was en is: een groot opperbevel hebber, een groot staatsman, een 'groot diplomaat. In dit teken vieren we... geest driftig 21 Juli. Ons land mag niet langer ver minkt. Het blijft geen romp zonder hoofd. Leopold moet terugkeren! PS VLAMYNCK. IKMAMWAMMVMWfMAAAlUVM Het Vatikaan deelde Woensdag avond mede dat alle katholieken die tot het kommunisme toetreden auto matisch in de ban van de Rooms Ka tholieke Kerk zijn geslagen. Het Heilig Officie van het Vatikaan veroordeelde het kommunisme als een materialistische en antichriste lijke leerwaarvan de aanhangers niet langer in de schoot van de Kerk kunnen geduld worden. De mededeling was bevat in een decreet, gepubliceerd in de Acta Apostolica Sedisde minuten van de Apostolische Stoel. Het decreet luidde o.m.: «De gelo vigen, die de materialistische en an tichristelijke leer van de kommunis- ten belijden, en in de eerste plaats zij, die deze leer verdedigen en ver spreiden, wórden ipso facto als afval ligen van het katholiek geloof getrof fen door de excommunicatie op spe ciale wijze voorbehouden aan de H. Stoel de Aartsbisschop van Praag en Primaat van Tchecko-Slowakije, die, niettegenstaande alle bedrei gingen, de rechten der Kerk hoog houdt. tAAAMWWWWWMtAfWMWWVUVWVUMMfVWWWIfWUMVWIlWIAAAMWWVMMMB ZEER BELANGRIJK Op 21 Juli, de Nationale Feestdag, wordt in onze Drukkerij niet gewerkt. Deze feestdag, vallende op een Donderdag, verplicht ons één dag vroeger ons blad te drukken. Onze inzenders, corres pondenten en adverteerders, verzoeken wij dus dringend alle inzendingen een dag vroeger te doen dan naar gewoonte. Het Hof van Beroep der Volks rechtbanken te Boedapest, hoofdstad van Hongarije, heeft vonnis geveld bij de behandeling in beroep van het geding tegen Kardinaal Mindszenty, de Primaat van Hongarije, en de an dere medebeschuldigden. Bij de rechtszittingen van het Hof van Beroep waren de beschuldigden niet aanwezig. Alleen hun advokaten mochten voor hen pleiten. Voor het publiek waren sleohts 16 plaatsen voorzien en mochten slechts enkele begunstigde journalisten de rechtszit tingen bijwonen. De behandeling ln beroep verliep dus in nieuwe aanklacht, de plei dooien van de advokaten, welke voor afgegaan werden door de voorlezing van het verslag van het proces in eerste aanleg. Het Hof van Beroep bevestigde de straf tot levenslange hechtenis van Kardinaal Mindszenty. Voor Monsei gneur Zakar, Pater Baranay en Eerw. Heer Ispanky werden lichte strafver minderingen toegestaan. De straffen der. andere beschuldigden bleven be houden. Aldus verliep een nieuwe parodie van een gerechtszitting. Aangaande Kardinaal Mindszenty wordt uit Amerikaanse bron gemeld dat hij, wegens de opgelopen mis handelingen, zijn geestesvermogen verloren heeft en hij naar een zie kenhuis voor zwakzinnigen werd overgebracht. Minister van Financiën van de U.S.A., die op informatie uit is geweest in Europa omtrent de financiële moei lijkheden van West-Europa, en inzon- derlijk van Engeland. In gans Vlaanderen werd Maandag Ji. de Guldensporenslag feestelijk herdacht. Te Antwerpen o.m. werd op de Grote Markt De I.eeuw van Vlaan deren opgevoerd, dat een onverge telijk schouwspel werd. Te Brussel groeide de 11 Juli-vie ring uit tot een machtige belijdenis van de volkse trouw der Vlamingen van de hoofdstad. De feestviering in de Vlaamse Schouwburg lokte een nokvolle zaal. Te Oostende stond het 11 Juli-feest in het teken van de herdenking van Guido Gezelle. Te Mechelen, Roeselare en alle an dere Vlaamse steden werd eveneens het 11 Juli-feest met geestdrift ge vierd. De XXII' Ijzerbedevaart is in het vooruitzicht. Óveral in de Vlaamse middens worden reeds maatregelen getroffen om in massa aan de Hel- denhulde deel te nemen en op 21 Augustus aanstaande kracht en moed te putten aan het voorbeeld