FINANCIËLE KRONIEK Brief uit Brussel ONZE MONETAIRE TOESTAND VERPLICHTE OMWISSELING VAN EFFECTEN Hitte werd rampspoedig BERICHT AAN DE TONEELLIEFHEBBERS VAN WEST-VLAANDEREN GERECHTSZAKEN SCHOOLUiTSLAGEN lioen van het gedisconteerde handels papier en van de voorschotten op overheidsfondsen. De banken hebben overigens schatkistcertificaten kun nen opnemen, want de positie van de schatkist tegenover de Nationale Bank verbetert met 270 millioen, terwijl de parastatalen 650 millioen dieper in de schuld vallen. De billettenomloop stijgt met 671 millioen om een hoogterecord te berei ken dat we nog nooit hebben gekend: 85.609 millioen. De stijging is wel begrijpelijk. Onze uitvoer wordt betaald in deviezen of goud, door inroeping van trekkings recht of krediet. Maar ondertussen moet de ifitvoer betaald worden in Belgische munt. Daarenboven staan wij thans in het reis en vacantiesei- zoen met zijn aanzienlijke behoefte aan billetten. Deze toestand is uiter aard slechts voorbijgaand en na korte tijd moet dat papier weer op de Natio nale Bank binnenvloeien en de omloop verminderen. Na achtereenvolgens met 1 419 mil lioen en met 246 millioen te zijn aan gegroeid, loopt onze goudvoorraad de ze week met 50 millioen terug. Doch onze harde deviezen komen darentegen 33 millioen hoger. Onze vorderingen op het buitenland, ir het kader van de betalingsakkoor den, verhogen met 477 millioen. Dat komt doordat de afsluiting van de verschillende rekeningen samenvalt met het einde van de maand en de be taling, door middel van de door ons toegestane trekkingsfaciliteiten pas rond de 15 daaropvolgend kunnen doorgaan. Wij zien trouwens dat, door het toewijzen van die nieuwe trek kingsfaciliteiten, voortspruitend uit 237 millioen nieuwe Marshall-inkom sten, de rekeningen-courant van de ban ken in het buitenland met 160 millioen stijgen. De ontspanning in de lcredietbehoef- ten van de particuliere sector onzer economie, kenmerkt zich andermaal door een vermindering met 424 mil- Tijdens een vertoning voor de scholen te Aalst, Vrijdagnamiddag, viel de Franse trapeziste, Aimée Fon- tenay, tijdens een oefening met haar collega, Yves Rozek, van een hoogte van tien meter. Zij werd in beden kelijke toestand naar de kliniek ge voerd. Als wij maar bidden, dan mogen wij van God alles verwachten: dat was de les van de Kerk aan ons, haar kinderen, in de vorige Zondagmissen. En vandaag trekt zij er onze aan dacht op, dat ons vertrouwen zich ge rust mag uitstrekken over de tijde lijke goederen zowel als de geestelij ke. Het is wel te betreuren, dat vele christenmensen zo weinig genaden, deugden en andere zielegoederen aan God vragen; maar van den anderen kant zou het toch ook verkeerd zijn, elk gebed vooi tijdelijke dingen en lichamelijke belangen af te keuren. God is Onze Vader en dat is Hij helemaal; welnu, een vader, die maakt geen onderscheid tussen de verschillende noodwendigheden van zijn kinderen; een vader helpt in el- ken nood van zijn kind. Zo is ook on ze Vader uit deii hemel; Hij heeft ons geschapen zoalr wij zijn, met ziel en lichaam; Hij kent onze behoeften, die van ónze ziel maar ook die van ons lichaam; Hij weet wat wij nodig hebben opdat onze ziel haar boven natuurlijk leven kunne bewaren en ontwikkelen; Hij weet ook wat wij nodig hebben opdat ons lichaam zijn leven