NOTARIËLE VERKOPINGEN LENINGEN GELD 4.50 ®/o BOUWERS efl KOPERS KAPITAAL mmttm GELDLENING» Landbouwers IW.H.B.ANTVERPIA EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS Een WOONHUIS met LAND WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS EEN SCHOON RENTENIERSHUIS 1. HANDELSHUIS (winkel). 2. BOUWGRONDEN. EEN WOONHUIS «HET WEKELIJKS NIEUWS» Zaterdag 6 Aug. 1949. BIz. 6. Welgelegen en gerieflijk WOONHUIS EEN GOEDE HOFSTEDE EEN TWEEWOONST TWEE WOONHUIZEN PERCEEL ZAAILAND ZAAILAND Een schoon en goed HOFSTEDEKE Twee aaneenhoudende V WOONHUIZEN NIEUWGEBOUWD HUIS een welgelegen WOONHUIS met LAND 263 M? BOUWGROND EEN HOFSTEDEKE Welgelegen WOONHUIS Schoon perceel BOUWGROND Schoon perceel BOUWGROND Een welgelegen WOONHUIS Een schoon perceel BOUWGROND 24 Frankrijkstraat 26 PERSONENWAGENS, VRACHT- en PAKWA- GENS, MOTO'S, enz. Allerhande AANNEMERS- en METSERSALAAM WOONHUIS Spi jshuis - Friture -Crêmerie Een zeer gerieflijk WOONHUIS BESTE HOFSTEDEKE Een nieuwgebouwd en wel gelegen WOONHUIS Een zeer gerieflijk HANDELSHUIS-HERBERG Schoon en welgelegen HOFSTEDEKE Twee goede aaneenhoudende WOONHUIZEN met TUIN HOFSTEDE poot 16 Ha, 28 a. 30 ca, Verdeeld in 10 kopen. Zeer gunstig gelegen HANDELSHUIS SCHOON HOFSTEDEKE EEN PARTIJ ZAAILAND EEN PERCEEL WEILAND EEN PERCEEL LAND EEN PERCEEL WEILAND EEN PERCEEL WEILAND EEN PERCEEL WEILAND PERCEEL BOUWGROND EEN WOONHUIS BOUWEN VAN 58 WONINGEN PARTICULIER VRAAGT 60.000 FR. GOEDE HOFSTEDE TE KOOP UIT TER HAND HANDELSHUIS gelegen te Westende. GOED WOONHUIS PARTIJ MAAI- EN WEILAND GERIEVIG WOONHUIS OVER TE NEMEN BEENHOUWERIJ Winstgevend welgelegen CAFÉ Een zeer SCHONE VILLA ra EEN EIGENAAR TE VERWISSELEN EEN HOFSTEDE met wei- en zaailand Een prachtig BURGERSHUIS OVER TE LATEN: HOFSTEDE UIT TER HAND TE KOOP EEN HERENHUIS EEN WOONHUIS OPENBARE AANBESTEDING EEN PAARD NATIONAAL INSTITUUT LANDBOUWKREDIET aan KOLONIALE LOTERIJ Zeer goed gelegen NIJVERHEIDSGROND met gebouwen, OVER TE NEMEN HANDELSHUIS OPENSTAANDE PLAATSEN LENING VOOR WEDEROPBOUW 1* SCHIJF 87' Trekking van 30 Juli. Reek» 3057 Nr 659. Reeks 5.333 Nr 312; Reek» 5.556 Nr 237; Reeks 5.394 Nr 656. Kantoor van de Notaris D. LAHAYE te POPERINGE. MAANDAG 8 AUGUSTUS 1949 Ie 15 uur, bij Mr Aimé Deceuninck, «In de Gouden Arend» te Reningelst (Ouderdom), TOESLAG VAN GEMEENTE RENINGELST gehucht Ouderdom piet inrijpoort en verdere afhanke lijkheden, dienstig voor herberg en Winkel, met 10 a. 50 ca. bebouwde grond, fruit- en groentenhof, bekend op het kadaster sectie B, Nrs 694e en 694f. Onmiddellijk vrij. Zichtbaar de Donderdag en Vrijdag Van elke week. Slechts ingesteld: 65.000 fr. (2402) UBiaBaaBEsasiEaBaiiasiaaaB Kantoor van Notaris VAN "7ECKE te POPERINGE. Op MAANDAG 29 AUGUSTUS 1949, te 2 uur namiddag te Poperinge, in het Vredegerecht, Hondstraat, ten overstaan van den Heer Vrederechter van het kanton Poperinge, OPENBARE VERKOPING van: met afhankelijkheden en 1 are 35 ca. bebouwden grond en erf te POPE RINGE, ter westzijde van de Cassel straat, er getekend nr 71. Bewoond door de medeverkoopster Vr. Elisabeth Lambelin en haar man M. Albert Beun, zonder schriftelijke huur. (2466) iBBOHSBsaaassieiMgsai&SB&Ba Studie van de Notaris G. VANDENAMEELE te WATOU. VRIJDAG 19 AUGUSTUS 1949 te 3 ure namiddag,, ter gehoorzaal van het Vredegerecht te Roesbrugge Haringe, t n overstaan van de Heer Vrederechter van het kanton Roes brugge-Haringe, OPENBARE VERKOPING VAN Gemeente WATOU, Winnczeelestr. met afhangen, met volgens titels 8 a. 81 ca. van bebouwde grond, erf en hof, staande en gelegen te Watou, Winnezeelestrat, er kadastraal be kend sectie A, Nrs 230i/2, 230K/2 en 230M/2, voor een grootte van 6 aren 60 centiaren. Sterfhuis van wijlen Mr en Mevr. Emile Plancqueel-Saesen, te Watou. Onbewoond en onmiddellijk vrij van gebruik. (2396) bBSBtaBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBK Kantoor van de Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. Studie van den Notaris JACQUES-E. DE COCK te YPER, Korte Torhoutstraat 4. DONDERDAG 18 OOGST 1949, te 2.30 uur namiddag te Langemark, St Jorishof bij Adiel Voet, OVERSLAG IN EEN ZITDAG van: u> LANGEMARK, Klerkenstraat, Boskant, groot 5 a. 60 ca. Gebruikt door S. Gruwier mits 2040 fr. 