Qil^ingep boten OQpen uit Zondaosermoei] Het onsterfelijke puin van het IJzerkruis Ziekten en vijanden van de Suikerbeet Een nieuwe wending Tweede Familiaal Zomerfeest van het Nationaal Christen Middenstandsverbond te Tiegem, op Zondag 28 Oogst Auto door Trein vermorzeld te Vichte mBSÊÊÊÊT' iHET WEKELIJKS NIEUWS» Zaterdag 6 Aug. 1949. Blz. 2. Bij de a.s. Bedevaart van 21 Oogst SPORTMANIFESTATIE STORT 40 FRANK JOJTrtonor.RPEDEN TE MLULEBEKE Ar' -p"-der op de vlucht. NAMIDDAGPROGRAMMA IN HET KAPELLEBOS: AVONDFEEST: GERECHTSZAKEN De H.H. Verwilghen en De Voghel in ere hersteld. HET GEBEURT NIET ALLEEN IN BOEKEN OOK IN DE WERKELIJKHEID PLOTSELING MILLIONNAIR WORDEN. KOLONIALE LOTERIJ SCHUIF 883 DODEN BIJ STORM TE OKINAWA i£en IDlaamse Sa(ie. KERKELIJK NIEUWS BISDOM BRUGGE Heilige Wiidingen. PLECHTIGE INHULWGING van Z. E. HL R, DE BERGH ALS PASTOOR TE SLIJPE 72-JARIGE BFI.G TF. VOET NAAR LOURDES BRIEF UIT BRUSSEL Wij worden het stilaan zo moe als koude pap. Het is nu al vijf weken dat de besprekingen voor de vorming van èen regering aanslepen en wij staan nog altijd even ver of liever pergens. De socialisten en liberalen zijn blijkbaar overeengekomen om het de C.V.P. zo moeilijk mogelijk te maken bij de samenstelling van èen regering. Zij vinden steeds 'weer graten in een of ander pro grammapunt, dan weer is het de persoon van de formateur of in formateur die hen niet bevalt of vinden zij andere moeilijkheden om de onderhandelingen op de lange baan te schuiven. DE DANSERS VAN ECHTERNACH Tenslotte hebben zij dan toch maar wat water in hun wijn ge daan en de volksraadpleging, waarvan zij zich steeds als tegen standers voordeden, in principe aanvaard. Zij treden echter op als de dansers van Echternach: zij doen een stap voorwaarts om er daarna twee achterwaarts te doen. Zij willen de volksraadple- Eing wel aanvaarden maar ver inden daaraan een voorwaarde die dé C.V.P. onaanvaardbaar acht. Zij verklaren dat de Koning een zeker percentage, namelijk 66 t.h., van de stemmen moet be halen of anders moet aftreden. MET DE MAAT WAARMEDE GIJ MEET... Daarmeê komen zij nu af, zij 'die in 1945 niet geaarzeld hebben om de verbanningsioet tegen de Koning in het Parlement goed te keuren met een meerderheid van enkele stemmen. Toen hebben zij er geen bezwaar in gevonden dat deze meerderheid zo gering was en nu willen ze een gestrengheid aan de dag leggen waarvan ze vroeger nooit blijk gegeven heb ben. Neen, zo kieskeurig waren ze hroeger niet. Zij willen niet gemeten worden 'met de. maaf waarmede zij meten. NOG TR VROEG VOOR DEVEZE - v.;?:.' Ij;'- v Aangezien dan de Hr Eyskens geen lust gevoelde om de socialis ten te -vergezellen bij hun reis naar Preghy. zijn deze er dan maar alléén op uitoetrokken om de Koning voor te lichten en be sprekingen te voeren met hem. Intussen had de kabinetsforma teur een paar dagen rust. Hij is nogal uit taai hout gesneden en was niet van plan zijn taak op te geven. Ofschoon de Hr Deveze daar heimelijk zat ov te wachten in de nauwelijks verholen hoop als formateur te worden aange duid om eindelijk het land te kunnen idten genieten van de on misbare bijstand der liberalen. IJdele hoop die nog niet in ver vulling gaat. Ook de socialisten steken stok ken in wielen omdat ze niet kunnen verdragen dat er een re gering zóu gevormd wprden waar van zij de leiding niet in handen hebben. Zij zijn gewoon de eerste viool te spelen en het doet hun toch zo zéér dat ze zolang in de onzekerheid moeten blijven voor aleer ze weten of zij iets in de pap van de eerstvolgende regering zullen te bröbben hebben en hoe veel dat zal zijn. WIE HEEFT DE SUIKER IN DE ERWTENSOEP GEDAAN?... In het jongste weekend begon men het. toch ook bij de linksen wat al te bar te vinden dat de be sprekingen over de regering zo lang duurden. En men vond er niets b«tér ov dnn de schuld daar van bh' de C.V.P. te leggen. Men ging ov zoek naar de zondenbok, naar de schuldigen die de kaarten dom-eengegooid hadden, naar de politieke amateur-koks die het eten bedorven hadden of die de suiker in. de erwtensoep gedaan hebben, zoals het in het soldaten liedje heet. ZUIGELIN GEMXOGICA In plaats van op de borst te kloppen én een mea culpa te slaan zegden de linksen dat de C.V.P. er schuld aan had. Dinsdag nog komt de socialist De Brou- ckère voor de pinnen in het hoofd artikel van de Peupleom de zuigeHngenlogica van het Mai- son du Peuplenog eens op te warmen, Naar het heet hebben de C.V.P_.-ers er schuld aan wanneer de crisis zo lang duurt want zij zijn de minderheid in het land, omdat zij maar 43,5 t.h. van de stemmen behaalden, en stellen als eerste programmapunt deson danks de oplossing van de ko ningskwestie voor in een zin die niet gewild wordt door de andere ■partijen die de meerderheid van het land vertegenwoordigen. HEBT COMPASSIE Och pottekens toch. Zoudt ge nog geen compassie krijgen met die arme verdrukte socialistische meerderheid die daar in een hoekske van de Mai- son du Peuple staat te grienen én te klappertanden voor de boze tooit van de C.V.P.