Groots Hoppefeest I Uit't Poperingse j FRIG IDAIRE IJSKASTEN het St - Sebastiaansbeeld der oude Schuttersgilde van Reninghelst Stevens Gèbroéders GEMEENTERAADSZITTING UIT POPERINGE GOUDEN KLOOSTERJUBILEUM IN HET VOGELTJE (POPERINGE) Zondag 7 en Maandag 8 Oogst PIRO HARLEKIJNTJE DE VREEMDE HOOFDMAN BRAND TE ROESBRUGGE Hangaar en vlas uitgebrand. \~\el ware mis uw nieuw uurwerk te kopen vooraleer de prachtige laatste modellen gezien te hebben bij STAD POPERINGE Zondag 23 Augustus 1£49 TER GELEGENHEID VAN DE INHULDIGING DER ELECTRIFICATIE TE LANDE EVEN UW AANDACHT! MODERN WOORDENBOEK Boekhandel Sansen-Vanneste, Gasthuisstraat 15, Poperinne. ROUWBERICHTEN WOONSTVERANDERING F. C. Poperinge 3 1/2 o/0 MARTIN Ch., 11, St Niklaasstraat, leper. PRIORIJ DER ZUSTERS BENEDICTINESSEN Boeschepestraat, 12-14, POPERINGE ROUWBEDANKINGEN VOOR TAXIREIZEN B. S. Poperinge ABEELE RENINGELST AAN DE GEDEPORTEERDEN EN WERKWEÏGERAARS VLOER- en FAIENCETEGELS DANIEL SIMOEN St-Sixtusstraat 4bis, tel. 392 POPERINGE. KOSMOS-REIZEN SINT-JAN-TER-BIEZEN WATOU KOFFIES VAN 'T PARADIJS GEVRAAGD VRAAGT PLAATS VERMAKELIJKHEDEN FIRMA GER. TRUANT-DUCOURANT N.V, POPERINGE TEL 28 ZITDAGEN van de Hr Volksvcrtegen* woordeer F. LEF'ÈRE, Vrijdag 5 Oor«t: Gebouwd Üo'pr --Ï- G EN ER A1 M O TO R S verkocht door l,EPER.*,,R.OPERINGE HET WEKELIJKS NIEUWS VEvRXESTRAAT-KERMIS VgyUmWd De Veurnestraat houdt als naar jaarlijkse gewoonte kennis met half f Augustus. In ons volgend nummer delen wij volledig programma van de kermis mede. NAKLANK Wij vernamen met genoegen dat de 18-jarige jongeling B. die vorige week door een hond gebeten werd langs de Krombekesteenweg, nabij het Jagershofbijna genezen is van de opgelopen beten aan oor en hand. Naar thans verluidt zou de hond niet gemuilband geweest zijn en aanzien zijn geweest als een braaf dier. Openbare en geheime zitting van de Gemeenteraad op het Stadhuis, op Vrijdag 5 Augustus 1949, om 19 u. DAGORDE: A. Openbare Zitting: 1. Verslag der zitting van 24 Juni jl. 2. Aanvaarden van het Rasonder zoek van de Stadsontvanger, over het tweede kwartaal 1949. 3. Aanvaarden van het verslag van het Rasonderzoek van de ontvan ger C.O.O., over het tweede kwar taal 1949. 4. Aanvraag te richten tot het Be stuur van de Stedebouw, tot het bekomen der Staatstoelage voor het opmaken der plannen van aanleg inzake urbanisatie. 5. Goedkeuring te geven betreffende de ruiling van bouwgronden tus sen de C.O.O. en de Heer Deman Maurice. 6. Goedkeuring te geven betreffende de plannen tot het bouwen van een slachthuis.' 7. Herziening der berekening der Stadspremie voor het bouwen van goedkope woningen. 8. Mededelingen. B. Geheime Zitting. 9. Vaststellen der individuele wed de van de Heer André Cappelae- re, klerk bij het Gemeenteperso- neel. 10. Toekennen van een voorschot toelage op de wedde van Erese- cretaris, Couttenier Maurice, van af 1 Juli 1948 tot 31 Maart 1949. K.S.A. TONEELAVOND in de te 19 uur RATHOLIERE KRING, door Yv. WAEGEMANS. door A. VANDERLUGT. Prachtige kledij - Mooi Decor. Verzorgd spek Kaarten te krijgen in de «Katholieke Kring», Zondag van 10 tot 12 uur. Te 14.30 u. speciale Kindervertoning. Ter hoeve van landbouwer Lelieur Robert, wonende Lindestraat, wijk Wayenburg, tussen Roesbrugge en Krombeke, werd Woensdag morgen met schrik vastgesteld dat brand ontstaan was in een voer vlas dat on dergebracht was in een mikke welke er slechts sedert vorige week was op gesteld. Het vuur breidde zich zeer snel uit en weldra stond de ganse oogst vlas van een oppervlakte van 4 gemete welke onder de mikke stond, in lichtelaai.. Niets kon gered worden. De wagen met vlas stond er onaangeroerd se dert drie dagen. Oorzaak van de brand is onbekend. De veldwachter van Roesbrugge stelde een onderzoek in; de komst van het Parket werd daarbij verwacht. Er bestaat geen verzekering op het uitgebrand vlas noch op de mikke. O^rfUliA Te 10.45 u. Ontvangst ten Stadhuize van de Genodigden. Te 11.15 u. BlIS in St Bertinuskerk, ter nagedachtenis van Burgemeester-Volksvertegenwoordiger Heer Lucien DE3CHODT; opgeluisterd door kunstmuziek. Te 12 00 u. INHULDIGING VAN HERDENKINGSPLAAT. Te 14.00 u. Opstelling van den stoet in de Veurnestraat. T« 35 a. ONOVERTROFFEN PRACHTIGE CAVALCADE STOET, met medewerking van de Maatschappij GAZELECsamengesteld uit de schitterendste groepen van het land. 25 Groepen. 