Pastoor Dergent De oudste Molen van Europa staat te Rexpoëde Duizende Ha. bos branden uit in de Landes Gebeente van H. Petrus onder vloer van St-Pieters ontdekt Dhr De Schrijver neemt geen ontslag als Voorzitter der O.V.P. En zal in 't kort verdwijnen BESTUUR en REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN 0 MSTREKEN 45° JAAR. Nr 35. ZATERDAG AUGUSTUS 1949 A BUITENLANDS OVERZICHT De XXIIs Ijzerbedevaart te Diksmuide Dit nummer bevat 12 bladzijden. 88 Sloden en honderden gewenden vallen te betreuren A ABONNEMENTSPRIJS 1949 België tot Nieuwjaar 36 ff. Belgisch Congo 3.— fr. p week Frankrijk Holland 3.fr, p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. KELIJKS NEUS ONZE 4 UITGAVEN: POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Meenen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). mmmmsm 27 Prijs per Nummer: 2 Fr. Verantwoordelijke Uitgever: J Sansen, Gasthuisst aat 19, Poperinge Ik heb hem niet gekend gij evenmin, maar we moeten hem, na zijn dood, leren kennen. Er moet soms een bizondere gebeurtenis, een zware ramp of een oorlog tussenkomen om onze pastoors te kunnen kennen. Als alles goed en normaal zijn gang gaat, dan heeft de pastoor alleen zijn alledaags bedrijf in de kerk, dan bezoekt hij de zieken, komt even binnen bij de parochianen, geeft wel eens raad als men hem om raad vraagt en slijt een ta melijk eentonig leven op de stille pastorij. De kinders vragen soms en krijgen soms een beeldeke de groteren groeten «Mr de Pas ter wanneer ze hem ontmoe ten, zijn beleefd als hij eens bin nenkomt, maar spijt de diepe overtuiging dat de pastoor niet kan gemist zijn, draait het da gelijks leven niet rond hem. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat we eerst Mr de Paster kennen als hij verplaatst wordt of als hij begraven is. Zo dikwijls leeft de pastoor op en voor zijn parochie, zonder dat men het eigenlijk gewaar wordt. En 't moet al heel bizonders zijn als we ons zo ver rischieren om te durven zeggen dat we 'n goê paster hebben! 't Verandert als het slecht gaat. Ik weet niet hoe het ging met Pastoor Pieter-Jozef Dergent te Gelrode. Gelrode is een parochie van ongeveer 1300 zielen, te zuiden van Aarschot, in Brabant. Mijn geschiedenis is vijf en dertig jaar oud... de oorlog van '14-'18? Precies! Aarschot was het toneel ge weest van een vreselijke slachting onder de burgers. De Duitsers waren daar te werk gegaan zoals in 1940 te Vinkt, 't Stadje zelf had er verschrikkelijk van gekre gen; het was nagenoeg helemaal verwoest. Niet te verwonderen dat de spaanders tot bij de geburen waren gevlogen. Te Gelrode la gen drie zwaar-gekwetsten. We weten bij ondervinding wat dat betekende. Hulp en verzorging ter plaats was er niet te vinden, 't Was 26 Augustus, nog in de eerste dagen van de oorlog, 't liep vol Duitse soldaten en die waren noch fatsoenlijk noch menselijk. Rumbeke en Roeselare zouden dat nog ondervinden twee maan den later, op 't einde van Oc tober. Er moest toch gezorgd worden Voor die drie zwaar-gekwetsten. Menmoest zorgen. Maar zoek nu die «men». Die «men» werd toch gevon den... Pastoor Dergent! Hij voerdede gekwetsten. Dat het moeilijk zou gaan dat wist hij, dat er gevaar was en groot gevaar voor hem zelf en voor die drie mensen, dat wist hij ook. Maar de herder zorgt voor zijn kudde, zorgt voor de schapen die meest zorg nodig hebben. Hij maakte daar spel noch compli menten om;" wat moest gedaan worden, dat... deed hij. 't Was dus op 26 Augustus dat Pastoor Dergent met zijn vracht zwaar - gekwetsten gelukkig te Aarschot aankwam en de gekwet sten kon onderbrengen in het hospitaal bij de Paters Picpussen. 