-minderheid? Het is om U slap te lachen wan neer ge dergelijk snertproza leest. EEN NtEUWE WENDING? Op den duur is er toch nog le vein de brouwerij gekomen. De socialisten zijn ov eigen houtje novr de Koning gegaan cn men wachtte hier reeds op hun ternak<>er en op hun cona'res op hetwelk zii verslag zullen uitbren gen over "i»( overleg met de Vorst, om te vieten ot zij al dnn niet aan de reaerjvn willen deelnemen. De gebeurtenissen hebben even wel terwüi wij dit schrijven, een SvePer verloop genomen want de Verte gp.nivoor ai ners van de C.V.P en van de liberalen werden op hun hov.rt door de Koning uitge nodigd. V"-*napdoiwk zullen vu in de ee- tvnioond.e dnaen belannrllke besifssinner nenomen worden Waarover allicht meer za.l bekend ziin ov h"t onevbuk dat deze re gelen gedrukt worden. Pas. Men heeft in het verleden met een soort van zwaarmoedige vertwijfeling de vraag gesteld: Wat nut is er ge weest in het storten van al dat bloed? En terwijl de generatie van de IJzer- soldaten reeds zeer gedund werd, om stilaan te verdwijnen, is het een daad van hoopvolle draagwijdte en van be lovende wilskracht dat de jeugd van haar verknochtheid getuigt aan het idealisme dat de symbolen van het IJzermonument verpersoonlijken. Het waren geen generaals of ande re hogere bevelvoerders, die met grootse wijding in de krypt of die op de vier hoeken van het monument werden vereerd. Het waren kinderen uit ons volk. gewone jongens uit de Vlaamse kna- penëchap, maar die in hun ziel iets droegen van dat verhevene, van die adel die hen bekleedde met een gezag over hun medestrijders dat veel die per drong dan dat van hun eigen overheid; die hen tooide met eigen schappen waarvan zij als levenwek kende symbolen vereerd blijven, ter wijl de grote bevelhebbers van die tijd reeds vergeten zijn. Zulke vaststelling moet voor de jeugd van Vlaanderen, voor de volks jongens die met honderden en dui zenden opgroeien in de rijen van een verheven levensbeschouwing, een on derpand van waarde zijn; immers op voorwaarde dat zijzelf als jeugd trouw blijft met hart en ziel aan het levensrecht van de Vlaamse volksge meenschap en er alles voor veil heeft spijts vervolgingen en straffen, zoals deze gewone soldaten en brancardiers ondergingen, wordt de geest van zul ke jeugd een zegen voor het volk dat zijn erkentelijkheid zal openbaren. De geest, die met geestdrift zich inzet voor het levensrecht van het Vlaamse volk, is het sieraad van de vele jeugdscharen die oprukken in Vlaan deren. Het middenpunt van het gedyna- miteerde IJzerkruis waren de graf kamers; zij worden wederom sober hersteld; aan de muren van de krypt waar eens de namen van duizende gesneuvelden prijkten, worden de in gemetselde. zerkjes van heldenhulde herplaatst. Met het dierbare puin van het kruis wordt een monumen tale poort gebouwd, 14 m. hoog bij 18 m. breed, welke naar de graven toegang geeft. Op de vier hoeken worden de symbolische beelden, die als de pijlers van de toren en van het geestelijk erf van Vlaanderen waren, ingemetseld. Ook die beelden dragen wonden van lijden en van aanslag, maar hungeest waakt gaaf bij de toegang tot het dodenschrijn. Bij de toegang zal een gedenksteen verkla ren dat wat de haat vernielde, door de liefde tot onsterfelijk leven wordt omgebouwd. Met die liefde van het volk, werd door middel van penningen, schamel en talrijk het IJzerkruis weleer ge bouwd; andermaal moet de liefde de penningen verzamelen en bijbrengen, om aan het puin zijn verrijzende be tekenis te verzekeren. Jeugd van Vlaanderen Wanneer U in grote scharen en gelederen komt naar de aanstaande bedevaart op 21 Augustus 1949, en onder onze monu mentale poort afdaalt naar het dier baar schrijn, op de plaats die een maal met veel bloed doordrenkt, haar grootse betekenis bezat, gedenkt dat gij delen wilt, wanneer gij met piëteit rondom de grafkamers gaat, U plaats in de gevechtseenheden, die in de strijd voor de christelijke Vlaamse ziel van ons volk nooit versagen moogt, doch met eer en faam moet stand houden. Dr J. ROMBOUTS. EEN MOOIE REPRODUCTIE VAN HET HUIDIGE HELDEN- HULDEKRUIS werd door een Brusselse firma in gips vervaardigd, hoogte 25 cm. bij 15 cm. breed. Het is de trouwe weergave van het tegenwoordige IJzermonument, dat reeds door tienduizenden Vla mingen bezocht en gekend is. Het is een kunststukje dat alle Vlamingen een ereplaats zullen geven in hun huis. Prijs: 75 fr. (verzendingskosten ten laste). In dit bedrag is een ruim deel voorzien als steun voor het Be- devaartwerk, zodat elke Vlaming die dit werkje aankoopt tevens een steen tje aanbrengt voor de herstelling