van on ze roemvolle IJzerhelden. Doch het deelnemen aan de Bede vaart is niet alles. Niet slechts die ene dag mag onze geest vervuld zijn van de gedachte aan onze gesneu velden, doch immer en altijd moeten we de voorbeelden die zij ons gaven voor ogen hebben en daarnaar ook handelen. Ik dienmag voor ons, Vlamin gen en vooral voor de Vlaamse Oud strijders, geen ijdele betekenis heb ben, maar moet ons, nu bijzonder, aansporen tot het stellen van daden om een waardige rustplaats aan onze IJzerhelden te verzekeren. Want inderdaad, zelfs nu het treu rige puin, van wat eens de IJzertoren was, herrijst tot Herlevend Puin dient verder gewerkt. Nog is de laat ste rustplaats van onze Vlaamse IJzerjongens niet zo, als wij voor hen waardig achten en immer meer zul len wij voortijveren om hen dè.t te schenken, dat hen in de ogen en har ten van ons Vlaamse volk opnieuw zal verheffen tot de symbolen van Vlaamse waardigheid en fierheid, in de eenvoudige nederigheid die hun eigen was. Doch het verwezenlijken van dit alles vergt tijd en geld. Tijd die we niet hoeven af te meten omdat zulks geen rol speelt in de eeuwigheid van de Vlaamse geest, die nooit zal kun nen ten onder gaan, hoe donker ook de toekomst zich zou kunnen open baren. Geld nochtans vervult een veel be- duidender rol juist omdat, niettegen staande de onverstoorbare eeuwigheid van de Vlaamse geest, ieder van ons ongeduldig uitkijkt om binnen het korte tijdsbestek van een eigen be staan, toch iets te verwezenlijken dat blijvend zal getuigen van het diepe Vlaamse geloof. De mogelijkheid om eigen overtui ging te verwezenlijken is er thans. Reeds heeft het Comité voor Bede vaarten naar de Graven van den IJzer een aanvang gemaakt met de nieuwe werken die het vertrekpunt vormen van de nieuwe waardige rust plaats van onze IJzerhelden. Een im posante toegangspoort, geschraagd met de vroegere reuzenbeelden van de IJzersymbolen, wordt opgericht en zal gereed zijn voor de XXII" Be devaart, op 21 Augustus aaiistaande. Doch juist deze werken slorpen met verbazende snelheid de reeds ter be schikking gestelde financies op en, zonder overdrijving mag gezegd wor den dat beroep zal moeten gedaan worden op GEHEEL HET VLAAM SE VOLK om het vooropgezette plan te verwezenlijken. Duizenden en duizenden vinden hier dus de gelegenheid om in de mate van hun middelen bij te dragen tot het verwezenlijken van het beeld dat zij nog steeds voor ogen hebben en dat, nooh met dynamiet, noch met gelijk welke andere duistere midde len uit hun harten te verwijderen is. Er wordt niet zoveel gevraagd; de opoffering die we nochtans allen graag brengen is niet zo groot. We weten immers dat ook vele kleintjes een groot maken en dat beekjes de machtige wateren van brede stromen vormen. Ook wij moeten vergaren om die machtige stroom te bekomen die zal herbouwen wat misdadige handen in blinde haat vernield hebben. Weet nochtans dat dit geen dood gewone bedelpartij is, doch uitslui tend een belijdenis van een ons eens voorgehouden ideaal: «IK DIEN», dat ieder van U ditzelfde ideaal kan belijden door een storting te doen op postrekening 946.60 van de Bedevaart naar de Graven van den IJzer, Hoge brug 86, Kaaskerke (Diksmuide), DE NOODTOESTAND AFGEKONDIGD De Engelse regering zit waar lijk in moeilijke papieren. In onze vorige artikels hebben wij met zoveel woorden de benarde financiële positie ervan uiteenge zet. Die zaak is verre van opge lost. De Amerikaanse Minister van Financiën, dhr John Snyder, is nog steeds bezig met zijn be sprekingen in de West-Europese landen en na zijn terugkeer in de States pas zal men kunnen gaan opmaken in hoever zijn super-Marshallplan vaste vorm zal aannemen, en in hoever En geland daardoor uit de nood zal geholpen worden. Intussen maakt Groot-Brittan- nië echter