Laatste Berichten Uit 't leperse 1 BOTERSTRAAT 31, NIEUWS Zaterdag 6 Aug. 1949. Biz, ZWARTENBERG WESTOUTER ZONDAG 14 OOGST 1949, te 14.30 uur BUITENGEWONE ||Jj T O INTERNATIONALE |M| IJ 1 U lafr 1% Heer Pirenne zou uit Genèv» vertrokken zijn met koninklijke boodschap. Het standpunt der Liberalen aan de Koning uiteengezet. Heer Eyskens stelde beslissing uit. genre: MOUNTAIN GRASS TRACK 25.000 Fr. prijzen en talrijke bekers. v.v.v. A.W.T. TONEELJAAR 1948-1949 GEWEST ÏEPER-POPER1NGE-WERV1K BOEZINGE LANGF.MARK ZONNEBEKE KEMMEL DE OUDSTE FIRMA MET DE JONGSTE MODELLEN Bedient sedert 27 jaar de meest eisende kliënteeï. UIT IEPER f Huismoeders, Naaisters! Huis H. Van Lersberghe, Dorpstraat 87, Vlamertinge. TUINDAG 1949 WESTOUTER NAAISTER Uitslag wedstrijd Verzorg uw spel VIJFJARIGE JONGEN STUIKT DOOR T VENSTER TE PLOEGSTEERT VLAMERTINGE OOSTVLETEREN WOESTEN BORGINON VRIJ RONDE VAN ZWITSERLAND MIDDELBARE - BEROEPSSCHOOL DER ZUSTERS VAN LIEFDE VAN MARIA Koeistraat 26 - WERVIK DE GROTE OVER WINNINGSPRIJSKAMP VAN DE C.V.P. Ter gelegenheid der verkiezin gen van 26 Juni 1949. ZUIDSCHOTE RENINGE MODERNE STROPERS GEKLIST TE ZILLEBEKE WIJKKERMIS AAN DE KAAI WIJKKERMIS DER a de STUERSSTRAAT GEMEENTE WOESTEN Grote MONSTERREKLAAM- VERKOOP Huis F. Heistercamp-Vanhee Dorpplaats 19, Woesten. ELVERDINGE JONGENSSTAD ggtaflpafetfSCONCERTEN HARMONIE «PICANOL» Programma van het Concert op 13 Augustus a.s. om 30.30 U. op de Klckcnmarkt 1. Rhin et Danube, marsch met tam boers en klaroenen, F. Leroy. 2. L'Alouette, Polka, J. Caluwaerts 3. Pasquinade, Ouvert. A. De Boeck 4. Marching thro Georgia, marsch met tamboers en klaroenen G. Miller. 5. Aimer, boirc, chanter, suite de valse, J. Strauss. 6. Marsch der Belgische Zeemacht, marsch met tamboers en klaroe- nen, L. Gasia. Muziekbestuurder: Dr. Leul Pierre. Wij meldden reeds dat een boo<l« schap van de Koning mocht worden verwacht na de terugkeer van alls partij afgevaardigden die door de Ko« nlng te Prégny werden ontvangen, Hr Pirenne, drager van deze bood schap, zou Donderdag avond Geneve verlaten hebben. Radio-Brussel maakte heden Vrij dag morgen te 9 u. bekend dat Hr Pirenne niet vandaag te Brussel ver wacht werd. Donderdag werd ook de tekst be kend gemaakt van de nota welke d» Liberalen overhandigden aan de Ko ning en waarin zij. het standpunt uiteenzetten zowel van de meerder heid hunner leiders als van him min derheid, deze hoofdzakelijk Vlaams» Liberalen. Uit deze tekst blijkt dat de meer derheid der Liberalen gekant is te gen een hervatting door de Koning van zijn prerogatieven. In grot» meerderheid zijn zij nog steeds voor troonsafstand. Toch zouden zij nu een volksraadpleging aanvaarden. Deze zou echter moeten beslissend, zijn. Daarom zou zij een meerderheid moeten geven in elke landstreek aan de Koning en die meerderheid zou ten minste 2/3 moeten bedragen. De mening van de minderheid der Liberalen is dat zo er een onbetwist bare meerderheid voor de Koning in het land bestaat, deze moet terugke ren. De Volksraadpleging zou die meerderheid moeten bewijzen. Zo de Koning min dan 55% behaalt zou hij moeten afstand doen van zijn prero gatieven. Behaalt hij meer dan 70% dan moet het land zich erbij neerleg gen bij zijn terugkeer. Blijft het pro cent tussen 55 en 70 dan kan het Parlement beslissen. Hr Eyskens, die Donderdag enkele politieke personaliteiten ontving, heeft zijn beslissing andermaal uit gesteld tot na de bekendmaking van de Koninklijke boodschap. IETS ENIGS: VOOR DE EERSTE MAAL IN DE STREEK Op een ideaal parcours met schitterende zichtbaarheid. (c-2469) Schooluitslagen. Uitslagen der Aangenomen Jongens school. 1' Studiejaar: 1. Croquey Pol; 2. Hos- sey Guldo; 3. Declercq Luclen. 2' Studiejaar: 1. Vancaysele Roland; 2. MilleviUe Gilbert; 3. D'Hane Roger. 3' Studiejaar: 1. Crocquey Julien; 2. Van den Weghe Kris; 3. Croquey Orner. 4' Studiejaar: 1. Depuydt Willy; 2. Commeyne Daniël; 3. Bruneel Joel. 5' Studiejaar1. Cornette Wllly; 2. Homey Hubert; 3. Ghekiere Etlenne. 6" Studiejaar: 1. Bruneel Wllly; 2. Bruneel Gery; 3. Lemahleu Gilbert. Aangenomen Meisjesschool. 1' Studiejaar: 1. Ghekiere Monique; 2. Hennlu Jacqueline; 3. Tack Annie. 2' Studiejaar: 1. Vandesteene Chris tians 2. Van Eeckhout Anita; 3. Calle- waert Jenny. 3' Studiejaar: 1. Lenolr Paula; 2. De Bruyne Roza; 3. Messlne Monique. 4« Studiejaar: 1. Bat'cop Hilda; 2. Hae- zebrouck Marlette; 3. Tesseur Krlstlna. 5' Studiejaar: 1. Depuydt Edwlg; 2. Vanloot Paula; 3. Cattrysse Paulette. 6» Studiejaar1. Homey Diane; 2. Bel- palre Nicole; 3. Vanpeteghem Georgette. 