OP BEZOEK NAAR BRUGGE DE KONINGSKWESTIE Geruchten over verloving van Prins Karei - Wat Admiraal Keyes dacht over M. Spaak Slechts éénmaal komt hi j xrsz&ü sssr nrssns ïsc sr tmnwest-Emopa u SKsstessaws «...de leugens die deze gemene man...» zn schijft hij Dc goede Sint op komst mm PAT HEERIIJK VERLEDEN BUITENLANDS OVERZICHT franse kortzichtigheid. Koning Leopold zal zo hoog staan in de geschiedenis als zijn Vader Het Jaar loopt ten einde en Met Prinses Thérèse-Marie van Orléans? YRIJE VAKBONDEN CONGRESSEREN TE LONDEN BESTUUR en REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN ZATERDAG DECEMBER 1949 12 BLADZIJDEN Ge weet wel ge hebt het ge- was uitgevonden geweest te Parijs Heeft die plaats nu eigenlijk lezen in «Het Wekelijks Nieuws» of door de Brusselaars? De Brus- een naam? en de naam van dat en de foto's kunnen zien in de selaars hebben hun Beurspleingedrocht dat Schouwburg wordt «Zondagsvriend» dat Brugge spreek uit als 't u belieft «Place genoemd? 'n fameus geschenk gekregen de la Bourse en Brugge was zijn heeft van de Bank van Roese- Oude Beurze-Plaatskwijt. Hoe was dus op bezoek naar lare Een cadeautje dat ge zelfs dat al gaat? Brugge. niet met een zware vrachtwagen och ja, de Fransen speelden 't Gaat me niet aan... 'k weet kunt vervoeren; een heel gebouw; hier baas in Napoleons tijd en de het en 'k bemoeie me daar niet de Oude Beurze. namen van de Brugse straten mee... 't zijn andermans zaken en Er is maar één Brugge.'t Is als werden verfranst. De «rue des toch! een rijve, waarin ontelbare sch?+- Pierres en de rue d'Ostende Aan die nieuwe Oude Beurze ten zijn geborgen. Ge zijt preuts gaan nog altijd mee in het tele- zitten herinneringen vast. Herin- Vlaming te zijn als ge door die foonboek en op aoodbrieven! neringen aan een groten, glorie- schatten wandelt. En zeggen dat Later werd die dwaasheid min volle tijd, toen wij, Vlamingen, er zovele mensen zijn die naar de 0f meer herzien, maar er vielen iemandwaren en kooplieden Ardennen lopen en naar de zee, een hoop namen weg. Het Oude uit de hele bekende wereld te omwille van het natuurschoon, zo Beurze-Plein werd afgedankt. Brugge saamkwamen. als ze dat noemen; en nooit Brug- waartoe dient ook een Oude Beur- Nu is de Beurs de grote tem- ge bezochten met al 't schone dat ze? Die komt gewoonlijk terecht pel geworden van de geldmagna- groeide uit de natuur van onze bij de vodde-marchand. En 't huis ten, en van de handelaars, nijve- voorvaders die kunstenaars wa- de oude beurze trok op nie- raars en geldzoekers. renmen dal meer. Die naam Beurs komt van Nu, 'k was op bezoek naar Dat wij, Vlamingen, de eerste ons, komt van die stad die 't hart Brugge. Ik mocht mee en we zou- internationale wereldbeurs had- was van Vlaanderen, den die Beurzebekijken. den ingericht! Dat hadden de Brugge, met zijn Jan Van Eyck- Langs de Katelijnepoorte bin- Vlamingen en de Bruggelingen plaats, zijn Memlinq-plaats, zijn nen. Die poorte, net als de Ram vergeten. V/e waren bovendien Adriaan Willaert, zijn de Dam- poorte, is lang verdwenen, maar de grote sukkelaars geworden in houderstraat, mag zich wel ver niet in de mond van 't volk en de den dood-armen tijd van de ja- oorloven de hele wereld er aan te Bruggelingen hebben gelijk, 't ren 40...! 