nog andere moeilijk heden door. Onlangs was het sta king van de mijnarbeiders, dan van het spoorwegpersoneel en nu van de dokwerkers. Deze laatste staking nu heeft zelfs zulkdgnige afmetingen aangenomen dat het een nationale ramp dreigt te wor den, zodat zeer uitzonderlijke maatregelen zijn moeten geno men wordenDe Kroonraad is ondêf het voorzitterschap van de Koning zelf bijeengekomen en de, noodtoestand werd afgekondigd. Wat dit aan speciale maatrege len betekent, zal u wel elders in dit blad lezen. Waarop wij hier echter de aan dacht trekken is dat al die sta kingen zich voordoen onder een socialistisch bewind, dan wan neer men die moeilijkheden on der de conservatieve regeringen niet heeft gekend. De Labour was nochtans de grote hoop van de syndicaten en na de vele nationalisaties zou Groot - Brittannië een paradijs voor de arbeiders worden. Is het dan niet zonderling dat juist onder die socialistische re geringen stakingen uitbreken zo als Engeland die in geen twintig jaar meer heeft gekend? Waar moet dan de reden daar voor gezocht worden? O, wij willen niet onrechtvaar dig zijn en onmiddellijk toegeven dat de abnormale naoorlogse om standigheden daar een deel van de schuld van dragen. Het ge dwongen evenwicht tussen prij zen en lonen uit de oorlogsperio de kon niet gehandhaafd blijven en in alle landen heeft men dan ook met sociale moeilijkheden te kampen gehad. Maar het is toch tekenend dat de moeilijkheden juist daar het grootst geweest zijn en nog zijn, waar men ze lo gischer wijze het minst had mo gen verwachten, namelijk in lan den onder links bewind. Wij begrijpen nu ook dat de toestand van de arbeiders nog verre van schitterend is, en wij brengen graag hulde aan de moed die de Labourregering aan de dag legt door tegen de eisen van haar eigen troepen in te gaan en liever dan toe te geven aan de dokwerkers de noodtoestand laat afkondigen. Het gaat er in derdaad om het welzijn van de gehele natie, waarvan de arbei ders toch ook een stuk zijn. En moest de regering die eisen in willigen, dan zou men nog meer regelrecht naar een devaluatie van het pond gaan, devaluatie die men nu juist wil vermijden en niet het minst in het belang van de arbeiders zelf, want het is toch een algemeen bekend feit dat de devaluatie juist het meest de kleine spaarders en gepen- sionneerden treft. Maar die uitzonderlijke om standigheden leggen toch niet alles ilit. Anders zouden wij toch ook diezelfde moeilijkheden in even grote mate moeten gekend hebben. Er is, naar onze mening, iets aan het systeem dat niet deugt. Wat schoon is op het papier is het inderdaad nog niet in de werkelijkheid. Theoretisch is het systeem der nationalisaties mooi en rechtvaardigMaar practisch leidt het van de ene sociale en economische ramp na de andere. Na het Sovjet-experiment had men mogen hopen dat de socia listen wijzer zouden geworden zijn. Zij blijven echter blijkbaar en koppig in de boosheid volhar den. Ook de onze die onlangs nog in hun kiescampagne de afgod der nationalisaties hebben aan beden. DE SLECHTE WEG DER NATIONALISATIES Dat de weg die door de En gelse socialisten bewandeld wordt niet de echte is, noch diegene die de nationale welvaart of de be langen der arbeiders dient, is voor elk nadenkend mens duidelijk. De socialisten willen het echter niet inzien. Maar toch kunnen ze niet ver hinderen dat bij de meest ver antwoordelijken uit hun rangen gewetenstwijfels rijzen die ten slotte tot afvalligheid aan de partij en veroordeling van haar doctrine leiden. Zo hadden we onlangs het ge val van Lord Mïlverton in het Brits Hoger Huis. Lord Milverton is lid van de socialistische partij sedert jaar M.iumMaar hij is er uitge- orofeken. Er uitgetrokken om de kwesties van de nationalisaties. Dit gebeurde op Donderdag 23 Juni