1000 Deel nemers. Lustige en bonte verscheidenheid. Kleurrijk wcmelende klederdracht. Te 17.00 u. Op de Markt: Voorstelling der groepen aan de Jury, met uitvoering van merkwaardige nummers. Te 19.00 u. Op de Markt: CONCERT door het Accordeonen semble van Meester Ghybe's Gilde (25 uitvoerders). Te 20.30 u. IN EEN ENIG DECOR VAN HOPPERANKEN, KOSTELOZE OPENLUCHT OPVOERING VAN DE OPERETTE jQ£ HOMMELPLUK van E. SEROEN, door de Koninklijke Rederijkers kamer De Langlioïrs Victorinen Onderwijl UITLOTING van de kosteloze Tombola. Daarna. DE POPERINGSE BIARKT IN VUUR: vuurwerk - verlichting. SCHAFT U HET UITVOERIG PROGRAMMA AAN, RECHT- GEVENDE OP DEELNEMING AAN KOSTELOZE TOMBOLA. Namens het Stadsbestuur: De Secretaris, De Burgemeester, G. VERSTRAETE. Dr Jos. VAN WALLEGHEM. ONDERPASTOORS DER WEEK t-Bertlnus: E. H. Vandenberghe. t-Jan: E. H. Caignie. i. L. Vrouw: E. H. Vandenberghe. ZONDAGDIENST pothcker: Hr De Vloo, Paarden markt. Geneesheer: Dr Ryon, Bertenplaats. 'eearts: Dr Ostyn, Boeschepestraat. 'IET loor Prof. Dr J. Verscheuren, S. J., al kortelings opnieuw verschijnen in editie, geheel bijgewerkt en in de NIEUWE SPELLING. Prijs voor twee delen, gebonden 840 frank. Men kan Intekenen in: Tel. 430. Verdwenen zijn de pijlen die het- lijf doorboorden. Volgens eene inlichting van wijlen Fideel Verhaeghe, over enkele jaren aldaar gestorven, zou de gilde rond 1840 ontbonden geweest zijn. Beeld en geschriften waren in de herberg Het Oud Gemeentehuis bewaard. De dagen verliepen en de bazin, oud geworden, ging het dorp verla ten; naar gewoonte moest het huis voor den nieuwen huurder kant en klaar zijn. Zoo verkocht zij aan eenen onbekende het St-Sebastïaans- beeld; opsporingen om het weder te vinden bleven vruchteloos. Van den anderen kant wierden de oude ge schriften op eenen hoop gestapeld en het vuur er aan gestoken. Gustaf Carton, aannemer te Reninghelst, kon aan deze euveldaad nog enkele onttrekken, waaronder de standregels hooger vermeld. Zoo kwamen zij in het bezit van den gewezen Secre taris, Ach. Camerlynck. In 1914 was het oorlog en. door het doorbreken der vechtlijn, tusschen Yper en Armentiers, in April 1918, vluchtte geheel de Zuiderstreek van Poperinghe, met wagens, karren en allerhande getrek beladen met meu bels van alle slag Frankrijk in. Het mikpunt voor velen was de Nor mandie Op 11 November 1918 was de vrede geteekend en ons volk, vier jaar lang door eenen moordband gescheiden, haastte zijne verwanten weder te zien. Deswege trok Warden Oom van Hooglede den Calvados op, waar zijne neven tijdelijk eene hofstede uit baatten. Doch het verblijven op een buitengoed in eene verlaten streek kon hem niet voldoen en. als kun stenaar en beschrijver van volksge bruiken, ging hij de oud gekende stad Lisieux doorwandelen. Zoo stoinff hij voor den winkel van Leeocq, ver- kooper van oudheden aidaar, toen zijne oogen vielen op het spoorloos verdwenen St Sebastiaansbeeld van Reninghelst, vereenzelvigd door het jaarschrift. Ik kreeg kennis van de vondst; kocht het beeld zonder zien en G. Beirnaert-, handelaar alhier, met eene rondreis van minstens twee honderd uren bracht het weder naar Poperinghe, op de grenzen van zijn eerste verblijf. Den 3 September 1939, oorlogs verklaring tusschen 'Engeland en Duitschland. Het gevaar was nakend. Immers die akelige woorden eens door den bekenden staatsman, von Bismarck, uitgesproken herinnerde ik mij: «Men moet aan den overwon nen niets anders overlaten dan de ogen om te krijschen en de tanden om gras te eten.Dat volstond mij. Enkele dagen later was geheel mijne verzameling onder den grond: daar toch was zij veilig tegen, dieft» en brand... bommen alleen te vree zen. Zij verbleef daar omtrent zes jaar en dan verrees St Sebastiaans beeld ongeschonden, zelfs in zijne oude kleuren. Onder oudheidskundig opzicht is het nu een der kostbaarste over blijfsels van Reninghelsts yerleden. ADRIAEN, veearts. BURGERSTAND van 28 Juli tot 4 Augustus 1949. Geboorten. De Leeuw Henk, z. v. Hubert en Morel Agnes, Rekhofstr. 39. Marchand Maria, d. v. Ernest en Struyve Camilla, Jagerstraat, 18 Degrendel Dirk, z. v. Henri en De Backer Paula, Koeistr. 27. Dennequin Joël, z. v. Roger, en Vermeulen Blanche, Leisele. Haus- ple Frans, z. v. Marcel en Dewancker Rachel, Krombeke. D'Ooghe Nor- bert, z. v. Maurice en Allerweireldt Fany, Watou. Vanneste Luc, z. v. Gerard en Ackaert Esther, Watou. Knockaert Gabriel, z. v. Valere en Leniere Blanche, Westouter. Soe- nen Lutgarde, d. v. Richard en Ber- naert Jeanne, Woesten. Lans- zweert Magda, d. v. Maurice en Sam- pers Martha, Noordschote. Overlijdens. Faes Danny, 13 m., Pottestr. 