AU S f N Uit het Omliggende taaiste Berichten Zijn Prijs: 77-800 Fr, officiële verdelerGarage G. Vandermeersct, OARAGE DEVOS DEWANCKEL UIT POPERINGE M0T0SP0RT Gr°le REKLAAMWEEK VAN BLOUSEN FISKALE MOEILIJKHEDEN f Een Nieuwe De A.40 Wagen van de Zakenman Kiekenmarkt 7, IEPER Tel. 1081 WISSELSTUKKEN - HERSTELLINGEN - DEPANNAGE; UIT IEPER GERECHTSZAKEN GROTE INTERNATIONA CE BOKSMEETING TE IEPER CITROËN 11 PK. 0. DEVOS ROUWBERICHTEN RONDE VAN FRANKRIJK GROTE PRIJSKAMP VOOR PAARDEN VAN T ZWAAR TREKKAS ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS Maarschalk Frenchlaan. IEPER Tel. 55 HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 16 Juli 1949. BIz. 5. - LAUREAAT RETHOUICA ST-STANISLASCOLLEGE POPERINGE Op de prijsuitdeling in het Sint- 3tanislascollege te Poperinge werd Heer Urbain Allaeys, zoon van wijlen Heer Urbain en van Mevr. Alice Ver stappen, uitgeroepentot Laureaat ran de klas van Rethorika. Hem werd tevens het gulden eremerk toege kend, dat geschonken wordt door het Stadsbestuur. Aan de Laureaat en zijn achtbare Familie biedt «Het Wekelijks Nieuws» zijn hartelijkste gelukwensen. K. A. V. POPERINGE Lessen over de betere opvoeding van onze kinders. Zoals reeds vroeger aangekondigd, begint deze kosteloze reeks van vijf lessen op Dinsdag 19 Juli, om 8 uur 's avonds, in de bovenzaal van het Volkshuis. Ook wie nog niet inge schreven heeft zal zeer welkom zijn. DLTVENVLTJCHTEN Maatschappij De Verbroedering 3 Juli. ORLEANS, 336 duiven. 10 Eerste: 1. en 2. Colpaert Alberic, Reningelst; 3. Vermeulen Georges; 4. Logie Nestor; 5, Suffis Julien; 6. Creus André; 7. Vermeulen Georges; 8. Gombeir Henri; 9. Vermeulen G.; 10. Demeyer Adelin, Oostvleteren. 6 Juli. ARRAS, 666 jonge duiven. 5 Eerste: 1. Verpoot Emile: 2. De- wachter Georges; 3. Huyghe Maurits; 4. Vercruysse Omer; 5. Deneire Jul. 6 Juli. ARRAS, 560 oude duiven. 5 Eerste: 1. Vermeesch Willy: 2. Creus André; 3. en 4. Vermeesch Wil- lv; 5. Vermeulen Georges. 10 Juli. BRETEUIL, 682 jonge duiven. 5 Eerste; 1. Pareyn Albert; 2. Creus André; 3. Pinceel Maurits; 4. Creus André: 5. Pinceel Maurits. 10 Juli. CRFJL, 326 oude duiven. 5 Eerste: X. Devos Maurits: 2. en 3. Vermeulen Georees; 4. Degryse Felix; 5. Creus André. VRIJE BEROEP SSCHOOL Rekhof 3-5, Poperinge. Het Bestuur der Avondvakschool laat weten dat de Plechtige naamaf- roeping en uitreiking der getuigschrif ten zal doorgaan op Zondag 17 Juli 1949. te 11 u., in de bovenzaal van het Stadhuis, voor de leerlingen die in 't vcorbije jaar. geslaagd zijn in hun examen. Tevens zal er een toespraak gehouden worden door dhr Dooms. In dezelfde zaal zal ook de Tentoon stelling doorgaan der werken der leerlingen metsers, timmerlieden, meubelmakers, schilders en tekenaars tot 6 u. 's avonds. Nieuwe inschrij vingen voor het volgende schooljaar •uilen tevens worden aanvaard. MET K.W.B. EN K.A.V. OP REIS Dinsdag 5 Juli 1949. Hoera. Hoera, wat is 't plezant op reis te gaan doorheen het land, hoera, hoera we reizen mee met de K.W.B, en K.A.V. 3.30 u. slaat de klok" «appèl» wordt gfhouden. en niemand ontbreekt. Vier blinkende bussen bergen 152 uitverkorenen. Daar gaat het moto rengeronk. en de 500 km-lange-rit wcrdt aangevangen. We zijn de baan op. en devotelijk en gemeend wordt het A.C.W.-gehed gebeden: «Jezus, geef ons vandaag echte kristeliike vreugde en plezier, zoals het ons ka tholieke mensen van Poperinge past. En hoe wonderlijk werd dat inge togen gebed verhoord; God gaf ons het gedroomde wéder; en nlezier, zo als we nog nooit gehad hebben. Een deuntje in de morgen schept de gepaste stemming, en brengt toena dering onder de medereizenden. We rilden Doornik voorbij, en we zien de hoge bermen kolen-afval (ter- ri'D; we zien de steengroeven, de schouwen der hoogovens, chemische fabriek en cementfabriek Bataille. Het is 6.40 u. en we krijgen honger. Ge lukkig dat we te Beaumont kifnnen afstappen en eens duchtig onze knap zak aanspreken. Er is echter geen tijd tp verliezen, en na 'n kwartier rijden we in de richting van Philippeville naar Beauraing. na, niet zonder groot levensgevaar, over de Maasbrug gere den te zijn te Hastière. Het motregent, en toch groeten wé O.L. Vrouw van Beauraing, en herinneren haar stil ons gebed vroeg in de morgen gedaan, om rtooi weder te bekomen. Zou onze Moe der dat kunnen weigeren aan de 100 West-Vlaamse kristen moeders? Neen. want zie. een uur later bij onze aan komst te Han-sur-Lesse. is alle on weer uit de lucht, en lacht blij de zon aan een helderblauwe hemel We staan zelf verbaasd te zien, en wisten niet dat we in de hemel zoveel te zeg gen hadden: ons vertrouwen heeft •be-™"-' verzet. hpV borgen onweers- Tn een oogpink zijn de kaarten voor het bezoek der grot. alsmede de tram kaartjes besteld en uitgedeeld en zit ten 150 lachende gezichten in de open tramwagens: het lijkt hier wel een srronkiesland, maar ja: «Het moeste ne-v "fpn kermesse zijn Verdeeld in 4 groenen wordt het bezoek afgelegdwe doorlopen al die r'mehtige zalen. Het bootje brengt ons i»ct n°n kanonschot t.erug tot de wer kelijkheid. de onen lucht. We kijken een-, "aar elkaar, en zeggen: Onge- lw'lijk en toch waar». Na deze twee uren tocht, trap op. trap af. kunnen v.