7' Studiejaar: 1. De Bruyne Noëlla; 2. Depuydt Luitgarde; 3. Barbez Astrld. S" Studiejaar: 1. Baert Denlse. Proficiat aan de leerlingen en hun ouders Juffr. Paulette Larmuseau was derde ln de vierde latljnse klas In de Roes- brugge Dames te leper. Nog uitslagen. Hr Jozef Rose bekwam het eind diploma voor snit- en confectie met grootste ondersch. aan de Vrije Be- roepsschoöl te leper. Metaalbewerking, 1° Jaar: Depuydt André, ondersch.; Depuydt Antoon, voldoening. Houtbewerking, 1" Jaar: Carrein Gerard, voldoening; 2" Jaar: Coute- reeL Robert, ondersch. De Vereniging voor Vreemdelingen verkeer «De West-Vlaamse Bergen» hield op Maandag 11. haar jaarlijkse bestuursvergadering onder leiding van de. Heer R. Buckinx. De yier gemeenten: Dikkebusch, Kemmel, Loker en Westouter, alsook het Commissariaat Generaal voor Toe risme waren er vertegenwoordigd. Een grote stap tot de Uitbouw van deze Vereniging werd verwezenlijkt. Door eendracht naar de macht, En 't belang door iedereen geacht! Ordevol verliep alles dank zij de tuchtvolle ordedienst van het plaatse lijk pompierskorps. Waarlijk, het was gans de parochie die haar Herder heeft ten grave ge- 1 dragen... God geve zijn ziel de eeuwi- ge rust... En laten we allen bidden en nog bidden voor zijn zielerust... Klokkenwijding. In stilte, om reden dat de parochie in diepe rouw verkeert door het af sterven van haar geliefde Pastoor, zal de klokkenwijding Zondag 7 Augustus te 5 uur plaats hebben. Drie klokken zullen gewijd worden en opnieuw zullen ze medeleven met do parochie... trillen van vreugde met de blijdschap van de parochie en treu ren wanneer er droefheid heerst. Vooraleer Z. E. H. Pastoor werd weggevoerd om nooit meer terug te keren, dan heeft hij nog gezegd: «Ik zal de klokken niet meer horen, maar wanneer ze voor het eerst zullen lui den, bidt dan een Onze Vader voor mij...» Onze klokkenwijding staat dan ook in het teken van innig medevoe- len met het afsterven van de geliefde Pastoor. De wijding zal gedaan worden door Z. E. H. Deken uit Poperinge. Burgerstand v. 15 tot 31 Juli. Geboorten. Verhille Adrien, z. v. Lucien en Agpes Allewaert. Ver- venne André, z. v. Maurice en Hilda Carrewyn. Beloof Johan, z. v. Flo- rent en Erna Dhaeyere. Vandeputte Johan, z. v. Daniël en Agnes Demyt- tenaere. Bonte Anna, a. v. Paul en Alice Vandenbulcke. Huwelijk. Samyn Robert v. Boe- zinge met Alice Ciarebout v. St-An- dries (Brugge). Huwelijksbeloften. Degryse Al- fons, wed. v. Suzanne Cornells, en Paula Boudry, te Boezinge. Bruneel Julien v. Vlamertinge en Maria Pype te Boezinge. - Loosveldt Gilbert te Deerlijk en Martha Castryck te Boe zinge. Onze Jongensschool. Pas is de nieuwe klas opgebouwd en hebben de leerlingen ervan bezit genomen, of reeds zien wij de werken aanvangen op de speelplaats. De oor log en bezetting hadden daar veel verwoesting gebracht. De scheidings muur stond om om-te-vallen en de ge- tegelde speelplaats was ellendig. Ver der waren nog langs alle kanten her stellingen te doen. De werken worden uitgevoerd onder 't Beheer van Ste- debouw door den plaatselijken aanne mer Val. Petillion, laagste aanbieder en, zoals we kunnen zien, onder het verlof. En zo komt onze Jongensschool, die reeds als voorbeeld mag dienen op studiegebied, ook stoffelijk heel en al in orde. Het plaatselijk Schoolko- miteit neemt haar taak ernstig op, en onze Geestelijke Overheid, door Mgr de Bisschop met de Vrije Scholen be last, ontziet zich geen moeite om de nodige fondsen bijeen te krijgen, om dit tot een goed einde te brengen. Kerkverwarming. Indien wij de geruchten mogen ge loven, is er veel kans in onze kerk de centrale verwarming te zien plaat sen door de tussenkomst van het Ge meentebestuur. De Kerkraad heeft al dus een aanvraag in dezen zin inge diend bij het Gemeentebestuur, die het algemeen belang ervan inziet en waartegen de gemeentekas bestand is. Brand zonder erg. Dinsdag 11. werd de parochie gea larmeerd door de brandklok. In dé werkwinkel van M. Sigiez was de gas- bonbonne in brand geschoten. Geluk kig kon de. brand op tijd door een. blusapparaat gestopt worden. Eremis. Onder grote belangstelling vanwege de parochianen deed E. II. André I-Ioo- ghe Zondag laatst zijn Eremis. Stu denten en Studentinnen hadden er voor gezorgd dat de kerk mooi ver sierd was. Het was een troostende dag voor de nieuwgewijde priester en zijn dierbare familie na het pijnlijk heengaan van moeder. Z.E.H. Deken Verhaeghe hield een diep-doorvoelde toespraak die al de toehoorders deugd deed. Ook de parochianen toonden hun sympathie door de versiering der stra ten. Werkongevallen. Zaterdag 30 Juli jl. waren spoor wegarbeiders nabij de Statie bezig met stukken hout te vervoeren. De kar nioet niet goed geladen geweest zijn, want plots vielen enkele blok ken hout