GratisMttli Okkasie Landbouwmachines Kalender der Wielerwedstrijden Koersuitslagen Wereldgebeurtenissen Handelaars voor 4.95® fr. 6.650fr. A.Moncarey Sinte Margriete de Folklore VRiELYNCK STANDAERT in Na de zege van Baudewijn Devos in de 13e Kriteriumproef te Poperinge voor 8.750fr. DE KERKVERVOLGING IN TCHECKO-SLOWAKIJE INCIDENTEN in SLOWAKIJE ENGELAND HET WEKELIJKS NIEUWS» Zaterdag 16 Juli 1949. - BIz. 3. YOUGO-SLAVIE SPANJE WERELDNÏEUWS IN 'T KORT DUITSLAND VRIJE VAKSCHOOL VOOR SCHOENMAKEN Wijngaardstraat 9, IZEGEM. JUBILEUMFEESTEN DER MUZIEKKRING STE CECILIA VAN WAT0U GROOTS ZOMERFESTIVAL OP ZONDAG 24 JULI LICHTERVELDE 'V GROTE JAARMARKT VOOR FOKVARKENS TE ROESELARE ZONDERLINGE VONDST TE TIELT De Belastingsaangifte over het jaar 1948 dient één dezer dagen gedaan te worden. Ongetwijfeld weet iedereen dat heï samenstellen van het bundel voor de aangifte in de belasting uitermate ingewikkeld is, grote gevolgen na zich sleept Het loont dan ook de moeite U te wenden tot Specialisten In het vak. - De Firma Beheerder 1 EIGENAARDIGE VANGST TE NIEUWPOORT Vier motorfietsen uit zee opgehaald. MEUBEL HUIS 18, Gasthuisstraat POPERINGE Reklame Slaapkamer ZWAAR VERKEERS ONGEVAL TE GELUVELD SCHUIF GEWESTELIJK RUITERS- TORNOOI TE HOOGLEDE op Zondag 17 Juli 1949. MOTOCYCLIST LOOFT SCHEDELBREUK OF TE IEPER Voor STORT 46 FRANK MOTOCYCLIST RIJDT DOOR SLAGBOOM TUSSEN IEPER EN VLAMERTINGE Een LUXE Slaapkamer aan REKLAME prijs I Zie onze uitstalling DE 14e PROEF VAN HET KRITERIUM Het Wekelijks Nieuws Relga - Barco OP WOENSDAG 20 JULI 1949 TE WESTRQOZEBEKE w mi» in heel goede staat p- w ww 21» BRUSSEL-IZEGEM VOOR BEROEPSRENNERS op DONDERDAG 21 JULI 1949 Grote Prijs der Stad Izegem. GEMEENTE EMELGEM Op Zondag 24 Juli 1949 OFFICIEEL KRITERIUM DER WEST-VLAAMSE AFDELING B.W.B. Liefhebbers. Nieuwelingen. POEIER 4200 RONDE VAN-FRANKRIJK Beroepsremaers, Onafhankefijkiïj, Liefhebbers. Nieuwelingen. Na regering en burgerlijke com munistische leiders voeren thans ook de communistische bladen in Tche- oko-Slowakije een heftige campagne tegen de Aartsbisschop Mgr Beran en de Bisschoppen van heel het land. De communistische pers beschuldigd het Toheoko-Slowaaks Episcopaat een opstandige atnjosfeer te hebben ge- sohapen welke aanleiding zou heb ben gegeven tot moorddadige aan slagen. Van regeringswege werd een op de spits gedreven toestand ge schapen welke zij dan tegen de an dere partij, hier de Kerk, uitspeelt en ten laste legt. In Slowakije hebben zich ook ern stige Incidenten voorgedaan tussen communistische formaties en politie «nerzijds, en de bevolking ander- zJJds. In de omtrek van Bratislava zouden zelf werkelijke gevechten zijn geleverd en barricades opgericht. Ge lovigen zouden de toegangswegen tot de kerken hebben geblokkeerd en het vuren der communistische ploegen beantwoord. BIJ Ulna zouden gelovigen zich te vens hebben verzet tegen de aan houding van een priester. Twes gelovigen die aangehouden werden tijdens incidenten werden te Koeice ter dood veroordeeld, negen «ndere liepen 10 Jaar hechtenis op. Te Praag werd de Secretaris van da Pauselijke Nuntiatuur aangehou den, maar enkele dagen later terug in vrijheid gesteld. In verband met de gebeurtenis sen in Tchecko-Slowakije verklaar de Monseigneur Tisserand te Nancy, tijdens het aldaar gehouden Natio naal Eucharistisch Congres, dat Mon seigneur Beran, bij zijn Jongste be zoek aan het Vatikaan, wist wat nu gebeuren zou en gezegd had: Ik heb van de H. Vader mijn laatste zegen ontvangen.Dezelfde woorden werden ook door Mgr Stepinac bij atjn laatste bezoek aan het Vatikaan uitgesproken. Nog wordt gemeld dat in de in structies door de communistische partij in Tchecko-Slowakije gegeven aan de afdelingsleiders, verklaard werd dat de Kerk als de grootste vijand dient te worden beschouwd. -«o»-- ERNSTIGE STAKING IN LONDENSE HAVEN Noodtoestand uitgeroepen. Tengevolge de ernstige en steeds uitbreiding nemende staking van de arbeiders van de haven van Londen zijn reeds ruim 125 schepen geblok keerd in de dokken en heeft de re gering zich genoodzaakt gezien nood maatregelen te nemen. Deze staking is een gevolg van communistische ophitsingseampagne onder de dokwerkers. Ten einde de bevoorrading te ver zekeren werden reeds meerdere hon derden soldaten ingezet om de ge blokkeerde schepen te lossen. Elk persoon wiens optreden in strijd wordt geaoht met de belangen van het land mag aangehouden en ge straft worden, goederen en mate riaal mogen worden opgevorderd, arrestaties zonder rechterlijk bevel worden uitgevoerd, stakïiigsposten en bezetten van gebouwen er. installaties zijn verboden en verspreiding van strooibiljetten om tot staking aan te zetten kan aanleiding ge-ven tot rechtsvervolging. Aldus wordt door het decreet, dat de noodtoestand in voert, bepaald. ENGELANDS FINANCIES Ten einde een oplossing te zoeken voor Engelands dollartekort hadden drukke besprekingen plaats te Lon den in de Downingstreet, tussen de U.S.A. Minister van Financies Heer Snyder, de Britse Kanselier van de Schatkist Sir Stafford Cripps en de Minister van Financies van Canada Heer Abbott. Canada zou o.m. besloten. hebben Groot-Brittanje te helpen door min te kopen in de U.S.A. en meer in Engeland. De besprekingen tussen voormelde