Groot VOLKSBAL GEZELLIG DANSFEEST Uit 't Poperingse Huis Maries Lauwers AUTO-SKOTER De JUBILE-VIERING van Zeer Eerwaarde Heer A. BOONE Philips Radio BELFORT »S.V. PrinciDaal van het St Stanislascoüege te Poperinge FRIGID AIRE FILMLEIDING UIT POPERINGE "w MATRASSEN EVEN UW AANDACHT! MODERN WOORDENBOEK Boekhandel Sansen-Vanneste, Gasthuisstraat 15, Poperinge. NU HEBBEN WIJ HET MOOIE WEDER! Profiteert van ons buitengewoon aanbod van EINDE SEIZOEN! Gasthuisstr. 27 POPERINGE IJSKASTEN Stevens Gebroeders De Beginnelingenkoers in de Bruggestraat te Poperinge op Pameltje-Maandag. VOOR UW TRACTORS! 'N i jverheidspetroleum TRACTORFUIL VOOR HET OPZOEKEN ONDERAARDSE WATERBRONNEN F. KESTIER, Doornstraat 8, POPERINGE. NIEUWE ZITDAGEN van Volksvertegenwoordiger FERNAND LEFERE ZITDAGEN VAN Juffr. SIMONNE DEVOS, Provinciaal Raadslid, Op Maandag 18 Juli 1949 Luisterrijke Opsluit der POPERINGE KERMIS in de bij Silvester BOSSUWE op de piste Afgewisseld met autoritten 4^ Schone Verrasssugsprijzen met Prachtprins voor de BESTE DANSERS. IEDEREEN ZEGGE HET VOORT VERSE GEBRANDE KOFFIES GEZONDE KOFFIES KOFFIES VAN 'T PARADIJS FIRMA GER. TRUANT-DUCOURANT N.V. POPERINGE M KOSMOS-REIZEN Grote Markt 22 Poperinge OP ZONDAG 17 JULI, vanaf 18 u. DE BEHEERRAAD Gevonden voorwerpen, tijdens de kermis in de Feestzaal CIMÉ NORMANDIE KINEMA GROOT BAL GROOT BAL REISAGENTSCHAP JOS. DUPONSELLE Ieperstr. 41, Poperinge. Tel. 380. DE MELKMACHINE PERSOONS A. Denecker en H. Adriaen ABEELE. - Tel. Watou 45. BERICHT H AUS PIE VEEL WATER Zelf wasserij 'T IDEAAL Casselstr., Poperinge. Tel. 451. VERMAKELIJKHEDEN GEVRAAGD Simoen Daniël, ei-Slxtolraat, po- perlnR HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 16 Juli 1949. Elz. 4. We zouden moeten kolommen vul len om een volledig verslag te geven over deze heuglijke feestviering op Donderdag 11, maar tijd en plaats laten ons dat niet toe. De feestelijkheden begonnen te 6.30 uur, met een optocht der studen ten door de bevlagde straten der etad. In flinke houding, met de Ka tholieke Harmonie Sinte Cecilia middenin, stapten de 750 studenten, kranig op. Vlaggen en wimpels wapperden voorop en deze opmarsch leverde het bewijs dat ons College, en de gods dienstige opvoeding die er gegeven wordt, steeds de voorkeur van onze Stadsgenoten, en van de christene Ouders der randgemeenten geniet. De stoet trok naar Sint-Bertinus- ikerk, waar door de Eerw. Jubilaris een plechtige Hoogmis opgedragen werd. Onder de H. Mis werd een tref fend gelegenheidssermoen gehouden door Z. E. H. Verhaeghe, Deken te leper en oud-leraar te Poperinge. in de H. Mis werd de Jubilaris bij gestaan door Z. E. H. Kan De Jonghe, van Brugge, als oud-collega, door E. H. Hannebouw, zijn neef, en Eerw. Heren Professoren Vandooren en Nol- let. In het koor hadden plaats ge nomen: Z. E. H. Kan. Mahieu, Vica ris-Generaal en Z. E. H. Dondeyne, Professor aan de Katholieke Hoge school van Leuven. Talrijk waren de oud-studenten en stadsgenoten die ter offerande gingen als blijk - van hulde en vertrouwen aan de Eerw. Jubilaris. Na de plechtige Dankmis trokken studenten, Geestelijke en Burgerlijke Overheden en menige oud-studenten en vrienden naar het Standbeeld der Gesneuvelden, waar door Eerw. Heer Principaal bloemen neergelegd wer den als hulde aan onze Gesneuvel den, wijl de Katholieke Harmonie het ■Vaderlands Lied speelde. En nu naar de Plechtige Feestzit ting op het Stadhuis. Volle zaal; mooi versierd; vrien denatmosfeer. Een korte opsomming: Eerw. Heer Vanden Berghe, Pro fessor van Rhetorics, opent de ver gadering met een welkomgroet aan de gevierde Jubilaris en aan alle aan wezigen. De jonge heer Jan Wemaere hul digt Z. E. H. Principaal met een mooi gepast gedicht, en door alle klassen dez; lagere afdeling wordt aan de achtbare Jubilaris een bloemtuil aan geboden. Een huldegroet wordt uitgesproken door student Jozef Sansen,dit in naam der studenten der hogere af deling. In naam van al de studenten wordt door twee hunner aan Z. E. H. Prin cipaal een prachtig geschenk aange boden. Door Dokter Ernest Merlevede, Laureaat van de driejaarlijkse prijs van de Koninklijke Vlaamse Acade mie voor Geneeskunde, Geneesheer te Oostende, wordt een treffende hui derede gehouden, die aller toejuiching uitlokt. Hij steunde vooral op de sterke zedelijke opvoeding die door Z. E. H. Boone hier in het College is gegeven en het tekort daaraan in het officieel onderwijs. Al zijn oud leerlingen zijn hem hiervoor, dank baar, nu zij dat beter dan in de stu dentenjaren kunnen waarderen. Z. E. H. Devloo, Principaal aan het Bisschoppelijk College te Tielt, in naam der oud-studenten-Priesters, wijst op wat de oud-studenten aan de Leider van het College te danken hebben. Hij herinnert