's jaars. (2415) JBflBBBflBBflBBMBBBBBBBUBB»» Studie van den Notaris N. D'HUVETTERE, 29, Cartonstraat, YPER. DONDERDAG 18 OOGST 1949 om 2.30 uur stipt namiddag, ter her berg Café de l'Unionhoek der Diksmuidestraat en der Oude Hout- marktstraat te Yper, INSTEL MET PREMIE van: STAD YPER. Bukkerstraat 7, groot 65 ca. Ge bruikt door den Heer Jean Bruyère mits 200 fr. te maande boven de las ten, zonder schriftelijke pacht. Sinte Godelievestraat 12, groot 48 ca. Gebruikt door den Heer Alphonse Gabriël mits 170 fr. te maande boven de lasten, zonder schriftelijke pacht. Lange Tor houtstraat, 40, groot 42 ca. Gebruikt door den Heer Eugène Woussen mits 160 fr. te maande bo ven de lasten, zonder schriftelijke pacht. ten dienste van herberg genaamd De Gouden Bolmet inrijpoort, Carton straat, 18, groot 1 a. 90 ca. Thans gebruikt door den Heer Henri Van- gampelaere mits 280 fr. te maande zonder schriftelijke pacht. Zichtbaar den Dinsdag en Donder dag van iedere week van 5 tot 7 uur namiddag. Overslag: Donderdag 1 September '49. (2467) IBBBBBStBBBBBHHBBBBBBBIBaBB Studie van de Notaris THEVELIN te MEESEN. VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1949 om 3 uur namiddag, ter gehoorzaal van de Heer Vrederechter te Roes brugge (Gemeentehuis) Openbare Licltatiëverkoping van GEMEENTE IZENBERGE (dienstig voor alle bedrijven) en 9 aren 30 centiaren onder bebouwde grond, hovenierhof en land, ter Dorp plaats van Izenberge, sect. A, Nr 149E. Eigendom van wijlen Mr en Mevr. Canriel Dewaele-Verfaillie. (2474) Kantoor van de Notaris EMILE LEMAHIEU te IEPER. UIT TER HAND TE KOOP STAD IEPER In commerciële straat. Vrij met 1 September. Centrum Stad. Allé nadere inlichtingen ten kan tore. (2407) Kantoor van de Notaris EMILE LEMAHIEU te IEPER. OP DINSDAG 9 AUGUSTUS 1949 om 3 uur namiddag, te leper, ter herberg «De Bascule», bij de Heer Elie Vasseur, Meenensteenweg Nr 1, INSTEL MET PREMIE VAN Een goedgetimmerd WOONHUIS met inrijpoort, stallingen, kiekenhek, grasplein en hof, te IEPER, Weverij- straat, groot 7 a. 78 ca. 50 ma. Vermelden eigendom, palende op een breedte van 10 meters aan de Weverijstraat, Is gelegen in de kom der stad, dicht het Slachthuis en de Veemarkt, en bestaat uit Woonhuis met emevens een grote brede inrij poort met magazijn gans overzolderd. Verders koer; paardenstal met drie boxen, koeistal voor twaalf koeien, bergplaats, kiekenhok, grasplein en groenselhof. Alles onmiddellijk VRIJ ter uitzon dering van het woonhuis hetwelk be woond is door Sampers Julien, be diende te leper, zonder geschreven pxohtvcorwaarden. BEZOEKDAGEN: Voor het woon huis: De Maandag en Woensdag, van 2 tot 4 uur namiddag; - Voor het overige: Sleutel afhalen ten kantore van de Notaris Lemahieu voornoemd. TOESLAG op Dinsdag 2? Aug. 1949. (2408) Kantoren van de Notarissen Em. LEMAHIEU te IEPER en D. LAHAYE te POPERINGE. DINSDAG 16 AUGUSTUS 1949, te 15 uur, bij M. Remi Devos-Gouwy herberg St. Antonius Poperinge- Etraat te Woesten, OPENBARE VERKOPING van: Gemeente WOESTEN, Poperingestr. met afhankelijkheden, tuin en zaai land, hebbende, samen, een opper vlakte van 86 a. 39 ca. MET RECHT VAN UITWEG op de Popertagestraat bekend op het kadaster sectie B nummers 393c enz. Bewoond en gebruiat door de ver koper, M. Achiel Derycke-Petyt. Onmiddellijk vrij. Zie plakbrieven met plan. (2401) Studiën van de Notarissen A VAN DEE MEERSCH te YPER en Rudolf COUUKE te WINGENE. OP DONDERDAG 11 OOGST 1949 t» 3 uur namiddag ter herberg Den i.npotentente VLAMERTINGE; Reningelststeenweg, OVERSLAG VAN: GEMEENTE DIKKEBUSCH. Een partij beste ZAAILAND gelegen wijk Millecapelle niet ver van de steenweg Vlamertlnge-Re- nurge 1st, groot 67 aren. Gebruikt zonder geschreven pacht doo den Heer Albert Orbie-Dhoine. Slechts ingesteld: 50.000 frank. Verdere inlichtingen te bekomen ter studie van den Notaris Van der Meersoh. (2452) ■B?*S BNM Studie van de Notaris RAVESCHOT te MEENEN. DINSDAG 9 OOGST 1949 te 5 ure, te Meenen, ter herberg «Keizer Karei», Iepersteenweg Nr 401, OVERSLAG VAN: te GELUWE, Koeistraat Nr 14, groot 3 aren 95 centiaren. Gebruikt door de Hr Valère Claeys- Vanhandzame. Ingesteld: 60.000 fr. (2457) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSI Studiën van de Notarissen Antoine RAVESCHOOT te MEENEN en Jean VERMAST te MALDEGEM. Om uit onverdeeldheid te soheiden. VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING van: te MEENEN, WEVELGEM en MOORSELE. Samen groot 14 Ha. 86 a. 30 ca. Verdeeld in 4 kopen (zie plan affi che). In pacht bij Mr Joseph Van de Casteele-Duquesne (Kortrijkpoort Nr 38) mits 20.000 fr. 