drie Ministers van Financies werden besloten en zullen worden voortgezet in September e.k. te Washington. Dit gezien nog geen definitieve beslissing werd getroffen. Aan de regeringen van de Commonwealth werd intussen gevraagd min in te voeren, uit de doUarzone. laatste gingen versterking halen en opnieuw begonnen nu van weerszij den de vuurwapens te knallen. Op Westers gebied werd aldus een Rus doodgeschoten, maar zijn lijfc ver dween spoorloos In de daaropvolgen de nacht. ""■I TITO WIL HANDEL DRIJVEN MET HET WESTEN In een rede te Pola uitgesproken heeft Maarschalk Tito onomwonden verklaard, dat, gezien Yougo-Slavië geen hulp meer ontvangt uit het Oosten, Yougo-Slavië wenst handel te drijven met het Westen, wat even wel niet beduidt dat dit handeldrij ven een politieke gedachtenwijziging Inhoudt. Verder zegde hij dat zijn land een lening wenst van uit het Westen. Nog tekende hij protest aan tegen het besluit van de Conferentie der Grote Vier de Yougo-Slavische eisen op Korinthie afwijzende. GELDELIJKE HULP UIT FRANKRIJK EN DE U.S.A. Te Madrid werd officieel bekend gemaakt dat een groep Franse ban ken een lening van 15 milliard aan Spanje toestaan zal, voor de aankoop van industriële benodigdheden. An derzijds heeft de Begrotingscommis sie van de Amerikaanse Senaat haar goedkeuring gehecht aan het verle nen van 50 milliard dollar Marshall hulp aan Spanje. Vermoedelijk betekenen deze hulp verleningen een einde van de Spaan se afzondering. -«o»- KUSSEN BELEMMEREN VERKEER NAAR BERLIJN Als alles geregeld schijnt draven de Russen dan plots weer aan met nieuwe maatregelen en belemmerin gen. Na de staking der Westerse spoor arbeiders werd verwacht dlat het ver keer tussen Berlijn en de Westzone volledig vrij zou komen te staan. Dit was evenwel mis; op het spoor gaat het wel goed maai- langs de weg kunnen nu slechts 3 i 4 vrachtwa gens de grens over, de Russen laten er niet meer door. Dit verwekte aan ie grensposten heel wat opstopping en buitengebruik stellen van voe dingswaren en produkten welke een snel gebruik vereisen. De Franse bevelhebber te Berlijn, Generaal Ganeval, nodigde de Rus sische bevelvoerder uit op een be spreking met de Westerse bevelheb bers, wat door de Rus aangenomen werd. Dinsdag hadden de vier bevel hebbers aldus een eerste bijeenkomst in het gebouw van de Controieraad, ten einde de richtlijnen uit- te wer ken gegeven door de besluiten van de Conferentie der Grote Vier. Te Berlijn deed zich verder een ernstig incident voor tussen Russi sche en Amerikaanse patrouilles. Rus sische grenswachten vuurden name lijk op Amerikaanse gendarmes. Deze .WESTELIJKE VLOOTMANOEU- VERS. Ongeveer 100 eenheden van de vloten van Groot-Brittanje, Frankrijk, Nederland en België, heb ben gedurende enkele dagen geza menlijke vlootmanoeuvers gehouden in de Noordzee en tussen de Franse en Britse kusten. VREDESVERDRAG VOOR OOS TENRIJK. De plaatsvervangers der Ministers van Buitenlandse Za ken der Grote Vier, welke nog steeds werken aan het opstellen van het vredesverdrag voor Oostenrijk, zijn het definitief eens geworden over de kwestie der herstelbetalingen. Van Oostenrijk zullen de medeonderteke- nende landen geen herstelbetalingen mogen eisen. Wel zal Yougo-Slavië de hand mogen leggen op de Oostenrijk se bezittingen in Zuid-Slavië. DUITSLAND. Bonn blijft hoofd stad. De Minister-Presidenten der 11 Westduitse deelstaten hebben be sloten dat Bonn wel de hoofdstad van Westduitsland blijven zal. FRANKRIJK. Het lot van Pé- tain. In Frankrijk zijn andermaal stemmen opgegaan ten voordele van ex-maarschalk Pétain. Zo hebben de advokaten van de Maarschalk een verzoekschrift gericht tot de Presi dent der Republiek vragende dat het lot van de gevangene van het eiland Yeu zou worden verzacht. Dit ver zoek werd o.m. gesteund door de' Franse bekende journalist Rémy Roure, een onbesproken verzetsman, die in Duitse concentratiekampen terecht kwam en verschillende fami lieleden telt die er hun leven lieten. PHILIPPIJNEN. Tchang-Kai- Shek op bezoek. De Chinese Na tionalistische maarschalk Tchang- Kai-Shek, bracht een bezoek aan President Quirino der Philippijnse eilanden. Zij zouden een akkoord ge sloten hebben om het communisme te bestrijden in hun beider gebieden. FRANKRIJK. Abetz voor het gerecht. Dinsdag jl. is te Parijs het geding begonnen tegen Otto Abetz, de voormalige ambassadeur van het Reich bij de regering van Vichy. Hem wordt o.m. ten laste gelegd: beslag legging op Frans bedrijfsleven, te rechtstelling van gijzelaars, het weg voeren van arbeiders, jodenvervol ging en uitroeiing, enz. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der muziekmaatschappij Sinte Cecilia van Watou gaat er aldaar een internationaal festival door op Zondag 24 Juli met mede werking van 20 Belgische en Franse Muziekmaatschappijen. Deelnemende Maatschappijen: 1. Watou Sinte Cecilia 2. Caester (Fr.) Musique Municipale. 3. Dikkebusch, De Vijverzonen 4. Dranouter, Fanfare 5. Elverdinge, «Sinte Cecilia». 6. Godewaersvelde (Fr.), «Les Vo lontaires 7. Herzele (Fr.), l'Echo de l'Yzer». 8. Izenberge, Sinte Cecilia 9. Leisele, Sinte Cecilia 10. Meteren (Fr.), Harmonie Muni cipale. 11. Oostvleteren, Sinte Cecilia 12. Passchendale, «Sinte Cecilia». 