1840 wel te verstaan. herinneren dat de moderne Oud Brugge blijft in ere gehou- Brugge kreeg dan een ander ge- «Beurs» geboren werd te Brugge, den. Men mag wel officieel van schenk: de Schouwburg! Die oude Beurze staat nu op Oostendestraat en Oostendepoort Brugge is nu beschaamd over haar plaats, meer dan op haar die kemel. Maar in die jaren was plaats in dien hoek. Maakt van dat een pronkstuk. dien hoek het hele plein tot Hoe die plaats nu genoemd «Oude Beursplaats wordt, officieel ten minste, weet Neen, dat is niet voor mijwel ik niet. De Bruggelingen zelf we- voor anderen... maar lijk alle ten het maar half. Immers de Vlamingen houde ik van Brugge enen zeggen: 't Is bij den théa- en die herinneringen aan een ter de anderen spreken van de heerlijk verleden. PÉ VLAMYNCK. DE LIBERALEN MOGEN VRIJ STEMMEN OVER DE VOLKSRAADPLEGING spreken... zottigheid zeggen de Bruggelingen en 't blijft de... Ezelstraat en de Ezelpoort. Nu ze hadden dan evengoed van de Blinde Ezelstraat de Binde Oost endestraat kunnen maken! On- zi- ,/e reden voorbij de Platte Beurs» aan "de Ankerplaats, 't „KnmertiP niatw» Was die beurze niet, ook is dat Komeaie-platse een prachtige naam voor een her berg. De beurs is gewoonlijk plat ter als ge weggaat dan als ge bin nengaat en platte beurzen zijn er bij 't binnen- of buitengaan ongewenst. Maar 't was die beurze niet. Over de Markt en de Vlaming straat naar de Schouwburg toe. Helemaal in de hoek daar was 't! Daar rijst, zoals over honderden jaren, maar nu fonkelnieuw in de oude trant, de Oude Beurze Ze staat er op haar plaats, en veel meer dan ge zoudt denken! 't Is een hele geschiedenis; en niet vervelend. Er wordt nu overal Beurze ge houden, te Brussel en te Gent en te Kortrijk en te Brugge en te Roeselare, om nog van de Beur zen in andere landen niet te spreken. Beurze werd er eerst gehouden te Brugge; 't zal wel vijfhonderd jaar geleden zijn; en dan nog wel op de eigenste plaats waar nu weerom de Oude Beurze leeft. Iedereen weet genoeg dat de verhandelingen op de Beurs meestal geschieden zonder de beurze boven te halen. Vanwaar komt dan die name? Die Oude Beurze behoorde toe aan de familie Van der Buerse. Het huis kreeg de naam van de familie, het plein kreeg de naam en op dat plein werd de eerste in ternationale beurs gehouden. Vredes- en Oorlogszorgen De Franse Kamer heeft verle den week een groot debat gehou den over het accoord dat afgeslo ten werd tussen de drie hoge com missarissen der bezettende mo gendheden en de regering van West-Duitsland. In feite is dit een debat gewor den over de Frans-Duitse verhou dingen en, als zodanig, over de toekomst en de veiligheid van West-Europa. Aan het einde van die debatten werd een dagorde gestemd, waar bij ook het vertrouwen in het re geringsbeleid werd gesteld. Wij moeten hier de aandacht trek ken op de meest typische pas sage uit die dagorde, namelijk de volgende: ten eerste moet het uitgesloten zijn dat de West- Duitse Republiek het Atlantisch Pact zou mogen ondertekenen en op zijn grondgebied een gewapen de macht zou mogen oprichten ten tweede verklaart de Assem- bundelen in een grote nieuwe par tij, de partij van de vrede. Zo'n congressen hebben wij hier in België ook al gekend, en na de jongste vergadering van de Kominform mogen we ons ver wachten aan een verscherpte ac tiviteit in die richting. Dat thema is nu zeer handig gekozen door de communisten, aangezien in de grond niemand oorlog, maar iedereen vrede wenst. En naarmate een oorlogs gevaar dreigender mocht worden, in diezelfde mate hebben die be wegingen meer kans op succes. Het jammerlijke ligt inderdaad hierin, dat die vredesapostelen valse apostelen zijn, maar dat de volksmens dat niet zo gemakkelijk .inziet. Wie niet voor de vrede is, is inderdaad voor de oorlog. En wie zich dus tegen die vredesbe weging keert is een oorlogsstoker. Met die propaganda willen zij nu een dubbel doel bereiken. Enerzijds de militaire inspanning HEER SCHUMAN blée zich gunstig gestemd ten Franse Minister van Buitenlandse van de westerse landen belemme— overstaan van de opname van Zaken die voor de Assemblée Natio- ren en dus onze positie tegenover West-Duitsland in de Raad van nal° een