naar beneden, waardoor het linkerbeen van dhr Castelein uit Roe- selare, ploegbaas, vermorzeld werd. Na de eerste zorgen door het plaat selijke Rode Kruis ontvangen te heb ben, werd hij ter verzorging naar een Kliniek overgebracht. In de Brouwerij Van Eecke, waar Henri Debruyne werkzaam was aan de aftrekmachine, ontplofte plots een fles. Debruyne werd door de rondvlie gende glasscherven gekwetst aan bei de armen. De kwetsuren zijn gelukkig l niet van ernstige aard en na enkele dagen werkonbekwaamheid zal de ar- beider terug zijn werk kunnen her vatten. Rennersnieuws. Maurits Minne reed Donderdag 28 Juli, 20" te Boezinge; hij werd er werkelijk door tegenslagen overrom peld: eerst vorkbreuk, om daarna nog zijn versnellingsapparaat te breken. Zondag vloerde hij Pascal in eigen midden. Maurits Quartier was Zondag 4° te leper, na een valpartij. Maandag werd hij 5", na eventjes 3 bandbreu ken. Van pech gesproken 1 Motocross. Op Zondag 18 September, grote Motocross in Langemark-dorp, voor liefhebbers. Verdere inlichtingen vol gen. Burgerstand maand Juli 1919. Geboorten. Bol Christiana, d. v. Louis en Vanelslander Irma, Passehen- dale. Denorme Christiane, d. v. Al- bert en Breiler Maria, Zwevegem, Verlinde Boudewijn, z. v. Raphael cn Lorsom Angèle. Vandelannoote Rudy, z. v. Octaaf en Feys Julia. Salomez Brigitta, d. v, Jules en Iseux Yvette. Doolaeghe Roland, z. v. Omer en Denorma Magdalena. Huwelijken. Goudcseune Gilbert, haarkapper, cn Leroy Marguerite, naaister, b. v. Zonnebeke. Bouten Maurice, bierhandelaar, en Samyn Zulma-Martha, z. b., b. V. Zonnebeke. Overlijden. Vandecappello Maria, 82 j., wed. Vandecappelle Aloysius. Burgerstand. Overlijden. Declercq Abdon, 43 j., echtg. Driessens Maria (ovcrl.te leper). Naar Antwerpen. Op Zondag 14 Aug. wordt een auto bus ingelegd naar Antwerpen en het Fort van Brcendonck. Prijs 100 fr. Inschrijving bij Debruyne André. Sport. Onze liefhebber L. Six behaalde een paar prijzen. Met 'n 50-tal supporters trok A. Van» devoorde naar 't kampioenschap te Gembloux. Bertje stond gans de koers in de vuurlinie, naast het puik der beginnelingen. In de eindsprint legde hij beslag op een mooie 6° plaats, wat 'n prachtig resultaat is in zo'n over dreven lastige en snelle wedstrijd. Zondag treedt hij op in eigon mid den en hij zal het voor de laatste maal niet onder dé markt krijgen van zijn rivalen. We wensen hem een puike over winning! Schutters. Op Half-Oogst gaat de Konings- schieting door bij de St-Sebastiaans- gilde. Programma Van het concert op Maandag 8 Augustus 1949, door de N.S.B.: 1. N.S.B. marsch, Wangermée. 2. Marsch van het 4"Reg. Grenadiers, De Hauwere. 3. Tt.indag-wals, G. Gits. 4. Marsch der Belg. Parachutisten, P. Leemans. 5. Alsace Lorraine, G. Marcoux. marsch. 6. Espana. valse. Chabrier. 7. Sambre et Meusc, marsch, Rauski. 8. Vieiïles chansons Franco- Beige, A. André. 9. Vers l'Avenir. Naar wijd en zijd. Wegens betaald verlof van 7 tot 16 Oogst gesloten, voet bij stuk en. zegdealle onkosten te vergoeden. De hoofden werden bij- gestoken en de muzikanten eens ge toetst Ik moet dus niet meer vragen wat het antwoord was, gezien deze herha lingen. Als ik U nog iets mag vragen, uit wat bestaat de wedstrijd? In het spelen van marchen, mar cherend door stad of op het strand, volgens aanduiding, ook wordt er notitie gehouden van de stap, bet draaien, de netheid van het uniform, en last but not least, over de uitvoe ring der opgelegde stukken Onze weetgierigeiö was dan ook voldaan en we wensten dan ook de mannen het beste. We weten wel dat de Harmonie, welke uit 90 spelende leden bestaat, door ieder Ieperling in het harte wordt gedragen, maar dat buitenstaanders onzeHarmonie zo hoog aanschreven, dat wisten we nog niet. Het Steekt een riem onder het hart en we verhopen, dat Har monie Ypriana op 14 Oogst de pal men moge medebrengen naar leper, het ware een prachtig Tuindagge schenk. Programma van het concert gege ven door De Ware Vrienden uit ZWEVEGEM, op Zondag 14 Oogst. 1* Deel: 1.Dédée, marsch, R. Debode. 2. Firenza, fantasie, G. Allier. openingsstuk. 3. Berceuse de Jocelyn, B. Godard. 4. L'Arlésienne, fragmen- L. Christol. ten uit de opera v. Bizet. a) Preludium. b) Menuet. c) Agnus Dei en Finaal. 2° Deel: 5. Revanche, concert- R. Debode. marsch. 6. Lakmé, fantasie op de J. Bouchel. opera van L. Delibes. 7. Lune de Miel, Od. Debode. wals voor trompet. 