13. Poperinge, Katholieke Harmonie Sinte Cecilia ,14. Proven, De Volksvreugd 15. Roesbrugge-Haringe, «L'Union». 16. Staden, De Verenigde Vrien den .17. Stavele, Sinte Cecilia 18. Vlamertinge, De Vlaamse Vrien den 19. Westouter, De Vlaamse Vrien den 20. Wormhout (Fr.), Harmonie Mu nicipale. FEESTPROGRAMMA Te 14.30 u.: Vorming van de stoet aan de Tramstatie en in de Oude Poperingestraat. Te 15.00 u.: Optocht door de stra ten der gemeente. Vanaf 16.00 u.: Doorlopende mu- ziekconcerten. Te 21.00 u.: op de Grote Markt buitengewone openlucht-kinemaver- toning. De concerten worden gegeven op drie verschillende kiosken t.w. op de grote Markt, in de Steenvoordestraat ter hoogte van de Tabakfabriek S. Bolengier en in de Roesbrugge-Win- nezeelstraat ter hoogte van het tol kantoor. Verdere inlichtingen zullen gege ven worden door meer uitgebreide programma's op de dag zelf. De in woners van Watou worden vriendelijk verzocht hun huizen te willen bevlag gen. Het Provinciaal Verbond der Var- kenskweeksyndikaten van West- Vlaanderen heeft het initiatief op gevat een 1® Jaarmarkt voor Fok- varkens in te richten te Roeselare op Dinsdag 27 Septmber a.s., te 10 u. op de O. L. Vrouw-markt. Deze groots opgevatte tentoonstel ling, waar een groot getal jonge fok- zeugen en beren van het V. L. zullen te koop gesteld worden, beantwoord zekerlijk volledig aan het téken van onzen tijd. Immers de vraag naar kwaliteitsvlees is op dit ogenblik on getwijfeld groot, met als gevolg een grote vraag naar jonge varkens der mager vleesrassen. Deze markt zal n ruime keus van uitstekend fokmateriaal 'bieden. 1) Dagschool voer schoenmaken: 3 jaar vervolmakingsjaar. INTERNAAT - EXTERNAAT. 2) Dagschool voor schoenstik- ken: 2 jaar. 3) Dagschool voor machinaal schoenmaken: na het 2® stu diejaar 'kan men tot die af- deling overgaan. 4) Zondag- en Avondschool voor patroonmaken: 3 jaar. Voorwaarden en inschrijvingen bij E. H. Bestuurder. (d-2'165) Dhr Van de Ginst Maurice, werk zaam te Tielt, vond aldaar bij het uitbreken van de vloer ener bouwval lige kapel gelegen in de oude Statie straat, een fles in goudkleurig papier gewikkeld. Bij nader toezicht stelde men vast dat de fles oude medailles bevatte en papieren uit de jaren 1200 nopens het bouwen van de kapel. De fles wetd er in gemetst in 1899. Er wordt nog ver der gezocht in de grondvesten van de kapel. De kapel zal heropgebouwd worden. Expert Boekhouders kan U onschatbare diensten bewijzen. Op het adres van baar Vertegenwoordiger ter plaatse kunt U alle nuttige inlichtingen bekomen. Stelt U in verbinding met VERZEKERINGSKANTOOR - HET WESTLAND POPERINGE Casselstraat 106, Hier worden ook in vertrouwen al uw VERZEKERINGEN behandeld. Toen de N. 790 van Schipper Re- né Hillebrandt uit Nieuwpoort, waar over we verleden week een incident gemeld hebben, na zijn herstel, terug in zee voer en aan .het vissen was aan boei N.F.I, haperde het net. Spoedig werden de kabels opgewonden. Als alles na veel moeite aan boord was, werd tot ieders grote verwondering vastgesteld dat er vier motorfietsen in het net zaten. Dit moet waar schijnlijk afkomstig zijn van een ge torpedeerde landingsboot tijdens de bevrijding, tiet eigenaardige van deze vangst was nog dat de banden kei hard en ongedeerd waren. Deze zon derlinge vangst werd onder grote be langstelling aan wal gebracht. kunt U nog steeds onze verkrijgen (volledig met houten ressortbak) Zaterdagavond 9 Juli omstreeks 21.30 u. kwam de garagist Camiel Tljtgat uit leper per auto uit de rich ting van Meenen dorpwaarts gereden. Terzelfdertijd kwam uit tegenoverge stelde richting de auto bestuurd door Roger Mercier uit Moeskroen, waar in eveneens hadden plaats genomen, Mej. Georgette en Henriette Deldi- que en de Hr Fernand Bocarne uit Wattrelos (Ni Fr.) Eerstgenoemde, welke'volgens oog getuigen verhalen, aan een zeer hoge snelheid reed, raakte op een gegeven ogenblik de Juiste richting kwijt, waardoor hij met volle geweld de wagen van dhr Mercier bijzijden aanreed. De botsing was geweldig; de wagen van dhr Mercier kantelde onmiddellijk en werd volledig ver nield. Inderhaast werden de vier in zittenden uit hun benarde toestand geholpen. Dhr Mercier liep een breuk op aan de rechtervoorarm. Mej. Georgette Deldique lag onder de wagen gekneld en kloeg over hevige inwendige pijnen in de rugstreek. Beide andere inzittenden: Mej. Hen riette Deldique en de Hr Fernand Bocarne liepen oppervlakkige kneu zingen op. De auto van Tijtgat, alhoewel het vorenste ingedrukt, kwam slechts tot stilstand op 80 m. der aanrijding na nog tegen een boom te zijn aange botst. De plechtige feestviering van Ste Margriete valt dit jaar op Zondag 24 Juli. De Ste Margriete-toeloop zo ge kend in West-Viaanderen ontstond in de jaren 1100, en is zo oud als de be staande Doornikse Romaanse doop vont in de'kerk aldaar door toeristen veel bezocht. Lichtervelde dat van 't bisdom Door nik afhing, had veel betrek niet die stad, waar in de Kathedraal aldaar een muurschilderij te zien is uit de ja- ïtn 1100 van 10 op 2 m. verbeidende in taferelen het leven van Ste Mar griete. De vermaarde September-Processie van Doornik, ingesteld in 1090, waar de Gentenaars het voorrecht hadden de kostelijkste relekwie. rijve te dra gen door de Vlamingen bekostigd, zag