jl. naar aanleiding van de bespreking van het regeringsont werp houdende nationalisatie van de ijzer- en staalindustrie. Ziehier wat hij verklaarde Sedert enige tijd heb ik aan gevoeld dat dit ontwerp, voor hen die de vrijheid beminnen, een splitsing van de wegen betekent. Voor de. eerste maal wil de Staat een sleutelnijverheid overnemen. Daar zijn principes mee gemoeid die het onmogelijk maken dat iemand die daar niet mee ac- coord gaat nog langer zou kun nen zwijgen. Ik bern vrij geboren en heb het leeuwenaandeel van mijn tijd besteed met in afgele gen gewesten aan leerlingen te onderwijzen wat vrijheid bete kent, Nu kan ik dat verleden niet verloochenen door mij in te span nen om de bevolking de voorde len van de slavernij aan te pra ten. Wellicht is het mijn ondervin ding, opgedaan in de administra tie, waaruit ik geleerd heb lio& een verregaande bureaucratie de industrie kan doodnijpen, dat bij mij twijfel en vrees gerezen zijn voor de steeds verder grij pende staatsbemoeiing. Tijdens de laatste maanden heb ik zeer veel geleerd betreffende het gebrek aan vooruitzicht en de uiterst schadelijke gebreken in het be stuur van de volksgezondheid en andere genationaliseerde sectoren waarvan ik de principes had aan genomen, en de uitvoering ge stemd. Er is, naar. mijn mening, een afgrond die veel gevaarlijker is voor onze nationale toekomst en ons nationaal evenwicht, dan de dollarafgrond. En dat is de af grond tussen theorie en practijk bij al die nationalisaties. In dit ontwerp leeft, naakt en onbeschaamd, het onteerde prin cipe dat zij die de macht in han den hebben maar zouden nemen wat ze krijgen kunnen. De hui dige controle, door de huidige re gering, over het geheel van ons nationaal leven uitgeoefend, heeft werkelijk totalitaire proporties aangenomen. Vooral wanneer men bedenkt dat de partij dan in de grond gecontroleerd wordt door onver antwoordelijke, vaak revolution- naire elementen, die niet de ge wenste waarborgen bieden. Daar voor vooral ben ik bevreesd en kan ik dan ook geen ontwerp goedkeuren dat zover strekkende gevolgen voor ons nationaal le ven zal hebben. Een dergelijke nationalisatie- politiek, zegde Lord Milverton verder, kan ons alleen naar de totalitaire staat leiden. En hij besloot: Ik spreek in naam van duizenden die bij de laatste verkiezingen voor de La- bourpartij hebben gestemd om eindelijk sociale rechtvaardig heid te zien zegevieren, maar die nu beginnen te vrezen dat al die nationalisaties de enige mogelijke grondslag voor sociale rechtvaar- Kanselier van de Schatkist van Groot-Brittan je, die met kracht de stelling der Britse Regering bij de Hr Snyder heeft verdedigd ter op lossing van het dollartefeort van zijn land. digheid, namelijk een verenigde en welvarende natie zullen ver nietigen... Ik wil de principes van vrijheid die ons land hebben groot gemaakt niet verraden en ik wil geen instrument helpen smeden dat door een latere rege ring zou kunnen gebruikt worden om de vrijheid volledig uit te roeien. Ik zal daarom tegen het ont werp stemmen en geef mijn ont slag in de socialistische partij Ziet ge, wat Lord Milverton zei, dat is 't waaraan Engeland thans lijdt: om een theoretische sociale rechtvaardigheid in te voeren vernietigt de Labourregering de bronnen waaruit die moet voort spruiten: de nationale welvaart.. Dat is de ondergrond van de Engelse crisis en die kan maar opgelost worden door het om gooien van het roer of door een socialistische nederlaag bij de eerstkomende verkiezingen. OOST EN WEST IN ROERING Intussen zouden onze lezers echter de indruk krijgen dat al leen Engeland nog van belang is, aangezien wij sedert drie weken daarover bezig zijn. Dat is natuurlijk niet zo, maar wanneer wij ons thans zo speciaal met het Engels geval hebben be zig