aan de onver getelijke opvoeder der jeugd, Z. E. H. Kan. Verhamme, voorganger van Z. E. H. Boone, en wijst ook op de schitterende uitslagen door de stu denten van het College van Pope ringe behaald. Hij drukt de wens uit een Oud-Studentenbond te zien stich ten en eindigt met de hoop uit te drukken dat het College voort bloeie •onder steeds vaste leiding. Als hoogstudent kwam dan aan .et woord, Heer Odo Leys, van Oost- vleteren. Het was een herinnering aan de moeilijke jaren die het Col- .ege doorstond tijdens de laatste oor- iog. Nu kwam E. H. Vanden Berghe, Professor van Rhetorica, het jubel- {eschenk aanbieden, een prachtig geschilderd portret van de Eerw. Jubilaris, werk van kunstschilder Van Belleghem van Veurne, thans ver blijvend te Brugge. Hij dankte allen die het mogelijk gemaakt hebben de ze prachtige herinnering aan te bie den. L E. H. PRINCIPAAL BOONE SIDDER DER KROONORDE onze Heer Burgemeester, Heer Dr. Van Walleghem, neemt dan het woord, en na aan de achtbare Jubi laris de beste gelukwensen aangebo den te hebben in zijn naam en in naam van het Stadsbestuur, en de verzekering te hebben gegeven dat het College steeds op de steun der Stad mag rekenen drukte hij zijn vreugde uit te mogen aankondigen dat Z. E. H. Boone kwam benoemd te voorden tot Ridder in de Kroonorde, als huldeblijk en beloning om zijn uitstekend opvoedingswerk. Hij hechtte het welverdiende eremerk de Eerw. Jubilaris op de borst, wijl de Brabangonne door de feestzaal weerklonk, gepaard met luide en ge negen toejuichingen. Ontroerd nam nu Z. E. H. Princi paal het woord. Eerst dankte hij Z. Exc. Mgr. de Bisschop om zijn hoge bescherming, waarvan hij steeds bewijs gaf tegenover hem en tegen over het College, en om de eer die hij genoot door het deelnemen aan deze plechtigheid van Z. E. H. Groot- Vicaris Mahieu, als afgevaardigde van Monseigneur. Hij bedankte Z. E. H. Kan. Mahieu, die hij voorstelde als een der heerlijkste vruchten van het College. Wij moeten nog melden dat tus senin een Jubellied uitgevoerd werd, getoondicht door een oud-student: Heer A. Van Haute, en die een echt muzikaal kunstwerk is. E. H. Principaal dankte vervolgens de Z. E. H. Deken van Poperinge; het Stadsbestuur om zijn spon tane medewerking; de toondichter van het Jubellied, alsook de onbe kende dichter; bedankte om al wat hij op deze dag mocht zien en horen; bedankte al de milde ge vers, die het mogelijk gemaakt had den hem deze geschenken als blijven de herinnering aan te bieden; bedankte de .prekers-studenten en oud-studenten en eindigde met te zeggen dat het hier niet gaat om een persoon, maar dat het gaat om jen daad: een hulde aan het chris telijk en godsdienstig onderwijs. Hij wees op de oude geest van de onvergetelijke Principaal, Eerw. Heer Vervaeke en op zijn even geprezen voorganger, Principaal Z E. H. Kan. Verhamme en eindigde met de wens HET FEESTMAAL Ruim 200 genodigden: Eerwaarde Heren Priesters, Familieleden, Oud- Studenten en Vrienden zaten om 14 uur vergaderd aan de feestdis in de ruime feestzaal van het College. Het was een heerlijk feestmaal op gediend door Tafelhouder heer Leon Laconte van Poperinge. Het zou ons te ver brengen hier volledig verslag uit te brengen over al de aanspraken ernstige en lui mige die daar uitgesproken wer den. Wij moeten toch een korte opsom ming geven. Z. E. H. Kan. Mahieu, Vicaris-Ge neraal, stipte aan dat onder het Principaal-leven van Z. E. H. Boone, 75 priesters uit het College van Pope ringe kwamen. Hij bracht ook een huideherinnering aan Z. E. H. Prin cipaal Vervaeke en aan de vroegere zo flinke Professor van Rhetorica en Poësis: E. H. Delanote. Heildronken werden vervolgens ge bracht door: Z. E. H. Deken Butaye; Heer Burgemeester; E. H. Versele, in specteur van het Kath. Onderwijs; E. H. Kan. ,De Jonghe, Bestuurder der Vakschool te Brugge, oud-collega en medewerker; Eerw. Heer Vanden Berghe, in naam der Leraars; Heer Wemaere, in naam van de Leden van het onderwijzend Personeel der La gere Afdeling, die er op wees dat deze afdeling van 7 klassen met 215 leer lingen in 1930, nu geklommen was tot 13 klassen met 475 leerlingen. Heer Emiel Devos, arrondissements commissaris te Tielt, vertelde in pit tige taal, hoe Z. E. H. Boone geen leraar is sedert 25 jaar, maar wel sedert 34 jaar: als student van Poë sis, onder de oorlog 1914-1918, gaf hij reeds les aan de jongeren. Heer Verstraete Georges, stadssecretaris te Poperinge, eindigde de reeks in naam der jongeren en wist wel de ge paste toon der jongeren te vertolken en luid applaus te verwerven. Z. E. :T. Principaal dankte dan nog- alle sprekers en aanwezegen en uitte weer de hoop steeds alles ten beste te kunnen geven voor zijn ge liefde jeugd. Hij stelde voor een