h NOTARIËLE VERKOPINGEN IMMO Kost één frank per dag ft. POELJEN De nieuwste verbetering op de Amerikaanse markt Geen beter, geen goedkoper of de j IJSKAST ©lilHAl ELECTRIC SCS AM PEN Gebroeders Duinkerkestraat 65-Vlamingstraat 7, Poperinge Agent der Melkmachienen Persoons met hangende en staande ketels. HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 16 Juli 1949. B!z. 0. firms® Studie van de Notaris ASSIERS te POPERINGE. DOOR STERFGEVAL MAANDAG 18 JULI 1949 i 3 uur :'.eer stipt namiddag, te OPERINGE, Statieplein, ln het HOtel dl'. Pavilion gehouden door Mr Maurice Deman, OPENBARE VERKOPING EEN WOONHUIS met HOF (taande en gelegen te VLAMERTIN- langs de Bellestraat 33, groot 55ca., volgens kadaster Sektle E., Mrs 45a/3 en 45b/3. Bewoond door de Wed. Jules Van- j^f'o.r'phrToke. (2111) ftaa Studie van den Notaris CASSIERS te POPERINGE. BERICHT. De verkoping van het WOON HUIS met HOP, staande en gelegen te VLAMERTINGE, Bellestraat 33 Vastgesteld op MAANDAG 18 JULI 1949 te Poperinge, zal geen plaats hebben. (2267) utsaaaassüasaBQBESRisnaBBi Kantoor van de Notaris EMILE LEMAHIEU te IEPER. Kantoor van de Notaris D. LAHAYE te POPERINGE. DINSDAG 19 JULI 1949 te 15 uur, bij M. Julien Lesage- Benoot, In de Lelie Veurnestr. 46, te Poperinge, OPENBARE VERKOPING tan het volgende onroerende goed, gelegen te POPERINGE, Veurne- Ktraat 87: EEN WOONHUIS met Frans dak (mansarde), afhanke lijkheden en 3 a 90 ca. bebouwde grond en tuin, gelegen te Poperinge. Veurnestraat, er getekend Nr 87, sek tle L., nummer 946m2 van 't kadaster. Bewoond en gebruikt: Het woonhuis met een deel van de tuin, door Vrouw Weduwe Henri Degruyter-Maerten, zonder schrift, inlts 150 frank per maandj vrij van belasting. Het overige van de tuin, vrij van gebruik. (2110) KBBffiffiiSBiHlimaaR&BManSBESBB Kantoor van de Notaris D. LAHAYE te POPERINGE. MAANDAG 25 JULI 1949 te 15 uur, bij Mr Aimé Deceuninck, Wn de Gouden Arend» te Reningelst XOuderdom) OPENBARE VERKOPING VAN GEMEENTE RENINGELST gehucht Ouderdom EEN WOONHUIS met inrijpoort en verdere afhanke lijkheden, dienstig voor herberg en winkel, met 10 a. 50 ca. bebouwde grond, fruit- en groentenhof, bekend op het kadaster sectie B, Nrs 694e «n 694f. Onmiddellijk vlij. Zichtbaar de Donderdag en Vrijdag van elke week. (2188) iSQSBiBiaBaB«nsBBaaHiHMHa- Kantoor van de Notaris LAHAYE te POPERINGE. UIT TER HAND TE KOOP, STAD POPERINGE Welgelegen EIGENDOMMEN nabij de Grote Markt, geschikt voor handels- of renteniershuizen. Thans onbewoond en onmiddellijk vrij. (2046) »BBBBraaBBBBBMBf«BBIIIBB3BSB Kantoor van Notaris VAN EECKE te POPERINGE. UIT DE HAND TE KOOP: DE TARWE wassend op een stuk land te POPE RINGE, langs de Bellestraat, groot ongeveer 35 aren. (2291) Kantoor van de Notarissen VAN EECKE te POPERINGE en PIETERS te RENINGE. OP WOENSDAG 20 JULI 1949 te 2 uur namiddag, ter herberg De Kompernollebij Mr Leon Deberdt, eteenweg naar Woesten, te Poperinge, OPENBARE VERKOPING VAN EEN HOFSTEDEKEN groot 1 ha. 29 a. 64 ca., te WOESTEN, ter noordzijde van den steenweg naar poperinge. Zijnde sterfhuis van Vr. Wed. Aohiel Victoor-Deceuninck. Thans bewoond en gebruikt door de medeverzoekers Hr en Vr. Emiel De- Ïever-Victoor. Verdeeld in 4 kopen. Vrij van gebruik drie maand na Ben overslag. (2054) ■BBBBBHBBBBBBBBBBDBBBBBBB Studie van den Nota,ris N. D'HUVETTERE te YPER, 29, Cartonstraat. DINSDAG 26 JULI 1949, om 2.30 uur stipt namiddag, ten gast- hove De Drie KoningenGrote Markt te Yper, OVERSLAG van: een bemuurden en welbeplanten HOF inet 130 goed voortbrengende fruit bomen, en met landgebouw, houten barak, aalput, regenwaterput en aan fluiting aan het stadswater, groot 1597 m2 (verdeeld ln twee kopen), te YPER, Steenweg naar Diksmuide, Wijk Watermolen Thans gebruikt door den Heer Ri chard Mahieu, verkoper, tot 15 Octo ber 1949. Slechts ingesteld: 115.000 fr. Zichtbaar den Dinsdag, Woensdag en Vrijdag van iedere week van 3 tot B uur namiddag. R*-7ht van -amenvoeging. (228S) IBBBSBBBBBBKBSflBSBBBBfflBflB Studie van den Notaris N. D'HUVETTERE te YPER, 29, Cartonstraat. ENIGE ZITDAG: WOENSDAG S OOGST 1949 te 2.30 uur stipt namiddag, ter ge hoorzaal van het Vredegerecht, Ge rechtshof, Grote Markt te leper, OPENBARE VERKOPING VAN Een schoon en goedgelegen WOONHUIS met HOF te IEPER, Wateringstraat Nr 5, ten kadaster bekend sect. I, Nr 558y2, voor een inhoudsgrootte van 122 m2. Bestaande in: Gelijkvloers: Twee schone opeen volgende woonkamers, gang, keuken, koolkot, W.C., koer en hof. Verdien: Twee schone slaapkamers. Ruime zolder. N.B. Dit huis, zo goed als nieuw, is kloek gebouwd en goed onderhou den. Bezoekdagen: Eiken Dinsdag en Vrijdag, van 2 tot 4 ure namiddag. Bewoond door de Hr Georg. Ingels mits 204 fr. per maand zonder ge schreven pachtvoorwaarden. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ten kantore van voornoem den Notaris. (2237) Studiën van de Notarissen A. VAN DER MEERSCH te YPER en Rudolf COUCKE te WINGENE. Op DONDERDAG 28 JULI 1949 te 3 uur namiddag ter herberg Den Impotentente VLAMERTINGE, Reningelststeenweg, INSTEL van: GEMEENTE DIKKEBUSCH. Een partij beste ZAAILAND gelegen wijk Millecapelle niet ver van de steenweg Vlamertinge-Re- ningelst, groot 67 aren. Gebruikt zonder geschreven pacht door den Heer Albert Orbie-Dhoine. Verdere inlichtingen te bekomen ter studie van den Notaris Van der Meersch. Overslag: Donderdag 11 Oogst 1949, zelfde plaats en uur. (2247) Studiën van de Notarissen THEVELÏN te MEESEN en VANDERMEERSCH te IEPER. UIT TER HAND TE KOOP. Stad YPER, Capronstraat 28, en Waterkasteelstraat. Groot en welgelegen HANDELSHUIS met broodbakkerij, garage en Inrij poort. Bewoond door den Heer Joseph Ameel-Descamps. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie. (2171) ■BaHBBB3üHBBBa^ai3aBH!£S9!B«B Kantoren van de Notarissen E. LEMAHIEU te IEPER E LAHAYE te POPERINGE. en MAANDAG 18 JULI 1949 te 14 uur stipt, ten huize van Heer Ach. Derycke-Petyt, Poperingestraat te WOESTEN, OPENBARE VERKOPING VAN MEN AGI EGOEDEREN, LANDALAAM en COGSTVRUCHTEN op stam. Onder gewone voorwaarden en met Jiereed geld onmiddellijk na de vei- Ing te voldoen bij Mr Remi Devos- Oouwy, herberg St-Antonius Po peringestraat» Woesten. (2187) OPENBARE VERKOPING VAN GEMEENTE KEMMEL. KOOP 1: Een VILLA met TUIN Wijtschatestraat, sectie C, Nrs 757/1 en 757/k, groet 4 a. 76 ca. Vrij van gebruik. Om te bezichtigen, sleutel te beko men bij Mr Gasp. Turclc te Kemmel KOÖP 2: Een WOONHUIS met LAND in de Basseye, sectie B, Nrs 80/d, 81/c en 82/b, groot 15 a. 10 ca. Gebruikt zonder recht van pacht door Oscar Engels mits 1020 frank 's jaars boven de assurantiepremie. KOOP 3: ZAAILAND Oude Wijtschatestraat, sectie C, Nr 265/a, groot 1 ha. 5 a. 70 ca. Gebruikt door Wed. Basiel Corneil- lie-Vancayzeele met recht van pacht tot 1 October 1954, mits 1500 frank 's jaars, boven de lasten. KOOP 4: Een WOONHUIS met GROND Oude Wijtschatestraat, sectie C, Nrs 520/d en 520/c, 'groot 18 a. 90 ca. Gebruikt door" Cyrille Lemaire, zonder recht van pacht mits 700 fr. 's jaars. GEMEENTE WÏJTSCHATE. KOOP 5: WOONHUIS met TUIN op de Plaats, sectie A, Nrs 1/b en 12/b, groot 8 a. 10 ca. Gebruikt door .Tean Depoorter, zon der recht van pacht mits 780' frank per semester. KOOP 6. ZAAILAND De Kroonaert dicht bij de Pope ringestraat, sectie A, Nr 455, groot 85 aren 50 centiaren. Gebruikt door Julien Pattyn zon der recht van pacht mits 1.500 frank 's jaars. 1 KOOP 7: HOFSTEDEKE met gebouwen, weide en zaailand, wijk de Sauvegarde, sectie E, Nrs 87, 35/a, 38/a, 39/b, 40/b, 41/a en 42/a, groot 2 ha. 90 a, 90 ca. Gebruikt door Maurice Warlop, zonder recht van pacht, samen met kopen 8 en 9, mits 6.000 fr. 's jaars. KOOP 8. ZAAILAND wijk de Sauvegarde, sectie E, Nr 36, groot 52 aren 70 centiaren. KOOP 9: ZAAILAND wijk Spanbrouck, sectie E, Nr 49 en deel van Nr 48, groot 66 a. 24 ca. KOOP 10: WEIDE wijk Cornet Pourri, sectie A, Nr 145, groot 98 aren. Gebruikt door Jean Mahieu-Mille- ville met recht van pacht mits 1.200 frank 's jaars. Instelpremie 0,50 ZITDAGEN: INSTEL: Dinsdag 19 Juli 1949 OVERSLAG: Dinsdag 2 Augustus '49 telkens om 2.30 uur, ln het. hotel n Paxbij Mr Cluyse, te Kemmel. (2029) IBHBBBBBBBBBBBBHBBSBBBnBB Studiën van de Notarissen Antoine RAVESCHOOT te MEENEN cn Jean VERMAST te MALDEGEM. Om uit onverdeeldheid te schelden. VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING van: EEN GOEDE HOFSTEDE te MEENEN, WEVELGEM en MOORSELE. Samen groot 14 Ha. 86 a. 30 ca. Verdeeld ln 4 kopen (zie plan affi che). In pacht bij Mr Joseph Van de Oasteele-Duquesne (Kortrijkpoort Nr 38) mits 20.000 fr. 