van de krypte. Elk exemplaar is voorzien van het controleplaatje IJzerbede- vaart-Heldenhulde wat een waarborg is en een aanbeveling! Te verkrijgen in Vlaamse Boekhandels, enz. op het sekretariaat V. O. S. 124 Em. Jacq- mainlaan Brussel en ophet Bede- vaartsekretariaat: Hoge Brug 86. Kaaskerke (Diksmuide) Postrekening 946.60. ANDERE BETOGINGEN VERBODEN TE DIKSMUIDE Het zogenaamd Comité voor Waakzaamheid in zijn politiek van herrieschopperij, had gedreigd een te- genbedevaart in te richten te Diks muide met 21 Aug. e. k. Het Ge meentebestuur van Diksmuide heeft evenwel wijselijk besloten elke ande re betoging dan de Ijzerbedevaart op die datum op het grondgebied te ver bieden. Op het O'vmpia-Stad'on te T onden garn jaarlUks de grootje eporif nesten door, ingericht door het Engels leger. Ou de foto: een groep Ven 7 man voert een acrobatische oefening per moto uit. op postcheckrekening Nr 4763.60 der Gebroeders Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't. jaar per post tehuis be steld worden. On de stnenweg Brngge-Kortrijk te Ve- 'ob-'-e werd de 22-Jflrige Jon» poijng eo Vandeweche, uit Pittem. tH.e 's avonds met de flets aan de hand naar h'ds «tapte, door een auto dood- gprorto-i tv» schuldige autovoerder Kam de vlucht. IAFETYjsteedskontrool op uw achterlicht VEILIG,CEEN BEKEURING MEER. Te verkrijgen bij Uw iRj/wielh&ndele&g, (d-2470) Op ZONDAG 28 OOGST 1949, gaat te TIEGEM, het Vlaamse lust oord, het tweede Familiaal Zomerfeest door van het Nationaal Christen Middenstandsverbond, Provincie West-Vlaanderen. Dit feest wordt ingericht ten bate van het liefdadigheidswerk HU- MANOS (hulo aan bedekten nood ln middenstandsgezinnen) en van de JEUGDWERKEN van de Middenstand. FEESTWIJZER: Te 9.30 u.t Ten Gemeentehuize: PLECHTIGE ONTVANGST van Hoog eerwaarde Heer Kan. A. Quaeghebeur, Vicaris-Generaal, afge zant van Zijne Excellentie Monseigneur Lamiroy; van de Wel edele Heer Gouverneur, van de overheidspersonen en het in richtend comité. Te 9.45 u.: OPTOCHT van de K.B.M.J. en het N.CM.V., voorafgegaan door de vlaggen der organisatie's en begeleid door de Muziek maatschappij van Tiegem. Te 10.00 u.: PLECHTIGE HOOGMIS met Pontificale assistentie, opgedra gen door Zeereerwaarde Heer D'Hondt, pastoor-deken van Avelgem, in het kapellebos. De H. Mis wordt opgedragen voor de levende en afgestorven leden van het N.C.M.V. en de K.B.M.J. Kanselrede door Zeereerwaarde Heer J. Fruytier, provinciale proost van de K.B.M.J. en van de Christen Middenstandsor ganisatie West-Vlaanderen. Offerande ten voordele van het werk «Humanos Te 11.00 u.: CONGRESZITTING in het heerlijk openluoht-amphitheater. Openingswoord door de Heer Alfons Van Coillie, voorzitter van het prov. Middenstandsverbond. Koorzang door K.B.M.J. 1* Referaat over Het familiaal programma van het N.C.M.V. door de Hr PAUL EECKMAN, nat. secretaris van het N.CM.V. Massazang: Hemelhuis 2" Referaat: Herstel van de familiegeestdoor de Hr FRANS TANGHÉ, oud-gouwleider der K.B.M.J. De besluiten van het Congres worden voorgedragen door de Heer GABY VANDEPUTTE, prov. secretaris N.C.M.V. W.-Vl. Slotwoord door Hoogeerwaarde Heer Kan. A. Quaeghebeur. Te 12.30 u.: Goedkope gelegenheid tot middagmalen in enkele spijshuizen. Banket voor de personaliteiten in het gemeentehuis. Na de ochfendplechtigheid wordt het park ontruimd. Te 14.00 u.! Het ZOMERFEEST wordt geopend door hét Muziekkorps van Tiegem. Te 14.30 u.: VOLKSSPELEN EN KAMPSPELEN, waaronder velo-cross, betwist door de verschillende gewestén van dé K.B.M.J., on der leiding van de Heer Lucas Lambert, monitor in L, O. Te 15.30 u.t BALLONNEKENSWEDSTRIJD ten hate van het Romefonds der K.B.M.J. Te 16.00 U.t FEESTZITTING. Inleiding door de Heer ALBERT DECLERCK, voorzitter van het Arrondissementsverbond van het N.C.M.V. Kortrijk. Een paar uitgelezen voordrachten uit Gezelle's werken door Heer FRANS ROGGEN van het Nieuw Nederlands Toneel. - Toespraak door Zijne Excellentie de Heer Minister van Volks gezondheid en Gezin. Massauitvoering van O Kruise den Vlaming Thans wordt een verpozing gegeven om de deelnemers in de gelegenheid te stellen zich te verfrissen in de nabije drankgelegenheden. Te 17.30 u.: Zal het Muziek van Avelgem het avondfeest openen in 't Vossenhol Te 18.00u.t Openluchtvertoning van «KINDEREN VAN ONS VOLK» door Antoon Ooolen, opgevoerd door het Nieuw Nederlands Toneel, onder Regie van de Heer Frans Poos, oud-regisseur van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg. Na het eerste en derde bedrijf, gedurende de poze: muziekcon- cert. Tussen 2* en 3«, 4* en 5* wordt het stuk doorgespeeld. Te 20.30 u.: Voor de liefhebbers: CABARET IN OPEN LUCHT, door het K.B.MJ.