overzicht gaf van de hou- Rusland verzwakken en ander- Europa, op voorwaarde dat zij ding aangenomen door de Franse zi]ds de gedachte ingang doen zich er toe verplichten de statu- Regering inzake de Duitse kwestie, vinden dat alleen de Sovjet-Unie en dus het communisme wereldvrede be ten van die raad te eerbiedigen Ik noem dat een grote tegen strijdigheid of liever: kortzichtig- heid. tn oijcen Inderdaad, waarop komt het Franse standpunt neer? Hierop: de de Vlaamse Liberaal Sabbe stemden tegen de motie, de voorstemmers waren 7 Socialisten en 2 Waalse Li- x. c.„t j beralen. Zaterdag 26 Nov. werd een com- Een gesj0teri debat volgde tijdens mumqué verstrekt door het Vast Co- hetwelk de Socialisten steeds tegen mitei van de Liberale partij Hierin het yoorstel Mtten en andermaal wordt voorgehouden dat de Liberale hun eisen yooropsteiden. Hr Larock Partij steeds haar vorige resoluties stelde ten glotte 10 vragen aan de handhaaft waarin werd verklaard aanwezige Ministers. dat de beste oplossing van de Ko- De Hr voorzitter verklaarde ten ningskwestie de vrijwillige terugtrek- d tt het debat y0Qr loten zodat kmg van de Koning wezen zou. Ver- een volgende zitting de verslagge ver dat inzake het wetsvoorstel op de zal aangeduld yermoe_ Volksraadpleging de Liberale manda- delijk hefc C-V.P<_lid Hr oblin en tarissen vnj blijven te stemmen naai zaj bunnen overgegaan worden tot hun eigen mening, maar dat de Ko- de taehandeiing- van de verschillende ning slechts zijn prerogatieven zou paragrafen van het voorstel, mogen hervatten zo hij een meerder heid ten zijnen gunste bekomt in de COMITE'S VOOR DE drie streken van het land. VOLKSRAADPLEGING DE VOLKSRAADPLEGING VOOR Men zal zich herinneren dat dhr DE KAMERCOMMISSIE De Schrijver op de jongste bijeen- Door de bijzondere Kamercommis- komst van de C.V.P.-partijraad de sie belast met het onderzoek van het wens heeft uitgedrukt, dat de C.V.P. wetsontwerp op de Volksraadpleging als partij niet aan de campagne voor werd Dinsdag jl. een vierde zitting de volksraadpleging zou deelnemen, gewijd. Staatsminister Spaak en de maar dat ter voorlichting van de be- Communist Demany waren afwezig, volking op nationaal en arrondisse- Andermaal poogden de Socialisten menteel plan bijzondere comité's zou- aan obstructie te doen en dienden den worden opgericht, waarin, naast een motie in waarbij de ontvanke- C.V.P .-leden, ook andere personali- lijkheid van het wetsvoorstel als teiten zouden zetelen. Dit is nu ge- zijnde ongrondwettelijk geweigerd beurd. Er werd een nationaal comité werd. voor de volksraadpleging opgericht, Met 12 stemmen tegen 9 werd de met als voorzitter dhr Ed. Willems, werkelijk zou er misschien wel gedeeltelijk tracht. bijten. wij vrezen nu niet dat onze be- Wij zijn er nochtans van over- volking zich zo gemakkelijk van tuigd dat een klare en moedige de wijs zal laten brengen. Maar West-DuitsUndmoerals een deel uiteenzetting van de feiten de toch zal die propaganda zeer ge west uuitstana moet ais een aeei mensen zou geruststellen en zou makkelijk voor gevolg hebben dat maar het mag geen deel ne- doerl inzie? dat ket alleen maZ °vfi pensen zullen vergeten of iaan di verdediging van onze gaat om de bescherming van de uit het oog verliezen dat er twee eigen veiligheid. soorten oorlog bestaan: aanvals- Maar daarvoor wij geven het oorlog en verdedigingsoorlog. En grif toe moet men aan de be- hoe zeer men nu ook tegen de ten°lnstaan'voo'"de 7erded!igïng viking de waarborg kunnen ge- oorlog gekant is, toch moet men van West-Duitsland. En de vraag ven dat h,et geen Dmtse aanval zlch> tegenover een dreigende uAi. t* ,.4 J. meer moet vrezen. aanvaller, op een verdediging van West-Europa worden aange zien. men