't Was een steen van zijn hert als de sukkelaars daar nu veilig geborgen waren... alles was goed verlopen. Maar Pastoor Dergent zou nooit meer Gelrode terugzien; en zou geen ander liefdewerk meer ver richten. Hij keerde terug al de Peter seliestraat. Daar! Duitse soldaten. Wat had die pastoor daar te doen? Hij werd aangehouden en ge- Vangen gezet op het stadhuis. 's Anderendaags, Donderdag 27 Augustus, werd hij naar de to renmuur geleid. Daar waren een menigte burgerlijke gevangenen, de bekende civilen waaronder verschillende ménsen van Gel rode. Men had het op hem ge munt. Zijn eigen parochianen wa ren getuigen. Het begon met onmenselijke spot en 't eindigde met onmense lijke folteringen. Die pfarrer zou zijn geloof afzweren! Dat hadden de Duitse soldaten in hun kop gestoken... hij zou! Tot tweemaal toe eisten de barbaren dat hij publiek zijn ge loof afzweren zou. Tweemaal klonk het beslist: Nooit Er kwam een rustpoos... In de valavond, na zeven uur Werd Pastoor Dergent, enige stap pen verder, in een hoek, met drie revolverkogels... vermoord. De Vrijdag 29 Augustus werd het lijk in de «Demer» geworpen. Woensdag 2 September werd het lijk opgevist. Dat is, heel kort, de geschie denis van Pastoor Pieter-Jozef Dergent. Men wist waarschijnlijk te Gel rode te voor niet veel bizonders te vertellen over den pastoor. Na 2 September wist men er genoeg over om hem nooit meer te ver geten! Daar was immers iets... bizonders tussengekomen. Als al les zijn gewone gang gaat kent men de pastoor maar half of he lemaal niet... eentonig is veelal zijn leven en zijn werk in 't oog van het grootste aantal zijner parochianen. Gelrode heeft hem niet verge ten, kan niet vergeten... Zijn liefdewerk voerde de gekwetsten naar het hospitaal en hem zelf naar den marteldood. Als marte laar wordt hij op zijn parochie geëerd en... vereerd. Hoe zou het ook anders. Op 4 September wordt Pastoor Dergent, vijf en dertig jaar na zijn dood, plechtig herdacht. Mgr Cruysberghs doet de Hoog mis in open lucht en in de na middag onder het Lof in open lucht sermoen door Mgr Cruys berghs. De grote redenaar en be kende schrijver Mgr Cruysberghs gaf een boek uit, zoëven versche nen: «Pastoor Dergent, priester martelaar Zou men niet goed doen in onze Vlaamse gezinnen dat boek te kopen en te lezen? We kopen zovele... romans en ander «scho ne» leugens! We kunnen er maar deugd van hebben in 't volle licht de gestalte te zien van een een- voudigen pastoor van een een voudige parochie. Er is maar een Pastoor Der gent. Wie op zijn parochie kon vermoeden wie hij eigenlijk was. Hij zou niet alleen zijn moes ten op vele andere parochies de zelfde omstandigheden zich heb ben voorgedaan... Alleen in zulke gebeurtenissen leren we... eigen lijk onze priesters kennen. PÉ VLAMYNCK. Paus Pius XII zou het thans in zijn kapel geplaatst hekhen. De «New York Times» schrijft hl een brief uit Rome dat het gebeente van de Heilige Petrus op minder dan twee meter onder de bevloering van St. Pietersbasiliek zou zijn ontdekt. De ervaren archeologen, die de opgravingswerken hebben verricht hebben zich bij ede verbonden het geheim te bewaren, zo voegt het blad er aan toe, en zij kunnen bijgevolg niet bevestigen noch ontkennen of e: van een ontdekking sprake is. De crypte is twee jaren geleden blootgelegd. Het gebeente bevindt zich volgens Vaticaanse kringen, in een urn die door Paus Pius XII zelf in de particuliere kapel naast zijn bureau bewaard wordt. De Vaticaanse persoonlijkheden, zo vervolgde de «New York Times», noemen deze ontdekking een der be langrijkste voor de geschiedenis van het christendom in het Westen. In het bericht van de New York Timeswordt hieraan nog toege voegd: volgens de Vaticaanse per soonlijkheden zou men omtrent deze o?itdekking de strengste geheimhou ding