BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VAN O P HET L EVEN 125 JARIG BESTAAN GEVESTIGDE FAAM Naamloze Verzekeringsvennootschap LEVEN PENSIOENEN ONGEVALLEN HYPOTHECAIRE LENINGEN1 TOTALE ONTVANGST IN 1948 923 MILLIOEN FR. WAAB0RGF0NDS EINDE 1948 4 MILLIARD 348 MILLIOEN FI?1 VERZEKERDE KAPITALEN EINDE 1948 15 MILLIARD 125 MILLIOEN FR. GELDLENINGEN AAN LANDBOUWERS HUWELIJK HUWELIJK AUTOMOBILISTEN! R. STAMPER en ZONEN Abeelestw. 90 - POPERINGE. GOLD-REDS POELJEN SELECTIEBE-DRIJF LEON VERHAEGHE GELUWE Tel. Meenen 318. HUWELIJK OKKASIE AUTO'S UIT TER HAND TE KOOP EEN HERENHUIS KATHOLIEKEN die wensen een POELJEN ®§W|p Albert Vanderheyde - Toekomststraat 22, f&Mm POPERINGE. UIT TER HAND TE KOOP HUIS, SCHUUR en STALLINGEN TABAKFABRIEK HUWELIJK BRUSSEL TREKKINGEN KOLONIALE LOTERIJ LENING VOOR WEDEROPBOUW 1» SCHIJF 1947 84" Trekking van 9 Juli 1949. Reeks 2583 Nr 907. 2* SCHIJF 1949 24' Trekking van 13 Juli 1949. Reeks 4919 Nr 503. Reeks 3580 Nr 478. TREKKINGEN VERWOESTE GEWESTEN '22 AANBESTEDING AANBESTEDING BERICHT VAN AANBESTEDING NATIONAAL INSTITUUT VOOI LANDBOUWKREDIET (Openb. Instel, opger. bij K.B.30-9-371 66, JOZEF II STRAAT, BRUSSEL, Telefoon 12.01.17. I Voordelige voorwaarden. BFLEGT UW SPAARCENTEN IN KASBONS AAN TOONDER van het Nat. Instituut voor Landbouwkrediet. Rentevoet 4 lA op 5 jaar. Terugbetaling gewaarb. door de Staat. U doet een veilige geldbelegging en bezorgt tevens de middelen om onmisbare leningen toe te staan aan landbouwers. Voor nadere toelichting wendt U tot: GHESQUIERE A.. 26. Maria van Burgon- dlelaan, Brugge. X.. MAES, 23, Staties1 raat, Komen. 6INNAEVE M., 25. Molenstraat. Difcs- muide. E. WUYLENS, Maarschalk Pochlaan 10, (d-273) leper. UiiroUWMfWiAnAAnAAAfWVIMAn ERNSTIGE HEER, 52 jaar, jongge zel, handelaar en vakman, met for tuin en rijke broodwinning, uit omstr. leper, verlangt huwelijk met ernstige, chr. ontwikkelde juffer met wat for tuin, 37 a 52 jaar. Moet waarborg kunnen bieden op haar goed velle den. Schr. drukk. letters P.Z.T. (d-2253) WILT GELD VERDIENEN BIJ U THUIS en de breistiel kennen na enkele dagen? Vraag gratis kataloog Nr 2 of kom tot betrouwbare firma: Breimachine Rapide, .180, Brabantstr., Bruss., of Kortrijkstw. 53, Gent. d-318 IWVWWMMWWWWWWWVWWI DEFTIGE JONGELING uit wer kersstand, 35 jaar, vermogend, met vast wer, verl. huwelijk met deftig eenvoudig meisje uit zelfde stand, 29 39 jaar. Schr. drukk. lett. a.b.a. (d-2252) Voor al uw PLAAT SLAGERSWERK, alsook SOLDEERWERK en MODERNE SCHILDERING MET DE PISTOOL wendt U bij Tel. 491. (c-C.1926) VOOR van geselecteerde af stamming (80 leg op 6 maanden ouderdom) wendt U tot het (d-2107) vwwuwwwwwwwtwwwww JONG MEISJE uit handelsmidden, 25 jaar, enige dochter, gefortuineerd, ernstig en christelijk, verl. kennisma king met deft. chr. welopgevoede heer, 23 tot 38 jaar. Onnodig zo niet ernstig. Schr, drukk. lett. W.V.C. (d-2254) VWWteWWVWVWMMWVIWVVt Zoekt niet verder, U kunt op uw streek het goedkoopst en ter goeder trouw bediend worden. Proefrit naar verlangen; aanleren gratis. Een okkasie-auto naar Ieders keus en na:.