behoude. Zie daarvan een schoon voorbeeld in het Evangelie van deze Zondagmis: het Evangelie van de vermenigvuldiging van de bro den. De mensen uit Judea hebben de Meester gevolgd, omdat Hij hun gaf het zielevoedsel van zijn woord»; maar als Jezus dan bemerkt dat bij brood nodig hebben, lichamelijk brood, dan doet Hij gaarne een mi rakel, opdat zij dat brood ontvangen: en met een zegen over zeven broodjes en enkel- vissen, maakt Hij dat vier duizend mensen hun honger kunnen verzadigen. Werkelijk, daar mag geen grens zijn aan ons vertrouwen op God: Hij kan alles en Hij bemint ons; zijn almacht staat ten dienste van zijn liefde voor ons. Wat zouden we dan nog vrezen? Wie zo leeft dat hij rechtzinnig zeggen kan: «Onz» Vader die in den hemel zijtomcat hij God geeft waarop Hij recht heelt, gehoorzaamheid aan zijn gebod: n, die mag nooit of nooit twijfelen, dis mag altijd opnieuw herhalen het schone vertrouwend gebed van het offerlied van vandaag: «Maaknujn stappen vast in uw paden, Heer, en laat mijn voet niet wankelen op u* weg; en neig uw oor naar mijn ge- bed; en verheerlijk in mij uw eig-n barmhartigheid, Gij die iedereen redt uit eiken nood, als hij m:»1 blijft vertrouwen op U. o Heer God.' DE WERKLOOSHEID In de week van 26 Juni tot 2 Juli jl. werden gemiddeld 160.867 volledige en 62.807 gedeeltelijke werklozen ge controleerd, 't zij een vermeerdering ten overstaan van de voorgaande week van 1.352 volledige en 9.955 toe vallige werklozen. MOEILIJKHEDEN MET VERPLAATSTE PERSONEN TE BRUSSEL In het kader van de kolenslag wer den onder het beleid van Hr Achiel Van Acker talrijke personen gerecru- teerd in de kampen voor verplaatste personen in Duitsland, om tijdelijk naar onze koolmijnen te komen wer ken. Vele Polen, Oekraïners en andere D.P. gaven gehoor aan die oproep en verbonden zich in Belgische bodem te komen deiven. Zij werden alsdan allerlei beloften voorgeschoteld, om. dat zij, na een bepaalde termijn in de mijnen te hebben gewerkt, dan ais vrije arbeiders zouden behandeld worden. Ook mochten zij hun familie naar België doen komen. Onder de duizenden die naar de Belgische mijnen kwamen werken waren er velen die het mijnwerk slechts als toevallig konden aanzien; meerderen waren Immers Intellectue len. Vorige week nu is een ganse groep Polen en Oekraïners, die hun werl:- termijn volbracht hadden in de Lim burgse mijnen en ander werk wensten of graag naar de U.S.A. of Australië hadden uitgeweken, uit Limburg ver trokken, naar Brussel. Onder hen be vonden zich zuigelingen, zwangere vrouwen. Te Brussel wisten de over heden waarlijk niet wat met die lie den aanvangen en zo geraakte een groep van 77 mensen op de dool in de hoofdstad en moesten in openlucht slapen. Ten slotte werden de mannen naar het Klein Kasteel overgebracht en de vrouwen en kinderen in een te huis. Onderhandelingen werden in gezet om hen het uitwijken mogelijk te maken. België is anderzijds niet gemachtigd die lieden terug naar de D.P.