UIT DE RANDGEMEENTEN Uit 't Wervikse GROOT WARENHUIS ONKLOPBARE PRIJZEN EN KWALITEIT GARAGE VANDERMEERSCH AAN DE LANDBOUWERS VEEKWEKERS UIT ROESELARE LIJK UIT HET WATER GEHAALD Rijseistraat 41, IEPER CINÉ ROYAL - WATOU HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 3 Dec. 194». Blz. 4. WATOU Sinte Ceciliavieriag. - Veertigjarig bestaan der Muziekmaatschappij. De Ceciliafeesten, welke dit jaar een buitengewoon karakter hadden en in het kader van Jubiléviering stonden, kenden een overweldigende bijval. Het eerste gedeelte ving aan met een Hoogmis, waarna bezoek aan de Heer Jos. Seys, erevoorzitter; Dr. Alb. Boedts, voorzitter en aan de Heer Burgemeester, ondervoorzitter der maatschappij. Na een bezoek aan W. Vanhoucke, werkend lid en jongste muzikant, kwamen 75 muzikanten, genodigden en beschermende en ereleden ver broederen aan de feesttafel in het Oud-GemeentehuisMen bevond zich hier echt onder vrienden en de stemming was er zeer hartelijk. 's Avonds was 't volle bak voor het bal der leden. Het eerste deel der feestelijkheden was weeral eens vervlogen. Zondag 4 December en Dinsdag C December komt de tweede schijf, namelijk de beide toneelavonden in de muziekzaal, telkens te 18 uur stipt. De lidkaarten en genummerde plaatsbewijzen zullen aan de ingang der zaal streng geëist worden. Uitslag der prijskaarting bij Lcon Goussey. 46 liefhebbers namen er aan deel: 1. Persoone Jerome en Maerten Jo seph; 2. Geldhof Albert en Lebbe Jules; 3. Ganne Marcel en Vanden- ameele Maurice; 4. Perts Georges en Persoone Blanche; 5. Geldhof Pol en Saesen Omer. Duurte van de eiers. Wilt ge er veel rapen? Geeft da gelijks per hen een snuifje POEIEK 4200, dat de hennen versterkt tegen de koude en doet leggen. In alle Apotheken. (c-3832) Wieier- en Supportersclub De Raoulsvrienden Zondag 4 December, te 17 uur stipt, maandelijkse vergadering der leden in het lokaal De Vrede bij Mau rice Christiaan. Het bestuur ver wacht een algemene opkomst. Een vet konijn is te verbollen onder de aanwezige leden. Niet-leden betalen 5 fr. voor 4 bollen. Als één man dus bij Maurice Christiaan Zondag a.s. Vriendelijk verzoek goed op tijd te zijn, want, gezien het terzelfder- tijd ook herbergkermis is, zal er veel olk en weinig tijd te verliezen zijn. Wie bolt het vet konijn deesmaal? Herbergkermis. Zondag 4 December, herbergker mis bij Maurice Christiaan, herberg De VredeWinnezelestraat. Maandag kandeel. (3839) Kampioenschicting Algemene rangschikking: 1. Loo- nes Henri, 45 p.; 2. Demol Isaï, 35 p.; 3. D'Hü Remi en Vandromme Jere- mie, 34 p.; 5. Leys Albert, 31 p.; 6, Debruyne Jerome, 30 p.; 7. Staelen Ignace, 29 p.; 8. Macrten Arthur, 26 p.; 9. Leupe Omer, 20 p.; 10. Ry- ckeboer Désiré, 18 p. Voortzetting der kampioenschie- ting iedere Zaterdag te 18 uur. PRIJS Fr. 66.900, Austin A.40, 7 belastbare paarden Austin A.70, 12 belastbare paarden Bestelwagen, nuttig laadvermogen 500 kg. Bestelwagen, twee diensten (6 neerklap- bare zitplaatsen) Chassis met cabine, 2-3 T., totaal gewicht op de grond 5.400 kg. (PVA 203) Chassis met cabine, 5 T., totaal gewicht op de grond 8.400 kg. (PVA 201) UITERST KORTE LEVERINGSTERMIJNEN. VRAAG PROEFRITTEN EN VOORWAARDEN OFFICIEEL AGENTSCHAP VOOR HET ARRONDISSEMENT IEPER: KIEKENMARKT - 7 - IEPER - Tel. 108, HERSTELLINGEN WISSELSTUKKEN DEPANNAGE Zaterdag 11. rond 14 uur waren de voorbijgangers niet weinig verwon derd in de vaart ter hoogte van de Bruanebrug een mannenlijk op het water te zien drijven. Spoedig verzamelde zich een bende nieuwsgierigen op de oevers, doch niemand kon het lijk bereiken daar het zich ongeveer in het midden van de vaart bevond. Beroep werd gedaan op de Heer Albert Moivilliers, kano-uitbater en wonende langs de vaart die met be hulp van een kano en enkele mede werkers het lijk trachtte op het dro ge te brengen wat na veel moeite ge lukte. De politie intussen verwittigd, was eveneens ter plaatse en door haar toedoen werd het lijk naar het dodenhuisje van het stedelijk hospi taal overgebracht. Het betreft het ontzield lichaam van Vanderhaeghe Josef, wonende Vijfwegenstraat te Roeselare, onge' huwd en 51 jaar oud. PRACHTIGE COWBOYFILM met Bud Abott, Lou Costello, Dick Foran en Anne Gwynne. Een leuke cowboyfilm van buiten gewone creatie. Een film zoals er nog maar weinige afgerold