DE EUROPESE RAAD Wij bouwen weer op IpBT CflÉfT □eriijke brief over Christelijke School Voetbal wedstrijden KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN BESTUUR en REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60, ZATERDAG AUGUSTUS 1949 ONZE 4 UITGAVEN: De Politieke Toestand Vrijdagmiddag BUITENLANDS OVERZICHT GROTE KATHOLIEKE DAG TE WENEN JENNIFER JONES GEHUWD DE BOEKENMARKT VERLATEN aan L. m. Koning Albert en deHelden van den IJzer 45* JAAR, ABONNEMENTSPRIJS 1949 België tot Nieuwjaar 40 fr. Belgisch Congo 3.— fr. p. week Frankrijk Holland 3.fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Prijs per Nummer: 2 Fr. POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Meenen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten) Aangesloten bij het Verbond. i der Belgische Periodieke Pers.- iftWWWVWWWiWWWWWWW Verantwoordelijke Uitgever: J Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. Puinen! We wisten wel dat er in vele landen puinen waren, maar we moesten naar die landen reizen, of naar Orval om te zien wat dat eigenlijk wel was: Puinen. Dan kregen we ons deel... 1914- 18. We leefden midden de puinen. Maar 't duurde niet lang. Wij bouwden weer op... al bleef een puin dat maar niet kon opge bouwd worden, waar steen noch arduin helpen kon. Toch bouwden wij groots en schoon. 1940-45... Weerom puinen. En wanneer de oorlog voorbij was; wanneer we volop aan den wederopbouw bezig waren... dan gebeurde het. De slag was goed beraamd. Niet alleen de IJzerto- ren, want die toren, hoe groots, hoe machtig hij ook was, was toch maar een symbool... Vlaanderen zou onder puin gedolven worden en bedolven blijven. Dat zou het einde betekenen van Vlaamsge zindheid, nu zouden we allen op gezogen worden in een Brusselse mentaliteit... Mossel noch vis- mentaliteit. We raken het misdaad-probleem niet aan... gerechtigheid is nog niet geschied en ieder stuk puin van het grootse IJzerkruis roept en blijft roepen om gerechtigheid, maar daar heb ik het niet over vandaag. 'k Geloof in Jong-Vlaanderen en geloof dat het oude studenten- idealisme herleeft. Op 21 Augustus... bedevaart naar de IJzertoren. Verleden jaar waren er duizenden Vlamingen, dees jaar moesten er tienduizen den zijn. 't Zal! We zullen daar zien hoe traag' maar zeker de toren weer toren worden zal. Worden zal! Maar er moet dien dag iets ge worden zijn: de eenheid onder alle gelovige Vlamingen. Dien dag moet alle puin afge voerd zijn voor goed. Die onverschillig was worde ge lovig en krijge vertrouwen in de toekomst, 't Zij uit en amen met onze minderheids-mentaliteit. Wie verbitterd was ga in zijn eigen hart zien. Hij verwerpe niet langer wat goed is om te wachten op iets dat vermoedelijk beter is; steune gemeend en krachtig al wie Vlaams voelt; late om Gods wil de thermometer t'huis om te onderzoeken of die of gene boven de veertig graden staat of niet. We eisen van niemand een akt van berouw, maar wel een akt van liefde voor Vlaanderen. Een akt van begrijpende liefde, van daadwerkelijke liefde, van bereid willigheid, om niet langer te mop peren, te kleineren, af te breken, af te scheuren, maar de handen in mekaar te slaan. Wij moeten één zijn om de eindoverwinning te behalen. Eerst dan zal men het niet meer wagen... tegenmanifestaties voor te bereiden van uit Brussel of Gent. We lachen, 't is waar, om die zogezegde manifestatie tegen onzen IJzertoren, maar was er geen gaping in onze gelederen, men zou aan geen tegenoffensief denken. den vast en het wenst steeds met de vele Dominions te confereren vooraleer het zich ergens aan bindt. Zijn Europese politiek wordt steeds uitgestippeld in verstand houding met de andere delen van het Britse Rijk. Op die manier kan Engeland moeilijk een Euro pese Raad laten tot stand komen door wiens beslissingen het bij voorbaat gebonden was. De huidige Europese Raad en het Comité der Ministers van Buitenlandse Zaken zijn dan ook een compromis-oplossing tussen de twee stromingen. De Raad is in de grond een con