We tovenaai1 van uw schoonheid FINANCIËLE KRONIEK Wereldgebeurtenissen Nieuwsjes in kort Toerisme-Rubriek Vlaanderen zingt Het Congres der Meester- Kleermakers te Roeselare Opvoering van het Openluchtspel «De Vossemote» Uitreiking van diploma's en eretekens HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 6 Aug. 1949. Blz. S. CHINA TCHECKO-SLOWAKIJE INDONESIË VRIJE VAKSCHOOL 'VOOR SCHOENMAKEN Wijngaardstraat 9, IZEGEM. 3-JARIG KNAAPJE GEVAT DOOR PIKMACHINE TE NEUVILLE-EN-FERRAIN Beide voetjes afgesneden. ROEMENIE F1SKALE MOEILIJKHEDEN DUITSLAND FRANKRIJK WERELDNIEUWS IN T KORT JUBILEUMFEEST TE LANGEMARK WERKLOZEN! AAN HOOG LOON! BELGISCHE BELANGEN IN FRANSE GENATIONAU- SEERDE GAS- EN ELECTRIC1TEITSBEDRIJVEN BANK VAN ROESELARE nvj Noordstraat 38, Roeselare, DE WERKLOOSHEID IN BELGIE OMWISSEUNG VAN EFFECTEN AAN DRAGER KROKANTE KLETSKOPPEN VAN VEURNE Het fijne dessert in doosjes. DRENKELING UIT DE LEIE OPGEHAALD TE MEENEN BRUGSE HONDERDJARIGE VEREREMERKT DE MILITAIRE HULPVERLENING DER US.A. AAN WEST-EUROPA AMERIKAANSE STAFCHEFS OP BEZOEK IN WEST-EUROPESE HOOFDSTEDEN Congres en Senaat van de U.S.A. hebben zich thans uit te spreken over het voorstel der U.S.A.-Regering om 1.450.000 dollar te besteden aan mili taire hulpverlening aan de West-Euro- pese landen, Turkije en Griekenland. Hierover werd reeds uitgeweid in ons vorig nummer, o.m. in het artikel van onze medewerker Westerlinck Bij de verdediging van het Rege ringsvoorstel voor het U.S.A.-Congres wees de Hr Acheson erop dat herbe wapening van West-Europa dringend is, gezien de mogelijkheid van recht streekse militaire agressie door enor me Sovjetstrijdkrachten, wat volgens hem niet over het hoofd mocht wor den gezien. Spreker stelde verder vast dat het Sovjetleger thans het grootste is welke de wereld ooit in vredestijd heeft gekend. Voor de Commissie van Buiten landse Zaken van het Congres zette Generaal Bradley, stafhoofd van het Amerikaanse leger, zijn plan uiteen tot verdediging van de Atlantische Zone, dit in verband met de West- Europese herbewapening. Dit plan bevat volgende 5 hoofd punten: 1. De Verenigde Staten zullen de strategische bombardementen uitvoe ren; 2. De Amerikaanse zeemacht en de vloot van de Westerse Unie zullen de bijzonderste operaties ter zee op zich nemen met inbegrip van de bescher ming van de verbindingen ter zee. De landen van de Westerse Unie zul len instaan voor de verdediging van de kusten en hun haveninstellingen; 3. De kern van de landstrijdkrach ten zal bestaan uit eenheden uit de Europese landen, de andere landen zullen tot dit effectief bijdragen in de mate van hun mogelijkheden; 4. De bombardementsoperaties op kort vliegbereik en de opstelling van het luchtdoelgeschut zullen in de eerste plaats worden toevertrouwd aan Groot-Brittannië, Frankrijk en hun buurlanden. De Tactical Air- force van de Verenigde Staten zal voor de bescherming van de boven vermelde luchtvloten, alsmede van de land- en zeestrijdkrachten van deze naties instaan; 5. De andere landen zullen zich van taken moeten kwijten, waarvoor zij het best geschikt en geplaatst blij ken, zulks in functie van de afstand die hen van het mogelijke slagveld scheidt. Inzake de uitvoering van strategische luchtaanvallen door de Verenigde Staten verklaarde de ge neraal: «Wij hebben steeds voorge staan dat de hoofdbijdrage van de Verenigde Staten in de gemeenschap pelijke verdediging neerkomt op de mogelijkheid van overbrengen en uit werpen van atoombommen. Generaal Bradley voorspelde tevens dat de herbewapening van West- Europa een langdurige periode van spanning zou kunnen inluiden. Door Minister Johnson werd er op gedrukt dat geen Amerikaanse soldaten naar West-Europa zouden worden gezon den. Intussen zijn Zaterdag 30 Juli jl. de Amerikaanse stafchefs te Frank fort aangekomen. Deze zijn Generaal Omar Bradley, stafchef der land strijdkrachten, Louis Denfield, bevel hebber der marine en Generaal Hoyt Vandenberg, kommandant der lucht strijdkrachten. Het doel hunner reis is een inspectietocht in West-Europa en besprekingen met de West-Euro- pese leiders, o.m. met Maarschalk Montgomery. In verband met hur. bezoek werd de mogelijkheid voorop gesteld dat een Amerikaanse Gene raal aan het hoofd zou worden ge steld van een permanente militaire organisatie voor West-Europa Naar verluidt zouden Frankrijk en de Be- nelux-landen de kern van de land strijdkrachten moeten leveren, aan Groot-Brittannië zou een grote rol in de zee en de lucht toegezegd wor den, wijl aan de U.S.A. de strategi sche bombardementen ten laste zou vallen, ook met atoombommen. De U.S.A.-stafchefs voerden reeds besprekingen met Italiaanse en Luxemburgse leiders en een algemene overeenstemming zou met hen zijn bereikt. Dinsdag kwamen de U.S.A.