löe Drie Gezusters Randolf FRIGID AIRE IJskast STEVENS Gebr. GEZONDHEID Morva Asepta BRON VAN BESPARING ÜiWiM E N COMFORT^ SWYNGEDOUW Covemaeker's Silos Covemaeker Georges POELJEN TE KOOP SPAREN... HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 16 Juli 1949. Bli. T. TE KOOP GEVRAAGD VRAAGT PLAATS BEKWAAM TECHNISCH AD MINISTRATIEF BEDIENDE TECHNISCH TEKENAAR I*»,.?-) v-vX H. CLEENEWERCK ZONEN leperstraat 43, POPERINGE Tel. 176 MARKTPRIJZEN Roman van H. COURTS-MAHLER HUWELIJK TE HUUR VERLOREN Iedereen verkiest de Gebouwd door General Motors Zuinig in verbruik 5 Jaar waarborg Voorzien van Ecko-Watt Officiële dealer Vanden Peereboomplaats 7, I E P E R - Tel. 249 leperstraat 5, POPERINGE Telefoon 94 BIJHUIS COMFORT-ELECTRIC - BOTERSTRAAT 48, IEPER ALLE DIERENPARASIETEN, luizen, vlooien, teken, horzels, enz. dood en blijvend weg met 1. - WOONHUIS 2. - BOUWGROND VLAAMSE BEDEVAART NAAR LA SA LETTE JEROME Tiende berg 131, CLAEYS WESTROOZEBEKE der hennen, duiven en kiekens dooi ELIXIR In 't drinkwater POEDER In 't eten BOEKENNIEUWS NIEUWE BOEKEN rechtover O.L.V. Kerk POPERINGE GROTE KEUS - BESTE KWALITEIT - GEWAARBORGDE BEDIENING DE LAAGSTE PRIJZEN KOSTELOOS THUIS BESTELD ALLE HERSTELLINGEN Belgische Hypotheekmaatschappij en Spaarkas n.v LANDBOUWERS Voor TRACTOREN Studebalcer 14 P.K. AANNEMERS - f BOSONT6INNERS op Rupskettingen merk klein verbruik, wendt U tot Pannesteenweg VEURNE LANDBOUWERS, Met MEER melk! - GOEDKOPER melk! Voor het inleggen van veevoeders bouwt silos met beton OPZiTfEN. (d 946> WOUMEN SPEEDFIRE SICAT, N. V., Maloulaan 19, IEPER. ('t Vervolgti voor mezelf, dan kijken ze allebei of ik helemaal niets om hen geef. Zwijg me van die kleine rakkers, die kunnen soms heel wat rare ant woorden geven. Zo ook Bob Janssens, het zoontje van m'n gebuur. De onderwijzer had de leerlingen iets over het grootte-verschil uitge legd. Verfel jij me nu eens, Bod, zei Mi i i l M'N BESTE Lezeresjes en Lezers, ik ben het beu geworden gazetten te lezen. D'r staat tegenwoordig niks anders meer in dan: «dreigende on weerswolken .aan den politieken he mel! «Krijgen we een nieuwen oorlog? Men vindt er tragische geschiedenissen te lezen over moor den branden aanrandingen diefstallen, enz. Men vindt statistie ken over de misdadige jeugd. Verplet terende cijfers... en toch maar al te waar De wereld is één wraakneming ge worden. Liefde, och, dat bestaat een voudig weg, niet meer. Wij dansen gewoonweg op een vulkaan, die iedere dag kan barsten. Daarom lees ik geen gazetten meer. Dan kijk ik nog liever eens in moeders Kookboek Ik kan U ma ar dit zeggen met Ba con: Wie op wraakneming zint, rijt z'n eigen wonden epen. Ze zouden ge nezen, indien hij hét niet deed Met wat minder wraakneming en wraakgevoelens en wat meer 'liefde, zou de wereld er heel anders uitzien en zou het zeker minder verkeerd gaan. IK BEN VERLEDEN WEEK eens op reis geweest met het mazoutje naar een dorpje, ergens in West- Vlaanderen. Zoals ge weet mag men op zo'n treintje niet roken Nu, dat staat precies in alle trei nen en trams te lezen. Maar dien dag in dat treintje werd dat verbod dam pend overtreden. Ik zat vlak naast een bejaarde dame, die heel zeker het roken niet kon uitstaan Zegt ze tót de treinwachter: Mijnhêer, mag er hier gerookt werden? Doe maar op, Madammeke, glim lachte de treinwachter, als de heren, die daar bij U zitten, er niks tegen hebben, heb ik er ook niks tegen Die dame bedoelde het heel zeker anders. M'N BESTE VRIENDEN-lezers- achaar, vindt U ook niet dat er te genwoordig meer doodkisten zijn dan wiegen. Dat de kinderwereld zoek is geraakt. Wat een jammerlijk iets toch! En adders hoe heerlijk die kin- derweelde! Wanneer het kind in den echt verschijnt, wordt de liefdeband tussen man en vrouw hechter en ste viger. De liefde wordt terzelfdertijd minder hebzuchtig, wijl vader en moeder onophoudelijk aan hun kind je denken. Maar één kindje hebben Is ook een gevaar. Dan wordt dat kindje gemakkelijk