-e nog eens smake- ln'k eten. om te 13.45 u. naar Dinant te vertrekken. We rilden voorbii Cier- gr.on. met bet koninklijk kasteel waar on-e Koning door de Duitsers hier in België gevanggn gehouden werd. (thans houden sommige onderdanen hem gevangen in 't buitenland) Daar leps de rots 't Ros Beiaard» en Di- nan*. Fet is 15 u. en onvermoeibaar be stormen 110 onzer medereizenden de 4C0 t.rannen van de citadel, waar we beven een prachtig zicht krijgen op de Maasvallei, alsmede het fort bezoe ken. Voor altijd zullen we ons herin- reren: het gevecht tussen de Duitsers en Fransen, de folterkamer uit de laatste oorlog, en de half ingestorte bunker, die nog beter recht blijft dan de bezoekers zelf, waarlijk een model va" evenwicht. We reizen verder langs de wonder- rioo'e Maasvallei, naar Namen, en zcnrler het zelf te weten, rijden onze basen de citadel op. De angst be- kruiot ons hart, wanneer de bus stee's een paar maal achteruit moet om de draai te nemen, het wordt hier gevaarlijk, doch alles is weldra ver goten, wanneer we op de citadel een frisse wandeling mogen doen met onze Ew. Proost. vlug vertrekken we dan naar Brus scl, doorheen de druivenstreek van Koeilaart en het Zoniënwoad. In Brus sel neemt od ieder autobus een gids plaat», die ons de nodige uitleg ver schaft over: de triomfboog van de Cinooantenaire, Kon. Paleis, voorbij het Parlement, Justitiepaleis, vanwaar we een buitengewoon mooi zicht had den on Brussel met het Mnroltetrkwar t er. Vandaar zakten we af naar de mooie Brusselse markt met stadhuis, om e'"dclijk in de K.A.J.-Centrale te bi'-nden. Fet donkerde reeds toen de terug- Wc™ werd aangevat: een vluchtig be zonk werd gebracht r.an het Zandta- P'jt. en dm gin" het in volle vaart, naar Poperinge. Het was om prijs dat gezongen en verteld werd. zodat het programma volledig afgewerkt werd: «We reizen om te leren en ons te amuseren. zo moet het zijn voorwaar, en dus... tot "olgend jaar. N.B.: Wie nog een liederboekje be zit, gelieve het in te brengen bii een der wijkmecsteressen, of in het Volks huis. RENÈ BRUNEEL de schitterende overwinnaar der fina le in de Motokoers te Poperinge op Kermis-Zondag, in de bloemen, om ringd van vrienden en supporters. MOTO-AUTO-CLUB POPERINGE Met een prachtig zomerweder had den een grote massa sportliefhebbers eraan gehouden de Jaarlijkse Moto- koersen op de Grote Heerlijkhede bij t.o wonen. De tegenwoordigen zullen het zich niet beklaagd hebben, want er werd hen Zondagnamiddag een mooie brok sport vertoond. Bij de Juniors B. was het onze Louis Pittellioen die met de palm ging lo pen. In de twee eerste reeksen kon hij, na lange tijd de leiding te hebben gehad, tweemaal op de tweede plaats eindigen. In de derde reeks kon hij niet meer geklopt worden, toen een val hem naar de vierde plaats ver wees. In de puntenrangschikking ein digde hij niettemin als primus, met twee punten voorsprong op zijn naas te tegenstrever. Louis heeft hierdoor bewezen dat hij met degelijk mate riaal zich met gelijk welke tegenstre ver kan meten. Jos. Minne sukkelde gedurende drie reeksen met zijn moto en gaf de in druk van meer te kunnen. Hij eindig- iae niettemin, na taai verweer, op de vierde plaats. Onze neer-renner Meeuw deed het als debuut verre van slecht en eindig de zesde. De Juniors A. gaven aan de toe schouwers prachtige strijd te zien. In de eerste reeks verwachtte iedereen er zich aan dat Taclc gemakkelijk win naar zou worden, doch Coeckelbergs nit leper kwam iedereen verrassen, door Taek tot allés geven te dwingen» In deze eerste reeks startte André Dcrtys en veroverde een vierde plaats. Zijn moto was merkelijk minder dan deze zijner tegenstrevers en het is dan ook slechts dank zij zijn stout moedig en spectaculair optreden waarmede Dré de gunst van het pu bliek veroverde dat hij zich in de halve finale werkte. De tweede reeks bracht ons het on tleden van René Bruneel, die voor de eerste maal voor eigen volk ontrad net zijn nieuwe Janmachine. Waar i iedereen zich aan Billiau of De Me.u- i'ichy verwachtte, was het echter Ca lus die Bruneel het vuur aan de sche nen legde. René won echter in pracht- stijl en op overtuigende wijze. In de herkansing verwachtten wij Soenen, doch Roes uit Antwerpen zorg de ditmaal voor de verrassing. Dré Denys kon nogmaals spanning in het publiek teweeg brengen door zijn optreden in de eerste halve finaal. Uiteindelijk moest hij het slechts te gen Jim afleggen en kwam tweede, voor de gekende crack uit leper, Bil liau. De tweede halve finaal bracht ons de grootste ontgoocheling van de na middag, toen René Bruneel, die on bedreigd de ganse wedstrijd aan de leiding had gereden, op een 50-tal me ters van de meet stilviel en zijn te genstrevers machteloos moest zien voorbijgaan. De miners werden na dien geraadpleegd en verklaarden zich sportief akkoord René toch in de finale te laten starten. Deze finale, die het hoogtepunt van de namiddag was, toonde ons een Bruneel in blakende forme. Van meet af aan nam bij de leiding en gaf ons de indruk nog meer te kunnen. Zijn overtuigende