133. Lemahieu Helena, 76 jaar, echtg. Cappelaere Jules, Cassel- straat 54. Devrière Madeleine, 50 jaar, kloosterzuster, B rug-ges tr. 10. Caulisr Elias, 68 j., wed. v. Gakiere Julia, Westouter. Capoen Oscar, 1 m., Loviestraat 42. Devoghel Maria, 89 j., ongeh., St Michielsstr. 2. Huwelijk. Recour Albert, rijks wachter, v. Meulebeke, en Robaeys Godelieve, z. b., v. Poperinge. Huwelijksbelofte, Pitteliioen Emile, metaalbewerker, v. Poperinge, en Wybou Odette, z. b., v. Meenen. DE JUBILARISSE E. Z. VINCENTIA Op Donderdag 11 Oogst a.s. viert Eerwaarde Zuster Vincentia (in de we reld Juffr. Louise Bekaert) der Eerw. Zusters Paulinen (buiten stad), wijk Vogeltje te Poperinge, haar gouden jubileum van 50 jaar kloosterleven. Een dergelijke gebeurtenis mogen we niet onopgemerkt laten voorbij gaan. De 7 Mei 1872 te Brugge geboren uit diep-christelijke ouders, die van hun 10 kinderen drie dochters aan de Heer schonken, leerde Zuster Vincentia bij de Zusters Maricolen te Brugge reeds vanaf haar vierde jaar het spellewer- ken, waarin ze later talrijke leerlin gen zou opleiden. Op 31 Oktober 1890 trad zij in het klooster der Eerw. Zusters Paulinen van 't Vogeltje. Dit klooster is een echt Poperingse stichting, door Z. E. H. Bruno van Merris, van 1824 tot 1834 Deken van Poperinge, opgericht in 1833 begonnen drie jonge dochters, dia zich toendertijd bezighielden met de opvoeding der kinderen in eer. schooltje gelegen op 't Vogeltje, een gezamenlijk kloosterleven te leiden; van Deken van Merris ontvingen zij een kloosterregel die door Mgr Bous- sens, Bisschop van Brugge, op 13 Sep tember 1841. góedgekeurd werd. In het Vogeltje gaf zij jarenlang les in godsdienst. Hoe diepgaand deze opvoeding is geweest, getuigen de vele brave huismoeders van 't Vogeltje, en vooral het feit dat 13 van hare oud- leerlingen zich in een klooster aan de Heer hebben toegewijd. Meestal verdoken en ongekend voor het oog van de wereld is het leven van een kloosterzuster. Hierop zou Zuster Vincentia, door haar buitengewoon kunstig kantwerk, dat heinde en ver gevraagd werd, een uitzondering ma ken. Tot haar 26" jaar had zij deze kunst te Brugge geleerd; na haar in trede in 't klooster, oordeelde hare Overste het nuttig haar in 1911 nog gedurende 2 jaar de leergangen aan de Kantnormaalschool te Brugge te laten volgen. Vooral gedurende de oorlogsjaren 1914-18 kwamen zeer veel Engelse en andere vreemdelingen naar 't Vogeltje om bij haar Brugs kantwerk te bestel len. Prinses Mary van Engeland er. haar verloofde vereerden haar met een bezoek en namen een buitengewoon mooi manteltje in kantwerk mee naar Engeland. Maar niet alleen naar de vreemde vertrok haar kantwerk. Ook hier in de streek kan men haar werk bewon deren. In de eerste wereldoorlog werd uit de St Bertinuskerk de schone kan ten, sluier van het O. L, Vrouwbeeld ontvreemd. Z. E. H. Deken Vervaecke ging naar Zuster Vincentia om een nieuwe sluier voor O. L. Vrouw: na 2 jaar arbeid prijkte de hemelse Moeder met een nieuwe sluier in fijn Brugs bloemwerk. En wie heeft niet in Poperinge's Ommegangsprocessie de lange sluier in Brugs bloemwerk bewonderd, waar mee O. L. Vrouw van St Jan door onze straten trekt? Werk van Zuster Vin centia, wier Overste, Moeder Margriet z. het uit dankbaarheid voor de be scherming in de oorlog genoten, aan O. L. Vrouw opdroeg. Druk bezocht was dan ook in die ja ren de kantwerkschool van 't Vogel tje, waar Zuster Vincentia, van de vroege morgen tot de late avond, ge durende 30 jaar de kunst van strop- kant, eluny, bloemwerk, vlaamso en valencijnse kant aan talrijke leerlin gen aanleerde. Met de kantindustrie, die in de laat ste jaren sterk verviel, viel ook de kantwerkschool van 't Vogeltje: in 1939 hield ze op te bestaan. Nu is Zuster Vincentia 77 jaar. Een rijk schoon leven is het geweest, en nog maakt $ij zich verdienstelijk in de klooster,gemeente van 't Vogeltje. Ad Muitos Annes nog. Zuster Vin- eontia. en hartelijke gelukwensen hij Uw gouden Jubileum. Een plechtige Jubelmis zal op Don derdag 11 Aug. te 9.30 uur ongedragen worden in de kapel van 't Vogeltje. fOPERINGE. Beleefde uitnodiging tot het bijwo nen van de GEZONGEN MIS, op Zondag 7 Augustus, te 8 uur, in de St-Bertinuskerk, voor VROUW ZOË VERHAEGHE echtgenote v. Hr Marcel Camerlynck en voor de Kinderen MARIE en ALBERT Vanwege de Echtgenoot en Kin deren die danken (cC 2.037) HERSENSCHUDDING OPGELOPEN. Het twaalfjarig meisje Marie-Thê- rese Blanckaert, dochtertje