danktelegram te sturen aan Z. Exc. Mgr. de Bisschop en hem tevens de beste feestdagwensen St-Henricus van alle aanwezigen aan te bieden. Luide toejuichingen bewezen dat iedereen daarmede akkoord ging en waren de opsluit van deze heugelijke dag. Talrijke telegrammen van geluk wensen kwamen tijdens het feestmaal toe en werden door E. H. Cauwe voor gelezen. OP HET SPORTPLEIN Wij moeten ons haasten om te 18 uur op tijd te komen op het Sport- plein. De lenige jeugd der studen ten haalde het met 4-0 op de oud studenten, die ook allen neg in de jonge jaren waren. Alle studenten juichten van pret en fierheid, en aan de overwinnaars werd door Z. E. H. Principaal een prachtige beker overhandigd. HET KAMPVUUR ALS WAARDIG SLOT De Paardenmarkt is een best ge- sohikte omgeving voor zulke opvoe ringen. Ook was de plaats dicht bezet, toen te 21.30 uur het Kamp vuur een aanvang nam. Het vuur werd gewijd door Z. E, H. Principaal, en aanhoudend, geduren de 2 uren tot 23.40 uur werden aan de talrijke toeschouwers luimige en krachtnummers opgediend, om te eindigen met een prachtige Figuren- Marsch met de vlag van het Collége, de Nationale Vlag, de Leeuwenvlag, de Chirovlaggen van alle afdelingen en het zingen door alle studenten en toeschouwers van het Pauslied, de Vlaamse Leeuw en het Nationaal Lied. Z. E. H. Principaal dankte nog al zijn studenten, de feestinrichters, de talrijke aanwezige ouders en zeg de dit avondfeest te aanzien als een bewijs dat het College te Poperinge aan zijn studenten bezorgt, niet al leen een gezonde geest maar ook een gezonde geest in een gezond lichaam En zo eindigde deze schone dag, die in gulden letters in de annalen van ons zo gunstig gekend St-Stanis- lascollege zal geboekt blijven. Wij willen niet eindigen zonc.er Z. E. H. Principaal Boone nog har telijk geluk te wensen en bijzonder hem hartelijk te bedanken om al het goede dat hij onze kinders gaf. God behoede hem nog veel jar~n in goede gezondheid, onze zonen en ons christen volk ten bate. ONDERPASTOORS DER WEEK St-Bertinus: E. H. Hoenraet. St-Jan: E. H. Deleye. O. L. Vrouw: E. H. Vandenberghe. ZONDAGDIENST Geneesheer: Dr. De Wulf, Grote Markt. Apotheker: Hr Creus, Gasthuisstr. Veearts: Dr. Dereckx, Bruggestraat. WET OP DE VERLOFDAGEN Volgende Apotheken zullen gesloten zijn. Van VRIJDAG 22 JULI, om 1 uur 's namiddags, tot DONDERDAG 28 JULI inbegrepen: INGHELRAM en VAN NIELANDT. De Heren Apothekers verzoeken hun kliënten die datums te willen in acht nemen en zich op tijd te willen aanbieden voor de vernieu wingen der geneesmiddelen, (c-1963) WtAftftflAAMWUWMnWUMMMAfl BURGERSTAND van 7 tot 14 Juli 1949. Geboorten. Buseyne Andréa, d. v. André en Verdonck Bertha, Boe- schepesteenweg, 4. Deberdt Gery, z. v. Lucien en Jacob Ida, Leenestr. 23. Delava Walter, z. v. André en Lava Agnes, Pottestr. 70. Vermeu len Marc, z. v. Maurice en Declercq Andréa, Koeistraat 41. Maekelberg Rita, d. v. Jules en .Hoorelbeke Margareta, Watou. Meeuw Willy, z. v. Sylvere en Neve- jans Lucienne, Reningelst. Vulste- ke Joseph, z. v. Robert en Igodt An na, Proven. Demol Josianne, d. v. Joseph en Laseure Simonne, Watou. Devos Henri, z. v. Désiré en Gou- wy Anna, Watou. Overlijdens. Vandewynckel Achille, 65 j., echtg. v. Faillie Marga reta, switch Road 5. Dauchy Lu cie, ongeh., 83 j., Gasthuisstr. 5. Huwelijken. Simon Gaston, rijkswachter, v. Wervik, en Morel Suzanne, z. b., v. Poperinge. Prin- zie Maurice, dienstknecht, en Tem- .perville Emma, z. b., b. v. Poperinge. Leplat Maurice, landb., v. Watöu, en Igodt Godelieve, z. b., v. Poperinge. Huwelijksbeloften. Bruneel Ge rard landwerker v. Poperinge, en Dehaene Godelieve, landbouwster, v. Geluveld. Garreyn Albert, been houwer, en Lysy Paula, z. b., b. v. Poperinge. Gillebert Valère, land bouwer, en Ingelaere Denise, land bouwster, b. v. Poperinge. Lauwers Roger, bediende, v. Poperinge, en Kergieter Jeanne, bankbediende, v. Waasten. Vanhoutte Michel, leraar v. Avelgem, en Steen Josephine, z. b., v. Poperinge. Druant Roger, be diende, en Rommelaere Irène, z. b., b. v. Poperinge. WtiWSWWWWfWWSIMWSWWttinA bii de Firma DOBBEI.S, Brugge str. 3, POPERINGE, Tel. 248, het bekendste gespecialiseerd huis der streek Alle grondstoffen: wol, kapok, flo- con, pluimen, duvet, windhaar, erin, jute, matrascoutils, tyeke, oorkussens, édredons, gewatteerde en katoenen bedsoreien, sargiën, lakens. BEKA-matrassen, alle maten. Franco verzendingen in gans het land. (c-1367) EREMIS Eerwaarde Heer Elie van Merris, zoon van Hr Vrederechter en van Mevr. L. van Merris-Dutordoir, Veur- nestraat, priester gewijd te Brugge op 11 Juni jl., zal nu op Donderdag 21 Juli e.k. te 10 uur, in de St-Bertinus- kerk, zijn plechtige Eremis opdragen. Menig stadsgenoot zal er