triken jare tienduizenden bedevaar ders toestromen. De Lichterveldenaars waren van 't getal met de Kasteelheer aan 't hoofd, die in Kortrijk werd ver welkomd en afgehaald door zijn leen man van Dottenys. Lichtervelde zal voorzeker van uit Doornik de Ste Margriete verering in gevoerd hebben. Daar bestaat ook een parochiekerk haar toegewijd maar een toeloop in de Julidagen is daar onbe kend. Geheel de streek was op Ste Mar grietedag in Lichtervelde toegestroomd, aangetrokken door de eigenaardige processie, die, zoals de H. Bloedpro cessie bestond uit een geestelijk en wereldlijk deel, waarin reuzen en volksvermakelijkheden en nars te be wonderen waren. Da plaatselijke vierschaar zorgde oc.k voor een reklaamnummer. Alzo in 1642 stapte in de processie een ver oordeelde in zijn lijnwaad met een brandende kaars in de hand. Losbranding van feestgeschot ver kondigde aan 't omliggende dat de processie op gang was. Deze werd waarschijnlijk door Jozef II afge schaft. Ook toneel in open lucht werd in die dagen dikwijls opgevoerd. Het Spel van Sente Margrieten was een gekend middeneeuws stuk, in binnen- en buitenland. De orde handhaven op die dagen was boven de macht van de balliu met zijn plaatselijke politie: hij kreeg hulp van een patroelje Souverainsgas- ten uit 't Brugse Vrije. Radio Kortrijk, overgenomen door Brussel III, geeft dit jaar op Zondag 17 Juli te 16 u. een half uur uitzen ding over Lichtervelde en Ste Mar griete. Baudewijn Devos met Roger Meersseman en AIoïs Vansteenkiste, eerste, tweede en derde in de 13® l'roef vanons Liefliebberskriterium od 7 Juli. na lezing, ons blad in de handen een uwer vrienden of buren die ons blad niet hebben. U bewijst er ons een dienst mee. Dank. Op Zondag 17 Juli a-s. gaat een igroots opgezet Ruiters torn ooi door op de weide van Heer Hector Wulle- pit„ gelegen in de Roeselarestraat te Hooglede. Het is een gewestelijk ruiterstor- nooi ingericht door de Boerenjeugd- afdeling van Hooglede met de mede werking van de Ruiterij-afdelingen van het omliggende, o.a. Gits, Korte- mark, Staden, Boezinge, Pittem, Izegem, Meulebeke, Wevelgem, en de inrichtende afdeling St Quirinus, Hooglede. Er zullen niet min dan 50 ruiters aan dit tornooi deelnemen. Het be looft een enige demonstratie en at tractie te worden van de landelijke ruiterssport in de B.J.B. Het dressuurrijden begint 's mor gens te 10 uur en de officiële opening van het feest heeft plaats te 2.30 u. Op het programma staan: parade der' deelnemende ruiters, dressuur - nummers, slangenrit, stoelrijden, vrijheidsdressuur, aangespannen wed strijd, springconcours met deelname van het kampioenenachttal van West-Vlaanderen en patrouillesprin- gen. Heel Hooglede en het omliggende zal op die dag de heerlijke prestaties van onze B.J.B-ers komen bewonde ren. Maandagnamiddag 11 Juli, om streeks 14 uur, kwam Georges Van- derperre, 40 jaar oud, vader van 5 kinderen per moto langs het gehucht de Kruisstraat gereden te leper. Plots .begon de moto steeds maar rond draaien, zodat de menner op zeker ogenblik over zijn stuur vloog en op het hoofd stuikte. Voorbijgangers die het ongeluk haden zien aankomen .snelden de man, die overvloedig bloed verloor, ter hulp. Dokter Delaisse verwittigd verscheen spoedig ter .plaats en diende het slachtoffer de eerste zorgen toe. Gezien de ernstige toestand van de gekwetste diende een ;E.P. Capucien hem het H. Oliesel toe, (waarna het slachtoffer bij hoogdrin gendheid naar het O.L.Vrouw Hospi taal werd overgebracht waar. men een ierge schedelbreuk vaststelde. Het on- jgeluk zou toe te schrijven zijn aan een zonnestreek. Ondercommissaris (Huyghebaert stelde het gebruikelijk onderzoek in. Ook enkele Sterke Eiken Slaapkamers zijn nog beschikbaar (Spiegelkast Bed met goede ressortbak Twee nachttafels met marmer Lavabo met marmer en spiegel) Gebrek aan tijd genoodzaakte ons ver leden week. ons te beperken tot het geven van de uitslag van deze hardbe- twiste en wel geslaagde koers. We wil len daarom deze week nog eens terug komen met enkele beschouwingen en een bondig overzicht van het koersver loop. Poperinge kreeg dus na zijn succes rijke beroepsrennerskoers van daags voordien niet min dan 54 renners aan de start. En dan welke renners! Met Jos Lefevre waren het dan ook het puik van ons West-Vlaams liefhebberskorps dat het vertrek nam. De beide beklim mingen van de Zwarte en Rode Berg hebben de verwachte afscheiding niet gebracht, wel werden er enkele renners tijdens de tweede beklimming onherroe pelijk gelost, en we denken hier aan lucien ,Depoorter, Rigolle, Vancouillie, Falmer Delaere en nog een paar ande ren, doch de beslissing zou enkel val len in het begin der kleine ronden, wan neer Devos met Meerseman en Van steenkiste in de draaien der stad een 100 m. voorsprong wisten te nemen. De groep bestond op dat ogenblik nog uit een 30-tal renners en toch kwam er geen georganiseerde en standvastige achter volging. Een machtige Devos, met een bewonderenswaardige Meerseman en een in form zijnde Vansteenkiste, maakten er dan ook dankbaar gebruik van om stelselmatig veld te winnen en afge scheiden toe te komen. In de spurt liet Baudewijn geen schijn van kans aan zijn beide gezellen, ter wijl de Vlamertingenaar afgetekend de tweede plaats