's jaars plus de belastingen, valdag 1 Oktober. TOESLAG: DONDERDAG 18 OOGST te 3.30 uur nam. te MEENEN in het Café ModerneWahisstraat 218, bij Mme Edmond Pollie (dicht bij de statie). «BMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van de Notaris DE TAVEPNIER te LANGEMARK. OPENBARE VERKOPING VAN GEMEENTE PLOEGSTEERT Lot 1: met grond en hóf, gelegen in de Waastenstraat, groot samen 34 aren. Gebruikt door Mr Leon Charles en Vr. Wed. Frans Versnick-Cappoen. Loten 2, 3, 4, 5 en 6: Verscheidene percelen ZAAILAND gelegen Chemin du Hem, met een totale grootte van 1 ha. 51 a. 30 ca. Verdeeld in 5 loten. Gebruikt door Mr Alfred Duthoit mits 1.680 fr. 's jaars zonder recht van pacht boven de lasten. ENIGE ZITDAG: DINSDAG 23 AUGUSTUS 1949 om 2.30 uur namiddag, in de verhoor- zaal van het Vredegerecht te Meesen, Grote Markt, ten overstaan van de Heer Vrederechter van het Kanton Meesen. Zie plakbrieven met plan. (2455) BEBBBBBIBBBaBBBBBUaaBBBBBB Studie van de Notaris THEVELIN te MEESEN. OP DINSDAG 16 OOGST 1949 om 14 uur, te Langemark, ter herberg van Hr C. Sedeyn-Depuydt, Zonne- bekestraat, TOESLAG IN EEN ZITDAG van (Zuld-Oosterhelft ener vierwoonst), te LANGEMARK, Groenestr., groot samen 14 aren. Bewoners: HH. Candry en Plat- teeuw. (2406) OPENBARE VERKOPING VAN 1. - GEMEENTE HOUTEM. Lot 1: groot 1 ha. 3 a. 60 ca; Gebruikt door Louis Bonte-Descamps zonder recht van pacht mits 2.000 fr. 's jaars. 2. - GEMEENTE PLOEGSTEERT Loten 2, 3, 4 en 5: Verscheidene percelen met een totale grootte van 3 ha. 90 a. 40 ca. Verdeeld in 4 loten. Gebruikt door Mr Gusta-ve Lefebvre, mits 7.800 fr. 's jaars, zonder recht van pacht, lasten aan de eigenaars. ENIGE ZITDAG: DINSDAG 30 AUGUSTUS 1949 om 2.30 uur namiddag, in de verhoor- zaal van het Vredegerecht te Meesen, Grote Markt, ten overstaan van de Heer Vrederechter van het Kanton Meesen. Zie plakbrieven met plan. (2453) ISSBHBBBBaSBBBEQÜsaaetBBBEB Studie van de Notaris THEVELIN TE MEESEN. OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING N van: met gebouwen, zaailand en weide, ge legen te WIJTSCHATE, Caleute- straat, bij de Garde-Dieu, groot sa men, 2 Ha. 09 a. 50 ca. Verdeeld in 4 kopen met recht van samenvoeging. Instelpremie 0,50%. Gebruikt door Mr Joseph Dugardin. Vrij van gebruik met 1 October 1949. ZITDAGEN: INSTEL: Maandag 22 Augustus 1949, in de herberg' Au Nouveau Messi- nes» te Meesen; OVERSLAG: Maandag 29 Augustus, in de herberg A l'Hötel de Ville te Meesen, telkens om 2.30 uur na middag. Zie plakbrieven met plan of zich wenden ter studie van de Notaris Thevelin te Meesen. (2463) Studie van Notaris Jacques ramault te wervik. UIT TER HAND TE KOOP. gemeente watou. gelegen Steenvoordestraat, nrs 4 en 6. Inlichtingen ter studie. (2437) Studie van Notaris G. devos te wervik. UIT TER HAND TE KOOP 6 aren groo schoon gelegen, Pope ringestraat 87, WOESTEN. Zich ftldaar te wenden, (o-C.2026) OPENBARE VERKOPING van te HOLLEBEKE, Ieperstraat, groot 782 m2. In huur gehouden door M. Maurice Leire. INPRIJSSTELLING ZATERDAG 20 OOGST 1949, te 14 uur ter herberg In de Slach ter te Hollebeke. Instelpremie. Plan en inlichtingen ter studie. (2462) iBHBBBBBBaSBBBBBBKBBBBBiBB UIT TER HAND TE KOOP met steen-put en een gemeenschappe lijke muur; 8mll facade. Gelegen Pilkemstra-at, IEPER. A. t. D. (1.1320) Studiën van de Notarissen DE TAVERNIER te LANGEMARK cn de GRAVE te LOO. Op DONDERDAG 11 OOGST 1949 om 14 uur, te LANGEMARK, Veld- hoe-k, ter herberg Nieuwe Leute TOESLAG IN EEN ZITDAG van: gelegen te MERKEM, Langemark- straat 34, groot 2 Ha. 59 a. 80 ca. Verdeeld in 3 kopen. 1. - De Hofplaats, Weide, Boomgaard, groot 1 ha. 6 a. 10 ca. 2.- Blok Land, groot 1 hectare 33 aren 60 centiaren. (Deze twee bewoond en ge bruikt door Heer Vandenberghe R.) 3.