een bedorven dans een hebzuchtig en nukkig we zentje, een onuitstaanbare tiran. Waar meer kinderen geduld worden Is dat onmogelijk. Ik weet het, de grote gezinnen hebben het niet ge makkelijk... Worden onze vaders van kroostrijke gezinnen niet genoemd: de grootste avonturiers van dezen tijd Maar kom, sedert wanneer heeft het leven opgehouden een strijd te zijn, een plicht en een inspanning'! Alles komt hierop neer: over deze dingen d,s juiste levensbeschouwing te hebben: dat men hier op aarde z'n hemel moet verdienen Van LEVENSBESCHOUWINGEN gesproken: Ze waren samen verloofd. Zij had nogal philosophische be vliegingen, terwijl Hij daarentegen een zeer nuchtere kerel was. Op een Zondag- /ahdeling,. nadat ze over al les en nog wat hadden gepraltkezeerd en geminnekoosd, zuchtte ze plotse ling: Och ja. het leven is waarachtig «en reis Ja, zuchtte hij nog harder, en de mannen zijn de pakjesdragers Mijn Marenta heeft deze week geen geluk gehad,. Ze heeft een lotje ge kocht uit de loterij en... niks gewon nen... geen rooien duit Daar loopt ze nu al dagen over te lamenteren. Ja, mens, geluk, da's een schoon woord, maar een raar beest, zulle Het geluk gelijkt bijna op een echo. Wanneer men het roept, antwoordt het wel, maar komen doet het zelden. Gelukkig, zijn in 't leven, Dat kari nu iedereen Maar dat geluk beleven D it kén zeker geen één Niemand'is nu nog tevreden Ma: hét deel dat ie ontvangt, Men klaagt steeds zonder reden Tot zelfs de rijkste stand. O'luk wordt nu een beker Vol gsiii. plezier en spel. Volbrachten plicht is zeker Niet: meet zozeer van tel En toch ligt daar 't genoegen Van éigen, zoet geluk Ja. daza, die' gaan zwoegen, Ziin mannen uit één stuk Zij, die eerst kunnen werken, En dan, daarna wat lol, Zij, die hun plicht bemerken, Gaan.mpt. 't geluk op hol 1 Gelukkig, zijn in 't leven Dat kén hu iedereen, Maar d^t geluk beleven Dat geef); ÖE PLICHT alleen Ja, de kleine PAUL wist ook niet wat z'n. plicht was. Hij had op straat een frank gevonden, en kwam er hui lend mee haar huis gelopen. Waarom weent ge? vroeg hem z'n zus één frank vinden is nu precies toch geen reden om zoyeel waterlan ders te laten Toch wét, snikte de kleine, want geef ik hem,aan vader, dan kijkt moeder mé aan alsof ik haar niet graag zie. Geef ik hem aan moeder, 5.000 POELJEN van 10 weken, de onderwijzer, welke betekenis de Gold-Red, Rhode-Islands, wit en goud woorden veel en weinig hebben, j Leghorns. Koekoek. EENDJES en KUI- Wat noemt men veelen wat ver- KENS altijd beschikbaar. Bij Decaes- staat men door «weinig»? Wel, riep Bob, één baksteen is bijvoorbeeld weinig als men een huis wil bouwen, maar veel als je hem op het hoofd krijgt ONLANGS werd in Australië een echte wolk van vledermuizen brrr! bibbert m'n Marenta waargeno men, zo dicht en zo zwaar dat ze op stecker, Bruggesteenweg 129, Roese- lare. - Tel. 318. (1573) o CAMION Chevrolet1935, zeer goed onderhouden, met machtiging j voor vervoer. Wegens uitscheiding van bedrijf. Bij René De Keyser, IJzer- legerstraat 16, Diksmuide. Tel. 36. (2212) ALLERHANDE KEUKENGERIEF, STOOF, enz., ZAAGMACHINE met ölUUi', CllZj., Vyfl-llA tl IIICO een gegeven ogenblik een zonsver- 3 zagen, lEURDERSKAR, enz. - duistering teweeg bracht. Zo ver het oog reikte wemelde het van deze ge vleugelde diertjes. De bewoners van de stad, die van deze vledermuis- affaire getuige waren, lieten zich daardoor niet van hun stuk brengen. Dat voorspelt, zeggen ze, voor het volgende jaar een weelde van struis vogels. Enfin, da's kw-stie van smaak. Ik zou bedanken voor zo'n wolk. En U, beste Lezeresjes en Lezers Anders, aardige diertjes, hoor Ik wilde U nog iets vertellen over een andere plaag, maar dat laat ik voor de volgende week, want ik moet 't bad in! 