8. La Housarde, grote L. Ganne. militaire wals. AANRIJDING Tijdens het geweldig drukke ver keer der lartste dagen naar en van de kust kwam het tot een botsing tussen dé stilstaande auto van taxi- voerder Daniel Sedeyn, die stond te wachten rechtover het Vleeschhuis tot het verlichte verkeerssein door gang zou verlenen aan de talrijke wachtende auto's. Op het ogenblik dat hij zich gere.ed miek om in te draaien naar de Van de Peereboom- plaats, werd hij aan de achterste slijkweèrder gevat door de auto van André Rabaut, wonende Poperinge- straat, 8 te Vlamertinge. De linker- Slijkweèrder werd letterlijk afgerukt. Gelukkig waren er geen persoonlijke ongelukken te betreuren. De politie stelde het gebruikelijke onderzoek in. «RICHTEN» AAN DE EER Op Zondag 24 Juli 11. trokken een dertigtal leden van de leperse Kunst kring Richten naar Brugge, waar ze deelnamen aan de Gouwdag van het Algemeen Westvlaams Toneel, 's Morgens tijdens de plechtige aca demische zitting in de Gothische zaal van hst stadhuis werd de uitslag be kend gemaakt van de wedstrijd «Ver zorg uw spel». «Richten» behaalde samen met Onder Ons Geluwe, de eerste plaats met onderscheiding in ons gewest en dit met de opvoering «Antje» door A. Hamik. Aan spelers en bestuur van Rich ten onze hartelijkste gelukwensen. Verder vernamen we nog dat het 4-stemmig.gemengd koor van «Rich ten zal deelnemen aan een zang- tornooi te Merkem op 21 Augustus aanstaande. Er zijn 15.000 fr. prijzen aan verbonden en er zouden reeds een 3-tal koren ingeschreven zi.jn. De algemene leiding berust in handen van A. Vanderplaetse die tussenin zal voordragen. Richten maakt de verplaatsing per autocar. Vertrek te 14 u. op de Grote Markt. NOODWEER Dinsdag woede over stad en dorp een echt noodweer. Ook stortvlagen waren ermede gemoeid. Het gevolg was dat vele kelders onder kwamen. Dit geschiedde onder meer in de Bo- terstraat, waar de afvoerbuizen dei- woningen het overtollige water niet tijdig konden slikken. Het water liep dan ook binnen, zodat op verschillen de plaatsen tamelijk grote schade werd aangebracht. Wanneer de wa terhoos over was stak dan een gewel dige wind op, zodat hier en daar pan nen werden afgerukt. Gelukkig meld de men geen ongevallen veroorzaakt door het noodweer. Een Naaimachine verkopen kan ie dereen. Maar ze aanleren en her stellen, dat is iets anders. Koopt dus uw naaimachine bij een vakman en geef de voorkeur aan het Daar vindt U de grootste en schoon ste keus der streek, van de .wereld beroemde naaimachines Phoenix en Minervamans- en vrouw, zig zag, en voor huishouden. In pi-acht- meubels. Aan de laagste prijzen. Spoedige bediening. Comptant en op maandelijkse af betaling. (c-2492) STAD IEPER Programma der Feestelijkheden: ZATERDAG 6 OOGST Te 18 u.: BEIAARDCONCERT. Te 19.30 u.: UITSTAP DER REUS GOLIATH M. Haiglaan, Malou- laan, R. Colaeri plaats, Statiestraat, Tempelstraat, Boterstraat, Gr. Markt. Te 21 u.: CONCERT door de Har monie Ypriana op de Gr. Markt. ZONDAG 7 OOGST Te 10 u.: PROCESSIE ter ere van O. L. Vrouw van Tuine. Te 18 u.: RALLYE-BALLONWED STRIJD. (Zie afzonderlijk bericht.) Te 21 u.: VOLKSBAL op de R. C0- laertpiaats. MAANDAG 8 OOGST Te 10.30 uur: BUITENGEWONE SCHIETING aan twee liggende per sen in de Stadshalle. (Zie bijzondere plakbrieven.) Te 13.30 u.: GROTE VELOKOERS voor Beroepsrenners, 20.000 fr. prij zen en 5.000 premiën. (Zie bijzon dere, plakbrieven,). Te 20.30 u.: CONCERT door de Harmonie N.S.B. léper, A. Merglie- lynckstraat, DINSDAG 9 OOGST Te 10 uur: SOLEMNEEL JAAR GETIJDE in St-Maartenskathedraal, voer de Militaire en Burgerlijke Oor logsslachtoffers van leper 1914-1918 en 1940-1945. DONDERDAG 11 OOGST Te 14.30 u.: HANDBOOGSCHIË- TING, gegeven door de Koninklijke Maatschappij St-Sebastiaan Te 15 u.: VELOKOERS voor Nieu welingen B.W.B. (Zie bijzondere plak brieven,). ZATERDAG 13 OOGST Te 20.30 u.: CONCERT door de Harmonie Picanol, op de Kieken- YY1 51 flrt" ZONDAG 14 OOGST Van 0 u. tot 18 u.: Op de Espla nade, WEDSTRIJJDEN VOOR AF GERICHTE HONDEN, ifigeriebt door de St-Hubertuschib leper, met de monstratie door blinden, gegeven dooi de «Vrienden der Blinden van Ghlin». (Zie bijzondere plakbrieven.) Te 14.30 uur: HANDBOOGSCHIE- TING, gegeven door de Maatschappij Willem Teil Te 20.30 u.: CONCERT op de Van den Peereboomplaats door de Konink lijke Fanfare De Ware Vrienden van Zwevegem. MAANDAG 15 OOGST Te 14-30 u.: GROTE TUINDAG- SCHIETING, gegeven door de Ko ninklijke Maatschappij Sint-Sebas- tiaan. Te 11 u. en te 14 u.: Aan de Kaai, GROTE PRIJSKAMPEN IN HET LIJJNVISSEIf, gegeven door de Stad en ingericht door de Frontheu- gelaars(.Zie bijzondere plakbrie ven.) Te 22 uur: PRACHTIG VUUR WERK op de Vanden Peereboom plaats. ERNST OF KOMEDIE? Zes weken reeds zitten we zonder Regering. Wij kunnen daaraan zien hoeveel belang Socialisten en Libera len hechten aan de algemene belan gen van het Land. Vergaderingen, nota's, bladzijden vol, en dat alles tot nu toe cm niets te zeggen. De C.V.P. blijft kranig op haar stuk, maar wil niet alleen handelen. De grote komedianten zijn de Libe ralen; de ene dag zus, de andere dag zo; de ene ervoor, de andere ertegen. Ons dunkt heeft die komedie ge noeg geduurd. Dat de C.V.P. voort met open kaart spele, een eenzijdig C.V.P.