in acht nemen, omdat de H. Vader, alvorens een verklaring af te leggen, welke zeker, zowel onder de katholieken als de niet-katholieken, grote belangstelling zal wekken, ver langt dat zijn deskundigen zulke on weerlegbare bewijzen verzamelen dat niemand de echtheid er van zal kun nen betwisten. Een nieuwe wereldmacht EEN ONBEKEND LAND. neel een zeer voorname rol te ver- zich dan ook onmiddellijk laten vullen, zodanig dat wij het gepast gelden als een kampioen voor de Wanneer wij de kranten lezen oordelen even onze aandacht aan afschaffing van elke verschillende dit land te wijten. behandeling om reden van ras- Door de bijeenroeping bijvoor- senonderscheid en voor de bevrij- beeld van de Conferentie van ding van de onderworpen volken. Delhi betreffende het probleem Zijn onmiddellijk verleden dwong van Indonesië in de maand Ja- het trouwens vanzelfsprekend in nuari van dit jaar, heeft Indië die richting. dan kunnen wij in de waan ver keren dat er inzake wereldpoli tiek sedert de eerste wereldoorlog nog niet zo heel veel veranderd is- De grootste aandacht wordt in derdaad nog uitsluitend besteed aan de berichten uit Amerika) E'ii- geland, Frankrijk, Duitsland en Italië. De enige nieuwe medespe ler die ons wat beter bekend is lijkt Sovjet Rusland te zijn. Over wat er gebeurt in Zuid- Amerika, waar Argentinië en Bra zilië vooral echte moderne staten zijn geworden, wier invloed gaan deweg in het internationaal or kest aan 't groeien is, daar hoten wij slechts zeer zelden iets over. Nog veel erger is het echter ge steld met onze kennis betreffende de staten uit het Verre Oosten. Wat gebeurt er juist in Indone sië? Welk is de evolutie in Austra- inderdaad bewezen dat het een nieuwe macht is die een zeer gro te invloed in dat deel van de we reld op zijn schouders heeft ge nomen en waarmee de gevestig de grote machten binnen zeer korte tijd ernstig rekening moe ten houden. GEBOREN IN MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN. Onmiddellijk bij zijn wederge boorte op 15 Augustus 1947 had Indië af te rekenen met meerdere uiteenrukkende krachten. Reeds op het einde van de Britse heer- lië? Welk is de betekenis van de schappij over dit wereldrijk be- Nochtans ware het een vergis sing tè denken dat Indië in dit verband uitsluitend door gevoels- motieven wordt gedreven. Bij de scherpe oppositie die het voerde in de U.N.O. tegen het rassensys- teem in Zuid-Afrika zowel als bij de verdediging van de Indonesi sche onafhankelijkheid, was het Indië niet te doen om een vijan delijk gevoel tegenover de Neder landers of de Europeërs in Zuid- Afrika. De ware reden is dat de Indische staatslieden van oordeel zijn dat een gezonde wereldorde en bijgevolg een bestendige vrede onmogelijk zijn indien die beide kwalen niet worden uitgeroeid In antwoord op een vraag nopens een bericht volgens hetwelk hij ont slag zou nemen, als voorzitter van de C.V.P. heeft dhr De Schrijver ver klaard, dat het bericht volkomen uit de lucht is gegrepen. Philippijnen? Wat is er sedert de s^on^ eJ een sterke tendenz Aangezien onderdrukking en ras tweede wereldoorlog in Indochina inaoes en Moslems ais twee sendiscriminatie nu juist zee voorgevallen en welke zijn de ver- Wzonaeniyte^naties te aanzien. SCfierp zijn in zuid-Azië en da houdingen tussen Ho-Chi-Min en Gffndi had zijn gehele leven door jndig a noopt de nieuwe een de Bao Dai? Over het algemeen zlctl tegen aeze versputsing te traie macht van Azië te kunnen weten wij het niet. En ik heb de weer gesteld en getracht de twee morden is het vanzelfsprekend dat indruk dat wij zeer zeker, haast gemeenschappen die vooral net zijn buitenlandse politiek juist totaal onbekend zijn met het godsdienstige gemeenschappen machtige