't Is immers morgen Zon dag en moet ik van Marenta altijd blinken als een pauw. Ja, ja, die vrou wen! Doch, voor ik 't bad inga, wil ik U toch nog even een Zondagse mop vertellen. Men zegt soms: «Woorden wekken, voorbeelden trekkenwel nu, daar heb je hier een treffend staaltje van: Een jongmens, die in Kongo ver bleef, had aan z'n vriend beloofd een papegaai mede te brengen. Op het punt in te schepen voor België, dacht hij aan z'n belofte en kocht den eersten den besten papegaai, die hij onderweg kon vinden. Toen hij hier aankwam, schonk hij den vogel aan z'n vriend. Maar hoe deze zich ook inspande om z'n papegaai te doen spreken, het was alles boter aan de gal. De grote ron de ogen bleven hem steeds onnozel aanstaren en er kwam niet 't minste geluid uit z'n bek. De teleurgestelde eigenaar verloor tenslotte z'n geduld nam den vogel bij de keel, schudde hem onzacht over en weer en tierde Ziezo, lelijkerd, gaat ge einde lijk spreken of niet D'r kwam niks uitToen nam hij hem vast en kwakte hem in 't kip penhok. De man stónd den volgenden dag op om eieren te rapen. Maar toen hij z'n kippenhok zag, stond hij als aan den grond genageld: al z'n kip pen lagen gepluimd, met hun poten omhoog, op den grond. De papegaai had juist de laatste kip bij de strot en schreeuwde: «Ziezo, lelijkaard, gaat ge eindelijk spreken of niet? Hebt ge dus een papegaai, die niet spreken kan of wil, dan kent ge het middel. Doch, huisvrouwen, het is niet aan te raden deze methode toe te passen op uw wettelijke huisband, als hij soms niet spreken wil!!!!! En hiermee, daaaaaaaag en tot de volgende week! Het Manneken uit cle Maan. Komstraat 36, Poperinge. (C.2002) MOTOR Bernard 3 PK., zo goed als nieuw. Zich wenden: Boe- schepesteenweg 16, Poperinge. (C.1949) STERILISEERBOKAALS in alle grootten, merk WSL en P., aan ge nadige prijzen. Te Poperinge. A. t. D. (2214) PLATTE WAGEN 4 ton ongeveer, op luchtbanden, DRIEWIELKKAR en TRAMKAR op beslag; 2 PAARDEN- GARELEN met toebehoorten; aan tal BIERVATEN, BIERKISTEN en BIERFLESSEN alsook alle andere BIERAFTREKMACHINES. In ok'ka- sie. Zich ".'enden: Brouwerij Vannes- te, Adinkerke. Tel. De Panne 19. (2297) AUTORIJTUIG Oldsmobile '33, zeer goede staat. Voordelige prijs. Bij Swyngedauw, Pannesteenweg, Veurne. (2298) PERSONENWAGEN Pontiac 1931, 16 PK., nieuwe motor, goede banden en reserven; 4.000 fr. Com pleet, Bij Louwyck Albert, Dikke- busöhsteenweg 89, leper. (2299) MOOIE MOTO «A.J.S.350 cc., teledraulique voor en achter, onberis pelijke staat. Harper, Bruggesteen weg 38, leper. (1.1310) CUISINIERESTOOF, wit verlakt. St Jans Kruisstraat 6, Poperinge. (C.2013) e MOTO Indian 5 PK., bij Camiel Brabandts, M, Dewulfstraat 44, Po peringe. (C.2017) KLEINE «FIAT» S.P.K., 2 plaat sen, .in goede staat, genadige prijs. Bij Jules Bourry, Dorp, Houtem- Veurne. (V.1219) 45 TRIPORTEURBANDEN 700 X 50 c en 650 x 50 c, aan 75 fr. 't stuk. - 34 ELEKTRISCHE FIETSLAMPEN compleet, aan 195 fr. 't stuk. - 50 ENGELSE KETENS aan 48 fr. het stuk. - 68 PAAR PEDALEN, caout chouc, beste, aan 48 fr. het paar. Zich wenden J. Clarys, velos, 49, Dijk, Koksijde. (2300) 6 SCHONE STOELEN, I MEIS- JESFIETS, I ACCORDEON (Lich- terveldse). Pro vensteen weg 32, Pope ringe. (C.2015) 6 DUITSE SCHAPERSHONDEN, aan 100 fr. 't stuk. - 20 TON SCHA- PENMEST, aan 0,15 fr. pr tegr. - Bij Victor Biebuyck, Boezingesteenweg, Brielen. (1.1312) o 300 BOSSEN HOUT en ander hout, alsookJUMELLE, RESSORTEG, SLIJPSTEEN, AALPOMP. Bij Frans Sinaeve, Wulverstraat 3, Woesten. (2308) MEID, liefst kunnends koken, ge beurlijk twee zusters gewenst. In ge sloten huis te De Panne. Schrijven ter drukkerij onder Nr 2223 of tele foneren 58 De Panne. (2223) GAST, reeds op stiel geweest, in pasteibakkerij, 17-18 jaar. Pasteibak kerij Popieul, Zeelaan 80, De Panne. (2224) HUISHOUDSTER, bij Heer alleen, voor winkel en huishouden. Frans en Vlaams sprekend. A.t.D. (C1938) ERNSTIG MEISJE, Vlaams en Frans sprekend voor telefoon, kun nende licht werk. Zich wenden: Mej. Dewan, Zeelaan 221, 1» verdiep, Kok sijde-Bad. (2218) 2» of 3" GAST in brood- en pastei bakkerij. Zeelaan 54, De Panne. (2220) MAN met pensioen of wat vermo gen, kunnende hof bewerken, om