innam. In de groep, waar een nijdige Desmet meermalen gepoogd had er van onder te muizen, zaten de grote spurters en de bazen van het Kriterium. Deze beloer den elkaar, lieten niemand meer weg. De aalvlugge Gerard Deschacht liet na tuurlijk niemand een kans voor de vier de plaats, niettegenstaande André Blom- me heftig aandrong. Minne, Labaere, Desmet en Verbeke eindigden in deze volgorde in de ereplaatsen. Wijzen we ook Op de goede prestaties van Degraeve- lyn, de jonge Vuylsteke, Neyrink Naes sens, Bylle, Dufromont, Winne en Soe- nens, die allen met 'de groep eindigden. Met Baudewijn Devos kreeg deze proef dus een schoon winnaar en een verdien stelijke naam op de erelijst. De macht straalt deze geblokte athleet van alle- konten uit, de klasse ligt er boven op. Hij betwistte hier zijn derde proef in het Kriterium en het werden drie over winningen. Na Hooglede en Geluwe, nu nog Poperinge. Mochten we hem nog en kele malen in onze volgende proeven aan het werk zien. Na een moeilijke periode, vol tegen- Slagen en mindere forme, Juichen we graag de tweede plaats toe van Roger Meerseman. Roger kende een indruk wekkende form bij de beginnelingen en verleden seizoen bij de liefhebbers. Dit jaar kwam hij er nog niet helemaal bo venop, doch we zien hem iedere koers verbeteren. Mochten we algauw een nieuwe zege van Roger toejuichen. Vansteenkiste, die met een schitteren de form uit de Ronde van België terug kwam, die langshier minder gekend en daarom minder gewaardeerd wordt, is de derde man van het overwinnend trio. Minne klopte 'Labaere van een niet en verbetert hiermede met een punt tegen over Labaere, zijn grootste rivaal. Minne en Labaere, twee zeer goede renners, die echter te veel hun koers overleggen en te veel op de hulp en het werk van anderen rekenen. Graag zagen we ze wat meer agressief optreden. Met de macht en de klas clie ze bezitten, moe ten ze bekwaam zijn om zelf de ont snappingen uit te lokken, in plaats van steeds de kat uit de boom te kijken. Gilbert Desmet gaf eens te meer spran kels van zijn klas en vechtlust, terwijl Verbeke reeds helemaal in deze cate gorie is ingeburgerd en weldra voor de besten gevaarlijk zal zijn. Tenslotte een groet aan dezen die met de groep eindigden in de eerste plaats, r\aar eveneens aan deze die moedig de koers hebben uitgereden. Op de zwarte lijst der ongevallen en bandbreuken komen op de eerste plaats Hector Faveere en Willy Geers, die bei den zwaar ten val kwamen en naar het Gasthuis dienden gevoerd. We waren de eersten bij het ongeval en hadden de droeve plicht beide renners weg te voe ren. Faveere werd het ergst geteisterd. Een sieutelbeenbreuk zal hem meerdere we ken van onze koersen verwijderd hou den. Willy Geers liep een hersenschud ding op en klaagde van inwendige pij nen in de borst. Hopen we voor beicis sympathieke renners dat ze spoedig hele maal terug boven op mogen komen en dat Dame Fortuna hen in het vervolg wat min moge achtervolgen. Onder de reeks bandbreuken stippen v/e in de eerste plaats aan: André Ver meersch; verder Oplinus, 2 maal; De- man, Roger Willem, Deblieck en ande ren, terwijl Pascal wegens ontredderd voorwiel de strijd moest staken. DE KOERS 54 renners namen het vertrek om 115 km. in twee grote en vier kleine ronden af te leggen. Vuylsteke heeft nog voor Reningelst last met zijn wiel, doch komt achteraf terug bij. Vanderper en Verhelst lossen bij de beklimming van de Zwarte Berg, waar Faveere afgeschei den eerst bovenkomt, gevolgd "van De smet, Vermeersch, Winne en Blomme. Dessein en Dherck lossen bijde beklim ming van de Rode Berg. Te Poperinge staat Roger Willem met ontredderde flets. Faveere en Geers doen een erge val Juist buiten Poperinge en moeten weggevoerd worden. Met een vol ledig peloton zetten we DE TWEEDE RONDE IN André Vermeersch valt plat tegen Westouter. Oplinus doet hetzelfde tij dens de beklimming. Palmer Delaere klimt heel slecht en lost. De tweede doortocht gaf volgende stand op de top: eerste Verbeke voor Vermeersch, Desmet, Blomme en Winne. Het klassement voor de belde door tochten geeft volgende uitslag: 1. Desmet R. en Vermeersch Gent., 7 p. 3. Faveere en Verbeke Roger, 5 p. We achterhalen de renners na de Ro de Berg en noteren een groepje gelos- ten met-" Vermeersch Gentiel, Rigolle, G'rombez, Deblieck, Vancouillie, Dekim- pc en Lucien Depoorter. Een andttre gioepje ligt wat verder eveneens los, waarin wc bemerken: Labaere, Vanas- Sche, Bylle, Deschacht, Joye, Sinnaeve, Dufromont en Neyrlnck. Een weinig verder komt alles terug samen, zodat we nu 29 renners in de hoofdgroep tel- op postchcckrekening Nr 4763.60 der Gebroeders Sruisen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be- stelt worden. Hr Jerome Maerlant, onderwijzer, .wonende Kerkstraat, 3 te Pollinkhove 'kwam per moto op de Vlamertinge- steenweg gereden. Door de zon ver blind had hij niet gemerkt dat aan overweg 90, de gekende en geduchte overweg tussen Vlamertinge en leper, de slagbomen waren neergelaten. Hij 'reed er dwarsdoor, deze werden in 3 stukken gebroken en de motocyclist werd hierbij vrij ernstig gekwetst aan de knie. Het gebruikelijk onderzoek werd ingesteld. Volledig thuis besteld I Kleerkast 1,60m. of 1,70 m. naar keus, met mooie ronde deuren, Bed 