-cabaret en orkest Zonder Zorgenuit Kortemark. Alle afdelingen met een volledige groep worden er verwacht. Ver leden jaar spande Gullegem met Torhout de kroon! Verleden Jaar waren we met 5.000! Dit Jaar gaan we naar de 10.000! Tref nu reeds de nodige schikkingen om vervoermiddelen voor te behouden. En de inschrijvingen op te doen. AANDACHT: Gans de Familie wordt er verwacht van 's voormiddags! Een énige gelegenheid om een van de heerlijkste plekjes van Vla-an deren: TIEGEM. met zijn glooiende heuvels, zijn heerlijk kapellebos, zijn wenkende molens, zijn énige belvedère, en vossenhol, kortom «HET VLAAMSE LUSTOORD te bezoeken. Dhr Verwilghen, oud-secreatris- generaal van het Ministerie van Ar beid, en dhr De Voghel, oud-direc- teur-generaal van hetzelfde departe ment, die bij regentsbesluit van hun ambt ontheven waren en diensvolgens van hun rechten beroofd, terwijl zij door de krijgsraad werden vrijge sproken. hebben beroep ingesteld te gen hun ontzetting. Ds rechtbank in haar vonnis heeft vastgesteld dat de daden, die hun ju ridisch niet kunnen worden tsn laste gelegd, een disciplinaire sanctie niet kunnen rechtvaardigen. De rechtbank heeft besloten dat het verval van rechten, dat de hh. Verwilghen en De Voghel ingevolge hun revocatie heb ben opgelopen, is ingetrokken. Elke rechtgeaarde Vlaming zal zich verheugen om deze in eerherstelling van twee voortreffelijks ambtenaren die onder uiterst moeilijke en lastige oorlogsjaren zich tsn dienste stelden van hun medeburgers. Het vonnis van eerherstel is tevens een striemen de afstraffing voor die overheid die destijds de beslissing nam die amb tenaren van hun ambt te ontheffen. Valt thans af te wachten of van ho gerhand de passende conclusie zal getrokken worden uit dit laatste vonnis. kan een gewoon burger of arbeider Dit gebeurt zelfs alle drie weken bij de trekking van de Hebt gij uw biljetten voor de trekking van 29 Augustus? (d-2453) na lezing, ons blad in de handen een uwer vrienden of buren die ons blad niet hebben. U bewijst er ons een dienst mee. Dank. Ilüllll! Door de zorgen van het beten - instituut te Tienen werd er dees laatste weken in de verschillende cen tra van West-Vlaanderen waar sui kerbeten geteeld worden een tentoon stelling ingericht met als doel de landbouwers vertrouwd te maken met de ziekten en vijanden van de suiker- betenteelt. Vele landbouwers hebben die ten toonstelling bezocht en hebben, dank zij de gepaste voorstelling, een klare kijk gekregen op alles wat de beet te velde bedreigt, en op de maat regelen die te nemen zijn om ds teelt van onheil te vrijwaren. Tengevolge van de grote vooruit gang die dees laatste jaren in zake plantenziektenbestrijding bereikt werd, is het thans mogelijk, mits wat geestesinspanning, vele ziekten te voorkomen zo niet te bestrijden. Hier volgt een korte opsomming van de ziekten en viianden, met de oorzaak en de passende bestrijding of voorkoming. De wortelbrand is door iedereen gekend en wordt veroorzaakt door een schimmel die op het zaad aan wezig is en ontwikkelt in zure gron den. Ontsmetting van het zaad en" kalkeh van de zure gronden brengt hier de redding. De koperworm is de larve van de kniptor en vreet de jonge wortels door. Gewoonlijk kent de landbouwer zijn percelen grond waar de koper worm aanwezig is: wegwormen van graangewassen, slechte opkomst en vernietiging van het aardappelpoot- goed, enz. Vooraleer men plant of zaait moeten de wormen vernietigd worden door het toedienén van hexa- chloorcyclohexaan bevattende produc ten. Men raadplege daartoe de Heren Rijkslandbouwkundigen. Het betenkevertje, een uiterst klein De typhoon die Okinawa (Japan) teisterde heeft er de dood veroor zaakt van 883 personen. Verder wer den 252 gewond en van de gebouwen op het eiland werden de helft ver nield. 55 Visserssloepen kwamen om. De autogeleicger sterft aan xifn verwondingen We kwamen van Brussel Dinsdag met de bloctrein Brussel-Poperinge, die te 16.28 uur uit de Zuidstatie ver trekt. Nog een tiental minuten en we zouden te Kortrijk toekomen, toen stilaan, tussen Vichte en Deerlijk, de trein vertraagde en stilhield. Medereizigers zegden ons dat ze stukken hout en plaat hadden zien rondvliegen. De trein had echter niet in eens stilgestaan, maar had zijn loop uitgelopen, zeker wel op een af stand van 3-400 meters. Was er een ongeluk gebeurd? Geen min ste sohok was door de reizigers waar genomen geweest. Vensters werden opengetrokken; stokers en treinwachters stonden bij de machtige locomotief. Enige rei zigers sprongen op de baan en gin gen zien.