sultatief of raadgevend orgaan geworden, terwijl het Comité der Ministers de voornaamste macht in handen houdt. ZO ZIET HET ER UIT. Het statuut van de Raad van Europa is dus, zoals gezegd, een compromis tussen het Frans-Bel gisch en het Engels standpunt. Het werd te Londen ondertekend op 5 Mei van dit jaar en wordt thans door de verschillende lan den die het mede-ondertekend hebben, goedgekeurd. De Raad komt op 10 Augustus voor de eerste maal te Straats burg bijeen. De Raad bestaat dus uit het Comité der Ministers en uit een Raadgevende Vergadering. De Raadgevende Vergadering is het beraadslagend orgaan. Het bespreekt al de aangelegenheden welke krachtens dit statuut onder haar bevoegdheid vallen en legt haar conclusies, in de vorm van aanbevelingen voor aan het Co mité van Ministers. Er is dus geen spraak van wet ten. Het zijn loutere aanbevelin gen. Meer nog: de Raadgevende Vergadering behandelt zelf niet wat ze wil, maar alleen die pun ten waarover het Comité der Mi nisters accoord is om ter bespre king voor te, leggen. Hoe is die Raadgevende Verga dering nu samengesteld? Uit ver tegenwoordigers natuurlijk van elk lid, t.t.z. van elke staat die het statuut ondertekend heeft en goedgekeurd. Daarbij rezen natuurlijk on middellijk twee vragen: hoeveel vertegenwoordigers zal elk land hebben en hoe zullen ze worden aangeduid. Over de eerste vraag was men het tamelijk vlug eensen volgen de cijfers werden astgesteld België 6 Denemarken 4 Frankrijk 18 Ierland 4 Italië 18 Luxemburg 3 Nederland 6 Noorwegen 4 Zweden 6 Engeland 18 Hier zou men kunnen vrezen dat de grote landen aan de kleine hun wil zullen opdringen, aangezien zij met 3 over 54 zetels beschik ken op een totaal van 87. Daarvoor moet o.i. echter niet gevreesd worden, want de- belan gen van Engeland zullen zeker niet steeds gelijklopend zijn met die van Frankrijk en Italië. Dat is één: de nationale antagonis- men. Maar dan is er ook dit: dat de afgevaardigden daar vrij stem men en niet in naam van een re gering. Wij zien dan ook reeds in 'een nabije toekomst groepsbespre kingen plaats grijpen waar men geen rekening zal houden met de nationaliteit, maar met de poli tieke ideologie. Socialisten zullen er socialisten zoeken, liberalen li beralen en christen democraten christen democraten. In sommige aangelegenheden zal het nationalistisch argument het meest doorslaan, in andere het ideologisch. Indien men werkelijk ernstig naar een verenigd Europa ver langt, dan zal gaandeweg het ideologisch verband het sterkste worden. Dat zou natuurlijk verrassingen en moeilijkheden kunnen mee brengen indien men van meetaf aan aan dat parlement een echte wetgevende macht had gegeven. Het was wijs het voorlopig te organiseren zoals men het thans gedaan heeft. Intussen zal het nochtans aan te raden zijn dat onze C.V.P.-af- gevaardigden op de Raad (en wij krijgen er 3 op de 6) onmiddellijk contact zoeken met de christen democraten uit andere landen. Men zal er inderdaad gewich tige sociale en economische pro blemen debateren en het zou niet mogen zijn dat daar adviezen worden gegeven die marxistisch en dirigistisch zijn van inspiratie, want daar zou ook ons land de weerslag van ondergaan. WAT MAG EUROPA VAN DIE RAAD VERWACHTEN? Zondag laatst hebben de Kem pen te Turnhout Jozef Simons herdacht. Ge hebt toch wel zijn boek gelezen Eer Vlaanderen vergaat»? Ge hebt van zijn liede ren gezongen? De Kempenaars hebben het heerlijk gedaan: 10.000 mensen op de grote markt te Turnhout; en heel de stad door dreunden de liederen. Daar werd ook gesproken. Een woord hoort bij dergelijk feest. En daar moet iemand, was dat nu een Vlaming of was het een Nederlan der, ik weet het niet meer, maar die... iemand heeft me naar het hart gesproken. De Katholieke Vlamingen moeten de Katholieke Vlamingen in Senaat en Parle ment steunen, want zij menen het goed... en hebben steun nodig! Dat was mij, Pé Vlamynck, naar het hart gesproken, bizonder dat laatste... «zij hebben steun no dig! Wij bouwen den IJzertoren weer