3 maal geplooid met beste ressorts, Lava bo, ronde deur, met 2 mar mers en beste spiegel, 2 Nachttafels met marmers en vleugels. d 2116 len. Anclré Demeulenaere valt plat te Reningelst. We krijgen een schuchtere poging van Bylle met Degraevelyn en Vansteenkis te, doch het is eerst in de straten van Poperinge zelf dat we de beslissende ontsnapping krijgen. Voorbij de stad liggen Devos, Meerseman en Vansteen kiste 100 m. los. De groep reageert niet onmiddellijk en aan de eerste kleine ronde hebben de 3 vluchters reeds 22 se conden boni. Pascal moet afstappen wegens ontred derd voorwiel en meteen ls een vooraan staand renner uit koers verdwenen. Na de hoofdgroep volgen nog Winne, Sinnaeve, Joye, Vervaecke, Naessens en Blauwblomme. De drie vluchters drij ven hun voorsprong op en na de tweede ronde hebben ze reeds 40 sec. op de groep, waarin de spurters en de felle bazen elkaar beloeren en waarin alleen Gilbert Desmet zich af en toe voor de wagen spant. In het tweede groepje hebben we en kele opgaven en wanneer nu nog Joye plat valt, staan Sinnaeve en Vervaecke alleen voor het zware werk der achter volging. De volgende ronde komt Minne nog met een 30 tal meter voor de groep voor bij, doch ook zijn sprongske kan niet baten £n het ls met 35 sec. voorsprong dat de drie kopmannen het onder el kaar uitvechten. Devos wint afgetekend voor Meerseman en Vansteenkiste, ter wijl in het peloton Deschacht aan zijn gezellen geen schijn van kans laat en netjes Blomme, Minne, Labaere en de anderen achter zich laat. ALGEMENE RANGSCHIKKING NA 13° PROEF TE POPERINGE 1. Minne Maurice, Langemark 106 p. 2. Labaere Willem, Handzame 92 p. 3. Pascal Julien, Bekegem 83 p. 4. Desmet Gilbert, Roeselare 77 p. 5. Soenens Georges, Roeselare 67 p. 6. Meerseman Roger, Vlamertinge 64 p. 7. Deceuninck R., Oostnieuwkerke 54 p. 8. Verbeke Roger, Geluveld 44 p. 9. Depoorter Lucien, Boezinge 42 p. 10. Devos B., St-Baafs-Vijve 41 p. 11. Joye Maurits, Ardooie 39 p. Sinnaeve Daniël, Handzame 39 p. 13. Callebaut Roland, Le Bizet 35 p. 14. Deschacht Gerard, Roksem 32 p. 15 Geers Willy, Staden 29 p. 16. Vermeersch André, Pervijze 25 p. 17. Winne Roger, Passchendale 22 p. 18. Blomme André, Ettelgem 21 p. 19. Faveere Hector, Anzegem 19 p. 20. Taeldeman Paul, Herzeeuw 15 p. 21.Devolder Roger, Kachtem 14 p. Boscart Jos., Zandvoorde 14 p. Demeulenaere André, Roeselare 14 p. Verpeut Julien, Komen 14 p. Vancoillie Jos., Staden 14 p. 26 Degraeve Maurice, leper 13 p. Vande Vyver Gerard, leper 13 p. Vansteenkiste Alois, Heule 13 p. 29. Depypere Charles, Kuurne 12 p. Van Schoorisse Roger, Zulzeke 12 p. 31. Bylle André, Klerken 11 p. Landuyt Jan, Oedelem lip. Deman Lucien, Ardooie 11 p. 34. Beckaert Marcel, Wevelgem 10 p. Langedonck Georges, Moorsele 10 p. Neyrinck Louis, Oostende 10 p. Vanassche Paul, Rekkem 10 p. 38. Theerlynck, Wattrelos 9 p. Willaert M., Oostnieuwkerke 9 p. Ollivier Roger, Kortemark 9 p. Vervaecke Frans, Waregem 9 p. Degraevelyn Leopold, Kortrijk 9 p. 43. Vuylsteke Roger, Werken 7 p. 44. Noppe Florent, Ingelmunster 6 p. Verheye Lucien, Knokke 6 p. 46. Dhauwens Edm., Maldegem 5 p. Holvoet Daniël, Beselare 5 p. 48. Denys Henri, Emelgem 4 p. Dekeyser Antoon, Lootenhulle 4 p. Derous Roger, Aartrijke 4 p. Pieters Marcel, Langemark 4 p. Depoorter Lucien, Beerst 4 p. Vermeersch Gentiel, Handzame 4 p. HEBBEN 3 PUNTEN: 53. Dufromont Daniel, Zulte. Eecloo Robert. Veldegem. Naessens Lucien, Lauwe. Ovenberghe Gerard. Vlamertinge. Vande Vy^er Cyriel, leper. HEBBEN 2 PUNTEN: 58. Bouttelegier Michel, Staden. Colpaert Noël, Ruddervoorde. Crombez Liévin, Handzame. Defreyne Remi, Waardamme, Dutry Lucien, Rumbeke. Deblauwe Pieter, Roeselare. HEBBEN 1 PUNT: 64. Assez Pieter, Staden. Boscart Jozef, Zandvoorde. Deblieck Henri, Wulveringem. Delannoy Michel, Kortrijk. Dedeurwaerder Marcel, Moeskroen. Dekimpe Valeer, Ingooigem, Depaepe Edmond, Gent. Desseyn Willy, Moorsele. Durnez G., Halluin. Geldhof André, Rumbeke. Geryl Maurice, Westende. Hautekiet Marcel, Wevelgem. Hoorne Georges, Izegem. Keirsebilck Arseen, Vlissegem. Maubouck Roger, Wervik. Proot Urbain, Bekegem. Scharlaeken Frans, Tielt. Suffys Jules, Dikkebusch. Van Belleghem Georges, Diksmuide. Vanbossel Henri, Eeriiegem. Vandoorne Roger, Ledegem. Vandamme Gaston, Jonkershove. Vandecasteele Odlel, Oostende. Vandemaele Raymond, Brugge. Verhaert A., Meulebeke. Verkindere André, Rumbeke. 90. Willaert Maurits, Oostnieuwkerke. 7.000 fr. prijzen en talrijke premiën. Op Woensdag 20 Juli a.s. pakken de llverige mannen van het Sportcomltelt te Westroozebeke, met medewerking van het Gemeentebestuur, de Veloclub De Wellevende Vriendende Velohande- laars, de plaatselijke Bierhandelaars en Herbergiers en de bevolking der gemeen te, uit met een Llefhebberskoers welke als 14" Proef van ons Kriterium verre den wordt. De puike Inrichting staat er borg voor dat deze koers alle succes tegemoet gaat. Deze koers wordt verreden over 120 km. goede baan, met volgende wegwijzer' grote ronden, af te leggen over West- roozebeke, Sleyhaege, Staden, Houthulst, Poelkapelle, Westroozebeke, daarbij nog 8 kleine ronden lti de gemeente zelf. Verder zijn er 7.000 fr. geldprijzen en talrijke premiën (ongeveer 1.000 fr.). De prijzenlijst ziet er als volgt uit: 1.000 fr. en palm aan de overwinnaar, verder 800. 