*'Vorenaan de locomotief hing het vermorzelde bovengedeelte van een autovoertuig: oude personen wagen of lichte camionnette. De mecanicien en de stoker had den het zien gebeuren: een lichte autocamion was aan een onbewaakte overweg medegesleept geweest; het onderste gedeelte met de voerder was na een korte afstand buiten spoor geworpen; het bovenste gedeelte met de deuren bleef aan de buffers van de locomotief hangen. De overblijfselen van de auto wer den van de locomotief weggenomen en in de gracht nevens de spoorlijn gelegd. We vernamen van toege lopen landarbeiders dat de autoge- 1 eider, erg gekwetst aan het hoofd, verder in de gracht lag en dat reeds hulp was opgedaagd om hem te ver zorgen. De stoomremmen van de locomo tief waren beschadigd geweest en werkten niet meer. Na een half uur stilstand in de velden, zette de trein in trage vaart zijn weg voort tot Kortrijk, van waar we met drie kwart uur vertraging- Vertrokken Poperingewaarts. Naderhand vernamen we nog vol gende: Haelebrandt Renaat, 30 jaar oud, gehuwd en wonende Weldadigheid straat te Sint-Amandsberg-Gent, kwam met de autocamion der firma Vermeersch Rich., handelaar in weef sels, te Gent, uit de richting der Sta tionstraat te Vichte, langs de Hol- ckenibesstraat gereden. Gekomen aan de onbewaakte overweg nr 111 werd het voertuig met volle geweld gevat door de sneltrein Brussel-Kortrijk. De camion werd totaal uiteengerukt en honderden meter ver lagen de ver wrongen stukken ijzer en weefsels rondgeslingerd. De geleider lag niet minder dan 100 meter voorbij de plaats der aanrijding levenloos naast de sporen. In allerijl werden Dr De- cock en Dr Monballieu ter plaats ge roepen, die de eerste zorgen aan het deerlijk toegetakelde slachtoffer toe dienden. Een Rode Kruisauto bracht het slachtoffer dan naar de kliniek te Kortrijk over, alwaar de ongelukkige omstreeks 19.30 uur de geest gaf. Het Parket van Kortrijk stelde het onderzoek in. kevertje, dat de wortel en jonge zaad lobben stukvreet, en de betenaaskever, een kever zo groot als een paardboon, die samen met zijn larven gans het bladgestel kan vernietigen, zijn even eens met hexachloorcyclohexaan te vernietigen; de betenaaskever kan ook bestreden worden met D.D.T. producten en met lood- of kalk- arseniaat. De betenvlieg die af en toe grote schade aanricht doordien haar larven het bladmoes wegvreten. Besproeien met een oplossing van D.D.T. produc ten is een afdoend bestrijdingsmid del. Ds vergelingsziekte van de beten is een virusziekte die door de blad luizen wordt voortgezet. Een bestrij ding van deze laatste zal reeds nuttige gevolgen hebben. Passen de cultuurmethoden helpen de ziek te voorkomen: gezonde humusrijke bouwlaag, vroege uitzaai, dichtheid van beplanting, evenwichtige bemes ting bevorderen een gezonde wasdom. Het hartrot dat gekenmerkt is door het zwartworden van de middenste hartbladeren van de bladkroon, wordt vermeden door toedienen van 25 kg. borax per hectare en het vermijden van overbekalkingen. Het betenaaltje is oorzaak van de zogenaamde betenmoeheid en is dees jaar in vele velden kennelijk voor handen. De beten blijven pleksge- wijzs in ontwikkeling achteruit, de bladeren verwelken en drogen op, en als men een beet uitdoet en de aarde van de wortels schudt of wast, bemerkt men overvloedig veel haar wortels en hierop talrijke kleine witte bolletjes die allicht gelijken op de wortelknolletjes van de klavers. Het betenaaltje is een palingvor- mig klein draadvormig wormtje dat in de wortels dringt en zich met het sap van de bee't voedt. De witte bol letjes zijn de lichamen van de vrouwe lijke aaltjes die vol eieren zitten en onder vorm van cysten in de grond achter blijven en die alzo voor lange jaren besmetten. Een gezonde vruchtafwisseling is hier aangewezen, t.t.z. lang weg blij ven met wortelgewassen. In geval van uitzaai van beten zorgen voor gezonden grond, vroege uitzaai, dichte stand en zware bemesting. De bladvlekziekte doet vooral scha de vanaf de maand September bij vochtig warm weder en is oorzaak dat het loof allicht waardeloos wordt. Besproeiing met koperzout-oplossin gen belemmert de verspreiding van de ziekte. Het rhizoctoniarot dat gekenmerkt is door zwartachtige, violetachtige vlekken komt min voor, en wordt veroorzaakt door een in de grond aanwezige schimmel. De zieke beten moeten vernietigd worden, en het is aangewezen dat men op die gronden met beten zou wegblijven. Al onze landbouwgewassen zijn aan talrijke ziekten en beschadigingen blootgesteld en jaarlijks gaan ette lijke millioenen verloren, doordien de landbouwer, of de ziekte onvoldoende kent, of onwetend is in zake bestrij ding ervan, of een verkeerde bekam- pingsmethode toepast. Er kan derhalve niet genoeg op gewezen worden, van hoeveel belang het is, dat de landbouwers in nauwe voeling zouden leven met hun tech nici, en dat zij geregeld de zitdagen zouden bezoeken van de Heren Rijks landbouwkundigen. w&mgwswovxntuwntymaeMiw* me v'. gracht, rechts, dv overblijfselen van de autocamion. Op oude snekken varen thans de Denen van uit hun land, naar Enge land toe. Heel de wereld kijkt belang stellend toe. Het is immers 1500 jaar geleden dat van uit het Elbegebied de Angelen en Saksers verhuisden