op; zo 't kan, nog heerlijker dan te voor. Die toren was, die toren wordt weer het symbool van het verrij zend Vlaanderen. Daar blijven begraven de prachtige jongens die vielen voor een vrij Vlaanderen in een vrij België. Zij vielen, wij zetten hun taak voort. We bouwen op. Afbreken, op blazen gaat vervaarlijk snel. De dood kan subiet vallen... het le ven gaat traagzaam. Een hoopje dynamiet, een vonk... puin. Bouwen vraagt tijd en inspan ning, bouwen vraagt plannen, bouwen eist de handarbeid van velen, de zorg van velen. Honderd duizenden zijn begaan met de wederopbouw van den toren. Er was nog ander puin... Puin van verbittering, puin van haat... Puin van onverschilligheid. Verbittering kan een oorzaak hebben, haat... gelovige mensen haten niemand, alleen het kwaad haten wij, onverschilligheid is lafheid. Alleen verbittering kan begre pen worden, maar verbittering straft zich zelf. Wie met gebalde vuisten in de broekzakken staat verricht niets. Dat puin van verbittering, van haat en onverschilligheid voert men jammer genoeg niet weg met kruiwagens. Schoon was 't om zien hoe onze jonge studenten zich vrijwillig hebben aangeboden onder de ver lofdagen om te arbeiden aan on zen IJzertoren. Om puin af te voe ren, om stenen aan te brengen. WVWVVWMAMWVWVWVUWWIAfWVI HET MEDISCH PERSONEEL, IN ONS LAND Volgens het Statistisch Jaarboek 1949 waren er in ons land op 1 Ja nuari 1947: 7.544 geneesheren of 9 per 10.000 inwoners; 3.362 apothekers of 4 per 10.000 inwoners; 3.329 vroedvrouwen of vier per 10.000 inwoners; 1.143 tandartsen of 1,3 per 10.000 inwoners. Verder nog 94 drogisten en 821 veeartsen. In verhouding tot de bevolking zijn er echter het meest geneesheren in het arr. Luik (14,73 per 10.000 inw.). Er zijn het minst geneesheren per 10.000 inw. in het arr. Hasselt, (2,00); daarna komt het arr. Diks- muide (3,72). Per provincie en per 10.000 inwo ners is er immers de volgende ver houding geneesheren: Brabant 12,25 Luik 11,70 Henegouwen 9,55 Namen 9,48 Antwerpen 7,27 Oost-Vlaanderen 7,13 Luxemburg 6,89 West-Vlaanderen 6,57 Limburg 4,81 Wat de apothekers betreft, ziehier de verhouding per provincie, even eens per 10.000 inwoners: Luik 6,32 Henegouwen 5,63 Namen 4,44 Brabant 4,30 West-Vlaanderen 3,26 Antwerpen 2,93 Oost-Vlaanderen 2,79 Luxemburg 2,39 Limburg 2,17 SPOORWEG INGELMUNSTER-MEULEBEKE WORDT AFGESCHAFT Nieuwe verlichting en verwarming in bijzondere treinen De Raad van Beheer van de N.M.B.S. heeft besloten het baanvak Ingelmunster-Meulebeke van de lijn Ingelmunster-Tielt definitief af te schaffen. De Raad heeft ook zijn goedkeu ring gehecht an de invoering van fluorverlichting in de nieuwe elec- trische motorwagens aan de bouw van 36 wagens en de uitrusting van alle internationale treinen met een gemengde stroom-electriciteits- verwarming. BEVOLKINGSSTATISTIEK Gedurende het jaar 1948 werden in België 79.737 huwelijken gesloten, wat neerkomt op 9,27 per duizend inwoners, tegen 83.665 of 9,9 per dui zend inwoners in 1947. Het aantal echtscheidingen be draagt 6.518 in 1948, of 0,76 per dui zend, tegen 6.825 of 0,81 per duizend in 1947. In 1948 werden 149.030 levende ge boorten aangegeven, waarvan 76.428 jongens en 72.602 meisjes. Het ge- boortecoëfficient bedraagt 17,32 per duizend tegen 17,61 per duizend in 1947. De sterfgevallen zijn ten getalle van 106.630, waarvan 56.687 mannen en 49.943 vrouwen, of 12,40 per dui zend, tegen 110.890 of 13,12 per dui zend in 1947. Er is dus een bevolkingsaangroei van 42.400 eenheden, die als volgt zijn verdeeld: 33.980 in de Vlaamse pro vinciën. 