over winning on tegenstrevers als Taek, Billiau, Calus, e.a. snreekt boekdelen voor de komende wedstrijden. De Poperingso snortliefhebbers zul len aan onze René nog veel plezier beleven, want zoals hij Zondag na middag gereden heeft, denken wij niet dat er in zijn categorie r.og één ren ner bekwaam is hem te kloppen. Wij zijn ervan overtuigd .dat hij - plicht bewust als altijd - het vertrouwen zijner sunporters niet zal beschamen. Wij willen niet eindicen vooraleer nog een speciaal woordje te wiiden aan Dré Denys. die prachtig reed en slechts door zijn eigen materiaal ge slagen werd. Tot slot dankt het Bestuur van Moto-Auto-CIub Poperinge bijzonder lijk de Heer Commandant der Rijks wacht en de Heer Politiecommissaris, om op een mcesterliike wiize de orde «ghandhaafd te hebben, alsook al de 'eden-helnens. die getoond bobben dat zii dp Club zeer geneven ziin on alle gcb'ed en waarvoor zii alle e"hting verdienen van óns Comiteit. UITSLAGEN: JUNIORS B. 1* Reek=: 1. Bogaerts; 2. Pittel lioen: 3. Staessens; 4. Vandecasteele 2° Reeks: 1. Staessens: 2. Pittel lioen: 3. Sardis: 4. Van Le'berehe. 3° Reeks: 1. Min".»: Sardis; 3 Van Lerbe-vbe: 4. Pittellioen. Rangschikking: 1. Pittellioen; 2. Sardis* n Tr~" Inrberghe; 4. Minne. JUNIORS A. 1" Reeks: 1. Taek; 2. Coeckelbergs; 2. Jim; 4. Denys. 2" Reeks; 1. Bruneel; 2. Calus; 3. Billiau; 4. De Meurichy. Herkansing: 1. Roes; 2. Soenen; 3. Simaeys; 4. Loëz. 1" Halve finaal: 1. Jim; 2. Denys; 3. Billiau; 4. Roes. 2" Halve finaal: 1. Taek; 2. Calus; 3. Soenen; 4. Loëz. Finaal: 1. Bruneel: 2. Taek; 3. Ca lus: 4. Roes; 5. Billiau; 6. Soenen; 7. Denys; 8. Jim; 9. Loëz. Duivennieuws, Middenbondbij A. Alleman. Prijsvlucht uit Creil, 88 duiven. 1., 2. en 3. Leroy Georges, Westvle- teren; 4. Paege Richard, Loo; 5. Riem Marcel, Pollinkhove. Op Zondag 17 Juli, Arras, jonge en oude afzonderlijk. WATOU Burgerstand Juni '49. Geboorten. Perdieu Yvan, z. v Firmin en Vermeulen Marguerite. v Novejans Alfred, z. v. Maurice en Ver- caigne Oliva. Brutsaert Lena, d. v "■-."cel en .Cauwelier Marguerite. Tersoon Yvonne, d. v. Gaston en Val- 1-uy Michella. Verhaeghe Paul, z. v. André en Beddeleem Marguerite. 'Huwelijken. D'hondt Georges, te Roesbrugge, en Haelewyn Maria, te Watou. Vandezandc Felicien, te Po ueringe, en Vanneste Jeanne, te Wa tou. Overlijden. Deheegher Marie, echtg. Deschepper August, 71 jaar. Duivenrubriek. Arras, oude. - 1. Dambre Paul, Ha- ringe; g. I,?roy Joseph; 3. Maerten Arthur; 4. Leroy Joseph; 5. Vanneste Emeric. Arras, jpngen. - 1. Thorez Maurice; 2 Maerten Arthur; 3. Dambre Paul; 4. Decalf Prudent; 5. Vallaqy Pascal. Algemene rangschikking. - 1. De- schrevel Karei, 603 p.; 2. Dambre Paul, 642 p.; 3. Maerten Joseph, 586 p.: 4. Neudt Marcel, 570 p.; 5. Corteel AJbert, 563 p. Paard op hol. Het paard van D... sloeg verleden week op hol en rende de Roesbrugge- straat on. Ter hoogte van het gehucht «Drie Koningen» kon het tot staan gebracht worden zonder verder onge lukken te hebben teweeg gebracht. Ballonwedstrijd. Hieronder de prijswinners van de Kermis-ballonwedstri jd. De kinderen welke hun prijs nog niet hebben af gehaald, kunnen deze bekomen Zon dag aanstaande te 11 uur, bij Henri Loones. Grote Markt. Kesteman Michel. 100 fr.; 2. I.uyssaert Esther. 80 fr.3. Hespeel Edith, 70 fr.; 4. Bordeyne Guy. 60 fr.; 5. Bordeyne Guy. 50 fr.: 6. Bordeyne Guy. 45 fr.; 7. Bentein Jenny, 32 fr.; S. Bentein Nelly, 32 fr.; 9. Derhille Paulette, 32 fr.; 10. Derhille Paulet- te, 32 fr.: 11. Derhille Mariette, 32 fr.; 12. De'-hille Mariette, 32 fr.; 13. Ver- bille André, 25 fr.; 14. Verhille Li- liane. 25 fr.; 15. Lootgieter Gerard, 20 fr.; 16. Haezehrouck Noël, 20 fr.; 17. Vintovogel Joel. 20 fr.': 18. Pattyn Maria. 20 fr.: 19. Flauw Paula, 20 fr.; 20. Taveirne Frans, 15 fr.: 21. Vanzie- teghem Michel, 15 fr.: 22. Taveirhe Hugo. 15 fr.; 23. Taveirne Mare, 15 fr.; 24. Taveirne Hugo, 15 fr.; 25. Taveirne Jaroues, 15 fr.; 26. Taveirne Jncnueline, 15 fr.; 27. Igodt Mariette, 15 fr.; 28. Ruckebusch Albert, 15 fr.; 29. Bodein Jacctues, 15 fr.: 30. Per soon Maria, 15 fr.: 31. Stratsaert Ro bert, 15 fr.; 32. Deman Johanna, 10 fr.; 33. Ruvssen Nicole, 10 fr.; 34. Verhille Liliane. 10 fr.; 35. Loones Rita. 1A fr.: 36. Outier Roland. 10 fr.- 37. Outier Roland, 10 fr.; 38. Hespeel Bernadette, 10 fr. STAVELE Uitslagen van examens. Onze dorpsgenoot De C»rne Wil lm, student aan het St Jan Bergmans- ccllege te Avelfem, en leerling van het zevende leerjaar, bekwam de eer ste "laats in de uitmuntendheid met 87.9 op 51 leerlingen. Aan de flinke student en zijn anht- bare ouders, onze hartelijkste geluk wensen. Onderscheidingen. - Eretekens. Aan Mevrouw Eduard De Baenst werd het Kruis van Ere geschonken als moeder van een kroostrijk gezin, daar ze niet minder dan 9 kinderen groot gebracht heeft. Aan Eerw. Heer Pastoor werd het Kruis van Politiek Gevangene toegekend en Uitgereikt on Zondag 17 Juli, te leper, in de Schouwburg. Aan beide vereremerkten onze beste gelukwensen. Duivensport. De duivenliefhebbers van Stavele maken immer vorderingen in de fond- vluchten. Voorheen was het slechts Gerard