- ieders beurs. Zich wenden: HECTOR BERQUIN, (Algemeen Verzekeringsagent), «L'ABEILLE» Tel. 209. Dikkebuschsteenweg 22, IEPER Tussenpersoon der twet grootste Firma's van W.-en O.-Vlaanderen. AANKOOP VERKOOP RUILING KREDIET (d-9018) niwimuvimwyuuvuwMAAWvwv STAD VEURNE met afhangen, groot 4 aren 68 cen tiaren, in het midden der stad, met .uitgang' in andere straat. Het huis is voorzien van centrale verwarming en badkamer. Vrij van gebruik en onmiddellijk beschikbaar. Voor alle inlichtingen zich wenden ten kantore van Deurwaarder Gyse- len, Daniël de Haenelaan, 9, Veurne. (2031) lUWMWMWWWMWWWMWWVI# ernstig en chr. Huwelijk aan te gaan, schr. in volle vertrouw, om inlichtingsdocum. naar De Gelukkige Ilaardte Leisele. - Enig werk in West-Vlaanderen, talr. gelegenh., vr. in iedereens geval, spoe dig vervulling uwer wensen, strikte geheimh, waarb. verzekerd, (d-308) WWWWmUMAAWWVVUVVl f* van ALLE rassen, aan .tpk Sf heel voordelige prijzen. Tel. 332. (2061) MVWtftAAAAmftAAnMWWMUMA groot 10 aren onder bebouwde grond, gelegen VEURNE, 's Heer-Willemska- pelle nr 8, nabij café De Snoek Zich wenden bij Wed. Vanbesien, Molenstraat nr 18, Pervijze. (2175) vwvwvwwvwwwuwtnewwMwwiwt OVER TE NEMEN ln volle werking, op 500 m. van de Franse grens, verzekerde kliënteel. - Medegaande huis te huur. Adres ter drukkerij. (2130) VVWMVWW6A»WWVWWtó4M#tWW!WWSi DEFTIG EN LEVENSLUSTIG MEISJE uit de burgerij, 27 jaar, ver langt kennismaking met ernst. chr. jongp heer uit gde burgerij, gde be- [fcrekidng ea rechtzinnig, 24 a 37 jaar. -r- Schr. ckukk. lett X'.UÜ. (d-2255) 1824-1949 TREKKING DER 10» SCHIJF 1949 9 JULI 1949 Een- De biljetten waarvan heden het Nr eindigt op: winnen 0 710 06530 1340 44840 8170 0770 1 631 8931 7161 25861 2961 3271 3891 2 722 4822 4732 «76932 3 3143 4 40704 320314 5434 74934 117674 5 243045 6 46646 0556 12076 64686 7 7307 58857 37957 8 78608 2338 4178 98978 77888 9 9 39 93299 De tienden van het biljet win nen het tiende van het bedrag toe- gekend aan het overeenstemmend ge. heel biljet. Laatste betaaldag door de postkan toren: 9 Oktober 1949. Laatste be taaldag door de Loterij: 9 Novem ber 1949. 1.000 fr. 100.000 fr. 2.500 fr. 20.000 fr. 10.000 fr. 5.000 fr. 1.000 fr. 2.500 fr, 2.500 fr. 20.000 fr. 2.500 fr. 10.000 fr. 5.000 fr. 1.000 fr. 2.500 fr. 2.500 fr. 500.000 fr. 5.000 fr. 50.000 fr. 1.000.000 fr. 5.000 fr. 20.000 fr, 500.000 fr. 8.500.000 fr. 100.000 fr. 2.500 fr. 50.000 fr. 850.000 fr. 10.000 fr. 20.000 fr. 60.000 fr. 60.000 fr. 2.500 fr. 5.000 fr. 100.000 fr. 100.000 fr. 200 fr. 500 fr. 20.000 fr. De uitslag van de 84° trekking van de Lening tot Wederopbouw (1' schijf) luidt: Wint 1 millioen frank: De andere obligatiën dezer reeks zijn uitbetaalbaar tegen 1.000 frank. A De uitslag van de 24» trekking van de Lening tot Wederopbouw (tweeut: schijf) luidt: Wint 1.000.000 fr.: Wint 500.000 fr.: 312» TREKKING VAN 9 JULI 1049 De uitslag van de 312» trekking van de Verwoeste Gewesten 1922 luidt: 250.