- stafchefs dan in Londen toe om er met de Britse leiders besprekingen te voeren. Vrijdag 5 Augustus werden zij te Parijs verwacht om er bespre kingen te voeren met Franse, Belgi sche en Nederlandse hogere militair ren. Te Londen zou Generaal Van denberg o.m. verklaard hebben dat alle Amerikaanse jachtvliegtuigen in West-Duitsland zouden worden ver vangen door straaljagers. zeggen moeten werkgelegenheid aan vragen op de bemiddelingsburelen, de ouderen die niet meer kunnen werken, kunnen een toevlucht zoe ken tot de tehuizen voor ouderlingen. Diegenen welke nog in kloosterver- band blijven mogen geen enkele ac tiviteit meer waarnemen inzake on derwijs, ziekenzorg, sociale hulp, enz «O» DE BRITSE AMETHYST» WIST TE ONTKOMEN EEN DAAD VAN BRAVOURE VAN DE BEMANNING Men zal zich nog herinneren dat in April jl., wijl nationalisten en communisten strijd voerden om Nan king en de oevers van de Yang-Tsé, het Britse adviesjacht Amethyst dat de Yang-Tsé opvaarde met een humanitaire zending, door Commu nistische artillerie werd beschoten. Het schip leed alsdan verliezen en schade en moest onder verdere be dreiging van het communistisch ge schut ter plaatse blijven liggen. Sedertdien vernam men weinig of niets over het lot van schip en be manning. Plots werd nu Zondag be kend dat de Amethystuit de Yang-Tsé-klem was ontsnapt, dank een stuk bravoure van de bemanning. Het bericht van de Amethystaan de Britse Admiraliteit luidde: «Wij hebben ons bij de vloot gevoegd. Geen schade noch slachtoffers. God save the King. Verder werd dan vernomen dat niettegenstaande alle diplomatieke tussenkomsten sedert April van de Communisten niet kon verkregen wor den dat het schip zou mogen ver trekken. De Communisten eisten dat de Britse Regering schuld zou be kennen. De bemanning was op half rantsoen moeten gesteld worden en de voorraad stookolie was bijna op. Plots nu nam de Amethystbij avond gebruik van de dekking welke een Chinees schip haar onvrijwillig bood, het anker werd gelicht en met volle vaart werd op de versperring gevaren welke doorboord werd. Een hagel van schroot kon de verdere vaart niet beletten. De Chinese boot werd daarentegen in brand geschoten door het Communistisch geschut. Ook de Amethystverweerde zich. Aan de benedenlooD van de Yang-Tsé werd het door de Chinese Communis tische forten beschoten, maar zonder lachtoffers te moeten betreuren wist de Amethystde stroommondlng te bereiken en andere Britse oorlogs bodems te vervoegen. De Koning van Engeland zond de bemanning van de adviesjacht een boodschap van gelukwensen. De Amethystis nu naar Hong- Kong gevaren waar de bemanning een feestelijke ontvangst wacht. DE BURGEROORLOG Drie machtige Communistische le gers rukken verder het land in. De Nationalisten moesten reeds de Pro vincie Hoenan ontruimen. Te Shan ghai' hebben de Communisten de in ventaris bevolen van de buitenlandse bedrijven. De Amerikaanse diplomaten die in het door de Communisten bezet ge bied waren gebleven, begonnen reeds terug te keren naar de U.S.A. gezien de grote moeilijkheden welke hen in de weg worden gelegd. DE KERKVERVOLGING BISSCHOPPEN AFGEZONDERD VAN HUN GELOVIGEN Uit Praag werd vernomen dat de katholieke bisschoppen van Tchecko- Slowakije nog steeds van regerings wege afgezonderd worden gehouden van hun bisdommen, practisch van elke verbinding met hun priesters zijn afgesneden en het hun onmoge lijk is gesteld enig bestuur waar te netnen. Betrekkingen met het Vati- kaan werd hen eveneens onmogelijk gemaakt. De zogezegde actiecomité's zijn thans ook opgetreden in naam van de Staat om geestelijken van paro chie te doen veranderen. Een priester Qie geweigerd had aan hun bevelen gevolg te geven werd ervan beschul digd zijn priestersambt te buiten te zijn gegaan en zich in politieke zaken te hebben gemengd; hij liep daarvoor 12 maanden gevang op. In het Praagse blad Rude Pravo Werden de katholieken thans uitge scholden voor vijfde kolonne van het VatikaanVarder houdt het blad voor dat de clerus ingeschakeld Werd in het atlantisch pact en een Putch tegen de Praagse regering tot doel had. Ook met leugens wil men er de Kerk klein krijgen. EEN AKKOORD BEREIKT Tussen Nederlanders en Republi keinen werd een akkoord bereikt tot het staken van het vuur zo op Java als op Sumatra. Op de Inter-Indonesische Confe rentie werd verder overeengekomen dat het republikeinse leger de kern zal vormen voor het toekomstige bondsleger, dat zal worden aangevuld met elementen van het huidige ko ninklijk Indonesisch leger». De bondspresident zal aan het hoofd staan van de strijdkrachten, waarvan de bevelhebbers Indonesiërs zullen zijn. Buitenlandse officieren zullen mogen dienst nemen in het leger, in dien zij de Indonesische nationaliteit aannemen. Het Nederlandse leger zal Indone sië ontruimen op de door de ronde tafelconferentie van Den Haag te be palen datum. schroefd en is Coppi niet ge-excom- munieerd. Bartali en Coppi stuurden zelfs een telegram van kinderlijke eerbied aan de H. Vader, die hen een telegram van dank terugstuurde. AUSTRALIË. Kolenmijnen be zet. Ingevolge het uitbreken van een staking onder de mijnwerkers hebben Australische soldaten de mij nen van Nieuw-Zuid-Wales bezet en hebben zelf het kolendelven ingezet. Door deze staking was een vierde van de Australiërs werkloos geworden. ITALIË. Gevechten in de Se naat. Bij een debat ingesteld in de Senaat over de jongste stakingen in Italië kwam het tot vinnige bewoor dingen tot ten slotte een 200-tal se natoren handgemeen werden en stoe len, inktpotten en dossiers door de lucht naar elkaar werden geslingerd. Na 20 minuten worstelen kon de rust worden hersteld maar een 20-tal Se natoren moesten zich wegens ver wondingen laten verzorgen. ENGELAND. 