naar Engeland en er 7 koninkrijkjes stichtten. Ook Vlaanderen, en vooral het West- en Kustland, heeft vaak met de Viklngers te doen gehad. Daarom hier die actuele sage. De gouden dagen van de Vikinigers zijn voorbij. Op de oevers der kreken staan nieuwe sterkten. Durft ge te naderen, dan ontsteekt de Fries het noodvuur op zijn terpen, De Frank blaast de hoorn in het hout en de monnik bijt van zich af als een waakhond. Viking er, wat nu? De snekken tot vis soepen ombouwen? Met wljvengeduld het net slepen om rog en plaat te graaien? Dank je, Viklngers vlechten geen netten en schimpen op braaf geduld. Dan nog liever de wegen afstropen en Je laatste adem uitblazen in de lus van een gal- genstrop. Of liever... Gijsbrecht de Deen, is een machtig Vi kinger. En wijs bovendien. Hij heeft het einde van het schone avontuur zien na deren. ZHn voorzorgen heeft hij geno men. HIJ kan Jaren teren od de gegaarde buit. En toch wordt hij verteerd door een woest verlangen om er nog eenmaal op los te gaan. HIJ weet: dat komt. Hij wacht zlin uur af. En geduld heeft hij. Want. dit zelden we reeds, niet al1 een de kracht en de durf van de zijnen zijn hem toebedeeld. Ook het geduld. En dit is de vroedste kracht. Hij wacht. Tot de kogge van Bart de Fries naar het strand komt gevaren. Bart is zijn bondgenoot. GUsbrecbt, dit is het uur. Kastelein Godfried is vertrokken naar de Levant. Nu ze de Vikinger kapot wanen, gaat de kastelein ziin wolventronle was sen met wHwater, en ziin stem. die hees werd van vloeken en zuipen, zal Mtaniën twvtreuuen eri -psalmen zingen. Hii pel grimeert en laat het oude nest alleen. Goed, Bart, dat Is een mars dis nüjn hart verheugt. Kastelein Godfried is heer van Ouden burg en bevelhebber van het grafelijk garnizoen. Oudenburg en Aardenburg wa ren de twee gebalde vuisten, waarmede de Ijzeren Boudewijn de Viklngers ln be dwang hield, Deze Boudewijn ligt reeds lang in het graf. Kastelein Godfried is een vervaarlijk man. Zowel ter zee als op het land. Twee Jaar geleden heeft hij vijf snekken van GUsbvecht's piratenvloot veTbrand, drie gekaapt. Met een gehalveerde troep is Gijsbrecht afgedropen. Het was de laat ste tocht. Geen Vikinger durft nog te naderen. Gijsbrecht wel. Dit is het uur, ziin uurl Daar is Geertrui, de schone Friezin, dochter van de hereboer oo de hoge mote westwaarts Oudenburg. Zij is de vrouw van kastelein Godfried. Eens hebben de Viklngers haar op de sohapsen van de Oudenburvse sterkte zien staan. Schoon I Schoon als een beeld uit een kersten- kerk. zij zingen van haar in een nieuw lied. Andere vrouwen, die de Noorman zagen naderen, vluchtten vandaan met armengezwaai en wapperende haren. Zij niet. Zij keek en zweeg. Z11 is de vrouw van kastelein Godfried. Zo *n vrouw zal hii od de h»nden dra gen. Hem kan Gijsbrecht niet aan. De vrouw wel. Lachend gespt Gtlsbrecht ziin krijgs- gordel aan. Hl) tuigt zlin snekken op. Twee maal vijf snekken. met twee maal viif mannen op elke snek. De wind staat op, de Zuidwestenwind, die m«sten neerbreekt en schepen kel dert. Gijsbrecht toeft niet. HU en zijn mannen zijn tien Jaar jonger geworden. Zit bukken niet voor weer en wind. De snekken on! Hun riemen hakken als zwaarden. Het maakt hen dol. Ze zingen het lied van Ragnar Lodbrokt 7.1f hieuwen h»t. zwaard' d» strjjd werd aldoor feller, tot de karinn viel kovtvtt Freyf, in het lavd van de Vlaming. Ze varen na ar het land van de Vla ming. De VI- ring, de zeeman, hij kent geen wees. Hij is te duchten als een Moor. Maar zijn land is rijk. Hij tovert grond uit de zee. Over de nieuwe meer sen grazen de sohapenkudden. Het koren golft in de voren. En de Fries bouwt zijn schuur. Op de snekken kan Je de hoge ruggen der schuren zien welven onder de steigerende luchten. De riemen kletsen. De snekken klieven het grollende sop. Alles of niets. Naar Vlaanderen toe. 's Nachts varen ze de kreek van Ouden burg binnen. De sterkte staart hen drei gend aan, maar roert noch poert. Grote God, wie denkt er nu nog aan Vikingera Gijsbrecht springt met de tien dapper sten uit zijn troep de snekken uit. Ze haken een ladderkoord aan een stenen borstwering, hijsen zich de burcht op. Een vuurkei schraapt. Een toorts brandt. Een wacht, die naar de noodhoorn grijpt, wordt neergestoken. De poort kraakt open. Gijsbrecht loopt met getogen dagge van kamer tot kamer. Tot hij Geertrui's slaapkamer vindt. HIJ sleept haar bij de haren het bed uit, torst haar als een gevelde ree over zi jn schouders en brengt haar naar zijn boot. Geertrui raaskalt, krabt en vecht. Zo vecht een rat in de muil van een hond. Hel en dood over uw geslacht. Pok ken en leprositeit zullen over uw duivel* lijven worden neergestort! Gijsbrecht laat haar naar hartelust pesten en vermaledijden. Hij zit te glim lachen. Nee, hij grijnst. Hij geniet van zijn overwinning. Het