aan hou den deze godsdienstplechtigheid te willen bijwonen, tot steun van de jon ge priester in zijn verheven ambt en als blijk van sympathie aan hem en aan zijn geachte Ouders. Intussen hernieuwen wij aan E. H. van Merris onze hartelijkste gelukwensen. WMnAAWWMAMWliUWAfMAAfl HET door Prof. Dr J. Verscheuren, S. J., zal kortelings opnieuw verschijnen in 5® editie, geheel bijgewerkt en in de NIEUWE SPELLING. Prijs voor twee delen, gebonden840 frank. Men kan intekenen in: Tel. 430. Hier een overzicht van enkele onzer prijzen: VEST in FLUWEEL (pane) - IJzersterk 725 fr. VEST IN TWEED, zuivere wol 625 fr. BROEK, wol, bruin 250 fr. BROEK, wol, grijs 230 fr. SPORTCOSTUME - onze reclame 875 fr. COSTUME, gekamd (peigné) zuivere wol, onberispel. snit 1525 fr. TRENCH-COAT, gans gevoerd, gewaarborgd waterdicht 475 fr. GABARDINES, OVERALLS, WERKKIELEN, WATER DICHTE SCHOENEN aan 325 fr., enz., enz. Volgens de kwaliteit van onze artikelen zijn onze prijzen onklopbaar! Een geschenk aan elke koper gedurende deze weken. Een inlichting kost niets, kom er U van overtuigen. VRIJE INGANG GROTE KEUS VAN MANTELS, ROBEN en SACOCHEN. Altijd de laatste nieuwe modellen. (c-2272) NATIONALE FEESTDAG DONDERDAG 21 JULI 49 FEESTPROGRAMMA: Te 11 uur: Plechtige ontvangst op het stadhuis van het Schepencol lege van Vaux-sous-Chèvremont, dat in naam van hun bevolking de Poperingse bevolking komt be danken voor de edelmoedigheid waarmede ze als vluchtelingen in de Meidagen 1940 werden geholpen. Te 11.15 uur: Vergadering aan het stadhuis van de stedelijke Overhe den en ambtenaren. Optocht met begeleiding van de Ko ninklijke Philharmouie naar Sint Bertinus om er een plechtig TE DEUM bij te wonen. Te 12 uur: Korte stoet naar het standbeeld der gesneuvelden waar bloemen zullen neergelegd worden. Te 12.15 uur: Plechtige onthulling van.de plaat, als dank door de ge meente Vaux-sous-Chèvremont aan de stad Poperinge geschonken. Overhandiging van dekoraties. Te 19.30 uur: Concert gegeven door het accordeonmuziek der GHY- BE'S Gilde onder leiding van Heer Marcel D'Heere. PROGRAMMA: 1. Poperingse Marsch A. Dierickx. 2. Vieux Camarades Teike. 3. Les Ménapiens, ouverture Fayat. 4. Kleine Klokjes, schottisch met klokjes M. D'Heere. 5. La Préférée, fantasie Fayat. 6.Joyeux Tyrol, wals Hansen. 7. My Regiment, marsch Blankenburg. 8. Wie zingt er mee, pot-pourri M. D'Heere. 9. Nationaal Lied. Te 21.00 uur: Concert gegeven door de Koninklijke Harmonie Sint Ce cilia, onder leiding van Heer Jos. Wynsbsrghe. PROGRAMMA: 1.Les Démineurs, marsch L. Gasia, 2. Ouverture Fantastique A. Govaert. 3. In het Sprookjeswoud P. W. Noack. bew. A. Driessen. 4. La Feria, suite Espagnole P. Lacome. 1) Los Toros; bew. E. Roux. 2) La Ré ja; 3) La Zarzuela. 5. Rertaite Autrichienne Bela K. bew. J. Ardenois. 6. In Veterani Honorem, concert-marsch A. Mouqué. 7. Nationaal Lied. Rond 22 uur: Prachtig vuurwerk ver zorgd door het huis Deriemaecker van Ardooie. Da DANSFEESTEN ingericht op 21 Juli worden ontslagen van de ste delijke taks, ze moeten echter voor af aangevraagd worden bij de heer Politie- Commissaris. De inwoners worden verzocht op Juli hun huizen te bevlaggen. Namens het Schepencollege De Secretaris, De Burgemeeter, G. Verstr.-ete. J. Van WaHechercj. Gebouwd door GE NT RAL MOT OSS verkocht door -- - ISPER - POPERINGE KATHOLIEKE HARMONIE STE CECILIA» Maandag 11 Juli Jl. kende het Dansfeest in open lucht door onze Harmonie ingericht in de lusttuin van Skindles-Hotel een prachtig sue ces. Veel volk, puik orkest, aanga, naam verzet en prachtweer. Beter kon het warempel niet. Donderdag jl. nam onze Harmonie ook deel aan het huldefeest op touw gezet ter ere van Z. E. H. A. Boone, sedert 25 jaar principaal aan het College ter stede. Zaterdag e.k. 16 Juli reist onze Harmonie naar Oostende cm er een kunstconcert uit te voeren op de Wa penplaats te 21 uur. Onze muzikanten zijn vast besloten er een topprestatie te leveren ten einde niet alleen eer aan te doen aan eigen naam, maar ook aan onze bestuurder, Hr J. Wyns- berghe, te Oostende woonachtig. Een eerste car vertrekt te 13.30 u. stipt aan het lokaal, de tweede te 15.30 u Niemand mag ontbreken. Zondag 24 Juli wordt dan deelge nomen aan het Muziekfestival te Watou. Zondag 7 Augustus krijgen wij ten slotte ons jaarlijks zomeruitstapje naar De Panne. Dan nog is de Sta tie-Kermis in het verschiet. Deelnemingen en concerten ont breken dus niet; aan de muzikanten nu die flink voor te bereiden door stipt bijwonen der herhalingen. Donderdag 21 Juli, op de Nationale Feestdag, wordt door onze Harmonie te 21 uur een kunstconcert uitgevoerd op de Grote Markt. Programma vindt U onder mededeling van het 21 Juli programma. Heden Vrijdagavond. 