5% Prijsverminde ring. Om de kosten van het levens onderhoud te doen dalen heeft de Britse Regering een prijsverminde ring van 5% opgelegd op alle schoen en textielwaren. De kleinhandelaars moeten deze vermindering dragen. (Minister Van Acker haalde destijds in België maar weinig sukses met dergelijke politiek). Intussen blijft het Britss dollarte kort zeer nijpend. De Londense beurs kende een zware inzinking en voor oorlogse obligaties werden genoteerd aan koersen welke de laagste zijn se dert 9 Jaar. Het vertrouwen in het pond is erg geschokt. De Britse Con servatieven vallen de Labourregering duchtig aan wijl deze voor geweldige financiële en economische problemen wordt gesteld. Na Sir Stafford Cripps is ook Hr Bevin nu ongesteld gewor den en worden hun departementen waargenomen door de Hr Attlee die zelf lijdend is geworden. FRANKRIJK. Atlantisch pact goedgekeurd. De Raad der Franse Republiek heeft op haar beurt het Atlantisch pact goedgekeurd, dit met 284 stemmen tegen 20. FRANKRIJK. Pétain erg ziek. Naar verluidt is de ex-maarschalk Pétain erg ziek geworden en zou hij niemand meer herkennen. De Franse Regering zou tevens maatregelen hebben overwogen om te verhinderen, dat bij een mogelijk afsterven van de gevangene, zich incidenten zouden voordoen in het land. ITALIË. Communistische verlie zen. Volgens een verklaring van de Communistische leider Pietro Secchia zou de Italiaanse Communistische Partij reeds meer dan 100.000 leden hebben verloren in het laatste half jaar. YOUGO-SLAVIE. Een anti-Ko- minform? Volgens Der Abend een Duits blad dat met Amerikaanse vergunning verschijnt, zou Tito een anti-Kominform hebben opgericht dat de naam kreeg van LemIn alle hoofdsteden van Oost-Europa zou de Lemreeds vertakkingen hebben. Het doel van de Lem zou zijn de Sovjet-invloed te verlammen. ENGELAND. Kosteloze rechts pleging. Het Hogerhuis keurde een wetsvoorstel goed waarbij kosteloze gerechterlijke hulp en advies in bur gerlijke gerechtszaken wordt voorzien voor de personen wier inkomen onder een bepaald bedrag blijft. WEST-DUITSLAND. Verkiezin gen. Op 14 Oogst worden in West- Duitsland de eerste federale verkie zingen gehouden. Niet min dan 64 partijlijsten werden ingediend. In een herderlijke brief hebben de Katholie ke bisschoppen de gelovigen op hun plicht gewezen. GRIEKENLAND. De Burger oorlog. De Regering blijkt de strijd tegen de partisanen ten groten dele gewonnen te hebben. De overblijven de partisanen die zich aanmelden voor 15 Augustus, zullen amnestie krijgen. Op 21 Oogst gaat te Merkem het groot Zangfeest door met zijn 15.000 fr. prijzen en waar de beste van Westvlaanderen's zangkoren hun medewerking toezegden. Daar treedt ook Dhr. Antoon Vander Plaetse op, Vlaanderens grootste woordkun stenaar, de man die uw hart aan grijpt en uw ziel ontroert. Waar hij verschijnt daar wordt het stil. Er gaat een kracht van hem uit. Hij verschijnt en gij zijt bereid om te luisteren. De verrukking legt een glans op zijn gelaat. Hij jubelt en het is een machtig triomflied als van Klokke Roeland. Hij doet U mee- rillen van fierheid om Vlaanderens irootheid. Even lost hij zijn greep, laat U eens diep ademhalen, doet U eens hartelijk lachen... om U dan nog sterker vast te grijpen, U te doen in U zeiven schouwen en de honger los te woelen naar het on eindige en het grote. Ja, dat kan hij! De machtige woordkunstenaar. Dat deed hij in dorp en stad. In kleine lokaaltjes en in ruime schouwburgen. In ge moedelijke kringen en voor duizend koppige menigten. Nu heeft Merkem die eer; dui zenden mensen komen hem beluiste ren en genieten samen met zijn woord, het machtige lied van het grote zangfeest. Onthoud: 21 Oogst te 15 uunr te Merkem. Kaarten 20, 15 en 10 fr. 1) Dagschool voor schoenmaken: 3 jaar vervolmakingsjaar. INTERNAAT - EXTERNAAT. 2) Dagschool voor schoenstik- lcen: 2 jaar. 3) Dagschool voor machinaal schoenmaken: na het 2« stu diejaar kan men tot die af deling overgaan. 4) Zondag- en Avondschool voor patroonmaken: 3 jaar. Voorwaarden en inschrijvingen bij E. H. Bestuurder. (d-2165) Voor een hevige regenval vrezende besloot dhr Masure, landbouwer, wo nende Toerkoenjestraat te Neuville- en-Ferrain, nabij Toerkoenje, het laatste gedeelte van zijn oogst af te maaien. Er bleven nog enkele aren af te maaien toen dhr Masure plots een vreselijke schreeuw hoorde. Zijn ma chine stil leggende stelde hij met ontzetting vast dat zijn 3-jarig zoon tje Henri met afgesneden voeten op de maaimessen lag; Het knaapje, dat wist dat zijn vader in het veld was, moet dwars door het veld ge lopen hebben om de machine te be reiken, waardoor de vader het kind niet had zien aankomen. De onge lukkige vader kon het eerste verband leggen en het slachtoffer naar huis: dragen. Een geneesheer was spoedig ter plaatse en bracht het kind naar een kliniek te Toerkoenje. De toe stand van het knaapje is zeer zorg wekkend. 