- Perceel Land, groot 20 a. 10 ca. Inlichtingen bij de Notarissen en Hr Boudry Jules, Galgestraat, Lange mark, (2384) BaaasaasHaaaBBagiBzaBSfgs Studiën der Notarissen CAMERLYNCK te PASSCHENDALE en SOETE te MEENEN. DINSDAG 9 AUGUSTUS 1949 te 15 uur stipt, 'in 't Vredë-gerecht te Passchendale, OPENBARE VERKOPING van; Gemeente MOORSLEDE, Dorp, langs de Roeselarestraat. koop i. met tuin, groot 4 a. 96 ca. koop II. groot 4 a. 31 ca. koop ni. groot 4 a. 70 ca. De drie kopen, een blok uitmakend, zijn bewcond en gebruikt zonder ge schreven pachtvoorwaarden door Mi- Marcel Plantefever, mits 1260 frank 's jaars, valdag 1 Januari, meer de belastingen en verzekeringspremie. Recht van samenvoeging. Plakbrieven met plan op aanvraag. Ten overstaan der HH. Vrederech ter en Griffier van 't kanton Pas schendale. (2245) IBaaBSflflBBSBHBBflHBnHflBBBBB Studie van de Notaris CAMERLYNCK te PASSCHENDALE Studie van de Notaris WYFFELS te ROESELARE. TOESLAG: Dinsdag 16 Augustus 1949 om 2.30 uur stipt namiddag in t Ho tel de Bourgogne, Statieplaat» te Roe- selare, van: Gemeente RUMBEKE, VI» Wijk, Bornstraat, Nr 96. Koop een. genre villa, met aanhorigheden, werk- plaats, tuin, boomgaard en land, groot 42 a. 58 ca. Ingesteld: 260.000 frank. Koop twee. hebbende een breedte langs de Bom. straat van 25 m., groot 11 a. 25 ca. Ingesteld: 30.090 frank. Beide kopen zijn gebruikt door Jo zef Gryspeerd-t zonder geschreven pacht. Plan en inlichtingen ter studie van de Notaris Wyffels, voornoemd. Recht van samenvoeging. Ten overstaan van de H.H. Vrede rechter en Griffier van Roeselare. (2367) Studie van Deurwaarder OSSEEL, BRUSSEL CRIEE AÜTÖMOBILE BRUSSEL-ZUID - Tel. 21.83.97 WOENSDAG 10 OOGST en ZATERDAG 13 OOGST '49 telkens te 15 uur, BELANGRIJKE OPENBARE VERKOPING VAN: Meer d-an 40 wagens per ver koping. (d-2456) Studie van Deurwaarder DUPREZ te ROESELARE. BIJ STERFGEVAL OPENBARE VERKOPING OP WOENSDAG 17 AUGUSTUS '49 om 2 uur stipt namiddag, ten sterf- huize van Mr Alberic Vinckier, Diks- muidesteen-weg 215, te Roeselare, van bestaande namelijk uit allerhande stellingplanken, steekkar, ladders, bakwagen, trappen,deuren, kassijnen, vloertegels en plinten. Verders: Personenauto «Renault». Meer andere voorwerpen de dag der verkoping voor te brengen. Gewone voorwaarden. - Comptante betaling. (2410) ■BBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBIBB Studie van de Notaris DEVOS te rTJMBEKE. Tel. 369 Roes. UIT TER HAND TE KOOP ROESELARE: Handelshuis in voorname handel- straat, onmiddellijk vrij. Nijverheidsgebouw, bij de Statie. Eigendom, 600 m2, Meenensteenweg. Meerdere Huizen, Meiboomkwartier. Huizen, Batavialaan en Lierstraat. Bouwgronden, Meenenstw., Ieperstr., Westlaan, H. Hartkwartier, St-Jo- sephskwartier, Rumbekestw., Zuid- molenstr., Oostnieuwkerkesteenweg. RUMBEKE: Bouwgrond, rond de Plaats, Roden- bachstraat, vanaf 15.000 fr. per lot. (1238) IBBSSBBBB9BBBBBB9BBBBBBBBB Studie van de Notaris WESTERLINCK te HOOGLEDE. Om uit onverdeeldheid te treden. TOESLAG: Vrijdag 19 Aug. 1949 te 15 uur, in d'herberg «'t Oud Stadhuis», bij Mr Reyn-aert, te Moors lede, van: GEMEENTE MOORSLEDE Wijk Droogenbroodhoek langs de gravier Ieperstraat Een goed en geriefvol met aanhorigheden en medegaande schone partij zaailand (alles in één blok), samen groot 1 ha. 2 a. 76 ca. Gebruikt door de medeverkoper Mr Mam-. Vandelannoote-Cappelle, mits 3.500 fr. 's jaars meer de belastingen en verzekeringspremie, tot 1 Januari 1950, datum op dewelke de te koop gestelde eigendom ter vrije beschik king van de koper zal gesteld worden. OVER TE NEMEN (wegens ziekte) gelegen te Antwerpen, in volk rijke buurt, aan zeer voordelige voorwaarden; met 40.000 fr. kan gehandeld worden, de rest op afkorting. Inl,: JOZ. BOERIIAEVE, Van Schoonhovenstr. 80, Antwerpen. (d-2389) Gerechterlijke Openbare Verkoping ingevolge vonnis der Rechtbank van Aanleg te leper van data 4-5-1949, van: Gemeente BEVEREN-bij-Roeselare, Heirweg Nr 13. met verdiep, afhangens, koer en tuin, samen grimt 3 a. 50 ca,, staande en gelegen Heirweg Nr 13, op enkele minuten van de dorpplaats. Het alles in zeer goeden staat van onderhoud, zo goed als nieuw. Bewoond door de mede-eigenaarster Mevr. Maria Carton en haar echtge noot Mr Gerard Vantomme. Ingesteld: 100.500 frank. TOESLAG: Dinsdag 16 Augustus '49 om 3 ure namiddag, ter herberg In 't Prinsenhofbij Hr Georges Van Cauwen-berghe, Schoolstraat te Beve- ren-toij-Roeselare. (2470) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris Georges MASUREEL te KOEKELARE Studie van de Notaris CLOET te OOSTROOZEBEKE. UIT DE HAND TE KOOP. groot 2 Ha. 71 