Catteeuw die het aandurfde, doch nu trekken meerdere liefheb bers hun stoute schoen aan. On de Nationale Bareelonavlueht, werdén vijf duiven ingezet en de duif van Robert Slnsse- hehaelde de 21' prüs op meer dan 3000 kleppers. Hartelijk proficiat. i GROTE KEUS in het Huis Wed. G. PAUWELS-GERBER Paardenmarkt, 8, POPERINGE. Tel. 346. (c-1523) De Hee P. DE BAENST, doctor f In de Rechten, fiskaal deskundige oijaller merken, aller kleuren, het Instituut veor Financie en Be- Grootste keus aan voordeligste prij- 'zen bij: VLOER- en FAIENCETEGELS lastingswezen Stormstr 7b, Brussel, tel. 12.60.80, houdt zich tijdelijk ter beschikking van de belasüngsplich- tigen te KORTRIJK, Sionstraat 2, elke Maandagnamlddag, Tel. 25952. Bijstand van accountante; oprichting van vennootsch:.py n. (d-2147) PROVEN Proven boven. Wie had er dat van 's levens ge peinsd, dat onze gemeente zoveel geluk er zovel eer zou aangedaan geweest zijn: de Heer Georges Feryn, land bouwer. Senator, door (bijna) ieder een bemind om ziin dienstvaardigheid, die hii vooral binst de laatste oorlog getoond heeft (en 't is daarom dat ook h-i bij de zwarten gerekend werd, door degenen die voor een ander niets overhadden), en door allen die hem goed kennen, geacht, om z'in bekwaam heid en klaar verstand. Maar 't moet zijn dat ze huiten Proven hem nog be ter kenden, aangezien ze hem uitge kozen en, men mag zeggen, schier ge- owoneen hebben om d'e eervolle maar oek lastige taak van Senator te aan vaarden. Nu, wij zijn er te Proven de beste mee. en Geor"»s. hartelijk proficiat en aan de familie meteen. Proven boven! ROESRRUGGE-HARPV^E 21 Julïviering. De bevolking wordt dringend uitge nodigd tot de plechtige H, Mis te 10 uur, in de parochiale kerk te Roes- brugge. welke opgedragen wondt ter gelegenheid van onze Nat. Feestdag en ter nagedachtenis van Heer Al- bert Porreye. die voor 't Vaderland "iin leven liet ln het concentratie kamp. 's Ayonds te. 20 uur geeft de plaat selijke muziekmaatschappij een groot concert op de Markt. De bevolking wordt vriendelijk uit genodigd de huizen te bevlaggen. Volokocr3 wijk «Molenwal». Oo Kermiszondag 17 Juli n.s.: Grote velokoers voor alle beginnelingen (oud-juniors uitgesloten); 1.500 fr. prijzen en premiën (een bijzondere niemie van 100 fr. aan de eerst aan komende Roesbrugge-Haringenaar). 60 km. goede baan. Inschrijving ter herberg «De Tram», bij Hector GeenaenVe. vanaf 15.30 uur. Vertrek te 16 uur, bij Henri Verhille. Aankomst bij Hector Ceenaeme. Prijs uitdeling bij H. Verhille. BEVEREN a.d. IJZER Duivengilde Onder Ons Uitslagen van 10 Juli 1949. Breteuil; 84 duiven. 1. Devreker G.; 2. Decroo D.; 3. Decroo M.; 4. Vasseur J.; 5. Schoo- naert M. Arras; 114 duiven. 1. Deloz J.; 2. Desender G.; 3. De sender G.; 4. Devreker G.; 5. Van- sevenant A. Op 17 Juli. ter gelegenheid van de Molenwal-Kermis, Arras voor jongen tellende voor eerste Kampioenschap •Jongen 1949. Zelfde dag Arras voor oude. OOSTVLETEREN Gouden Bruiloft. Op Dinsdag 12 Juli 11. vierden de echtelingen Henri Debergh-Brutsaert Valerie de 50- verjaring van hun hu welijk. Zij traden in de echt op 12 Ju li 1899. Twee kinderen en 12 klein kinderen zijn nog in leven. Twee kleinkinderen stierven Jong. Dinsdag werd in alle eenvoud een dankmis opgedragen en werd deze heuglijke gebeurtenis verder in fa milie gevierd. Wij wensen de Jubilarissen nog ve le, gelukkige Jaren. Examen. BIJ de Dames van St-Niklaas te Kortrijk legde MeJ. Clara Pauwelijn met grote onderscheiding haar eind examen af als verpleegster. Zij ver overde de eerste plaats op alle leer lingen uit de inrichtingen van Kort- DANIEL SIMOEN St-Sixtusstraat 4bis, tel. 392 rijk, Gent en Aalst. Hartelijke geluk wensen en vele vruchtbare jaren in dienst van de ongelukkigsten onzer medemensen: de zieken. POPERINGE. Komt zien en U wordt koper, (c-1685) WESTVLETEREN Eindexamen. Mej. Leona Deroo, verpleegster heeft met onderscheiding haar eind examen voor Sociale Hygiëne afgelegd te Kortrijk. Proficiat. RENINGE Uitslagen van examens. In een vergelijkend examen, uitge schreven onder de leerlingen van de verschillende landbouwscholen van de piovincie West-Vlaanderen. slaagde o::ze dorpsgenoot Doom Willem, en bekwam .het diploma met onderschei- d;ng. Tevens werd hem uit erkente lijkheid de medaille aangeboden, ge schonken door de hoerengilden van het Arrondissement Kortrijk. Deze student studeerde aan de Vrije Middelbare Landbouwschool te Avel- gem. Aan de flinke student en zijn achtbare ouders bieden we onze har telijkste gelukwensen aan, ELVERDINGE Bij de muziekmij. Op Zondaj» 31 Juli en Maandag 1 Augustus richt de muziekmaatschappij 'een tweedaagse reis in naar Luxem burg, Eerste dag: Gent. Brussel. Na men, Dinant, Beauraing, Bouillcci, Florenville, Aarlen, Luxemburg Twee de dag: Luxemburg. Echternach, Die- kirch, Vianden, Clervaux, Bastogne, Marche, Namen, Brussel, Elverdinge. Voorwaarden: 350 fr. voor de le ch n van de muziekmaatschappij en 400 frank voor de riet-leden. Jn deze prijs zijn begrepen: 2 dagen -eis. slaning en 'n morgenmaal. Voor de inschrijvin gen zieh wenden tot de Hr Secreta ris zohaast mogelijk. Bij