15 KLOOSTERORDEN ONTBONDEN Bij besluit van de Roemeense mi nisterraad werden 15 katholieke kloosterorden en congregaties ont bonden o.m. de Zusters van O. L. Vrouw en de i Zusters van St Vin centlus a Paulo De leden dier orden mogen verder in kloosterverband blijven in een paar kloosters die nog mogen gehandhaafd blijven. Diege nen welke het kloosterleven vaarwel IMWflWWWMWWWWIWWVVV» LUCHTBRUG OP BERLIJN WORDT INGEKROMPEN Officieel werd bekend gemaakt dat de operaties van de luchtbrug op Berlijn stelselmatig zullen worden ingekrompen. De installaties blijven evenwel gehandhaafd en vliegtuigen in reserve gehouden. De geallieerde luchtbrug heeft na 399 dagen vliegen een afstand afge legd welke gelijk is aan meer dan 215 vluchten rond de maan. Geallieerde piloten hebben in die 399 dagen 274.718 vluchten gemaakt en samen 2.214.075 ton voorraden naar Berlijn gebracht. In totaal ne men 211 Amerikaanse en 117 Britse toestellen deel aan de luchtbrug. Zij kostte aan 31 Amerikaanse en aan 29 Britse vliegers het leven. De totale kosten werden op 12,5 millioen dollar (550 millioen frank) per maand geraamd. REGERINGSMOEILIJKHEDEN Het toekennen van een vacantie- premie is bijna het struikelblok ge weest voor de Regering Queuille die bij een debat hierover in de Kamer slechts het vertrouwen verkreeg met 289 stemmen tegen 286. De toekenning van voormelde va- cantiepremie aan het personeel van de Sociale Zekerheidsdlenst heeft beroering gebracht in de arbeiders middens en de syndikaten zijn ook gaan eisen dat een dergelijke premie van 5.000 fr. zou worden uitgekeerd aan de werklieden van de private in dustrie. Zelfs wordt hiervoor met sta king bedreigd, o.m. in het Noorden en in Midden-Frankrijk. Te Cler mont-Ferrand hebben de arbeiders van bepaalde fabrieken hiervoor reeds het werk neergelegd. Nieuwe moeilijkheden staan voor de deur voor de Regering en na de verlofperiode zal de Hr Queuille het opnieuw lastig hebben om een crisis te vermijden. De Heer P. DE BAENST, doctor ln de Rechten, fiskaal deskundige bij het Instituut voor Financie en Be- lastingswezen Stormstr 7b, Brussel, tel. 12.60.80, houdt zich tijdelijk ter beschikking van de belastingsplich- tigen te KORTRIJK, Sionslraat 2, elke Maandagnamiddag. Tel. 25952. Bijstand van accountants; oprichting n vennootschappen. (d-2147) PALESTINA. Ontslag van Hr Bunche. Hr Bunche, de U.N.O.-be- middelaar voor Palestina, heeft als dusdanig ontslag genomen, zijn taak als beëindigd beschouwend. ITALIË. Herrie om Fausto Cop pi. Naar aanleiding van het feit van Fausto Coppi, de winnaar van de Ronde van Frankrijk 1949, een in- tervieuw toestond aan een commu nistisch journalist, is heel wat herrie ontstaan in Italië omtrent het al of niet in ae kerkelijke ban stellen van Coppi voor dit feit. Het blijkt zelfs dat men er politieke munt wil uit slaan, van ultra-rode zijde althans. Gelukkig blijkt alles heel wat opge- Wie weet iets over onze Heerlijkhe den met hun gerechtshoven: Gruu- terzale, Ter Veste, Cleven, Watervliet, St Elooishof en zoveel andere! Wie wist er dat Langemark een martelares te vereren heeft uit den Boerenkrijg, met name Rosalie De Meersseman, nauwe bloedverwante van veel nog le vende Langemarknaren. Wie kent de opgang, bloei en verval van ons dorp, wie kent de geschiedenis van onze kerk, waarvan de toren een machtig middeleeuws monument was! En nog duizend dingen meert Wie dat alles niet wist, en wie nog meer weten wil; wie houdt van mee slepend spel, van fijnzinnige ontroe ring en uitbundig gelach, die moet komen zien naar het grootse MARC- SPEL, het spel van Mare, naam van ons dorp tot in de XIII* eeuw, wan neer het stilaan vervangen werd door Langemark Het spel is gans herwerkt door de alom bekende toneelschrijver Emiel Serroen zelf. De muziek werd uitge breid en belooft schitterend te zijn: getoondioht door de zeer bekwame musicus André Moerman van leper, eerste prijs aan het Conservatorium te Brussel. Gans Langemark spant zich in voor een prachtprestatie. Zondag 28 Augustus zal al het volk toestromen naar het klooster langs de Zonnebekestraat (eertijds Lekkerbeu- terstrate genaamd). Er wordt ook veel volk verwacht uit Madonna, St Jelijn, Poelkapelle. uit de omliggende gemeenten en zelfs uit leper, omdat onze geschiedenis zo nauw verwantls met de hunne en andersom. Allemaal zullen ze zeer welkom zijn! R» provinciale voorzitter Victor Noseda ontving het Kruis van Ridder in de orde van Leopold II alsmede de Gouden Medaille van Leopold II. De gouden palmen der kroonorde werden verleend aan de ouderdomsde ken van West-Vlaanderen de 86-jarige Erevoorzitter der vereniging van Roe selare en omliggende Arsene Parmen- tier. Werden vereerd met de zilveren palmen in de kroonorde: Gaston Val- cke, Gits en Laurent Ghaye, Oostende. Bijzonder ereteken der beroepsver eniging van Eerste Klasse: Lingier Georges, Oostende en Vandaele René, Oostende, Tweede Klasse: Glas Gerard, Ar- dooie; Brouckaert Gerard, Ardooie; Lagae Gaston, Demeurisse Jules, Pit- tem; Vandenberghe Marcel, Gits; De- groote Lievin, Torhout; Vanhoorne Odiel, Eegem; Verheule Robert, Lede- gem; Justin Molenaers, Oekene; Remi Berteloot, Ledegem; Vankeirsbilck Maurits, Meulebekc; Deneclcere Oscar, Kanegem; Oosterlynck René, Schui- ferskapelle; Serruys Daniel, Tielt; Gaye Fernand, Oostende: Vandenber ghe Gustaaf, Waregem; Pothé Emile, Waregem; Vandewiele Georges; Pothé Maurits en Nuyttens Maurits, Ware gem. Gouden medaille van Leopold II: Victor Noseda, provinciaal voorzitter; Vanwildermeersch Ach., Moorslede; de HH. Deprest Camiel en Deprest Ernest, Meulebeke; de HH. Vanhoutte Maurits en Jacques Eugeen, Torhout; de HH. Struyve Camiel, Ardooie en Degryze Remi, Rumbeke; de dames Fieuw-Lewilie en Loncke-Soenen, Ize- gem; Euphrasie Decroix; Dhooge G., Reninge en Vansevenant Henri, Moere; Maillard Florent, Verkeyn Michel en Verdru Jeremi, leper; Beyens Marcel, Bailieul Georges en Geeraert Gaston, Moeskroen; Courcelles Oscar en De- marke Oscar, Herzeeuw; Coussement Gustaaf, Dottenijs; Geeraert Gustaaf, Lowingen en Beyens Noël, Rekkem; de HH. Nuyttens Maurits, CoudyzerRemi en Stae'ens J., Waregem; de