medewerking in klein bedrijf, bij al leenstaande weduwe. Aan de kust. - A. t. D. (2221) SERVEUZE of MEID voor café Motorboot Havenstraat 3, Nieuw- poort. (N.1370) DEFTIGE MEID, bij Heer alleen. Goed loon. Te Vlamertinge. A.t.D. (2301) BEKWAAM EN ERVAREN REI ZIGER. Persoonlijk aanbieden: Sint Alfonsusstraat 12, Roeselare. (R.2302) LEERJONGEN 14-16 jaar, in ju- welenfa-briek. Officieel leerkontrakt. Te leper. Schrijven ter drukkerij on der letters K.H. (2303) SERVEUZE voor café. «Tourisme- Hotel Nieuwpoort-Bad. (N.1371)- WERKVROUW voor gans de Za terdag. Bertenplaats 19, Poperinge. (2304) DEFTIGE MEID, kost en inwoon, in Doktersgezin. Dr De Geest, Male- cotstraat 26, Blankenberge. (2313) KUISVROUW, enkele dagen - per week, liefst in de omstreken van Ieper-Langemark. A.tX). (C.2010) KUISVROUW, enige dagen per week, liefst in de omstreken Poperin- ge-Proven. A. t. D. (C.2009) op hoogte van TECHNISCH TEKE NEN. Onmiddellijk vrij. Beste refe renties. Bied zich aan op aanvraag. - Aanbiedingen op bureel blad onder letters H.V.A. (2225) Aanbiedingen op bureel blad onder Nr 45. (2226) - c\(7 y TBr^Win-i im r am ninffrWwil ■:".t - Aangenomen Verdeler WERVIK. Hoeveboter 85-87 het kg.: me'lkerijboter 90 het kg.; eieren 2,05-2,10 het stuk; kippen 60-80 het stuk; konij nen 70-100 het stuk; tabak der streek, in pakjes, 90-100 het kg. KOMEN. Hoeveboter 85-87 het kg.; melkerijboter 90 het kg.; eieren 2,15- 2,20 het stuk; tabak der streek 98-107 het kg. ANDERLECHT, 9 Juli. Markt van Anderlecht: 118 schapen, 12-15; 286 paar den, 14-16 per kg. levend. MEENEN. Hoeveboter 83-85 het kg.;. Dlksmuldse boter 84-86 het kg.; melke rijboter 85-90 het kg.; eieren 2,20-2,30 per stuk; aardappelen 1,70-1,75 per kg.; kippen 60-85 per stuk; hanen 60-90 per stuk; koppel duiven: 40-45; eenden 100 per stuk; konijnen 70-100 per stuk; ta bak der streek, in pakjes 98-105 het kg.; betere soort 120 het kg.; extra Richmond 150 het kg. KORTRIJK. Marktprijzen. Per 100 kg.: Tarwe 490-510; spelt 460-470; rogge 330-340; haver 315-325; wlntergerst voor brouwerij 340-350; zomergerst voor brouwerij 355-365; erwten anders dan groen geoogst 525-530; witte bonen 615- 625; paardenbonen 480-485; lijnzaad 525- 600; aardappelen: eerstelingen 110-125; rode eerstelingen 125-135; cichorelbonen, eerstk. oogst 335-340; ruw vlas, strovlas, ongedorst 275; vlas geroot ln putten 450; stro met machine gedorst: geperst tar- westro per ton 185-210; roggestro 170- 175; haverstro 170-175; gerststro 170-175; weldehool 950-1.100; klaverhool 1.400- 1.500: luzerpehool 1.600-1.750; boter; 342 kg. aan 85 fr.; 1.600 eieren op de markt verkocht tegen 2,45; gegiste kaas 150. Veemarkt; Getal te koop gestelde dan kijk vader zuur en hou ik hem dieren: 373; waaronder 106 koelen; 94 J&T.ergcluüerk van Hel Wekelijks tACieuivs Nr 36 Toen Hans Roodman dien avond thuis kwam, lag er een telegram voor hem, dat een uur geleden was be zorgd. De oude knecht van oom Jus tus vertelde hem daarin, dat zijn meester ernstig ziek geworden was en hem wenste te zien. Hans besloot, direct met den laat st ;n trein naar Wittenberg te reizen. Hij schreef nóg vlug een paar woord jes aan Frits en deelde hem mee, dat hij zich niet aan een afspraak voor de volgende dag kon houden, omdat hij aan het ziekbed van zijn oom ge roepen was. Dit briefje stak hij zelf in de bus, die zich in de nabijheid van zijn wo ning bevond. Daarna sprong hij in een taxi en reed naar het station. Hij kwam nog juist op tijd aan. Nau welijks zat hij in de coupé, of de trein reed weg. Midden in de nacht kwam hij in Wittenberg aan. De oude knecht had hem verwacht en kwam met een kaars de trap af, om de huisdeur epen te doen. paarden; 8 stieren; 68 ossen; 5 paarden; 29 kalvers en 63 varkens. ANDERLECHT. Regeling der vee markt ln de week van 21 Juli. Ge durende de week van 18 tot 23 Juli de zer, ln welke de Nationale Feestdag van 21 Juli valt, zullen de veemarkten als volgt plaats hebben: Maandag 18 