gehouden, dan is het omdat het hemdeke steeds nader is dan het rokske, omdat de gebeurte nissen in Engeland onvermijdelijk een ernstige terugslag hebben op de toekomst van ons land. Dit mag ons echter de grote wereldproblemen en -gebeurte nissen niet uit het oog doen ver liezen. En of er die zijn! Er is op dit ogenblik, de discussie in de Amerikaanse Senaat over het At lantisch Pact en de militaire hulpverlening aan West-Europa, er is de Indonesische kwestie, de reis van Tsjang Kai Tsjek naar de Phïlippijnen, de ontwikkeling van Indië, de toestand in China en Japan, de kwesties Duitsland en Oostenrijk, de positie van Tito, enz., enz. Allemaal zaken waar over we zouden moeten uitwijden. Wij komen er dan ook zo spoe dig mogelijk op terug. 12-7-49. V. WESTERLINCK. NEDERLANDS TOESTEL TE PLETTER GESTORT NABIJ BOMBAY Een Constellation-toestel met name Franeker van de Nederlandse Ko- ninkli j ke Luchtvaartmaatschappij op terugtocht uit Indonesië, met 14 Amerikaanse journalisten, 17 Neder landse ambtenaren, 3 Britten, 2 Chi nezen en 9 leden der bemanning aan boord, geraakte in een onweder in de nabijheid van Bombay. Tot viermaal toe poogde het toestel te landen op het vliegveld van Santa Cruz en ten slotte sloeg het te plet ter in de heuvelen van Ghatkopar. Alle inzittenden kwamen om het le ven. De Amerikaanse journalisten, ■waaronder twee vrouwen en ook de bekende jounalist en schrijver Kni- ckebokker, die slachtoffers werden van de ramp, kwamen terug van In donesië waar de Nederlandse Rege ring hen op een tocht had uitgeno digd. Het toestel waarmede de journa listen waren heen gevlogen stortte ook in zee nabij Bari toen het met andere passagiers op de terugtocht was. Deze nieuwe ramp is het 20° vlieg tuigongeval met meer dan 10 slacht offers sedert het begin van dit jaar. Het totaal aantal slachtoffers dier 20 rampen bedraagt 478 doden. VLIEGTUIGRAMP IN CALIFORNIE 35 INZITTENDEN GEDOOD Te San Fernando, Californië, is eveneens een vliegtuig van de stan dard Airlines te pletter gestort en afgebrand. Vooraleer de ramp gebeur de had de piloot geseind dat passa giers hadden gevochten in het toe stel. 35 Inzittenden zouden verhoold zijn, terwijl 14 andere zouden gered zijn. 18 DODEN OP FRANSE LUCHTLIJN Een Frans legervliegtuig, met 18 personen aan boord, is te pletter ge stort op de lijn Agadir-Dakar, Noord- Frankrijk. Alle inzittenden werden gedood. TOESTEL VAN LUCHTBRUG OP BERLIJN TE PLETTER Een Amerikaanse Skymaster van de luchtbrug op Berlijn is te pletter gestort in de Sovjet-zone. Het vlieg tuig vervoerde 10 ton koien. Reeds werden de lijken teruggevonden van twee der drie piloten; men vreest dat ook de derde om het leven is geko men. VLIEGTUIG IN BRAND TE KALMTHOUT Te Kalmthout werd Zondag Jl. een vliegmeeting gehouden. Hr Fernand Bouillon uit Brussel, die acrobatiën uitvoerde, zag plots dat twee mensen op de grond stapten waar hij moest landen. Hij wilde die mensen vermij den maar raakte aldus de grond en vatte vuur. De piloot sprong uit zijn toestel en rolde zich op de grond om het vuur te doven, waarin hij slaagde maar had intussen zeer zware brand wonden opgelopen. BOMMENWERPER VERMIST Een bommenwerper met 7 man aan boord wordt vermist bij een vlucht over de Atlantische Oceaan. Olie vlekken en wrakstukken werden reeds opgemerkt op zee, ten Westen van Shannon. VLIEGTUIG TE PLETTER OP DE TOURMALET Bij de Tourmalet heelt zich een ernstig vliegtuigongeval voorgedaan, op het ogenblik dat de renners van de Ronde van Frankrijk de berg be klommen. Een vliegtuig van de aero- club te Tarbes, stortte nabij de berg pas neer. De piloot, een oud-journa list overleed kort daarop aan zijn verwondingen. De- passagier was op slag dood. In 1947 heeft zich op de zelfde plaats een dergelijk ongeval voorgedaan, deze keer