van Leon, wonende Bruggestraat, maakte Zon dagnamiddag, langs de Elverdinge- steenweg, nabij de herberg De Eklips een zware val met haar fiets en bleef bewusteloos liggen. De bij geroepen dokter stelde een hersen schudding vast. Het meisje is thans aan de beterhand. AANGENOMEN SCHOOL DER ZUSTERS PENITENTEN Werd bil vergetelheid in de vroeger aangekondigde uitslagen niet gemeld: Lagere school, 2« leerjaar: Roza Van- decasteele, 3« plaats met 88 BOTERMARKT Vrijdag 5 Augustus. Boter ver kocht aan 90 fr. het kgr. gemiddeld. Voor uw SCHOENEN op MAAT, door eigen werk. alsook voor alle herstcliingen van schoenen, één adres: GESQUIERE REMI St-Michielsstraat, 8, POPERINGE (Voorheen: O. L. Vrouw Kruisstr .13) Verzorgd werk Matige prijzen. (c 2.493) VWWVWVWIWWVïfWWWVW De trainingen verlopen op hun best, doch werden nog niet genoeg gevolgd. Een 40-tal spelers waren Dinsdag 11. op het appel, en zullen het zich zeker niet beklaagd hebben. Volgende Dinsdag worden de twee ploegen opgesteld die op 14 dezer tegen W.S.leper zullen uitko men. Alle spelers verwachten wij dus dringend Dinsdag a.s. willen ze ln aan merking komen voor hun opstelling. Aan Jonge liefhebbers die nog bij geen andere club zijn aangesloten berichten wij, nogmaals dat ze zich op de training mogen aanmelden zonder bij de club te zijn aangesloten: alle Jonge lieden zijn dus welkom. De laatste algemene vergadering ver liep normaal, en de spelers gaven verder hun vertrouwen aan het huidige be stuur. In samenwerking zetten wij dus het nieuwe seizoen ln, en trappen af te Poperinge op 14 dezer, te 1.30 u. en te 15 uur. Het Bestuur. De geschiedenis leert, dat, ln 1346 het kanon op het slagveld van Grécy, dorp in de Somme (Frankrijk), voor de eerste maal bulderde en alzoo het gebruik van benden oorlogschutters, die tot dan op een slagveld onmis baar waren, den genadeslag gaf. Som mige dezer vereenigden zich in gil den van spel waaraan eene vergun ning van 's gravenswege vereischt bleef. Zoo lees ik in een afschrift van eene oorkonde waarschijnlijk in den brand der Hallen van Yper, op 22 Nov. 1914 vernield, dat Keizer Maximiliaan van Oostenrijk, graaf van Vlaande ren, den 13 September 1511 aan hoogstens zestig deftige en kundige liefhebbers van de boog, wonende te Dickebusch en te Vlamertinghe, den oorlof gaf ónder de bescherming van den Hoogweerden Heer St Sebas- tiaan eene gilde in te richten, mits zij zich verbonden den Graaf te vol gen zelfs tot op het slagveld" en met vergoeding zoolang hij het noodig vond. Te Reninghelst was 't hetzel föe. Vol gens de standregelen van 25 Juli T716, berustende bij O. Camerlynck daar wonende, was: «Uit krachte van Oc troy aan haar verleend in Januari 1613, bij Hunne Koninklijke Hooghe den Albertus en Isabella-Clara-Euge- nia, infante van Espangnien, aarts hertogen van Bourgondien, graven van Vlaanderen,te Reningelst eene schuttersgilde ingericht. In 1735 had zij een St Sebastiaans beeld, geen kunststuk, eerder het werk van eenen bekwamen timmer man. Hoog omtrent 0,80 m., gevoel loos van wezen, is de Heilige met de armen onhandig gewrongen, aan eenen boom gebonden. Good geplant staan de beenen op ccn versierd voet stuk, waarop het jaarschrift: 1735 Sebastianus nu Voorspreker wesen sal Voor ons in Reninghelst der gilde- ibroeders al. POPERINGE. Beleefde uitnodiging tot het bijwo nen der GEZONGEN JAARMIS, op Woensdag 10 Augustus, te 9.30 uur, in St-Bertinuskerk, voor MEVROUW HELENE SIBILLE Echtgenote van Heer Gaston Van Bruwaene Vanwege Echtgenoot en Kinderen, die danken op voorhand. (cC 2.496) LENINGEN, KOPEN en BOU WEN VAN EIGENDOMMEN. Krediet voor aankoop huishoudartikelen. Spec. Verzckeringskombinaties. Inspectie: Tel. 831: van 9 tot 12 uur. (C-2182) POPERINGE. Vriendelijke uitnodiging tot het bijwonen van de LAATSTE ZESWE- KENMIS, op Vrijdag 12 Augustus, te 10 uur, in O. L. Vrouwkerk, van HEER JULIEN KESTEMAN Echtgenoot van Vrouw Julienne Quaghebeur Vanwege Echtgenote en Kinderen, die danken op voorhand. (cC 2.043) EXTERNAAT PENSIONAAT Lagere Scholen. Middelbare Beroepsschool. Leerwerkhuis. Kantleerschool. Aangenomen door Staat en Provincie. Degelijk onderwijs in algemene vakken, handel en boekhouden, Fran se, Engelse en Duitse talen, dactylo- en stenographie, huishoudkunde, snit, confectie en tekenen, modes. Officiële examens worden afgelegd door de leerlingen van de hoogste jaren. GEACHTE OUDERS, vooraleer een keus te doen van schooi voor uw meisjes, vraagt inlichtingen in het Gesticht zelf Boeschepestraat Nr 14. Stelt niet uit van te laten inschrij ven. (c-2468) K.A.V.