VAKANTIE! HH. Van Cauwelaert, Spaak en Devèze niet naar Prégny landbouwer schiet zijn >wezen hoeveknecht dood te Poperinge (Abeele) De Socialisten weigerden mede werking aan HrVan Cauwelaert De Liberalen zeggen Neen maar onderhandelen verder KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN 45* JAAR. BESTUUR en REDACTIE- Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. ZATERDAG Prijs per Nummer: 2 Fr. ONZE 4 UITGAVEN: De Politieke Toestand BUITENLANDS OVERZICHT ZONDAG 31 JULI, te 15.30 u. WIJDVERMAARDE BOETPROCESSIE TE VEURNE De Koningskwestie blijft de grootste moeilijkheid EEN «ZONNESLAG» OP DE SPOORBAAN MANIFESTATIE IN ENGELAND wk wmimmï; ABONNEMENTSPRIJS 1949 België tot Nieuwjaar 44 fr. Belgisch Congo 3.fr. p. week Frankrijk Holland 3.fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Meenen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veume-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten) Aangesloten bij het Verbond c der Belgische Periodieke Pers. 5 Verantwoordelijke Uitgever: J Sansen, Casthuisst-aat 19, Poperinge. lie lere best mijn kinders ken nen onder de vakantie,... dat zei een andere moeder, een wijze moeder! 't Is zo ook! School en schoolwerk, de mees ter of de onderwijzeres hebben de kinders onder handen gedurende het jaar en alles t'huis is geregeld op de school. Zelfs de lucht in huis is... schoollucht. De meester heeft dit gezeid, de meesteres heeft dat gezegd, dit of dat is ge beurd op school, heel dat kinder leven is gericht door en naar de school. Onder de vakantie is de school vergeten. De kleinen worden weer natuurkinderen. En nu kan men t'huis beter zien hoe de kinders werkelijk zijn, met hun gaven en hun fouten. Nu ziet moeder, zo ze kijken wil, hun aan leg. Nu g<*eft het vat uit wat het in heeft. En kom, 't is noch de meester noch de meesteres die eigenlijk de kinders moeten... ontdekken. Dat is toch in de eer ste plaats 't werk van de ouders. We liggen er weer meê... met die eendelijk-lange vakantie... die deugnieten gaan me 't hert uit het lijf halen! Dat hoorde 'k na de prijsuitde- ling, verleden week. 't Verwonderde me niet, want ik wist maar al te goed uit welken hoek die spreuke kwam! Zou dat waar zijn? Ge weet nog wel hoe 't ging in «onzen» tijd. 't Werd vakantie tegen half Augustus, als meesters en jongens kuipen hadden ge zweet onder de hondsdagen. We zaten hele dagen op 't dorp ge plakt, als we niet moesten meê- helpen patatten rapen of tabak naaien. Voor 't overige... deugnie terij en mussenkwaad. 't Bekom merde zich niemand om ons, ten zij moeder en die moederzorg be stond nog al dikwijls in 't verma ken van onze broek, niet alleen met naald en draad, maar nog al dikwijls met 't platte van haar hand. Gister reden twee volle bussen door het dorp, met een hele vracht jongens; kerels van tien tot twaalf jaar naar zee toe; naar Westen- de. Daar ligt immers het rust oord, waar duizenden kinders on der de verlofdagen een week of een naar weken zullen vertoeven. Kinders van stad en te lande, kinders van werkmensen. Vroeger was kust en strand een soort «verboder jacht» voor gewone mensen; de zee in 't seizoen wilde maar bekeken worden door de nichtjes en kozijntjes van Keizer Kareis katte. Nu gaan onze deug nietjes daar naartoe, die t'huis zo opeengeplakt zitten, of in stad niet veel verder zien dan de over kant van de straat. Kinders op vakantie naar West- ende of naar onze kinder-kolo- nies... de nieuwe tijd maar aan de goede kant van de nieuwe tijd. Vandaag kom ik van de markt. Na de noen midden de stad een stoet, een lange stoet kinders; een georganiseerde stoet! Vlaggen vooraan, vlaggetjes tussen de groepen... alle meisjes, een ta- bleautje van kleuren. Die droegen geen uniform maar hadden als kenteken een strikje in 't haar. Honderden en die gingen op maat en stap en zongen als vinken. 't Vakantie-patronaat. Van de middag tot de late na middag op wandel, op dril of naar het speelplein; "nder de leiding en onder 't waakzaam oog van zusters en juffrouwen. Ook die vinken zijn weg uit de... muite, weg van de straat of uit de nau we straatjes. Ik was niet alleen om die stoet te bekijken, dat stuk jong blijde leven te zien voorbij gaan, zo flink, zo... voornaam, al waren 't schamele kinders. Dat werk van 't vakantie-pa tronaat! En dat is niet alles, zei me een van de juffers, 's Morgens zijn onze vinken al vroeg op en in de Mis. 