-ministe- rie vorme en op een vergadering der beide Kamers een voorstel tot Volks raadpleging indiene. We zullen dan zien of de Liberals minderheid, die verklaart voor de te rugkeer van de Koning te zijn, die Regering zal steunen of niet. Naar hun houding zullen de Kie zers ze kunnen beoordelen. CELILE CROQUETTE, gediplo meerde Naaister, laat weten dat zij zich komt te vestigen ais naaister. Spoedige bediening. Verzorgd werk. (c-C.2027) MET ONDERSCHEIDING: 1. Onder Ons Geiuwe, met On der één dak door Fabricius. leperse Kunstkring- Richten leper, met «Antje», door Hamik. 3. Sint Jozefskring Vlamertinge, met Zonen Stendahldoor B. Bertina. 4. Niet uit eerzucht, maar uit leer zucht Stavele, met De Ver schoppeling», door Bcere. 5. Goetwiflich in 't Ilerte Nieuw- kerke, met Bazin en Knecht door Th. Op de Beeck, 6. Hoger Op Wervik, met Bazin en Knecht door Th. Op de Beeck. 7. Willen is Kunnen Wervik, met Voor Outer en Heerd door G. en R. Breine. 8. Jong en Moedig Komen-Kruis- eik. met Zonen Stendahldoor B. Bertina. 9. Zonneweelde Proven, metAls de Mensen wistendoor A. Van dei- Lugt. MET VRUCHT: 10. Crescendoleper, met De Gouden Clown door W. Vanden Berg. 11. «Kunst Adelt», Watou, met Hoera, wij trouwen 12. De SneeuwklokjesGijverink- hove, met Margaretha door H. Thans. 13. Vermaak in de KunstHou- tem-Veurne, met In den Hom- melpluk i), door E. Serroen. 14. c< De Onverwachte Vrienden Merkem, met De Verkochte Grootvaderdoor A. Hamik. tnmtwevwmMwevvvmnfvvwt* Roose Norbert, 5 jaar oud, zoontje van Marcel, was als zoveel jongens van dien ouderdom aan het ravotten. Hij moet op de vensterbank geklom men zijn en zo door de ruit zijn te rechtgekomen, waarbij hij door het glas gapende wonden bekwam in het aangezicht. Dokter Peene, in der haast verwittigd, versoheen spoedig ter plaats, doch gezien de erge aard der verwondingen, oordeelde hij het noodzakelijk het slachtoffer naar het O. L. Vrouw Hospitaal te leper te doen overbrengen. Uitslag schooljaar 1948-'4Ö. Aangenomen MeisJ esschool, Plaats. 1' Studiejaar, 200 p.: 1. Simonne Ver- meersch, 171 >/2; 2. Gaby Denhert, 163; 3. Magda Couttenye, 161; 4. Yvette Bout- tery 156 ('2; 5. Hilda Deman, 155. 1» In Godsdienst: Maria Duran, 19/20. 2Studiejaar200 p.: 1. Anita Deryeke, 179 >,4; 2. Rosette Vandamme, 175 J/2; 3. Anita Deramoudt en Monique Gillioen, 170 ','2: 4. Prancine Maricou, 168 'l; 5. Lueienne Allaeys en Monique Deberdt, 163 1» In Godsdienst: Lutg. Ampe, 19/20. 3" Studiejaar, 400 p.: 1. Annie Casier, 366; 2. Rosa Lignel, 363 '/2; 3. Mariette Bouduweèl en Rosa Vanlede, 362: 4. Rlta Vanhove, 353; 5. Betty Carrein, 297 '/2. 4' Studiejaar, 400 p.: 1. Hendrika Lig nel, 377 y2; 2. Paula Deplacie, 369: 3. Be- na Couttenye en Nicole Delhaye, 356; 4. Magda Hoflack en Lena Thevelin, 352:: 5. Agnès Aileweireldt, 349 y2. 1" In godsdienst: Hendr. Lignel, 47/50. 1" In godsdienst: Rosa Lignel, 42/50. 5' Studiejaar, 520 p.: 1. Veys Charlot te, 495 2. Francine Allaeys, 491; 3. Diana Maricou, 474; 4. Maria Denhert, 459 5. Raymonde Billlau, 435. 1" In godsdienst: Fr. Allaeys, 98 6' Studiejaar, 520 p.: 1. Rolanda Lou- wyck, 498 ',2; 2. Deberdt Bertrande, 473; 3. Veys Jacqueline, 470; 4. Uzeel Ber trande, 464; 5. Boeraeve Lena en Gru- Avier Marcella, 444 y2. 1" In godsdienst: Rolande Louwyck en Bertrande Deberdt, 95 y2 T Studiejaar, 600 p.: 1. Hilda Acke, 525; 2. Christiane Vanacker, 501 y2; 3. Godelleve Glilioen, 495 y2; 4. Lena Top, 475; 5. Paula Thorré, 465 y2. 1" In godsdienst: Hilda Acke, 94 y2 7' B. 600 p.: 1. Monique Alleman, 551 '/2; 2. Simonne Provoost, 545 !'2 8" Studiejaar, 400 p.: 1. Andréa Ver- straete, diploma met gr. ondersch., 360; 2. Odette Dewulf, diploma met ondersch.. 335; 3. Paula Hoflack, diploma met on dersch., 314; 4. Godelleve Valcke, diplo ma, 293 y2; 5. Maria Notredame, diplo ma, 255; 6. Cosette Sohler, diploma, 245. 1" In godsdienst :A. Verstraete, 39 (i/40. Brandhoek 1' Studiejaar, 200 p.: 1. Gerarda Baes, 195 y2; 2. Magda Demey, 194 y2; 3. Irene Vermeersch, 186; 4. Nelly Chaerie, 185, 5. Willy Logle, 184 y2. 1« In godsdienst: Baes Gerarda. 2" Studiejaar, 200 p.: 1. Norbert Lou- wagle, 190; 2. Lena Bondue, 187; 3. Joël Bondue, 185; 4. Roland Marlco, 184; 5. Ivonne Beddeleem, 176. 1" In godsdienst: Joël Bondue. 3' Studiejaar, 400 p.: 1. Anna Bondue, 364 y2 en 1» ln godsdienst; 2. Ellane Bou- ton, 310; 3. Godelleve Deprlnce, 231 y2. 