-kampen in Duitsland terug te sturen. De economische toestand in het land, waar nu de werkloosheid zo hoog is gestegen, laat ook niet toe die uitheemden in andere bedrijfstakken zo maar ineens op te slorpen. BEVOLKINGSSTATISTIEK Gjdeus de maand April werden 12.235 levends geboorten aangegeven, waarvan 6.394 jongens en 5.814 meis jes. Van deze geboorten waren er ?26 onwettig. Gedurende hetzelfde tijdvak wer den 8.637 sterfgevallen geboekt, waar van 4.574 mannen en 4.063 vrouwen. Er werden anderdeels 8.154 huwe lijken gesloten. Vergeleken met de maand April 1949 is het aantal geboorten respec tievelijk verminderd met 3,68 t.h. en dit der sterfgevallen met 2,16 t.h. HET AANTAL FAILLISSEMENTEN In 1948 werden in ons land 328 faillissementen uitgesproken, tegen 185 in 1947, 67 in 1946 en 16 in 1945; het aantal akkoorden (concordaten) bedroeg 67 in 1948, 41 in 1947, 7 in 1946 en geen in 1945. Ter vergelijking: in 1938 werden 655 faillissementen uitgesproken en 265 akkoorden aangegaan. ONZE BUITENLANDSE HANDEL 855 Millioen frank uitvoeroverschot in Juni. In Juni had de invoer een waarde van 6,519 milliard frank en een ge wicht van 2.384.220 ton. Zoals reeds medegedeeld had de export een waarde van 7.374 milliard frank, zodat België in Juni 855 mil lioen frank méér goederen uitvoerde dan importeerde. Het is het hoogste exportoverschot sedert onze handels balans positief werd, d.w.z. sedert Fe bruari jl. Over het eerste halfjaar 1949 laat de handelsbalans een batig saldo van 1,765 milliard fr., waar over het jaar 1948 het tekort van de handelsbalans 13 milliard frank bedroeg. MMWWWWWMVtSMftAftftRAAAAni VOLKSVERZEKENS1 Vee sterft van dorst in Portugal Een geweldige hittegolf heeft lelijk huisgehouden in Portugal. Soms rees de thermometer er tot 70 graden. In de streek van Coimbra stierf het vee van de dorst. De arbeiders werden genoodzaakt het werk stil te leggen. De Mondegoerivier droogde geheel uit en duizende dode vissen blijven liggen in de bedding. Op de hoeven sterven bijna alle kippen en konij nen. Te Granja bleven ook duizende vissen in uitgedroogde beddingen lig gen en verpestten de atmosfeer. Grote zwermen muskieten trokken daarbij over de streek. Te Alcochete vielen vogels, welke door een zonnesteek waren getroffen, uit de bomen. Andere gewesten daarentegen wer den geteisterd door zware onweders en meerdere personen kwamen er door om. Te Mirandella werden twee vliegtuigen door een storm vernield. Op sommige plaatsen werden ook hete regens gemeld. Droogte sedert 6 jaar te Aden. Uit Aden wordt gemeld dat er al daar langs de kusten van de Rode Zee sedert 6 Jaar een grote droogte heerst en zoverre dat elke oogst, zelfs van dadels, onmogelijk wordt. Vele lieden sterven er van honger en ont bering en hongerlijders moesten wor den opgehaald en overgebracht naar hulpcentra ingericht door de Britten. Felle hitte aan de kust Dezer dagen kende onze kust zeker de warmste dag van het jaar. De brandweer van Oostende werd Zon dag herhaalde malen gealarmeerd en moest tussenkomen om grasbranden te bedwingen. Zo ontstonden op vier plaatsen kleine branden, die echter- tijdig konden omschreven worden. 29.000 Doden door overstromingen in China. Half Juni jl. begonnen hevige stort regens neer te vallen over het Noor den van Hoenan, welke weldra gewel dige overstromingen tot gevolg had den. Niet min dan 53 districten wer den geteisterd en volgens verslag aan eerste minister Jen Sits jan hebben zij de dood van 20.000 mensen tot gevolg gehad, wijl 15.000 huizen vernield werden en 2 millioen mensen dakloos zouden gewordennzijn. In Kwantoeng en Kwangsi zouden de ovsrstrom'n- gen meerdere afmetingen