onze bolders Zondag 11. ging bij Célest Soenen, de laatste kermisfeestelijkheid door, een prijsbolling in de tra. De uitslag luid de: 1. Indevuyst C„ Vandenberghe L. en Devroe R.; 2. Beckaert O., Boul- let G. en Debeuf C.; 3. Barroo D., Lcbbedeye J. en Charlet P.; 4. Ber- tier André, Boullet J. en Cornette A.; 5. Soenen Célest, Marico Jerome en Latruwe Cam. Proficiat! Prijsuitdeling. De plechtige prijsuitdeling onzer beide scholen zal plaats hebben op Zaterdag 16 Juli, te 10 u. in de zaal van het park. Alle ouders worden dringend tot deze plechtigheid uitge nodigd. Ballonwedstrijd. De kaartjes worden regelmatig te ruggestuurd. Dear het terugsturen echter nog tot Woensdagavond 20 Ju li geldig blijft, zullen wij nog niet te veel aan het klokzeel hangen. Want er bestaat steeds nog kans dat de rang schikking veranderen zal. Alleen kun nen we reeds mededelen, dat de bal- lonnn doorgaans een niet al te grote afstand hebben afgelegd. Dit valt uit te leggen: enerzijds, door de gewel- d'ge hitte op 27 Juni, die het ont- rdoffen der ballonnetjes buitenmate in de hand werkte en anderzijds ook wel door de wind die bij het begin der lossing in N.O.-richting blies, om naar het einde toe volledig naar het Z..0 af te zwenken. Hierdoor zal het dan zonder twijfel mogelijk geworden zijn, dat ballonnen, 's voormiddags ge lost, een totaal verloren reisweg heb ben afgelegd. Niet alle ballonnen eehter hieven treuzelen en dat wordt wel bewezen dcor het feit, dat een kaartje werd truggestuurd uit Prey (département van de Eure-Frankrijk). Als men weet dat dit ballonnetje een reisweg van on geveer 250 km. vogelvlucht aflegde, dus zonder de afwijkingen door de wind veroorzaakt, dan kan men ten slotte nog tevreden ziin. Jongens en meisjes, nog wat gednlcl dus... en gro teren, maar eens duchtig oo een Fran se landkaart, naar Prey gezocht! VLAMERTINGE Davidsfonds. Op Zondag 17 Juli wordt een twee de reis ingericht naar Cayeux, om de genen welke op 3 Juli niet mee kon den de gelegenheid to geven dit kust stadje te bezoeken. Wie mee wil, geve zijn naam op bij Meester Duran. Le den 130 fr. Niet-leden 145 fr. Het uur van vertrek zal later bekend gemaakt worden. Burgerstand maand Juni: Geboorten. Artois Lena, d. v. Elie en Lemahieu Martha. Vande casteele Jacqueline, d. v. Robert en Kennebel Marie-Thérèse. Parein Lue, z. v. Camiel en Buytaert Agnès. Huwelijk. Haelewyn André. me- kanieker. en Debruvne Lucienne. z. b. Overlijden. Haelewyn Eugenie, 8" j., z. b Bij onze renners... Wanneer wii zolang zwegen over on- zn renners dan is het niet omdat Meerseman aanvankelijk zo slecht reed, maar wel omdat onze renners lijden in het kriterium van «Het We- keliiks Nieuws» en het blad iedere week een uitgebreid verslag geeft over koers en prestatie der renners. Nu Minne zo buitengewoon goed rijdt en Meerseman de forme te nokken heeft mag het Vliedende Wielterecht fier gaan op zulke kleppers, te meer daar beide renners met L'ic. Denoor- trr aangeduid werden voor het kam pioenschap van België t& Wettenen op 24 Juli. Bij de nieuwelingen voor het kam pioenschap op 31 Juli te Gembloers werd Noyellc, de regelmatigste der streek aangeduid, waar de aanduiding n Jacob en Sady Deweerdt zeker niet misplaatst zou geweest zijn. Wij wensen onze clubmannen dan ook veel geluk bij de betwisting van deze kampioenschappen. Gekwetst. In de werkhuizen Picanol werd G. Bondue aan een draibank de midden vinger afgerukt zodat hi.i enkele we ken werkonbekwaam zal zijn. Een nieuw renner. Of van helper tot renner! Een beste maat van Roger Meerseman: Thuur Cleenewerck, voor enkele dagen nog bij het leger, waar hij zich wist te on derscheiden in het kampioenschap voor niet-aangeslotenen te Woluwe, zal thans zijn vergunning aanvragen als liefhebber. Wij hebben dan ook vertrouwen in Thuur en met een beet je geluk zal hij wel van zich doen spreken. Aan macht en uithouding zal het hem niet mankeren! Duiven. Prijsvlucht uit Breteuil, (jonge): 1. Peplaccie 2. Lonoke H.; 3. Gil- lioen G.; 4. Belplacc M.; 5. Logie J. Uit Breteuil, (oude): 1. Huyttens F.: 2. Deley G.: 3. Logie J.; 4. Pot- tillius; 5. Belpaire R. Zondag 17 Juli: prijsvlucht uit F> >urdan en op 21 Juli uit Breteuil. (Oude en jonge afzonderlijk). Herkansing. Grote schieting aan de staande pers in de weide van C. Hahn^ op Zondag 17 Juli. Inleg: 40 fr. Uitstappen. Naar Antwerpen, met bezoek aan het kamp van Breendonk op 24 Juli. Ir schrijving 80 fr. Naar De Panne met de supporters club, op 31 Juli. Leden 20 fr. Niet- leden 35 fr. Naar Frans-Vlaanderen met de Vuurkruisen op 8 Oogst. Prijs 100 fr. Inschrijven zo vroeg mogelijk in De Vrede Groot Openluchtfeest. Op Zondag en Maandag 14 en 15 Oogst, grote feestelijkheden in het Park van het Kasteel, ten voordele var de missionarissen en parochiale wer ken. Op 14 Oogst komt de sterke Turnmij van Wevelgem, trompetters- kerps en muzikanten, samen een 100 man, om in de namiddag een groot Turnfeest te geven. Op Maandag 15 Oogst, volksspelen in het park. De voorbereiding werd reeds begonnen. Examenuitslagcn. Aan de H.H. Gerard Leroy, laatste examen in Handels- en Koloniale