HH. De- graevo Maurits, Dejaegher Cyriel, Car- na Hector en Deburggraeve Ernest, Veurne; Broutin H., Oostende; Blan- ckaert Jerome, Pervijze en Rathó En gel, Nieuwpoort. Bijzondere nijverheidseretekens eer ste Klasse: Verstraete Gustaaf; Van- deperro Jozef, Deryckere Hilaire en Bal Jozef; Sercu Maurits, Ardooie; Broeckaert Gerard. Ardooie; Hinnc- kint Guillaume, Moorslede; Velghe Medard, OostroozebekeMolenaere Flo rent, Rumbeke; Demeurisse Jules, Pittem; Oosterlinck R., Schuif erska- pelle; Vankeirsbilck Maurits, Meule beke; Verheule Robert en Berteloot Remi, Ledegem; Vandenberghe Mar cel, Gits; Molenaers Justin, Oekene; Simons Leon en Serruys Daniel, Tielt en Desmet Gerard, Torhout. Demaitre N., Roeselare; Geldhof Bertha, Izegem; Mevr. Berghman- Mistiaens, Rumbeke; Vanpoucke Hélè- ne, Moorslede; Mevr. Depreitere- Strobbe, Emelgem; Mevr. Depoortere- Thevelein, Westroozebeke; Mevr. Van- steenkiste-Deboe; Geers Henri en Ty- berghein Henri, Kortrijk; Kockuyt Kamiel, Boezinge; Viaene Louis, Koe- kelare en Bulcke Guillaume, Diksmui- de; Deruyttere Gerard, Geluveld; De- meersman Camille, Langemark; La- moot Maurice, Meesen; Devos Michel, en Lecroat Alfred, Moeskroen cn Du- mortier-Stelandere, Moeskroen en Me vrouw Dujardin-Dekok, Moeskroen; Vandenberghe Gustaaf, Pothé Emiel, Vandewiele Georges, Pothé Maurits en Bovyn Achiel, Waregem; Depoorter Germain, en Cerdoobel, Veurne; Denys Camiel, Oostduinkerke; D'Haene Alois, Alveringem; Denys Cyriel, De Panne; Maddelein René, Koksijde; Top Cy riel, Pervijze; Vandermeirsche Cyriel, Vanderhaeghen Leon; Hulin August; Blomme René; Soenen Marcel en Rots Raymond, Oostende. Bijzonder Nijverheidsereteken Tweede Klasse: Vanmoerbeke Frits; Lamote Alidor cn Lagae Gaston. Roe selare; Maes Robert, Izegem; Vanden- bussche Georges, Hooglede; Dekimpe Georges, Heule; Deforche Alidor, Pas- schendale; Vuylsteke Gustaaf, Meule beke; Valcke Gaston, Gits; Vanhoorne Odiel, Eegem; Degroote Lievin, Tor hout en Deneckere Oscar, Kanegem. Volgende diploma's werden uitge reikt: Met grote onderscheiding aan: Mej. Samyn Jacqueline; Hadse Odette en Werbrouck Maria, Roeselare; Mej. Verstraete Palma, Rumbeke; Schacht Noëlla en Vansteenkiste Henriette, Izegem; Sercu Anna en Dobbelaere Maria, leper; Muylle Irène, Staden; Marchand Gertrude, Eesen; en D'HuI- ster Agnès, Handzame. Met onderscheiding aan: Mej. Ver- haeghe Godelieve, Rumbeke; Dery Di- na, Izegem; Claey3 Laura. Langemark. Met vrucht aan: Mej. Vinckier Lut- garde, Rumbeke en Louagie Nelly, leper. Met grote onderscheiding aan: Bos- tyn Georges, Beernaert Louis en Vey3 Louis; Seye Palmer, Beitem en De spegel Marcel. Staden. Onderscheiding: de HH. Muyllaert Julien, Beeuwsaert Gilbert, Eesen; Wydooghe Georges, leper; Aeck Geor ges, Zonnebeke; Desmedt Etienne, Lichtervelde en Watteny René, Kools kamp. Vrucht: Willems Adelin, Waardam- me cn Verlae Gerard, Zarren. De Kerk van vóór 'I4-T8. Zondag 28 Augustus wTordt voor Langemark stellig een heuglijke dag, waarover nog lang zal nagepraat wor den bij onze mensen. Iets groots is op til, en niet zonder reden. Want dit jaar is het niet minder dan een kwart eeuw dat Z. E. H. Henri Godderis zielenherder is in de Sint Pauluspa- rochie, en dezer dagen werd één van zijn paroohianen tot priester des He ren gewijd en droeg zijn plechtige Eremis op: met name W. E. H. André Hooghe. Die twee verblijdende gebeurtenis sen kunnen niet zonder meer voorbij gaan. Langemark weet dat en Lange mark bereidt zlcih voor om zijn ge- eerden Herder en den geliefden Jon gen priester op een nooit geziene wij ze te vieren. Hoe kan Langemark dat schoner doen dan door zijn roemvol verleden weer levend te maken in een machtig openluchtspel, waarin onder de betovering van licht en muziek onze voorouders uit hun graven zui len verrijzen en voor ons verschijnen' met al hun roem, grootheid en pracht. Wie van de Langemarkenaren kent Een enige gelegenheid tot werken wordt U aangeboden Een dagelijkse autobus dienst komt te worden ingericht tussen Passchen- dale over leper, Poperinge. Meesen, Komen, op Geliiwe naar de Kolen mijnen van Hornu en Wasmes, te nog de Vossemote, waar voor duizend wasmes, welke aanwerven in alle ca- jaar een roofridder woonde in een tegorieën voor het ondergrondse werk. burcht! Wie weet er dat Sint Elooi zelf hoogstwaarschijnlijk ons dorp kerstende: getuige daarvan die eeu wenoude kapel, hem toegewijd, die met de Franse Revolutie verdween! Wie kent de geheimen van den SohreyboomWie weet iets meer over den Heer Pauweis van Langemark, die met onze wevers en volders in 1302, trouw aan zijn Volk en zijn Graaf, streed op het Groeningeveld bij Kort rijk! Wie weet er dat onze vroegere Woensdagmarkt teruggaat tot 1298, en dat Langemark, toen als stad be kend, beschikte over een weidse la kenhalle' Wie weet iets meer over de St Jorisgilde, het grafelijk Schutters gild der Middeleeuwen door tot in de vorige eeuw! Wie kent de oorsprong van het Meunike; wie wist dat het oudste Klarissenklooster van Vlaan deren te Langemark ontstond in 1256! DAGELIJJKS LOON, minimum: niet gekwalificeerd, 175,15 fr. gekwalificeerd, 220,fr. VOORDELEN: 4.200 Kgr. kolen, gratis, jaarlijks voor diegenen die een gezin vormen; Betaald Verlof: 6 dagen (dubbel verlofgeld), 12 bijkomende verlofdagen, 10 betaalde feestdagen. Aanwervingspremie aan de nieu we mijnwerkers: 2000 fr. en 2 maal 1000 fr. Verschillende Premiën. Zich wenden: HEER R. VERPOUCKE, Surmonlstr. 