Juli: varkens; Dinsdag 19 Juli: groot vee; Woensdag 20 Juli: kalveren. Telkens op de gewone uren. DIKSMUIDE. Veemarkt van Maan dag 11 Juli. Grootvee 76; kleinvee 42. Prijs per kg.: Ossen 21-24; koelen 17-19; schapen 11-14; varkens 21-25; kalveren 32-33; vaarzen 24-26. Er was ongeveer 900 kg. boter op de markt. De prijs was tussen 82-84: eieren 2-2,10. ANDERLECHT. Veemarkt v. Woens dag 13 Juli. Varkens: 1.963 stuks, 22-26,30 het kg. Geslacht 906 stuks; os sen: 309 stuks, 21-27; stieren: 227 stuks, 18-25; koelen: 900 stuks, 14-22; vaarzen: 253 stuks, 20-27. Totaal: 1.689 stuks, plus 481 dieren van buitenlandse her komst. LOO. Markt van 14 Juli. Aan gebrachte hoeveelheid boter: 420 kg.; prijs: 83-84 fr. per kg. mntwiwgsfyvuwwMwtwiwsMwm DEFTIGE WEDUWNAAR, 48 jaar, goed gedrag, standvastig werk, aan genaam karakter, verlangt spoedig huwelijk aan te gaanmet jonge dochter of weduwe van 35 tot 46 jaar. Schrijven ter drukkerij onder let ters D.M. (2399) Zoekt g'iets 'huren of te tropen. Zoekt ge 'n meid, 'n plaats of wat7 Wacht niet langermaa-, plaats nog heden 'n Kleine ZOEKl R n is ons blad! koorts gloeiende hand naar die van zijn neef. Ik dank je, dat je gekomen bent het valt zwaar alleen te leven maar het is nog zwaarder als men alleen moet sterven. Hans streek hem zijn verwarde ha ren van het voorhoofd en deed zijn best hem wat troost in te spreken en liefdevol, te verzorgen. Hij moest daarbij onwillekeurig aan de woorden van zijn oom denken, die hij tot hem gezegd had, toen hij hem op de door reis naar Weenen had bezocht: Zoek een vrouw. Als het de ene niet zijn kan, neem dan een andere. Hoe zeker van zijn zege had hij toen niet geantwoord: Die ene wacht al op mij. En nu had zij hem bedrogen reeds lar.g bedrogen misschien al in dat uur. De gehele nacht zat Hans aan het bed van de zieke. Hij zond de knecht nu heel naar bed Justus Wendt sprak niet meer, of schoon hij niet sliep. Zijn adem WftAftMWVtWVVtaAAaAfléVUWWV kwam om naar de ernstige patiënt te kijken, keek hij een ogenblik Rood man betekenisvol aan. De koorts was plotseling geweken en het hart kon met' het zware wérk niet meer klaar komen. De temperatuur daalde in korte tijd angstwekkend en toen het zes uur sloeg, sloot Justus Wendt voor goed de ogen. Zijn laatste blik, zijn laatste, dankbaar lachen gold Hans, die niet van zijn bed geweken was. Hans regelde nu alles voor de be grafenis van zijn oom. Langer dan hij gedacht had werd hij in Witten berg opgehouden. Tot zijn grote ver wondering werd hem het testament van zijn oom voorgelegd, waarin hij ais universeel erfgenaam werd be noemd. Hans kon het nauwelijks be grijpen, dat zijn oom, die hij voor arm en behoeftig had gehouden, hem een vermogen van honderdtwintig duizend frank naliet, terwijl hij zijn ouden knecht twintigduizend frank vermaakt had. Nu was Hans Roodman- opeens van alle zorgen ontheven. Heel rustig kon hij nu zijn studie volbrengen en nu behoefde hij later niet met lege han den te komen, als hij zich met Fritz Herbig associeerde. Het leven zag er anders voor hem uit. Hij GERIEFLIJK EN WELGELEGEN WOONHUIS met poort, hof en bij gebouwen. Dienstig voor alle handel. Langs steenweg Beveren-Roesbrugge. Zich wenden ernevens, bij Camiel D'Ooghe, Roesbruggestraat, Beveren- aan-den-IJzer. (C-2001) GERIEFLIJKE HERBERG, die nende voor alle handel, te Le Bizet. Zich wenden: Depuydt, Kemmel. (2305) SCHOON BURGERSHUIS, kun nende dienen voor alle handel, in vol le centrum van Wëvelgeim. Schrijven ter drukkerij onder Nr 2306. (2306) BEIGE MANTEL te Ziilebeke, langs de Vijver. Tegen goede beloning' terug te bezorgen: Ieperstraat 22, té Geluveld. (2307) *-'. h -<>rM Studiën van de Notarissen P. SIMPELAERE te DE PANNE, J. LEFEVRE en J. DE CLEENE, beiden te ANTWERPEN. (d 2266) Te bekomen o. m. bij: Firma Dumon, Scheepsdaelelaan 68, Brugge; - Firma Pilllaert, Diksmuide en Woumen; - Firma Pillen en Vander Meirsch, Voor inlichtingen: Ingelmunster. N. V. DAGRA, Watcrloostraat 