-NA ONS KOFFIEFEEST 't Gaat er altijd vrolijk aan toe, als onze moeders rond de koffietafel bijeenkomen; maar zo gezellig en aanstekelijk als verleden Zondag is het wellicht nog nimmer geweest. Een flinke groep jonge artisten had de zaal echt mêezowel in ernst als in luim. In de révue kregen onze leden een aanschouwelijk overzicht van de veelzijdige werking van onze bloei ende K.A.V. in 't verlopen jaar. Onze gevierde spreekster, Juffrouw Gesquiere, wist bij de 350 aanwe zige moeders de fijnste gemoeds snaren te doen trillen. Tussenin werd menig liedje mee gezongen door heel de zaal, waar- mêe onze moeders bewezen, niet alleen dat ze kunnen zingen, maar ook gaarne zingen. Kortom, het was een echt gemoe delijk familiefeest, waarvan de deugd nog lang zal bijblijven in hart en gemoed van de aanwezigen. POPERINGE. De Heer Jules Cappelaere-Lema- hieu en Kinderen bedanken Familie, Vrienden en Kennissen voor de tal rijke blijken van rouwdeelneming be toond bij het afsterven en de begra ving van hun diepbetreurde Echtge note en Moeder VROUW HELENE LEMAHIEU Echtgenote van Hr Jules Cappelaere Tevens uitnodiging tot het bijwo nen der GEZONGEN MIS, op Dins dag 9 Augustus, te 8 uur, in O L. Vrouwkerk. (cC 2.046) KATHOLIEKE HARMONIE «STE CECILIA» Onze muzikanten krijgen een nieuw uniform Wij kunnen met genoegen mede delen dat dank zij de werking en de milde steun van onze Ereleden, en in samenwerking met onze muzikanten wij binnen kort in uniform op straat komen. Dit nieuws zal door velen en bij zonderlijk door alle Ereleden en Le den van onze harmonie, als een blij de verrassing worden begroet. Nu onze Harmonie reeds bij haar kunstuitvoeringen hoge faam wist te verwerven zal zij er dan nog flinker bij voorkomen bij elk optreden in het openbaar. Elke muzikant zal er fier op gaan het uniform van onze Ka tholieke Harmonie Ste Cecilia te -'ogen dragen. Naar De Panne Op eerstkomende Zondag 7 Augus tus houdt onze Harmonie haar jaar lijkse uitstap naar De Panne. Vertrek aan het lokaal Katholieke Kring' te 9 uur stipt. Concert te De Panne te 11 uur. Het programma van het uit te voe ren concert luidt: 1. Les Démincurs, marsch, L. Gasia 2. Ouverture Fantastioue, A. Govaert. 3 In t Sprookjeswoud, P.W. Noack. Bew. A. Driessen 4 Ballet Egyptien, A. Luigini Bew. E. Grognet. 5. Retraite Autrichienne, K. Bela. Bew. J. Ardenois. 6. In Veteranl Honorem, A. Mouqué Marsch. Wij doen een oproep tot alle mu zikanten, opdat niemand ontbreke en wij steeds voltallig onze uitstappen zouden mogen doen. Het Bestuur der Harmonie. COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND Deze week Donderdag werd op het stadhuis door de Commissie van Openbare Onderstand, in het bijzijn van het Schepencollege, de Heer Os car Bataille, gehuldigd naar aanlei ding' van zijn vijf en twintig jaar lid zijn van de C.O.O.-Poperinge. Nadere inlichtingen toekomende week. ALLO: ALLO! in binnen- en buitenland, alsook voor alle ceremoniën, wendt U in volle vertrouwen tot het HUIS REMI DEROO Westvleterensteenweg, 23, POPERINGE. Tel. 415. (cC 2.047) VACANTIEREISJE Wie houdt van een mooi reisje schrijve in voor de uitstap per Kos- moscar op Zondag 21 Aug. e. k. naar de Grotten van Han, zekerlijk het heerlijkste natuurwonder in ons land, aiover Beauraing, Dinant, Namen en Brussel. Prijs 200 fr. Met 14 Aug. ook voor 3 dagen naar Parijs. 1.095 fr. hotels inbegrepen. Inl. bij P. Van Bruwaene, Bruggestraat 81, Tel. 445. POPERINGE. Mevr. Camille Nevejaas-D'Hondt, Kinderen en Kleinkinderen, bedanken Familie Vrienden en Kennissen voor de talrijke blijken van deelneming, betoond bij liet afsterven en de lijk dienst van hun diepbetreurde Echt genoot, Vader, Schoonvader en Groot vader MIJNHEER CAMILLE NEVEJANS Weduwnaar in 1* Huwelijk van Mevrouw Agnès Follet Echtgenoot in 2" Huwelijk van Mevrouw Madeleine D'Hondt. (C.