gemeenschap Maar dat wil dus zeggen dat de andere Westmachten zullen moe Een Brusselse dagblad publiceerde thans een tot dusver niet openbaar gemaakt schrijven van Admiraal Sir Roger Keyes, voormalig Brits verbindingsofficier bij Koning Leopold III en één van de grootste figuren uit de oorlog 1914-1918. De brief werd door Keyes geschreven een paar dagen na het schande lijke Kamerdebat, dat zou leiden tot de goedkeuring van de wet op de onmogelijkheid te regerenSir Keyes die reeds een hele tijd ziek was, is intussen overleden. Het getuigenis van de held van Zeebrugge, die steeds bij de Koning is geble ven in de moeilijke dagen vóór de capitulatie, als speciaal vertegenwoordiger van de Britse regering bij de Koning, werpt een schril licht op de houding van de H.H. Spaak, Van Acker en consoorten. is dan of dit mogelijk is en of een dergelijke houding geen gevaar rl DieA waarborg kan gegeven wor- voorbereiden om aldus de hoogste voor onze eigen landen betekent, Indien men de formule toe- belangen te kunnen verdedigen: Immers, waar zal men in West- Va?L Europa, buiten Duitsland, vol- Dacht ge niet dat de Beurs motie verworpen. De C.V.P. alsmede Vanaf Maandag' a.s. gaan de briefdragers op ronde om het jaar geld te Innen voor ons blad voor 1950. Daar ze zich slechts eenmaal ten huize daarvoor aanbieden, vragen we onze lezers beleefd doch dringend het JAARBEDRAG VAN 100 FRANK te willen gereed leggen en het hen te overhandigen bij hun komst. Zo zijn onze postabonnenten verzekerd zonder onderbre king jaar-uit jaar-in Ket Wekelijks Nieuwste zullen ontvangen. Wil de brief drager melden welke uitgave U wenst, ofwel: «Het Wekelijks Nieuws» voor Roeselare; «Het Wekelijks Nieuws» voor de Kuststreek; Het Wekelijks Nieuws voor leper; «i Het Wekelijks Nieuws De Poperingenaar voor Poperinge. BEMERK WEL: De briefdrager gaat slechts dfór binnen om het abonnement te vernieuwen, waar de lezer op een postabonnement ingeschreven was en ls. Wie dus nog nooit ons blad met de post kreeg, en dit thans wenst, dient heel eenvoudig onderstaande formulier in te vullen en het ondeT omslag op te sturen ter drukkerij, Gasthuisstraat 19, Po- iperinge. Enkele dagen daarop krijgt U dan het bezoek van de briefdrager die komt ontvangen (jaarabonnement 100 fr.) en dan zorgen wij ervoor dat U regelmatig om de week de door U be- geeide uitgave ontvangt. INSCHRIJVINGSBULLETIJN Ondergetekende begeert een postabonnement op HET WEKELIJKS NIEUWS» voor (1) NAAM ADRES GEMEENTE (STAD) (Handtekening) (l) Niet vergeten de gewenste uitgave te vermelden. Gezien de Post slechts abonnementen aanvaardt VOOR EEN VOL JAAR, dus voor 100 fr., vragen wij onze Lezers die zich begeren te abonneren voor 6 maanden (52 fr.) of 3 maand (26 fr.) dit bedrag te willen storten op onze Postcheokrekening Nr 4763.60 van Drukkerij Sansen, met vermelding van hun volledig adres. Wij zorgen dan dat alles ln orde komt. Wie van nu af Inschrijft op een jaarabonnement 1950 ontvangt GRATIS ons blad tot einde December 1949. hoogleraar-emeritus aan de Univer siteit te Gent. Ondervoorzitters zijn: de hh. Blanquaert, hoogleraar te Gent en P. Struye, oud-minister en ontwerper van het wetsvoorstel aan gaande de volksraadpleging. Verder zijn in iedere provincie, arrondisse ment, kanton en gemeente comité's in voorbereiding. Na de raadpleging van het land zullen die comité's op houden te bestaan. REGERING ANTWOORDT OP DE VRAGEN DER SOCIALISTEN Tijdens de zittirg van de speciale Kamerkommissie op Woensdag jl. werd door de Regering geantwoord op de 10 vragen welke daags voor dien door de Socialist Larock wer den gesteld. Uit deze vragen en antwoorden blijkt o.m. dat: de Regering akkoord gaat met het idee van een volksraadpleging maar