We- i tenschappen, onderscheiding; aan Henri Vanhove, tweede jaar Re gentaat; aan Hilaire Degeestf eerste jaar Geneeskunde, grote onderschei ding, onze beste gelukwensen. De school van Vlamertinge en 't College van Iepér halen .er ere van. DE REGERINGSCRISIS Donderdag heeft de Heer Van Cau- welaert zijn voorstellen ook overge maakt aan de Liberalen. Het onder houd welke hij had met de HH. Motz, Dierokx en Mundeleer duurde meer dan 2 uur. Van de Socialisten werd een antwoord verwacht voor Vrij dag 15 of Zaterdag 16 Juli, vanwege de Liberalen niet voor Zondag daar alsdan hun Partijcomité moet bij eenkomen. i Gesloten wagen 4 deuren Kopkleppenmotor Onafhankelijke voorwielen Hydraulische remmen Bak met 4 versnellingen. ONMIDDELLIJKE LEVERING BURGERSTAND van 5 tot 11 Juli 1949. Geboorten. Doolaeghe Anne-Ma- rie, St-Jacobsnieuwweg 2. Vanlede Cecilia, v. Vlamertinge. Roily Mo nique, v. Boezinge. Beeuwsaert Frieda, v. Bikschote. Schotte Pie- tar, v. Moorslede. Gadeyne Ivan, v. Geluveld. Rambour Godelieve, v. Elverdinge. Devos Maria, v. Re- ninge. David Nicole, v. Elverdinge. Degreote Guido, Kemmelstw. 8. Vandevyvere Viviane, Kalfvaart 16. Callewaert Liliane, v. Langemark. Descamps Antoine, v. Poelkapelle. Overlijdens. Bardyn Ludovica, 68 j., z. b., echtg. Volckaert Henri, v. Poelkapelle. Vandenberghe Emma, 74 j., z. b., echtg. Van Isacker Emile, Slachthuisstraat 33. Moeneclaey Sheila, 2 d., v. Komen. Huwelijksbeloften. Lefere Willy, nijveraar te leper, en Callens Marie- Antoinette, onderwijzeres te Roese- lare. Dehaene Joseph, landbouwer te leper, en Liefhooghe Julia, land- bouwhelpster te Brielen. Becquaert Robert, boekhi uder te leper, en Frey- ne Eliane, bediende te Merksem. Devogel Gilbert, landbouwer, en Ver- schoor'e Hélène, z. b., beiden te leper. Degryse Robert, paswerker, en Ver- minck Yvonne, z. b., beiden te leper. Milleville Emile, werkman, en Par- mentier Ginette, z. b., belden te leper. Huwelijk. Begerem Frangois, af gevaardigde substituut Prokureur des Konings te Brugge, en Derycke Paule, z. b. te leper. FILMNIEUWS COLISEUM. Za-terdag, Zondag en Maandag: «L'Appel du Silence», met Jean Yonnel, Pierre de Guingand en Alice Tissot. FLORA. Vrijdag, Zaterdag, Zon dag én Maandag: «De Moordende Klokmet Rey Milland en Charles Laughton. VIERING VAN DE NATIONALE FEESTDAG PROGRAMMA: Te 11 uur, in St-Maartenskathe- draal: Plechtig TE DEUM. Te 12 u.: BEIAARDCONCERT. Te 14.30 u.: HANDBOOGSCHIE- TING gegeven door de Maatschappij «Willem Teil». Te 14.30 u., Stadium der Augusti- nenstraat: ATHLETIEKFEEST, inge richt door C.S.Y. Te 20.30 u., Grote Markt Koning Albert: GROOT CONCERT door de Harmonie Ypriana Na het Concert: VUURWERK, leper, de 12 Juli 1949. De Secretaris, A. Versailles. De Burgemeester, J. Vander Ghote. RECHTBANK TE IEPER Dodelijk ongeval Uitspraak De rechtbank heeft uitspraak ge daan in de zaak, in verband van het dodelijk ongeval dat zieh voordeed te Zillebeke aan het gehucht Het Hooge waar de Heer Depuydf brou wer te Wyschate op voormelde plaats werd omvergereden op het ogenblik dat hij een wiel van zijn auto moest vervangen .De aanrijder Georges Lampaert, landbouwer. Zeven dagen na het ongeluk overleed het slacht offer. Dhr Lampaert wordt veroor deeld tot 3 maand gevang en 1.000 ir. boete of 1 maand, voorwaardelijk 5 j. De moeder van het slachtoffer de weduwe- Julia Depuydt bekomt 455.372,05 fr. en zijn zuster Juffer Depuydt Madeleine bekomt 10.000 fr. schadevergoeding. ETERNIT-Golfplaien voor dak bekleding en alle toebehoorten. GEËMAILLEERDE Platen in alle kleuren voor tafelbladen en mum-bekledingen. ELO-Pannclcn. nabootsing eiken hout, voor bekleding gangen, ka mers, enz. Buizen - Letters voor opschrif ten - Vlees- en Bloembakken, alles in Eternit. Menulserite-PIaten, een NIEUW t produkt van Eternit: kan be werkt worden zoals hout; onbrandbaar, kan niet rotten, past oppR-best bij meubelmakers en schrijnwerkers voor bekleding Van meubels, muren, plafonds, enz. VERTEGENWOORDIGER voor POPERINGE en OMSTREKEN: C. LACQNTE, Boeschepestraat 7, POPERINGE OOK TE. VERKRIJGEN BIJ: ANDRÉ LACONTE Gasthuisstraat 43, POPERINGE. ETERNIT VOOR ALLES. ETERNIT OVERAL. (c-433) OP ZONDAG 17 JULI De Komnrin der Baan. Wie rijdt met Citroen koopt nog Citroen de goedkoopste der 11 PK.: 86.750 frank. Onder verdeler: Casse'straat 62 Tel. 458. POPERINGE HERSTELLINGEN - OLIËN AUTOBANDEN. (c-2148) 2-JARIG MEISJE STUIKT UIT VENSTER VAN DE F.FRSTF. VFRDIEPING EN KOMT OP STRAATSTENEN TERECHT TE IEPER De kleine Francine Carrein, woon achtig op de Diksmuidesteenweg 5 te leper, was Woensdagnamiddag, om streeks 3 uur, op de eerste verdie ping aan het spelen, toen het plots zijn schreden naar het venster richt te en voorover boog om zijn groot vader, die beneden stond, te ontwa ren, met het ongelukkig gevolg dat de kleine 2-jarige Francine voorover naar beneden stuikte. Hierbij werd het de di.i en het been gebroken. Het slachtoffertje werd bii hoogdringend heid naar de kliniek der Zwarte Zus- ster s uit de Rijselstraat overgebracht. POPERINGE. Beleefde uitnodiging tot het bijwo nen van de GEZONGEN JAARMIS, op Maandag 18 Juli, te 