4" Studiejaar, 400 p.: 1. Annie Marlco, 367 ',i en 1« ln godsdienst; 2. Marie-Jean- ne Parein, 359; 3. Lena Halewyn, 253 y2; 4. Gerarda Bondue, 237; 5. Godelleve Verraes, 207. 5' Studiejaar, 430 p.: 1. Bertha Bon due, 367 en 1° ln godsdienst; 2. Jozefa Herreman, 363; 3. Simonne Logle, 340; 4. Mariette'Notredame, 327; 5. Jeannlne Masscheleln, 321 y2. Uitslagen. Aangenomen Jongensschool. 1' Studiejaar: 1. Vanlede Fr.; 2. Gillioen B.; 3. Ameel G.; 4. Desodt D.; 5. Timperman G. 2* Studiejaar: 1. Allaeys R.; 2. De- leu H.; 3. Barbry M.; 4. Meerseman M.; 5. Vanloot R. 3" Studiejaar: 1. Vandevoorde G.; 2. Hollebeke M.; 3. Veys M.; 4. Allaeys R.; 6. Parreyn L. 4* Studiejaar: 1. Vanlede H.; 2. I>c- lanote L.; 3. Casier S.; 4. Vanloot R.; 5. Vercruysse H. 5* Studiejaar: 1. Deberdt K,; 2. Holle beke C.; 3. Schoonaert Fr.; 4. Van- overschclde J.; 6. Desodt F. 6' Studiejaar; 1. Pyck R.; 2. Top N.; 3. Allaeys F.; 4. Debruyne C.; 6 Pyck G. 7' Studiejaar: 1. Vanhove G.; 2. Knockaert R.; 3. Bonte Lucien; 4. De sodt G.; 6. Barbry Fr. 8* Studiejaar: 1. Desodt W.; 2. De- bal R.; 3. Bondue H.; 4. NotredameF., De. uitslagen der aangenomen Meis jesschool en der school van de Brand hoek zullen we in ons volgend num mer publiceren. Populair figuur heengegaan. Frltz Barroo. welke verleden week zo jammerlijk verongelukte, was ongetwij feld een der populairste figuren van ons dorp. HIJ was geboortig van Keulen en dwong weldra de genegenheid van klein en groot der dorpsgenoten af, door zijn kwispelstaartende vriendelijkheid. Zo ls één der alombekendste figuren heenge gaan. Jamm'rlljk genoeg heeft hij zich misrekend en slechts de halve honden taks uitgeleefd. Naar zee. Zondag a.s. richt de supportersclub Voorwaartsandermaal een reis I11 naar de Panne. Inschrijvingen bij M. Verslype of bij één der bestuursleden. Dubbel Openluchtfeest. Op Zondag 14 en Maandag 15 Oogst, telkens van 15 tot 16 u., ln het prachtig park van het Kasteel, ten voordele van onze Missionarissen en de Parochiale werken. Op 14 Oogst luisterrijk Turn- feest door de sterke afdeling van Wevel- gem. Op 15 Oogst, volksspelen, athletiek en wedstrijden. Inschrijvingen van de deelnemers, zoveel mogelijk op voorhand, voor het schikken van [Ie wedstrijden. Op Zondag 7 dezer ln de famillezaal van 9 tot 12 u.. Inschrijvingen, alsook Maan dagavond vau 6 tot 8.30 u. De Jongens van 10 tot 14 Jaar mogen ook meedoen la de wedstrijden en volksspelen. Zie vervolg hiernevens C.V.P.-nieuws. Ten behoeve van allo inwoners zul len in onze gemeente volgende zit dagen gehouden worden in 't Wit Paard», telkens do Zondagvoormiddag. Op iedere 2" Zondag van de maand, zitdag door BestendigAfge vaardigde J. Storme. Op iedere 4o Zondag van de maand zitdag door Senator Feryn uit Proven. Een prachtige gelegenheid voor al- tvie enige moeilijkheid heeft. De He ren Afgevaardigden verwachten dan ook overvloed van werk en ze zullen dan ook alles doen wat in hun macht ligt om alle zaken langs een eerlijke weg opgelost te krijgen. Benoeming. De Heer Merlevede Roger, voorheen politieagent te Poperinge, werd be noemd tot veldwachter van onze ge meente. Onze beste gelukwensen. Duivennieuws. Middenbondbij A. Alleman. Creil, oude duiven: 1. Leroy U., West- vleteren; 2. Delaere G., Krombeke; 3. Alleman A., Oostvleteren; 4. Debruyne J., Oostvleteren; 5. Dekeyzer M., Pol- linkhove; 6. Neudt G., Pollinkhove; 7. Decuyper J., Westvleteren; 8. Alle man A., Oostvleteren; 9. Gheeraert M., Oostvleteren; 10. Bruneel S., Stavele. Creil, jonge duiven: 1. Neudt G., Pollinkhove; 2. idem; 3. Bruneel S., Stavele; 4. Merveillie G., Oostvlete ren; 5. Riem Marcel, Pollinkhove; 6. Vanthuyne H., Krombeke; 7. Demeyer A., Oostvleteren; 8. Gheeraert M., Oostvleteren; 9. Wulleman J., Renin- ge; 10. Gekiere A., Reninge. Op Zondag 7 Augustus, vluchten uit Arras en Dourdan. Burgerstand, 2" kwartaal 1949. Geboorten. Deryeke Marie-Thé- rèse, d. v. Gaston en Deramoudt Yvon ne. Meersdom Herlinda, d. v. Syl- vere en Van Bourgogne Madeleine. Defever Oswald, z. v. Emiel en Victoor Clara. Duponcelle Wilfried, z. v. Joseph en Leiever Gefmaine. Huwelijken. Withouck André v. leper met Deleu Odette. Dewulf Marcel v. Brielen. met Glorie Elisa. -Crick August v. Oostvleteren met Riem Gabriclla. Duthoit Lucien v. Poperinge met Lemahieu Paula. Pollet Marcel v. Kortcmark met Steen Madeleine. Poissonnier Marcel v. Oostvleteren met Carton Magdalena. Boutten Georges met Blanckaert Maria. Leroy Carolus met Ramout Maria. Baelde Albert v. Krombeke met Debuysere Julienne. Overlijdens. -Giskiere Rosalie, 82 jaar, wed. Besmarais Louis. De Ghandt Gaston, 64 j„ echtg. Polley Romanie. Mahieu Leonie, 77 j., wed. Decorte