aan het Parlement volledige vrijheid laat het wetsvoorstel daar omtrent op te stellen en goed te keu ren; de vraag welke dient gesteld bij de volksraadpleging en vervat is in het wetsvoorstel Struye niet onaan raakbaar is; de Regering ook de vertrouwens kwestie niet zou stellen voor een stemopneming per arrondissement; de nota van 16 Oktober waarbij het akkoord tussen de Koning en de Regering medegedeeld werd duidelijk genoeg is wat betreft een aftreden van de Koning zo hij geen 55 der stemmen halen mocht; het aanduiden van een per centage bij de volksraadpleging aan deze haar consultatief karakter zou ontnemen; ook andere criteria, welke een zelfde gevolg zouden hebben; de berekening van het percen tage op het aantal geldige stemmen een oordeel is van de Koning; de Regering meent dat de Ko ning, mocht hij niet 55 der stem men behalen, aftreden zou en dat desgevallend de Grondwet voorziet in de troonsopvolging. De antwoorden van de Regering waren voor de Socialisten, die het debat steeds willen rekken, nog niet voldoende en zo stelde Hr Buset vier nieuwe vragen door de Regering na der te beantwoorden. Hr Spaak zij nerzijds zette andermaal zijn reeds bekende zienswijze uiteen over de Ko ningskwestie en over zijn verzet te gen de terugkeer van de Koning. Li beraal Lefebvre stelde een aantal eisen, maar zelfs zo hem voldoening zou worden gegeven zou hij nog te genstemmen! Ten slotte werd de Hr Oblin, C.V.P.- lld. tot verslaggever aangesteld. ■past die wij hierboven verdedigd onze vrijheid en onze christelijke beschaving. doende strijdkrachten halen om de kominform kwam bijeen. Maar daar doen de Sovjets er gebeurlijk weerstand te bieden n°9 een schep]e bi] om de arbei- aan de Sovjet-mïllioenenlegers? De Communistische Internatio- ders te bedotten: een oorlog te- Moest die veronderstelling ooit nale is dus in Hongarije weer eens gen de Sovjet-Unie is noodzake waarheid worden, dan zou men samen gekomen. Wij werden van lijkerwijze een aanvalsoorlog aan- zich de houding thans aangeno- de officiële resoluties in kennis gezien het eerste socialistisch men bitter beklagen. Wat meer is: gesteld. Wat er feitelijk bedisseld land ter wereld zich aan het de huidige houding kan zeer na- en besloten werd heeft men na- hoofd heeft geplaatst van het delig inwerken op de toekomstige tuurlijk niet gezegd. Dat zullen vredesfront. koers van de Duitse politiek. Of ive gaandeweg moeten ondervin- We mogen er nu zeker van zijn denkt U niet dat Duitsland, dat den. dat de Kominform speelt op een zich thans wel tevreden verklaart, Intussen zijn de officiële be- dubbel plan. Door zijn vredesbe- binnen korte tijd niet zal door- richten al interessant genoeg om weging wil het onze westerse vol- zinderd worden van nationalisti- ze even te ontleden en te com- keren tegen elke weerstand op- sche koortsen die als volgt zullen mentariëren. zetten en hun verdedigingswil redeneren: wij mogen geen leger De Kominform heeft drie ver- verlammen, terwijl de communis- hebben, maar de Wëst-Europese *}agen en resoluties goedgekeurd, tische partijen een zeer positieve strijdkrachten zijn niet sterk ge- één betreffende de internationale taak toegewezen krijgen: actieve noeg om ons te beschermen, dus toestand, een tweede betreffende weerstand tegen de regeringen, wij keren ons af van het Westen, de arbeiderseenheid en een derde spionnage, desertie en sabotage... want zij zijn er de schuld van dat betreffende het verraad van Tito. De strijd voor de vrede is dus wij gevaar lopen vernietigd te Door alle drie echter loopt één- een strijd voor het communisme, worden, zelfde grondgedachtecommunis- £a£ wordt des te duidelijker wan- En dan liggen er voor Duitsland me vrede of, anders gezegd: de rieer men de persoonlijke aanval- twee mogelijkheden open: ofwel vrede kan alleen zegevieren dóór ien van e Kominform ziet tegen zich, uit ontgoocheling om het met de triomf van het com- de socialistische leiders in West- Westen, naar het Oosten keren, munisme Europa en tegen hun syndicaten, ofwel opnieuw een Hitleriaanse Alle niet-communistische volke- nrjvrpv nvpr r:fn hp Ik begrijp wel dat men er niet nieuwe oorlog voor die door de net even wellce aan houdt dat Duitsland oppieuw U.S.S.R. en haar satellieten moet vol™aej™crane. een leger zou bezitten dat auto- verhinderd worden. Slotsom, dit congres van de noom zou zijn. Het manifest toont aan dat het Kominform bewijst eens te meer En moest er geen Russisch ge- jongste communistisch manceu- !}et gelijklopend procédé van Sta vaar bestaan, dan zou ik zeggen: vre, nl. de volksbewegingen voor met dat van Hitier. volledig accoord met het voorstel de vrede, nog verder en sterker Aangezien elke oorlog tegen de van Frankrijk. Z(d worden doorgezet. Vooral in Sovjet-Unie een aanvalsoorlog is, Maar dat is nu eenmaal, helaas onze westerse landen waar het zou Rusland, juist zoals Duits geen loaarheid. De treurige nood- publiek geafficheerde communis- land in 1940, er toe verplicht kun- zakelijkheid bestaat integendeel me de meeste van zijn pluimen nen worden een preventieve oor ons zo sterk mogelijk te wapenen hee1t verloren, zal de camouflage log te voeren om elke Sovjetaanval te kunnen verder worden toegepast. Die ue demoralisatie-propaganda is afslaan. En in die omstandighe- vredesbewegingenmoeten, on- ingezet, de vijfde colonnes heb den kunnen wij het ons niet per- der communistische leiding, de fren hun instructies, mitteren een mïllioenenvolk uit greep van de partij op bredere De ooriog is aueen nog te ver dat verdedigingssysteem uit te m7lsL7eaSenTchuk zich tot mijden door een vlugge en sterke ke politieke opinie zij behoren, en trachten die mensen samen te 30-11-49. V. WESTERLINCK. Ingeswick House, Buckingham. 23 Juli 1945. Waarde Heer, Ik dank u ten zeerste voor uw vriendelijk schrijven en ben ver heugd dat u mijn brief goedkeurt. Ik heb getracht er het gepaste ogenblik voor te kiezen. Konin gin Elisabeth is hier geweest om met mij het noenmaal'te gebrui ken, daar ik niet naar Londen kon komen. Koning Leopold heeft mij omstreeks dezelfde tijd, door bemiddeling van een Ame rikaanse generaal, opgebeld om mij te vragen naar Salzburg te komen om hem te zien. Ik ben dan een maand bedlegerig ge weest met een longontsteking en dit is de eerste dag, dat ik weer beneden ben, maar ik ben in be trekking geweest met de Koning. Indien mijn vrienden deze laat ste brief willen laten vertalen in het Nederlands en in het Frans en er een ruime verspreiding wil len aan geven, zoals aan mijn eerste brief van 20 Juni 1941 met het oog op de verkiezingen die moeten plaats hebben, dan kan dit misschien goed doen en de leugens van Van Acker, Spaak en Co ontzenuwen. Wanneer Spaak, als minister van Buitenlandse Zaken in de regering was in Engeland zo als hij er nu nog in is dan liep hij over van geveinsde vriendelijkheid (1) en gaf mij uiting aan zijn bewondering en genegenheid voor de Koning, in de hoop dat ik een woordje voor hem ten beste zou doen. Ik hoop dat Graaf Carton de Wiart de leugens, die deze gemene man (2)j Vrijdag heeft verteld, zal aan de kaak stellen. Indien de Koning gedeserteerd had, zoals zij het gedaan hebben, dan zou het Bel gisch leger geen aansporing meer gehad hebben om, voor een verloren zaak, verder te vechten. Holland stortte in 5 dagen ineen, Duizenden Fransen gaven zich dagelijks over er zou nooit een Britse evacuatie van Duin kerken geweest zijn, indien de Koning gevlucht was met