a. 80 ca. te MEULE- BEKE. Inlichtingen ten kantore, Statiestraat, telefoon 25, Oostrooze- beke. (2228) Stud'e van den Notaris JEAN PIETERS t« RENINGE. ENIGE ZITDAG: MAANDAG 22 OOGST 1949, te 2.30 uur namiddag, ter herberg Au Chalet LilloisTramstatie te Oostvleteren, bij de Wed. Denecker, OPENBARE VERKOPING van: stal en medegaande erven te OOST VLETEREN, groot 9 aren 70' centia ren, bekend bij kadaster wijk B nrs 435f en deel van 435e. Bewoond door Alphonse Waeles. Alle inlichtingen te bekomen ter- studie van voornoemden Notaris. (2414) 1BBBBBBBBBBHBBHBBBI Studies van Notarissen A. VANDE WALLE te OUDENBURG en P. DENIS te NIEUWPOORT. OP WOENSDAG 10 AUGUSTUS '49 om 3 uur 's namiddags, in het café «Koophandelshuis», bij Mr J. De- baillie, te St-Pieterskapelle, TOESLAG VAN: Gemeente ST PIETERSKAPELLE. genaamd Koophandelshuis ter noordzijde van den Steenweg leiden de naar Gistel, groot 18 a. 65 ca. Alle dagen te bezichtigen. Vrij met 1 Augustus 1950. Thans gebruikt door de eigenaars verkopers de echtgenoten J. Debail- lie-Pauwels. Ingesteld: 180.000 frank. Gewone voorwaarden. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemde Notarissen A. Vande Walle te Ouden burg en P. Denis te Nieuwpoort. (2451) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris Arthur DEPUYDT te BRUGGE. Op DINSDAG 16 OOGST 1949 om 2.30 uur stipt namiddag te Lisse- wege, bij Camiel Rammant, INSTEL MET PREMIE van: te LISSEWEGE, Assestraat en Statiesteenweg. Verdeeld in twee kopen. Koop I. - Woonhuis met stalling, schuur en verdère gerieven, Asse straat, bekend bij kadaster sectie T op Brugge, en C op Lissewege, groot tesamen 1 Ha. 52 a. 40 ca. Koop II. - Weide en zaailand langs den steenweg, groot 1 Ha. 71 a. 20 ca. Bewoond en gebruikt door Mr Gus- tave Willems. Vrij met I October 1949. (2412) I Gewéldige kapitalen te plaateen in HYPOTHEEK op alle eigendommen |Van U of van derden, als borg.| j aan uitzonderlijke gunstvoor- J J waarden. - Keus van terugbeta- fling. - Nooit kosten op voorhand. I look speciale voorwaarden enl volle vrijheid, onderverhuring,! j handel toegelaten, geen beper kingen. VANAF «fiMIMAfmfMWWWVIAAAARAAAA Studie van de Notaris AMEYE te ROESELARE. INSTEL: Dinsdag 9 Augustus 1949 TOESLAG: Dinsdag 23 Augustus '49 om 3 uur, in het gasthof Au Bour gogne Statieplein, te Roeselare, van STAD ROESELARE," Kalkenstraat Nrs 67 en 69. respectievelijk groot 154 m2 30 en 157 m2 65. G-ebvuikt, zonder pacht, dooi- HH. Gerard Maddens en Alfons Van- heoke, mits ieder 212,50 fr. te maan de op voorhand betalende. BEZOEK: Alle weekdagen na 6 u. avonds. Instelpenning. Recht van samenvoeging. (2408) INSTEL MET PREMIE op DINSDAG 16 AUGUSTUS 1949, om 2.30 uur namiddag, ter herberg De Kroon bij Mejuffer Maria De necker te Koekelare, Markt, van: GEMEENTE SNAASKERKE, langs de Nieuwpoortse Vaart en de Oostendse baan. Een beste en zeer welgelegen Gebruikt door de Kinders Van- houtte, sinds meer dan 9 jaar zonder geschreven pacht, mits 25.400 frank 's jaars. Nadere inlichtingen en affiche met plan ter studie. (2406) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studiën der Notarissen Georges MASUREEL te KOEKELARE en Ch. DE BUSSCHERE te BRUGGE, Gheerwynstraat nr 13. thans pasteibakkerij, te ADINKERKE, Pannesteenweg. Voorwaarden te bevragen ten kan tore. (d-2472) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van Meester PIERRE DENIS, Doctor in de Rechten, Notaris te NIEUWPOORT. INSTEL MET PREMIE op WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1949, om 2.30 uur namiddag, ter her-berg Litterveldbij Theophiel Pierloot te Aartrijke, van: GEMEENTE AARTRIJKE, Guldo Gezellestraat. I. met nieuwe schuur, stallingen, kie kenkot en bijbehorigheden, groot 01 Ha. 02 a. 24 ca. n. groot 01 Ha. 48 a. 06 ca. Bewoond en gebruikt door de Wed. Medard Vanpoucke-Stemgée en doch ter, respectievelijk tot 1 Mei 1950 (mogelijks vreegere verlating) en tot het weren der vruchten. Mogelijkheid 52 aren zaailand In paoht te nemen. Samenvoeging voorbehouden. Nadere inlichtingen ter studiën. 12405) 's jaars, aflossing volgens wens,! afgaande interest. r 98, Lge Lozanastr., Antwerpen. Tel.: 773.03 - 700.42. 