nieuwe rijk dat gedu- harmonisch samen te bun- rende twee eeuwen een Britse Kolonie is geweest en dat. op 5 Zijn ideaal heeft echter sclup- Augustus jl. de tweede verjaardag de jonge staat op die domeinen toespitst. Het is er zich nochtans wel be wust van dat deze politiek geen kans tot slagen heeft indien het daarbij niet kan rekenen op een onafhankelijkheid heeft *LCLQ onmiddellijk met erge wan- nieuwe verstandhouding met het gevierd? ïndië""""™"'"'ordelijkheden af te rekenen. Wel- Over Indië weet wel iedereen licht zullen onze lezers zich de dat het het vaderland van Gandi Ve^e. krantberichten en persfoto s is en wie nog iets van de aard- herinneren die ze destijds over de rijkskunde die hij op de lager vluchtelingen uit beide staten - n/ir «n/w/xvi Z? «vi k nhXi school geleerd heeft, heeft ont houden, die zal ook nog wel een paar namen van steden en stro men in het hoofd hebben. Daar buiten zal het echter meestal ab soluut vaag en blank zijn. Die nieuwe politieke gemeen- het waren er 6 millioen hebben gezien. Wat een dergelijke vluchte- lingenprobleem voor een pasge- Westen. Uit het Westen inderdaad moeten de nodige materiële in strumenten komen om in dit aan vangsstadium de beschaving op een hoger peil te kunnen bren gen. En Indië weet ook dat het 'een lange vredesperiode nodig heeft om te kunnen uitgroeien tot een staat wier mogelijkheden horen staat en regering betekent zouden aangepast zijn aan de ziet men zo van zelf wel in. sterkte van haar millioenrijke be- Naast deze hoofdmoeilijkheid volking. De grote moeilijkheid schap lijkt ons echter geroepen Kwamen er nog veie andere regio- echter voor haar betrekkingen 1 - i -n /v/1 oruin h et rn/nN/l'Vi'V/i'Vi /v/V/v» W om gaandeweg op het wereldto- 30.000 Vlamingen herdachten rond hot Herlevend Puin hun doden De vóóravond der 22° Ijzerbede vaart bracht ons dit jaar terug tot de goede stemming. Stil luierende wan delaars, kampeerders rond hun stem mig kampvuur, en dat alles, beheerst door de rijzige poort met het reus achtige PAX, waartussen hel verlicht ons kruisje staat, broos als een kleinood In een massieve relikwie schrijn. Stemmige muziek zweefde rondom en iedereen sprak met fluis terstem. want ieder hard woord was hier een heiligschennis. Zo kwam dan de 21® in 't geluchte. De dag rees zwaar beladenop in mist en smoor. Doch 't duurde niet lang of de zon verbrak de betovering en goot een blije kladde licht over poort en kruis en puin. De blije zon- ne deed de leeuwenvlaggen schitte ren in het licht. De rijkswacht heeft reeds van in de vroege morgen de ordedienst ste vig ter hand genomen, want, terwijl de bedevaarders rustig optrekken naar de ijzervlakte, zien we hier en daar mensen van het Comité voor Aktie en Waakzaamheidopduiken, mensen die blijkbaar geen zuivere bedoelingen hebben. Vlaamse meisjes bieden het bedevaart-kenteken aan iedereen die zich naar de vlakte begeeft. Nous n'en voulons pas horen we achter ons zeggen en wer kelijk, daar zijn een vijftal van die helden dit één meisje aandurven en hardhandig optreden. Gelukkig kon e^i ingrijpen der rijkswacht het relletje onmiddellijk afdempen terwijl die vijf helden hun heil zochten in de vlucht. Voortgaan, doorstappen klinkt het beleefd doch dringend en in alle kalmte vult zich het plein met vrome bedevaarders. Bij de ingang van de vlakte kijken we een poos naar de glimmende paardenruggen en de stalen helmen die het beekje beheersen dat de grens vormt van de bedevaartwelde. «Wel Algemeen zicht tijdens de plechtigheid van op de nieuwe «Pax»-poort. ja, zegt er me iemand, dat is de Achter het vernielde monument bemerkt men een deel der bedevaarders. Groeninge beekInderdaad, het beeld kon moeilijk juister gevonden