Edmond. Bezitter Adrienne, 47 j., echtg. Vereecke Hec tor. Dhoere Martha, 52 j., echtg. Glorie Henri. Danheel Jerome, 63 jaar, wed. Poissonnier Rachel. De- caestecker Marie-Josée, 21 j. De Ceuninck Elisa, 58 j., wed. Victoor Achille. Leroy Magdalena, 48 j. Donderdag avond werd gemeld dat de Hr Borginon in vrijheid werd ge steld. Het zal elk rechtgeaard Vla ming verheugen deze invrijheidsstel- ling te mogen vernemen. UITSLAG 6" RIT 1. D. Verschueren, 268 km. 7 44 43 met bonificatie 1 7 44 10 2. Ward Peeters 7 56 31 3. Zanazzi 4. Lang 5. Schütz 7 57 22 MAMMfUWMUUWWUIAfWVWMAn Aangenomen door de Staat. A. - Afdeling voor Snit en Confectie; Volledige beroepsopleiding, 5 stu diejaren. B. - Handelsafdeling: Boekhouden Snel- en Tikschrift. Gematigde prijs. Vermindering voor kroostrijke gezinnen. Pros pectus op aanvraag. (d-24711 VVtOAAftAftmnAAMUUUWUVUtXI KLEERMAKERSBOND VAN IEPER EN OMSTREKEN In toepassing van de wet op de BETAALDE VERLOFDAGEN zal het kleermakersbedrijf GESLOTEN zijn van Zondag 7 tot en met Zondag 14 Augustus. Het Bestuur. Landbouwers: Op Dinsdag 9 Augustus, te 20 uur. in de feestzaal, worden alle landbou wers verwacht. Heer Ducatteeuw G., schoolhoofd te Wakken, zal u onderhouden over Grondontleding. 't Is een specialist op dat belangrijk punt van uw land bouwbedrijf. Alle landbouwers van Zuidschote en omliggende worden vriendelijk uit genodigd en verwacht. Aangenomen Jongensschool. 1" Studiej.: Smagghe Frans, 90 2" Studiej.: Durand Bernard, 84 3° Studiej.: Vanhoudt Louis, 88 4"'Studiej.: Vandenberghe J., 77,7%. 5* Studiej.: Desmedt Gilbert, 63,2 6* Studieji: Maelfeyt Roger, 73,9 7' Studiej.: Dumeez Roland, 80,7 8" Studiej.: Arteel Roger, 83,6 Aangenomen Meisjesschool. 1*'Studiej.5 Vandenberghe G., 85%. 2* Studiej.: Lobelle Jacqueline, 87 3* Studiej.: Vlamynck Nicole, 82 4» Stufliej.: Tahon Annie, 91 5* Studiej.: Debaene Denise, 85 6" Studiej.: Depoorter Cécile. 81 7- Studiej.: Tailly Cécile, 80 Begrafenis Z. E. H. Pastoor. Óp Donderdag 28 Juli jl. had hier de grootse begrafenisplechtigheid plaats van Z. E. H. Joris De Backer, pasteor. Hónderden, en nog honderden gelovigen waren aanwezig. De kerk liep- bomvol en er was plaats te kort. Het was schoon om zien, al die bid dende parochianen tot het einde der plechtigheid voor het laatst geschaard rond hun parochieherder... Onverge telijk voor allen die er bij waren. Hét stoffelijk overschot werd afge haald aan de pastorij door de Heren yan de Ker- en Gemeenteraad, door de leden - van al de bestaande ver enigingen met hun vaandels, II. Har- tebond, Boeren- en Bocrinnengilde, B.J.B. en V.B.J.B., enz. Het was een echte stoet geworden van dankbaar 'biddende gelovigen. De plechtige dienst werd opgedra gen door Zeer Éerw. Heer Butaye, Pastoor-Deken van Poperinge, die in heerlijke,! treffende woorden de levens loop van de overleden priester heeft getekend; E. H. De Backer was een man Gods in de volste en heerlijkste zin van dit woo»d; een biddende, ge zagvolle, Mariale en lijdensschone priester. Aan het offer scheen geen einde te komen. De zangers, met gans het koor. hebben prachtig gepresteerd. UITSLAG: Vraag 1. - De hersamengestelde pho to's gaven: 1. Minister R. Ci Man; 2. Volksvertegenwoordiger Aclv. F. Lef ére; 3. Volksvertegen woordiger J. Stubbe; 4. Senator G. Mullie; 5. Staatsminister A. De Schrijver, nationaal voorzit; r van de C.V.P.6. Hr Josepil Igodt, derde kandidaat van. de C.V.P. Kamerlijst. Vraag 2. - De volgende zin moest wo - den gevormd met de uitgeknipte woorden: «De C.V.P. behaalt cii volstrekte meerderheid dank v..j Ihet gezond oordeel van de k.e- zers Vraag 3. - Er werden 40.191 stem' uitgebracht op.de C.V.P. lijst a de Kamer van Volksverte'jt'ii- woordigers van het Arrondisse ment leper op 26 Juni, De 1» prijs een nieuwe naaima- chien werd gewonnen door: L,- saffre Raphael, Groenstraat, 25, Wer vik, met als antwoord op de derd» vraag: 40.162. De 2» prijs een damesfiets werd gewonnen door; Talpe Roza, Passchendalestraat, 2, Beselare, met als antwoord op de derde vraag: 40.234. De volgende prijzen werden toege kend aan diegenen, die de eerste en tweede vraag juist hebben beant woord en op de derde vraag een ge tal hebben opgegeven tussen 39.691 stemmen en 40.691 stemmen. De prijswinnaars worden afzonder lijk verwittigd en de prijzen eerst daags besteld. Zondag 21 Oogst: ZWEMFEEST - GROOT NACHTFEEST. Maandag 22 Oogst; ALLERHANDE FEESTELIJKHEDEN. (Zie bijzondere plakbrieven.) Zaterdag 27 Oogst; ZANGWED STRIJD. Zondag 28 Oogst: CONCERT - TURNFEEST - VOLKoBAL. Maandag 29 Oogst: SCHIETING aan de liggende pers. - VELOKOERS voor beginnelingen. - CONCERT. (Zie bijzondere plakbrieven.) Het