-2.497) Vanaf Donderdag a.s., 11 Aug., zul len de wekelijkse oefeningen herbegin nen op ons terrein Remy Sportvoor alle aangesloten spelers van Blue Star Poperinge. Onze gewone oefenlr.gen voor onze Jongere spelers blijven doorgaan op de gewone plaats (welde A. Merle- vede). We doen beroep op al onze aangeslo ten spelers opdat ze de trainingen ern stig zouden volgen, dit met het oog op de goede verstandhouding voor het nieuwe seizoen. Nog enkele weken schelden ons van de grote voetbalontmoeting op het plein van Club Poperinge: ere-afdellngs- match tussen een selectie Llerse-Lyra en F. C. Brugge. Match die doorgaat op Zondag 21 Augustus, te 14.30 uur. Als het weder van de partij ls, zal er heel zeker grote toeloop van volk zijn, want leder supporter en liefheb ber van voetbal zal deze enige gelegen heid niet laten voorbijgaan om enkele onzer International" spelers aan het werk te zien, o.a. Vercammen en Van- denberg van Lyra, en Daniël Van Pot- telberghe van Club Brugge. Deze man nen alleen staan reeds borg voor mooi voetbalvertoon. De voetballiefhebbers hoeven niet bang te zijn dat er reservespelers zullen optreden. De belde ploegen zullen op treden zoals aangekondigd op de aan- plakbrieven. Men zal waar voor zijn geld krijgen. De liefhebbers die een genummerde kaart wensen, gelleven zlchete wenden tot. het Secretariaat: Boeschepestraat 21. Het ls ln uw belang op tijd een ge nummerde kaart aan te vragen, dit om alle ongemakken te vermijden de dag der match zelf. Voor degene die per auto afkomen, ls er parkeergelegenheid voorzien op de Paardenmakrt, waar de stedelijke poli tie het toeztcht zal uitoefenen. Men zal zich dus geen zorgen moeten maken nopens het parkeren der auto's, waar voor we onze Heer Politiecommissaris onze beste dank betuigen. Zodus, sportliefhebbers, neemt deze gelegenheid te baat en wilt getuige zijn van deze ere-afdelingsmatch, die zal ge leld worden door een onzer beste scheidsrechters, nl. de Heer Baert. HET BESTUUR. MEESTER GHYBE'S KEIKOPI'ENGILDE Bij de feestelijkheden ingericht met Gazelec hier ter stede, gegeven on 28 Augustus, is onze gilde uitgenodigd eraan deel te nemen. Het Bestuur onzer Gilde doet ter dier gelegenheid eeji oproep tot alle liefhebbers (sters) van zang en dans. ten einde dit feest de nodige luister bij te zetten. 19 mannen met de Lichterveldse accordeon, 20 vrouwsper sonen en 25 mannen, worden gevraagd om hun deelneming te verlenen. Zo kunnen zich aangeven in het lokaal Stadsschaalof bij Hr Achiel De- langhc (Meester Ghyi.e). Wij reke nen stellig op aller welwillendheid. Het Bestuur. Maurice, 598 p.; 7. Goudeseune Jerome, 586 p.: 8. Decalf Prudent. 585 p.; 9. Rou- seré Adrienne, 575 p.; 10. Vnllaey Pas cal, 521 p. Uitslag der monsterschieting op het liggend spel: Hoogvogel nr 1.: Oyaert Cesar. Roesbrugge: hoogvogel nr 2.: idem: hoogvogel -nr 3.: idem; zijvo gel nr 1.: Christlaen Leopold; rr 2.: Lebbe Jules; nr 3.: Maerten Arthur; nr 4.: Tou André; kalle nr 1.:- Deiils Ar thur; nr. 2.: Ampe Omer: nr 3.: Rycke- boer Déslró; nr. 4.: Christlaen ju'.ion. Aan de hoer Oyaert Cesar, de s'-mpa- ttake scherpschutter uit Roesbrugge, een speciale gelukwens om het rekorcl in hst topsclileten. Uitslag der baanboIHn» der Wlnnezeelstraat. 21 pelotons vair 1 man: 1. Tytgat Cyrlïle en Pattlju Jero me; 2. Maerten Camlel en Franco Gas ton: 3. Butaye Roger en BenteUi Achll- le; 4. Butayo Karei en Leys Jerome: 5. Devos Leon en Beun Gerard; 8. Huy- ghe Rénó en Six Leopold. Aan de werkgevers. Zondag 7 Augustus, vanaf 8.30 u. laat ste zitdag voor het Invullen der drie maandelijkse formulieren van rijks dienst, bij Henrl Loones. Inlichtingen nopens het tewerkstellen van seizoen arbeiders. Naklank der fcstivn-Ucesten. Dat de fes'.lvalklok heidT he-ft ge klonken stai-t als een paa". bov»u water. En die klank zindert nog sowdd tn de oren van alle Vatounaren en zal nog laag blijven klinken. Dit fiwst, onze goe de muzl-kn.aatschapp'J ter er« en d nering- oeners tin bate ls wel ten sc-.oonste uit de geschied »ntg onzer me-ntc en de bewoners geraken er niet van ul'gepraat. Het wa« lnderd-ad iets naar led er i gading en goestlr.g. W-toi heeft man nen aan het roer welke er een handje van weg hebben om Iets op touw te zeten «n te doen gelukk n. Moes-en al le lnwon»rs hand in h-»d samenwerken en e-nsgezlpd me-he p-n, dan kunnen we te Watou ieder Jaar een fe»st op richten waarvan onz» ge» ur-n p>et af gunst zouden spreken. Wie et er mee? Wie legt de eerste steen' Onze ganA-efcnteschooI. De werken zijn volop aan gang en we zien ran dag tot d-» de ve and «ringen gro«len en de oude mis—les »»z»srijnen. BIJ h»t herberinnen der klauter op I September gaan onze Jo-g««« gezonde, luchtige en aangename k(»al»kaleia be trekken 1 Vreemde mare. 