112, Begijnhofstraat, Tel. 220.49. i (Vermijdt kostelijke tussenper-j I sonen, wendt U rechtstreeks totl ons buréel. (a-2459) I Kantoor van de Notaris BUURMANS te VEURNE. UIT TER HAND TE KOOP Studie van Meester PIERRE DENIS, Doctor in de Rechten, Notaris te NIEUWPOORT. OP VRIJDAG 12 AUGUSTUS 1949 om 3 uur 's namiddags, in het café La Libertébij dhr Oh. Demeyere, Nieuwpoort, TOESLAG VAN: - Gemeente SINT JORIS. Kerkboek, groot 1 Ha. 32 a. 35 ca. Gebruikt door Mr Theuninck en vrij met 1 Oktober aanstaande. Ingesteld: 110.000 frank. Kerkhoek, groot 73 a. 08 ca. Gebruikt door Mr. Theuninck en vrij met 1 Oktober aanstaande. Ingesteld: 55.000 frank. Recht van samenvoeging. Gemeente RAMSKAPELLE. Blauwhofhoek, groot 85 a. 80 ca. Ingesteld: 110.000 frank. Vrij van gebruik. Gemeente OOSTDUINKERKE. Pelikaanhóek, groot 1 Ha. 05 a. 20 ca. Ingesteld: 100.000 frank. Pelikaanhoek, groot 1 Ha. 61 a. 40 ca. Vroeger gebruikt door Firmin Van- elverdinghe. Ingesteld: 191.000 frank. Recht van samenvoeging. Gewone voorwaarden. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemde Notaris P. Denis, Kokstraat 9, te Nieuwpoort. (2458) Studie van Meester PIERRE DENIS, Doctor in de Rechten, Notaris te Nieuwpoort. UIT TER HAND TE KOOP. gemeente westende. 1) HOFSTEDEKE, groot 6 Ha, 72 a. 2) 2 Ha. 34 a. BOUWLAND. 3) 1 Ha. 64 a. 30 ca. WEILAND. 4) 3 Ha. 99 a. 10 ca. BOUWLAND. 5) HOFSTEDE, gr. 11 Ha. 35 a. 20 ca. 6) HOFSTEDE, gr. 6 Ha. 57 a, 05 ca. 7) WEIDE, groot 5 Ha. 02 a. 8) Ongeveer 40 Ha. LAND, naar keu ze te verdelen. Voor inlichtingen en plan zich wen den ter studie van de verkoophouden- de Notaris Denis, Kokstraat 9, te Nieuwpoort (tel. 230.60). (2387) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoren van de Notarissen JOS. SWENNEN te Nieuwpoort en MAUR. SEBRECHTS te Oostende. Op MAANDAG 8 AUGUSTUS 1949, om 3 uur namiddag te Westende, ter herberg Au Casinobij den Heer Cyriel Couvreur, BEPAALDE TOEWIJZING: van: Gemeente WESTENDE, Gekalsijde straat tussen de Essex Scottishlaan en de Duinenstraat. groot 45 a. 09 ca. 56 dm2, bekend ten kadaster sectie A ex Nrs 34w3, 34q2 en 34r2. Verdeeld In tien loten, met recht van samenvoeging. Eigendom van Mevr. Henri Kimpe- Thoné te Oostende. Lot 1: hoogst gebracht ter som van 14.000 fr.; - Lot 2: 13.700 fr.; - Lot 3: 11.000 fr.; - Lot 4: 9.000 fr.; - Lot 5: 7.200 fr.; - Lot 6: 6.000 fr.; - Lot 7: niet Ingesteld; - Lot 8: 9.500 fr.; - Lot 9: 5.000 fr.; Lot 10; 5.200 fr. Eigendomstitels en veilvoorwaarden berusten ten kantore van voornoem de Notaris Swennen; ook alle inlich tingen te bekomen ten kantore van gezegden Notaris Sebrechts. (2464) iBSIBHBBBBBBBHBBHBBBBBBBBB Studie van den Notaris de GRAVE te LOO. Op DONDERDAG 11 OOGST 1949 om 5 uur namiddag te Loo, ten stad- huize, DEFINITIEVE OVERSLAG van: met afhankelijkheden, land en uit weg te NIEUWKAPELLE, Dorpplaats, groot 35 a. 79 ca. In 'gebruike door Camiel Beuselinck zonder paoht. Slechts ingesteld: 66.000 Fr. (2448) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studiën der Notarissen de GRAVE te LOO en VANIIEE te MOORSLEDE. Samenwerkende Bouwmaatschappij «DE MANDEL» BOTERMARKT 11 te ROESELARE Op DONDERDAG 25 AUGUSTUS '49, te 5 uur in de namiddag, op het bureel van de Maatschappij, zal er overgegaan worden tot de Openbare Aanbesteding voor het bouwen van: Lot 1. 4 BEDIENDENHUIZEN te ROESELARE, H. Hartstr. - Bouwmeester A. Decan. Lot 2.-6 HUIZEN (12 ouderlingen woningen) te ROESELARE, St-Elooistr. - Bouwmeester A. Van Coillie. Lot 3. 6 HUIZEN (12 ouderlingen woningen) te ROESELARE, St-Elooistr. - Bouwmeester A. Van Coillie. Lot 4.-5 HUIZEN (10 ouderlingen- voningen) te ROESELARE, St-Elooistr. - Bouwmeester A. Van Coillie. Lot 5. 20 HUIZEN te ROESELA RE, Gitestraat. - Bouw meester- A. Decan. De documenten van deze aanbeste ding liggen ter inzage en zijn te koop op het bureau van de maatschappij, Botermarkt 11, te Roeselare, in de voormiddag, van 9 tot 12 uur. Namens de Beheerraad: De Zaakvoerder, De Voorzitter, G. LEFERE. J. DE NOLF. (d-2460) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB op een werkmanshuis te leper; 7 int. 5 jaar duur; 1« rang hypotheek. - Schr.: Langeweg 73, Ronse. (d-2476) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB UIT TER HAND TE KOOP. ong. 6 Ha. gelegen te WIJTSCHATE. Schrijven ter drukkerij onder let ters S.A. (2296) IBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBB Zich wenden ter Studiën der Nota rissen Paul Simpelaere te De Panne (tel. 58) en Fernand Istas te Ant werpen (tel. 210.81). (2393) MVWUVWAMWVUWMAmiVWK UIT TER HAND TE KOOP WEGENS VERTREK met tuin 2 aren 71 centiaren, Trakeiweg 37, ROESELARE. (R-758) UIT TER HAND TE KOOP gelegen te ROESBRUGGE-HARIN- GE. Groot volgens titels 1 Ha. 24 a. 61 ca. Inl.: Remi Desimpel, Molenwalstr. 