36 - IEPER. Te Wissant, nabij Kales, geraak ten een 5-tal kinderen van een schoolvacantie, toen zij bij tij aan het spelen waren, op een zandbank. Een geleidster kon nog drie kinderen redden maar bij een poging om de twee laatste meisjes eveneens te red den, verdronk zij, samen met de twee verlofgangstertj es. Te Parijs, in volle centrum, werd een betaalmeester van de metro, door bandieten overvallen en ontlast van bijna 7 millioen Franse frank. Te Alabama, U.S.A., werd een mijnwerker aangehouden om zijn dochtertje te hebben verkocht. Zijn tweede kind wilde hij eveneens voor 600 dollar van de hand doen, ten ein de een auto te kunnen kopen. Te Oostende, langs de Van Ise- ghemlaan, viel een Engelsman uit. het venster van een hotel en werd dood opgeraapt. Eerst meende men dat de man zelfmoord had gepleegd, naderhand bleek echter de mogelijk heid te bestaan dat hij zou vermoord zijn geworden. Te Ooien hebben gangsters eer. A.C.V.-propagandist overvallen en hem van 83.000 fr. beroofd. Dit geld was bestemd voor het uitbetalen aan de werklozen van de voorziene steun. Nabij Fort Dix, U.S.A., ootsten twee vliegtuigen op elkaar. Vijftien personen kwamen hierbij om. Te Verviers gingen vorige week ongeveer 25.000 arbeiders en arbeid sters in verlof. Die week was een bes te gelegenheid voor huwelijken en op één enkele dag gingen er zo maar 21 paartjes naar het gemeentehuis om in de echt te worden verbonden. Te Marche-les-Dames waren sol daten van een commando aan het oefenen. Bij een klimpartij gleed de soldaat Welvaert uit Knokke uit en viel van een hoogte van 40 meter. Bij zijn val werd de ongelukkige op slag gedood. 15.000 Olifanten hebben Noord- Oost Kenya overrompeld, op de vlucht voor de droogte welke heerst in Zuid- Afrika en op weg naar de Indische Oceaan, op zoek naar water. In de U.S.A. zijn 76 mensen het slachtoffer geworden van de hitte golf welke er heeft geheerst. Hr Winston Churchill, aan het schilderen in Italië, wou het Garda- meer oversteken met een motorboot. BIJ het varen werd het bootje lek en ging aan het zinken. Een andere boot kwam hulp bieden en Hr Churchill kon nog tijdig in deze boot wippen vooraleer de eerste schuit verging. Te Gent stortte de podiumto ren in welke opgericht werd voor de opvoering van het Lam Godsspel. De toren was opgetrokken in metalen buizen overtrokken met jute. Te Brussel, aan de haven, ge raakten twee balen houtwol los van ae kraanhaak en vielen op twee dok werkers die erdoor zeer erg gewond werden. Op de toD van de Kluisberg wer den belangrijke opdelvingen gedaan van voorhistorische voorwerpen, naar verluidt uit de Néanderthalperlode, 25.000 jaren geleden. Aan de Mont Blanc werd In het ijs het lijk gevonden van een berg beklimmer welke er 39 jaar geleden in een ijsholte stortte en sedertdien vermist werd. Het ijs had het lijk gaaf bewaard. In de U.S.A. heeft een jonge vrouw van 24 jaar, die wegens kinder verlamming in een stalen long moest verblijven, het leven geschonken aan een kindje. Naderhand is de moeder overleden aan de ziekte waaraan zij lijdend was. Te Eupen was een man hout gaan halen met een handkar, welke hij zelf leidde. In een helling braken de bretels van de man, en hij strui kelde over zijn neervallende broeks pijpen. Aldus maakte hij een val en zijn kar reed hem daarbij nog over het üif. Hij werd in zorgwekkende toestand ongenomen. Te Clarksburg, U.S.A., deed een mijnwerker een hoeveelheid spring stoffen ontploffen In zijn apparte ment, ten einde zijn vrouw te doden en zelfmoord te plegen. Zulks had tot gevolg dat alleen de echtgenote .zwaar werd gewond, maar dat het gebouw grotendeels vernield werd. tweehon derd huizen werden zonder stroom gesteld en de ruiten van 25 huizen stukgeslagen. Te Welsville stortte een toeris tenvliegtuig te pletter. De twee inzit tenden kwamen om. Hun vader zag hoe de ramp gebeurde. Te Luik had een vrouw de wens uitgedrukt dat zij zou begraven wor den met begeleiding van harmonika- spelers. De vrouw ls nu gestorven en haar lijkstoet werd begeleid door 10 accordeonspelers die treurmarchen speelden. Te Astenet, in een wezenhuis, heeft een zwakzinnige jongen van 16 jaar een kindje van 3 jaar uit een venster van de 2° verdieping gewor pen. Het kleintje werd zwaar gewond. (d-2388) MASSALE TOERISTENVLOED TE ANTWERPEN Er is reeds veel geschreven over overrompeling van toeristen aan kust en Ardennen, maar ook Antwerpen, de Ideale plaats van het eendaags- toerisme, heeft een massale toeris tenvloed te slikken. De Nederlanders waren er zeer talrijk. Zondag 24 Juli vervoerden de Flan- drlaboten circa 13.000 lieden, en dit op één enkele dag. De dierentuin be haalde records met soms meer dan 10.000 bezoekers per dag. Trosjes mensen stonden voor de boerentoren om hun beurt af te wachten om eens naar boven te kunnen gaan met de lift. De Van Dycktentoonstelling werd reeds door meer dan 25.000 per sonen bezocht. Er wordt geschat dat elke Zondag en Feestdag regelmatig een 50.000 toeristen de stad Antwer pen aandoen. NA DE ZOMER GEEN TOERISTENCHECKS MEER VOOR ZWITSERLAND Met 12 Oktober zal worden terugge keerd naar de vooroorlogse toestand inzake financiële betrekkingen met Zwitserland, wat tot gevolg zal heb ben dat er vanaf die datum geen toe- ristenchecks meer nodig zullen zijn voor wie naar Zwitserland reizen zal