15 Juli, her haling voor alle muzikanten, trom mels en klaroenen, te 20 uur stipt Niemand ontbreke. ONZE KERMIS Kermis is weeral voorbij alhoewel bij het verschijnen van ons blad een aantal attracties op de Grote Markt nog zijn blijven staan. Dit wordt een gewoonte. Voor klein en groot wordt dus nog een nasinaakje van de Ker- misviering weggelegd. De vermaarde Donkeren Omme gang van de laatste Zaterdag der Kermis, zijnde 9 Juli, bracht duizen den bedevaarders naar stad. De ganse namiddag trokken afzonderlijke groepjes, dicht elkaar volgend, de om megang rond, de rozenkrans in ds hand en gebeden prevelend. De Den keren Ommegang zelf werd medege maakt door vele honderden mannen en vrouwen, het beeld van O. L. Vr van St Jan, gedragen door Congre- nanisten en gevolgd door de geeste lijkheid, biddend en smekend aan horen en steunen, bij haar Almach tige Zoon. De meeste bedevaarders bleven dan ook kermisvieren en tot laat in de avond, of liever in de nacht, bleef het kermissen hoogtij vieren. De grote Internationale Motokoer- sen op Zondag 10 Juli lokten niet al leen honderden, maar duizenden liefhebbers. Verslag hierover vindt U verder in dit blad. Na de koers en tot laat in de avond bleef heel wat volk op de kermis en wij menen dat onze krameniers en herbergiers die laatste dagen geen reden tot kla gen hebben gehad. Pameltje-Maandag bracht de koersliefhebbers in dichte drommen naar de Bruggestraat waar genoten werd van een zeer spannende velo- koers. Uitslag dezer wordt medege deeld onder sportrubriek. Eens te meer is de Bruggestraat-Kermis uit- groeid tot een sukses, tot groot ge noegen en tot eer van de inrichters. Over andere uitingen van onze ker mis, o.m. bij innerlijk leven van en kele onzer stedelijke maatschappijen en bonden, wordt in deze kolommen afzonderlijk uitgeweid. Zoals hoger gemeld komt nog een nasmaak aan onze kermis, o.m. op Maandag 18 Juli, bij een gala- avond van dans en autorijden in de auto scooter. Willy Jacob die schitterend deze 10e Proef van het Kriterium Hoppe- landwon en alleen over de meet bolde. Nevens hem onze sympa thieke sportfiguur Berten Bafcop. OPENBARE BOEKERIJ DAVIDSFONDS leperstraat 29. Alle boeken dienen ingebracht op WOENSDAG 20 JULI, van 14 tot 15.30 uur. Het Bestuur. besparing, meer kracht, minder kosten. Gebruikt de Eén adres. Jules LEMAHIEU-VERWAERDE Statieplaats 2. POPERINGE. Tel. 331. (c-2310) ivwwwwvwwwtrewwwwww van uw (cC-2004) WWMMWWWWWWWW Elke Vrijdag van 2.30 tot 4.30 uur: LEPER, lokaal Patria Eerste Vrijdag der maand, van 5 tot 7 uur: POPERINGE, Katholieke Kring Tweede Vrijdag der maand, van 5 tot 7 uur: WERVIK, Volksbelang Derde Vrijdag der maand, van 5 tot 7 uur: in een der gemeenten maan delijks aan te duiden. Vierde Vrijdag der maand, van 5 tot 7 uur: KOMEN, Cercle Catho- lique dat al zijn jaren zouden mogen toe- j >n medewerking met Volksvertegen- gewijd worden aan het heil van zijn duurbare jeugd». Heerlijke feestzitting die op alle aanwezigen diepen indruk miek. woordiger F. Lefere. Te POPERINGE: Elke tweede en vierde Vrijdag, van 9 tot 11.30 uur, in de Katholieke Kring FILMLEIDING CINE NORMAN[DIE: Qual des Orfèvrespolitiedrama met Jouvet en S. Delair. Voor volwassenen met streng voorbehoud. CINE ROYAL: «Het zwart Kcm- mandoFar-Westfilm met W. Pid- geon en Cl. Trevor. Voor vohvass. CINE PALACE: «Het laatste Uur», politiefilm met Dick Powell. Voor j volwassenen met voorbehoud. Be dodende Kusdrama met R. Dix en L. Brooks. Voor vol wassenen met voorbehoud. Het Kruis van Lotharingen oor logsdrama met P. Lorre en G. Kelly. Voor volwassenen. ROESBRUGGE, CINE GOUDEN AREND: «De Kristallen Bal», ko medie met P. Goddard en R. Mü- land. Voor volwassenen. ZANGWEDSTRIjn ZAAL ELDORADO UITSLAG De Inrichters van het rangerochet der Kermisweek danken hierbij alle medehelpers en milde schenkers, die het hunne bijdroegen tot het welluk ken van de zangwedstrijd ten bate der Teringlijders. Het werd een reuzen- succes. De stemming door publiek en jury leverde de volgende uitslag: 1. Declercq Marcel, Eecke, 98 p.; 2 Corne Arsène, Wevelgem, 93 p.; 3 Gebr. Serranos, leper, 89 p.; 4. Cou- dron Cecile, leper, 86 p.; 5. Saesen Yvette, Poperinge, 85 p.; 6. Pletinckx Charles, Wevelgem, 83 p.; 7. Storme Daniel, Westouter, 82 p.; 8. Vercruys- se Marie-Louise, Wevelgem. 80 p.; 9. Lafont Nicole, Blankenberge, 80 p.; 10 Bouve Lucienne, Poperinge, 80 p.; 11. Mevr. Braet-Vnnuxem, id., 77 p.; 12. Storme Jozef, Westouter, 77 p.; 13. Huyghe Georges, Abeele, 76 p.: 14. Vaneeckhoute Jozef, Westouter, 74 p.; 15. Devos Rachel, leper, 72 p.; 16. De- gruyter Edgard, Poperinge, 71 p.; 17. Van Eenoo Marcel, Rekkem, 69 p.; 18. Van Belle Andréa, Poperinge, i69 p.; 19. Vandermeersch Marcella, id., 69 p.; 20. Parmentier Roger, Roeselare, 69 punten. Kinderen. 