39, BRUSSEL. (d-2265) DINSDAG 26 JULI 1949 te 2.30 uur, in de Café du Progrès Zeelaan 7, te De Panne, OVERSLAG VAN GEMEENTE DE PANNE met afhankelijkheden en grond, Veur- nestraat 260, groot 430 m2 lldm2. vooihoofdende de Veurnestraat, groot 246 m2 47 dm2. Alle Inlichtingen ter studie van verkopende Notaris (tel. 58 De Pan ne). (2312) Van Dinsdag 26 Juli tot en met 3 Augustus gaat ook dit jaar een Vlaamse bedevaarttocht door naar het befaamde verschijningsoord van La Salette, gelegen in de Franse Al pen nabij Grenoble. Van Vrijdag 29 Juli tot Maandag 1 Oogst zullen de bedevaarders verblijf houden op de berghoogte van La Salette. De reis weg, afgelegd per autocar, bezoekt op doortocht: Montmartre en het Heiligdom der Mirakuleuze Medalie te Parijs, het praalgraf van de H. Bernadette te Nevers, Paray-le-Mo- nial waar de H. Hartverschijningen gebeurden, de abdijpuinen van Clu- Zie vervolg hiernevens 33g~ Ter Selectie-bedrijf Tel. 1016 - Moorslede (d.R.739) i' ,v. TWEE WONDERPRODUKTEN. 20 JAAR SUCCES! Voorkomen en genezen: T GAPEN, BLAUWE KAM, TCHIC, AFLOOP, 'T GEEL, POKKEN, enz. Eist ALLE APOTHEKEN Mullie's naam. en Laboratoria Mullie, Halle. (Wij sturen op zonder onkosten.) Weigert allo namaaksels. (d-1768) ny, Ars waar de H. Pastoor Vianney leefde, N. D. de Fourvières te Lyon en N. D. de Myans, een merkwaardig heiligdom in de bergstreek van Sa- voie. Terugreis over Vezelay, Troyes en Reims. Deze bedevaartreis ge schiedt onder kerkelijke goedkeuring van Z. Em. Kardinaal Van Roey en Z. Exc. Mgr Lamiroy. Inlichtingen en inschrijving bij EE. PP. Missionaris sen van La Salette, 43, rue du Cram pon, Doornik. Wie wenst deel te ne men aan deze bedevaartreis neme on verwijld zijn inschrijving. AU SERVICE DU ROI1934-1940, door Graaf Capelle. - Prijs 96 fr. HET PROCES VINDEVOGHEL door B. Van Goor. - Prijs 60 fr. Te verkrijgen: Boekhandel Sansen- Vanneste, Poperinge. Bij storting op postcheckrekening Nr 15.570, bede 5 fr. bij te voegen voor kosten. Hans trof zijn oom in een zeer 'be- kwam zwaar en rochelend uit de denkelijke toestand aan. De dokter had beloofd in de vroege morgen te rug te komen. Justus Wendt greep met een van borst en zijn handen grepen aldoor weer zoekend naar die van de enige mens, die in deze uren bij hem was. Toen de dokter vroeg in de morgen dacht er over na, wat er wel gebeurd zou zijn, als hij dit geld gehad had, voordat Sandra de bruid van Val- lentin was geworden en hij zijn ont slag genomen had. Hoe heel anders zou zijn leven dan verlopen zijn, maar toen hij deze ge dachte van alle kanten belicht had, zei hij voor zich heen: «Het is alles goed, zoals het gekomen is; gelukkig zou ik met een Sandra Randolf niet geworden zijn.Hij dacht met een gevoel van verlichting aan Liselotte, aan haar liefde en trouw. Het werd hem warm om het hart en hij voelde zich verruimd. Als een ziekte viel al les van hem af, wat hij voor Sandra gevoeld had. Al voordat Hans Roodman naar W. terugkeerde, was tante Klare met Susi weer vertrokken. Tevergeefs had Fritz Herbig op een verlenging van het bezoek aangedrongen, tante Klare bleef op haar stuk staan, er waren thuis nog allerlei voorbereidingen voor Sandra's bruiloft te treffen. Het bruiloftsfeest zou wel is waar in villa Vallentin plaats vinden, maar er moest toch nog voor de feesttoilet- ten en nog allerlei andere zaken ge zorgd worden. Het afscheid van W. was voor Susi heel zwaar. Zij liet haar jong hart terug. Toen Fritz Herbig ten laatste haar kleine, bevende hand in de zijne nam, zag hij haar lang met een ernstige, warme blik aan. Juffrouw Susi in de herfst be zoek ik mijn tante Wiesel en dan zien wij elkaar terug, nietwaar? zei hij zachtjes. Er kwam een vrolijk lichten in de blauwe ogen van Susi en zij knikte stom, terwijl de tranen in haar keel stokten. In de villa Vallentin werden grote voorbereidingen voor de bruiloft van het jonge paar getroffen. Nu Robert's ouders eenmaal hun tosstemming tot deze verbintenis gegeven hadden en de bruiloft vastgesteld was, lag het niet in het karakter van deze beide mensen zich en anderen het leven door kleinzielige overwegingen moei lijk te maken. Ook zagen zij nu met eigen ogen het geluk van hun zoon en Sandra wist zo bedrieglijk de gelukkige, lief hebbende bruid te spelen, dat zijn ouders voor haar de wapens neer legden. Nu was de tijd voor de huwelijks voltrekking bijna aangebroken. San dra was voor korte tijd naar D... teruggegaan en werd pas de dag voor de bruiloft met haar familie leden verwacht.