„00 fr. Reeks: 106.128 nr 2. 100.000 fr. Reeks: 106.128 nr 6. 160.645 nr 11. 'Reeks zonder lot: uitbetaalbaar met 312.50 fr. nr 185 864. IBRRBBBESBBRBBBBBNaBRBIIII GEMEENTE PROVEN Op MAANDAG 25 JULI 1949, ora 11 uur voormiddag, zal er in de bu relen van het Ministerie van Open bare Werken, Dienst voor Stedebouw, Beenhouvversstraat 15, Brugge, over gegaan worden tot de openbare aan besteding vbor: HET VERBOUWEN DEE BALUSTRADE - KEEK VAN PROVEN. Plans en lastenboek liggen ter in zage van de belanghebbenden op het Gemeentesecretariaat van Proven, en ten burele van de Archt. De Creus J, Bruggestraat 41, Poperinge, tel. 384. Deze documenten zijn tevens te verkrijgen mits voorafgaandelijke storting van 150 fr. op postcbeckre- kening Nr 4555.07 van Architect De Creus J., Poperinge. De Secretaris, De Burgemeester, Muyssen. Baron d'Udekem ö'Acoz Ch. (d-2097) Provincie West-Vlaanderen. Arrondissement leper. GEMEENTE PROVEN Op MAANDAG 1 AUGUSTUS 1949 om 11 uur voormiddag, zal er in da burelen van het Ministerie van Open bare Wei-ken, Dienst voor Stedebouw, Beenhouwersstraat 15 te Brugge, overgegaan worden tot de openbare aanbesteding voor HET BOUWEN VAN EEN BRANDWEERARSENAAL TE PROVEN. Raming bestek waarde 1948: frank 285.203,85. Plannen en lastenboek liggen ter inzage van de belanghebbende op bet Gemeentesecretariaat van Proven, en ten burele van de Architect De Creus J., Bruggestraat 41, Poperinge. Te lefoon Nr 384. Deze documenten zijn tevens te verkrijgen mits voorafgaandelijke storting van 200 fr. op postcheckre- kening nr 4555.07 van Architect De Creus J., Poperinge. De Secretaris, De Burgemeester, Muyssen. Baron d'Udekem d'.Veoz. (d-2192) IBBBBBRBBflBaBSHBHBSaaaKiaB Provincie West-Vlaanderen. Arrondissement leper. GEMEENTE PROVEN Op MAANDAG 8 AUGUSTUS 1949, om 11 urn- voormiddag zal er in de burelen van het Ministerie van Open bare Werken, Dienst voor Stedebouw, Beenhouwersstraat 15, Brugge, over gegaan worden tot de openbare aan besteding voor: DE GROVE HER STELLINGSWERKEN AAN DAKEN VAN DE PAROCHIALE KERK TE PROVEN. Plannen en lastenboek liggen ter inzage van de belanghebbende op bet Gemeentesecretariaat van Proven e» ten burele van den architect, D# Creus J„ Bruggestraat, 41, Poperin ge, telefoon nr 384. Deze documenten zijn tevens A verkrijgen mits voorafgaandelijk# storting van 175 fr. op postcheckreke- ninlg nr 4555.07 van architect D# Creus J„ Poperinge. De Secretaris, De Burgemeester, A. Muyssen. Bo" Ch. d'Udekem d'Aco*. .W-227U

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 8