7, Proven. (d-C.2028) UIT TER HAND TE KOOP TE GELUWE vrij, nieuw, aan voordelige voorwaar den. Gelegen Ieperbaan 66, Geluwe. Inl.: Ieperstraat 92, Geluwe. (d-2433) IBBBBBBBBBBBBBBHBIBBI in stad POPERINGE. Adres ter drukkerij. (cC-2038) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OVER TE NEMEN VOORSTAD BRUSSEL uitgebaat door West-Vlaming. Goede deftige klienteel; pacht bijna verze kerd door onderverhuring. Zich wenden: Waversteenweg 361, Etter beek. (d-2461) OP MAANDAG 8 AUGUSTUS 1949 om 3 uur 's namiddags, in het café La Liberté bij d'heer Charles De meyere te Nieuwpoort, TOESLAG VAN: GEMEENTE WESTENDE. met hof, genaamd VILLA EVE voorhoofdende aan de Nieuwpoort- laan, groot 600 m2. Vrij van gebruik met 1 Okt. 1949. Gewone voorwaarden. Slechte ingesteld: 150.000 frank. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemde Notaris Pierre Denis te Nieuwpoort. (2398) wenst een PRACHTIGE HOFSTEDE, groot 34 ha., in Vlaams-Brabant, voor een mindere HOFSTEDE, gelegen in West-Vlaanderen. - Een prachtige gelegenheid. Nadere inlichtingen: St-Michielstraat 1 TIELT. (d-2473) Tel. 572. Op DONDERDAG 18 OOGST 1949 om 2 uur namiddag, ten stadhuize te Loo, OPENBARE VERKOPING gelegen te LOO en te RENINGE, Wijk «De Knokke». Verdeeld in twee loten; Lot I. - Groot 4 Ha. 93 ca., gele gen te Loo en te Rentage. Lot II. - Groot 1 Ha. 87 a. 48 ca., gelegen te Rentage. In pachte gehouden door Gaston Vanwildermeersch te Loo zonder ge schreven pachtvoorwaarden, pacht opzegbaar tegen 1 Oktober 1951. Alle inlichtingen ter studie van ge zegde Notarissen. (2385) kramende dienen tot winkel, alsook aanhorigheden en hof, groot 5 aren 3 centiaren, gelegen Statiestraat 47 te LANGEMARK, op 20 meters van de Statie, nevens de zaal van de ci nema Royal. - Onmiddellijk vrij. Alle inlichtingen zijn dagelijks te bekomen bij de verkoper Vanlerbcr- ghe Albert, Statiestraat 47, te Lan gemark. (d-2447) groot 7 Hectaren, met fron- tière-winkel. Gelegen tussen leper en Veume. In volle wer king. Enige zaak. Nieuwe ge bouwen. Zich wenden; Rijscl- straat 76, leper. (2407) STAD VEURNE met afhangen, groot 4 aren 68 cen tiaren, in het midden der stad, met uitgang in andere straat. Het huis is voorzien van centrale verwarming en badkamer. Vrij van gebruik en onmiddellijk beschikbaar. Voor alle inlichtingen zich wenden ten kantore van Deurwaarder Gyse- len, Daniël de Haenelaan, 9, Vcurne. (2031) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB UIT REDEN VAN VERTREK UIT TER HAND TE KOPEN met schuin-, stalling en 9 a. 9 ca. grond, meubels en alaam, gelegen te MERKEM, Dijkstraat, gehucht Knockhoek, toebehorende aan Aug. Dedrie. Voor «He Inlichtingen zich wenden bij Cyrille Verbeke, Kortrijkstr. 21, Meenen. (d-245) UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE VLAMERTINGE PAROCHIALE KERK Op MAANDAG 22 AUGUSTUS '49, om 11 uur voormiddag, zal er in de burelen van het Ministerie van Open- bare Werken, Bestuur voor Stede- bouw, Beenhouwerstr. 15, te Brugge, overgegaan worden tot het openen der aanbiedingen betreffende de Voltooiing der herstellingswerken van Oorlogsschade aan de Paro chiale Kerk te Vlamei-tinge, Raming Bestek 1948; Lot 1Torennaalcl - Bedek king in schaliën 73.122,90 Lot 2: Toren - Herstel met sel-, voeg- en lood- werk, enz. 32.142,83 Lot 3: Btanenschildering der Kerk en Sakristij 47.062,58 Het bijzonder lastenkohier, meet- staat en Plannen, liggen ter inzage van de belanghebbende op het Aan- bestedtagskantoor, 18 Ste-Kathelijne. plaats te Brussel, op het Gemeente secretariaat van Vlamertinge, en ten burele van de Architect W. Landts- heere, 16 Guido Gezelleplèih, leper, telefoon Nr 254. Deze documenten zijn te verkrijgen mits voorafgaandelijke storting van 150 fr. op postoheokrek, Nr 4170,84 van voornoemden Architect. De Secretaris, De Burgemeester, O. Lignel. (d-2395) U. Bonte, GEMEENTE OOSTDUINKERKE Op DINSDAG 16 AUGUSTUS 1949, om 7 uur namiddag zal er ten ge