't Deed vr-emd aart... ongelooflijk. en toch was het waar. De Ee-wa»«le Zus ters van Sint Jo«ef vertrekken ui: Wa tou. Wie had zulkt oo>« durven of kun nen ge oven. Het pa-t hier aan die of fervaardige zue»er3 e*n openbare huid* te brengen om al het goede dat zij ge durende de lange Jaren aan onze Wa- tousc meisjes h»uo»n bewezen. Het on derwijs dat ze met zoveel IJver geduren de meerdere generaties hebben ter hart» genomen, heeft hun naam onuttwi»» baar ln het geheueen der Watounare< -egrlft en heel Watou is er hun onzef» lijk dankbaar voor en zal hun dan oöï dankbaar blijven gedenken. Naar Grotten van Han. Naar Grotten van Han. Hastières, Beauraing, Dinant en Namen, met Kösmos-car op Zondag 21 Aug. e.k. Prijs 220 fr. Inlichtingen en inschrij ving Café Marquis, Plaats, Abeele. Gevallen. De Abeelenaar Roger Vandelanotte kwam Zondag jl., na de ghymkana op Calicanes, huiswaarts gereden oer moto. Bij het indraaien van de Nleuwstraat botste hi.i tegen een el»c- trische paal- en stuikte ten gronde. Bij zijn val werd hij het been ge barsten en een vinger gebroken. Aanrijding. Tussen de plaats en de Zevecote kwam het op 28 Juli jl., rond 38,30 tl. tot een aanrijding tussen de fietser Pauw. D. uit Reningelst, en de auto van Carb. M. uit Westouter. De fiets van Pauw. werd gans vernield. JUBELFEEST BLT DE E. Z. BENEDICTINESSEN Zondag 11. vierden de E. Z. Bene dictinessen, vereerd door de aanwe zigheid van de geachte leden van het Schoolcomiteit en talrijk-opge komen oud-le.erlingen, het Jubelfeest van hun Middelbare Beroepsschool en het Leerwerkhuis. De viering lukte buiten verwachting. De plech tige Hoogmis, in de stemmige kapel, verwekte zusterlijke eenheid. Z. E. Heer Deken wist op zijn eigen pit tige manier, zijn waardering te be tuigen en huide te brengen aan allen, die door hun moeizaam werk geholpen hebben om de school tot zo'n bloei te brengen: Eerw, Bestuur sters, geachte Dames van het School comiteit en eerste Leraressen in het bizonder. Volgde: een zeer deskun dige uiteenzetting, door de geachte Juffrouw De Puydt, over de geboorte en de geleidelijke ontwikkeling van voornoemde school. Beide voordrach ten werden geestdriftig toegejuigt. Het ongunstig weertje belette wel eventjes de gewezen schoolvriendin nen in open lucht hun hartje op te halen, maar niet minder huiselijk was het samenzijn aan de fijn en wei-voorziene tafel. Ernst en iuim wisselden er mekaar af en zo werd voldaan aan ieders smaak. Te vier uur werd de eetzaal verlaten en ver dere feestelijkheden stemden allen vrolijk en geestdriftig voor hun ge wezen school. Neen, neen, ik beklaag mijn dag nietwas de algemene groet ten afscheid, zo goed had ik het niet durven verwachten. Van een oud-leerlinge. Het Nationaal Verbond der Wegge voerden verzoekt alle gedeporteerden en werkweigeraars, die het tot op dit ogenblik nog niet deden, een formu lier van aanvraag om erkenning in te vullen. Het herinnert hen er tevens aan dat deze formaliteit vóór 31 Augustus 1949 moet gebeuren ten einde te voorkomen dat zij de verschillende voordelen welke reeds toegekend zijn en nog zullen toegekend worden, zou den verliezen. De plaatselijke en gewestelijke af delingen var. het N.V.W. beschikken over alle nodige formulieren tot het indienen der aanvragen. Wendt U tot volgende adressen: voor IEPER: Bij Verlie Raymond, lokaal De Drie Koningen Grote Markt, iedere Zondag van 10 tot 12 uur. POPERINGE: Bij Devos Roger, 9, Ieperstraat. WERVIK: Lokaal «Au Corbeau Steenackerplaats. of bij Goos Jo zef, Koeistraat 25. GELUWE en aanpalende gemeenten: Bij Jozef Flament, G. Gezellestr. 10. ZILLEBEKE: Bij René Blanckaert, Ieperstraat 1. ZONNEBEKE: Bij Deraedt Cyriel, In de Volksbond Ieperstraat. LANGEMARK en omliggende: Bij Denis Allewaert, Café St Sebas- tia-anKlerkenstraat. GELUVELD: Bij Deboeuf Henrl, 70, Iepe'-'straat. VLAMERTINGE: Bij Tiiorré André, lokaal Coöperatieve, Ieperstraat, iedere Zondagvoormiddag. VOORMEZELF,. Bij Delannoy Gil bert. Dorp 82, V.'I.ITSCHATE: Bij Venneersch Al- bert, Café De Sultan Kemmel- aller merken, aller kleuren. Grootste keus aan voordeligste prij zen bij: Komt zien en U wordt koper, (c-1685) Grotten van Han, Beauraing, Di nant en Namen, op Zondag 21 Aug. - Prijs 200 fr. PARIJS, 3 dagen, op 14 Aug. - 1.095 fr. Volgende grote reizen zijn verder reeds verzekerd: LOURDES. 8 dagen, 14, 21, 28/8, 3.250 fr. LOURDES en PYRENEE- EN, 13 d„ elke Zondag, 4.950 fr. OOSTENRIJK, 14/8, 5.050 frank. AZURENKUST, 13 d., elke Zondag, 4.975 fr. NORMANDIE, 6 d„ elke Zondag, 2.475 fr. VOGEZEN, 6 d„ elke Zondag, 2.525 fr. ZWITSER LAND, 7 en 8 d„ elke Zondag. LUXEMBURG, 3 of 6 d„ 1.295 of 1.950 fr., elke Zondag. Groepsreizen. - Verhuring autocars. - Hotelreservaties. 