's jaars plus de belastingen, valdag 1 Oktober. ZITDAGEN: INSTEL: DONDERDAG 4 OOGST TOESLAG: DONDERDAG 18 OOGST telkens te 3-30 uur nam. te MEENEN ln het Café Moderne Wahisstraat '218, bij Mme Edmond Pollie (dicht bij de statie). Instelpremie. (2248) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van Notaris CAMERLYNCK te PASSCHENDALE INSTEL: DONDERDAG 28 JULI '49, in d'herberg De Schaarbij Mi- Gaston Samyn, TOESLAG: DONDERDAG 4 OOGST in d'herberg A la Belle Vuebij Mr René Spillebeen, telkens te 15 uur, te Westroozelbeke, Gemeente WESTROOZEBEKE, bij het Dorp, Hoogledesteenweg 409a. Bestgelegen, schoon en geriefvol WOONHUIS, TUIN (beplant met veel fruitbomen) en goede PARTIJ ZAAILAND samen groot 55 aren 55 centiaren. Bewoond en gebruikt door Mevrouw Wed. Emiel Thoma-Soenen. Alles ter vrije beschikking van den koper, tegen betaling der koopsom en kosten. 0,50 Instelpremie. (2260) Studiën der Notarissen CAMERLYNCK te PASSCHENDALE en SOETE te MEENEN. DINSDAG 9 AUGUSTUS 1949 te 15 uur stipt, ln 't Vredegerecht te Passehendale, OPENBARE VERKOPING van: Gemeente MOORSLEDE, Dorp, langs de Itoeselarestraat. KOOP I. Welgelegen WOONHUIS met tuin, groot 4 a. 96 ca. KOOP II. Schoon perceel BOUWGROND groot 4 a. 31 ca. KOOP III. Schoon perceel BOUWGROND groot 4 a. 70 ca. De drie kopen, een blok uitmakend, zijn bewoond en gebruikt zonder ge schreven pachtvoorwaarden door Mr Marcel Plantefever, mits 1260 frank 's Jaars, valdag 1 Januari, meer de belastingen en verzekeringspremie. Recht van samenvoeging. Plakbrieven met plan op aanvraag. Ten overstaan der HH. Vrederech ter en Griffier van 't kanton Pas sehendale. (2245) IBBBBBBBBiaigBanaSBEBBBHB Studie van de Notaris ALFONS VANHEE te MOORSLEDE UIT DE HAND TE KOOP STAD IEPER PRACHTIG GELEGEN BOUWGROND groot 1041 m2, hebbend 30 m. straat zijde op de Brugse steenweg, met eropstaande ruim gebouw, kunnende dienen als stallingen, magazijn, werk- hius, enz. (2189) Studie van Notaris THEVELIN te MEESEN UIT TER HAND TE KOOP BESTE HOFSTEDEKE met gebouwen en 2 Ha. 10 a. welde en zaailand, te WÏJTSCHATE. Vrij met 1 October a.s. (1812) IBBBffiSHBSHaHSBBiSBfflBaaBBBB Studie van Notaris E.-L. DECOCK te NIEÜWKERXE. VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING van: GEMEENTE DRANOUTER, Steenweg raar Nieuwkerke. Gerieflijk landelijk WOONHUIS en ZAAILAND kadastraal bekend sectie B nrs 301b, 301d en 301e, voor een totaal van 35 a. 50 ca. Gebruikt door Jer. Bril zonder schriftelijke pacht. Slechts "Ingesteld48.000 fr. TOESLAG: MAANDAG 25 JULI '49, ter herberg St AndréMarkt, te Nieuwkerke, bij E. Wyckhuyse, te 2.30 uur namiddag. (2249) Uit ter hand te koop. 1. Gemeente EMELGEM: EEN GOEDE WEIDE, groot onge veer 3 Ha. 2. Zeer goed gelegen HOFSTE DE te MIDDELKERKE, groot ongeveer 6 Ha. Te bevragen: H. Vande Vyve- re, St. Mlchielstraat 1, TIELT. - Tel. 572. (2268) utu Studiën van de Notarissen AMEYE te Roesclare en de VILLE de GOYET te Hoe!. TOESLAG: Woensdag 27 Juli 1949, om 4 uur, ter herberg In Slnt-Mi- chlelSint-Mlchlelstraat, te Roese- lare, van: Stad ROESELARE, Langemarkstraat 14, EEN GOED WOONHUIS groot 80 vm., hebbende ongeveer 6 m. 45 cm. fagade. Gebruikt, zonder pacht, door Mevr. Wed. Derieuw, mits 260 fr. te maande. Slechts ingesteld: 55.100 fr. Bezoek: De Zaterdag van 2 tot 4 u. (2278) IBHBBBSSBSBSaBBBSËBSMSHBia Studiën van de Notarissen AMEYE te ROESELARE en D'HOORE te BEERNEM. TOESLAG: DINSDAG 26 JULI 1949, om 2.30 uur namiddag, ter herberg In de El'eboog Bruggesteenweg, te Roeselare, van: Stad ROESELARE, Bruggesteenweg. Koop een. EEN HOVENIERHOF best geschikt voor nijverheidsgrond, met een uitweg van 3 meters op de