echter zonder dodelijke gevolgen. Hr VAN CAUWELAERT, INFOR MATEUR, VERWIERF ELKS VERTROUWEN Hr Van Cauwelaert, na de opdracht van de Prins-Regent te hebben aan vaard, heeft met veel nauwgezetheid en zonder veel ruchtbaarheid zijn taak als informateur doorgezet. De besprekingen en onderhande lingen door hem gevoerd verliepen in een kalme atmosfeer en weldra ■bleek het dat Hr Van Cauwelaert het vertrouwen van de leiders der drie nationale partijen had verworven. Een streven kwam tevens algemeen tot uiting, om een oplossing te berei ken. Na een vergadering 'an de con tactcommissie van de C.V.P. werd ■medegedeeld dat het standpunt van de C.V.P. inzake de Koningskwestie dn niets is veranderd, maar dat de C.V.P. ook op sociaal terrein, een vooruitstrevende politiek volgt, even eens op fiscaal gebied. Einde vorige week bleek de toe stand gunstig te evolueren en scheen er mogelijkheid te bestaan voor een 'verstandhouding inzake de volks raadpleging over de Koningskwestie, maar slechts als een vingerwijzing over de gevoelens van de bevolking. De HH. Buset en Motz, na hun be sprekingen met de H. Van Cauwe laert, bleken beter geluimd te zijn dan wanneer zij voordien de Hr Van Zeeland hadden ontmoet. Gedurende het week-end zette de Hr Van Cauwelaert zijn informaties stop, om eens flink na te denken over al de besprekingen die hij voordien reeds had gehad, en om de mogelijk heden voor een oplossing te onder zoeken. Voor de Algemene Raad van de B.SJP. sprak de Hr Buset zich uit voor een socialistische deelname aan de nieuw te vormen regering. In de politieke middens is het op gevallen hoe de Hr Van Cauwelaert de meest verschillende vraagstukken tot in de kleinste bijzonderheden heeft onderzocht en zich niet heeft vergenoegd tot algemene overeen komsten welke later kunnen aanlei ding geven tot moeilijkheden. Dit bleek niet alleen zo te zijn inzake de Koningskwestie maar ook wat be treft het schoolvraagstuk, de subsi- diënpolitiek, de sociale veiligheid, de bestrijding van de werkloosheid en alle andere economische en fiskale problemen. Al deze kwesties heeft de Hr Van Cauwelaert in al hun aspecten wil len belichten. AAN DE PARTIJEN WORDEN CONCRETE VOORSTELLEN ■GEDAAN Op Woensdag voerde de informa teur besprekingen o.m. met een af vaardiging van de Middenstand, met het Comité der Twaalf van de C.V.P. en in de namiddag met de HH. Spaak Buset en Anseele. Naderhand maakte de Hr Van Cauwelaert bekend dat hij aan die socialistische onderhandelaars con crete voorstellen gericht tot de B.S.P. had gedaan in verband met de vor ming van een nieuwe regering. Op Donderdag, 's anderendaags dus, zou hij eenzelfde voorstellen doen aan de Liberalen. De pogingen van de Hr Van Cau welaert zouden gaan naar een drie ledige regering. Hij heeft sommige beginselen vastgelegd waarmee de andere partijen zouden moeten ak koord gaan wil men tot een vaste re gering komen. Bepaald aan de Ko ningskwestie dient een oplossing te geven, en volgens een Brussels avond blad zou de informateur ter dezer een volksraadpleging hebben voorgesteld, waarbij elke partij zijn vrijheid be hield en dat de uiteindelijke beslis sing bij het Parlement blijven zou. De Socialisten en Liberalen zouden naar verluidt op de gedane voorstel len 7 antwoorden moeten geven. Men verwacht niet dat deze ant woorden zullen gegeven worden voor einde dezer week. Mocht de Hr Van Dhr Bradfer, die aan een te Flo- renville (prov. Luxemburg), ingerich te Ballonnetjeswedstrijd had deel genomen, heeft berioht ontvangen dat zijn ballonnetje op het Venetië- plein, te Rome, is gedaald. Cauwelaert bij geen enkele der an dere partijen steun vinden, dan kan de crisis nog lang aanslepen ofwel politieke verwikkelingen tot gevolg hebben. NIEUWE KAMER VOOR DE EERSTE MAAL BIJEEN STEMBRIEVEN