20 Jaar ondervinding. - Aangeslo ten bij nationale en internationale Toerisme-Federaties. Inl. bij P. Van Bruwaene, Brugge straat 81, Poperinge, tel. 445. (c-2231) VERLOREN EN GEVONDEN Gevonden. Zakmes; sleutel; grijze regenmantel; 2 sleutels aan ring. Verloren. gouden kinderoorbel. Inl. ten poiitiebuvele. Uitslag der Vinkenzctting De St Jansvink Gehouden bij Vanhoucke Remi c»fó 't Westlandte Watou. 52 Vogels. J. Tazar, Graoschepe Albert, 5'6 liedjes; 2. Tai'3, Beys Firmin, 523: 3. Jacques, Deereus Danièl, 516; 4. Aa» cn Heer, Keyngnae-t E'e, 444; 5. Brolckc, Ingela«rc Fl.. 402; 6. Roda, l'olley Jules, 399: 7. Tony, Elslander Maurice, 389: 8. Tarzan, Gouwy Zul- ma, 380; 9. Tommy, Verslype Oscar, 365; 10. Trein, Cauweliêr Camiel, 364; 11. Sercu, Vcrfaillie Oscar, 341; 12. Tarzan, Camerlynck Jules, 337. Beker gegeven door Hr Albert Van Eecke, Brouwer, te Watou, gewonnen door vogel Tazaraan Graeschepe Albert, maatschappij De Sint Jans vink Burgerstand. Geboorten. -- Hauspie Agnes, d. v. Camiel en Camerlynck Alice. Lahae- re Rt-th. z. v. Gaston en Godet Irmine. Huwelijk. Plancke Roger en Bed- deleeni Esther, v. Watou. Overlijdens. Annothé Emma, wed. Leu e Aimé, 84 j. Boudein Cyrille, echtg. Vercruysse Lazarie, 68 j. Naar Grotten van Han. Naar de Grotten van Han, Hastières, Beauraing, Dinant en Namen, met Kosmos-car op Zondag 21 Aug. e.k. Prijs 220 fr. Inschrijving Café Loones Grote Markt. Duivenrubrlek. Breteu'l, oude duiven: 1. Deman Mau rice; 2. Idem; 3. Leroy Joseph; 4. Decae Gah"'M. Brrteull, Jonge duiven: 1. Vermeersch dermain. Beveren ad. Ijzer: 2. Demol Joseph: 3. Sweertvaegher Marcel; 4. De- mol Joseph; 5. Soen Camiel. Algemrnn rangschikking: 1. Corteel Albert, 770 punten: 2. Dambre Paul, 753 punten; 7. Deschrevel Karei, C—3 p.; 4. Deman Maurice. 641 p.; 5. Van E»—e Al- bert en Neudt Marcel, 606 p.; 6. Thorez EINDEXAMEN Hr Herman Lebb», Pottesua&t, 22, heelt aan de Vrije Beroepsschool te St Kruis, Brugge, met grote onder scheiding zijn eindexamen vo cr k:eer- maker afgeleid. Hartelijke <eluk- wensen. AANRIJDING Op Zondagmorgen jl. kwam het tot een aanrijding in de Gasthuis straat tussen de auto van Marc. W., Bethunestraat, die de poort van het O. L. Vrouw Gasthuis uitreed, en de auto van Mess. G. uit Leisele. Stoffelijke schade aan beide wagens. LAATSTE TAP Leon Laconte- Demaeght kondigt aan alle Vrienden en Kenissen dat hij op Zondag e. k. 7 Augustus Laatste Tap houdt in de Katho lieke Kring VERSE GEBRANDE KOFFIES GEZONDE KOFFIES Dit verkrijgt U bij het gebruik der Onze Luxe-mengeling Onze Speciaal ONZE EXTRA ONZE STANDART ONZE RECLAAM IN GELODE ZAKJES, EEN WAARBORG VOOR DE F"T,T'"TT KEMMEL: Bij Gruson André. Nieuw- stiv.at 285. NIEUW'KERKE: Bi' Vercriu Gaston, Seuk-straat. Nr 132. BOEZINGE: Bij Dedecker Georges, Lnngemarksteenweg 18. Het spreekt van zelf dat makkers uit gelijk welke gemeente steeds wel gekomen zijn bij de verschillende vertegenwoordigers van het N.V.W. hierboven aangegeven. BEKWAME WINKELJUFFER. On middellijke indiensttreding. - Sarma, Rijselstraat, leper. (2498) HALVE GAST of LEERJONGEN, reeds gewerkt hebbend. Kost en in woon. Ook voor de Winter. Zich 's namiddags venden; Lippenslaan 2, Knokk». (2500) JONG MEISJE, 20 jaar, als steno- dactylo. te leper of omliggende. - Adres t»r drukkerij. 41-1325) DUIVENVLUCHTEN Te verkrijgen in alle goede kruidenierswinkels die om de 14 dagen verse voorraad ontvangen. ZONDAG 7 AUGUSTUS 1919 POPERINGE. Laatste Tap, bij Leon Laconte-Demaeght, Katholie ke Kring Bertenplaats. (C.-2.494) POPERINGE. Grote Prijsbolling - In de Kalkzakbij Th. Dehoucic, Kömstraat. 250 fr. met bloemen. Be gin te 14.30 u. zeer stipt (cC 2.045) WATOU. Grote Baanholüng In 't Rozen da al i bij Wed. B. Vermeu len: 500 fr. prijzen. Inscirr. van 5 tot 6 ujr. (o-C.2025) RENINGELST. Cru'" Baanbo'- ling 750 fr. prijzen, ter herberg In Zoetende albij Fm. Carton, Renin- gel:t. (c-2410) WEET U: dat gebrande koffie na een zekere tijd rank wordt door de eetbare olie die de koffie van natuurswege bevat? WEET U: dat het ln Brazilië verboden ls koffie te verkopen die meer dan 30 dagen gebrand ls? WEET U: dat het gebruik van ranke koffie heel ongezond ls voor de maag? DOET ZOALS IN BRAZILIË! TE IEPER lokaal «Fatria», van 14.30 u. lot 36.30 u, TE POPERIF GE, in de «Katho lieken JCtJjHfa, VB*t IY U» tot 19 U, GEBRUIKT ALLEEN VERS GEBRANDE KOFFIE. VRAAGT HIERVOOR DE KOFFIES VAN 'T PARADIJ ALTIJD VERS GEBRAND ALTIJD DEZELFDE VERZORGDE KWALITEIT! (2319)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 3