'k Wete wel, op onze kleine ge- meenties, die toch maar koeplek- skes zijn. gaat dat niet, maar in de grotere gemeenten. Kom Hoerah! 't Vakantie-patronaat. WAT DOOR DE HR VAN CAUWELAERT WERD VOORGESTELD TER OPLOSSING VAN DE KONINGSKWESTIE Ten einde alle misverstanden en onjuiste mededelingen in de linkse pers van de gedane voorstellen te ver mijden heeft de Hr Van Cauwelaert dan op Maandag jl. de juiste tekst medegedeeld van hetgene hij voorge steld had ter oplossing van de Ko ningskwestie. Deze tekst luidde als volgt: HET KONINGSVRAAGSTUK moet zonder nieuw uitstel worden opgelost. De onmogelijkheid om te regeren door het toedoen van de vijand heeft een einde genomen. Het zou niet hetamen de fictie er van nog langer in stand te houden. De wet van 19 Juli 1945 kent aan de Kamers het recht toe maar legt haar tevens de plicht op daarom trent een beslissing te n;men. Hier aan kunnen ze zich niet onttrekken. Evenwel is het uit de besprekin gen die vóór de totstandkoming van de regering plaats vonden, gebleken dat het wenselijk zou kunnen zijn vóór de bijeenroeping van de Kamers een volksraadpleging te houden ten einde ze zo volledig mogelijk voor te lichten omtrent de mening van het land wat betreft de hervatting door de Koning van de werkelijke uitoefe ning van zijn grondwettelijke prero gatieven. De uitkomsten van deze raadpleging zouden de latere beslis sing van de Kamers niet binden, '5ij zou slechts een toepassing zijn van het onbeperkte recht van de Kamers om over te gaan tot eik onderzoek waardoor ze zouden kunnen voorge licht worden omtrent de toestand van het land. De Regering heeft niet de bedoe ling bij voorbaat een bepaalde hou ding op te leggen aan de leden van de meerderheid wier vertrouwen zij hoopt te bekomen. Ten einde echter de taak van het Parlement te verge makkelijken zal zij het initiatief ne men van ïen ontwerp dat in een van beide Kamers zal worden ingediend zodra deze haar werkzaamheden re gelmatig hervatten, na het Zomer reces. Zij zal deze verzoeken het met bekwamen spoed in behandeling te nemen. Wordt de voorafgaande raadple ging afgewezen dan zullen de Ka mers worden bijeengeroepen op grond van de wet van 19 Juli 1945. Indien ze wordt aangenomen neemt de Rege ring de verbintenis op zich ze op eerlijke wijze te doen uitvoeren. Zij zal ai haar invloed doen gelden opdat ze zou geschieden in een geest van waardigheid en verdraagzaamheid en zodra de uitkomsten ervan defini tief zijn vastgelegd, zal ze de Kamers bijeenroepen overeenkomstig de wens van de wet van Juli 1945. Onze jongens uit de Vakscholen en Colleges? Die zullen 't wel weten hoe ze onder die lange vakantie hun da gen zullen vullen. Maar... ik kere terug op die fa meuze spreuk: Die deugnieten zullen me weer 't hert uit het lijf halen. 't Zal misschien wel waar zijn in dat huis. De grootste lopen reeds ieder dag naar de fabriek... van vakschool was er nooit spraak; en wanneer toekomend jaar het oudste meisje t'huis mag blijven, zal het misschien al drie maanden fabriek hebben gedaan en zal er nog een grote meer zijn om in werkelijkheid moeder 't hert uit het lijf te ha len. De kleine doen het onbewust, de grote doen het anders! Hr Van Cauwelaert voegde eraan toe dat dez' tekst vatbaar was voor zekere wijzigingen. Eikendeen zal moeten bekennen dat deze voorstellen heel gematigd zijn (Zie vervolg 2 blad). O. L. Vrouw hospitaal te Poperinge overgebracht. Marcel Deweerdt werd aangehouden en naar leper overge bracht, ter beschikking van de Heer Onderzoeksrechter. Het wapen van de misdaad werd in beslag genomen. Naderhand kwam ook het Parket van leper ter plaatse. Drie zonen van Van Engelandt kwamen ook ter plaatse, maar ble ken weinig onder de indruk te staan van het gebeurde. Daarentegen zijn de aangehoudene bekend als een eer lijk en bezadigd man, en zijn echt genote ten zeerste aangedaan door het gebeurde. Begrijpelijker wijze ia dit drama de basis geweest van da meeste gesprekken in de streek. In Engeland ziet de financiële toe stand er voor het ogenblik niet bijster rooskleurig uit. De Communisten wil len zulks wijten aan de bemoeiing van de Ver. Staten. Dezer dagen ma nifesteerden zij voor de Ambassade der Ver. Staten te Londen. Op het meegedragen spandoek kan men le zen: Protesteert tegen de bemoeiin gen van Wallstreet met onze vrijheid en handel.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 1