en er geen officiële koers meer zal bepaald worden voor de toerlsme- Zwitserse frank. De Belgen die in de aanstaande Winter naar Zwitserland zullen reizen, zullen vrij Belgisch geld mogen medenemen en dit er vrij verhandelen tegen de koers van de dag. GROTE TEVREDENHEID AAN DE KUST Aan de Kust is men ten zeerste te vreden om het toeristenverkeer. In sommige badplaatsen werd het een echte overrompeling. Er is veel volk, maar het verteer blijkt bij heel velen slechts matig. Oostende kende het bezoek van hele zwermen Engelsen, bijzonderlijk met de Bank-Holiday die de pasteibakkerijen bestormden. In alle badplaatsen werden record cijfers van baden en verhuren van strandstoelen behaald. Het bleek wel dat, nu Zwitserland en Frankrijk se dert vorige jaren duurder geworden zijn, vele Belgen weer de weg naar het strand hebben gevonden. Van Belgische zijde werden ook kracht inspanningen gedaan Inzake prijzen. De zon blijkt evenwel steeds de grote factor voor een goed seizoen aan de kust. Mocht het huidige onguur we der dan ook spoedig voorbij zijn. DE AUTOSTRADE OOSTENDE-BRUSSEL Naar verzekering, gegeven door de Minister van Verkeerswezen, zal bin nen de 3 maand de aanbesteding ge houden worden van het vak Jabbeke- Oostende van de autostrade Oosten- de-Brussel. De werken zullen binnen de twee Jaar moeten voleindigd zijn en zullen 80 millioen kosten. Binnen de drie jaar zou de inhuldiging van de gehele autostrade kunnen plaats vinden. DRANK EN EETWAREN IN DE TREINEN Op de lijnen Brussel-Charlerol en Brussel-Oostende, op sommige trei nen, werden proeven genomen met een dienst voor drank en eetwaren ingericht, ter beschikking van de rei zigers. Die proeven bleken een succes te hebben gekend. BELGIE ZOU VISA VOOR ITALIANEN AFSCHAFFEN Het Italiaanse persbureau Astra meldt van de zijde der Belgische am bassade vernomen te hebben, dat Bel gië in September visa voor Italiaanse bezoekers zal afschaffen. Over de Belgisch-Franse overeen komst van 18 Februari 1949 hebben wij reeds herhaaldelijk gesproken. Zij be zorgt aan de Belgische aandeelhouders een gunstregime. Men "blijft echter vrij dit gunstregime te aanvaarden of niet. Wie het aanvaardt moet vóór 31-12-'49 op een bank zijn accoord gaan tekenen. Wie dat niet doet stelt zich gelijk met de Franse aandeelhou ders; zijn terugbetaling kan 50 jaar aanlopen in plaats van 7 in het eer ste geval; staat verder alleen en moet alle officiële Belgische steun missen. Bij het ondertekenen van het ac coord overhandigt men bedoelde ef fecten. Deze moeten overgemaakt en afgestaan worden aan een Frans orga nisme: de Caisse Nationale de l'Ener- gie. De deponent ontvangt hiervoor voorlopige obligatiën. Of liever hij ontvangt ze eigenlijk niet. Ze worden voor hem gedeponeerd bij de door hem aangeduide Franse bankier, die de di videnden, van l-l-'49 af aan de obli gatiën verbonden, op hun persoonlij ke rekening schrijft. Die dividenden kunnen naar ons land worden overge bracht. Zodra een volledige schatting is op gemaakt van de genationaliseerde be drijven, worden de voorlopige obliga tiën vervangen door definitieve stuk ken. Dit jaar nog wordt, bij uitloting, een zevende deel van het totaal aan tal Belgische obligatiën voor terugbe taling aangewezen. Hetzelfde gebeurt elk van de zes volgende jaren. In 3956 is alles dus terugbetaald. Het bedrag dat terugbetaald wordt is de schat tingswaarde die een Frans organisme toekent. Plus eventueel een terugbe talingspremie. Beide bedragen worden net als de rente op een persoon lijke rekening gebracht, doch «lja NIET transfereerbaar naar BelgU. Zê moeten in Frankrijk worden ver bruikt voor verblijfskosten, aankop#* van titels, van eigendommen en han delszaken, oprichten van landboawex- ploitatiën enz. Wie met al deze formaliteiten en beslommeringen niet goed over de baan kan, laat zijn effecten indienen op naam van zijn Belgisch» bankier, wat niet belet dat hij over het prove nu in Fr. fr. kan beschikken lijk aa- ders. Wie er méér wil over weten, kan zich op de bank bevragen. Belgen in het buitenland genieten hetzelfde re gime. Op dit ogenblik wordt aan de oude aandelen een coupon toegekend. Do Belgen die het gunst-regime aan vaarden mogen die coupon niet af- kniopen. Zij ontvangen hun dividend, zoals gezegd, met ingang van 1-1-49, op grond van de nieuwe stukken. Agentschappen: IEPER, Diksmuidestraat 22. i VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE, Vlamingstr. 35. Alle Bank-, Beurs- en Wissel- verrichtingen. Voordelige voorwaarden. Per 16 Mei 1949 werd een algemeen onderzoek ingesteld naar de juiste be tekenis van onze hoge werklozën- cijfers: 362.130 volledig werklozen, één vierde vrouwen en drie vierden mannen. Reeds voor dat onderzoek wist men dat deze werkloosheid niet de beteke nis had, althans op economisch gebied, welke dit aanzienlijk cijfer op zich zelf deed onderstellen. Inderdaad, onze productiecijfers blijven, ondanks de recente inzinking, nog 10 hoger dan voor de oorlog cn wij weten dat wij er op gebied van buitenlandse handel al evenmin slecht voorstaan. De conclusie van de telling is dat ruim 3/3 van de werklozen oude en onbruikbare elementen zijn. die wel nooit meer ingeschakeld zullen gera ken. Wat de vrouwen betreft, hier kan men tot geen algemene conclusies ko men, maar de klachten zijn veelvuldig. Zij gaan voor een paar weken naar de fabriek, om zich een of ander