schept een vreem de tover ln zijn boot. Vrouwe Geertrui, over wie de liederen zingen, zit vóór hem. Achter de muren van de burcht, die zwarte vakken uit de klarende hemd snijden, rijst d« maan. HIJ ziet verlan gend die kant uit. De maan, het licht, haar zien, zo van nabij. Als de maan boven de slottorens staat, krimpt hij ineen voor haar schoonheid. Het licht suist als vloeiend zilver door haar haren, haar ogen sprankelen. Hij ziet haar kloek figuur. En zijn haat wordt liefde. ZIJ zal van hem zijn. Geertrui's toorn verkeert weldra In leed. Zij voelt hoe de zee haar opneemt. Het slot schuift vandaan. Daar rust haar zoon. Zij voelt haar tranen stijgen. De boten gaan de weg terug. Zfee" alom. Geertrui wordt week. Zij smeekt om er barmen tot de man, die ln de schaduw zit. Gedrongen, hard en koel zit hij daar. Door haar tranen heen ziet zij het Vi- kingersgezicht beven als een dwaallicht. Daar is de koele glans van zijn helm, en het drelcement van die woeste snor. Medelijden Kastelein Godfried moordde mijn troep uit, vernielde mijn vloot. Gij zljt rovers. De wereld en de gaven der aarde zijn voor alleman. Schaam je dan een weduwe te ont voeren. Gijsbrecht verschiet. Een weduwe. Nee, haar man is niet mar de Levant. Daags voordien is hij in een zomp verdronken. Zijn afscheid moesten ze nog eens sa men vieren. H11 dronk al twee Jaar. Se dert de Viklngers wegbleven, was hij ledig- ganger geworden. HU dronk dag uit, dag ln. Dat zlin dood haar weinig verdriet, kan Je ruiken uit haar woorden. Zil werd door hem over 't hoofd gezien. Al was zij ook de schoonste van tien kastelnüen uit de omtrek. Een kastelein kan zich red veroorloven. Toch neemt Gijsbrecht haar mee naar zijn heem. ZIJ krijgt een eigen kamer. Aan nooddruft ontbreekt het haar niet. En net als thuis loeit de herfstwind over de golven aohter de hut. Maar het heim wee vreet haar op. Oudenburg. En haar zoon. Je kan het in haar ogen lezen dat ze murw is. Gijsbrecht komt naar haar toe en zegt: Ik wil u vrij en gelukkig maken. Wees mijn vrouw. Zij zwijgt. Haar blik tast de verre zee- kim af. Hij komt terug. Wees de mijne. Zij antwoordt: Ja, ik wil. Op éne voorwaarde: Ik wil terug naar het land waar- mijn zoon woont. Dit is een valstrik. Mijn vader was een Fries. Ik ben een Friezin. Wij hebben maar één woord. Onze ja is ja, onze neen is neen. Ik zeg: Gi1 zult de hepr zijn van mezelf en van mijn huis. Dc kastelnij laten wij aan de zoon over. HU zal u eren. Ik zal u trouw zijn tot de dood. Kort daarop vaart een boot de zee over. Vrouwe Geertrui voert haar bruidegom ter woonstede. Zij staat op de voorplecht en roept naar de wacht op de schans: Hoe vaart mijn zoon? De wacht zet de hand vóór zijn mond en roept terug: Uw zoon is verdronken. Hier woont een nieuwe kastelein. Geertrui staart naar de burg. Zij is bleek. Dan zevt zil tot Gijsbrecht: Wend het roer. Zwijgend varen ze nu naar het hof op de mote westwaarts Oudenburg. Gijsbrecht leeft gelukkig naast ziin vrouw. Zii bindt hem aan dit land. Hij is geen Vikinger meer. Af en toe flitst een bliksem van verlangen door zijn ogen, als hii de vissers hun .«loepen zeewaarts ziet, slepen. Aldoor zeldzamer. De arbeid en de jaren bekoelen de gloed van ziin Vikineerabloed. De arbeid vooral. Omdat het een bestendig vechten is tegen de zee om nieuw land te ver overen. Zijn bezit groeit aan. Nleuwland. Polderland, rijk land. Zijn zoon wordt Heer van Gistel. En zijn kleinzoon huwt de rijkste Friezin uit het Noorden. Iselinde is haar naam. Uit dit huwelijk wo«den twee zonen geboren. De oudste sterft als knaap. De tweede moet de dienst waarnemen ven zUn kranke vader, die afhankelijk is van de kastelein te Oudenburg, En zo wordt h1J dan ook ook in feite Heer van Gistel, eer hii tot volle mannenkracht. Is gekomen, Breohtwolf heet hij. Breohtwolf van Gistel. F.R. BOSCHVOGEL, We mogen vertrouwen op God, want Hij is goed; en dat vertrouwen spreken wij uit in ons gebed. WIJ bidden om tijdelijke gunsten,: God is ook de Meester van de stoffelijk# goederen; wij bidden vooral om d# geestelijke goederen. En dat is d# hoofdtoon van de Misliturgie van daag. Zie, God is mijn helper, en de Heer de steun van mijn ziel!» Onze ziel, het voornaamste deel van ons menselijk wezen, omdat ze on sterfelijk is en eens voor de daden dl# ons leven vulden wordt beloond of gestraft. Onze ziel, door God bemind met een liefde die Hem ertoe bracht, zijn enigen Zoon te laten lijden en sterven voor haar, maar door den duivel gehaat met een onverzoenlijken en gevaarlijken haat! Ja, we mogen er wel eens aan denken in deze Mis: onze ziel is in gevaar, altijd, tot het einde van ons leven toe. Wia denkt dat hij nog rechtstaat, zie tos dat hij niet valle zegt Sint Paulus in het Epistel: dat wil zeggen, wie zich in Gods vriendschap weet, wezs voorzichtig', om niet door