weerklinken. Dat ls dus een nieuwtje worden. Aan de overkant der beek voor dit jaar, laat ons hopen 't staat een zeer groot aantal vaandels laatste, want het deed eerder komisch opgesteld, allen driekleur, we ontdek- en wansmakelijk aan. ken weerstand, weggevoerden, vuur- Naarmate het uur vordert klinken kruisers, meestal franstalig, alles in door de luidsprekers over de bede een rommelige hutsepot. Ze staan vaartweide dringende oproepen tot merken we de Minister van Verkeer, daar als ongenaakbarenmet en- de bedevaarders, die hen vragen dhr P. Segers. kele mensen rond hen, meestal uitge- dichter aan te sluiten naar de >t is opvallend dat dit jaar de be- dost in 't bekend uniform van Aktie linkerkant toe, want steeds groeit de langstelling vanwege de vooraan- en Waakzaamheid». In de achter- massa aan. staande leiders groter ls. We moch- grond staat een luidsprekerwagentje Wanneer te elf uur de altaarbelle ten de aanwezigheid vaststellen van waaruit regelmatig in 't Frans en in schelt, gaan alle blikken naar het verscheidene C.V.P.-Volksvertegen- het Brussels-Vlaams mededelingen rijzige kruisje tussen de ruïnes waar woordigers en Senatoren. We bemer ken de Senatoren Sobry, Neels, Fe- ryn, Custers, Bouweraerts en Leemans. De Volksvertegenwoordigers Develter, De Gryse, Eeckeman, Coppé, Vanden Berghe, Scheere, De Paepe, De Clercq en Bertrand. Onmiddellijk na de H. Mis neemt de programmaleider Hein Nackaerts het woord en waarschuwt streng de aanwezigen namens het bedevaart comité dat we hier op een dodenveld staan waar enkel ingetogenheid en gebed passen. Laat U door geen provocatie verleiden, vervolgt hij, vanwaar ze ook moge komen. Onder leiding van Meester Meule- mans weerklinkt bazuingeschal over de vlakte. De programmaleider ver volgt zijn proclamatie en wijst erop hoe uit het puin de Vlaming zijn eigen haard weer opbouwt... en met het puin van de IJzertoren bouwen wij thans een poort die èn op het verleden en op de toekomst uitzicht verleent. <Zie vervolg 2- blad). E. Pater Van Gelder, oud-brankar- dier '14-'18, thans professor in de Theologie te Rome, de H. Mis opdraagt. Naast Professor Franssen en de Heren van het Bedevaartcomité be- De herdenkingsplaat aan de nieuwe Pax »-poort. nalistische tendenzen aan de op pervlakte maar de jonge regering wist er zich doorheen te slaan en een Indische Unie kwam tot stand. ,Men zal zich wellicht ook her inneren dat de moeilijkheden het langst hebben aangesleept tussen de twee grootste staten Cashmir en Hyderabad- De politieke leiders hadden gehoopt deze twisten te kunnen bijleggen met er door vrije verkiezingen te laten over beslissen, doch de inval van de nationalisten uit Pakistan alsme de van het regelmatig leger in de Herfst van 1947 heeft de beslis bespoedigd zodanig dat met het Westen zijn gelegen in het feit dat dit Westen gedurende eeuwen de onbetwiste meester ge weest is van de gehele ruimte waar Indië thans zijn eersterangs- rol wil spelen. De koloniale mo gendheden zien derhalve met geen al te goed oog de groeiende macht van deze nieuwe onafhan kelijke staat en de aantrekkings kracht die het op de andere Azia tische volkeren uitoefent. Van daar de terughoudendheid van wege die Westelijke mogendhe den. Vandaar ook de geest van to tale onafhankelijkheid die Indië b.v. aan de dag legde op de Con sing bespoedigd zodanig dat de Jerentie van de Britse 'Common- nationale vergadering besloot tot 'wealth in Aprü jL te Londen. Indie toe te treden. Indie nam de ze beslissing aan doch bepaalde dat die annexatie later bij plebi- ciet zou moeten worden bekrach tigd, na het herstel van de vrede. Deze twist werd trouwens verle den jaar op initiatief van Indië aan de Veiligheidsraad van de