Bruggesteenweg, groot 11 a. 14 ca. Onvergeld gebruikt door M. G. Boudry. Ingesteld: 35.000 fr. Koop twee. HERBERG De Sportman Bruggesteenweg, nr 171, groot 1 are 46 centiaren. Ingesteld: 90.000 fr. Vrij van gebruik. Sleutel in de her berg De Elleboog Recht van samenvoeging. (2279) Studie van Deurwaarder OSSEEL, BRUSSEL CR l-É E AUTOMOBILE 24 Frankrijkstraat 26 BRUSSEL-ZUID - Tel. 21.83.97 WOENSDAG 20 JULI 1949 en ZATERDAG 23 JULI 1949, telkens te 15 uur, BELANGRIJKE OPENBARE VERKOPING VAN: PERSONENWAGENS, VRACHT- en PAKWA- GENS, MOTO'S, enz. Meer dan 40 wagens per ver koping. (d-2239) Studie van de Notaris Edgard REYNAERT te STADEN. DINSDAG 19 JULI 1949, om 8 uur namiddag ter herberg In het Sportpaleisbij Heer Albert De- grave-Jacobs, te Staden, Vljfwege, TOESLAG van: WOONHUIS met afhankelijkheden, erve en groot magazijn, groot 16 a. 40 ca., te WESTROOZEBEKE, Statiestraat 363. Laatst bewoond door Heer Aloïs Varipeteghem. Thans ongebruikt. Onmiddellijke aankomst met de be taling. Slechts Ingesteld: 60.000 Fr. (2200) iffHSieaRBKHtaBBHiBBKiBiaanntgaH Studie van de Notaris Edgard REYNAERT te STADEN. Studie van de Notaris DEVOS te RUMBEKE. Tel. 869 Roes. UIT TER HAND TE KOOP ROESELARE: Handelshuls in voorname handel- straat, onmiddellijk vrij. Nijverheidsgebouw, bij de Statie. Eigendom, 600 m2, Meenensteenweg. Meerdere Hui-en, Meiboomkwartier. Huizen, Batavialaan en Lierstraat. Bouwgronden, Meenenstw., Ieperstr., Westlaan, H. Hartkwartier, St-Jo- sephskwartier, Rumbekestw.. Zuid- molenstr., Oostnieuwkerkesteenweg. RUMBEKE: Bouwgrond, rond de Plaats, Roden- bachstraat, vanaf 15.000 fr. per lot. (1238) IBBBBHflBBSBSiBB«3BBB9BBBBB Studie van de Notaris AMEYE te ROESELARE Om uit onverdeeldheid te treden. OVER TE NEMEN 1. MODERNE BAKKERIJ-PAS TEIBAKKERIJ. 2. WELGELEGEN HERBERG. - Onmiddellijk vrij. Zich wenden: P. SIX, Wer- vikstraat 17, KOMEN. (2285) INSTEL: Dinsdag 19 Juli 1949 TOESLAG: Dinsdag 2 Augustus 1949, telkens om 2.30 u. namiddag in het gasthof Au Bourgogne Statieplein te Roeselare, van: Stad ROESELARE, Ardooicsteenwcg. KOOP 1: Een schoon en welgelegen EIGENDOM bestaande uit woonhuis, dienstig voor beenhouwerij, gelegen Ardooiesteen- weg 233 en 235, met grote inrijpoort, groot magazijn, tuin en zaailand, groot 50 aren 64 centiaren. Gebruikt, zonder pacht, ter uitzon dering van 't magazijn, door de me- degeredhtigde Mr Alexander Cappele, mits 400 fr. te maande, tot 4 maan den na toeslag; en 't magazijn door Mr Julien Hoedt, mits 750 fr. te maande. KOOP 2: Een goed WOONHUIS met tuin gelegen Ardooiesteenweg 237, groot 2 aren 61 centlaren. Gebruikt, zonder pacht, door de medegerechtigde Mevr. Wed. Cap- pelle-Reubens, mits 250 fr. te maande. KOOP 3: Een goed WOONHUIS met tuin gelegen Ardooiesteenweg 239, groot 2 aren 89 centiaren. Gebruikt, zonder pacht, door Heren Paul Vinckier en Gaston Geldhof, mits 450 fr. te maande, tot 3 maan den na toeslag. Zie affichen met plan. BEZOEK: Alle Dins- en Donder dagen van 2 tot 4 uur. Instelpenning. Recht van samenvoeging. (2040) Op DINSDAG 26 JULI 1949, om 3 uur namiddag ter herberg *t Hof van Commercebij Heer Jo seph Oatrysse te Staden, Houthulst- straat (Stareke) TOESLAG van: Een HANDELSHUIS met inrijpoort, stallingen en 7 aren 48 centiaren land te HOUTHULST, J onkershovestraat. - Thans dienstig voor beenhouwerij. Bewoond en gebruikt door Heer Ju lien De Bruyne, mits 2.450 fr. per jaar boven de lasten tot 1-10-1950 ingevolge geregistreerd pachtkon- trakt. Slechts ingesteld: 100.000 fr. Huls te bezichtigen ieder Dinsdag en Donderdag namiddag van 2 tot 5 uur. (2289) (BBBBBBBBaBBBBBS&BBBBBRna Studie van de Notaris CLOET te OOSTROOZEBEKE. Studie van Notaris Ignace MUYLLE te MIDDELKERKE. OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING van een VILLA te Middelkerke. Gezegde Notaris Ignace Muylle te Middelkerke, zal, op navermelde zit dagen, openbaar te koop aanbieden: GEMEENTE MIDDELKERKE. Een VILLA, dienstig voor op brengsthuis, met afhangen en erve, gelegen Duinenweg nr 354, gekadas treerd sectie B deel van nr 51/d, groot 94 m2. Bestaande