de bekoring gebracht te worden tot opstand tegen den Heer. Dat is goddelijke verma ning, en die mogen we toch wel aan vaarden? De Kerk in elk geval aan vaardt ze, en ze doet ons dan ook bidden, smeken, bedelenverstrooi mijn vijanden, Heer, en keer op henzelf het kwaad dat zij mij willen aandoen... Onttrek mij aan de macht van dezen die mij belagen, en be vrijd mij van hen die mij aanval len... God, om de eer van uw eigen Naam, maak mij zalig, en door de kracht van uw almachtige» arm ver- os mij.God luistert naar zulk gebed, want Hij is niet alleen goed, Hij is ook rechtvaardig, en Sint Paulus verzekert er ons van: «De bekoring die over u komt is toch maar menselijk, dat wil zeggen, ze gaat den weerstand van den mens niet te bovenwant God is getrouw, en Hij laat nooit toe, dat gij bekoord wordt boven uw kracht, integendeel: met de bekoring geeft Hij sterkte om eraap te weerstaan.» Daar hebben we, in deze Zondagmis, lessen genoeg: les van voorzichtigheid, die niet ver metel wordt, en eigen kracht wan trouwt; les van vertrouwen, dat niet wanhoopt, en op Gods hulp betrouwt. Voorzichtigheid en vertrouwen, de twee vleugels die ons heenvoeren over al de gevaren van ons leven hier op aarde, zoals zijn vleugels den vo gel doen ontsnappen aan de strikken welke op aarde worden gelegd. Komt, laten wij treden in den geest van de Moederkerk, en deze Mis vurig daarvoor bidden: «leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwaad.Vader die in den hemel zijt, houd de bekoring weg van ons, of ten minste, als Gij oordeelt dat er bekoring komen mag in ons leven, behoud ons dan tenminste voor den val, voor het kwaad, dat bedreiging zou kunnen worden van eeuwig kwaad en eeuwige pijn. De machtige locomotief die vaan 90 km. per nur de auto aanreed; In de Werden gewijd door Mgr. Lamiroy, bisschop van Brugge, in de abdij van St Andries Zevenkerken. Tot priester: EE. HH. Jozef Iserbyt en Louis Loontjes (Brugge); EE. PP. Guibert Seret, Olivier Raquez en Bo niface Davreux (Abdij van St An dries) Radbod Willems (Abdij van SteenbruggeWilfried d'Hove, Ar- change d'Oedelem en Hildebert de M°ulebeke CCapucijnen) Diaken: E. H. Valère Deschacht (Brugge)EE. PP. Rembsrt van Ise- ghem, Patrick Storms en Eamabé Poilvache (Abdij van St Andries). Ondenfia'.-enEE. PP. Silvester de Jonge en Ursmer Pirson (Abdij van St Andries). en Adalbert Vit (Abdij van Brevnov). Acoliet: E. H. Paul Mol (Brugge). PRIK•<^.TEW"", 'R'NG TC «ruriTT Op Zondag 31 Juli heeft Z. Fxc. M?r Janssens, tltelvoerend bisschop van Acarasso en missionaris van Scheut, de H. Prieste"wijding toe gediend aan een en veertig wijdelin gen, allen missionarissen van Scheut. Hier volgen namen van wiidelingen uit onze gewesten: Bogaerts Gaston, Waregem; Buffel Lucien, nrtrijke; Demarez Frans, Tielt; Depoorter Georges, Avekapel- le: Dewaele Jozef. Waregem; Dobbels Marcel, Tielt; Duyvejohck Jozef, Ize- gem; Fameygh Eugeen, Roeselare; Herpels Jozef, Wevelgem; Hoflack Gaston, Staden; Meersman Jeroom, Deerlijk; Nuytten Raphael, West- nieuwkerkc; Renson Raymond, Wa regem; Timperman Robert, Harelbe- ke; Vandekerokhove Antoon, Ardoole; Vanthourhout Edg., Wingene.; Van- tomme August, Izegem; Wallecan 1 Sylveer, Wevelgem. De plechtige inhuldiging van Z. E H. R. De Bergh, als pastoor van Slijpe heeft plaats op Zondag 14 Augustus 1949. Te 2 uur vorming van de stoet in de Diksmuidestraat over de tramsta tie. Te 2.30 u. optocht van de stoet, die de Diksmuidestraat en de Mlddel- kerkestraat doortrekt. Orde van de stoet: 1. Standaard dragers; 2. een groep Tempeliers; 3. groep: Belgische Driekleur; 4. Wa gen: de Kaartersclub; 5. Wagen: de landbouw; 6. Wagen: Bouw; 7. Dui- venwagen; 8. Wagen: Ste Godelieve; 9. Wagen: St Niklaas; 10. Hemelwa gen: 11. De schoolkinderen: 12. Pro- cessiegroepenSt Tarclslus - de 3 goddelijke Deugden - de goede Her der met herders - de nieuwe groep: 12 beloften van het H. Hart; 13. Mu ziek van Beerst; 14. Z. E. H. Deken; E. H. Pastoor met getuigen, gevolgd door de burgerlijke overheden. Na de optocht, in de kerk plechtige aanstelling van de nieuwe herder door Z. E. H. Kan. Brijs, deken van Gistel. Een wandelconcert, door het deel nemend muziek zal de feestelijkheden besluiten. De bevolking zal er dan ook aan houden hun huizen te bevlaggen, te versleren en met opschriften np te smukken; reeds worden dulz°nde ro zen g»vlochten. De Slijpenaars zullen Ijverig en op gulle wijze hun nieuwe herder inha len! Een Belgische oudstrilder uit de eerste wereldoorlog uit Brussel, is te T.ourdes aangekomen, na België en Frankrllk te voet te hebben doortrok ken. Hij is 72 J. oud en girg naar I ourdes om O. L. Vr. om de genezing zi'nT verlamde dochter te verzoeken. De bedeva?"der zal over enkele éw gen de terugweg te voet onderaen-1-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 2