hebben ge- JMnAflAfVWMMAWIAflnAnfWn Het Algemeen West-Vlaams Toneel, het verbond waarbij alle toneelver enigingen uit de gouw dienen aange sloten te zijn, groeit en bloeit. Ten bewijze, de talrijke toezeggin gen tot deelneming aan de provin ciale gouwdag, die doorgaat te Brug ge op Zondag 24 Juli e.k. Van nu af reeds kan worden voorzien, dat, voor wat betreft het aantal deelnemers, alle vorige gouwdagen, die om het jaar worden gehouden, in de schaduw zullen worden gesteld. De datum van 24 Juli lijkt ook uit stekend gekozen. De gouwdag kan worden beschouwd als een apotheose van het voorbije seizoen en tevens als een vertrekpunt om met geest drift en offervaardigheid een nieuw speeljaar aan te vangen, in dienst van ons aller ideaal; door de kunst een schoner Vlaamse Volk! Het programma waaraan met koortsige Ijver wordt gewerkt, be looft eveneens zeer belangwekkend te zijn. Na de H. Mis, opgeluisterd door het plaatselijk koor, in de H. Bloedkapel, volgt de akademische zitting in de gotische zaal van het stadhuis, met vooraanstaande spre kers. 's Namiddags openluchtverto ning van Artevelde's Val van Paul De Mont, ln aanwezigheid van de ge vierde schrijver. De vertoning met regie van Omer Laloo, wordt ver zorgd door de beste krachten uit de naburige aangesloten 'kringen. In ge val van minder gunstig weder, wordt een onderkomen gezocht in de ruime zaal van de Stadsschouwburg. Zoals gans Europa thans de ogen gericht houdt op Brugge als Cultuur centrum, zo blikken ook alle toneel liefhebbers naar Brugge als het stra lende middelpunt van de toneel kunst. Daarom, alle toneelvricnden ver broederen op Zondag 24 Juli in de aloude goede stede van Brugge!!! Kringen die autobussen inrichten worden dringend verzocht dit kenbaar te maken aan het A.W.T.-Perssekre- tariaat, Kapellestraat 15, Moea. wuvwmvuvvvwvMmnvwAA Engels soldaat Norgan tot 20 jaar dwangarbeid veroordeeld. De Britse soldaat John Norgan, uit Manchester, vond in 1940, toen de Duitsers de streek bezetten, een on derkomen bij de familie Algoet uit onze West-Vlaamse gewesten. Hij deed een poging om naar Engeland te ontvluchten maar mislukte en werd door de Duitsers gesnapt. Aan hen verklikte hij 14 lieden die hem gehol pen hadden. Die ongelukkigen wet- den aangehouden en meerderen on der hen keerden niet meer terug van de Duitse concentratiekampen. Norgan verscheen dezer dagen voor het militaire gerechtshof te Brussel. Tegen hem werden 9 verklikkingen weerhouden en werd hij verwezen tot 20 Jaar dwangarbeid. OP DE PRIJSUITREIKING! De zaal is mooi versierd, met kunst! De leerlingen zo blij, vol pret De eersten krijgen nog als gunst, Hun plaats op d' eerste rij bezetl En Vader denkt nu aan zijn tijd I Hij smaakt en voelt het feest zo mee! Zijn zoon studeert, vol ernst en vlijt, En van zijn werk is hij tevreê 1 Opeens hoort hij: «Albert!» Zijn [naam!... Op 't Palmares, de eerste prijs I Zijuf Zoon!!... Hij kus't hem! Hoog [onz' faam! «Blijf groot en moedig, kranig, wijs!» leper 1949. GEO. Trekking te Lokeren op Zaterdag 30 Juli e.k, HET GROOT LOTj 2 MILLIOEN. Deze week kwamen er op de re dactie talrijke school- en examsnuit' slagen toe. De plaatsruimte liet toe deze alle te publiceren. Volgend :.".vek z„;, n we trachten iedereen bevredigen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 2