uit: Gelijkvloers: 2 keukens, achterkeu ken, verandah, stalletje, WC en koer; 1» Verdiep; 2 grote kamers en an- nexekamer; ■2® Verdiep: 2 kamers en 1 mansar dekamer. Put- en regenwater. Gedeeltelijk gebruikt door Mr Jer. Dreypondt, zonder geschreven pacht, mits 350 fr. per maand, betaalbaar op voorhand. Slechts ingesteld: 80.000 Fr. Te bezichtigen: de Zondag voor middag, in de week van 18 tot 20 uur. TOESLAG: MAANDAG 18 JULI 1949 om 14 uur stipt in de zaal Concor dia bij Mr J. Haelewyn, te Middel kerke, rechtover de kerk. Alle inlichtingen bij den verkoop houdenden Notaris. (2261) BBBBSHgEBBBEBSBSiBBBBBBBBglB Kantoor van den Notaris FLOOR te VEURNE. Kantoren van Notarissen A. DEBUCQUOY te WEVELGEM en P. SCHOTTE te INGELMUNSTER. (Ambt not. A. Debucquoy). VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING Stad MEENEN, Dadlzelestraat. WOONHUIS met afhankelijkheden en land en partij ZAAILAND verdeeld in 4 kopen, samen groot 1 Ha. 01 a. 46 ca. Zie aanplakbrieven met plan. TOESLAG: WOENSDAG 27 JULI 1949, om 4 uux namiddag ter her berg A la Reine de France Rijsel- srtraat 13, te Meenen, bij A. Boucken- ooghe. IBBBBBBBBaflBBBBBBBBBBBBBB Kantoor van Notaris A. DEBUCQUOY te WEVELGEM (telefoon 109). UIT TER HAND TE KOOP. GEMEENTE LEDEGEM, Kortewagenstraat, IA en 1B. TWEE WOONHUIZEN met afhankelijkheden en erf. On middellijk vrij van gebruik. (2269) IBlBBBBBBBBBBBBBBBfllBBBBB Studies van Notarissen A. VANDE WALLE te OUDENBURG en P. DENIS te NIEUWPOORT. Op WOENSDAGEN «7 JULI en 10 AUGUSTUS 1949, telkens om 3 uur 's namiddags, in het café Koophandelshuis bij Mr J. DebailUe te Sint Pieterskapelle, respectievelijken INSTEL en TOESLAG van: Gemeente ST PIETERSKAPELLE. Een zeer gerieflijk HANDELSHUIS-HERBERG genaamd Koophandelshuis ter noordzijde van den Steenweg leiden de naar Gistel, groot 18 a. 65 ca. Alle dagen te bezichtigen. Vrij met 1 Augustus 1950. Thans gebruikt door de eigenaars- verkopers de echtgenoten J. Debail- lie-Pauwels. Gewone voorwaarden. Met gewin van Instelpremie. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemde Notarissen A. Vande Walle te Ouden burg en P. Denis te Nieuwpoort. (2284) IBBBSflBBBBBBlBlBBBBBBBBBBB Kantoor van den Notaris BUURMANS. te VEURNE. OPENBARE VERKOPING OP INBESLAGNEMING krachtens vonnis der Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne, in datum 30 Juni 1949, ENIGE ZITTING: MAANDAG 25 JULI 1949 om 10.30 uur voormiddag, in de Ge hoorzaal van de Heer Vrederechter, in het Paviljoen, Grote Ooststraat, nr -2 te VEURNE, ten overstaan van de Heren Vrederechter en Griffier van het kanton VEURNE, overeen komstig de wet van 15 Augustus 1854, van: i. GEMEENTE KOKSIJDE. Een PERCEEL BOUWGROND groot 5 a. 80 -ca., kadaster Sie D, nr 701a, palende Oost de Duinenkrans- laan, verders Francq, Chopeaux en Sotil. Op een instelprijs van 1.000 frank. II. GEMEENTE MIDDELKERKE, (Westende-Bad) Een PERCEEL BOUWGROND groot 3 a. 20 ca., kadaster Sle B, nr 557110, palende West de Pelikanen- laan en verders de Société Générale Fonelère et Industrielle, te Brussel. Op een instelnrijs van 1.000 frank. (2241) «BBEIHBBBBI9@Ela5i9SBBBBBBBBBH Studiën van dc Notarissen FLOOR te VEURNE, BOEDTS te EERNEGEM en DE BUE te SCHAARBEEK. Tegen de GOEDKOOPSTE en VOORDELIGSTE voorwaarden I FWFW wij geld aan alle personen, zo- wel aan landlieden (zelf zonder onroerend bezit), werklieden en bedienden (minder kroos voor officiële betrekkingen) handelaars, fabrikanten en neringdoeners. De intrest schommelt tussen 2,50 en 5 met AFNEMENDE KROOS in de meeste gevallen. Daar een aankondiging NIET toelaat al de gevallen uit te leggen, komt 0 persoonlijk en kosteloos inlichten in 't bezit van trouw boekje, eigendomsakten, bouwplannen en -bestekken, pachfckwijting, brandverzeke ringspolis. Op aanvraag gaan wij ten huize om de uitleg te verstrekken. In uw geldelijk belang, gaat NOOIT een LENING aan, zonder ons te raadplegen, want U zult bij ons lionderde, ja, duizend» Franken uitsparen! ALLE VERHANDELINGEN VAN ONROERENDE EIGEND0MMEN IN GANS BELGIE EN IN WEST-VLAANDEREN IN 'T BIJZONDER, Onze leuze is en blijft: de küenten eerlijk en goedkoop bedienen. (d-2280) ÉIGEN NEST, VERRE T BEST Doornstr. 