- Tussen Sandra en Susi was er bij tante Klare in huis nog een hevige scène onder vier ogen afgespeeld. Susi had haar zuster rustig en openhartig verklaard, wat zij tot Roodman ge zegd had. De bruiloft van het jonge paar werd met alle pracht gevierd. Het bruidspaar reisde nog dezelfde dag naar het zuidelijk deel van Zwit serland, waar het de wittebroods weken zou doorbrengen. Een winter verblijf in Italië zou zich daarbij aan sluiten. Robert's ouders drongen er op aan, dat hij zich nu in 't eerste jaar van zijn huwelijk nog in acht zou nemen. Sandra was verrukt over dit plan, dat haar in de elegante, grote wereld zou binnenleiden en in een inter nationaal gezellig verkeer. Haar schoonheid zou ook daar zijn triomfen vieren, maar zij was ver standig genoeg, tegenover haar jonge echtgenoot steeds de teder minnende vrouw te spelen en Robert voelde zich bovenmatig gelukkig in het bezit van zijn geliefde vrouw. Sandra verdoofde de leegheid haars harten door haar triomfen in het gezelschapsleven, haar IJdelheid koes terde zich in de bewondering, die zij met haar kostbare elegante toiletten opwekte. Zij weerde iedere gedachte van zich af, die er haar aan kon her inneren, dat zij zich met al haar bekoorlijkheden verkocht had aan een man, voor wien zij in 't diepst van haar hart afkeer gevoelde. Zo leefde zij een leven van leugens, van innerlijke leegheid en wat er in haar nog geleefd had, stierf geheel weg. Robert schreef evenwel brieven naar huis, die straalden van geluk en zijn ouder3 baden, dat zijn geluk bewaard mocht blijven. Zij hoopten en verlangden van Sandra verder niets, dan dat zij het leven van hun zoon zou vermooien. De zomer was ten einde gespoed en in de herfst reisde Fritz Herbig in zijn vacantie werkelijk naar D..., waar hij Susi dagelijks ontmoette. En wat in de zomer in W. in de har ten der beide Jonge mensen ontkiemd was, kwam nu in de mooie herfst dagen tot rijpheid, nu Fritz menig AGENTSCHAPPEN Alveringem Philibert Bailleul, Dorpplaats 65. Beveren-Roesbr.t Robert Lepée, Hondschootestr. 91. Geluwe: Rog. Denijs, Verzek. Beselarestraat 50. Hooglede: Marie-L. Pieters, Roeselarestraat 8. Houtem: Germain Coudron, Place 1. Ingelmunster: Marcel Ampoorter, Weststraat 13. Izegem: Charles Parret, St-Crispljnstraat 19. Kemmel: Leo Duplacie, Reningelststraat 63. Koekelare: Mr Jozef Bulcke, Ichtegemstr. 13. Krombeke: Mej. Maria Denys, Dorpplaats. Leke: A. Denolf, koster. Nieuwstraat, 21 Loker: W' L. Dousy-Mor- Dorpplaats. [treu, Meesen Hector Vercruysse, Ketelstraat 14. Georges Dehem, rue Alph. Hottat 26, Ixelles. Moorslede: Achiel Goemaere, Dadi zeiestraat 32. MEER DAN 40 000 VAN HEN SPAREN W 6t Private onderneming beheerd doe» bel Koninklijk Besluit 15 December 1934 LANGE NIEUWSTRAAT 40 Oostvleteren: ANTWERPEN Mej. Y. Van Houtte, Hen'-' Deberghstraat. Poelkapelle: Mw W M. De Sutter- De Wilde. Ploegsteert: Victor Menet, r. d'Armentières 110. Poperinge: Gilbert Reniere, Gasthuisstraat 63. Michel Maes, Westvleterenstw., 25. Proven: M"T' H. Prinzie-Deré, Statiestraat 55. Reninge: Er. Van Eecke-Deleu Zwartestr. 