1. Bouduweel Yvette, 85 punten; 2. Verleene Marie-José, 83 p.; 3. Sterckx Rolande, 82 p.; 4. Hughe Guido, 79 p.; 5. Degruyter Jeanine, 75 p.; 6. Dewijze Christiane, 75 p. De som van 1.249,85 werd omgehaald. Langs deze weg dankt het Inrich- tingscomiteit alle sympathisanten om hun aanwezigheid en steun voor de zieke teringlijders. HET 11 JULI FEEST Spijtig genoeg wordt in onze stad niet meer gevierd met de vroegere luister. Ter dier gelegenheid werd hier evenwel op Maandag li Juli een H. Mis opgedragen in de St Berti- nuskerk, bijgewoond door een aantal trouwe Vlamingen. ;Aan het stadhuis alsmede aan meerdere woningen wapperde tevens de Leeuwenvlag, of de Nationale vlag. Laten wij intussen hopen dat voor het 11 Julifeest van 1950 ter dezer een kentering mocht komen. Wellicht is hier een mooie taak weggelegd voor onze Vlaamse cultuurverenigingen. Op ZONDAG 17 JULI e.k. naar de GROTE INTERNATIONALE Motokoersen te Francorchamps langs Brussel, Luik, Spa, Stavelot. Inl. bij AIMÉ SUFFYS, Korte Ré- nijigelststraat 29, Poperinge, Tel. 480. (C-2162) DE BRIDGE-PRIJSKAMP IN SKINDLES-HOTEL De Bridge-Prijskamp in Skindles- Hotel harnekkig betwist op Donder dag der Kermis, gaf volgende uitslag: 1. HH. Ern. Leeuwerck en Mich. Am- pen, Poperinge; 2. Mevr. Van Ler- berghe en Hr Ch. Berquin, leper; 3. HH. A. Fache en F. Gerrits, Pop.; 4. Hr H. Druant en A. Gesquiere, Pop. 5. HH. Gauquie L. en M. Van Ler- berghe, leper. Hartelijk proficiat aan de prijs winnaars. VERLOREN EN GEVONDEN Gevonden: taksbewijs van auto, nr 546098; paarlen halssnoer; vier geldbeugels met geld; trouwring met «Maria aan Georges gouden oorbel, borstspeld. Verloren: brieventas met geld en papieren; armband; rozenkrans; handschoenen; gouden armband; gouden oorring; borstspeld; brevier; halssnoer. Inl. ten politleburele. MERKWAARDIGE ZANGUITVOERING Les petits Chanteurs de Cham pagne is een knapenkoor, samen gesteld uit een vijftigtal zangertjes, dat sinds veel jaren de goddelijke diensten opluistert in de kathedraal van Troyes, in Frankrijk. De jarenlange traditie waarop dit knapenkoor kan bogen en het onge hoord succes dat het mocht oogsten tijdens zijn vele omreizen in Europa, staan borg voor de degelijkheid ervan. Op 21 Juli e.k. zal dit knapenkoor hier ter stede, tijdens de plechtige eremis, te 10 uur in St-Bertinuskerk opgedragen, het gewone der Mis meer stemmig uitvoeren. Daarna, te 11.45 uur, zal het, ter gelegenheid van het Nationaal Feest, het Te Deum eveneens meerstemmig ten gehore brengen. 's Avonds zal hetzelfde koor, te 17 uur, in de zaal van 't Kristen Volks huis, meerdere profane koorwerken Uitvoeren. Voor deze laatste zang' additie zijn er een beperkt aantal toegangskaarten beschikbaar. Kaar ten te verkrijgen in het Kristen Volkshuis. VW¥WIAMU¥VW¥¥¥¥V¥¥WV¥¥¥Wt Dit verkrijgt U bij het gebruik der Onze Luxe-mengeling Onze Speciaal ONZE EXTRA ONZE KECLAAM ONZE STANDART IN GELODE ZAKJES EEN WAARBORG VOOR DE KWALITEIT Te verkrijgen in alle goede kruidenierswinkels die om de 14 dagen verse voorraad ontvangen, WEET U: dat gebrande koffie na een zekere tijd rank wordt door de eetbare olie die de koffie van natuurswege bevat? WEET U: dat het in Brazilië verboden is koffie te verkopen die meer dan 30 dagen gebrand is? WEET U: dat het gebruik van ranke koffie heel ongezond is voor de maag? DOET ZOALS IN BRAZILIË! GEBRUIKT ALLEEN VERS GEBRANDE KOFFIE. - VRAAGT HIERVOOR DE KOFFIES VAN 'T PARADOS. ALTIJD VERS GEBRAND ALTIJD DEZELFDE VERZORGDE KWALITEIT} (2319) HOGESCHOOLUITSLAGEN Heer Arnout André, van Loker, eer ste licenciaat in Handelsweten schappen. Heer Baert Gerard, van Poperinge, eerste candidatuur in Handelswe tenschappen. Heer Desonadryl Paul, van Poperinge, derde candidatuur in de Natuur - en Geneeskundige Wetenschappen. Heer Vandermarliere Marcel, van Po peringe, eindproef doctoraat in de Geneeskunde (met onderscheid.). Heer Van Eecke Hugo, van Poperin ge, tweede doctoraat in de Rech ten (met onderscheiding). Heer Vercruysse Lucien, van Pope ringe, tweede jaar Ingenieur. Hartelijkste gelukwensen aan al deze oud-studenten van het Sin-t- Stanislascollege en aan hun geluk kige ouders. wordt verkocht bij r. /-> i i De meeste afreizen reeds verze fcerd o.m.: LOURDES, 8 d., 31/7, 4, 14, 21, 28/8. 3.250 fr. LOURDES en PYRENEE- EN, 13 d., elké Zondag, 4.950 fr. OOSTENRIJK, 7 en 14/8, 5.050 fr. AZURENKUST, 13 d„ elke Zondag. 4.975 fr. NORMANDIE, 6 d., elke Zondag, 2.475 fr. VOGEZEN, 6 d. elke Zondag, 2.525 fr. ZWITSER LAND, 7 en 8 d., elke Zondag. LUXEMBURG, 3 Of 6 d., 1.295 of 1.950 fr., elke Zondag. Verder naar PARIJS, 3 d., ITALIË, 13 d. en 18 d., SPANJE, 17 d., enz. Groepsreizen. - Verhuring autocars. - Hotelreservaties. 