700, 600, 500, 450, 400. 350, 2 x 300, 275, 250, 200, 175, 150, 2 x 125, 3 x 100. PREMIEN Talrijke premiën ln geld en natura bij leder grote ronde. Een paar veloschoenen op maat, geschonken door Heer Albert Dherck, Dorpplaats. Prachtige beker, geschonkeD door Adh. Devos. Wollen koerstrul, geschonkeD door Veohandel Declerck' en Zoon, velo'e The Dura Buitenband, door Adh. Devos, Ve- lomaker, café Verzet TECHNISCHE INLICHTINGEN Inschrijving bij Heer Gerard Pyck, «Café Royal:, Dorpplaats, vanaf 14 u. Vertrek te 15 u„ ln zelfde straat. Aankomst bij Adh. Devos, café Ver zet s>. Prijsultdellng ln café Vlaanderen bij Jer. Casteleln. N. B. De personen die wensen de Zie vervokr hiernevens 2 Vlastrekmachines, 2 Maaimachines voor 1 paard, 1 Maai- machine voor 2 paarden, 2 Pikbinders, 2 Aardappeluifrooi- ers, 1 Aardappelsorteerder, 1 Zaaimachine van 1,60 m., 1 Zaaimachine van 1,25 m., 1 Motor «Diesel» 8 PK., 1 Mo tor «Diesel» 16 PK. Zich wendenSTEVENS Gebroeders (d. 2.059) IEPER of POPERINGE Wielerclub Sportkring Izegem on der de leiding van haar wakkere Voor zitter, Heer Carlos Wybo, staat reeds paraat met de 21" uitgave van hun ge kende baankoers voor Beroepsrenners: Brussel-Izegem, over een afstand van 200 km. Deze koers gaat door met de steun van het Stadsbestuur, Nljveraars en Ne- rmgdoeners der stad en wordt begiftigd met 30.000 frank prijzen. Hier volgen enkele nuttige Inlichtin gen: De rugnummers dienenafgehaald te worden ln café Stella-Midlbou levard M. Lemoinnler, 206, Brussel, van af 12 uur. De wegwijzer werd als volgt uitgestip peld: Brussel-Midi, vertrek te 13 uur; Nl- nove 13.45; Ronse 14.30, Oudenaarde, 15.00; Krulshoutem 15.15; Delnze 15.30; Aarsele 15.45; Tielt 15.55; Pittem 16.00; Ingelmunster 16.15. Emelgem 16.30 - 17.15 - 18.00 Ardooie 16.35 - 17.20 - 18.05 Roeselare 16.50 - 17.35 - 18.20 Rumbeke 16.55 - 17.40 - 18.25 Aankomst op de Zegeplaats te Izegem. De Inschrijvingen dienen gestuurd te worden aan de Heer Jules Pattyn, Gul- do Gezellestraat 8, te Izegem. De pre miën worden uitbetaald in café Drink huis Zegeplaats, Izegem. In afwachting van de aankomst der renners van Brussel-Izegem wordt een wedstrijd Ingericht voor Nieuwelingen E.W.B., «Grote Prijs Albert Sercu», over een afstand van 70 km., begiftigd met 2.500 frank prijzen. De Inschrijving voor deze wedstrijd heeft plaats bij Albert Sercu, Grote Markt, Izegem, te 13 uur. Ereprijs: Jozef Vandeweghe VOOR BEROEPSRENNERS 40.000 fr. prijzen. 125 km., hetzij 42 ronden van 3 km. ongeveer, op de alom gekende kriteriumomloop van Emelgem. Vertrek te 15 uur. Opbrengst ten voordele van het Wit- Gele Kruis. Algemene Inkom: 10 fr. Op gans de omloop micro-reportage. Sportmannen, houdt die Zondag vrij en komt genieten van het schoonste v/ielerfestijn van gans de omtrek. Wie eens het kriterium zag, komt zeker dit jaar ook. MAANDAG 18 JULI. ZANDVOORDE (leper). 120 Km., 5.000 fr. prijzen. Ins. en rugn.: Oscar Brei, Dorpplaats 29, Zandvoorde, van 13.45 tot 14.45 uur. Vertrek: 15 uur. WOENSDAG 20 JULI. WESTROOZEBEKE. 120 Km., 5.000 frank prijzen. Ins. en rugn.: Gerard Pyck, Dorpstraat, Westroozebeke, van 14 tot 14.30 uur. Vertrek: 15 uur. DONDERDAG 21 JULI. KLEMSKERKE. 120 Km., 6.000 fr. prijzen. Ins. en rugn.: Jozef Croes, 24, Dorpstraat, Klemkerke, van 13.30 tot 14.30 uur. Vertrek: 15 uur. MOESKROEN. 100 Km., 5.000 frank prijzen. Ins. en rugn.: Café Charles Van- dewiele, rue du Repos, Moeskroen, van 13 tot 14 uur. Vertrek: 14.30 uur. STADEN. 110 Km., 5.000 fr. prijzen. Ins. en rugn.: W. Samijn, Statiestraat, Staden, van 13.45 tot 14.45 uur. Vertrek; 15 uur. V1CHTE. 120 Km., 8.500 fr. prijzen. Ins. en rugn.: R. Michels, Oudenaarde straat, Vlchte, van 13 tot 14.45 u Ver trek 15 uur. ZONDAG 17 JULI. BULSKAMP. 70 Km., 2.500 fr. prlj- zen. Ins. en rugn.: Georges Palfliet, Nleuwpoorthoek, 21, Bulskamp, van 13 tot 14.45 uur. Vertrek: 15 uur. EERNEGEM. 70 Km., 2.500 fr. prij zen. Ins. en rugn.: Café «Boma», Ram- boer, Halve Barriere, Eernegem, van 15 tot 16 uur. Vertrek: 16 uur. KORTRIJK. 60 Km., 3.000 fr. prij zen. Ins. en rugn.: Café «De Drie Ko ningen Kortrijk (Sint-Anna) van 14 tot 14.45 uur. Vertrek: 15 uur. LANGEMARK. 70 Km., 2.500 fr. prij zen. Ins. en rugn.: Café Karei Goege- beur, Boezingestraat, Langemark, van 13.30 tot 14.30 uur. Vertrek: 15.30 uur. WULVERGEM (Kemmel). 66 Km., 2.500 fr. prijzen. Ins. en rugn.: J Van- uxem-Ally, Dorp, Wulvergem, van 14 tot 15 uur. Vertrek: 15 uur. ZWEVEZELE. 65 Km., 2.500 fr. prij zen. Ins. en rugn.: E. Goethals, Brugge- straat, 200, Zwevezele, van 12 tot 15.30 uur. Vertrek: 16 uur. MAANDAG 18 JULI. MOESKROEN. 60 Km., 3.000 frank prijzen. Ins. en rugn.Café Grand de oudste en beste remedie tegen alle kie- tenplagen en lioenderziek- ten. - MAR- VOL tegen het ergste snot. IN ALLE APOTHEKEN. Aanvaard geen namaaksels! (d-2274) koers te volgen, moeten zich aanmelden bij Th. Soenen, Ieperstr. 260, Westroo zebeke, voor 20 Juli a.s. Het Ijverige Sportcomltelt van West roozebeke ls als volgt samengesteld: Erevoorzitter: Aurèle Vandamme. Voorzitter: Verbraeken Fr. Ondervoorzitter: Adh. Devos; Schrij ver: Th. Soenen; Schatbewaarder: M. Thevelln. Leden: Justin Willemijns, Marcel Ver hoest, Roger Casteleln, Georges Soenen, Gerard Vanderjeugd, Maurice Samyn, Wllly Lowle, Alldor Declerck, Achlel Du- moleln, Roger Vandenbussche, Jozef Bondue, Georges Debaes, Walter Van Antwerpen, Maurice Vandenbulcke, Ray mond Vanderjeugd. Plaislr», rue de Roubaix, van 14 tot 15 uur. Vertrek: 15 uur. RUMBEKE. 