meentehuize van Oostduinkerke, over gegaan worden tot de OPENBARE VERKOPING per opbod te vergelijken met gesloten biedingen van dragende volgende kenmerken; po- ney, baai, ruin, ongeveer 12 jaar oud, Het paard staat bij Mus Richard. Pylyserlaan, 38, en zal op Dinsdag 16-8-1949, vanaf 17 uur zichtbaar zijn op de koer van het gemeentehuis. De schriftelijke aanbiedingen te sturen aan het College van Burge meester en Schepenen van Oost duinkerke met de melding; Aanbod paardmoeten uiterlijk den 13 Augustus gesloten en door aangete kende brief ter post besteld worden ofwel afgegeven ter zitting. Namens het College: Op Bevel: De Secretaris, De Burgemeester, get. K. Dedecker. get. A. Flonzoone, (2465) IBBBBBBBBBBBBIBBBBBBIIIII (Openb. instel, opger. bij K.B. 3Q-9-'37) 56, JOZEF II STRAAT, BRUSSEL, Mogelijkheid leningen te bekomea op landbouwvoorrecht voor de uit rusting van de hoeven. Voor alle inlichtingen wendt U in volle vertrouwen tot de aangenomen gewestelijke vertegenwoordigers: HH. GHÈSQCÏERE A„ 20, Maria vin Burgondletaan, Brugse, h. MAES, 23, Statiestraat, Komen. SINNAEVE M., 25, Molenstraat, Diksmuide. E. WUYLENS, 10, Maarschalk Focii- (d-2455) laan, leper. TREKKING DER 11" SCHIJF 1919 30 JULI 1949 Een- De biljetten waarvan heden het Nr eindigt op: winnen UIT TER HAND TE KOOP. oppervlakte 809 m2, langs de Linker Vaartoever, tegen voordelige voor waarden. Voor inlichtingen zich wenden: Meenensteenweg 177, te ROESELARE. (2250) lil dienstig voor beenhouwerij, crêmerie, epicerle, enz. Tc IEPER, - A. t. D. (1.1323) STAD NIEUWPOORT Het Schepencollege maakt bekend dat twee of meer plaatsen Van VAST POLITIE-AGENT te begeven zijn onder volgende voorwaarden: 1. Belgische nationaliteit, onberispe lijk gedrag, levenswijze en zeden - burgertrouw; 2. Vok'laan hebben aan militie wetten; 3. Leeftijd op 1-8-49: minimum 21 jaar, maximum 30 jaar 5 Jaar voor voorkeurrechthebbenden; 4. Gezond rijn en vrij van lichaams gebreken - minimumgestalte lm68 - goed kunnen zwemmen; 6. Diploma bezitten middelbaar on derwijs lagere graad (3» middel baar, 4' Latijn - 4" handelsklas of gelijkgestelde) 6. Slagen Jn examen voorgeschreven door de gemeente; 7. De gemeente bewonen 3 maand na aanstelling; 8. Ontslag nemen vóór 31 December van he\' Jwar waarin 65 jaar- be reikt wordt. De plaatsaanvragen moeten aange tekend Ingestuurd worden op het adres van de Heer Burgemeester en ontvangen zijn uiterlijk op 15 Oogst 1949. De bewijzen dat aan de voor waarden voldaan wordt eventueel getuigschrift van voorkeurrecht moe ten ingesloten rijn. Namens het College: De Secretaris, De Burgemeester, J. Van Cauweiibcrghe. FJ. Ghéeraert, tb-2417) 0 392.500 1.600 1 44.241 2 362.802 66.222 5.042 3 365.013 9.633 2.483 4 4 8.514 05.724 7.384 02.394 t 5.115 4.21 G 0.815 9.815 0.935 C 77.906 13.126 626 6.376 22.386 7 6.607 62.357 8.857 36.807 44.907 687 8 341.718 1.028 728 38 9.538 17.509 27.219 32.519 54.420 De tier,der, van het biljet winneti het tiende van het. bedrag toegekend aan het overeenstemmend geheel biljet. Laatste betaaldag doof de postkanto ren: 30 October 1949. Laatste betaaldag door de Loterij: 30 November 1949. (BBBBR<SSSSe^B21BRaBmiHl LOOO.OOO .1*1'. 2.501) fr, 20.000 fr. 500.000 fr. 60.000 fr. 2.500 fr, 2.500.000 fr. 2.500 fr. 2.500 fr. 200 fr. 2.500' fr. 100.000 fr. 5.000 fr. 50.000 fr. 10.000 fr. 2.500 fr. 10.000 fr. 5.000 fr. 5.000 fr. 20.0ÖÖ fr. 50.000 fr. 1.000 fr. 2.500 fr, 100.000 fr. 2.500 fr. 100.000 fr. 5.000 fr. 260.000 fr. 50.000 fr. 1.000 fr. 600.000 fr. 5.000 fr. 1.000 fr. 500 fr. 10.000 fr. 20.000 fr. 100.000 fr. 20.000 fr. 20.000 fr. De uitslag van de 87" trekking van de Lening tot Wederopbouw (eerst« schijf) luidt: Wint 1 millioen frank: De andere obligatiën dezer rcetó zijn uitbetaalbaar tegen 1.000 frank. II" SCHIJF Premiën van vijf en van één millioen frank. Woensdag had de 27" trekking plaats van het tweede gedeelte va" de Lening voor Wederopbouw, Zijn betaalbaar met "rig Vijf millioen frank: Eén millioen frank: 500.000 Frank: 1.000 Frank: de andere obligaties van die drie reeksen. J J, .IHBKBHKBBBBBBBaaBSBllMl' Zoekt g'iet3 t'huren of ie, kopen; Zoekt, ge 'n meld, 'n plaats of wit' Wacht niet langer, maar plaats 1105 «c» 'n Klein* zoeker» te ons tm

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 6