19, Poperinge. OPGEPAST: Spreekuren de Maan-, Dins- en Vrijdagen van 10 tot 12 uur. Gemeente ALVERINGEM, Dorpplaats. Door sterfgeval. DINSDAG 19 JULI 1949, om 1.30 uur namiddag ten sterfhuize van Juffrouw Juliette Morlion, MERKWAARDIGE VENDITTF van: SCHONE MEUBELS en MENAGIEGOEDEREN. (2092) IBBBBHBBflHBaBBBBBBBBlflflBB Studie van G. GYSELEN, Deurwaarder te VEURNE Wegens uitscheiding van bedrijf. UIT TER HAND TE KOOP. UIT DE HAND TE KOOP. BESTE HOFSTEDEKE groot 2 Ha. 71 ft. 80 ca. te MEULE- BEKE. Inlichtingen ten kantore, Statiestraat, telefoon 25, Oostrooze- beke. (2228) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studies van de Notarissen SCHOTTE te INGELMUNSTER, DONCK te IZEGEM en THEVELIN te MEESEN. Gemeente KOKSIJDE - St Idesbald. Een schoon HANDELSHUIS gelegen Zeelaan, groot 1036,50 m2. (2281) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoor van de Notaris FLOOR te VEURNE. INSTEL: DINSDAG 19 JULI 1949, ln t Het Handelshuisbij M. Jer. Vermeersch te Emelgem; TOESLAG: DINSDAG 2 OOGST '49, in "t Oud Gemeentehuisbij Wed Ach. Tanglie, telkens te 3 uur, van: Gemeenten EMELGEM en INGELMUNSTER. Een schone en goede HOFSTEDE te EMELGEM, groot 10 ha. 94 64 oa., en LAND te INGELMUNSTER, groot 3 Ha. a. 84 ca., zij samen 14 Ha. 58 a. 48 ca. Verdeeld in 6 kopen. Gebruikt door de medeverkoper M. Remi Decaigny. Gewone voorwaarden. - Instelpen ning. (2169) 63 Studie van den Notaris CHARLES IDE te KORTRIJK. UIT TER HAND TE KOOP- GEMEENTE ZONNEBEKE, Wijk Broodselnde. Welgelegen en goed betimmerde HOFSTEDE groot volgens kadaster Ha. 4-55-23. In gebruik door Henri" De Oove- maeker sinds 1 Oktober 1948, zonder geschreven pacht. Voor inlichtingen zich wenden ter gezegde studie of bij de eigenaar Hr Cyriel Donche, Lange Dreef, 2, bij den Doel, Zonnebeke. (2103) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB UIT TER HAND TE KOOP. OVERSLAG: DINSDAG 26 JULI '49, om 2 uur namiddag in het Grand Hotel RoyalGrote Markt, te Veur ne, van: STAD VEURNE. 1 Hectare 42 Aren 40 Centiaren BESTE WEIDE kadaster Sectie B, nummer 610/a, palende aan Devoghel, Gilliodts, Pat- tou, Maskens en een uitwegdreef. Gebruikt zonder geschreven pacht sedert meer dan 9 jaar door Mr Os car Tempelaére, te Veurne, mits 2.400 fr. 's jaars boven de lasten. Slechts ingesteld: 70.000 fr. (2256) IBBBBBBBflflBBBBBBBBJBB! Kantoor van de Notaris FLOOR te VEURNE. ZEER MERKWAARDIGE VENDITIE van: LANDBOUWMATERIALEN en VRUCHTEN op stam. bij Jules Ryokx, Terrestdreef, 12, te HOUTHULST, op DINSDAG 19 JULI 1949. om 2 uur in den namiddag. (Let wel: Dinsdag 19 en niet 18 Juli zoals eerst verkeerdelijk werd ge meld). Zeer schone vruchten op stam, on der andere, 4 gemeten rogge, I ge- met wintergerst, 1 gemet zomergerst, 7 gemeten haver, 2 gemeten aard appelen. Alsook: 8 drlewielkarren (luchtl- banden), 1 wagen, 2 andere karren, Jutnellen, houten en ijzeren eggen, ploegen, windmolen, raapmolen, nieu we maaimaohine met piktoestel en slijpsteen, basculen, rollen, afromer en karn, zwijnestanden en -kooien, aalkarteel en aalbakken, bachen, 'brandhout, werkbank, staken en dilt- persen, klekenstoof, ladders, slijpste nen, paardengetuig en allerhande landbouwalaam. Komptante betaling. Gewone voor waarden. Beheer: A. VERMEIRE, Zaakwaar nemer te Z ARREN. (d-2194) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoor van den Notaris Joseph SWENNEN te NIEUWPOORT Kantoor van den Notaris Joseph SWENNEN te NIEUWPOORT Bij sterfgeval en om uit onverdeeldheid te treden. Op MAANDAG 18 JULI 1949, om 3 uur stipt namiddag te Oost- duinkerke-Baden, ten gasthove Grand Hotel Gauquié bij den Hr G. Loones, OPENBARE LICIT ATIEVERKOPING van: Gemeente OOSTDUINKERKE, Wijk Sint André. Een prachtige gemeubelde VILLA met GARAGE genaamd «L'Escale», gelegen ln volle duinen, met mooi zicht op de zee, groot 16 a. 30 ca., kad. Sectie A nrs 5sll9 en 4tll9. Voorzien van centrale verwarming; slaapkamers, eetplaats en keuken volledig uitgerust. Onmiddellijk