werden. Een voile open strijd van de moe dige cowboys tegen de wilde India nenstammen van de Far West. Een prachtige reeks vergezichten in de schone natuur. Een voorbeeld van onverschrokken menslievende zelf opoffering en gevaarvolle plichts vervulling. En tevens een storm van verrukkelijke liederen en een onbe daarlijke lachbui. Kortom een verzekerd sukses. Iedereen zal de avonturen van twee wonderbare cowboys, welke nooit te voren eer» paard gezien of bereden hebben, willen zien. Niemand zal deze prachtrolprent willen missen. Groot en klein zal met ABOTT en COSTELLO de grote ranch bezoe ken waar het leven In de wilde na tuur u tegenlacht. Alle tegenwoor- digen zullen een zeer aangename avond doorbrengen In Cinema Roy ale. (Voor allen). (3840) (Varice Kousen) j worden op voorschrift van i uw Dokter, en met machti-1 ging van de Ziekenbond door i g ons KOSTELOOS afgeleverd, j |E. DE PONTHIÈRE Breukmeester - Bandagiste De Montstraat 13,! (verlenging Paterstr.) I (c-2978) IEPER! Kleine Almanak 5 fr. Grote Almanak 20 fr. Jeugd Almanak IC fr. te verkrijgen in BOEKHANDEL SANSEN-VANNESTE, POPERINGE. Speciale prijzen voor Voortverkopers. REGIESCIIOO Volgorde der lessen: •1 December: A. Vander Plaetse over Uitspraakleer en Voor drachtkunst. Antigasbotten art. 440 Voetbalkroniek. Dosco Beveren 2 F. C. Watou 0. Eens te meer een nederlaag met een 0. Die 0 spreekt boekdelen over de prestatie onzer voorlijn. We her halen steeds maar hetzelfdeniet schotvaardig, geen doelpunten en dus geen overwinningen Dosco had aan Watou echter geen gemakke lijke prooi. Onze verdediging beet nijdig af. maar tot doelen kwam het in de aanvalslijn niet. Wanneer toch zullen onze voor- waartsen toch eens begrijpen dat schieten, al was het van heel ver, beter is dan treuzelen en alle vrucht van de aanval laten verloren gaan voor het vijandelijk doel 1 Waarheen Zondag 4 Dec.? Te 16.30 uur: Cinema Royale Eendracht Te 18 uur: Toneel Slnte Cecilia, Oud-Gemeentehuis Herbergkermis bij M. Christiaan. Maandag kandeel bij M. Christaan. Dinsdag 6 December: Toneel Sinte Cecilia. SPEELKALENDER; Loker: Zondag 4 en 11 December, telkens te 6 u.: Als God slaat» door A. v. d. Lught en K. Brakenburg. Zaal Meisjesschool door de kring Jong en Vrij Zonnebekc: Zondag 18 December, opvoering van S.O.S. Victrixdoor A. Michel, door de kring Die Speel- ghesellen Geluwe: Zondag 25 en Maandag 28 December: «Zwarte Willem», door de kring Onder Onsin de zaal Dessein. RENINGELST Wielerclub Bergdal Bij de aanvang van het nieuwe sportjaar durft Bergdalzonder verwaandheid eens herinneren aan hetgeen in 't voorbije Jaar kon ver wezenlijkt worden, dank zij de flinke samenhorigheid in 't bestuur, de milde tegemoetkoming van alle sport liefhebbers en de hulp van het ge meentebestuur. Schuchter staken we van wal met de Sporta-avond en 't bezoek van Briek Schotte. Ons flink geslaagd privaatfeest werd ge volgd door de moto-cross, die wel wat beroering bracht op de gemeen te, maar toch goed afliep. We reisden naar Genten Boulogne! En wat 'n meevallers waren de Ju- niorskoers en de teruggeboren ker mis van de Ouderdom niet. Ook de tweedaagse voor nieuwelingen, met de Dorpplaatskermis, mocht op een goed sukses bogen. En om 't sport jaar te eindigen, deden Polly en de zangers flink hun best. Sedert 1 November staan we reeds in 't nieuwe wielerseizoen en veel nieuwsjes gaan reeds de wereld In, waaronder voor ons wel 't interes santste: de wereldkampioenschappen 1950 (ook Reningelst-Klijtte en' Dorpplaats zullen de flinkste baan- duivels zien voorbijtrekken.) Met betrouwen gaan we dan ook 't nieuwe sportjaar in met de leuze: «Steeds beter», maar toewijding kan niet alles en... koken kost geld, de eeuwige waarheid. Ieder sportmin- naar moet dat begrijpen en daarom durven we verhopen dat elk z'n steentje zal bijbrengen. Wacht dus niet langer uw lidkaart te hernieu wen, want op Oudejaarsavond heb ben we immers weer ons kosteloos privaatfeest. De leden die dit feest willen Bijwonen, moeten 'n lidkaart aanschaffen vóór 25 December 1949. 't Is voor 't bestuur onmogelijk zich na deze datum nog ln orde te stellen. Binnen een tiental dagen worden de prachtige prijzen (o.a. toeristen fiets) voor de tombola uitgesteld b.j be stuurslid A. Houwen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 2