65 Km„ 2.500 fr. prijzen. Ins. en rugn.Café Den Aap Richard Hoorne, Meenensteenweg, Rumbeke, van 14.30 tot 15.30 uur. Vertrek: 16 uur. WESTROOZEBEKE. 70 Km., 2.500 fr. prijzen. Ins. en rugn.: Hector De Witte, Dorpplaats, Westroozebeke, van 14.30 tot 15.30 uur. Vertrek: 16 uur. DONDERDAG 21 JULI. BR1ELEN. 72 Km., 2.50.0 fr. prijzen. Ins. en rugn.: Odlel Deberdt, Dorpplaats, Brlelen, van 13 tot 15.30 uur. Vertrek: 15.30 uur. EERNEGEM. 70 Km., 2.500 fr. prij zen. Ins. en rugn.: Café «Derby», Reml Delarue, Statiestraat, Eernegem, van 14 tot 15.30 uur. Vertrek: 16 uur. GELUWE. 70 Km, 2.500 fr. prijzen. Ins. en rugn.: Café «Au Casino», Pol Vantomme, Plaats, Geluwe, van 13.30 tot 14.30 uur. Vertrek: 15 uur. LOW1NGEN (Luingnc). 70 Km, 2.50# frank prijzen. Ins. Café de Sportman Lowlngen, van 15.30 tot 16.30 uur. Ver trek: 16.30 uur. WEVELGEM. 65 Km, 2.500 fr. prij zen. Ins. en rugn.: Café Roeland, Grot» Markt, Wevelgem, van 13.30 tot 14.45 u- Vertrek: 15 uur. S' Rit: La Rochelle Bordeaux, 262 km. 1. Lapebie; 2. Van Steenbergen; 3. Tacca; 4. Dlot; 5. Desbats; 6. Caput; 7. Impanls; 13. Mathieu; 18. Ockers; 19. Ge lijk al de Belgen. fl" Rit: Bordeaux San Sebastian, 228 km. 1. Caput; 2. Ockers; 3. Pezzl; 4. De- mulder; 5. Dupont; 6. Sclardls; 18 Hen- drlckx; 19. Van Steenbergen; 22. Ma thieu; 24. Impanls, Keteleer, Lambrecht, Vandijck, Verhaert: 61. Schotte; 65. Kint. 10' Rit: San Sebastian Pau, 196 km. 1. Magni; 2. Impanls; 3. Blaglonl; 4. Fvchleitner; 5. Gemlniant: 8. Van Steen bergen; 9. Ockers; 10. Klnt; 13. Lam brecht, Mathieu, Demulder, Dupont, Hendrickx, Verhaert; 65. Keteleer, Van dijck, Sehotte. 11' Rit: Pau Luchon, 192 km. 1. Roblc; 2. L. Lazarldes; 3. Coppl; 4. Brulé; 5. Cogan; 6. Bartali; 11. Ockers; 15. Dupont; 19. Lambrecht; 22. Demul der; 38. Geus; 41. Verhaert; 42 Hen drickx; 45. Van Steenbergen; 47. Schot- te; 54. Keteleer; 56. Klnt. 12' Rit: Luchon Toulouse, 134 km. 1. Van Steenbergen; 2. Klnt; 3. Le Nlzerhy; 4. Kubler; 5. Hendrickx; 0. Ke teleer; 12. Schotte; 15. gelijk de overige Belgen ln het peloton. Brussel - Moorslede. 1. Declerck André; 2. Deneve; 3. Walschot; 4. Du- buisson; 5. Desplenter; 6. Vander Meersehaut; 7. Rogiers; 8. Huwel, Lcrno, Thoma, Desmet Ray. Roubaix-Duinkerke-Rouhaix. 1. Vanderveken Emiel; 2. Oreel; 3. Ta- hon; 4. Blasich; 5. Bednar; 6. Dhae- rtkyndt; 7. Hayez; 8. Klabinscky; 9. Couvreur; 10. Deconinek; 12. Brae- ckevelt; 13. Verdoolaeghe; 16. Naes sens. Komen. Ollevier Valeer; 2. I)e- simpelaere; 3. Cnockaert; 4. Ronde- lé; 5. Schepens; C. Declerck; 7. Tail- lieu; 8. Vandesteene; 9. Watlyn; 10. Van Kerrebrouck. Genk; Kampioenschap van België: 1 Vander Stokt (Waal); 2. Vcrhae- ghen Pol; 3. Decock; 4. Van Remoor- tel; 5. Laroye; 6. Desilty; 7. Debey- ter; 8. Plovie; 9. Driesen; 10. Jonck- heere. Moeskroen. 1. Joye Maurits; 2. Naessens; 3. Deceuninck; 4. Pascal; 5. Taeldeman; 6. Derycke; 7.Meerse man; 8. Van Steenkiste; 9. Lefevere. Brugge. 1. Verheye; 2. Vercruys- se; 3. Landuyt; 4. Neyrinck; 6. Eecloo; 6. Sinnaeve; 7. Neyrinck; 8. Pascal. Kortrijk. 1. Vanasscho Odiel; 2. Degraevelyn; 3. Scharlaeken; 4. Van Steenkiste; 5. Delaere; 6. Verhuist; 7. Verbeke; 8. Dufromont; 9. Dessein. Pittem. 1. Colpaert; 2. Joye; 3. Delaere; 4. Migneau; E. Debruyne; 6. Depoorter; 7. Schepens; 8. Vuylsteke; 9. Dewitte. Dikkebusch. Vandevoorde voor Bruneel, Sieuw, Louwyek en Geldhof. Steenkerke. Guylinck voor Goet hals, Decorte, Boueques en Ollivier. Oostnieuwkerke. Dejaeghei voor Vcrstraete, Vandecasteele en Lowie. Langemark. Quartier voor De bruyne, Vandecasteele en Vansteen kiste. Beitem. Bruneel voor Vanclooster, Vandecasteele en Vandepoele. Wevelgem. G. Rebry voor Ma- bieu, Vereecken, Deslovere cn Colbert. BELGISCH HALVE FONI) KAMPIOENSCHAP TE OOSTENDE 1. Leliaert (Brugge)2. Michaux op 10 m.; 3. Clautier; 4. Goethals. REGELMATIGHEIDS- CRITERIUM VAN WIELERCLUB HOPPELAND voor Nieuwelingen B.W.B. met medewerking van Het Wekelijks Nieuws x> Belga Barco De Werkende 55ie. UITSLAG 9" PROEF TE LOITER: 1. Debruyne Valeer; 2. Lapauw, 3. Ry- ckewaert; 4. Malfalt; 5. Joseph Roger; 6. Cioet; 7. Gryson; 8. Noyelle; 9. Dewcerdt; 10. Vandevoorde; 11. Reynaeft; 12. Bru neel; 13. Ollivier; 14. Vah<lecasteele. UITSLAG 10' PROEF TE POPERINGE: 1. Jacob Willy; 2. Deweerdt; 3. Quar tier; 4. Delbaere; 5. Ryckewaert; 6. De- blauwe; 7. Ollivier; 8. Blanckaert; 9 Mar es; 10. Deman. ALGEMEEN KLASSEMENT: 1. Ryckewaert Pierre, Proyen 127 p. 2. Jacob Willy, Poperinge 117 p. 3. Deweerdt Sadi, Poperinge 67 p. 4. Vandevoordé A., Kemmel 64 p. 5. Devoghel Gerard, Zonnebeke 48 p. 6. Dherck M., Langemark 38 p. 7. Gryson André, Geluveld 37 p. 8. Geldof Roland, Watou 36 p. 9. Blanckaert, Elverdinge 33 p. lu. Cappoen Romain, Poperinge 29 p. BRUSSEL-MOORSLEDE VOOR BEROEPSRENNERS De winnaar Declerck André met de zegebloeimen. Rechts Deneve .tweede die eeu piacutiae koers reed, met tnssenia «te Heer G. Vaudekeickbuvo^

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 3