zijn re gering, zoals ze het hem vroegen. Spaak en Co wisten dat, vandaar hun laffe bedreigingen om hem uit het land te houden. Ik zal geheel de geschiedenis schrijven, zodra dit mogelijk is. Koning Leopold zal zo hoog staan in de geschiedenis als zijn Vader, geloof mij (3). Uw oprechte, '(get.) KEYES. Nota's van de redactie: (1) In de oorspronkelijke tekst van admlraai Keyes: ...When Spaak was ln the Government which was In England as Foreign Minister as he Is In this, he absolutely fawned on me and expressed his admiration and affection for the King, hoping I would put ln a good word for him (2) In de Engelse tekst: will expose the lies that this vile man told on Fri day (3) In de Engelse tekst: King Leopold will stand as high ln history as his Fa ther, believe me De vetjes zijn van ons. schakelen. Waar ligt dan de oplossing? Wel die ligt, naar mijn mening, voor de hand. Men moet een Duits, leger organiseren dat geen Duits leger is. Hoezo? Wel ja: dat men een West-Europees leger ma ke dat door een internationale ge nerale staf zou worden geleid. Die generale staf zou alle macht kun nen hebben om de wapenproduc tie te regelen, de opdrachten te verdelen, de contingenten vast te stellen en ober de verschillende wapens te verspreiden. Vroeg of laat moeten we toch tot een grote gebondenheid ko men. Waarom er dan mee dralen en ermee wachten. Elke maatregel tot unificatie van Europa die kan genomen worden en die men verwaarloost te nemen is een onvergeeflijke fout. En hier zou men twee vliegen in een lap kunnen slaan, nl. Duit se soldaten hebben zonder een Duits leger te hebben, en dit zon der dat er daar iets vernederends zou aan vastzitten, aangezien alle Westmachten tegelijkertijd een zelfde accoord zouden kunnen on dertekenen, zoals dit trouwens voor de landen van het Pact der Vijf gebeurd is. (Alhoewel dit ver drag van Brussel niet zover gaat als wij hierboven voorstellen) Een dergelijke houding aanne men vergt echter een zekere moed omdat de volksgevoeligheid waar schijnlijk nogal scherp zou reage ren. De communisten zouden in derdaad niet nalaten daar een geweldige bietebauw-propaganda mee te maken. Voor hen is het in derdaad duidelijk: er mag geen Duits leger komen omdat elk Duits leger (in het Westen ten minste!) een hinderpaal is voor de Sovjet-Unie om het Westen zonder veel moeite ln te palmen. Die werkelijke doeleinden zou den echter in nationale vlaggen woeden gehuld en de volksmassa De goede Sint Niklaas heeft dit jaar zijn ezeltje op stal gelaten, 't beestje kan niet te best meer iveg, en de goede Heilige, die toch zijn brave kindjes niet mag vergeten, heeft de reis naar de aarde ondernomen in een moderne helicopter; Zwarte Piet zelf speelt piloot. Zo is de goede Man natuurlijk beter uitgerust voor zijn lastig werk en kan hij gemakkelijk ieder schouwke berei ken waar kindertjes vol verlangen hun schoentje klaar gezet hebben. Mocht de Kindervriend onze kindertjes dit jaar heel gelukkig maken en hun kinderhandjes ruim met speelgoed en lekkere dingen vullen. Prinses Thérèse-Marie van Orléans-Bragance. Einde vorige week werd te Brussel en vervolgens bet ganse land door, dit ingevolge een bericht van een Ame rikaans persagentschap, het gerucht verspreid ais zou Prins-Regent Ka- rel zich weldra verloven met Prin- 46 millioen vakbondleden van 47 landen zijn er vertegenwoordigd. Belgische Christelijke Vakbond niet toegelaten. Op het Stadhuis van Groot Londen, de Country Hall, had Maandag jl. de stichtingsvergadering plaats van het Vrije Wereldvakverbond. Dit als gevolg van de scheuring onlangs voorgekomen in het Wereldvakver bond waar de Communisten de over hand wilden halen. 