U.N.O. voorgelegd. Wat de uitslag zal zijn is na tuurlijk moeilijk te voorspellen, maar het lijdt naar ons oordeel weinig twijfel dat Hyderabad door Indië zal worden opgeslorpt. Deze staat is inderdaad een eiland te midden van het Indisch grond gebied en is in het verleden steeds beheerst geworden door de macht die in Indië de plak zwaaide. Sociale zowel als economische redenen leggen dit gemakkelijk uit. Op die manier lijkt het wel dat niettegenstaande alle godsdienst twisten Indië in de toekomst een neutrale staat zal zijn met een gemengde bevolking die tot alle godsdiensten zal behoren. De on geveer 40 millioen Mosmels die op zijn grondgebied wonen kregen inderdaad de waarborg van gelijk berechtiging. Ditzelfde geldt trouivens ook voor Pakistan waar een groot aantal niet-Mosmels gevestigd zijn. Na de eerste woelingen die vooral van traditioneel godsdien stige oorsprong waren zijn Indië en ook Pakistan bijgevolg op weg om democratische staten te wor den in de moderne en West-Euro- pese zin vp.n liet woord. Op die manier zelfs zal verwe zenlijkt worden wat tijdens de twee eeuwen Britse heerschappij niet werd verwezènlijkt mis schien wenste en wilde Engeland het niet) namelijk de vereniging van al de Indische staten in één groot verbond. Indië is op dit ogenblik inder daad bezig zichzelf een grondwet uit te werken waarin haar nieuwe eenheid en haar vrijheid gestalte zal gegeven worden. Het groot binnenlands probleem blijft voorlopig de sociale en eco nomische ontwikkeling, de aan schaffing van de nodige werktui gen waarmede ze haaf ontwerpen van wederopbouw wil uitwerken. De oplossing van dit binnen lands probleem echter dat ons als zodanig minder aanbelangt is onafscheidbaar van de huidige staat der internationale politiek en economische betrekkingen. INDIE EN DE WERELDPOLITIEK. Er zijn in Azië weinig landen waar de inwijdingcondities zo vast en vreedzaam zijn als in Indië. Zijn arbeidskrachten en zijn na tuurlijke rijkdom geven het trou wens een zeer benijdenswaardig voordeel. Niettegenstaande de zeer primaire toestand waarin de industrie en het militair apparaat zich bevinden, toch steekt het ver uit boven alle landen van hei Ver re Oosten. Indië heeft geen tra ditionele vijand en heeft trouwens tot nu toe zich geen nieuwe ge maakt. Het heeft geen enkel ge vestigd belang in de wereldpoli tiek tenzij een belang in de vre de, een traditie van vriendschap voor iedereen (het ideaal van Gandi) en een bereidheid om met allen voor constructieve doelein den samen te werken. Op het wereldplan heeft Indië Vandaar ook de goede betrek kingen die het met Sovjet Rus land wil onderhouden, betrekkin gen die soms worden uitgelegd in een zuiver vredelievende zin alsof Indië namelijk een brug zou wil len vormen tussen de twee we- reldblokken- Naar ons oordeel spruit die politiek eerder voort uit de zeer nuchtere berekening dat het Westen toeschietelijker zal worden om Indië bij zijn opbouw tot een nationale en wereldstaat bij te staan, naarmate het zichzelf vriendeliik en toegankelijk tegen over de heersers van het Kremlin voordoet. V. WESTERLINCK. DE DUIZENDJARIGE CLOO STERMOLEN TE REXPOËDE We trokken dezer dagen door Rexpoëde en namen de gelegenheid te baat om de duizendjarige Cloostermolen te gaan bezichtigen en er een kijkje van te nemen dat we hier onze lezers te zien geven. We werden op de hofstede door Mevrouw Julien Verhille heel vriendelijk ontvangen en ver namen er enige bijzonderheden. De oude molen toontzijn ouder dom. De hekkensechter werden onlangs hernieuwd. De molen zal denkelijk in de loop van deze zomer afgebroken worden. De hekkens zijn besproken: een gaat naar Wormhoudt, de andere naar Hondschoote, Jammer dat niet alles te Rexpoëde