20 Jaar ondervinding'. - Aangeslo ten bij nationale en internationale Toerisme-Federaties. Inl. bij P. Van Bruwaene, Brugge straat 81, Poperinge, tel. 445. (c-2231) (voorheen «Vlaams Huis» Diamanten oorring Dasspeld - Broche (merle Limoges) (42322) ZATERDAG 16 JULI: QUAI DES ORFÈVRES ZONDAG 17 JULI met hét Orkest Henri Dupont van Radio Rijsel. MAANDAG 18 en DINSDAG 19 JULI CINEMA te 20 uur. DONDERDAG 21 JULI, Nat. Feestdag (c-2311) Zoekt g'iets t huren of t kopen; Zoekt ge 'n meid, 'n plaats of watf Wacht niet langer, maar plaats nog heden 'n Kleine ZOEKER is ons bladI ANTWERPEN - DIERENTUIN Op Dinsdagen 19 en 26 Juli, 2, 9, 16, 23 en 30 Aug. naar de Dierentuin van Antwerpen. Vertrek 's mor gens om 7 uur aan Hotel Palace. Vervoerkosten: 140 fr. voor volwas senen, ingang dierentuin inbegrepen 130 fr. voor kinderen onder de 15 J., ingang dierentuin inbegrepen. LOURDES (8 dagen) Regelmatig iedere week per auto car naar LOURDES. Vervoerkosten en 1» ranghotels: 3.300 fr. Voor uw binnenlandse en buiten landse reizen wendt U tot het: Reis agentschap J. DUPONSELLE, Ieper straat Nr 41. (c-2251) Vi" i.::: - IEPÈR - POPERINGE NAKLANK Door de Rechtbank te leper werden wegens aanslagen op de eerbaarheid van minderjarige meisjes V.M. uit de stad veroordeeld tot 1 maand gevang en beroving van zijn burgerrechten binst 5 jaar, en zijn broeder V. G. tot 3 en 1 en 1 maanden gevang en 5 jaar beroving van zijn burgerrechten. COMPENSATIEVERGOEDING De nieuwe aanvragen moeten inge diend worden op onderstaande dagen en uren, telkens van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur. Van 14 tot en met 20 Juli voor de grensarbeiders, hun kinderen en de moeders van de kinderen. Alle grens arbeiders mo'eten een bewijs voorleg gen dat zij gedurende het eerste half jaar in Frankrijk werkzaam geweest zijn, daarbij moeten de ongehuwde grensarbeiders (-sters) hun identiteits kaart voorleggen, en de gehuwde grensarbeiders hun trouwboekje. Op Donderdag 21 Juli zijn de bure len gesloten, ter gelegenheid van de Nationale Feestdag. Op Vrijdag 22 en Zaterdag 23 Juli voor de gebrekkigen en verminkten, diegene die lijden aan een beroeps ziekte of door een arbeidsongeval ge troffen werden. Deze personen moeten zich aanbie den met hun eenzeivigheidskaart en hun officieel brevet, of bewijsstuk. Op Maandag 25 en Dinsdag 26 Juli voor de volgende cateforiën personen: 1. De militaire gepensionneerden en de gepensionneerden wegens inva liditeit of anciënniteit. Deze personen moeten zich aanbie den met hun eenzeivigheidskaart en bun brevet. Bemerking: Diegene die genieten van frontstreeprente kunnen geen aanspraak maken op de compensatie vergoeding. 2. De gepensionneerden van de staat en de openbare diensten. Deze personen moeten zich aanbie den met hun eenzeivigheidskaart en hun brevet. Op Woensdag 27 en Donderdag 28 Juli moeten de aanvragen ingediend worden voor de ouderdomsgepension- r.eerden die NIET VALLEN IN EEN VAN DE ONDERSTAANDE CATEGO RIEËN: 1. De mannelijke titularissen van een ouderdomspensioen voor de loon- trekkenden van 65 jaar en meer; 2. de vrouwelijke titularissen van een ouderdomspensioen voor loontrek- kenden van 60 jaar en meer; 3. de titularissen van een ouder- doms- of invaliditeitspensioen als mijnwerkers, zonder onderscheid van ouderdom 4. de weduwen van loontrekkenden of mijnwerkers, titularissen van een overlevingspensioen, van 55 jaar en meer. De aanvragers dienen voorzien te zijn van hun eenzeivigheidskaart en hun pensioenbrevet. Bijgevolg moeten alle ouderdomsgepensionneerden die ir een van bovenstaande gevallen ver keren, GEEN aanvraag indienen. Op Vrijdag 29 en Zaterdag 30 Juli worden de aanvragen aanvaard van de personen die zich niet hebben kunnen aanbieden op de vastgestelde dagen. WVIftfVMMAnAfUVUtflMIMUIAAM» EXAMENUITSLAGEN De Heer Rubrecht Raoul, Boe- schepesteenweg 41, Poperinge, be haalde de eerste prijs met grote on derscheiding in de Technische Kunst ambachtschool, afdeling horlogema kers, te Antwerpen. Hartelijk pro ficiat. Heer Ingelaere Hugo, zoon van Hr en Vr. Ingelaere Jerome, slaagde aan de Stedelijke Middelbare Tech nische School, afd. Garnierders, t« Mechelen in het 3* jaar-eindexamen met grote onderscheiding en bekwam het Zilveren Eremetaal der Stad Me chelen, 1" in zijn jaar. Onze best» gelukwensen. De Centrale Examencommissie bevestigt dat Juffr. Martha Boudry, dochter van Hr en Vr. Alfons Boudry- Cordenier, de proef over de algemene opleiding de 24 Juni 1947 met on derscheiding; het examen van het tweede jaar voor de specialisatie Kin- derzorg-Bijstand de 18 Mei 1948 met grote, onderscheiding en het eind examen de 7 Juli 1949 met onder scheiding heeft afgelegd, ten blijke waarvan de Centrale Examencom