vrij. Slechts ingesteld: 300.000 Fr. Eigendom van Mevr. Wed. Jean Pessimier-De Vos en kind. Zichtbaar den Dinsdag en Donder dag van 2 tot 4 uur. Voor sleutel en alle inlichtingen zich wenden ten kantore van voor noemde Notaris Swennen. (2173) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoren van de Notarissen JOS. SWENNEN te Nieuwpoort en MAUR. SEBRECHTS te Oostende. Bij sterfgeval en om uit onverdeeldheid te treden WOENSDAG 20 JULI 1949 om 2 uur namiddag, ln navermeld hotel, HERVEILING IN EEN ZITDAG tengevolge van rouwkoop van: Stad VEURNE, Grote Markt Het welbekend «GRAND HOTEL ROYAL niet 2 a. 40 ca. erf, alsmede café en spijszaal, salons, 16 slaapkamers, cen trale verwarming, lopend water, gas en electriciteit. Enig zicht op de be roemde Grote Markt. Bewoond zonder geschreven pacht door Mevr. Marcel Hendryckx. Te bezoeken ieder Dinsdag en Don derdag, van 2 tot 5 uur. Welk goed bij dadelijke uitwinning werd toegewezen op 21 Maart 1949. (2119) (■BBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBIB Studiën van de Notarissen AUG. FLOOR te VEURNE en F. DELAHAYE te DIKSMUIDE. Zeer goed gelegen NIJVERHEIDSGROND met gebouwen, oppervlakte 809 m2, langs de Linker Vaartoever, tegen voordelige voor waarden. Voor inlichtingen zich wenden: Meenensteenweg 177, te ROESELARE. (2250) Op WOENSDAG 27 JULI 1949, om 3 uur 's namiddags te Veurne, ter heiberg Hotel du Commerce Klaverstraat, OVERSLAG van: Gemeente HOUTEM. 4 Hectaren 20 aren 40 centlaren BOUWLAND en HOOILAND (verdeeld in 9 kopen) sectie B nrs 214e, 214f, 216, 609, 503, 526a, 502, 504a, 506c en sectie A nr 300. Kopen 2 tot en 6 verpacht aan Mr. Louis Vermeesch te Houtem, tot 1 Oc tober 1952. Al de overige kopen verpacht aan Mr. André Vermeesch te Houtem tot 1 October 1952. Samen afzonderlijk ingesteld: 486.000 fr. Affichen met plan ter studie van voornoemde Notarissen, (2090) Op MAANDAG 18 .TULI 1949 om 5 nnr stipt namiddag te Rams- kapelle-aan-IJzer, ter herberg Den IJzerbij den Heer Cyriel De- graeuwe, BEPAALDE TOEWIJZING BIJ OPENBARE LICITATIEVERKOPING van: Gemeente RAMSKAPELLE-a.-IJzer, Nieuwpoortse Steenweg. Eerste lot. WOONHUIS met stallingen en erve, groot 195 m2 en 13 dm2, kadaster sectie A nr 16m3 en 16n3. Tweede lot. WOONHUIS met etal in pulnen, groot 204 m2 50 dm2, kadaster sectie A nr 15a3. Recht van samenvoeging der twee loten. Bij samenvoeging slechts Ingesteld: 80.000 Fr. Onmiddellijk vrij; werden vroeger uitgebaat als herberg en winkel. Derde lot. De hoeveelheid van 204 m2 77 dm2 BOUWGROND kadaster sectie A deel van nr 16p3. - Onmiddellijk vrij. Sterfhuis van Sylvie Vanslem- brouck, wed. Gustave Verhelst. Slechts Ingesteld: 10.000 Fr. (2174) IBBBBBBBBBSflHBBNBBBBBBBSfl Studie van Notaris R. CALLEWAERT te DIKSMUIDE. BERICHT Notaris R. Callewaert te Diksmui de, opvolger van wijlen Mter Maes, heeft de eer aan de bevolking" mede te delen, dat hij gevestigd is in de Beerststraat, nummer 48. (2196) BEPAALDE TOEWIJZING: Op MAANDAG 25 JULI 1949 om 3 uur namiddag te Westende, ter herberg Au Casinobij den Heer Cyriel Couvreur, van: Gemeente WESTENDE, gekalseide straat tussen Essex Scot- tishlaan en Duinenstraat. PERCEEL BOUWGROND groot 45 a. 09 ca. 56 dm2, bekend ten kad. sectie A, ex Nrs 34w3, 34q2 en 34r2. Verdeeld in tien loten, met recht van samenvoeging. Eigendom van Mevr. Henri Kimpe- Thoné te Oostende. Bij samenvoeging slechts ingesteld: 30.000 Fr. Eigendomstitels en veilvoorwaarden berusten ten kantore van voornoem de Notaris Swennen; ook alle inlich tingen te bekomen ten kantore van gezegden Notaris Sebrechts. (2259) IBBEnBBBBBBBBEP'SBBBBBBBBB Studie van Meester PIERRE DENIS, Doctor in de Rechten, Notaris te NIEUWPOORT. Op MAANDAGEN 25 JULI en 8 AUGUSTUS 1949, telkens om 3 uur 's namiddags in het Café La Liberté bij d'heer Charles Demeyere te Nieuwpoort, respectievelijken INSTEL en TOESLAG van: GEMEENTE WESTENDE. Een zeer SCHONE VILLA met hof, genaamd VILLA EVE voorhoofdende aan de Nieuwpoort- laan, groot 600 m2. Verhuurd met geschreven pacht tot 1 Maart 1950. Gewone voorwaarden. Met gewin van Instelpremie. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemde Notaris Pierre Denis te Nieuwpoort. (2283) Studie van Meester PIERRE DENIS, Doctor in de Rechten, Notaris te NIEUWPOORT, Op VRIJDAGEN 29 JULI en 12 AUGUSTUS 1949, telkens om 3 uur 's namiddags in het café La Liberté bij d'heer Clrarlei Demeyere, respectievelijken INSTEL en TOESLAG van: Gemeente SINT JORIS. EEN PERCEEL WEILAND Kerkhoek, groot 1 Ha. 32 a. Gebruikt door Mr Theuninck en vrij met 1 Oktober aanstaande. EEN PERCEEL LAND Kerkboek, groot 73 a, 08 ca. Gebruikt door Mr. Theuninck en vrij met 1 Oktober aanstaande. Recht van samenvoeging. Gemeente RAMSKAPELLE. EEN PERCEEL WEILAND Blauwhofhoek, groot 85 a. 90 ca, Vrij van gebruik. Gemeente OOSTDUINKERKE. EEN PERCEEL WEILAND Pelikaanhoek, groot 1 Ha. 05 a. 20 ca, EEN PERCEEL WEILAND Pelikaanhoek, groot 1 Ha. 61 a. 40 ca. Vroeger gebruikt door Firmin Van. elverdinghe. Recht van samenvoeging. Gewone voorwaarden. Met gewin van '6 Instelpremie. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemde Notaris P. Denis, Kerkstraat 9, te Nieuwpoort. (2282) Studie van de Notaris DELAHAYE te DIKSMUIDE. OP MAANDAG 18 JULI 1949 om 1.15 u. 's namiddags ter hofstede van Mr Omer Loontjes-Belie t« WOUMEN. Schrevelstraat. OPENBARE VERKOPING van: a) Allerhande Landboitwalaam 3 wagens, 2 karren, pi'kmachine, nloe- gen, eggen, rolle, aalbak, voiture, zwinkels, enz... b) 9 Ha. allerbeste oog3tvruch- ten op stam tarwe, haver, gerst, rogge. Gewone voorwaarden. Comptante betaling. (2122) Studie van de Notaris F. DELAHAYE te DIKSMUIDE. Studie van de Notaris de GRAVE te LOO. OP VRIJDAG 22 JULI 1949 om 3 uur namiddag, te Roesbrugge, ln het Vredegerecht, Openbare' Licitatie-Vorkoping van een PERCEEL ZAAILAND te ALVERINGEM, tussen Izenberge en de Nieuwe Herberggroot 1 ha. 66 a. 60 ca. In gebruik zonder ge schreven pacht door Michel Steke- lorum te Izenberge. (2150) IBBBBBBBBBBBBBMBBBBBBBBBB Studie van den Notaris de GRAVE te LOO. Op DONDERDAG 28 JULI 1949 om 3 uur namiddag te Loo, ten stad huize, OPENBARE VERKOPING van: EEN WOONHUIS met afhankelijkheden en land NIEUWKAPELLE, Dorpplaats, groet 35 a. 79 ca. In paohte ge houden door Camiel Beuselinek te Nieuwkapelle. (2203) te STAD WERVIK UIT DE HAND TE KOOP. WINKELHUIS gelegen Nleuwstraat Nr 18. ONMIDDELLIJK VRIJ. Inlichtingen ter Studie van Notaris Ramault te Wervik (Tel. Komen 73). (2257) OP WOENSDAG 20 JULI 1949 om 2 uur 's namiddags, te.Woumen- Jonkershove, ter herberg bij Heel Frangois Raes, OVERSLAG VAN: Gemeente Woumen-Jfonkersliove Een schoon RENTENIERSHUIS met medegaande erve en bouwgrond, gelegen langs de steenweg. Ten ka daster bekend Sectie B.. Nrs 1047 N. en 1047 M. en ex-Nr 1050 P. Groot volgens gedane meting: 17 a. 89 ca. (verdeeld in 2 kopen). Gebruikt door Mr Rommelaere, onderwijzer, mits 750 fr. per tri mester. (2133) «BBBflBBBBBBBSBSSSaftüSBOaBI UIT TER HAND TE KOOP. GOEDE HOFSTEDE ong. 6 Ha. gelegen te WÏJTSCHATE Schrijven ter drukkerij onder let ters S.A. (2296) IBBBBBBBBBBBBBBSBBSBaBBBI BEHEER DER DOMEINEN De ontvanger der Registratie en Domeinen te Veurne zal op WOENSDAG 27 JULI 1949, om 2.30 uur namiddag, overgaan in de zaal Rhetorica Houtmarkt te VEURNE, tot de OPENBARE VERKOPING bij opbod, van: 1) Aangeslagen NIEUWE KI,EEK- STOFFEN cn TEXTIELWAREN, zo als kostuum- en pardessusstoffen voor heren, damesmantelstoffen, fla nel, satijn, coutille, voering (samen 421 met.) 2) Een MINISTERBUREEL (ne gen schoven). VOORWAARDEN: Kosten 15 Betaling komptant; - Weghaling na betaling van prijs en kosten, (cl-2277) IBBBFBarYEISaSiaBHMSiEHaStBB van uitgelezen ras sen tc verkrijgen hij Leon ARTEEL Pypejïale C, RENINGE. (d-1680) Zoekt p iets t'hvren ol te kopen; Zoekt ge 'n meid, 'n plaats ol wat Wacht niet langer, maar plaats nog heien 'n Kleine ZOEKER n is ons bladl i Modellen volgens ieders beurs van 7000 30,000 fr. Geeft alle voordelen Fris houden van melk, boter, room, eieren, vlees en alle voedingswaren HET MEEST PRAKTISCHE MEUBEL IN EEN HUISHOUDEN n. m n if v 111 O

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 6