blijft. Aan Mevrouw Verhille, dank om haar gulhartig onthaal. Rexpoëde, kleine gemeente in Frans Wat wil zeggen: «Van wanneer ik Noorden, hééft de eer de oudste mo- werd geveld (het gaat hier om dq len van Europa te bezitten. boom waaruit de balken gezaagd Hij is gekend onder de naam van werden) werd ik hier aan't werk ge- Cloostermolenen staat midden de steld door Jacobus Mahieus, Pieter gebouwen der hofstede thans be- Fonteyne en Jacques Boussean (1856- woond door het gezin van landbou- 1858) wer Julien Verhille. Hij is best te be reiken uit Oostcappel naar Les Cinq Chemins daar links op, naar Bam- beke. Het geeft een eigenaardig gevoel die oude molen binnen te treden, ge voel dat ontstaat bij het nagaan der indrukwekkende dagtekeningen, zo veelzeggend in hun bondigheid. Op een der dwarsbalken leest men: 1001; op een andere: 1243. Bij het zien van zulke dagtekenin geen denkt men onvermijdelijk aan die verre dagen van Vlaanderens ge schiedenis, en staat men in eerbiedige bewondering voor die stomme getuige van al wat Vlaanderen was, en dan gedeeltelijk Frankrijk werd. Die hofstede met molen waren, naar Nord-Echo waar we dezs inlichtingen gedeeltelijk uitnemen een afhankelijkheid van een klooster, gevestigd te Roesbrugge, deel makend van het bisdom leper. Het klooster moet verdwenen zijn met de Frans# Omwenteling. 32 Bomen zijn er nodig geweest om die achtbare oude molen op te timme ren; de kap en het binnenwerk wer* den getimmerd in gekruiste balken. Deze eigenaardigheid werd opgemerkt door de Engelsen die foto's namen van het binnenwerk om een repro ductie ervan te maken in Engeland, Maar helaas! «Cloostermolen» op getimmerd in 1001 zal zijn duizend- De gewichten op de molen gebruikt jarig bestaan niet vieren: hij moet zijn kanonballen die, naar het afgebroken worden. Elke tempeest- schijnt, voortkomen van de Slag van wind dreigt hem te doen instorten Hondschoote. op de omringende hofstedegebouwen. Op een later aangebrachte balk, En zo, langzamerhand, verdwijnen leest men: «Van als womker hec uit Vlaanderen die bindtekens tus- viert geveld, hec waas alhier aan sen hemel en aarde zoals de Franse werek gestelt ut orders van Jacobus dichteres Germaine Acremant, de Mahieus, Pieter Fonteyne en Jacques molen zo poëtisch in haar gedichten Boussean (1856-58) noemde. Jammer! Zware bosbranden in Zuid-Frankrijk Aan elke grote boom hing er een aar- door het oprukkende vuur wegge- den potje, juist onder een diepe in- vaagd nadat de bewoners inderhaast snijding in de boom, om het hars de vlucht hadden moeten nemen. De Hier een kaartje van het geteisterd gebied der Landes, waar tienduizen- de Ha. bos afbrandden en tientallen lieden gedood of gewond werden door haard^ontstaan 'ÓfTestïcht, he*t allës- van de den erin op te vangen, voor 't vervaardigen van wierook en terpen tijn. Grote pijnappels van wel 20 cm, lang lagen er voor het rapen en eek hoorntjes speelden in de hoge stam men. Telkenjare ontstaan er branden in die bossen welke zich over een vlak te van ongeveer 780.000 Jla. uitstrek ken, maar nimmer kende men er dergelijke brandramp als dit jaar. De grote" droogte van deze laatste maanden had reeds alle gras poer- droog gemaakt. Het moet dan ook niet verwonderen dat, eens een vuur- het vuur. Men merke hier op de meest geteisterde plaatsen: Léognan, Saucats, le Puch, le Barp, Mios, Marcheprime, Croix d'Hins, Pierro- ton, Gazinet e.a., die men in ons ver slag terugvinden zal. Ook nog Bor deaux. dat in een rookwolk, komende van de bosbranden, gehuld werd. DE LANDES De Landes vormen een uitgestrekt gebied tussen Bordeaux, Bayonne en de Atlantische Oceaan. Ze beslaan een oppervlakte van 10.000 km2. mannen waren doorgaans ter plaatse gebleven om de