missie haar het diploma van Maat schappelijke Assistente heeft afge leverd. Aan Juffr. Boudry en haar Ouders onze beste gelukwensen. is EENVOUDIG en GEPREZEN Met hangende of staande kruiken in inoxydabe! en wordt verkocht aan zeer aangename prijs. Vraagt alle inlichtingen aan d» officiële verdelers: FIRMA Land bou ^machines, (C-1741) Van heden af HEROPENING van het Coiffeurssalon Casselstraat 21, POPERINGE. (c-C.2016) VRIJDAGMARKT Vrijdag 15 Juli. Flauwe markt tengevolge het slechte weder. De kra meniers hadden hun kramen ander maal moeten opslaan langs de Ber- tenplaats en Boeschepestraat gezien er nog steeds foorattracties op de Grote MSarkt 'bleven opgesteld. Boter werd ingezet aan 90 fr. het kgr. om te eindigen aan 80 frank. KATHOLIEKE VERENIGING VOOR GEBREKKIGEN EN VERMINKTEN Aan onze leden en aan alle gebrek kigen wordt medegedeeld dat er com- pensatiebons worden toegekend aan hen die aan de vereiste voorwaarden beantwoorden. Alle inlichtingen worden graag ge geven elke Vrijdag, van 9 tot 11 uur, ln het Secretariaat K.V.G.V., Paar denmarkt 16, Poperinge. Alle nodige papleren medebrengen a.u.b. IWWMMWIAWIWMIWJIWWWIMWMMIIMWW KONINGBOLLING BIJ «DE WARE VRIENDEN» Op Vrijdag 8 Juli hadden de eind- partijen plaats der koningbolling 1S41 van de Boldersmaatschappij «De Wa re Vriendenlokaal De Wijn gaard 't Was kermis in Poperinge, maai ook en vooral kermis in onze tra. Om 6 uur opgooi voor de eerste par tij tussen Deplaedt L. en Hauspie A. Na een bedeesd begin door Haus pie A. wist Deplaedt verscheidene punten vooruit te lopen. Met een prachtig spel (4 punten in eens) deed Hauspie A. ds kans keren on won de Partij, wat hem de titel van Koning der B-bolders bezorgde. Proficiai Albert! De tweede partij speelde tussen Verpoot Nestor en Butein Daniël (on- vergeld voor Verpoot N.). Butein D wist deze partij gemakkelijk te winnen. Dus nu de grote partij op 15 pun ten. Na een uur harde kamp had Verpoot N. 8 en Butein D. 7 punten getekend. Na een mislukking in drie beurterr door Butein D., bekwam Ver poot N. 14 punten. Door een prachtig spelen kwam Butein ineens op 11 pun ten. Slechte opzet en Verpoot behaai- de gemakkelijk het overwinningspunc. Verpoot Nestor: Koning der A-Bol- ders. Proficiat Nestor! Nu volgde de feestviering. Aan iede- ren koning een prachtig breloque, een prachtige ruiker en een verrassend geschenk: aan beide koningen een prachtige gekleurde koningsklak ge zonden door... (raad maar). Tot slot aanspraken met gelukwens en bedankingen, jolijt en plezier, ge vulde pralines, poging om de konin gen te fotograferen, een gezellig sa menzijn met bol en kaartspel. Op het einde van het jaaj vierei we all-^n te samen het 40-jarig b« staan van onze maatschappij. EEN WARE VRIEND. imfWUVWVVIJVVIftfWVWWVWVIMMMi - Alle gemak en profijt, - Dat vindt men in de gerieflijke Afhaling en. bestelling (c-2232) ten huize. ZONDAG 17 JULI 1943 ABEELE - SEBASTOPOL. Grote Baanbolling; 1.000 fr. prijzen. Insohr. bij Désiré Declercq, van 17 tot 18 u. (C-2.014) ■WESTOUTER - RODENBERG. Groot Bal bij Gaston Eecloo, herberg öe Patrijs», (cC-2011) ZONDAG 24 JULI 1949 WIJTSCHATE. Grote Prijsbol- ling, 500 fr. prijzen, bij Gerard Jacob, café «In de Ster», te 17 uur. Daarna groot Bal, (C-2314) LOSSE NIEUWSJES In de nacht van Zaterdag Jl. werd op de Paardenmarkt een al daar gegareerde Jeep van Hr Vanden Broucke uit Proven gestolen. Ver moedelijk door een kermisvierder, daar naderhand de auto onbeheerd teruggevonden werd te Izegem. De politie stelde een onderzoek in cd blijkt op het spoor van de dader te zijn. Dinsdag Jl. werd onze brandweer tot tweemaal toe opgeroepen. Een eerste maal rond 16 uur, naar de Reningelsteenweg, waar wasgoed aan het veunzen was gegaan, en dan 's avonds rond 9.30 u. naar de koffie branderij S. in de Veurnestraat waar een schouwbrand was vastgesteld in de branderij. In het laatste geval verspreidde de brand veel rook over de omgeving. Gelukklglljk moest de brandweer in geen der belde gevallen optreden, daar alle gevaar had kun nen geweerd worden. Op de Ouderdomsteenweg had op 7 Juli Jl. een lichte aanrijding plaats tussen de auto» van V.d-Meiro uit Oostende en Des. uit Poperinge. Lichte stoffelijke schade was het ge volg. De Rijkswacht stelde proces verbaal op. Op de motokoers van Zondag 10 Juli maakten een viertal renners een nogal zware val en twee hunner moesten naar de kliniek gevoerd wor den. De eerste met wonde aan d« knie, de tweede met schouderblad ontwricht: beide konden 's avonds huiswaarts keren. vimswswMwwwAAwyyvwwinii» GOEDE MEID, 20-23 jaar, keuken kennend. Onnodig niet op de hoogte- Zeelaan 225, Koksijde-Bacen. (2320) METSER cn METSERDIENER, bij

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 4