9 uur, in de St-Janskerk, voor HEER AUGUST BOUVE Echtgenoot van Vrouw Zoë Uzeel. Van wege Echtgenote en Kinderen, die danken op voorhand. (cC-2018) BEVEREN-aan-de-IJzer. Beleefde uitnodiging tot het bijwo nen van de LIJKDIENST, gevolgd van de BEGRAVING, op Maandag 18 Juli, te 10 uur, in de kerk te Beve- ren-aan-de-IJzer, van VROUW JULIANA NUTTENS. Weduwe v. Heer Emiel Vanlerberghe, Van wege de Kinderen, die zich tevens verontschuldigen bij wie, in gevolge vergetelheid, geen rouwbrief zou zijn gestuurd. (cC-2019) PROVEN. Beleefde uitnodiging tot het bijwo nen van het PLECHTIG JAARGE TIJDE, op Maandag 18 Juli, te 10 uur, in St-Victorskerk te Proven, voor Mevrouw Weduwe Aifons MARENT-VANBEVEREN. Van wege de Kinderen, die dan ken op voorhand. (c-2323) ABEELE-GRENS. Beleefde uitnodiging tot het bijwo nen van het SOLEMNEEL JAARGE TIJDE, op Woensdag 20 Juli, te 9.30 uur, in de parochiale kerk van Abeeie, voor VROUW SIDONIE COUTURE Wed. van Heer Jules Kinoo. Van wege de Kinderen die dan ken op voorhand. (cC-2003) ROUWBEDANKING PROVEN. Vrouw Stephanie Behouck-Rous- seeuw, Kinderen en Kleinkinderen be danken langs deze weg Vrienden en Kennissen om de talrijke blijken van deelneming, betuigd bij het afster ven en de lijkdienst van hun diep- betreurde Echtgenoot, Vader, Schoon vader, Grootvader en Bloedverwant, HEER THEOPHIEL ROUSSEEUW Echtg. v. Vr. Stéphanie Dchouck. Wie bij vergetelheid geen rouw- bericht werd toegestuurd, gelieve de Familie hierover te verontschul-, digen. (c-2316) STAD IEPER OP ZONDAG 24 JULI 1949 te 13 u. stipt, Na ami.Maatschappij pest. In 1R81 Private onderneminrr beheerd door het K. B van 15 December 1934. Antwerrsen - Brussel - Luik SpaarkasObligatiën. Leningen op eigendommen. Alle Inlichtingen bij de agenten te: BesetareM. Nmiel Card oen. Bikschote: Mevr. H. Pattijn-Philippe. Boezinge: M. I. Govaert. Brielen: Mevr. G. Beele-Verdonck. De Moeren: M. Marcel Mélls. Dikkebirsch: Ivf. Arthur Laperre. Diksmuide: M. O. Gecmtere Willend. Elverdinge: M. Germain Ollevier. Crplnwe: M Jos. Vnr^ri.1ckegem. Geluveld: Mevr. M. D'haen^-Gruwez. GiiverinkhoveM. Luc. Btekriorum. HopnstadeM. Marcel SoJIHaert. FTovtem.-lener: M. Arfoluhe Six Pnutevr-VPT.rueM. Firm Boutjeweel. lener: M Roh°rt van dmi Bom^rde. T.anaemark: M^vr. V P^^e-Callens. L*isele: Mevr. Cam. DezUlte. JtrTMT Pro.nS TljpnrpMut Noordschote: M. Mfehel Butave. Oostvleteren: Mejuffer Maria Smis, Mevr. R. Smts-But.ave. Passchendale: M. Antoinp Decouttere. Pojyeringe: M. D^laleau. VlamJnerstr. 13. Proven: M°vr. R. Muyssen- Pareyn. Reninge: Mevr. A. Ve.nnimiwenhuyse. Peningelst: M. Oricène Camerlvnck. Roesbruoge-Haringe: M. R. De Puydt. St-Jan-Iener: Mevr. Gérard Leleu. Stavele: M. Jozef Cornells. Veurne: M. M. Verkest. Astridlaan 18, Vlamertinge: Mevr. J. Van Elslande. Waasten: M. Pern and Provost. Watou: Mevr. Camiel Vandenberghe. Wervik: M. Karei Boone. Westouter: M. Remt Delanote. WestvleterenM. Jos. Ackerman. WijtschatcM. Cyriel Maerten. Woestev: M. Henri Gouwy. Woumen: Mevr. G. Bulcke-VerhaeThe Zandvoorde (leper): Mevr. O. Philips- Vandenbroucke.[( Zillebeke: M. Antoon Hellebuyck. tj Zonncbeke: M. Ant. Vanwalleghem. (c.1959) |f GEMEENTE WATOU OPENSTAANDE PLAATS De Officiële Verdeler der FORD MOTOR COMPANY (Belgium) N.V. zal U met genoegen alle gewenste inlichtingen verstrekken (c-2242) i Plaats van GEMEENTESECRETA RIS Is te begeven. Voorwaarden: 1. Belg zijn. van goedgedrag, zeden en burgertrouw. 2.Leeftijd: tussen 21 en 30 jaar bij de indiensttreding. Verhoogd met 5 jaar voor de voorkeurrechtheb benden (wet van 3-8-19 en 27-5-47). 3. Voldaan hebben aan de militiewet. 4. Bekwaamheidsvereisten: a) Diploma van bestuursrecht (W.- VI.) oud programma (50%), of nieuw programma, 2 jaar (60 b) ofwel, diploma van volledig mid delbaar onderwijs of gelijkwaar dig getuigschrift en slagen in een administratief examen. 5. Vrij zijn van ziekte of lichaamsge breken. 6. Verbod handel te drijven, zelfs door tussenpersonen. 7. De gemeente bewonen een maand na de benoeming. V Wettelijke wedde. Aanvragen per aangetekend schrij ven richten tot de Heer Buvgemees- ter der gemeente vóór 1 Augustus 1949, met een uittreksel uit de ge boorteakte, de vereiste getuigschrif ten. de bewijsstukken, inzake be kwaamheid en voorkeurrecht. Bij Bevel: De Secretaris dd., De Burgemeester, M. DernoL G. Vandenameele. (C-2276) Uitslag 13" Rit 289 Kim. TOULOUSE-NIMES 1. IDEE 8 u. 29' QV 2. LAMBRECHTS 3. DUPONT 4. Ausenda 5. Teisseire 6. Muller 8 u. 30' 43* 7. Diedrioh 8 u. 33' 30" 8. Kubler 9. Van Steenbergen 10. Ockers en ganse peloton waaronder all* Belgen. Zeer lastige rit wegens ondraaglijk» hitte. Van Steenbergen won een grote premie. Keteleers en Ver- haert waren ziek. DE GROTE PRIJSKAMP EN TENTOONSTELLING VAN STAMBOEKVEE TE IEPER UITSLAG Op Donderdag 7 Juli werd te lepez door Landbouwcomiee Ieper-Keniael met medewerking van de Stad leper. di Provinciale Landbouwkamer v»n West-Vlaanderen en Veekweek=yrdl- caten, de jaarlijkse Prijskamp en Ten toonstelling van stamboekvee gehou den. 1" PRIJSKAMP Sticrcnkalvercn geboren in 1949. 1. Margo v. d. Biekerij, De'eplanqu» Alb., Nieuwkerke. 