4.205 in Brabant en 4.215 'n de Waalse provinciën. BELGIE EN DE RAAD VAN EUROPA Het wetsontwerp op het statuut van de Europese Raad en de deelne ming van ons land aan deze raad werd goedgekeurd door een speciale Kamercommissie. Dit statuut voorziet o. m. dat Bel gië zal vertegenwoordigd zijn in voormelde raad door 6 leden (3 C.V. P., 2 Socialisten en 1 Liberaal) met 6 plaatsvervangers, en dat België 5% van de uitgaven van de Raad van Europa zal hebben te dragen. DE WERKLOOSHEID In de week van 17 op 23 Juli jl. werden gemiddeld 150.818 volledige en 49.909 gedeeltelijke werklozen ge controleerd per dag, wat ten over staan van de voorafgaande week een vermindering betekent van 10.974 volledige en 15.213 gedeeltelijke werk lozen. KLEINHANDELSINDEX Volgens officiële mededeling is de kleinhandelsprijs in Juli met 0,6% verminderd tegenover Juni jl., name lijk van 381 op 378,8. COMMUNISTEN EN SOCIALISTEN STEEDS VRIENDJES Dat Socialisten nog steeds gaarne samenwerken met Communisten bleek andermaal bij de verkiezing van het bureau voor de Kamer. Deze maal ging het evenwel niet tegen een C.V .P., maar wel tegen een Liberaal. Het ging namelijk voor de aanstel ling van een vijfde secretaris. Er wa ren twee kandidaten, een Liberaal en een Communist. De Liberaal werd verkozen maar de Communist had toch 63 stemmen bekomen, wat be tekende dat de Socialisten voor de Communist hadden gestemd. Rood blijft toch hun beider kleur. WIJS BESLUIT Naar men weet had het Comité voor Actie en Waakzaamheid bij her haling aangekondigd dat het te Diks- muide op 21 Augustus, dag van de Ijzerbedevaart, van zich zou laten horen. Het gemeentebestuur heeft even wel op 21 Augustus alle betogingen buiten de Ijzerbedevaart verboden. Een wijs besluit. HR VAN DIEREN BETAALDE WEDDENSCHAP Bij de verkiezingen van 26 Juni jl. had de Hr Van Dieren gewed tegen Het Volk dat hij zou worden ver kozen. De weddenschap liep over 5.000 fr. te schenken aan het IJzer- bedevaartcomité. Volgens een mededeling van het IJzerbedevaartcomité blijkt thans dat de Hr Van Dieren zijn weddenschap betaalde en de verwedde 5.000 fr. aan de Ijzerbedevaart heeft overgemaakt. GROOTS NATIONAAL ZANGFEEST TE TURNHOUT Uit alle gouwen van het Vlaamse land waren Zondag jl. mannen en vrouwen, zowat tienduizend samen, te Turnhout opgekomen om er deel te nemen aan het Nationaal Zang feest. Onder leiding van HH. Renaat Veremans en Emiel Hullebroeck wer den talrijke Vlaamse liederen flink gezongen. Feestrede, vendelzwaaien, plechtige Hoogmis en Jozef Simons- hulde maakten deel uit van dit feest. Een dreunende Vlaamse Leeuw besloot de blijde zangbetoging. Sommige mensen zullen mis schien weer zeggen: wat zal het uithalen? De communisten zullen weer vertellen dat het een strijdmachi- ne van het kapitalisme is, en crypto-communisten gelijk de so cialistische Madame Blume zullen zich weer onthouden met het schijnheilig argument dat een verenigd Europa geen zin heeft als men de helft van Europa nl. de landen achter het ijzeren gordijn er buiten laat. Voor die rode argumenten zal er wel niet veel aandacht zijn. En toch moeten wij ons ernstig de vraag stellen of die nieuwe Raad van Europa wel iets positiefs gaat uithalen. Hij is dus, zoals gezegd, alleen adviserend en kan bijgevolg geen dwingende maatregelen voor de verschillende landen uitwerken. Hij mag zelfs geen zaken behan delen waarmee het Comité der Ministers niet accoord gaat. Was het dan wel nodig die nieuwe Raad op te richten, naast de vele internationale organismen De Seine-oever te Parijs is bekend om zijn vele boekenstalletjes, waar de liefhebbers van oude boeken steeds hun gading kunnen vinden. Ook de toeristen laten niet na aan deze schil derachtige boekenmarkt een bezoek te brengen. Tijdens de dagen van grote hitte staan de boekenstalletjes evenwel verlaten, maar daaraan stoort zich de verkoper niet: een oude regënscherm en een mooi oud bock, en het probleem is opgelost, een beet je rust miskomt nooit De gekenae filmvedette Jennifer Jo nes, welke in de film De Zang van Bernadettede rol van Bernadette vertolkte is in het huwelijk getreden met David Selznick, een befaamd magnaat der filmindustrie, dit aan boord var. een yaclit ter hoogte van de Italiaanse kust. Beiden zijn daar na van uit Frankrijk per vliegtuig naar Engeland afgereisd. Op de foto: de gehuwden bij hun aankomst op bei vliegveld te Londen. (Hogere Afdelingen)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 1