brand te bestrijden. En al die aangebrachte middelen konden niet beletten dat de brand steeds dichter bij Bordeaux kwam en dat de stad gedurende enkele dagen in een rookwolk gehuld bleef. Maar wat al ellende en slachtof fers in de geteisterde bossen en plaatsen. Meer dan 50.000 Ha. bossen werden de prooi der vlammen. Tien tallen bewoners en ter hulp gesnelde soldaten betaalden hun bestrijdings- werk met het leven. De laatste be kende officiële cijfers geven 88 do den aan, en een paar honderd ge wonden. Andere berichten spreken van 100.000 Ha. vernielde bossen. Op de spoorbaan Bordeaux-Arca* chon moest gedurende enkele tijd al le verkeer stopgezet worden. De lijken van de omgekomen blus sers werden gans verkoold terugge vonden eens dat het vuur er zijn werk had gedaan. Meestal konden de vernielende vuur een uiterst snelle uitbreiding nemen zou, net als zou het over de grond rennen. De spar ren brandden als toortsen en de uit eenspattende pijnappels stichtten soms brand een 200-tal meter verder. Voor een paar weken nu werden de Landes van .het Gironde-Départe- ment door een reusachtige brand ge teisterd. De uitbreiding van het vuur werd er nog in de hand gewerkt ongelukkigen slechts geïdentificeerd door een krachtige zeewind die het worden aan een ring, een sleutel, enz. vuur verder het binnenland indreef. Bij Mios kon men het eerst de Het zwaarst geteisterd gebied lag in brand blussen; daar waren geen Vroeger was deze streek zandig en de streek gelegen enkele km. ten Zui- slachtoffers. Te Le Barp werden 2 vol moerassen, onbewoonbaar en heel den van Bordeaux, langs weerszijden personen vermist en 8 woningen ver- ongezond. Het droogtrekken ervan van de grote baan naar Bayonne, brand evenals 50 landbouwloodsen. werd begonnen ln de jaren 1770 door met als belangrijkste geteisterde cestas, Marcheprime en Le Puch ge* Brémontier, die door beplantingen plaatsen Canéjan, Gazinet, Cestas, raakten in volle brand. Te Léognan kon verhinderen dat het zand ver- Léognan, Le Puch, Saucats. Le Barp, woedde het vuur op 500 m. van da der het binnenland indreef. Heden Pierroton, Croix D'Hins, Marchepri- plaats. Te Grillon brandden 30 hul* zijn er nu ongeveer 863.000 Ha. be- me en tot Mios. zen af. Meer dan een week lang heeft men Van Canéjan kwamen 26 inwoner» er tegen het vuur een strijd op leven om het leven; in sommige gezinnen en dood gevoerd. Ter plaatse bevon- z}jn er a]je mannen uit verdwenen, den zich niet de nodige middelen om daadwerkelijk het vuur te kunnen De gevonden lijken die niet onmid* tegenhouden. Tienduizende soldaten konden weggevoerd worden, werden dan bijgebracht en zelfs een J^gde men langs de weg, met een de- tforloolfo rrori Trof hrori/IWDorTrr»me tmn Keil DcOcKGi Een garagehouder uit de streelt, was bost, waarvan 780.000 Ha. met zee sparren. Veel zagerijen en hars- fabrieken zijn erdoor ontstaan, ook kurkfabrieken. De Landes, Frankrijk's dichtst be boste streek tussen Bordeaux en gedeelte van het brandweerkorps van Bayonne zijn zeker velen onzer wel- Parijs kwam ter plaatse. Er kwamen bekend. Wie ooit naar Lourdes trok zelfs jeeps, trucks, tanks en vliegtui- die met zijn twee leerjongens langs de baan zal zich zeker de rech- gen bij te pas, deze laatste om vuur- toegesneld om het vuur te bestrijden, te weg herinneren gelegen tussen haarden op te sporen of de lijken van werd dood gevonden met de twe# voormelde steden, met over een af- slachtoffers over de verschroeide leerjongens in zijn armen. De drie stand van ruim 140 km. langs weers- aarde op te zoeken. lijken vormden één klomp, zijden dichts bossen dennebomen. Tientallen dorpen werden letterlijk (Zis vervolg 11* blad.)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 1