2. Mus, Dekien Emial, Reninge. 3. Max v. d. Schreiboom, Vandeputte G., Langemark. 4. Martin. Delanote H., Dikkebusch, 5. Max, Carbon Henri, Reningelst. 6. Mozea v. h. Buurloof, Vandcrsti- chele Cyr., Brielen. 7. Monster, Deconinck P., Wijtschate, 8. Minister, Degrauwe F., Reningelst, 9. Man ten v. 't Abeelhof, Steeiandt Emiel, Vlamertinge. 2* PRIJSKAMP Sticrekalveren geboren v. 1 Juli tot 31 December 1948 1. Mare v. 't Buurloof, Vande micha- Ien Cyr, Brielen. 2. Martin v. Batavia, Var.rleputte L., Poelkapelle. 3. Major v. Reninge, Persoone Gas ton, Reninge. 4. Monty, Crombez Odiei, Bikschote. 5. Molotof, Debaillie Osc., St-Jan. 6. Max, Decoodt Emiel, Boezinge. 7. Mare, Dekien Emiel, Reninge. 8. Mare v. d. Kruisput, Debakkere An Boezinge. 9. Max, Lafaut Gerard, Beselare. 10. Mandus, Ameloot O., Dikkebusch. 11. Max, Clarebout Gebr., Iloutcm. 3" PRIJSKAMP Gecontroleerde melkkoeien. 1. Kampioen v. België, Imarda, Dela note Henri, Dikkebusch. 2. Gerd.'I, Lefever Isidoor, Wocsten. 3. Ingrid v. 't Abeelhof, Steeiandt E., Vlamertinge. 4. Esther, Degrauwe P. RenirgeGt. 5. Gusta Abeelhof, Steeiandt E-, Vla mertinge. 6. Hola, Delva Kinders, Vlamertinge. 7. Gerda, Degrauwe F., Reningelst. 8. Stina, Delanote Henri, Dikkebusch. 9. Ivette, Dochy Kamiei, St-Jan. 10. Hola, wed. Duplacie K., Brielen. 4' PRIJSKAMP Veerzekalveren geb. in 1949. 1. Moca v. 't Abeelhof, Steeiandt B., Vlamertinge. 2. Monda, Delva Kders, Vlamertinge. 3. Microbe v. d. Groen Wal, Goddcris H., Boezinge. 4. Miss Crack, Vermeulen C., Ploeg- steert 5. Mona, Vanacker Kinders, Watou. 6. Marina, Descamps G., Reningelst. 7. Madi, Delva Kinders, Vlamertinge. 8. Mady, Coulier Eugean, Boezinge. 9. Maraine, Degrauwe F., Reningelst. 10. Madona, Degrauwe F., Reningelst. 11. Marianne, Phlypo Aimé, St-Jan. 12. Mirza, Doleplancke A., Nieuwkerke. 13. Mipsy, Vandenbussche Joris, Re ningelst. 14. Mokke, Lemahieu Remi. Boezinge^ 15. Melotte, Hoflack Jules, Reningelst. 16. Magda, Hoflack Jules, Reningelst. 17. Melodie, Claeys Ch., Vlamertinge. 5" PRIJSKAMP Veerzekalveren geboren v. 1 Juli tot 31 December 1948. 1. Maria v. d. Biekerij, Deleplanck* Albert, Nieuwkerke. 2. Mika, Desodt Virgil, Boezinge. 3. Mimie, Dekein Emiel, Reninge. 4. Mina v. 't Abeelhof, Steeiandt E., Vlamertinge. 5. Mica v. d. Kruisput, Debackere An dré, Boezinge. 6. Mona, v. d. Schreiboom, Vandeputte Georges, Langemark. 7. Marinca, Descamps G., Reningelst. 8. Marianne, Lemahieu R., Boezinge. 9. Malcu, Dekien Emiel, Reninge. 10. Marilou, Dumon A., Wijtschate. 11. Marenta v. d. Groen Wal, Godde- ris Henri, Boezinge. 12. Miss v. d. Bleekerij, Deleplanck® Albert, Nieuwkerke. 13. Molly, Dekien Emiel, Reninge. 14. Moka, Debouvere Emiel, Bikschote. 15. Marianne v. d. Kruisput, Debackere André, Boezinge. 6" PRIJSKAMP Jaarling veerzen geb. v. 1 Januari tot 30 Juni 1948. 1. Lena, Steeiandt E., Vlamertinge 2. Lonka v. 't Abeelhof, Steeiandt E.t Vlamertinge. 3. Lórka v. d. Bleekerij, Deleplancke Albert, Nieuwkerke. 4. Lena v. d. Schreiboom, Vandeputte Georges. Langemark. 5. Lorrie, Delva Kders, Vlamertinge. 6. I.ina v. 't Abeelhof, Steeiandt E., Vlamertinge. 7. Lïsette, Dewulf Leon. Voormezele. 8. Lyra, Degrauwe F., Reningelst. 9. Laura, Degrauwe F., Reningelst 10. Laura, Coulior Eugeen, Boezinge. 11, Lotte, Cnockaert Ernest, Boezinge. 7" PRIJSKAMP Jaarling veerzen geb. v. I Juli tot 31 December 1947 1. Laura v. d. G roen Wal, Godderf» Henri, Poezinge. 2. Lesta, v. d. Schreiboom, Vandeput te Georges, Langemark. 3. Livina, Dochy Jeroom, Elverdinge. 4. Lisette, Coulier Eugeen, Boezinge. 5. Lesta v. Batavia, Vandeputte Leon, Poelkapelle. 6. Lena v. Batavia, idem. 7. Lyra v. d. Bleekerij, Deleplancke Albert, Nieuwkerke. 8" PRIJSKAMP Veerzen geboren v. 1 Juli 1946 tot 30 Juni 1947. 1. Katitsa v. 't Abeelhof, Steeiandt 3., Vlamertinge. 2. Katrien v. 't Abeelhof, "dem. 3. Koningin v. 't Abeelhof, idem. 4. Karla v. d. Groen Wal, Godderi Ilenri, Boezinge. 5. Kadetje, Cornette Cyriel, leper. 6. Kora, Dochy Kam., St Jan. 7. Katrien v. 't Marshof, Landuyt Ai fons, Vlamertinge. 8. Koninginne. Cornette Cyriel, leper. 9. Klokke v. 't Abeelhof, Steeiandt E., Vlamertinge. 10. Kora v. d. Bleekerij, Deleplancke Nieuwkerke. 11. Kora, Soubry Cyriel, leper. 12. Kadette, Delanote Henri, Dikke busch. 13. Zara v. d. Groen Wal, Godderli Henri, Boezinge. 14. Krulle, Lebleu Kinders, Boezinge, 15. Komere, Degrauwe F.. Reningelst, 16. Ketty, Degrauwe F., Reningelst. 17. Kobbe, Dewulf Leon, Voormezel», 9' PRIJSKAMP Veerzen geb. v. 1 Juli'45 tot 30 Jur.l '48. 1. Jacqueline y. Batavia, Vandeputte I-eon, Poelkapelle. 2. Jolie, Vermeulen Cyriel, Ploeg- steert. 3. Jire v. d. Groen Wal, Godderi# Henri, Boezinge. 4. Jeannette v. 't Haendekot, Dele plancke Albert, Nieuwkerke. 5. Jette, Delva Kinders, Vlamertinge. 6. Jora v. d. Kruisput, Debackere André, Boezinge. 7. Julia, wed. Desodt Victor, Boezinge. 8. Zoë, Vandenabeele A., Largemark. 9. Jeanne v. d. Bleekerij, Deleplancke Albert, Nieuwkerke. 10. Zana, Vandenabeele A., Langemark 11, Juliana, wed. Dupi&cie K, Bi'ieleft

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 5