178 afgevaardigden uit 47 landen, 46 millioen vakbondleden vertegen woordigend, woonden deze bijeen komst bij. De Hr Paul Finet, van het A.B.V.V. van België, opende het Con gres. Het is evenwel spijtig dat de Chris telijke Vakbonden van België en Ne derland er niet werden uitgenodigd, wijl het Frans Christelijk Vakver bond er aan mocht deelnemen. Door de Amerikaanse afgevaardigde Du- binsky werd gepleit voor de toetre ding of toelatipg van de totnogtoe uitgesloten Christelijke Vakbonden. Hierin werd hij bijgestaan door de Fransman Hr Tessier. ses Thérèse-Marie van Orléans- Bragance, Jongste dochter van Prins Pierre d'Alcantara Louis Philippe en van Prinses Marie-Elisabeth- Adelaïde, geboren gravin Dobrzensky van Dobrzeniez. De Prinses werd ge boren op 18 Juni 1919 te Bouiogne- sur-Seine. Langs de zijde van haar grootmoeder is zij de achterklein dochter van Don Pedro II, Keizer van Brazilië. Prinses Thérèse-Marie van Orléans en Bragance is tevens de kleindoch ter van Prins Louis Marie Gaston, kleinzoon van Louis Philippe, de ko ning van Frankrijk. De Prinses zelf is dus een afstammelinge van do Franse koning. Zij is dus tevens een verre verwante van Prins Karei van België, vermits deze eveneens een afstammeling is van de Franse Ko ning, Prinses Louisa Maria van Or léans, echtgenote van Leopold I was immers de dochter van Louis Philip pe, koning van Frankrijk. De Graaf van Parijs, de Franse kroonpretendent, is haar schoonbroe der. Officieel verblijft de Prinses met haar moeder in het kasteel te Eu, (maar meestal betrekken zij een hotel 'te Parijs of zijn zij op reis. Op het paleis te Brussel noch van wege de Regeringskringen werden deze geruchten noch bevestigd noch gelogenstraft. Wel werd vernomen dat Prins Karei voor kort de Familie d'Orléans-Bragance had ontmoet. Het verschijnen van de foto van de Prinses in de verschillende dagbladen deed bewoners van Raversijde opmer ken dat aldaar in de buurt van de villa van de Prins-Regent een jonge dame opgemerkt werd wier trekken ten zeerste gelijken op deze van de gepubliceerde foto en welke in het gezelschap was van een oudere dame vermoedelijk haar moeder. Beide da mes zouden gedurende verscheidene dagen te gast geweest zijn bij de Prins-Regent. De Prins-Regent ver blijft immers veel aan de kust en nou er andermaal worden verwacht. Een villa dichtbij deze van Prins Karei wordt thans in orde gebracht en de Prins zou het inzicht koesteren er een nieuwe villa te doen bouwen. Te Brussel werd ook opgemerkt dat op Vrijdag 25 Nov. jl. de Fe.er Pirenne, Secretaris des. Konmgs, plotseling naar Prégny vertrok. Deze afreis werd in verband gebracht met deze geruchten. De Prinses heeft kort geleden en kele dagen verbleven op de Brazi liaanse ambassade te Brussel, maar aldaar verklaarde men niet te weten waar zij thans mocht verblijven. Een mededeling uit Amerikaansa bron alszou het huwelijk doorgaan na de regeling van de Koningskwes tie werd prompt'vanwege het Paleia gelogenstraft. Een huwelijk van de Prins-Regent moet vooraf aan de Regering worden bekend gemaakt maar is niet afhan kelijk van een toestemming van do Koning, gezien de Prins-Regent thans de Koning vervangt. Algemeen wordt aanvaard dat wel dra deze verloving officieel zal wor den bevestigd. A ABONNEMENTSPRIJS 1949 België to" Nieuwjaar 8 fr. Belgisch Congo 3.— fr. p. week Frankrijk Holland 3.fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS ONZE 4 UITGAVEN: POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Meenen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veume-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). mmwmsm 45' JAAR. Nr 49. Prijs per Nummer: 2 Fr. Verantwoordelijke Uitgeveri J Sansen, Gasthuisstraat 19. Poperinge.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 1