UIT HASSELT MOETEN WORDEN HERTELD Op Dinsdag' 12 Juli jl. is de nieuwe Kamer voor de eerste maal bijeen gekomen. Over deze eerste zitting wordt eveneens gehandeld door onze correspondent uit Brussel. Het onderzoek der geloofsbrieven welke de eedaflegging moet vooraf gaan gaf onmiddellijk aanleiding tot een druk debat, in het bijzonder om trent de uitslag te Hasselt. Er waren immers meerdere klach ten ingediend tegen de geldigheid van de uitslagen bekomen in meer dere plaatsen. Onder deze klachten bevond zich o.m. deze van de Liberaal Vreven, kandidaat te Hasselt, dit op grond van onregelmatigheden bij de optelling. Hr Vreven had immers slechts 38 stemmen te kort om ver kozen te worden. In commissie werd eerst een hertelling aangeprezen. Ter Kamerzitting zelf gaf de behan deling aanleiding tot drukke bespre king tot ten slotte besloten werd tot een officiële hertelling te Hasselt. Diensvolgens konden de volksverte genwoordigers van Limburg de eed niet afleggen. Een andere .dacht was deze van de Hr Coussens uit Kortrijk. De klacht van deze steunde op het feit dat op de stembrieven nevens zijn naam er geen afzonderlijk stemblokje aange bracht was. Het zou echter volgens de wetten en besluiten blijken dat, zo er op een lijst slechts een kandi daat voorgesteld wordt, er diensvol gens geen voorkeurstemmen kunnen uitgebracht worden en dit blokje dan niet alleen nutteloos zou zijn maar zelfs onwettelijk. De commissie.en de Kamer verwierpen dus de klacht van de Hr Coussens. Ook alle anders klachten werden verworpen. DE NIEUWE SENAAT IN IEDER GEVAL MET VOLSTREKTE C.V.P.-MEERDERHEID Ook de Senaat kwam reeds bijeen op Dinsdag jl., maar de zitting duur de amper een 10-tal minuten. Er werd slechts overgegaan tot de aanstelling van de commissies die de geloofsbrie ven der Senatoren moeten onderzoe ken. Door de Provincieraden werden in tussen alle provinciale Senatoren verkozen. In totaal bekwam de C.V.P. 24 ver- kozenen onder deze provinciale sena toren, de Socialisten 12, de Liberalen 7, de Communisten 1 (in Henegou wen) en 1 onafhankelijke, de Hr de Dorlodot (verkozene van de C.V.P. in Henegouwen ingevolge overeen komst met C.V.P.) Nog moeten de gecoöpteerde Se natoren aangesteld worden. De on derscheidene Senaatsgroepen moeten die nog aanduiden. Gemakkelijk was dit zekerlijk niet; bij de C.V.P. waren er niet min dan 54 kandidaten voor 12 14 zetels. Het totaal der te begeven gecoöp teerde zetels bedraagt 23. Zo de link sen cartel vormen zullen er daarvan 12 naar de C.V.P. gaan, 7 naar de Socialisten, 3 naar de Liberalen en 1 naar de Communisten. Zo er geen links cartel tot stand komt krijgt de C.V.P. er 13 of 14 van. In de Senaat krijgt de C.V.P. dus vast en zeker de volstrekte meerder heid: 54 werden rechtstreeks verko zen en 24 provinciale senatoren, wat een totaal geeft van 78 zetels en de Hr de Dorlodot, tegenover 47 Socia listen, 6 Communisten en 21 Libera len. Met de gecoöpteerde Senatoren zal de C.V.P. dus 90 of 91 zetels tellen op de 176, dus een meerderheid met 4 a 5 zetels. EEN KWAKKEL INZAKE DE KONINGSKWESTIE De United Press - heeft een kwak kel bekendgemaakt inzake de Ko ningskwestie, namelijk dat Koning Leopold III zou afzien van een volks raadpleging. Dit tendentieus bericht dat door de Socialistische pers on middellijk gebezigd werd om tegen de Koning en de C.V.P. te stoken, werd spoedig gelogenstraft door de Hr se cretaris van de Koning. Een zichtje van de Grote Markt te Poperinge, genomen tijdens het voor bijtrekken van de Donkeren Ommegang op Zaterdag 9 Juli jl., midden de opgestelde foorkramen. Vooraan bemerken wij het beeld van O. L. Vr. van St Jan, gedragen door de Congreganisten, gevolgd door de geest*» lijkheid en de mass» gelovigen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 1