voor werp te kunnen aanschaffen en genie ten de rest van hun leven een dop- pensioen. Wij mogen niet veralgeme- nen, doch dat er wel iets van aan ie, is zeker. Een ander opvallend feit is dat 70 van al de werklozen gelocaliseerd zija in slechts drie provinciën: de twee Vlaanderen en Antwerpen. Het enige middel daartegen is in Vlaanderen nieuwe industrieën vestigen. Onlangs nog hadden wij, naar hel schijnt, een prachtige gelegenheid om dit plan te verwezenlijken. Ameri kaanse groepen waren teweeg la West-Vlaanderen productiecentra op te richten naar Amerikaans model... De Brusselse grootfinancie zou hel clan gekelderd hebben, omdat daar door zekere Waalse, (dus ook hua eigen) belangen in het pedranc kon den geraken. Dat daardoor 100.000 Vlaamse arbeidersgezinnen in de mi- zerie blijven zitten, speelt voor hea geen rol. NIEUWE LIJST VAN AANGEKONDIGDE VERRICHTINGENt 5. A. Terrains Constructions, van 1 tot 31 Aug. 1949 regularlsatie van de effecten. S. A. Sasia, idem. S. A. Mutuelle Vervletolse, Idem. S. A. Etabl. Leten Idem. S. A. Anc. Etabl. Huegaerts Frères, Idem. S. A. Etabliss. Thlroux. Idem. S. A. Immobillère de Belleflamme, Idem. S. A. Agcnce d'Assurances Kreglinger, van 1 tot 13/8/49 effecten nominatief gemaakt. S. A. Forges <Sr Toleries de l'Escaut, Idem. S. A. Epuration Condltionnement des Eaux, van 1 tot 30/8/49 aandelen no minatief gemaakt. S. A. Résidence Moderne, Waasmunster, idem. S. A. Entreprises Hypothécair es Com mercials. van 1 tot 13 Aug. aandelen op naam gezet. Belgisch Congo, Lening 4 1909, van 29 Juli tot 30/11/49 omwisseling. Forges Toleries Liégeoises, van 15/0 tot 30 Sept. regularlsatie en gratis toe kenning. S. A. Sté Beige de 14 Azote <tr Produits Chimiques du Marly, van 1/9/49 tot 28/2/50 omruiling van aandelen obli gatiën. N. V. Brouwerij-Mouterij Het Kasteel van 1 tot 31 Aug. omruiling aandelen. IETS FIJNS? JA? DAN Gewaarborgd met beste hoeveboter. ZEER VOORDELIG BIJ ALLE GOEDE KRUIDENIERS. Pasteibakkerij Dchollander, Veurne. (d-V.1176) Donderdag morgen 28 Juli, rond 7.30 uur, zagen voorbijgangers langs de Leie, ter hoogte der Sint Lucas- Vakschool, een man in het water lig gen. Hr Verscheure M. sprong in het water en slaagde erin de drenkeling op te halen en op het droge te bren gen. Het ging hier om de genaamde M. Dumortler, geboren te Meenen op 20 November 1869, en wonende 165, Wahlsstraat aldaar. De ouderling leefde nog en werd bij hoogdringend heid naar het stedelijk hospitaal overgebracht. Niettegenstaande de krachtigste middelen welke toegepast werden, is de ouderling kort nadien overleden zonder het bewustzijn her kregen te hebben. Naar het schijnt zou de ouderling reeds gepoogd heb ben een einde aan zijn leven te stel len. De politie deed de nodige vast stellingen. S. A. Cableries Corderies du Halnaut, van 1 October 49 tot 31 Jan. 50 omrui ling van kap. dlvld. aand. N. V. Ajax Rubber Company, van 1 tol 31 Aug. omruiling kap. aand. S. A. Métalurgique Espêrance-Longdot, van 1/8/49 tot 31 Jan. 50 omruiling oude aandelen. N. V. Lady Dress, van 1 tot 13 Aug. rui ling oude kan. aand. S. A. Maison Victor Tasset, van 1 tol 13 Aug. omruiling oude aand. S. A. Comptoir Mobilier et Financier, van 1 tot 31 Aug. omruiling oud aand. S. A. Comptoir du Centre (oude), om ruiling tegen Comptoir Mobilier Fi nancier wordt op 31 Aug. afgesloten. S. A. La Foncière Liégeoise, van 1 Sept. tot 31 Oct. 49 ruiling der aand., noml- natlefmaklng van de obligatiën en te rugbetaling obllg. 4,20 1932. S. A. Etabliss. St Sauveur, van 1/8/49 tot 15/11/49 ruiling van haar gewonet geprlvll. en oprlchtersaandelen, even als de oude obllg. S. A. Ateliers de Révarations et Chan* tiers Bellard, Crlhgton Ar Co, van IS Aug. tot 30/11/49 ruiling oud# maatsch. aand. S. A. de Vêdrin, van 16 Aug. tot 15/10/4» omruiling oude aand. S. A. La No, van 1 Sept. tot 30 Nov. 4» omruiling van aand. van 100 fr. en van de oprlchtersaand. S A. La Tuyautogène. van 1 Aug. tol 31 Oct. omruiling oude kap. aand. S. A. Comp. Internationale du Gar, tol 1 December terugbetaling van de no* bestaande kap. en genotsaand. S. A. Internationale Financière A C<yvx- merciale, de aandelen ontvangen la ruil voor Comp. Intern, du Gaz zlla regelmatig en hoeven niet geruild noch geregulariseerd. S. A. Symaf, Syndicat Miv'er Africain, van 1 Aug. tot 31 Dec. 49 omruiling aand. A. en B. S. A. Charbonnages Mambourg, Sacrt Madame Poirier Réunis, van 15/9 tot 15 Dee. 49 omruiling der oud# kapttaalBaandelen. S. A. Charbonnage Sacré. Madame, rui ling tegen Mambourg. Sacré Ma dame te Polrlermoet op 15 Decem ber beëindigd zijn, evenals do toeken ning van 645 fr. netto. S. A. Charbonnage du Poirier, rulllnt tegen Mambourg. Sacré Madame Polrlermoet op 15 December bëëln- dlgd zijn, evenals terugbetaling der obllg. 1904; de verhandeling van breu ken der aandelen ls toegelaten tol 30/11/49. VWWWWIWWWKWWVWIAIVWI Brugge vierde in Februari Jl. zijn 100-Jarige, de levenslustige MietJ# Champion. ZIJ kreeg het bezoek van Z. Exc. Mgr. Lamiroy, van de Burge meester van Brugge en van Minlst»» Van Acker. Hr. Van Acker had haar beloof# een ereteken te doen overhandigen, en hield woord. Mietje Champion werd thans vereremerkt met hel ereteken van Ridder in de Leo- pold-n orde Naar verluidt zullen in de toekomsl alle eeuwelingen dergelijk «retekUl worden toegekend.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 5