was de mannen van de B.O.B., afdeling leper, ter oregekomen dat er thans een moderne methode op nagehouden wordt om konijnen en hazen te vangen. Er werd dan ook een bijzonder oogske in het zeil ge- gehouden... en de genaamden Van Exem René, Titeca Gilbert en Ide Oscar, allen uit Zillebeke, liepen in de val. Hoe de kerels te werk gin gen? Heel eenvoudig. Wanneer de maaimachien op het land voorbij was joegen ze de verschrikte konijnen allemaal een kant uit en wel naar deze der machien, de arme diertjes kwamen er op terecht en werden er doodgeslagen of doodgeknepen. Zo was de buit soms heel belangrijk. Toen de kerels geklist werden had den ze zo maar 10 stuks hl hun bezit. Ze zullen zich hierover dan ook te verantwoorden hebben. fWMWWMMWWWWWWWWI SPECIALE TREIN- EN AUTOBUSDIENSTEN Met Iepcr-Tuindag Op Zondag 7 Augustus Speciale treinen: Poperinge V.: 11.25 14.15 Brandhoek 11.30 14.20 Vlamertinge 11.34 14.24 leper A.t 11.39 14.2» Met Rood-Kruls Feest Proven (Kasteel Couthof) Zondag 14 Augustus i Speciale autobusdiensteni Poperinge-statle 14.05 17.00 Kasteel Couthof 14.20 17.15 Roesbrugge-markt 14.30 Roesbrugge 14.35 Kasteel Couthof 14.45 17.15 Poperinge-statle 15.00 17.30 OP ZONDAG 7 AUGUSTUS en volgende 15 dagen. aan ongelooflijk lage prijzen, van al lerhande textielwaren. Geen camélot, geen bucht. Komt zien en overtuigt U. In het (cC-2044) COLISEUM: Zaterdag, Zondag en MaandagLes Cuistots de Ba Ma- jesté met Laurel en Hardy. FLORA: Vrijdag, Zaterdag, Zondag en MaandagGereed tot hande len», met Robert Taylor, Charles Laughton en Brian Donlevy. Hin ders toegelaten. MWMWVWWA'VlAAIUfVWWMAftftAifV Ingangsprljzen 's Zondags 20 fr.. kin deren 10 fr., zitplaatsen 25 fr. 's Maan dags zitplaatsen 15 fr., 2- rang 10 fr., kinderen 5 fr. Onze missionaris en mis siezuster zullen aanwezig zijn. Maakt propaganda en geeft u tijdig aan, voor hot schikken der spelen en wedstrijden. Landbouwers. Bijdrage aan de R.M.Z. (vaste land- bouwwerklieden) dient betaald cn for mulieren voor aangifte dienen verzon den voor 15 Aug. e.k. Dubbel Openluchtfeest. Op 14 en 15 Oogst, worden er in het park van het kasteel openluchtfeesten gehouden ten voordele van onze mis sionarissen en parochiale werken. Op 14 Oogst van 3 tot 6 u. prachtig turnfeest door de turnvereniging van Wevelgem, da beste afdeling der bei de Vlaanders. Een heerlijk schouwspel en een echte kermis voor oud en jong. Muziek en verfrissingen zijn voorzien. Op 15 Oogst eveneens van 3 tot 6 u. plezierige volksspelen, wed strijden en rhythmische oefeningen. Prijzen en medailles voor de winners. Maakt propaganda ook in het omlig gende. Sterker en beter dan het wei- gelukt ruitersfeest van verleden jaar. Vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen in ver gadering van 6 Juli 1949. De Secretaris, De Burgemeester- A. Versailles. Voorzitter, J. Vanclcrghotq. DE ZEDENZAAK TE IEPER We gaven reeds vroeger melding van een helaas droevige zedenzaak in het leperse. We zijn niet gewoon in een vuile pot te roeren en daarom onthouden we ons zoveel mogelijk van alle commentaar. Er werd ln deze zaak overgegaan tot een nieuwe aanhouding, deze van A..., uit- de Pennestraat. Flet aanhoudingsmandaat uitge vaardigd tegen 4 andere verdachten werd door de Kamer van Inbeschul- digingsstelling van het Hof van Be roep van Gent bekrachtigd. Een an dere verdachte, een zekere Ch. V., uit leper, werd om gezondheidsrede nen vrijgelaten. In de andere zedenzaak waar en kel vrouwen betrokken waren, zijn 2 invrij'heidsstellingen te melden, nl. deze van Simonne G. en van Lo- letta M. Burgerstand, maand Juli. Geboorten. Godelieve Kamboer, d. v. André en Margriet Hoedt. Ni cole David, d. v. Jozef en Clara Hol voet. Sonia-Maria Notredame, d. v. Gerard en Agnès Notredame. Eita Merveillie, d. v. Cyriel en Anna Ver meulen. Huwelijken. Jozef Bïomme en Yvonne Vallaeys, beiden te Elverdinge. Camiel Butaye v. Eenir.ge en Agnès Depuydt v. Elverdinge. Overlijden. Silvie Ooghe, 75 j., echtg. v. Achiel Meyfroodt. Werkongeval. Toen G. S., Tuinwijk, in dienst bij landbouwer J. D., verleden weck een werk opknapte, ter gelegenheid van het dorsen der erwten, deed hij een misstap en liep tegen de pikmachien, die in de nabijheid stond.-Hij kwetste zich hierbij tamelijk erg aan één dei- voeten. Pensioen. Op Zondag 7 Augustus wordt er ter Gemeentehuize, van 9 tot 11 uur, zit- j dag gehouden om de pensioenuïjdra- i door NICO J. P. SMITH, naar de gelijknamige film, v«f lucht met verschillende foto's - gebonden ln zwakt linnen ca gouden stempelband: 106 frank. BOEKHANDEL I VVVT QfANF P. BRAS-DEKLERCK, O, de Stuersstr, 4» ftper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 4