4. Roesbruggc: Gerard Delplace, Gemeentesecr., Haringe. St-Pleterskapelle-Lekei André Provoost, Dorp, 12. Voormezelet Gilbert Delannoy, Dorp, 82. Warneton: Pierre De Simpel. Wervik: Valère Verfalllle, Molenstraat 49 Westvletereni W* Jul. Quaghebeur, Poperingestraat 71. Woesten: M,T' Rom. Depinols- Woumen: Berten. M**' E. Barbler- Vercruysse. Langemarkstr 341 a. Wulveringem: Michel Duron, Dorp 86 (d-607) ERNSTIGE PERSONEN KUNNEN EEN AGENTSCHAP AANVRAGEN. (d 2246) Wendt U tot De snelle productie van varkensvlees, van eersle kwali- leil, is slechts mogelijk bij een rationele voeding beval lende volwaardig eiwil, mineralen en vilaminen. -Ar Uiisluiiend mei graangewassen, elen de varkens veel doch yzolileren weinig, it Aangevuld mei V1TAFORT, eien de varkens minder, doch profileren meer I it Mei VITAFORT rationele voeding, snelle velmesiing, klein voederverbruik, een goede uiibaiing I Gebruik 10 tot 15 VITAFORT gemengd bij uw granen en aard appelen otwel vraag volledige voeders op basis van VITAFORT, aan een handelaar van vertrouwen. GAUVERIT, 61. Wasserijs!*. - SCHOTEN-ANTWERPEN §3 uur in Susi's gezelschap doorbracht in de mooie tuin van tante Klare. Maar hij vertrok weer, zonder het bindende woord gesproken te hebben. Hij wilde zijn studie eerst volbracht hebben, alvorens zich te verloven. En zij waren beiden immers nog zo jong, zo kwam het er op een Jaar niet aan. Liselotte was In haar werkkring bij de familie Herbig gebleven, ofschoon tante Klare haar verzocht, weer bij haar te komen, omdat Sandra nu toch weg was. Misschien had Liselotte zich daar toe wel laten overhalen, als zij niet door een sterke magneet In W. werd vastgehouden. Hans Roodman kwam voor en na dikwijls bij de Herbig's. Schijnbaar was de verhouding tus sen hem en Liselotte geheel dezelfde gebleven. Zij babbelden als goede vrienden met elkaar, maar hoe opge wekter en vrolijker Hans er begon uit te zien, des te stiller en terughou dender werd Liselotte. Zij verborg haar gevoel weer angstig achter een koel, vriendelijk uiterlijk. Hans liet zich tot zekere hoogte drijven op zijn gewaarwordingen. De herinnering aan Sandra verbleekte meer en meer en de wond, die zij hem geslagen had, sloot zich al gauw van zelf. Van de bekentenis, dat hij Sandra niet met alle vezels van zijn hart bemind kon hebben, tot die andere, dat het beste deel van zijn hart toch altijd slechts aan Liselotte behoord had, was de afstand niet groot. D8 verandering van zijn ge voelens had een langzaam, maar ge regeld verloop. Daarbij vergat hij niet HUISMOEDERS! DEZE MAZOUT-KEUKENKACHEL BRENGT DE OPLOSSING VAN UW ZORGEN! G'hebt er geen gedacht van hoe eenvoudig, hoe zuinig, hoe buitengewoon deze kachel kookt en verwarmt. Kolen, .Elektriciteit, Stads en Butanegas vergeleken met SPEEDFIRE zijn van den ouden tijd. Verspilt uw tijd en geld niet meer. Komt U overtuigen of vraagt een bezoek ten huize. Honderden referenties. Speciale voorw. v. Voortverk. (d-2098) Tel. 495. vlijtig te studeren en zijn doel na fe streven. Zo ging ook de winter voorbij. Liselotte had al lang de rouw over haar vader afgelegd en de lichtere kleuren, die zij nu droeg, verzachten de ernst, die er in haar verschijning lag. Bij de familie Herbig werd zij als kind des huizes beschouwd en tussen haar en Fritz bestond een ver houding als van broer en zuster. Susi drong er in haar brieven op aan, dat Liselotte met Pfs~n to-h verlof zou vragen, on; enige dagnn in D... door te brengen. Deze briev-n waren nu heel wonderlijke epistris. Tussen regels van uitgelaten vrolijk heid stond soms plotseling een ern stige vraag, die van diep naden'-"n getuigde. Èn men kon overal trasen de regels doorlezen: Hoe nnakt Fritz Herbig het. hoe gaat het hem soreskt hij wel eens van mij? Liselotte begreep dit heel goed. Haar brieven weidden over allen uit voerig uit en heel nauwgezet brchl zij over en weer iedere boodschap* iedere groet over. En toen nu de eerste voorjaars boden zich in de voortuintjes van W. vertoonden en crocus en tulpen hun bonte kopjes nieuwsgierig uit d# grond staken, verzocht Liselotte me vrouw Herbig of zij de Paasdagen ia D... mocht doorbrengen. Zij kreeg onmiddellijk een verlof van vertrin dagen en betuigde daar voor haar hartelijke dank.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 7